Een Korea in wording VAN 9 t/m 15 JANUARI 1963 RADIO EN TELEVISIE Verdacht van oplichting en flessentrekkerij Opstelwedstrijd „Open het Dorp de Noorman - Het Wolvenjong Woensdag 9 januari 1963 DE VRIJE ZEEUW Pagina 5 BELGISCHE LIBERALEN OVER KATANGA EN V. N. LUCHTAANVALLEN OP SAOEDI-ARABIë DE TOESTAND OP DE WEGEN Diepvries groenten goedkoper DODE BIJ DUIK ONDER HET IJS VOETREIS NAAR ROME GUATEMALA WIJST ANTI-CASTRISTEN UIT Wat ook aan de noordgrens van India gebeurt waar vol gens New Delhi de Chinezen weer een sterke troepenmacht samentrekken het zwaarte punt van de communistische ex pansie ligt toch in Achter-Indië, zoals een reeks incidenten van de laatste dagen aantoont. In Zuid- Vietnam werden acht Amerikaan se helikopters neergeschoten toen ze regeringstroepen vervoerden in de fel omstreden delta van de Mekong, vry dicht by de hoofd stad Saigon. In Thailand schijnt een communistische staatsgreep te zijn verijdeld. In Laos sciioten communistische rebellen een Amerikaans vliegtuig neer dat op verzoek van de regering voedsel kwam afwerpen boven de Vlakte der Kruiken. De Belgische liberale partij, die in de oppositie is, heeft maandag in een verklaring er bij de regering op aangedrongen, het optreden van de Verenigde Naties in Katanga „openlijk af te keuren". De toestand in Ka- tanga had, volgens de liberalen, aangetoond, dat de volkeren organisatie niet het nodige ge zag meer bezit om de regelingen uit te voeren die zij zen nad voorgesteld. De liberale verklaring bevatte voorts het verzoek aan de re gering om het parlement in bui tengewone zitting bijeen te roe pen. Radio-Mekka heeft maandag avond een officiële verklaring omgeroepen waarin de Verenig de Arabische Republiek woxat beschuldigd van het uitvoeren van drie luchtaanvallen op Naj- ran bij de noordelijke grens van Jemen. De bommenwerpers wer den door luchtafweergeschut ge dwongen hun bommen in het wilde weg te werpen, waarna zij op de vlucht sloegen, aldus de verklaring. De bommenwerpers zouden opereren van bases in de V. A. R. De aanval was bedoeld als provocatie om de bevolking in het gebied in moeilijkheden te brengen, aldus Radio-Mekka.1 Dat laatste geeft een duidelijk beeld, dat prins Soevannoevong weliswaar is toegetreden tot het driemanschap dat Laos voortaan neutralistisch zou besturen, maar dat zijn Pathet-Lao-guerillastrij ders volkomen los staan van het regeringsgezag. Het land dient nu de strijd daar officieel ge staakt is als een nog gemakkelij ker doorvoerstation van wapens voor de opstandelingen in zijn buurlanden Thailand en Zuid- Vietnam. VOLK WERKT NIET MEE Dat merken de Amerikanen in ZuidVietnam. De rebellen die vóórheen slecht bewapend waren met ouderwets materieel, hebben nu moderne wapens. Iets wat voor een groot deel opweegt tegen de hulp met geld, wapens en „instructeurs" die Washington biedt aan de regering van Ngo Dmh Diem. De Amerikanen zit ten hier in een netelige positie. Het bewind van Diem is waard dat het valthet is reactionair en kan geen alternatief bieden voor de iueaien die de rebellen propa geren. In vele gevallen heerst bij de bevolking sympatnie of op zijn minst