en West mmwnt De V.N.-aktie in Katanga Wat Kennedy op Nassau zei Het weer Zoeken naar stabiliteit in Oost JTr": Laat nu Uw schaatsen slijpen Ra<13o De Koek ZON- en Fa. J G. MEIJER ZONEN SNEEUWTOESLAG BRANDSTOFFEN RECHTS VERKEER EN VIER WEKEN BETAALDE VAKANTIE STUWEN GESTREKEN: SCHEEPVAART LIGT STIL WEERBERICHT MEER VERDRAAG- Z AAMHEID IN OOST-DUITSLAND? ZATERDAG 12 JANUARI UKKS 19e Jaargang Nr 5809 VOOR Kennedy en Chroesjtsjov is het grootste probleem van dit ogenblik niet de relatie tussen beider macht. Prof. Walter W. Rostow, één der voornaamste adviseurs van president Kennedy, wees er in een artikel rond de jaarwisseling op hoe beide staats lieden moeten pogen in hun invloedssfeer de één in de vrije wereld, de ander in het communistisch blok de stabiliteit te waarborgen en wel zodanig dat er ook aantrekkingskracht van uitgaat op de derde groep in de wereld: de niet-verbondenen. Deze bezigheid verklaart dan ook waarom het betrekkelijk rus tig, blijft juist op die punten waar haast traditioneel de vrije en de communistische wereld met elkaar in spanning leven, al dreigt het in Berlijn gauw met die rust gedaan te zijn Rostow merkt ook op dat Chroesjtsjov c-n Kennedy beiden hun leiderschap iétwat aangevochten zien door een herlevend nationa lisme. Voor de rode premier is dat merkbaar op de congressen van de communistische partijen van de laatste tijd, waarop welis waar nog steeds geprezen wordt wat Moskou wijst, maar dan in grote lijnen. Klemtonen worden naar nationale behoefte steeds vaker iets anders gelegd. II KT KODE FORUM OM hier wat aan te doen, moet Chroesjtsjov besloten heb ben persoonlijk en met een gevolg van hooggeplaatsten in de Sowjet-hiëvarchie naar Berlijn te gaan voor het congres van de Oostduitse S. E. D., een partij die achter het ijzeren gor dijn beslist niet zo hoog staat aangeschreven dat een zo zware Russische delegatie uit respect op zijn plaats zou zijn. Chroesjt sjov bereikt hiermee dat hij zonder in te gaan op Pekings eis een wereldcongres der com munistische partijen bijeen te roepen ter bespreking van het Hoofdstraat 102 - Telefoon 9129 Terneuzen slepend Chinees-Russische ge schil over de dogma's toch de groten uit de communistische wereld bijeenbrengt om van hen bevestigd te krijgen dat Moskou en Moskou alleen de toon aan geeft. Hoe dat lukt en of Chroesjt sjov verhoeden kan dat het tus sen hem en Mao nu tot buigen of barsten komt, zal op de 15de januari en volgende dagen in Berlijn blijken. Alsmede of Ul- bricht nu eindelijk het hem zo vaak beloofde vredesverdrag krijgt. EN AMERIKA? VOOR Kennedy ligt het pro bleem navenant in de sfeer der verdediging. De V. S. werden met hun kernmacht de rugge- graat der Westerse verdediging toen uit angst voor communis tische agressie de N.A.T.O. werd geboren. De overige veertien zwak en arm hadden geen andere keus dan het leiderschap aan de V. S. over te laten en zichzelf tevreden te stellen met een rol van het tweede plan. Dat was ook geen oneervolle rol, temeer omdat in alle kritieke situaties het vertrouwen in de V.S. gewettigd, bleek: bijvoor beeld inzake Bellijn. Maar met het stijgen van de welvaart is ook het zelfvertrouwen der ZATERDAG 12 JANUARI v.m. n.m. Breskens 3.15 3.46 Terneuzen 3.50 4.21 Hansweert 4.30 5.01 Walsoorden 4.40 5.11 ZONDAG 1 3 JANUARI v.m. n.m. Breskens 3.56 4.26 Terneuzen 4.31 5.01 Hansweert 5.11 5.41 Walsoorden 5.21 5.51 MAAND AC JANUARI v.m. n.m. Breskens 4.34 5.04 Hansweert 5.09 5.39 Hansweert 5.49 6.19 Walsoorden 5.59 