Vaandel* drukwerk THEEDOEK BEURSOVERZICHT De hoge raad HONING 142 ct SCHOENCREME CASPO DUBBEL 85 ct Mm TOILETPAPIER moet NOOTMUSKAAT ag ct BOTERHAMWORST SINAASAPPEL LEVERTRAAN PICCALILLY 60 ct douwe Egberts Gemeenteraad van Schoondijke Woensdag 9 januari 1963 DE VRIJE ZEEUW Douwe Egberts Pickwick Thee! U proeft het zodat is een thee met een eigen karakter. De smaak is zo bijzonder fijn en verkwikkend, de geur zo zeldzaam krachtig. Een verrassing apart is wel de afschenk: diep van kleur, zeer rijk en royaal. Niet voor niets heeft deze fijne Engelse melange zich bij zo vele gezinnen als een echte tractatie ingeburgerd 250 gr. PINDAKOEKJES raGULDEN s 59 ct mei 12 geldzegels N.V. Firma P. J. VAN DE SANDE Bewsindices Advieskoersen buitenlands bankpapier ADRI VAN WIJCK Pagina 3 KOEKJE 1Q°/o SNOEPJE 10°/o Voor&oed de thee met de geurigste afschenk SLECHTS Bij 3 stuks VéGé-palmoilzeep 96 ct. met 19 geldzegels -. AFWASMIDDEL Si met 2 geldzegels Bij grote doos VéGé-wrijfwas voor 82 ct met 16 geldzegels fi'Mf'&r vëGé SO GRAM Woont u in een gebied met hard leidingwater? (Zwart op bovenstaande kaart) Laat dan het theewater even doorkoken inplaats van het direct op te gieten. Uw thee wordt hierdoor frisser en beter. 150 gr.VÏS*' met 10 geldzegels 69 ct met 14 geldzegels zuu 8ELDZEQELS 150 gr. C0C0S-ASS0RTIE Ceylon Melange Ceel etiket) 108 ct. Engelse Melange (Groen etiket) 20ct. STAATSFONDSEN VAST, INTERNATIONALS VERDEELD Bij de opening heeft de staats- fonasenmarkt gistermiddag een vaste tendentie te zien gegeven. Daarentegen waren de internatio nale waarden nauwelijks parijs- houdend. De discontoverlaging door de Nederlandsche Bank heeft de handel in de staatsfond- senhoek nieuw leven ingeblazen. Er werd in deze hoek, gedurende het eerste beurshalfuur, druk ge handeld waarbij menig stuk van eigenaar verwisselde. Over vrij wel de gehele linie werden hoge re koersen, ten opzichte van eer gisteren, geregistreerd. Vooral de staffellening lag zeer gevraagd in de markt op 92 tot 92%, tegen 91% als slotprijs van maandag. Ook de overige beleggings markt gaf merendeels hogere koersen te zien. Men is ter beur ze van mening, dat de aanstaan de nieuwe 4% procent lening Bank voor Nederlandse Gemeen ten, groot ƒ100 min a pari, als gevolg van de discontoverlaging, thans beter is geclasseerd. Voor deze lening kan op 16 januari worden ingeschreven. De internationale waarden wer den weliswaar enigszins ge steund door de discontoverlaging doch dit kon toch niet ver-hinde ren dat alle fondsen zich bij de opening een kleinigheid beneden het vorige slotniveau moesten stellen. Hierbij moet onmiddellijk worden opgemerkt, dat tioch van Wall Street, noch van de overige Europese beurzen, ook maar de geringste stimulans voor het Damrak uitging. Hiermede reke ning houdend kan worden vastge steld, dat de tendentie bij de ope ning voor de hoofdfondseri zeker niet zwak was. Gedurende de verdere beurs duur kwam er, vooral in de Phi- lipshoek leven in de brouwerij als gevolg van lokale en buitenland se vraag. Tegenover deze vraag was niet voldoende aanbod meer aanwezig, waardoor de koers van de elektro-aandeien snel opliep tot 147. Hiermede kwamen deze aandelen dus ruim een gulden bo ven de slotprijs van maandag te liggen. Ook de overige internatio nals konden zich verbeteren. Philippijnse versterking voor de V. N.-macht in Kongo Dinsdag is te Manilla bekend gemaakt dat de Philippijnen, met ingang van vijftien dezer, zes straaljagers en 114 man luchtmachtpersoneel tér be schikking van de strijdmacht der Verenigde Naties in Kongo zullen stellen. AKU liep op tot 4171.;;, Unilever tot 143, Kon. Olie tot 159,30 en Hoogovens tot 563. Vooral de on dertoon voor alle hoofdfondsen bleef optimistisch. Aandelen KLM, in welk fonds de laatste dagen zeer veel wordt omgezet, lagen wederom vast in de markt. Zij werden op 50 geadviseerd. De Newyorkse pariteit voor deze aandelen is 47,70. De scheepvaarthoek gaf geen veranderingen van enige beteke nis te zien. Aandelen Van Nievelt Goudriaan lagen goecl gedispo neerd in de markt. De leidende cultures moesten zich met gerin ge koersverliezen tevreden stel len. De koersstijging op de New yorkse beurs van de voorgaande dagen werd maandag tot staan gebracht, hoofdzakelijk als ge volg van winstnemingen. In de lokale afdelingen was de handel zeer rustig met