onverschilligheid ten aan aan de beurt zou komen voor communistische infiltratie zo dra de zaak in Laos in neutralis- nistische zin zou zijn geregeld, nische zin zou zijn geregeld, Kt nu ook uit te komen. In dat land om verzet te bieden tegen deze verkapte agressie is beter, maar ook hier zal het land stevige steun nodig hebben. Het ziet er naar uit dat ook die van Washington zal moeten komen, dat hier in Achter-Indië, al is het zonder formele oorlog, een soort strijd dreigt te moeten gaan voeren die veel van die in dertijd op Korea weg heelt. Met dien verstande dat in dit geval het guerilla-karakter het vech ten moeilijker, de uitgestrektheid der gebieden de strijd nog kost baarder en de geaardheid der betrokkenen de vooruitzichten aanzienlijk somberder maken. (Nadruk verboden.) De K. N. A. C.-wegeninforma- tiedienst deelde gistermiddag mee dat de toestand van de grote wegen in Nederland .goed is, slechts inhaalstroken kunnen momenteel nog plaatselijk glad zijn. De toestand van de secundaire wegen is plaatselijk nog slecht door opgevroren sneeuwresten. Volendam is vrijwel niet te be reiken. Er is slechts eenrichtingver keer mogelijk over een smalle landweg (omweg). Het veer van Schoonhoven naar Nieuwpoort vaart slechts voor voetgangers en wielrijders. Het veer voor autoverkeer vaart niet. VOORDEEL-KAUNDER Vanaf maandag zijn de prijzen van een bepaald merk diepvries groenten drastisch verlaagd als zien van de guerilla's en in ieder gevolg van een initiatief waar_ geval weinig gehecniheid aan net toe de in Zundert gevestigde in stituut dat die reoeuen omver dustrieel A Zuiderent in samen- wülen werpen. En een volk dat werki met de Dongense gr0ot- hf ^ft df moeite waara vindt handel°w. Sprangers gekomen is. zijn staatsvorm te verdedigen, Het eaat hier om Driisdalineen verdedigt die beslist niet fana-vaf Iffot procen? voor de tieK. Veel liever zo uxien de Amen- Axxr kanen hier in zee gaan met een Sectie meenT regering met moderner opvattin-a°°' L>e. dl5ectle ervan meent, gen, maar die is er niet en er isdiepvriesgroenten veel goed- geen kans op. Zodat Washingtonij°?cr n(rn worden aange- in vredesnaam Diem maar steunt, hr,Hon hoewel het weet dat deze verom- fenis met een reactionair bewind de Amerikanen in andere Aziati sche landen bepaald geen goede naam verschaft. AMERIKANEN IN 'T NAUW De Verenigde Staten kunnen het zich niet permitteren Zuid Vietnam als het noorden van dat land en als Laos in communisti sche handen te laten vallen: voor Peking en zijn vazallen zou dan de weg vrij liggen naar Thai land, Malakka en eventueel naar Indonesië. De Thaise beduchtheid dat het I boden dan tot nu het geval is ge weest. Voor een snelle distribu tie van de goedkopere diepvries- De heeft Amsterdamse recherche dinsdag de 40-jarige los arbeider K. O. aangehouden ver dacht van oplichtingen en fles- setrekkerijen, tot een bedrag van circa 700 gulden, gepleegd sinds september vorig jaar. Het meest de dupe van 's mans praktijk zou een kledingwinke lier in de binnenstad zijn ge worden. Deze had O. een kos tuum geleverd voor 120 en ge noegen genomen met de belofte spoedig te zullen betalen. Enige