PROVINCIAAL NIEUWS BINNENLANDS NIEUWS Ëric de Noorman - Het Wolvenjong BEURSO VERZICHT SCHAKFN DE VRIJE ZEEUW'" Donderdag 10 januari 1963 'TERNEUZEN BOSCHKAPELLE SLUIS IJZENDIJKE ZAAMSLAG DE VOEDERVLUCHTEN VAN DE LUCHTMACHT "oofim P SCHEEPVAARTBEWEGING KANAAL TERNEUZEN—GENT gedurende de maand december. ZEEVAART. Aantal B.R.T. Geschut opvaart 267 270.770 Geschut afvaart 264 256.240 Gelost of geladen te: Aantal B.R.T. Terneuzen 52 39.010 Terneuzen trede) 7 64.105 Sluiskil 9 16.436 Sas van Gent 7 12.166 BINNENVAART. Opvaart Aantal Motorschepen 1248 Sleepschepen 148 Sleepboten enz. 283 ■Met «.-schepen Sleepschepen Sleepboten enz. Afvaart Aantal 1264 147 281 Ton 536.136 142.513 11.216 Ton 544.520 132.939 10.916 Gelost of geladen te Aantal Ton Terneuzen 179 59.584 Terneuzen (rede) 30 46.768 Sluiskil 135 99.405 Axel-Sassing 17 5.454 Sas van Gent 122 37.525 Dansen uit hei Oosten. f De leden van de Z. V. U., de Ne derlandse Vereniging van Huis vrouwen en het R. K. Vrouwen- gilde te Terneuzen, zijn door een uitstekende samenwerking van hun besturen gisteravond in de gelegenheid geweest een uit- zonderl-'jk boeiende avond bij te wonen. De dans- en voordracht kunstenaar Indra Kamadjojo heeft in de zaal van het kantoor der N. V. V.'aterleidingmaat- 'schappij een en ander verteld over dansen uit India, Java en Bali en daarbij enkele dansen gedemonstreerd. Het leven der Oosterlingen is voor ons Westerlingen vrijwel een gesloten bpek en hetgeen men niet begrijpt wordt over het algemeen ook niet gewaardeerd. Wanneer men echter éénmaal Indra Kamadjojo heeft gehoord en gezien is er tenminste een tipje van de sluier van geheim zinnigheid opgelicht en krijgt men een geheel ander idee. India, aldus deze Indo-Euro pees kunstenaar, die een uitge breide studie van al deze voor ons vreemde dansen heeft ge maakt, is de bakermat van de cultuur van Z. O. Azië waaron der men dus de godsdienst, filo sofie, kunst en wetenschap dient te verstaan. De dansen hebben daar in oorsprong een godsdien stige betekenis; zij vormen een gesprek met de goden en ver schillen dus met onze Europese dansen, daar deze zuiver als een uiting van vermaak en kunst (ballet) moeten worden gezien. Menigeen zal zich, wanneer hij op film of TV deze dansen zag, hebben verwonderd over al de sierlijke bewegingen van handen en lichaam. De danser, die al de ze bewegingen, zo'n 5 a 600, kent, vertelt op deze wijze en muziek en zang verduidelijken dit voor de toehoorders, de H. geschiede nissen van het Hindoe geloof. Deze dansen die oorspronkelijk vooral door tempeldanseressen werden uitgevoerd, zijn van een voor ons bijna onbegrijpelijke schoonheid, sierlijkheid en gra tie. En misschien is het wel mede door deze dansen, waarbij vooral de handen eer. uitzonderlijke rol spelen, dat deze mensen vaak zeer goed gevormde handen heb ben die ze met 'n onnavolgbare gratie weten te bewegen. Indra Kamadjojo ging daarna over tot de hofdansen van Java die door de verschillende geaard heid der Javanen een geheel an der karakter hebben, maar uitein delijk ook weer de heilige ge schiedenissen van hun goden (Wajangdansen) en de strijd tus sen goed-en-kwaad weergeven. Ter afsluiting van het gedeelte vóór de pauze sprak hij over de trance-dansen van Bali. De Bali nezen, vrolijk, levendig, ja zelfs uitbundig, dansen weer meer in de stijl van India. Tot slot van deze uitzonderlijk boeiende avond toonde Indra Kamadjojo een reeks zeer fraaie VASTE MARKT f Na de lichtverdeelde stemming van dinsdag, heeft het Damrak gistermiddag de vaste tendentie van de