6.29 ZON MAAN op onder oi ondei Jan. 12 8.45 16.52 19.49 10.18 13 8.44 16.54 20.58 10.45 14 8.43 16.55 22.05 11.08 15 S.42 16.57 23.11 11,29 Westeuropese landen gestegen, wat vooral in Frankrijk (maar zeker daar niet alleen) tot uiting is gekomen bij diverse gelegen heden. En men gaat het nu als pijnlijk aanvoelen dat door de hegemonie der V. S. in de N.A. V.O. van een zelfstandige Euro pese politiek geen sprake meer kan zijn. Aan die gedachte is de laatste tijd juist bijzonder veel voedsel gegeven omdat Kennedy met grote kracht de verantwoorde- tijkheid der V. S. als wereld macht blijkt te hebben aanvaard. Het was Amerikaanse druk die aanleiding vormde voor het op treden van de Verenigde Naties in Katangade V. S. bemoeiden zich actief met de kwestie Jeiben; India kreeg militaire hulp vooral van Washington; in Zuid-Vietnam staan Amerikanen pal tegen de agressie van com munistische groepen. En met vooral Cuba is dat nog maar een greep uit de vele gevallen waarin Washington taken op zich neemt die vroeger door Londen of Parijs werden opgeknapt. ER IS BEGRIP MEN mag Kennedy niet ver wijten dat hij geen begrip heeft voor het onbehagen dat de Euro peanen bevangt die hun econo mische kracht zien toenemen maar hun politiek en militair gezag zien slinken. Hij had zon der meer kunnen weigeren door te gaan met de Skybolt, daar mee de Britten en indirect de Fransen de bittere les gevend dat ze niet in staat zijn zelfs op de tweede rang voor kernmacht te spelen. Hij liet de Britten hun illusie zoveel mogelijk door het aanbod van de Polaris-raketten en gaf door een dergelijk aan bod aan Parijs De Gaulle voor het eerst de erkenning dat hij door de V. S. aanvaard wordt als een kernmachtje. De Gaulle is voor Kennedy het bittere punt De Fransman streeft ernaar de zes economisch verbonden landen ook politiek onder één dak te brengen, dat dan het Franse kernzwaard moet zijn. In zijn Nieuwjaarsrede zei hij het ook onverbloemd, dat een doel dat hierbij voorzat was: een tegenwicht te vormen tegen de V. S. Waarbij hij hooghartig voorbijgaat aan het feit dat een kemmacht-zijn niet slechts be tekent een kernbom te hebben, EXPLOSIE IN FINSE SALPETERFABRI EK Bij een: ontploffing in een sal- peterfabriek bij Oulu in Noord- west-Finland zijn zes mensen met onze nieuwste electrische slijpinstallatie. Hol en vlak slijpen. Nog in voorraad: Damesschoenen en schaatsen Herenschoenen en schaatsen en Noren. AOORDSTRAAT 25—27 AXEL TELEFOON 795 De minister van Economische Zaken heeft naar aanleiding van een desbetreffend verzoek van de Nederlandse Federatie van Brandstoffenhandelaren zich er mee kunnen verenigen, dat voor huisbrandkolen, wanneer deze bij de consument aan huis be zorgd worden, tot nader order een zogenaamde sneeuwtoeslag van maximaal een kwartje per hectoliter in rekening wordt ge bracht. maar bovendien een overweldi gende mogelijkheid te bezitten die ook als antwoord op een aanval naar het doel te trans porteren. Dat de rekening daar voor ontstellend boog is, kan MacMillan De Gauile voorreke nen. WIE ZAL DAT BETALEN? MOGELIJK dat De Gauile ook Adenauer, die binnenkort bij 'hem op visite komt, wil laten opdraaien voor een forse portie van deze rekening, die de kon- sekwentie is van De Gaulle's „tegenwicht". Misschien dat de oude kanselier daarvoor voelt, maar zijn kabinet. minister Schroder voorop denkt daar beslist anders over. Schroder ziet evenmin als Kennedy veel heil in het „tegen wicht", dat immers de stabili teit van de Navo