dagen later bezocht O. de win kelier opnieuw, liet deze een naar later bleek zichzelf gestuurd telegram zien, waarin hem het overlijden van zijn moeder werd bericht, zodat hij nu nog een donker kostuum nodig hau. Bovendien werd de winkelier enkele malen opgebeld door „de notaris", die hem verzekerde dat VEEMARKT ROTTERDAM Op de veemarkt te Rotterdam werden in totaal aangevoerd 2608 stuks vee, zijnde 350 vette koeien en ossen; 493 gebruiksvee; 243 vette kalveren; 94 graskalveren; 1079 nuchtere kalveren; 10 var kens; 56 lopers; 31 biggen; 49 paarden; 4 veulens; 186 schapen of lammeren; 13 bokken of gei ten. De noteringen waren als volgt: Vette koeien 2,102,85 Vette kalveren 2,603,50 Nuchtere kalveren ƒ1,201,50 Varkens ƒ0,75ƒ1; Slachtpaar- den ƒ1,90—ƒ2,30, alles per kg. Graskalveren 2ƒ3; Biggen ƒ42—ƒ55; Schapen ƒ90—ƒ130; Lammeren 90ƒ140; Kalf- en melkkoeien ƒ775ƒ1075; Vare koeien ƒ500ƒ700; Vaarzen 500—ƒ800; Pinken ƒ325—500, Overzicht: Vette koeien: ge wone aanvoer, stille handel met prijzen als maandag; Vette kal veren: tamelijke aanvoer, vlotte handel en goed prijshoudend, prima's boven notering; Gras kalveren: aanvoer gering, rede lijke handel en prijshoudend; Nuchtere kalveren: aanvoer aan merkelijk groter, handel stroef en niet geheel prijshoudend; Lo pers en biggen: aanvoer matig, handel kalm, prijshoudend; Slachtpaarden. gewone aanvoer, redelijke handel en iets stijver in prijs; Schapen en lammeren; aanvoer ruimer, handel goed en ruim prijshoudend; Kalf- en melkkoeien: aanvoer iets klei ner, redelijke handel, prijzen on veranderd; Vare koeien: aan voer kort, handel tamelijk en prijshoudend; Vaarzen en pin ken: kleine aanvoer, luie handel, •ogewijzigd in prijs. zijn klant beslist betrouwbaar was en hij hem gerust nog de gewenste overjas en later het gewenste suède jasje kon ver kopen. Voor tezamen 457 had de winkelier reeds geleverd, toen hij de stem van de notaris toch merkwaardig op die van zijn klant vond gelijken en tenslotte aangifte deed bij de politie. Van enkele hotels had deze reeds meldingen gekregen van flesse- trekkerijen door een man wiens signalement met dat van K. O. overeenstemde. KLEINE BRAND AAN BOORD VAN GRIEKS SCHIP Dinsdagmiddag heeft een klei ne brand gewoed aan boord van het Griekse tankschip „Deliaai Spirit", dat in dok vier ligt van de N. D. S. M. in de Amsterdam- e haven. Met behulp van drie stralen kon het vuur, dat gecon centreerd was in de kapiteins hut en de pantry van het schip, /orden geblust. De drijvende motorspuit „Jason" was even- ens ter assistentie Uitgevaren. Je brand, die omstreeks kwart ever twee uitbrak, was tegen zalf vier grotendeels bedwongen, ivër de oorzaak kon men dins- lagmiddag nog niets met zeker- ïeid zeggen, evenmin over de ;rootte van de schade. Een van drie onderwater zwemmers, die zich in het Ha- naumeer, bij Frankfort, onder het ijs hadden begeven om foto's te maken, heeft dit waagstukje met de dood bekocht. De drie jongelui, die in rubberpakken waren gekleed en zuurstoffles- sen bij zich hadden, waren door een touw met elkaar verbonden, terwijl het einde daarvan aan een paaltje bij het wak vastzat. Hoewel