voorgaande beursdagen met kracht voortgezet. Alle in ternationale waarden gaven bij de opening flinke koerswinsten te zien, ten opzichte van het vorige slotniveau. Alleen Hoog ovens stelden teleur. De handel bleef in alle hoeken aan de krappe kant. De orders kwamen hoofdzakelijk van het publiek, omdat de arbitrage internatio naal weinig kon uitrichten. Tot de vaste stemming heeft hoofd zakelijk Wall Street bijgedragen. Aldaar sloot de markt dinsdag aan de vaste kant, terwijl de Nederlandse hoofdfondsen er van zich deden spreken door be langrijk hoger te sluiten. Vooral Philips en K. L. M. ontmoetten in Wall Street grote vraag. Phi lips sloot er 1% dollar hoger. Gistermiddag opende dit fonds op 150,50, tegen dinsdag als slotprijs 146,40. Later werd 150.00 in de Philipsaandelen gedaan. Kon. Olie noteerde 161,50 159.20), Unilevers ƒ145,30 143 Hoogovens vie len uit de toon op 563 (onv.) na een opening op 561. Dinsdag na- |beurs werd voor dit fonds nog 573 betaald. AKU's openden op 422, plus 5 punten. Aanhouden de vraag zowel van het publiek als van het buitenland droeg er toe bij dat de koers steeg tot 428. De stukken verlieten de markt op circa 426. Het Dow Jones-gemiddelde voor de industrie-aandelen steeg dinsdag op de Newyorkse beurs bijna 8 punten tot 669.80. De kooplust aldaar was een gevolg van het binnenstromen van gun stig bedrijfsnieuws. Dit brachi de baissiers in New York ertoe tot dekkingsaankopen over te gaan. De gunstige stemming in Wall Street had dinsdagavond een scherpe koersstijging in Amsterdam tot gevolg. Het Damrak ondervond gis termiddag ook nog de steun van 'de Westduitse beurzen, die hoger noteerden. De gehele nWdag bleef de handel kalm. De AKU- hoek trok de meeste belangstel ling. In de openingsprijzen kwam voor de overige interna tionale waarden niet veel ver andering meer. De scheepvaarthoek was goed prijshoudend met weinig zaken. De leidende cultures waren aan de vaste kant. Deli steeg in een open hoek van 145,50 tot 146,50. (ƒ144,50). De beleg- gingsmarkt was iets gemakke lijker. Dit als lichte reactie op de vaste stemming van dinsdag. Er werden in deze afdeling wei nig zaken gedaan. In de lokale afdelingen werd „Van der Heem" hoger geadvi seerd op de grote order van de Int. conc. 7/1 8/1 9/1 477.9 477.5 485.1 Industrie 325.6 327.0 327.5 Scheepvaart 136.1 137.7 139.7 Banken 259.2 259.5 261.1 Handel, enz. 151.6 152.3 154.4 Algemeen 354.1 354.5 358.7 Kon. marine. Heineken lag wat beter in de markt. Van Berkels Patent kreeg een lagere advies prijs op de te verwachten lagere winst over 1962. Voor Scholten Carton hield de belangstelling- van de voorgaande dagen aan. Dit fonds werd 25 punten hoger op 625 geadviseerd, tegen dins dag 600 bieden en een laatstge- dane notering op 581. Vettewin- kel noteerde iets hoger op de dividendverhoging van 8 tot 9 procent. Beursindices Nabeurskoersen AKU424 gb Slot 427 Kon. Olie: 160.30 slot 161.50 Philips: 148.50 slot 149.60 Unilever: 145.30 slot 146.00 Hoogovens: 560 gl (428) (161.50) (150.10) (145.30) (56372) Advieskoersen buitenlands bankpapier De advieskoersen voor buiten lands bankpapier, vandaag gel dend in Amsterdam, luiden Engelse pond 10.07—10.17, Ca nadese dollar 3.30—3.35, Ameri kaanse dollar 3.583.62, Franse frank (100) 73.25—73.75, Belgi sche frank (100) 7.1972—7.247=, Duitse mark (100) 89.6090.10, Zweedse kroon (100 68.9069.90, Zwitserse frank (100) 83.10 83.60, Deense kroon (100) 51.60 52.60, Noorse kroon (100) 49.90 50.90. Oostenrijkse schilling (100) 13.927-14.02' 'z, Portugese escu- lo (100) 