PROVINCIAAL NIEUWS A Wonchïlettpn De K.L.M. in de Tweede Kamer Het Hoogovenschaaktoernooi BINNENLANDS NIEUWS AGENDA De moord op Roger Ackroyd DE VRJ/E ZEEUW Woensdag 9 januari 1963 LOOP DER BEVOLKING OVER 1962 TERNEUZEN WITTE KRUIS WITTE KRUIS BRESKENS HULST OOSTDUITS E POLITIE ONTDEKT ONTSNAPPINGSWEG DE SPIEGELZAAK SPORTNIEUWS DE SPORTTOTO "ninnw 2 RUILVERKAVELING STOPPELDIJK lil januari 1963 zal op ver schillende plaatsen in het ruil- verkavelingsgebied voorlichting worden gegeven over de volgende onderwerpen: a. het werkplan; b. de vergoeding voor in beslag genomen gronden en te velde staande beschadigde gewas sen; c. de enquêtering; d. de wijze waarop de plaatse lijke commissie zich tot be langhebbenden in het blok zal richten. Deze bijeenkomsten, georgani seerd door de plaatselijke com missie, zullen worden genouden: te Hulst op woensdag 16 januari 1963 te 14 uur in de „Koning van Engeland", bij Aug. Cat- toir; te Stoppeldijk op woensdag 16 januari 1963 te 19 uur in het „Wapen van Zeeland", bij P. T. Compiet; te Hengstdijk op donderdag 17 januari 1963 te 14 uur, bij J. de Waai, caféhouder; te Lamswaarde op donderdag 17 januari 1963 te 19 uur, bij J. J. Heijens, Jac. de Waalstraat 12; te Terhole op vrijdag 18 januari 1963 te 14 uur, bij R. C. van Gertruij, Hulsterweg 122; te Kloosterzande op vrijdag 18 januari 1963 te 19 uur in hotel „Van Leuven", bij E. J. de Nijs. AXEL M. V. Tot. Geboren 71 77 148 Gevestigd 143" 142 2S5 214 219 433 Overleden 29 29 58 Vertrokken 147 169 316 176 198 374 Bevolking op 31 dec. 1962 4048 3803 7851 31 dec. 1961 4010 3782 7792 Vermeerderd 38 21 59 Voltrokken huwelijken 59. Echtscheidingen 3. KOEWACHT M. V. Tot. Geboren 15 23 38 Gevestigd 43 49 92 58 72 130 Overleden 13 10 23 Vertrokken 44 64 108 57 74 131 Bevolking op 31 dee. 1961 1305 1176 2481 31 dec. 1962 1306 1174 2480 1 2 1 Voltrokken huwelijken 22. PHILIPPINE M. V. Tot. Geboren 8 14 22 Gevestigd 15 IS 33 23 32 55 Overleden 13 4 17 Vertrokken 17 23 40 30 27 57 Bevolking op 31 dec. 1961 651 597 1248 31 dec. 1962 648 602 1250 3 5 2 'Voltrokken huwelijken 9, SAS VAN GENT M. V. Tot. Geboren 46 39 85 Gevestigd 133 151 284 179 190 369 Overleden 17 17 34 Vertrokken 105 118 223 122 135 257 Bevolking op 31 dec. 1962 2241 2329 4570 31 dec. 1961 2184 2274 4458 Vermeerdering 57 55 112 In februari 1963 zal op dezelfde plaatsen voorlichting worden ge geven over: e. de mogelijkheid tot verkrijgen van een beëindigingsvergoe ding en de daaraan verbonden voorwaarden voor belangheb benden en f. de mogelijkheid tot verkrij gen van een landbouwbedrijf in de IJselmeerpolders en de voorwaarden waaraan gega digden moeten voldoen. Deze bijeenkomsten zullen worden gehouden: te Kloosterzande op dinsdag 26 februari 1963 te 14 uur; te Terhole op dinsdag 26 februa ri 1963 te 19 uur; te Lamswaarde op woensdag 27 februari 1963 te 14 uur; te Hulst op woensdag 27 februa ri 1963 te 19 uur; te Stoppeldijk op donderdag 28 februari 1963 te 14 uur; te Hengstdijk op donderdag 28 februari 1963 te 19 uur, P. B. N. A.-EXAMENS. Voor het diploma meubelteke naar, deel I, slaagde de heer A. L. L. C. E. Antheunis te Axel. Voor het diploma adspirant waterbouwkundig opzichter-teke naar slaagde de heer L. Kempe te Terneuzen. Voor het hoger technisch Basis examen werktuigbouw slaagde de heer O. E. S. van Geetsum te Sas van Gent. Voor het uitgebreid technisch Basisexamen werktuigbouw slaagden de heren W. A. C. Kamoen te Sas van Gent, P. C. A. de Rijk te Hengstdijk, J. Klaas- sen en D. J. Kroes te Terneuzen, C. L. B. Tanghe te IJzendijke, M. de Blaeij te Hoek en A. van Eet- veldt te Sluiskil. Voor het Basisexamen tecnnisch chemicus de heer A. O. Vermoet te Sluiskil. Voor het hoger technisch Basis examen elektrotechniek slaagden de heren C. de Regt en W. Ver doorn, beiden te Terneuzen. De heer G. Meert 25 jaar onderwijzer. Het was gisteren een feeste lijke dag voor het hoofd van de R. K. jongensschool aan de Be- goniastraat, de heer G. Meert, die 25 jaar geleden zijn onder wijzersambt begon. 