koersver schillen naar beide richtingen. De internationale waarden sloten op vrijwel het hoogste punt van de dag. Int. conc. Industrie 4/1 7/1 8/1 473.4 477.9 477.5 323.9 325.6 327.0 Scheepvaart 137.7 136.1 137.7 Banken 258.7 259.2 259.5 Handel, enz. 151.0 151.6 152.3 Algemeen 351.6 354.1 354.5 Nabeurskoersen AKU: 419—421'/:: gl (417%) Kon. Olie: 160.40—162.20 (159.20) Philips: 148.20—150.80 (146.40) Unilever: 144.00—146.00 (143.00) Hoogovens: 570573 gl (563) De advieskoersen voor buiten lands bankpapier, vandaag gel dend in Amsterdam, luiden Engelse pond 10.07—10.17, Ca nadese dollar 3.30—3.35, Ameri kaanse dollar 3.583.62, Franse frank (100) 73.25—73.75, Belgi sche frank (100) 7.19'/=—17.24'/s, Duitse mark (100 89.60—90.10, Zweedse kroon (100) 68.9069.90, Zwitserse frank (100) 83.20 83i70, Italiaanse lire (10.000) 57.0059.00, Deense kroon (100) 51.6052.60, Noorse kroon (100) 49.9050.90, Oostenrijkse schil ling (100) 13.92'/=—14.02%, Por tugese escudo: (100) 12.50—12.65, Spaanse peseta (100, gr. coup.) 5.90—6.05. De titel doctorandus" en de nieuwe wet op liet wetenschappelijk onderwijs De advocaat-generaal bij de Hoge Raad, mr. M. Oons, heeft dinsdag geconcludeerd tot ver werping van het beroep van J. M. W. F. D., exploitant van een instituut voor praktische toege paste psychologie. Hij voerde zonder daartoe gerechtigd te zijn, de titel „doctorandus" ach ter zijn naam, zo werd hem ten laste gelegd. De graad haalde hij, naar D. zegt, in Lichtenstein. Voor de Hoge Raad was o.m. betoogd, dat aan D. een boete van honderd gulden is opgelegd voor het voeren van een titel „doctorandus in de psychologie", die in Nederland niet bestaat. De heer D. had zijn titel achter zijn naam geplaatst. Nu heeft de rechtbank overwogen, dat uit de wet niet valt af te leiden, dat alleen de vóór de naam geplaat ste letters „drs" titel zijn in de zin der wet en evenmin, dat alleen hij, die deze titel vóór zijn naam plaatst, deze titel „voert". De advocaat-generaal meende zij het niet zonder aarzeling dat deze opvatting juist is. Spreker gaf toe, dat de titel „doctorandus psychologie" in Nederland niet bestaat, doch men kan wel doctoraal examen in dat leervak doen. Men kan niet zeggen, dat het voeren van de titel „drs. psych." zou duiden op een buitenlandse titel. Spr. concludeerde dan ook tot ver werping. De Hoge Raad zal arrest wij zen op 5 februari a.s. PRIJSINDEXCIJFERS VAN HET LEVENSONDERHOUD Het landelijk prijsindexcijfer van het levensonderhoud voor gezinnen van hand- en hoofd arbeiders, zoals dat maandelijks door het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt samenge steld op basis 1951 100, gaf van medio oktober tot medio november oen kleine stijging te zien. Het indexcijfer inclusief A.O.W./A.W.W. steeg van 129 tot 130. het indexcijfer exclusief A.O.W./A.W.W. bleef op 126 staan. De veranderingen waren vrij wel uitsluitend in de sector voe ding. Binnen deze sector trad MODE-COIFFTIRES ZUIDLA NDSTR A AT 30 Telefoon 2538 DE WERKLOOSHEID IN ENGELAND De Engelse premier Harold MacMillan heeft maandag met een aantal ministers het vraag stuk van ernstige werkloosheid in bepaalde gebieden van Enge land besproken. Op het ogenblik zijn er in Engeland 566.196 werk lozen. In wijde kring verwacht men dat de regering binnenkort een of andere speciale organisa tie in het leven zal roepen ter bevordering van de werkgelegen heid in het noordoosten en noord westen van Engeland, de gebie den waar de werkloosheid het grootst is. Westlandse tuinbouw gebruikt vijf keer zoveel brandstof als in normale winters Naar schatting hebben de tuin bouwers in het Westland dit sei zoen reeds vijf keer zoveel kolen en olie gebruikt als bij een nor male winter en de tuinders vra gen zich af of deze extra be drijfskosten er straks ook uit zullen komen. Bij de strenge kou van de laatste weken kunnen veel ver warmingsinstallaties er niet meer tegen op. Dan gaat in de tuinderswoningen de alarmschei over. Technici zijn soms dag en nacht bezig om narigheden te verhelpen. Het gevaar dat planten door gebrek aan warmte afstoven is niet denkbeeldig, vooral de vroege sla en ook wel jonge to matenplanten hebben van de barre weersomstandigheden te lijden. Hier fen daar zijn al plan ten doodgevroren. Het kost de handelaren veel moeite alle tuindersbedrijven tijdig van voldoende brandstof te