12.50—12.65, Italiaanse lire (10.000) 57.00—59.00, Spaan se peseta (100, gr coup.) 5.90- 6.05. dia's betreffende hetgeen hij vóór de pauze in woord en ge baar zo meesterlijk naar voren had gebracht. De belangstelling voor deze avond was zeer groot. Toneeluitvoering. In het kader van het winter- programma van de plaatselijke afdeling van de K. A. B. gaf de toneelclub „Vrijheid Eendracht" uit Lamswaarde in het parochie huis een toneeluitvoering. Het vrolijke stuk „Speurders op hoog niveau" werd met veel succes op de planken gebracht. Het spel, met vele verwikkelingen en on verwachte situaties, wist van be gin tot eind te boeien en de kos telijke humor gaf* de lachtgrage aanwezigen het volle pond. Er bestond voor deze toneelavond veel belangstelling. Schaats-toeristentocht. Aan de toeristentocht van Sluis naar Brugge en terug werd door 111 liefhebbers deelgeno men. Van Belgische zijde worden vanuit Brugge de Belgische kam pioenschappen georganiseerd. Deze worden zaterdag verreden vanuit Brugge naar Sluis. Hier aan kunnen ook Nederlanders deelnemen, die in een apart klas sement uitkomen. .Jaarvergadering „Steunt Elkander". In het café van de heer J. de Does had de jaarvergadering- plaats van de varkenshouders vereniging „Steunt Elkander". Uit de rekening en verant woording van de penningmeester bleek dat er een nadelig saldo was. Er werden 20 varkens min der gehouden dan vorig jaar. De premie werd verhoogd van 1 op 2 van de aangegeven waarde. De contributie bedraagt slechts 1 per jaar. De vergoeding voor dode en afgemaakte varkens bleef ongewijzigd op ƒ1,50 per kg- De aftredende bestuursleden Aug. Bogaert en A. van Schoote werden bij acclamatie herkozen. Het aantal leden bedroeg op 31 december 120. De „Volharding" ontving ere-diploina. Door de Kon. Ned. Federatie van Harmonie en Fafaregezel- schappen ip Nederland, is aan de muziekvereniging de „Volhar ding" te Zaamslag, uitkomende in de Vaandelafdeling, een ere diploma uitgereikt, als bewijs dat zij in de ere-afdeling Harmonie, over alle in 1962 gehouden wed strijden in Nederland het hoogste aantal punten heeft behaald. Deze uitzonderlijke prestatie is in hoofdzaak te danken aan de bekwame leiding van de directeur de heer J. Meijers, waarvoor de voorzitter, de heer R. van de Veke, namens bestuur en wer kende leden op de laatst gehou den repetitie de heer Meijers een gepaste hulde toebracht. Vermeldt zij nog dat de heer Meijers het presteerde, S jonge leden, die voor de eerste maal een wedstrijd medemaakten, in deze hoge afdeling liet mede spelen. Verkeersongeval. Op het wegenkruispunt van de GroenewegZaamslagSt. Anna had woensdagmiddag 2 uur een verkeersongeval plaats. Een auto, bestuurd door de heer W. de M., reed in de Groeneweg richting van de voorrangsweg. Bij het kruispunt gekomen, wil- PRINS RAINIER EN PRINSES GRACIA IN ENGELAND Prins Rainier en prinses Gracia van Monaco brengen een privé- bezoek aan Engeland. Zij zijn af zonderlijk naar Londen gevlogen. Tanks: een close-up van prin ses Gracia met bontmuts. Rechts: Prins Rainier en prin ses Gracia verlaten de ontvangst op de luchthaven. NA BRAND IN BEJAARDEN TEHUIS OVERLEDEN. De 79-jarige heer S. Groenveld, die maandag bij de brand in het bejaardentehuis „Hoornhoeve" te te Dirkshorn ernstige brandwon den opliep, is dinsdag in het zie kenhuis te Alkmaar aan de ge volgen overleden. COÖP. VRUCHTENVEILING „ZEEUWSCH-VLAANDEREN" TERNEUZEN Veiling van 9 januari. GROENTEN Per 100 stuks: Sla C ƒ10.40— 12,50. Per stuk: Knolselderij B II 25 ct, C II 12—16 ct. Per kg: Rode kool 3139 