's Morgens om half 9 werd door de pastoor-deken in de pa rochiekerk een H. Mis uit dank- baarneid opgedragen, waarbij uiteraard o.a. ook het onderwij zend personeel, het. oudercomité en alle leerlingen van de St. Willibrordusschool aanwezig waren. Daarna was er een koffietafel in de gemeenschapszaal van de school. Om elf uur hield de heer Meert een receptie die zeer druk be zocht werd. Hier waren o.a. aanwezig burgemeester mr. H. Rijpstra, de .wethouder van Fi nanciën de heer H. A. M. A. de Meijer en de ambtenaar voor onderwijszaken, de heer P. de Zeeuw; als voorzitter van het schoolbestuur de pastoor-deken J. A. van Mechelen, de nieuwe consulent lichamelijke opvoeding de heer Distelbrinck, die tevens kennis met de heer Meert kwam maken, en als afvaardiging van de gemeentepolitie de korpschef inspecteur, de heer D. van Ooyen, met zijn adjudant de heer E. Russchen en de heer Vermeire. De deken was de eerste in de rij van sprekers. Hij waardeerde in de heer Meert diens capaci teiten als onderwijzer en als op voeder van de jeugd. Burgemeester mr. Rijpstra wees er in zijn felicitatie o.a. op dat de heer Meert zich bijzonder interesseert voor artikel 72 der L. O. Wet. Dit in verband met zijn 10-jarenplan voor de school, dat beoogt de school binnen 2 jaar met 2 klaslokalen uit te breiden en over 10 jaar een tweede R. K. jongensschool in nieuw-Terneuzen gezien de groei van het leerlingental. De heer J. Vergouwe, onder wijzer aan deze school, feliciteer de het jubilerende schoolhoofd namens het nderwijzend perso neel en de heer E. de Groene na mens het oudercomité. De heer J. Verwilghen, sprak als afgevaardigde van de dioce sane Katholieke Onderwijzers bond mede namens zijn afdeling Huist, de afdeling Kanaalzone en tenslotte als hoofd van de R. K. Uloschool. De stroom van bloemen en geschenken werd aangevuld met geschenken van het personeel en oudercomité, terwijl 's middags Jan Hamann en Ronny Nuytinck de heer Meert een prachtige por table-radio aanboden. Zelfs de oud-leerlingen hadden, hem niet vergeten want H. van der Linde feliciteerde de heer Meert en overhandigde hem een auto-radio-antenne. De heer Meert toonde zich bij zonder getroffen door al deze bewijzen van sympathie en zeker door 't feit dat burgemeester mr. Rijpstra met heel veel genoegen 's middags terug naar de school kwam om de vlotte opvoering te zien van het blijspel in 3 bedrij ven „Tijl Uilenspiegel" dat werd geregiseerd door de heer H. Pijma, waarvan juffrouw A. de Block (eerste klas) het muzika le gedeelte voor haar rekening had genomen, de heer P. Ever- 'aert zijn assistentie verleende, de heer J. Vergouwe voor de décors zorgde en de heer Van Alphen als algemeen assistent had ge fungeerd. Deze opvoering heeft van avond nogmaals plaats voor de ouders. Benoemingen Bankwezen. Met ingang van 1 januari 1963 is de heer mr. H. H. Foppc, direc teur van het kantoor Terneuzen van de Amsterdamsche Bank N.V., mede benoemd tot direc teur van het kantoor Hulst. De heer I. J. van de Hagen, al gemeen procuratiehouder, werd met ingang van dezelfde datum de titel van onderdirecteur van het kantoor Terneuzen verleend. Aanrijding. Gisteravond te ongeveer zeven uur reed op het rijwielpad tussen het Zevenaardok en de Blikstraat de bramfietsberijder A. V. uit Westdorpe in de richting Sluis kil. Bij het inhalen van een hand kar, welke door J. V. uit Sluiskil werd voortgeduwd, kwam hij met de