Twee fronten tegen de apartheid Rook worst Wm lel e Siam Rijst s 2k nu 89 Spaar PMC-premies met wat u bespaart als u bij Albert Heijn winkelt. 0S&- STRIJK TAFEL 1 Zuurkool Pjoer-rol AH-prijzen schelen zóveel dat de PMC-premies u vanzelf in de schoot En met elke premie hespaart u nog eens een fiks bedrag...Stap morgen s\ BONGO vallen, binnen. Premie-vnn-de-Maund AH-Vacuum-Koffie Kom ook naar De moord op Roger Ackroyd Donderdag 10 januari 1963 DE VRIJE ZEEUW Pagina 5 Het eigen argument Zuidafrikaanse Mau-Mau Vmeer zien in de actie CHINA GEEFT BESCHADIGD INDISCH MATERIEEL TERUG NEDERLANDS VERVOER VOOR PASSAGIERS VAN BRITS SCHIP WHISKY IN DE KOFFIEPOT „RELAY" IN GEBRUIK %0:l MENUTIP Gelderse Pittig als het ritme van de Bongo-trom pot 50 gram Vanille per pakje ter kennismaking Soepgroenten 2 blikjes nu 39 Erwtensoep met worst heel blik 89 Gerookt Vet Spek 500 gram 99 Mandarijntjes Geisha blik 89 Aardbeien op sap «ik 59 Puddingsaus Tova 6 smaken fles 65 KRIJGSMACHT PLAATSTE VOOR 1370 MILJOEN AAN-ORDERS Zowel in de republiek Zuid- Afrika zelf als in de Ver. Naties zijn de laatste maanden wel ac ties geweest tegen de apartheids politiek van premier Verwoerd en zijn nationalistische regering, maar de resultaten daarvan heb ben niet veel indruk kunnen wek ken. Dat betekent niet, dat die strijd is opgegeven, integendeel, het beslissende stadium wordt thans pas ingeluid. Zowel door de Afrikaanse landen die opko men voor de rechten van hun rasgenoten in het land in de zuid punt van het zwarte continent, als door de negers zelf. Een interessante ontwikkeling in de internationale actie tegen de apartheid was te zien bij het Internationale Hof van Justitie, waar Ethiopië en Liberia een klacht hebben ingediend met een merkwaardige achtergrond. De twee landen klagen de Zuidafrikaanse regering aan, dat zij het mandaat heeft geschon den dat ze van de voormalige Volkenbond kreeg over de vroe gere Duitse kolonie Zuidwest- Afrika. En zij menen dat de Ver. Naties van de Volkenbond de plicht hebben geërfd toe te zien op de naleving van de mandaats verdragen. Tot dusver is het met de Zuid afrikaanse verantwoordelijkheid jegens de V. N. een min of meer precaire zaak. In 1950 oordeelde hetzelfde internationale hof, dat Zuid-Afrika wel verplicht was zijn rapporten te blijven zenden aan de V. N. die de toezichthou dende functie van de Volkenbond heeft overgenomen, maar dat het gebied niet als voogdijgebied van de V. N. was te beschouwen. Vele jaren zond de regering van Jan Smuts ook die rapporten trouw op. Later lieten de Zuidafrikaan se regeringen dit achterwege en uiteindelijk werd Zuidwest Afri ka zonder meer in de Unie (nu republiek) van Zuid-Afrika opge nomen. De Beheerschapscommissie van de Ver. Naties had op grond van de uitspraak der interna tionale reenters weinig te protes teren en de Algemene Vergade ring kwam ook niet tot een echt bestuit. Het erkende Zuidafri- kaanso argument, dat Zuidwest- Airika immers géén trusteeship- gebied was, gaf de doorslag. De klacht aer twee Afrikaanse landen echter is gebaseerd op ar tikel 22 van het handvest van de Volkenbond, waarin Zuidwest Afrika weliswaar gespecificeerd wordt als een mandaatgebied dat het best bestuurd kan worden volgens de wetten van de manda taris als een integraal deel van diens gebied, maar met enkele voorbehouden. Hier gaat het dus niet om een interpretatie van de plichten en rechten van de op volger van de Volkenbond, maar om de uitvoering van een ver drag dat een Zuidafrikaanse re gering eens met haar handteke n.ng neeft bekrachtigd. Een juri- discn sterker punt. Dat is ook het oordeel van dt meerderheid der rechters, die het verweer