ct; Savoye kool 2847 ct; Witte kool 3140 ct; Boerekool 31 41 ct; Breekpeen 1525 ct; Prei I 119142 ct; Spruiten 58140 ct; Uien I 36—39 ct, II 25—32 ct; Witlof A 91—92 ct, A II 72—85 ct, B 82—90 ct, B II 65—78 ct, afw. 5068 ct. FRUIT Per kg: Appelen. Cox's Oran ge Pippin I m. 75 9194 ct, m. 70 9195 ct, m. 65 7582 ct, m. 60 5459 ct, m. 55 40 ct, II D 24—26 ct, III grof 53—62 ct, III fijn 1034 ct, kroet 922 ct; Jonathan I m. 80 43 ct, m. 75 56 ct, m. 70 5557 ct, m. 65 50 51 ct, m. 60 40 ct, II m. 80 39 ct, m. 75 39 ct, m. 70 2538 ct, m. 65 26—33 ct, m. 60 19—26 ct, TI D 10—21 ct, III grof 36 ct, III fijn 10—23 ct; St. Remy II m. 75 35 ct, m. 65 36 ct, II D 31—35 ct, III grof 32 ct, kroet 2028 et; Golden Delicious II m. 80 77 ct. m. 75 80—81 ct, m. 70 78—82 ct, m. 65 6875 ct, m. 60 5658 ct, II m. 80 63 ct, m. 75 68 ct, m. 70 67 ct, m. 65 61 ct, m. 60 36— 51 ct, II D 24—27 ct, III grof 44 56 ct, kroet 1226 ct; Goud- reinette I m. 85 5758 ct, m. 80 58 ct, m. 75 5859 ct, m. 70 52 58 ct, m. 65 4647 ct, II m. 85 j 45—47 ct, m. S0 4647 ct, m. 75 45-47 ct, m. 70 4546 ct, m. 65 44 ct, II D 38 ct, III grof 4446 ct, III fijn 3639 ct, kroer 28 33 ct; Zoete appelen III grof 47 ct. ELF T.B.C.-GEV ALLEN IN VEGHEL de hij. hoewel uit de richting Zaamslag een auto naderde, wel ke bestuurd werd door de heer D. .uit Souburg, nog vóór deze auto devoorrangsweg oversteken, hetgeen een aanrijding tot ge volg had. Het bleef gelukkig bij materiële schade aan beide auto's. A De open tuberculose, die in de Oostbrabantse gemeente Veghel is geconstateerd, heeft, voorzo ver thans bekend, eif mensen aangetast. Een landbouwer met acht van zijn kinderen uit het dorpje Roerdonlc, een buurmeisje en een gezinsverzorger uit Kei donk zijn in een sanatorium op genomen. Het massale borstonderzoek, die het gemeentebestuur van Erp in samenwerking met de stichting opsporing tuberculose (Sotu) uit Tilburg zal houden vindt niet, zoals eerder in de be doeling lag, deze maand maar in de tweede helft van maart plaats. Hoewel gebleken is, dat er naar aanleiding van deze ziekte-explo sie bij de bevolking ongerustheid is ontstaan, acht men de toe stand nu niet meer kritiek. De haard von de ziekte is gelocali- seerd. Mensen uit de naaste om geving, die door contacten be smet zouden kunnen zijn, zijn in middels onderzocht. Een aantal anderen heeft zich eigener bewe ging laten doorlichten. Niette min acht men een massaal on derzoek beslist noodzakelijk. Men is er lang niet zeker van, dat ook werkelijk de gehele be volking aan dit onderzoek, dat op vrijwillige basis geschiedt, zal deelnemen. Een plan is in voor bereiding voor een intensieve campagne die een ieder op de belangrijkheid van deelname zal wijzen. Men denkt hierbij onder meer aan voorlichtingsbezoeken huis aan huis. Dat de voorberei dingstijd te kort was is een van <je redenen van het uitstellen van het onderzoek. BOTTER BIJ DELFZIJL IN MOEILIJKHEDEN Midden tussen het zware drijf- ijs op de Eems zit sinds dinsdag een visserboot vast óp de zand bank „Paap". Uit Bruinisse is woensdagmorgen gemeld, dat het hier vermoedelijk gaat om de Urker botter U.K. 85, die zondag uit Breskens naar Delfzijl was vertrokken. Sindsdien had men van de botter niets meer gehoord. HET HOOGOVENTOERNOOI. Voor de grootmeestergroep van het Hoogoventoernooi te Bever wijk werdan woensdag de partij en van de tweede ronde gespeeld. De uitslagen waren; TanMilie afgebr. AyerbachParma LangewegStahlberg 01 IvkovGereben afgebr. PircTrifunovic :AV2 O'KellyPilnik afgebr. DonnerMatanovic 10 Brotisteinv. Seheltinga 