Stammenstrijd in Zuid-Kasai Ministe Luns antwoordt de Tweede Kamer V.N. hervatten beperkte militaire operaties Het weer RKPurol Brand in Empire State Building De overstromingen in Marokko HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN WEERBERICHT I DONDERDAG 10 JANUARI 1963 19e Jaargang Nr 5807 DE BETREKKINGEN TUSSEN NEDERLAND EN INDONESIë GERUCHTEN OVER ZIEKTE KONING BOUDEWIJN TEGENGESPROKEN EGYPTE GEEFT „GIZENGA-GOUD" TERUG IN KONGO INDONESISCHE REBELLEN GEEXECUTÉÉRD DE TOESTAND OP DE WEGEN ERNSTIG ONGELUK IN FINLAND CHROESJTSJOV NAAR POLEN LEOPOLDSTAD WEIGERDE BRITSE HULP KOEWEIT DE MELKPRIJS UITSTEL VAN HERVATTING ONTWAPENINGS- OVERLEG? HET WEER IN ENGELAND BOMAANSLAG IN GHANA Fmnkerinss bij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Rèdaetïe. adres; Noordstraat 5557 'Administratie-adres: Smidswa] Telefoon 01150 - 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,— per kwartaai: per maand ƒ2,—; per week 43 et. Losse nrs 0 et DE VRIJE ZEEUW Versebiint dagelijks Uitgeefster N. V. v/ti Firma P. 3. van de Sanne te Terneuzen De Kongolese minister van Binnenlandse Zaken, Kamitatoe, heeft woensdag een dringende oproep gedaan de vrede in Zuid- Kasai, waar in twee weken bijna 500 mensen bij stammenooriogen om het leven zouden zijn ge komen, te bewaren. Een functionaris van de Ver enigde Naties, die uit de aan Een hooggeplaatste regerings functionaris in Djakarta heeft woensdag verklaard dat Indo nesië en Nederland zaakgelas tigden zouden uitwisselen voor afgaand aan het herstel van de volledige diplomatieke betrek kingen „nadat de kwestie-Nieuw- Guinea is opgelost". Hij duidde niet aan of dit. be tekent dat dit vóór of na de overdracht van het gebied in mei het geval zal zijn. President Soekarno heeft be vestigd dat Indonesië en Neder land wellicht spoedig hun diplo matieke betrekkingen zullen her vatten. Volgens de Indonesische president zal de eerste stap hier toe waarschij nlijk een herstel van de relaties op het niveau van zaakgelastigden zijn. Een woordvoerder van het mi nisterie van Buitenlandse Zaken kon op een vraag van het A.N.P. over bovenstaand bericht slechts verwijzen naar het bekende standpunt van de Nederlandse regering zpals ten tijde van de parlementaire behandeling van het Nieuw-Guinea-akkoord en ook daarna tot uiting is gebracht. Nederland is te allen tijde bereid de diplomatieke betrekkingen met Indonesië ta hervatten. Dit standpunt is ook ter kennis van de secretaris-generaal der Ver. Naties Oe Thant gebracht. In Brussel zijn officieel de be richten tegengesproken, dat ko ning Boudewijn van België een kleine operatie zou ondergaan. De berichten kwamen uit Span je, waar het Belgische vorsten paar een vakantie doorbrengt. Gezegd werd dat de Belgische vorst aan een allergische aan doening zou lijden. De woordvoerder van het Bel gische hof verklaarde naar aan leiding van deze berichten, dat ,.de koning en koningin in goede gezondheid verkeren". Hij zei na een telefonisch contact met het vakantieoord van de Belgi sche vorst in Spanje, dat zij het komende weekeinde in Brussel worden terugverwacht. Volgens Belgische berichten lijdt koning Boudewijn aan aan vallen van hooikoorts. De goudreserves, die de des tijds in Stanieystad gevestigde regering van premier Gizenga bij de nationale bank van Egyp te in Cairo had ondergebracht, •zullen aan de centrale Kongolese regering worden overg'edr" "en. De regering' in Leopoldstad had daar herhaaldelijk om verzocht. Katanga grenzende diamantrijke provincie was teruggekeerd, ver klaarde dat hij daar vlammen, vermoedelijk van brandende hut ten, had gezien en diplomatieke waarnemers rapporteerden dat het Mweka-Kakenge-gebied, ten noorden van Loeloeaburg, reeds een maand in een toestand van volledige burgeroorlog ha'd ver keerd en dat er ook moeilijk heden waren in het diamantcen trum