de achterblijvers op het ijs bemerkten dat het touw was losgeraakt, maakten zij zich niet ongerust en volgden belangstel lend de verrichtingen van de drie mannen onder hun voeten, niet bemerkend dat deze het wak niet meer konden vinden en gebrek aan zuurstof kregen. Na geruime tijd gelukte het aan twee van de wanhopig naar een uitweg zoekende duikers de ijskorst boven hun hoofd te doorbreken. De derde was in middels door gebrek aan zuur stof overleden. Op de vleugelen der liefde, maar wel met bijzonder sterke voe ten, heeft de 23-jarige Frans man Pascal Vildieu zich naar Rome begeven. De jonge rechtsgeleerde had vorig jaar in Casablanca bij vrienden het Argentijnse meisje Vittoria Zini leren kennen. Bii haar vertrek naar Rome beloofde hij haar, als blijk van zijn liefde, de 3.000 km naar de eeuwige stad te voet af te leg gen. Vildieu vertrok op 15 september uit Casablanca en tippelde aan één stuk door. Het enige deel dat hij niet te voet af legde was de straat van Gi braltar. Met Kerstmis kwam hij in Lyon aan, waar hij één dag in zijn ouderlijk huis bleef. Maandag is hij in Turijn aangekomen. Met een gemid delde van 40 km per dag hoopt hij begin februari in Rome aan te komen, om daar zijn aangebedene weer te vinden. groenten zullen de initiatiefne mers in eerste instantie gebruik maken van dezelfde kanalen als waarlangs de destijds goedkope braadkuikens hun weg naar de afnemers hebben gevonden (1500 winkeliers). Twaalf grossiers heb ben medewerking bij' de verkoop van de diepvriesgroenten toege zegd. Voor het totale assortiment van de 'Zundertse diepvriesgroenten zal in het kader van deze cam pagne een prijsverlaging worden doorgevoerd, naar de volgende normen: spinazie (500 gram) van 1,10 naar 0,75, andijvie (500 gram) van 0,90 naar 0,67, boe renkool (500 gram) van 0,85 naar 0,62. De Zundertse indus trie die in Blaüel, dicht bij Bel gië, een tweede vestiging tot stand wil brengen, verwacht de afzet van diepvriesgroenten in Nederland dit jaar te kunnen verdubbelen. Inmiddels is volgens de heer Zuiderent maandag' al 150 ton diepvriesgroenten vanuit Zundert gedistribueerd. Men hoopt nog deze week de duizend ton te halen. De aangekondigde prijsverla gingen van 30 tot 40 procent zul len permanënt zijn, zo hebben de initiatiefnemers gezegd. Bij de concurrentie wordt ge steld, dat de prijzen van Groko- diepvriesproducten niet met deze percentages gedaald zijn. De con currentie zegt,' dat de hoogste prijsverlaging, die in wèrkelijk- heid is doorgevoerd, om de 22 proeent schommelt. Andere diep vriesindustrieën hebben meege deeld, dat zij niet zullen schro men maatregelen te nemen „wan neer Groko blijft doorgaan met, zoals zij stellen, het publiek te misleiden". De president van Guatemala, Fuentes, heeft opdracht gegeven zes leden van de „Cubaanse revolutionaire raad" het land uit te zetten. Deze maatregel zou genomen zijn op instignatie van onder meer de Verenigde Staten om het oprichten van een tegen Castro gerichte schaduwregering tegen te gaan. Vier van de uitge wezen Cubanen bevinden zich nu in Honduras, waar de andere twee zijn is niet bekend. 