HET ALCENSPROOKIE RAMMELOO' Profiteer gauw! Radio en Televisie Donderdag 10 januari 1963 DE VRlfE ZEEUW Pagina 3 /,A EEN BEGRIJPELIJKE DWALING DE KIP ALS UITVERKOREN DIER GEFLATTEERD EEN HERSENSCHIM MENS MOET LEREN ETEN SCHEEPSBOTSING DE TOEKOMST VAN DE EUROPESE AUTO-INDUSTRIE DAMESMODEHUIS Samenwerking tussen reders ter zee en reders in de lucht" i J Temperatuur en jaargetijde, of, om het maar ronduit ter zeggen, de warme kachel, nopen ons tot een beschouwelijk verhaal. Aan het begin van een nieuw kalenderjaar, wanneer wij wat meer vooruitzien dan gewoonlijk, mag dat misschien ook wel. En dan brengt de over vloed van goed voedsel tijdens de feestdagen ons, medelevend als wij zijn, vanzelf tot hen, die het veel minder goed hebben: de honger lijdende bevolkingen van tal van landen. Nu is daarover reeds zeer veel geschreven en gewreven en aan meer literatuur over dit onderwerp bestaat misschien niet eens behoef te. Doch er is één schrijver, die de laatste tijd bijzondere aandacht geniet. Dat is dr. Norman W. Desrosier met zijn boek „Attack on star vation" (De strijd tegen de honger), omdat men de agrariërs (en ook de consument wel) er op voorbereiden wil, dat de algenkwekerij in de nabije toekomst een belangrijke bron van menselijk en vooral ook van dierlijk voedsel zou gaan worden. Alleen al ter wille van de waarheid dienen de geruchten teruggebracht te worden tot de nuchtere feiten. Maar verder moet ook worden voorkomen, dat argeloze lezers de mening zou den krijgen, dat onze boeren te achterlijk zou den zijn om de nieuwe produktiewijze toe te passen of te beoordelen. Dr. Desrosier is getroffen door de honger in vele landen en nog meer door de groei der wereldbevolking. Hij rekent uit, dat de laatste zich in de komende 40 jaar zal verdubbelen, zodat er dan zes miljard mensen gevoed zullen moeten worden i.p.v. drie. En nu zeggen de landbouweconomen wel, dat in die tijd de agrarische produktie in de gehele wereld kan worden verdubbeld, maar zelfs al zou dit gelukken, dan zou dit toch nog maar betekenen, dat de tekorten ran thans eveneens verdubbeld zouden zijn, gezien de honger die er is. Uiteraard klopt,dit niet, want een bevolking die werkelijk beneden het bestaansminimum leeft, vermeert zich niet doch vermindert. Maai' wij nemen gaarne aan, dat er een zeer groot voedselvraagstuk is en daar gaat het om. Dit vraagstuk moet eerst opgelost worden, zegt dr. Desrosier, anders wordt de wereld vrede nimmer bereikt. Tot dusver voedden wij ons met planten en met dieren die planten hadden gegeten. Wan neer nu blijkt, dat die planten ons niet voldoende kunnen hel pen aan eiwitten, vetten en kool hydraten, dan moeten nieuwe produktiewegen ingesiagen wor den. Eén daarvan is de algen- teelt. Planten benutten het zon licht slechts voor twee procent, algen echter voor 10 De algen bestaan wel voor driekwart uit water, maar gedroogd bevatten zij 45 eiwit, 05 koolhydra ten, 7 "fc mineralen en 3 vet. De rest is water en eelstof. Dat is een bijzonder gunstige samen stelling, gezien het eiwitgehalte. Wanneer wij nu bedenken, dat de tekorten op aarde vooral betrek king hebben op eiwit, dan lijkt de algenteelt wel bijzonder aan trekkelijk. Geen wonder dus, dat men daar thans hoge verwach tingen van heeft. -Rund-,'Varkens- en