van Verwoerds regering de Volkenbond is ter ziele en Ethiopië en Liberia kunnen dus niet meer als leden voor zijn be langen opkomen hebben ver worpen. Een standpunt waarte gen (en de Londense Times on derschrijft die overweging in een hoofdartikel) de minderheid der rechters gekant is, omdat zij hierin een politieke daad der rechters zien, die hun humani taire gevoelens de overhand laten hebben op hun zuiver-juri- discht overwegingen. Maar in ieder geval zullen de rechters zich nu met de zaak in laten. Komen zij tot de conclusie dat het recht in Zuidwest-Afrika is geschonden, dan hebben de Ver. Naties tenslotte een basis waarop ze in actie kunnen komen als Zuid-Afrika de rech terlijke beslissing aan zijn laars lapt. In Zuid Afrika zelf gaat de strijd tegen de apartheid een as pect aannemen dat vele inwo ners benauwt, zoals aan het licht kwam voor een commissie van onderzoek naar de onlusten bij Pearl, einde november. Getuigen verklaarden, dat een op de Mau- Mau gelijkende organisatie, Poqo genaamd, was ontstaan. Ze zou vooral in de loasie Langa bij Kaapstad waar 18.000 negers als gedwongen vrijgezellen zijn gehuisvest onder dwang haar aanhang uitbreiden. Wie niet toe wil treden, wordt mishandeld. Ook contributie wordt afge dreigd. Volgens de Observer zou den door de harde houding van wegering Verwoerd vele negers w5 Mloos verzet, vooral de »a do schietpartij in Sharpeville van 1960 zonder ooit voor een rechter te verschij nen, maanden en maanden opge sloten zaten. Ook de twee organisaties van inheemsen zouden het woord ge weldloosheid uit hun statuten hebben geschrapt. Zuid-Afrika kan zo eigenlijk voor het eerst gaan rekenen op een ge wapend verzet der negers. En noe moeilijk dat uit te roeien is, oleek toentertijd in Kenya, waar de omstandigheden voor optreden tegen de Mau-Mau gunstiger waren dan hier in een geïndustrialiseerde natie, waar men meer ontwikkelden in de leiding van Poqo mag verwach ten en de gelegenheden voor sa botage en samenzweren in de kleurlingensteden veel gemakke lijker zijn. Verwoerd heeft in 1962 gezegd dat apartheid als graniet was. Jie uitspraak wordt nu pas goed op de proef gesteld. Nadruk verboden.) Een Indische militaire woord- /oer,.er neeit meegedeeld, dat de Chinezen vorige maand in het dorp Darrang Dzong een aanzienlijke hoeveelheid bescha digd oorlogsmaterieel, dat Indi sche troepen in het noordooste lijke grensgebied hadden ach tergelaten, hebben teruggegeven. De Chinezen hadden hiervoor een groep Indische functiona rissen uitgenodigd. De bijeen komst werd door de Chinezen gefilmd. Volgens de Indische woord voerder was het merendeel van het materieel, waaronder tanks, geschut en machinegeweren, zwaar beschadigd. De 23.112 ton metende „Willem Ruys" van de Rotterdamse Lloyd nee±t d nsdag in Valletta op Mal ta 110 passagiers van het door brand geteisterde Britse lijn schip „Canberra" aan boord ge nomen. Dertig van hen reizen tot Colombo en de overigen naar Australië of Nieuw-Zeeland. Een toestel van de K. L. M. vertrok dinsdag met 140 passa giers van de „Canberra" naar Perth in Australië. i passagiers die met de „Wil lem Ruys 1^,1, vormen onge veer de helft van hen, die om medische redenen niet per vlieg tuig hun reis konden vervolgen. Een geestelijke uit Nashville n de Amerikaanse staat Ten- ïessee heeft een boete van 50 dollar gekregen omdat hij van .e koffiekan van zijn kerk een jtookketel voor whisky had ge naakt. Hij zei tegen de rechter, iat hij wijn aan het maken was /oor een kerkdienst toen de po- itie de vorige maand een inval ieed in de „St. Psalm Spiritual Jhurch". Maandag is het voor de eerste naai gelukt uit Engeland door niddel van de „Relay"-kunst- maan beelden naar de Verenig de Staten te zenden. Sinds de lancering van deze kunstmaan midden december hadden alle oogingen hiertoe gefaald. De beelden werden maandag in Nut- iey (New Jersey) ontvangen. Zij waren „buitengewoon helder en van goede kwaliteit", zo werd aldaar verklaard. Spaar mee met de Premie-van-de-Maand Club voor Beter Leven. Begin morgen! 