kar in btsing, tengevol ge waarvan de bromfietser zo danig kwam te vallen, dat medi sche hulp moest worden ingeroe pen, welke door de arts Van Breda Vriesman werd verleend, die hem, na eerste hulp te heb ben verleend naar het ziekenhuis te Sluiskil liet vervoeren. WOENSDAG 9 JANUARI. TERNEUZEN: Luxor-Theater, 8 uur: „Porgy en Bess". ZAAMSLAG-VEER 1 uur Groot ijsfeest op de Bossche Kreek, georganiseerd door ijs- club ,,'t Sluisje". DONDERDAG 10 JANUARI TERNEUZEN: Luxor-Theater, 8 uur: „Porg'y en Bess". Voltrokken huwelijken 34. Echtscheidingen 1. SCHOONDIJKE M. V. Tot. Geboren 22 13 35 Gevestigd 50 50 100 72 63 135 Overleden 11 14 25 Vertrokken 45 49 94 56 63 119 Bevolking op 31 dec. 1962 598 991 1989 31 dec. 1961 982 991 1973 Vermeerderd 16 16 Voltrokken huwelijken 20. DE €Ckfó PIJNSTILLER Hebt u griep die zo echt in uw botten is gaan zitten? Jaag hèm eruit met WITTE KRUIS, (poeders, tabletten of cachets). Salicyl-vrij en daardoor geen maagklachten. !n*stdronk in tabletvorm.95ct Beenbreuk. Gistermorgen kwam tijdens het gymnastiek-uurtje op de speel plaats van de R. K. meisjesschool alhier het 10-jarig dochtertje van de familie Willems zo onge lukkig te vallen, dat dokter Nijs- ten, die de eerste hulp verleende, een beenbreuk constateerde en het meisje naar het St. Elisabeth- ziekenhuis te Sluiskil liet over brengen. Gevallen. Tengevolge van de gladheid is het 8-jarig meisje E. van R, in de Dorpsstraat komen te val len. De onmiddellijk gewaar schuwde arts v. d. Maas achtte overbrenging naar bet zieken huis te Oostburg noodzakelijk, waar een onderbeenbreuk werd geconstateerd. Vissers-avonden. Op 18 en 19 januari zullen weder de jaarlijkse vissers-avon den worden gehouden in het casi no alhier. Door burgemeester J. Eekhout zullen dan de gebruikelijke wim pels worden uitgereikt aan de schipper die de meeste haringen heeft aangevoerd en aan hem, die de eerste haringen in het seizoen binnenbracht. De auteur journalist de heer Stuvels uit Den Haag zal een lezing houden over de Deltawer ken. Gemeenteraad. In de op vrijdagavond te 7.30 uur alhier te houden vergadering van de gemeenteraad komen o.m. de volgende punten in be handeling: Voorstel tot vaststelling van de exploitatierekening van gronden aan de hoek Glasisweg—Zand- straat Voorstel tot vaststelling van uitbreidingsplan Zuid II. Voorstel tot aankoop van grond aan de Stationsweg. Voorstel tot aankoop van grond in plan Noord II. Voorstel i.v.m. de mogelijkheid van de bouw van autoboxen ach ter de Trumanlaan (plan Oost I). Voorstel tot het geven van een straatnaam (Koolstraat). Voorstel tot benoeming van een lid van het dagelijks bestuur van de Instelling voor Maat schappelijk Werk. Voorstel tot het verlenen van een bijdrage aan de instelling voor B. L. O. te Hulst in de kos ten van de imbecillen-werkplaats. Voorstel tot verhoging van het voorschot op de vergoeding ex art. 101 der L. O.-wet 1920 voor de R. K. Jongensschool St. Cle mens voor bijz. U. L. O. Voorstel tot principiële goed keuring van de overdracht van het beheer over de visserij aan gelegenheden op de Binnenvaart. Voorstel tot vaststelling van de 26e wijziging der gemeentebe groting voor het dienstjaar 1962. Aanbieding van diverse begro tingen voor het dienstjaar 1963 en voorstel tot benoeming van de begrotingscommissie. Ingekomen stukken. Rondvraag. Achten de ministers van Ver keer en Waterstaat en van Fi nanciën het niet uitermate ge wenst de Kamer op korte ter mijn schriftelijk in, te lichten over de gang van zaken bij de K.L.M.? Aldus vroeg prof. dr. ir. A. Vondeling, fractievoorzit ter der P. v. d. A. dinsdagmiddag in de Kamer. De heer Vondeling vroeg de voorzitter deze sugges tie aan de regering over te bren gen. Mocht