99 In het kader van de actie i Bouwman, „Open het Dorp" heeft het in- (schrijfster ternationale tijdschrift „The Knickerbocker" in samenwer king met AVRO-Minjon een op stelwedstrijd ontworpen. Jongelui van veertien tot twintig jaar kunnen er aan deelnemen door een opstel van maximum 1500 woorden te schrijven over het onderwerp „Het Dorp". De keu ze van de stof is geheel vrij, maar het opstel moet zo worden ge schreven, dat een buitenlander enig idee krijgt van de gebeurte nissen. De opstellen moeten worden ingestuurd vóór 10 januari naar de AVRO, afdeling Jeugduitzen dingen, postbus 2, Hilversum). Een jury, bestaande uit Mies Miep Dlekman van jeugdboeken), B. Wildeboer (leraar Neder lands), J. van Dijk (ass. busi ness-manager „The Knicker bocker") en Herman Broekhui zen (AVRO) zal twee jongelui aanwijzen, die in de zomer van 1963 door „The Knickerbocker" uitgenodigd zullen worden, een reis te maken van 25 dagen naar de Verenigde Staten. „The Knic- kerbockers"-magazine herdenkt dan dat het vijf en twintig jaar geleden werd gesticht. De reis zal beginnen op de plaats waar „Het Dorp" zal ver rijzen, het einddoel in Amerika is New York. De uitslag van de opstelwed strijd zal worden bekendgemaakt op 29 januari. DONDERDAG 10 JANUARI HILVERSUM I: 7.00 Nws; 7.10 Ochtendgymn.; 7.20 Och- tendvaria (gr.); 7.50 Dagope ning; 8.00 Nws; 8.15 Program ma-overzicht, aansluitendlich te gram.; 9.00 Gymn. voor de vrouw; 9.10 De groenteman; 9.15 Oude kamermuziek (gr.); 9.35 Waterstanden; 9.40 Morgenwij ding; 10.00 Arbeidsvitaminen; 10.50 Voor de kleuters; 11.00 Lezing; 11.15 Klass. kamermuz. 11.45 Lezing; 12.00 Licht instru mentaal ensemble en zangsolis ten; 230 Meded. t.b.v. land- en tuinbouw; 12.33 Lichte gram.; 13.00 Nws; 13.15 Meded.; 13.25 Beursber.13.30 Metropole-ork. 14.00 Klass muziek; 14.30 Voor de vrouw; 15.05 Zang en piano; 15.30 Voordracht; 15.50 Lichte orkestmuziek (gr.); 16.00 Ka mermuziek; 16.30 Gram. voor de jeugd; 17.00 Voor de jeugd; 18.00 Nws; 18.15 Actualiteiten; 18.20 Lichte muziek; 18.30 Sport- praatje; 18.35 Gesproken brief; 18.40 Amerikaanse songs; 19.00 Voor de kinderen; 19.05 Actie „Open het Dorp"; 19.35 Car- roussel: programma dat alle kanten opgaat; 20.00 Nws; 20.05 Omroeporkest en zangsoliste; 21.00 Hoorspel; 22.30 Nieuws en meded.; 22.40 Actualiteiten; 23.00 Sportactualiteiten; 23.10 Nieuwe gram.; 23.5524.00 Nws. HILVERSUM II: 7.00 Nws; 7.15 Gram. en jeugdprogramma: 7.45 Geestelijke liederen; 7.55 104. In de kerker heeft Egil in middels 't verdwijnen van de klei ne troep piraten in de vluchttun- nel met gemengde gevoelens gade geslagen. Het is nu wel duidelijk, dat Skapti met Erwin langs dezelf de weg ontkomen is en de knaap vraagt zich bezorgd af, hoe het nu allemaal af moet lopen, want de kans dat de piraten Skapti en daarmee Erwin toch nog te pakken zullen krijgen, is niet denkbeeldig. „Daar heb je 't al", mompelt hij verschrikt, wanneer na verloop van tijd een vaag gestommel tot hem doordringt. Maar daarna valt de stilte weer in en aarzelend over weegt de knaap nu dan ook maar gauw door de vluchtgang te ver dwijnen; tenslotte is dit een kans die niet gauw weer zal komen. Juist