Bakwanga. De strijd in Zuid-Kasai gaat tussen de Loeloea-stam, rondom Loeloeaburg, en de bewoners van de provincie Kasai-Eenheid, die het beheer heeft gekregen over rijke Belgische bosbouw- concessies. (De voormalige Belgische pro vincie Zuid-Kasai is door de centrale regering verdeeld in vijf provincies, waaronder Loe loeaburg en Kasai-Eenheid.) De Loeloea, die de meeste ar beidskrachten voor de houtcon cessies leveren, beschouwen het gebied als hun terrein; twee Belgen zijn door Loeloea ont voerd. In de verklaring van woens dag van de centraal-Kongolcse minister van Binnenlandse Za ken wordt gezegd dat de toe stand in Zuid-Kasai voortdurend moeilijker wordt. Generaal Vic tor Loendoela, adviseur van het ministerie van Defensie in Leo poldstad, is al naar Kasai ver trokken en de minister van Bin nenlandse Zaken gaat er spoe dig ook heen. Vijf rebellen, die vorig jaar januari hebben getracht presi dent Soekarno in Makassar (Zuid- Celebes) te vermoorden, zijn terechtgesteld door een vuurpe loton. Een Indonesische militaire woordvoerder heeft woensdag in Makassar gezegd, dat de execu ties tussen Kerstmis en Nieuw jaar hebben plaatsgevonden. De rebellen zouden de hand hebben gehad in een incident, waarbij een granaat werd gewor pen naar president Soekarno en de Russische kosmonaut Gher- man Titov, die een staatsbezoek aan Indonesië bracht, beiden ble ven ongedeerd. De minister van Buitenlandse Zaken, mr. J. M. A. H. Luns, heeft woensdagmiddag in de Tweede Kamer gezegd dat het niet juist is dat hij contact met de Kamer en de commissie mijdt, zoals de heer F. J. Goedhart (P. v. d. A.) hem dinsdag bij de behandeling van de begroting van Buitenlandse Zaken had ver weten. Voorts is het ook niet juist dat hij anti-Frans zou zijn, of een anti-Franse politiek zou voeren. De bilaterale betrekkingen tus sen Nederland en Frankrijk zijn uitstekend. Frankrijk, aldus de minister in antwoord op de kri tiek van de heer Goedhart, staat hem gevoelsmatig zeer na. De toestand voor het Westen is, volgens de minister, gunstiger dan een jaar geleden. Dat is in het bijzonder het gevolg van de afloop van de Cubaanse crisis. Hij waarschuwde echter voor ongemotiveerd optimisme, daar men thans tneer van een pauze dan van ontspanning in de Oost- West-verhouding kan spreken. Minister Luns verklaarde, dat de regering niet van plan is de diplomatieke betrekkingen met de volksrepubliek China (Pe king) te verbreken. Wat Indonesië betreft, blijft het beleid van de regering erop gericht een blijvende, wezenlijke verbetering van de verstandhou ding te bereiken, zodra de be trekkingen hersteld zullen zijn. Het initiatief hiertoe moet ech ter van Djakarta uitgaan, dat de betrekkingen verbroken heeft. De onderhandelingen over de kwestie van de ScheldeRijn verbinding met België zijn nog gaande. Op enkele belangrijke punten zijn aanzienlijke vorde ringen gemaakt, doch een aantal problemen vragen nog om een oplossing. Een deel van het antwoord aan de Kamer nam de staats secretaris van Buitenlandse Za ken, dr H. R. van Houten, voor zijn rekening. De toestand om Berlijn is nu relatief rustig, zo zei hij, maar grote waakzaamheid blijft gebo den. Uit de Cubaanse crisis kan voorts de les worden getrokken, dat-het Westelijke arsenaal van kernwapens de Sowjet-Unie voor een kernoorlog kan doen terug deinzen. Maar het Westen moet ook over voldoende conventio nele militaire mogelijkheden be schikken om dreigende regiona le conflicten in bedwang te hou den. De Nederlandse regering is be reid een multilaterale kern strijdmacht positief te benade ren, aldus dr. Van Houten. Een kernstrijdmacht in Navo-verband is te verkiezen boven een Euro pese atoomstrijdmacht. Bij de beantwoording van de vragen over de Europese politiek sprak minister Luns grote be zorgdheid uit over de onderhan delingen met Engeland. De be reikte