10 v. d. BergRobatsch Vz Aan boord van de botter zitten twee opvarenden, de vissers Wee- sies en Weringa uit Usquert. Beide werden woensdagmorgen waargenomen door de haven meester van Delfzijl. Het scheepje bevindt zich in een gevaarlijke situatie. Zelf zit het vast aan de grond, maar het zware ijs rondom drijft uiteraard. Het is bepaald niet denkbeeldig, dat de botter bedolven raakt on der kruiend ijs. Dinsdag heeft men vanuit Delfzijl, vanuit Embden en vanaf het eiland Borkum tevergeefs getracht de botter te bereiken. Deze zat echter reeds te hoog op de zandbank. Een schip van de waterpolitie van de Duitse haven Embden wist het schip tot op een kilometer afstand te bereiken, gaf signalen met de scheepstoe ter maar kreeg geen reactie. De vissers hebben ook geen noodsignalen gegeven. Wel han gen twee zwarte ballen in de mast, het sein voor: „Wij zijn aan de grond gelopen". Na overleg met de Delfzijlse collega's heeft de waterpolitie dinsdag laat nog besloten de Duitse marine te hulp te roepen. Er zou een helikopter gestuurd worden. Deze vlucht is door de duisternis echter onmogelijk ge worden. Een Duitse helikopter heeft gistermorgen de beide opvaren den van de U.K. 85 van boord gehaald. Hij heeft de beide vis sers meegenomen naar zijn basis in Duitsland in de omgeving van Aurich. Ook een Nederlandse helikopter arriveerde vanaf Leeu warden boven het schip, maar kwam te laat. De beide vissers hadden de U.K. 85 nog maar pas aangekocht en brachten het bootje vanaf Breskens naar Delfzijl. Aangeno men wordt, dat zij zo lang moge lijk aan boord gebleven zijn en geen noodsignalen gaven, omdat zij hun pasverworven schip zo lang mogelijk wilden „verdedi gen". ANTIEKMINNENDE DIEF GEARRESTEERD De vermissing en opsporing van veertien vlinders heeft in Utrecht geleid tot de arrestatie van een 23-jarige magazijn-be diende Van S., die in de afge lopen maanden de Utrechtse an tiquairs een zonderlinge verza meling gestolen-voorwerpen heeft verkocht. De zaak kwam aan het rollen, toen een arts bij de politie aan gifte deed van de vermissing van veertien vlinders uit het Acade misch ziekenhuis. De arts, die een verwoed vlinderverzamelaar is sinds zijn. elfde jaar, bezat 50.000 opgezette vlinders, die hij uit alle delen van de wereld had gehaald. Zijn huis was te klein voor deze collectie en daarom had hij een deel ervan onderge bracht bij vrienden en familie en ook met toestemming van de 105. Met grote passen beent een groepje piraten op Egil toe. v „Tegen wie sta jü hier in je eentje te smoezen, knaap?", gromt de voorste. „Is hier soms nog een ander?" „O, ik praat altijd in me zelf," prevelt Egil onnozel, terwijl zijn hersens inmiddels razendsnel wer ken. „Tenminste meestalmaar nupraatte ik tegen onze mak kers, die net in deze tunnel zijn gekropenIk geloof dat ze de schat van Skapti bijna gevonden hebben." „Schat," gromt de piraat, „nou dat mag wel eens, want in deze hele vermaledijde burcht is zowat niets van waarde te vinden." Op dat moment klinkt vanuit de diepte van de tunnel een gesmoor de kreet, die Egil om begrijpelij ke kreten de haren te bergen doen rijzen, „Ja, hier makkers," horen ze dan een onduidelijke stem roepen. „Hierheen, vlugwe hebben de schat Een geweldige opwinding maakt zich van het groepje bandieten meester. Ze verdringen zich voor de tunnelingang en het duurt zo doende vrij lang vóórdat het stel letje zich naar binnen heeft ge wurmd. Egil laat hen kalm begaan, want hij heeft begrepen dat de stem van niemand anders dan van Eric kan zijn en dat deze iets