kippevlees zijn onze voornaamste vleessoor ten. Nu heeft een rund 10 kg voedsel nodig voor het vormen van 1 kg vlees; het varken 4 kg en de kip (als slachtkuiken) slechts 2,5 kg, volgens de schrij ver. Hindoes eten geen rund vlees, Mohammedanen en Joden geen varkensvlees, doch de kip is overal welkom. Per etmaal en per liter voe dingsbodem kunnen algen 3,75 gram droge stof voortorengen. Zetten wij dus een slachtkuiken- hok op met 10.000 dieren (dat is 40.000 per jaar), dan kunnen wij volstaan met een tank die ruim 100 kubieke meter water bevat, dus b.v. 10 x 10 x 1 meter. Dat is te doen. In een vakblad voor pluimveehouders vonden wij deze berekening verder uitge werkt. Er zou dan 411 kg algen- meel per dag worden geprodu ceerd. Het water moet dan wel voorzien worden van de nodige stoffen, o.m. mineralen, stik- stofhoudende stoffen en kool zuur, maar theoretisch kan dat best. Helaas zijn er een paar dingen, die men gewoonlijk over het hoofd ziet. In de eerste plaats kan men slachtkuikens wél ver giftigen met algenmeel, doch ze er beslist niet mee vetmesten. Het voeder is daarvoor te geconcen treerd en te afwijkend van sa menstelling. Het is alleen bruik baar als aanvulling op het ge wone voeder en wel om het ei witgehalte te verhogen. En dat betekent, dat wij nóch voor mens nóch voor dier het graanmeel en de andere plantaardige produk- ten zouden kunnen missen. In de tweede plaats is het algeneiwit, hoe goed ook, toch nog steeds plantaardig eiwit en wij hebben juist zo'n grote behoefte aan dierlijk eiwit. Dit laatste is helaas niet te vervangen. In de derde plaats zou het helemaal onbe taalbaar duur worden. De cijfers van dr. Desrosier zijn n.l. in ontstellende mate ge flatteerd. Het is wel waar, dat één liter water per etmaal 15 gram algen (en dus 3,75 gram algenmeel) kan voortbrengen, maardit is alleen het geval Dnder laboratoriumomstandig heden. Dat wil zeggen, dat men de waterlaag zeer dun heeft ge maakt (b.v. een decimeter) en de temperatuur (20 tot 30 gra den) en de belichting tot het op timum heeft opgevoerd. Tenslot te heeft men ook nog de toevoer van de juiste voedingsstoffen en de afvoer van „afgewerkt" wa ter nauwkeurig geregeld De betere benutting van het zonlicht (dat juist niets kost!) compenseren de algen op hun wijze weer doorde voedings bodem maar voor een klein deel te benutten, zodat algenkweke rij een enorme verspilling van kostbaar voedsel betekent. In de praktijk zouden wij dan ook het volgende zien. Wij stel len onze tank op in West-Austra- lië, waar de temperatuur niet licht beneden de 20 graden daalt en waar gemiddeld 8 uren zon per dag is. Gedurende de eerste uren zouden onze algen groeien als kool, maar door hun groei in de bovenste lagen van onze tank zou de groei in de onderste lagen tot stilstand komen en wel door lichtgebrek. Dit zouden wij kunnen beïn vloeden door een machtig roer- werk in te schakelen, akkoord. Het roeren benadeelt echter de groei Voorts zou de groei zeer rap teruglopen zodra de juiste concentratie van voedingsmidde len terugliep. Maar dan kunnen wij toch nieuwe stoffen in het water oplossen? In het laborato rium wél. Daar beschikt men n.l. over chemisch zuivere stof fen en over instrumenten om de concentratie steeds na te gaan. In de oraktiik moeten wij ech ter