overeenstemming is ge ring in verhouding tot de tijd die eraan is besteed. Het klimaat van de onderhandelingen is even verontrustend. De standpunten zijn bevroren en als de stagna tie aanhoudt, zou de mislukking zich aankondigen. Mislukking van de onderhandelingen zou een grote stap achteruit in de Europese ontwikkeling beteke nen. De wegeninformatiedienst van de K.N.A.C. deelde gistermiddag om kwart over twee mee dat de hoofdwegen goed te berijden zijn. De secundaire wegen zijn daarentegen plaatselijk glad. Bij een ontploffing in een sal- peterfabriek te Oulu (Uleaborg) in Noord-Pinland zijn woens dagmorgen tien mensen om het leven gekomen. 4 De salpeterfabriek werd ver woest. Een kunstmestfabriek en een krachtcentrale in de buurt werden zwaar beschadigd. Tot 3 km ver in de omtrek sneuvelden ruiten. De oorzaak van de explosie is niet bekend. Op het ogenblik van de ont ploffing waren er maar twintig arbeiders in de salpeterfabriek. Premier Chroesjtsjov is gis termiddag met de eerste secre taris van de Oekrainse commu nistische pariij. Nikolai Podgor- ny, naar Polen .vertrókken, op uitnodiging van partijleider Go- mulka en premier Cyrankiewicz. Chroesjtsjov en Podgorny zul len enkele dagen in Polen door brengen, alvorens zich naar Oost-Berlljn te begeven, waar van 15 tot 19 januari het zesde congres van de Oostduitse com munistische partij wordt gehou den. Het hoofdkwartier van de Ver enigde Naties in New York heeft bekendgemaakt, dat de V. N.-troepen in Katanga de mi litaire operaties op beperkte schaal hervatten om de veilig- NOG STEEDS VORST In Europa en het aangrenzen de gebied van de Atlantische Oceaan komen thans geen be langrijke veranderingen in de DONDERDAG 10 JANUARI v.m. n.m. Breskens 3.49 2.17 Terneuzen 2.24 2.52 Hansweert 3.04 3.32 Walsoorden 3.14 3.42 VRIJDAG 11 JANUARI v.m. rum. Breskens 2.32 3.02 Terneuzen 3.07 3.37 Hansweert 3.47 4.17 Walsoorden 3.57 4.27 ZON MAAN op onder op onder Jan. 10 8.46 16.49 17.34 9.02 11 8.45 16.51 18.41 9.45 12 8.45 16.52 19.49 10.18 13 8.44 16.54 20.58 10.45 14 8.43 16.55 22.05 11.08 15 8.42 16.57 23.11 11.29 luchtdrukverdeling voor. De vorsttoestand in ons land met overdag matige tot lichte en 's nachts matige tot strenge vorst, duurt dan ook onvermin derd voort. Woensdag was het het koudst in Friesland, waar in de vroege ochtend 14 graden vorst werd gemeten, terwijl het kwik in de middag niet hoger kwam dan min zes graden. Over het Europese continent loopt de vorstgrens door Roe menië, Hongarije, Zuid-Duits- land en Noord-Frankrijk. Be trekkelijk zachte lucht bevindt zich dus op relatief korte af stand van ons land. Het valt echter niet te verwachten dat er op korte termijn enige beweging in de vorstlijn komt. medegedeeld door het K.N.M.I., geldig tot hedenavond. Matige tot strenge vorst Droog weer met hier en daar mist en op enkele plaatsen wol kenvelden. Overwegend matige oostelijke wind. In de vroege ochtend overwegend strenge voi-st, later- op de dag overwegnd matige vorst. FEDERENKO OVERHANDIGT GELOOFSBRIEVEN AAN OE THANT De nieuwe leider van de Russi sche delegatie bij de Verenigde Naties, Nicolai Federenko, heeft in New York zijn geloofsbrieven overhandigd aan secretaris generaal Oe Thant. Federenko, die Valerian Zorin opvolgt, is voormalig ambassadeur voor de Sowjet-Unie in Japan. '•••iirifflIlitllIJKII Volgens hel Kongolese pers bureau heeft de centrale re gering in Leopoldstad de door Engeland aangeboden hulp tot een bedrag van twee miljoen dollar (7 miljoen gulden) gewei gerd in verband met de houding der Britse regering in de kwes- tie-Katanga. Officiële Kongo lese kringen verklaarden vol gens het persbureau, dat Enge land Kongo niet moet beschou wen als een kind, dat men met een klontje suiker zoet kan hou den. Volgens het persbureau heeft de centrale regering het vraag stuk van verbreking der diplo matieke betrekkingen met Enge land nog steeds in overweging. Ambassadeurs van andere wes telijke landen zouden kortge leden bij de centrale regering in Leopoldstad hebben geïnter venieerd om de voorgenomen uitwijziging van de Britse am bassadeur, Derek Riches, onge daan te maken. heid te verzekeren van de spoor wegverbinding van Sakania, aan de Rhodesïsche grens, naar Eli- sabethstad, de hoofdstad van Katanga. In een verklaring van de Ver enigde Naties wordt gezegd, dat het V. N.