moet verzwak ken. Hij voelt meer voor wat Kennedy thans poogt en waar voor ook secretaris-generaal Stikker in Bonn een ronde con ferentie is begonnen: eindelijk een oplossing te vinden waarbij de Navo als geheel als kern macht op kan treden. De bij het gesprek tussen MacMillan en Kennedy ter sprake gekomen multilaterale kernmacht is er een plan voor. Maar dan blijft het probleem hoe men doeltreffend kan wer ken met vijftien vingers op één trekker. Het is een oud pro bleem, maar om der wille van de stabiliteit van de Navo, van de Westerse verdediging, zal er nu een antwoord moeten wor den gehouden. (Nadruk verboden.) om het leven gekomen en negen tien gewond. De schade word. geschat op tien miljoen gulden. De oorzaak van de ramp is on bekend. De foto geeft een beeld van de ravage op het fabrieks terrein. V. N.-troepen zijn vrijdag bij ger geweest dan in 19611 Uene- minder dan 110 ion van de be langrijke Katangaanse mijnstad gevorderd. Intussen heeft premier Adoe- la van de centrale regering via de radio gewaarschuwd dat pre sident Tsjombe verantwoordelijk zal worden gesteld voor even tuele vernietiging of beschadi ging van de installaties in Kol- wezi. Er zouden in dat geval zeer strenge maatregelen krach tens de Kongolese wetten wor den genomen. Intussen is de oorlog in Zuid- Vietnam in 1962 veel moorddadi ger geweest da nin 1961. Gene raal Markins, bevelhebber der Amerikaanse hulptroepen in Zuid-Vietnam, schat het aantal doden onder de regeringstroepen (omstreeks 350.000 man, inclu sief de para-militaire eenheden) op ongeveer 10.000, tegenover omstreeks 30.000 doden onder de opstandelingen. Dit zou vermoe delijk ongeveer het dubbele zijn van de in 1961 geleden verliezen. Oe verhouding in het aantal do den aan beide zijden heeft zich echter in de loop van 1962 be langrijk ten gunste van de rege ringstroepen gewijzigd. Was die verhouding in het begin van het jaar 1 2, in de laatste maanden van 1962 was zij gemiddeld 1 4 geworden. De vraag hoe sterk de opstan delingen "nu eigenlijk zijn, is moeilijk te beantwoorden. Aan de ene kant staan hun zware verliezen in 1962, aan de andere kant hun hernieuwde activiteit in het begin van dit jaar. De schatting in Amerikaanse mili taire kringen in Saigon, dat zij over 25.000 man aan geregelde strijdkrachten zouden beschikken plus een onbekend aantal lokale „guerilleros", moet volgens an dere militaire waarnemers in Voor het jaar 1963 is het de grote vraag of het Westelijke bondgenootschap „in nationale verdedigingen" zal uiteenvallen, of dat er regelingen kunnen wor den getroffen die Europa een „hogere graad en groter gevoel van veiligheid geven". Deze uitspraak komt voor in een afschrift van een onofficiële persconferentie, die president Kennedy op 31 december op Palm Beach heeft gegeven na de bijeen, komst met premier Macmiilan op Nassau. Het verslag van deze persconferentie werd donderdag door het Witte Huis vrijgegeven nadat enige Engelse en Ameri kaanse kranten directe aanhalin gen hadden gepubliceerd. Kennedy zei dat de politiek van de Verenigde Staten gericht is tegen de versnippering van de hulpbronnen onder onafhankelij ke nationale atoombewapening" omdat „dit strategisch geen zin heeft" en aan de Europeanen „een massa geld gaat kosten". „Het zal werkelijk de vraag zijn of een kernmacht die is samenge steld uit Britse, Amerikaanse en Franse elementen... het verlan gen van andere Europeanen naar grotere zeggenschap over het ge- bruik van atoomwapens zal be