gebruik maken van chemisch zeer onzuivere stoffen (denk aan onze kunstmestsoorten) en dat zou tot gevolg hebben, dat de concentratie aan stoffen, die de algen niet opnemen, weldra zq hoog zou worden, dat onze algen het loodje gingen leggen. Goed, dan kan er geoogst wor den, al is de oogst dan ook geen 15 gram per liter. Doch na deze oogst zijn wij verplicht om de hele tank van 100.000 liter te laten leeglopen en opnieuw te vullen met de juiste vloeistof. Met die 100.000 liter weglopende vloeistof zou bijna evenveel voed sel wegstromen als wij via onze algen juist gewonnen hadden De kosten van algen drogen moet men voorts ook niet onderschat ten. Ten slotte zouden wij het kostbare meel nog in de juiste verhouding moeten mengen met de overige voederbestanddelen. Het is duidelijk, dat de algen- teelt een hersenschim is en be slist geen enkele praktische mo- geliikheid bezit. Het boek van dr. Desrosier is op Amerikaanse wijze in elkaar gezet. Uitgaande van enkele bekende feiten wor den conclusies getrokken en be rekeningen gemaakt, die met de harde praktijk niets meer uit staande hebben. Het riekt naar ruimtevaart De praktijk is, dat Jananse vissers algen en wieren uit zee winnen, deze drogen en afleve ren aan veevoederfabrieken. Het schamele bestaan dat dit ople vert. is benaald niet aanMkkeVik en dan geeft de zee ons de algen nog voor niets, afgezien van de w:"nineskosten. De algentheorie ziet ook voor bij aan het feit, dat er on aarde vooral honger wordt geleden in streken, die to^h riik door de na tuur gezegend znn. Bekend is b.v., dat vele volkeren, ondanks Het bijna 3.000 ton metende Zweedse vrachtschip „Arabritt" is woensdagochtend ter hoogte van de haven Brunsbüttelkoog Sleeswijk-Holstein, West-Dld) in aanvaring gekomen met. de 8.321 ton metende Amerikaanse vrachtvaarder „American Mil ler", die juist uit deze haven vertrok. Het Zweedse schip kreeg een grote scheur aan stuurboord, doch het bleef drij ven. Do „American Miller" kon zijn reis op eigen kracht voort zetten. De aanvaring vond plaats bij dichte mist, waarbij er nauwe lijks honderd meter zicht was. Kort na de aanvaring liep het Nederlandse motorschip „Em- bla" op de ankerketting" van de „American Miller', waardoor het werd beschadigd. In een vraaggesprek met het Westduitse tijdschrift „German International" heeft de president van de Italiaanse Fiat-maat schappij, Giovanni Agnelli, ver klaard dat tegen 1970 ongeveer de helft van de veertig autofa- brieken er niet meer zullen zijn. Hij zei dat industriële concentra tie op nationaal en internationaal niveau voor de Epropese maat schappijen steeds meer nood zakelijk zou worden. Voor kleine en middelgrote maatschappijen zal het steeds moeilijker worden te blijven werken. v grote ei wittekorten geen vis, of gevogelte eten, hoewel dat in rijke mate voorkomt in het be trokken land. Hulp aan honge renden moet dus in de eerste plaats bestaan uit het zenden van voedsel, zeker, maar daar naast ook uit het leren eten van veracht voedsel. In de derde plaats komt dan het leren voortbrengen van het benodifde voedsel. Dat hiervoor cultuurtechnische werken, on- criuwiis, hulp en voorlichting in allerlei vorm nodig zijn is be kend. In de streken waar deze hulp op gang gekomen is. zien wii tot onze verrassing, dat