250 GRAM 500 GRAM Mager Zuurkoolspek 250 gram 79 Casseler-rib dikka plakken 100 gram 69 Oploskoifie %loskolfté- Slagroom Bear Brand tijdelijk 2 blikjes 1.69 Koffiemelk 3 blikjes 89 METALEN Crème gemoffeld bulsstaal verstelbaar voor 4 hoogten Bestelnummer 675 CL.UBPRIJS in PMC-cheaues Vergelijkbare winkelwaarde 44.50 Joegoslavische GOULASH BLIKL^S de meest verse 'koffie van alle vacuumblik 250 gram VoNaromatlseh-goudmerk 1.72 I Mild-geurlg-groenmerk f.45 Mild-krachtig - roodmerk f.45 Pittig-paarsmerk f.20 Originele Engelse f? cakerol met jam f J Onvoorwaardelijke Kwaliteitsgarantie. Wanneer u enig AH-arlikel niet élke cent waard acht die u ervoor hebt betaald, dan wordt u door Albert Heijn het volle bedrag vergoed. Prompt... zonder enige bedenking. Albert Heijn Door AC,Al HA CHRISTIE - In de periode van 1 januari 1962 tot en met 30 september van dat jaar is ten behoeve van de drie krijgsmachtonderdelen voor 1370 miljoen aan orders geplaatst. Orders ten bedrage van ƒ917 miljoen werden onder gebracht bij de Nederlandse in dustrie. Voor ƒ43 miljoen aan materiaal werd in het buitenland besteld. Voor de marine werd in ons land ƒ254 miljoen, voor de landmacht ƒ201 miljoen en voor de luchtmacht ƒ462 miljoen be steed. De bestedingen in het buitenland waren voor die krijgs machtdelen resp. ƒ64 miljoen, ƒ178 miljoen en ƒ211 miljoen. Dit heeft minister Visser meege- leeld in zijn memorie van ant woord op de begroting voor 1963 /an zijn departement. Nadruk verboden. „Dat zal morgen gebeuren," zei Flora luid. „Flora." riep haar moeder ont steld. Flora wendde zich tot de secre taris. „Wilt u zo goed zijn de aan kondiging naar de „Morning Post" en „The Times" te zenden, mr. Raymond." „Als u er zeker van bent dat dat verstandig is, miss Ackroyd," antwoordde hij ernstig. Ze draaide zich impulsief om naar Blunt. „U begrijpt me wel," zei ze. „Wat kan ik anders doen? Zoals de situatie nu is moet ik achter Ralph staan. Ziet u niet in dat ik dat doen moet?" Ze keek hem onderzoekend aan en na een lang stilzwijgen knikte hij. Mrs. Ackroyd barstte in schril le protesten uit. Flora reageerde er niet op. Toen zei Raymond „Ik apprecieer uw motieven, miss Ackroyd. Maar gelooft u niet dat u wat voorbarig bent? Wacht liever nog een paar dagen." „Morgen," zei Flora beslist. „Moeder, het helpt niets of u zo te keer gaat. Ik mag dan veel on deugden hebben, ik blijf mijn vrienden trouw." „Mijnheer Poirot," smeekte mrs. Ackroyd in tranen. „Heeft u dan niets te zeggen?" „Er valt niets te zeggen," kwam Blunt tussenbeide. „Ze doet wat goed is. Ik sta volledig achter haar." Flora stak hem de hand toe. „Dank u, majoor Blunt." „Mademoiselle," zei Poirot, „wilt u een oud man toestaan u geluk te wensen met uw moed en trouw? En zult u me niet ver keerd begrijpen als ik u verzoek met de aankondiging, waarover u spreekt, nog twee dagen te wachten?" Flora aarzelde. „Ik vraag dit evenzeer in het belang van Ralph Paton als in het uwe, mademoiselle. U kijkt boos. U begrijpt niet hoe dat mo gelijk is. Maar ik verzeker u dat het wel het geval is. Vooral geen blamage. U heeft mij de zaak in handen gegeven u mag me nu niet tegenwerken." Het duurde even vóór Flora antwoordde. „Ik vind het niet prettig, maar ik zal doen wat u vraagt," zei ze. Ze ging weer aan de