-commando in Kongo berichten ontvangen heeft, dat de spoorlijn op verscheidene plaatsen tussen Eiisabethstad en Sakania is verbroken en dat on geregelde benden gendarmes daar aan het plunderen zijn ge slagen. Ralph Bunche, de speciale af gezant van de secretaris-gene raal Oe Thant van de V. N. naar Kongo, heeft woensdag gezegd, niet te kunnen garanderen, dat de militaire actie van de V. N. in Katanga niet hervat zal worden. Maar hij hoopte, dat de laatste Saoedi-Arabië heeft besloten zijn militaire contingent onge veer duizend man sterk uit Koeweit terug te trekken, zo meldt radio-Mekka. De militairen zijn in 1961 naar het aan olie rijke koninkrijk gezonden om het, na de uittocht van de Britten, te beschermen tegen een mogelijke aanval door Irak. De regering van Koeweit heeft te kennen gegeven, dat zij geen hulp meer nodig heeft. fasen van het herstel van de bewegingsvrijheid van de Ver enigde Naties in Katanga vreed zaam zouden kunnen verlopen. De V. N. wilden niet de indruk vestigen dat zij als een regering handelen. Op de vraag, of de V. N. troe pen van de centrale Kongolese regering zouden toestaan Eiisa bethstad binnen te trekken, ant- woorde Bunche, dat dit een zaak was die de centrale regering moet uitmaken. President Tsjombe heeft gis termiddag op een persconferen tie in Eiisabethstad gezegd, dat hij de taktiek van de verschroei de aarde zal toepassen als de Verenigde Naties de stad Kol- wezi aanvallen. AffverfArrfTeprffs per mm 16 ct; minimum pcr advertentie ƒ2,40. Rubriek: Kleine Advertenties Tgëën handels- advertenties): 5 regels ƒ1,10. Iedere regel meer 22 ct. Kleine Advertenties bij vooruitbetaling, Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties te 's namiddags 2 uur, Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uttft ACTIE TEGEN BANKOVERVALLEN IN FRANKRIJK Het Franse ministerie van Bin nenlandse Zaken is een actie be gonnen tegen de bankovervallen, welke de laatste maanden her haalde malen zijn voorgekomen. De rooftochten worden toege schreven aan Fransen, die uit Noord-Afrika zijn gekomen. Op de foto heeft een manschap van de veiligheidstroepen met een pistool-mitrailleur de wacht betrokken voor een bankgebouw in Parijs. De consumptiemelkprijs zal, over het hele jaar 1963 gerekend, met een halve cent per liter ver hoogd worden. Voox-lopig blijft hij echter nog op het oude peil. Pas later in het jaar zal deze prijsverhoging gerealiseerd wor den. Over het tijdstip en de wijze waarop dat gaat gebeuren zullen minister De Pous en het bedrijfs leven nog overleg plegen. De prijsverhoging zal voor een deel een gevolg zijn van de verhoging van de verhoging van de ver- rekenprijs (de door de boer voor consumptiemelk ontvangen prijs; de „eerste étappe" van de straat- prijsverhoging op deze grondslag is in november j.l. al verwerke lijkt), voor een deel een gevolg van verhoogde kostenfactoren bij latere stadia van verwerking en afzet. De Sowjet-Unie en de Verenig de Staten, wier vertegenwoordi gers om beurten het ontwape- ningsoverleg in Genève leiden, denken er over de hervatting- van dit overleg, dat op dinsdag a.s. was vastgesteld, tot begin februari uit te stellen. Dit is woensdag in Genève vernom-n. Volgens Westelijke diploma tieke kringen zou dit uitstel nodig zijn voor voorbereidende werkzaamheden. Vorige week trad Arthur D.»nn om persoonlijke redenen af als hoofdvertegenwoordiger van de Ver. Staten. Zijn opvolger is nog niet benoemd. Toen de afgevaardigden van de 17 deelnemende landen op 21 december op reces gingen, had den zij op het gebied van de al gemene ontwapening, noch in de richting van een verbod op het nemen van proeven met kern wapens concrete resultaten ge leid. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft verklaard, dat het streeft naar een uitstel tot 12 februari. Een woordvoerder zei dat de Ver. Staten hopen, dat het uitstel van een maand de Sowjet-Unie meer tijd zal geven om te denken over een akkoord over het beëindigen van alle kernproeven. De Sowjet-Unie heeft nog niet laten weten, hoe zij over een eventueel uitstel denkt. In Engeland zijn nog meer dan 20 hoofdwegen door sneeuw en ijs geblokkeerd. Bij Riccarton. moest met dynamiet een sneeuw massa opgeruimd worden die een spoorlijn van Londen naar Edin burgh versperde. Uit hefschroef- vliegtuigen is veevoeder uitge worpen voor geïsoleerde kudden. Grote overstromingen hebben het leven gevergd van tenminste dertig inwoners van het Noord- Marokkaanse Rharb-dal, terwijl meer dan dertigduizend inwoners van dit gebied dakloos zijn ge worden. Tweeduizend daklozen hebben zich voorlopig op hoog gelegen grond in veiligheid gesteld. „Voorlopig", daar het snel was sende water van de rivier de Seboe thans een reusachtige binnenzee in het overstroomde gebied aan het vormen is. Men schat dat tweederde ge deelte van het vee in het Rharb- dal is verdronken. Duizenden slangen en schorpioenen zijn uit het omringende heuvelgebied in het dal aangespoeld. Er is zeer grote schade aange richt aan gewassen in het Rharb- dal, waar zich ook de voornaam ste Marokkaanse aanplantingen van citroen- en sinaasappel bomen bevinden. In het landbouwgebied ron dom Sidi Slimane zijn vele kin deren en oude mensen verdron ken, evenals in de streek van de oliestad Siki Kaeem. De verbindingen tussen Tan- ger en de rest van Marokko zijn vrijwel verbroken. Woensdagmorgen vroeg heeft cle New Yorkse brandweer een zware strijd geleverd in liet Em pire State Building, met zijn 102 verdiepingen het iioogste ge bouw ter wereld, waar om zeven uur plaatselijke tijd op de 83e verdieping brand was gemeld. Korte tijd later werden ook vlam men waargenomen op de 24e, 25e, 64e, 65e, 67e en 68e verdie ping. Na een urenlange strijd wisten de brandweerlieden, die met zware rook te kampen hadden, het vuur meestér te worden, echter niet voordat het gehele gebouw was geëvacueerd. In verband met het vroege uur, was het personeel der meeste in het gebouw gevestigde kantoren nog niet aanwezig', zodat de ontrui ming beperkt kon blijven tot schoonmaakpersoneel en de me dewerkers van radio- en televi siemaatschappijen, die vanuit het Empire State Building uitzendin gen verzorgen. De N. B. C. moest haar radioprogramma's voor veertig minuten onderbreken, tei'wijl Columbia een andere TV- zender moest inschakelen. Vermoedelijk is de oorzaak van de brand in kortsluiting in de elektrische leidingen gelegen. Volgens latere berichten was het vuur ontstaan in het isola tiemateriaal. der elektrische lei dingen en bleef het beperkt tot een buizennet dat door het ge hele gebouw loopt. De 60.000 man kantoorperso neel, die in het Empire State Building werken, konden nor maal hun arbeid beginnen. Bij de brand hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorge daan. Dinsdagavond is in de Ghanese hoofdstad Accra een bom gegooid tussen een menigte, die zich ver spreidde na afloop van een mas sabijeenkomst die door president Kwame Nkroemah werd bijge woond. Dit is door het Ghanese ministerie van Binnenlandse Za ken bekendgemaakt. De officiële verklaring zegt. dat „een aantal mensen" is gewond en naar zie kenhuizen is overgebracht.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1963 | | pagina 1