in zijn schild voert is duidelijk. „Mooi zo, dan zal ik hem een handje helpen," zegt Egil zachtjes in zichzelf. Na even nagedacht te hebben haast hij zich naar boven. directie enkele kasten ge plaatst in het gebouw van het Academisch ziekenhuis. Een. week na de vermissing van de veertien vlinders, de dag voor Kerstmis, constateerde de arts tot zijn verbazing, dat er uit het 'ekenhuis een hele vlinderkast was verdwenen met 56 veelal dure en voor de wetenschap be langrijke exemplaren. De verdenking viel op Van S., die in de maand november in het ziekenhuis had gewerkt, en daar na nog steeds op het terrein werd gesignaleerd. De politie voelde hem grondig aan de tand en tenslotte bekende hij, dat hij de vlinders had gestolen en aan een antiquair had verkocht. Ook gaf hij toe, dat hij een micro scoop en een schrijfmachine uit het ziekenhuis had ontvreemd. Uit het verdere politie-onder- zoek bleek, dat Van S. zijn werk terrein niet beperkte tot het Academisch ziekenhuis, maar ook een regelmatig ongenood bezoeker was van een studenten sociëteit op het Janskerkhof. Hier bestond zijn buit uit zes grote antieke kandelaars, een jachthoorn, een gong, acht sa bels, een 25 kilogram wegend bronzen ruiterbeeld van Willem de Eerste, twee hertengeweien en een trompet. De studenten hadden de voorwerpen niet ge mist; het was Kerstvakantie en zij namen aan, dat de spullen zolang waren opgeborgen. CANADEES MILITAIR GESTOKEN. Tijdens een ruzie in een café aan de Martelaarsgracht in Am sterdam is dinsdagavond de 21- jarige Canadese militair W. L. Box, die gelegerd is in Delling- hoven in Duitsland, door een on bekende Nederlander met een scherp voorwerp in de buik ge stoken. De Canadees had getracht te bemiddelen in een vechtpartij tussen de Nederlander en een Amerikaanse militair. Nadat hij was getroffen is de Canadees naar zijn hotel gegaan en later naar het Wilhelminagasthuis, waar hij ter verpleging is opge nomen. De dader is voortvluchtig. Vliegtuigen van de Konink lijke luchtmacht hebben hun voedseldroppings voor de hon gerige vogels in de Biesbosch, langs een gedeelte van de Friese kust, langs de gehele Afsluitdijk en bij wakken in het IJsselmeer voortgezet. Alleen reeds de toe stellen van Ypenburg hebben gisteren ongeveer 2.000 kilogram voeder uitgeworpen boven vo gelconcentraties. De vliegers, die gistermorgen om half tien zijn begonnen en de gehele dag constant in de lucht zijn geweest, meldden in de Biesbosch de aanwezigheid van vele groepen van duizenden vogels van allerlei aard. Ganzen, eenden, zwanen, meerkoeten enz. enz. De Biesbosch zit als het ware vol met vogels, de vlie gers behoeven hier niet naar concentraties te zoeken, overal, waar men ook kijkt, zijn grote troepen vogels te zien. Dit is ook het geval met de Brielse Maas, de Botlek en an der water- en ijsgebieden in Zuid-Holland en Zeeland, die gisteren door toestellen van Ypenburg zijn verkend. De luchtmacht wil ook deze vogels, waarvan het op vele plaatsen zwart ziet, gaan helpen, maar dit zal ervan afhangen, of er door het publiek weer voeder beschikbaar zal worden gesteld. De gehele hoeveelheid "voeder die het Comité Wintervoedering Vogels ter beschikking had ge steld, is gisteren namelijk op gegaan. Het Comité Wintervoe- ding Vogels is zelf ook ongeveer door zijn voorraad heen en ziet zich voor de taak gesteld, nieu we voorraad te vinden voor de Koninklijke luchtmacht en aller lei andere organisaties en in stanties, die vogels willen voe deren.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1963 | | pagina 2