tafel zit ten. „En nu, messieurs et mesda mes," zei Poirot haastig, „zal ik verder gaan met hetgeen ik u wilde zeggen. U moet goed be grijpen, ik zal achter de waar heid komen. De waarheid, hoe lelijk op zichzelf, is altijd inte ressant en mooi voor degenen die haar zoekt. Ik ben al oud, mijn geestelijke vermogens zijn mis schien niet meer wat ze geweest zijn. Hij zweeg even, om tegen spraak uit te lokken. „Waar schijnlijk is dit de laatste zaak die ik zal onderzoeken. Maar Hercule Poirot eindigt niet met een mislukking. Messieurs et mesdames, ik zeg u, dat ik de waarheid wil vinden. En dat zal ik ondanks u allen." Die laatste woorden slingerde hjj ons als het ware dreigend in het gezicht. Ik geloof dat we alle maal een beetje terugschrokken uitgezonderd Geoffrey Raymond, die goedgehumeurd en onver stoorbaar bleef als altijd. „Hoe bedoelt u ondanks ons allen?" vroeg hij met opgetrok ken wenkbrauwen. „Precies wat ik zei, monsieur. Iedereen hier in de kamer ver bergt iets voor me." Hij hief zijn handen op toen er een flauw ge mompeld protest opsteeg. „Jawel, ik weet wat ik zeg. Het kan iets onbelangrijks zijn waarvan men denkt dat het niets met de zaak in kwestie te maken heeft maar ar ia iata. Elk van u heeft iets te verbergen. Heb ik gelijk of niet?" Hij keek verwijtend de tafel rond en allen sloegen de ogen neer. Ja, ik ook. „Ik heb het antwoord gekre gen" zei Poirot met een eigen aardig lachje. Hij stond op. „Ik doe een beroep op u allen. Zeg me de waarheid, de volle waar heid." Het bleef stil. „Heeft nie mand iets te zeggen?" Weer die korte lach. „Dat is jammer", zei hij en ver liet de kamer. HOOFDSTUK XIII. DE GANZEPEN. Poirot had gevraagd, of ik 's avonds bij hem wilde komen en dus ging ik naar zijn huis. Caroline zag me met zichtbar tegenzin vertrekken; ik vermoed dat ze graag mee nad wma gaan. Poirot begroette me gastvrij. Hij had een iles Ierse whisky, die ik verafschuw, op een tai ei tje gezet naast een syphon spuit water en een glas. Hijzelf was bezig chocola k'.nar te maken. Dat was zijn geliefkoosde drank, zoals ik later ontdekte. Hij informeerde beleefd naar mijn zuster die hij, zoals hij ver klaarde, een zeer interessante vrouw vond. „Ik vrees dat u haar aardig verwaand gemaakt hebt," zei ia droogjes. „Denk maar eens aan zondagmiddag." (Wordt vervolgd.) ARBEIDERS VAN 50 1ATIONALITEITEN WERKEN IN AMSTERDAM In Amsterdam werkten eind december arbeiders van 50 na tionaliteiten. Dit blijkt uit de cijfers van het Gewestelijke Ar beidsbureau in de hoofdstad, die in het afgelopen jaar 6600 werk vergunningen aan vreemdelin gen heeft verstrekt. Het jaar tevoren waren het er 6200. De stijging wordt verklaard door de krapte op de arbeidsmarkt. Bij deze aantallen zijn niet inbe grepen de (400 500) Belgen en Luxemburgers, die zonder werk vergunning in Nederland kun nen komen werken. Het betreft in alle gevallen arbeiders in loondienst, want zoals bekend is nadert de totale vreemdelingen bevolking van de hoofdstad de 15.000. Van de 6600 vreemdelingen, waarmee het G. A. B. in 1962 be moeienis had, werken er rond 6.000. Duitsers en Italianen vormden met elk 20 °/o de groot ste groepen. ACTIE POLITIE TE PAARD Als eerste stad in het zuiden van Nederland krijgt Breda be reden politie. Er is een actie comité uit de Bredase burgerij gevormd, dat het politiekorps twee paarden wil schenken ter gelegenheid van het gereedko men van het nieuwe Bredase politiebureau dat dit jaar afge bouwd wordt. De actie heeft tot titel „Politie te paard". De bedoeling is, dat 't Bredase politiekorps een kleine bereden afdeling krijgt.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1963 | | pagina 5