de aarde werkelijk rijk genoeg is om voedsel voort te brengen voor de mens. Het ligt niet aan de aarde, maar aan de mens. De •ne-en kurnen ons niet he'nen, behalve dan voor bet maken van hU'enriove nrenaraten en voo>- vo°dselkernen. Als de mensheid h„„„ vneHcplvueaorfttuk o-^r„ï pan- nakt. heeft zij de algen ook niet of nauwelijks nodig. (Nadruk verboden.)' TERNEUZEN t/o brug Midtlensluis Binnenkort zal de heer E. H. Larive, directeur van de K. L. M. en voorheen directeur van Shell Tankers N.V., bij de Ned. Reders vereniging een voorstel indienen om te komen tot een nauwere samenwerking tussen „de reders ter zee en de reders in de lucht". Dit met name voor wat betreft de vertegenwoordigingen en kan toren in het buitenland. De heer Larive zei dit giste ren tijdens een bijeenkomst van de Ned. Redersvereniging in het gebouw der K. N. S. M. waarin van hem afscheid werd genomen als bestuurslid dezer vereniging. De voorzitter van de Konink lijke Nederlaridsche Reedersver- (9 eeniging, de heer H. Harinck, heeft gistermiddag tijdens eens persbijeenkomst in Amsterdam verklaard sympathiek te staan tegenover de gedachte over samenwerking waar mogelijk tussen de zee-reders en de K. L. M. In een toelichting hierop zei de heer Larive tijdens de persbijeen komst dat, als twee vervoers maatschappijen beide passagiers en vracht van en naar het bui tenland vervoeren, de gedachte aan samenwerking voor de hand ligt. „Het kan beide ondernemingen voordeel bieden, dat voel je met je klompen aan. Passagiers die een kantoor binnengaan om een K. L. M.-vlucht te boeken, zullen heus niet plotseling de voorkeur geven aan een boottocht, omdat in hetzelfde kantoor een scheep vaartmaatschappij is gevestigd. Dat geldt ook omgekeerd. Samen werking is logisch en mogeiijk", aldus de heer Larive. JONGETJE VERDRONKEN Dinsdagmiddag' is het 5-jarige zoontje van de familie Donk uit Sneek in een \v aan de Leeu- wraderkade geraakt en verdron ken. MET 16'VOORDEEL KOEKFABRIEK UITGEBRAND Een door de koude wind aan gewakkerde felle brand heeft dinsdag voor naar schatting 100.000 gulden schade aange richt in de koekfabriek van de firma Koelemeyer te Opmeer (N. H.). Van het fabriekje is niet veel meer over. De brand werd ontdekt door een postbode. Toen de brandweer arriveerde viel er niet veel meer te redden. Het was zelfs zó koud, dat de sirene van de brandweerauto bevroren was. Men vermoedt, dat een hoop briketten die dicht bij de bran dende oven lagen, hebben vlam gevat. KAMPIOEN FIETSENDIEF De 40-jarige vertegenwoordi ger C. J. van L. is maandag door de Haagse politie aange houden wegens diefstal van fietsen en bromfietsen in de af gelopen twee of drie maanden. „Het kunnen er wel honderd zijn", heeft Van L. zelf ver klaard, maar precies weet hij het niet meer. Hij verkocht de fietsen en bromfietsen voor het meren deel aan opkopers, waarbij hij zijn eigen naam opgaf. Zodoen de wekte hij al gauw verden king. Men kon hem echter niet eerder aanhouden, omdat hij geen vaste woon- of verblijf plaats heeft. Van de opbrengst van het ge- stolene heeft Van L. de afgelo pen maanden geleefd. VRIJDAG 11 JANUARI HILVERSUM I: 7.00 Nws; 7.10 Ochtendgymn.7.20 Socialis tisch strijdlied; 7.23 Lichte och tendklanken (gr.); 8.00 Nws en socialistisch strijdlied; 8.18 Lich te gram.; 9.00 Gymn. voor de vrouw; 9.10 Klass. gram.; 10.00 Schoolradio; 10.20 Voor de vrouw; 11.00 Voor de kleuters; 11.15 Pianorecital; 11.40 Orgel spel; 12.00 Licht instrumentaal kwartet; 12.20 Regeringsuitz. 