vredigen". Kennedy zei dat de Verenigde Staten zich niet uit Europa zullen terugtrekken. „Desondanks zijn er mensen die beweren dat wij Europa zullen verlaten, of dat de volledige zeg genschap over de kernbewape ning aan de Verenigde Staten een te grote stem geeft bij de gang van zaken in Europa". De Britse atoommacht „zal dienen tot basis voor een multi-nationale of mul ti-laterale macht". Deze zal „on afhankelijk zijn in tijden van groot nationaal gevaar, in feite de enige ogenblikken waarop men per slot van rekening ge bruik van kernwapens zou over wegen." Wat de Amerikaanse leiding over het Westen betreft zei de president dat Amerika er zich be wust van wordt „dat wij zo nu en dan ongenoegen" zullen opwek ken. In het verleden is deze lei ding dikwijls gezien als een po ging „om in al deze landen gun stig beoordeeld te worden". „Het is een feit dat men geen enkele politiek kan voeren zonder grote vrijvingen te veroorzaker*', zo verklaarde Kennedy. Saigonjxxet een slag om de arm worden aangenomen Een jaar geleden raamden deze laatsten de geregelde opstandige troepen op tussen 17.000 en 20.000 man. Amerikaanse kringen menen echter, dat de ramingen van 1961 te laag waren geweest. Op de vraag of de Vietcongs, on danks hun zware verliezen in L962, in aantal zijn toegenomen, antwoordde men in Amerikaanse deskundige kringen categorisch ontkennend. Admiraal Feit meent, dat de opstandelingen hun verliezen door het aanwer ven van nieuwe recruten niet kunnen goedmaken en dat is volgens hem de redep, waarom de nieuwe politiek der Zuidviet- namese regering tenslotte tot overwinning moet leiden. BUNCHE UIT KATANGA TERUGGEKEERD De speciale afgezant van secre- taris-generaal Oe Thant voor Kongo, dr Ralph Bunche, is don derdagavond uit Katanga in New York teruggekeerd. Hij zei daar tot verslaggevers: „De Verenigde Naties wensen vrijheid van bewe ging te krijgen voor hun acties in Kongo zonder tot geweld over te gaan. Maar als de omstandighe den dat vereisen, zoals in Jadot- stad het geval was, zullen de Verenigde Naties alle middelen te baat nemen". Op de vraag, of hij van mening was dat de eenheid van Kongo in ZWEDEN: Koning Gustaaf Adolf van Zweden heeft vrijdag ter gele genheid van de opening der nieu we zitting van het parlement zijn jaarlijkse troonrede uitgespro ken. Hij kondigde daarin o m. aan, dat in de loop van dit jaar een wetsontwerp aan het parlement zal worden voorgelegd om van links naar rechts verkeer over te schakelen. Als het parlement deze wet aanneemt, zal Enge land nog het enige land in Euro pa zijn waar het verkeer links houdt. Ook zal een wetsontwerp wor den ingediend, waarbij alle werk gevers verplicht zullen worden hun personeel een betaalde vakantie van vier weken per jaar te geven. ZUID-VIETNAM Een foto van twee helikopters van het Amerikaanse ie ger welke op 50 km afstand van Sai gon door de Vietcong-rebellen in een rijstveld zijn neergeschoten. Verscheidene Amerikaanse vlieg tuigen zijn door de communisti sche gueriilastrijders neerge haald. De stuwen op da Maas in Limburg met uitzondering van die in Borgharen werden gister middag gestreken. In Roermond, Linne, Beifeid, Snmbeek, Grave en Lith zouden de Maasstuwen gisteren vóór het vallen van de avond zijn uitgenomen. De scheepvaart in Limburg ligt nu geheel stil. Het Juliana- kanaal en het kanaal Wessem- Nederweert zijn dichtgevroren. Enkele veerdiensten op de Maas zijn gestaakt. Zo zijn de veer ponten Reuver-Kessei en Wes- sem-Maasbracht uit de vaart ge