s'aat hij op het punt zich in het smalle gat te laten zakken, als er voor de tweede maal een ge rucht tot hem doordringt. Benauwd wijkt de knaap achteruit, want er nadert iemand door de tunnel. Van veilige afstand gluurt Egil naar het gat, waaruit nu een onderdrukt ge hijg opklinkt en het volgende ogen- gewoon zo'n beetje rond te lurrune- blik duikt het gezicht van Eric de len". Noorman behoedzaam uit het duis- „Ik... eh...", hakkelt Egil. Maar vóór hij verder een woord kan uit- ter op. In opperste verbazing kijken ze brengen kraakt de kerkertrap en achter hen snauwt een stem: „Hé, elkaar een ogenblik aan, maar dan jij daar, wie ben jij, wat spook je zegt Eric ongeduldig: „Waarom daar uit?..." kom je niet. Ik meende dat je wat j overkomen was en nu sta Je kier Overweging; 8.00 Nieuws; 8.15 Lichte gram.; 8.50 Voor de huis vrouw; 9.40 Schoolradio; 10.00 NCRV-lied; 10.03 Klass. gram.; 10.15 Morgendienst; 10.45 Gees telijke liederen (gr.); 11.00 Voor de zieken; 11.45 Geestelijke lie deren; 12.00 Middagklok; 12.04 Licht instrumentaal kwartet en zangsolisten; 12.25 Voor de boe ren; 12.35 Meded. t.b.v. land- en tuinbouw; 12.38 Draaien maar: grammofoonplaten; 12.55 Katho liek nieuws; 13.00 Nieuws; 13.15 Draaien maar (vervolg); 13.40 Licht programma; 14.00 Klass. gram.; 14.25 Hoorspel; 15.30 Ka mermuziek uit heden en ver leden; 16.00 Bijbeloverdenking; 16.20 Promenade-orkest en zang solisten; 16.55 Voor de jeugd; 17.30 Schoolzang; 17.40 Beurs berichten 17.45 Instrumentale bewerkingen van liederen en dansen uit heden en verleden; 18.05 Lichte gram.; 18.15 Sport- rubriek; 18.30 Meisjeskoor en licht instrument, kwintet; 18.50 Sociaal perspektief; 19.00 Nws en weerpraatje; 19.10 Koorzang (gr.); 19.30 Radiokrant; 19.50 Politieke lezing; 20.00 Wij poet sen de plaat; 20.20 Hoorspel; 20.50 Gevar. progr.; 22.00 Kerk orgelconcert; 22.30 Nws; 22.40 Avondoverdenking22.55 Boek- besnreking; 23.00 Platennieuws; 23.15 Pianisten, critisch beluis terd; 23.5524.00 Nws. BRUSSEL (VI.); 12.00 Nws; 12.03 Lichte muziek; 12.30 Weer bericht; 12.35 Lichte muziek; 12.50 Beursberichten; 13.00 Nws, 13.15 Kamermuziek; 14.00 Nws; 14.03 Schoolradio; 16.00 Nieuws; 16.03 Beursberichten; 16.09 Fran se les16.24 Lichte muziek17.00 Nws; 17.15 Voor de kinderen; 17.50 Volksliederen; 18.00 Nws; 18.03 Lichte muziek; 18.18 Paar- desportberichten18.20 Voor de soldaten; 18.50 Radiokroniek; 19.00 Nws; 19.40 Gevar. muziek; 19.50 Politieke lezing; 20.00 Klas sieke muziek; 21.45 Lichte muz. 22.00 Nieuws; 22.15 Chansons; 23.00 Nws; 23.05 Opera en Bel Canto-concert; 23.55—24.00 Nws. Televisieprogramma's. NED. T.V.Voor de kleuters; 14.45 Voor de vrouw; 19.30 Geen zee te hoog, documentaire film; 20.00 Journaal; 20.20 Memo; 20.30 Zang- en mimegroep; 20.55 Filmkader; 21.20 Niets dan de waarheid, T.V.-spel; 22.40 Dag sluiting; 22.5022.25 Journaal. BELGIË (VI.): 19.00 Program ma voor de jongeren; 19.30 Voor de vrouw; 20.00 Nws; 20.25 Het manneke20.30 Tweemaal drie in de zes, liedjesprogramma; 21,00 Filmtribune; Amélie ou le temps d'aimer, speelfilm; 22.45 Nws.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1963 | | pagina 5