12.30 Meded. t.b.v. land- en tuin bouw; 12.33 Sport en recreatie; 13.00 Nws; 13.15 Meded.; 13.25 Beursberichten; 13.30 Lichte or kestmuziek en zangsolist; 14.00 Klavecimbel-recital; 14.25 Lite rair programma; 14.45 Moderne muziek; 15.20 Radioforum; 16.00 Muzikale lezing; 16.30 Voor de zieken; 17.00 Tijd v. teenagers; 17.50 Actualiteiten; 18.00 Nws; 18.15 Politieke lez.18.25 Lichte orkestmuziek en zangsoliste 18.50 Praatje; 19.00 Voor de kin deren; 19.10 Meisjeskoor; 19.30 Toneelmuz.; 19.50 Lezing; 20.00 Nws; 20.05 De eerste zitting' van het Concilie, lezing; 20.20 Volks muziek uit de Oekraïne; 20.40 Boekbespr.; 20.50 Lezing; 21.00 Theaterorkest en zangsolisten; 21.35 Documentaire; 22.15 Bui tenlands weekoverzicht; 22.30 Nws; 22.40 Gesprek over de tele visie; 23.00 Socialistisch nieuws in Esperanto; 23.10 Muzikale discussie; 23,55—24.00 Nws. HILVERSUM II: 7.00 Nws; 7.10 Dagopening; 7.25 Klassieke gram.; 7.45 Radiokrant; 8.00 Nieuws; 8.15 Lichte gram.; 8.45 Idem; 9.00 Voor de zieken; 9.35 •Lichte gram.; 9.40 Voor de huis vrouw; 10.10 Gram.; 10.15 Mor gendienst; 10.45 Viool en piano; 11.15 Programma voor oudere luisteraars; 12.00 Lichte gram.; 12.30 Meded. t.b.v. land- en tuin bouw; 12.33 Latijns-Amerikaans orkest; 12 53 Gram,; 13.00 Nws; 13.15 Per plaat door Amsterdam; 13.4-5 Lichte gram.; J.4.05 School radio; 14.25 Klass. gram.; 15.00 Internationaal rostrum van com ponisten; 15.45 Licht instrumen taal trio (gr.); 16.15 Praatje; 16.30 Klass. gram.; 16.55 Gram.; 17.00 Voordracht; 17.20 Lichte gram.; 17.40 Beursberichten; 17.45 Lichte gram.; 18.00 Har monie-orkest; 18.20 De hang mat. een programma dat schom melt; 18.50 Regeringsuitz.; 19.00 Nws en weerpraatje; 19.10 Licht instrumentaal kwintet19.30 Ra diokrant; 19.50 Geestelijke lie deren; 20.20 Opera; 22.30 Nws; 22.40 Lezingen; 23.00 Klassieke en moderne muziek23.40 Lichte gram.; 23.55—24.00 Nws. BRUSSEL (VI.): 12.00 Nws; 12.03 Lichte muziek; 12.30 Weer bericht; 12.35 Gevar. muziek; 12.50 Beursberichten; 13.00 Nws; 13.15 Amus. progr.; 14.00 Nws; 14.03 Schoolradio; 15.45 Gevar. muziek; 16.00 Nws; 16.03 Beurs berichten; 16.09 Gewijde muz.; 17.00 Nws; 17.15 Lichte muziek; 17.45 Duitse les; 18.00 Nws; 18.03 Lichte orkestmuziek; 18.20 Voor de soldaten; 18.50 Radiokroniek; 19.00 Nws; 19.40 Gevar. muziek; 20.00 Gevar. muziek20.35 Theaterkroniek; 21.00 Belgische muziek; 21.45 Volksliedjes; 22.00 Nws; 22.15 Jazzmuziek; 22.35 De Zeven Kunsten; 23.00 Nws; 23.05 Kamermuziek; 23.30 Symfoni sche muziek; 23.5524.00 Nws. Televisieprogramma's. NED. T.V.: 19.30 Top of flop; 20.00 Journaal; 20.20 De man van de centen, programma over Jan Willem Lebon; 20.45 Espres so; 21.15 Henriette Davids ver telt. 21.55 Perry Mason Het geheim van de garagedeur, T.V.- film; 22.4522.50 Journaal. BELGIË (VI.): 19.00 Uitzen ding van lekenmoraal en -filoso fie; 19.30 Tussen hemel en aar de: Allerlei; 20.00 Nws; 20.30 De boomgaard (The flowering cher ry), toneelspel; 22.10 Première, filmnieuws en nieuwe fihr= 22.55 Nws.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1963 | | pagina 3