voorzien. een prijsstijging op voor brood, voor melk en melkprodukten en voor eieren. Het indexcijfer voor fruit gaf een daling te zien. Buiten de voedingssector werd nog een kleine stijging geregis treerd van het huurindexcijfer. Dit betreft een klein aantal wo ningen, waarvan bij de huur- enquete in september j.l. nog niet de mate van huurverhoging bekend was. Bevolking met 15 zielen toegenomen. De gemeenteraad kwant maan dagavond voor de eerste maal in 1963 bijeen onder voorzitterschap van burgemeester J. C. Hoftijzer. De Voorzitter sprak een nieuw jaarsrede uit, waarin hij tot zijn grote voldoening tot de conclusie kon komen, dat het jaar 1962 voor de gemeente een zeer goed jaar blijkt te zijn geweest. Het inwonertal steeg van 1974 tot 1989 zielen. De bouwnijverheid heeft een grote bedrijvigheid te zien gege ven, voornamelijk in de sector woningwetbouw. In de particu liere sector konden slechts twee woningen opgeleverd worden. Te venvachten is dat de bedrijvig heid in 1963 in deze sector groter zal zijn. De enorme werktuigen- loods van de landbouwpraktijk- school „Prins Willem" kwam ge reed. Hij hoopte dat de bouw van de nieuwe lagere landbouwschool nu.ook aangevangen zal kunnen worden en dat de uitbreiding van de landbouwhuishoudschool ge realiseerd zal kunnen worden. Met: betrekking tot het Indus trieschap der gemeenten Bres- kens, Groede, Hoofdplaat en Schoondijke noemde spreker het van het grootste belang, dat rea lisering van datgene, wat de raad voor ogen staat zo snel mogelijk tot stand komt. Het betreffende rapport van de Stedenbouwkun digen kan elk ogenblik verwacht worden. Hierna releveerde spreker de belangrijkste besluiten, die de ge meenteraad het afgelopen jaar heeft genomen. De plaatselijke middenstand mag op een goed jaar terugzien. In de agrarische sektor waren de resultaten goed te noemen, wat helaas van de veehouderij niet gezegd kan worden. Het verenigingsleven kampt met de problemen des tijds, waar mogelijk het gemeentebestuur activeert en stimileert. Het jaar 1963 zal eveneens een belangrijk jaar worden. Veel staat er te gebeuren. Bijzonder prettig doet hierbij aan de veel betere financiële positie van de gemeente. Tenslotte wenste spreker de raadsleden en hun gezinnen een gezegend 1963. Namens zijn mede-raadsleden dankte de heer Van Baal de voor zitter voor de gesproken woor den en de nieuwjaarswens. Op zijn beurt wenste hij de burge meester en diens gezin een ge lukkig jaar en sprak de hoop uit, dat onder Gods zegen de burge meester de gezondheid en de kracht zal mogen hebben om voor de gemeente de juiste man op de juiste plaats te kunnen blijven. Besloten werd ten behoeve van het plaatselijke brandweerkorps uniforme helmen aan te schaffen volgens het model door de fa. Groeneveld Ie Dordrecht toege zonden. De kosten per helm be dragen ruim ƒ33, De Voorzitter deelde mee, dat de gemeente Schoondijke voor 1963 twaalf woningwetwoningen kreeg toegewezen. Hij zei er eigenlijk meer te hebben ver wacht, mede in verband met het onderwijs, waarvoor nogal wat Woonruimte benodigd is. Hij HULPELOOS In de Hudsonrivier bij West Point in de Verenigde Staten ligt de „Sauk", een schip van de kustwacht hulpeloos op een rots. Het schip werd na de stranding- door de opvarenden verlaten; of het zo ernstig beschadigd is, dat liet als verloren moet worden beschouwd, is nog niet zeker. hoopte voor 1964 en 1965 op een zelfde woningwetwoning-toewij zing te mogen rekenen als thans voor .1963 werd gedaan. Afgewezen werd de subsidie aanvrage van de nationale actie: „Opgeruimd staat netjes" om 4 cent per inwoner uit de gemeen tekas te mogen ontvangen. Ten behoeve van de gemeente lijke reinigingsdienst en de dienst voor openbare Werken werd een traktor met aanhang wagen aangeschaft. In verband met de strenge vorst stelden B. en W. voor, aan hen die voor kolentoeslag in aan merking komen, 2 weken extra kolentoeslag te verstrekken van in totaal 10, De minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen keurt het goed, dat het bestuur van de Z. L. M. ten behoeve van de land bouwhuishoudschool te Schoon dijke gebruik maakt van het gemeentelijk gymnastieklokaal tegen het geldde tarief. Daar van de rondvraag" geen gebruik werd gemaakt, sloot de Voorzitter de vergadering.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1963 | | pagina 3