nomen. Het pontveer te Mook- Cuyk stopte gistermiddag na vier uur met het overzetten van auto's. Tot ongeveer zeven uur gisteravond werden nog voet gangers en fietsers overgezet. zicht is, antwoordde Bunche: „Ik heb 'daar nooit aan getwijfeld. Zij zal tot stand worden gebracht met of zonder president Moise Tsjombe. Ik kan niet geloven dat één man de wil van het Kongo lese volk en die van de gehele we reld, want er is geen enkele rege ring die de Katangaanse voor standers van afscheiding steunt, teniet kan doen". Be verbindingen tussen het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York en de V. N.- troepsn in Kongo zijn wel voor verbetering vatbaar", zo zei hij, maar dat is een moeilijke zaak. Op de vraag, of de Verenigde Naties zouden toestaan, dat Tsjombe president van Katanga blijft, antwoordde dr Bunche ten slotte, dat het niet op het terrein van de volkerenorganisatie ligt om zich in binnenlandse politieke aangelegenheden te mengen. „Zolang Tsjombe niet aanzet tot geweld of moedwillige vernie ling bepleit, zullen wij niets tegen hem ondernemen. WEINIG VERANDERING Een omvangrijk hogedrukge- bied, dat zich van Groenland over de Noordzee tot ver in Rus land uitstrekt, zal zich ook de komende 24 uur handhaven. Met de zwakke tot matige wind, in hoofdzaak tussen oost en noordoost, drijven uit Noord- Duitsland nu en dan wolkenvel den binnen, waardoor de vorst plaatselijk getemperd wordt. Overigens blijft het streng en in de ochtend hier en daar zeer komen. streng vriezen, maar in de mid- medegedeeld door het K. N. M-1-, gelden tot hedenavond. Vorst Strenge, in de ochtend hier en daar zeer strenge vorst. In de middag enige tijd matige vorst. Zwakke tot matige wind uit oostelijke richtingen. Opklarin gen maar plaatselijk ook wolken velden en hier en daar mist Geen neerslag van betekenis. dag zal de vorst enige tijd matig zijn. Neerslag van betekenis wordt niet verwacht, terwijl hier en daar mist kan voor- Kurt Noack, die door een Oost duitse rechtbank tot zes maan den voorwaardelijke gevangenis straf was veroordeeld wegens be lediging van de staat „omdat zijn televisie-apparaat" niet werkte, werd in hoger beroep door het hooggerechtshof vrijgesproken. Het Oostduitse partij-orgaan „Neues Deutchland" heeft intus sen het vonnis van de betrokken rechtbank becritiseerd en haar van „dwaling" beschuldigd, om dat zij had nagelaten te overwe gen, dat Noack in zijn betrekking een prima werkkracht was. De Oostduitse staat en gemeenschap zijn naar het oordeel van het or gaan tegenwoordig voldoende „geconsolideerd" om wat geduld te kunnen hebben met overtre ders; men moet niet direct om de staatsorganen schreeuwen als iemand iets stoms zegt, aldus „Neues Deulehland". Fïsnkeriïig bfl abonnement! Terneuzen Nrecteur-ïToofdredarteur I. van de Sande Redactie adres; Noordstraat 55 -57 Administratie-adres: Smidswai Telefoon 01150 - 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,— oer kwarïaM: maand f2,—: j>er week 49 rf f,nr<s 9 'rf DE VRIJE ZEEUW verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen AdvertenttenrHc per mm 16 et; minimum per advertentie f2,40. Rubriek: Kleine Advertenties (pfifin handets. advertenties): 5 revels f 1,10 Tedere revel meer 22 ct. Kleine Advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres' Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties te 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur.'

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1963 | | pagina 1