de heer Vondeling de garantie kunnen krijgen, dat de regering nog deze week zulk een schriftelijke uiteenzetting over de gang van zaken bij de K.L.M. aan de Kamer kan doen toeko men, als basis voor een gedach- tenwisseling in de Kamer, dan zal prof. Vondeling zijn voorne men om donderdagmiddag mon delinge vragen te stellen laten varen. Voorzitter Boramer zegde toe deze suggestie met de bewinds lieden te zullen bespreken. De heer Vondeling was, naar hij verklaarde, tot het doen van deze suggestie gekomen omdat er, sedert hij vorige week aan de Kamervoorzitter zijn voofnemen om mondelinge vragen te stel len had kenbaar gemaakt, zoveel bij de K.L.M. was gebeurd. De Oostduitse politie heeft dinsdag een ontsnappingsweg door een riool onder de Ber- lijnse muur naar de Franse sec tor ontdekt, aldus is uit kringen van de Berlijnse politie verno men. Maandagavond had men Oost duitse politiemannen in uniform en in burger uit het riool zien klimmen. De ingang werd latei- met prikkeldraad versperd. Een groep Oostduitsers was maan dagavond door het riool ont snapt maar Uiad niet gezegd hoeveel vluchtelingen van de ontsnappingsweg (gebruik had den gemaakt. Aldus Westber- lijnse politiel^rmgen. KINDEREN BLEVEN GESPAARD CHAUFFEUR VOND DE DOOD De 20-jarige Amerikaanse leger- chauffeur Buck Proctor heeft de dood gevonden onder zijn dertig- tonner, toen hij in het Franse dorpje Guignes een tweetal meisjes wilde ontwijken. Bij deze manoeuvre verloor Proctor de macht over zijn voertuig, dat om sloeg tegen de pui van een huis. De beide meisjes bleven ges spaard. 1 Het Westduitse federale ge rechtshof heeft dinsdag een ver zoek tot vrijlating van Rudolf Augstein, uitgever van het week blad „Der Spiegel" afgewezen. Hij werd in oktober vorig jaar gevangen gezet onder verden king nationale defensiegeheimen te hebben gepubliceerd. Hans Schmelz, een redacteur van het blad, is ook nog in ar rest. Acht andere personen die bij de zaak betrokken waren, hebben inmiddels hun vrijheid herkregen. De uitslagen uit de eerste van de hoofdgroep van het Hoog ovenschaaktoernooi luiden: v. d. BergTan 1—0 RobatschBronstein VaVa v ScheltingaDonner VaVa MatanovicO'Kelly afgebr. PiinicPirc I0 TrifunovicIvkov VaVa GerebenLangeweg uitgesteld StahlbergAverbach 10 ParmaMilic afgebr. Een anaecdotisch slot was et- in de partij StahlbergAverbach: De stelling zag er als volgt uit: Wit StahlberbgKgl, Del, Tal. Tel, Lf4, Fe3, pionnen a2, c3, f2, g3 en h2. Zwart Averbach: Kh7, Da6, Td8, Tf8, Le6, Lg7, pionnen a7, e7, f7 g6 en h6. Er volgde: 22. Pdl, Td3; 23. Leo, Dc6; 24 Lg7, Lh3 25 Dh6: schaak en mat. De eerste ronde van het 25e Hoogovenschaaktoernooi heeft de pessimisten in het ongelijk gesteld. Pessimisten zijn in de Door AGATHA CHRISTIE 47) Nadruk verboden. IJZENDIJKE M. V. Tot. Geboren 21 34 55 Gevestigd 64 82 149 85 116 204 Overleden 11 15 26 Vertrokken 49 74 123 60 89 159 Bevolking op 31 dec. 1962 1373 1308 2681 31 dec. 1961 1349 1277 2626 Vermeerdering 24 31 55 Voltrokken huwelijken 21. Poirot keek hem na toen hij de kamer uitging en draaide zich toen met tintelende oogjes naar mij om. „Een volgende keer moet ik voorzichtiger omspringen met zijn amour propre", zei hij. „En nu we aan oils lot zijn overge laten, m'n waarde, wat zou u nu zeggen van een kleine familie reünie?" De „kleine reünie" zoals Poirot haar noemde had ongeveer een half uur later plaats. We zaten om de tafel in de eetkamer van Fernley; Poirot aan het hoofd van de tafel als de voorzitter van de een of andere bestuursverga dering. Het personeel was er niet, dus we waren met ons zes sen: mrs. Ackroyd, Flora, majoor Blunt, de jonge Raymond, Poirot en ik. Toen iedereen plaats genomen had stond Poirot op en boog. „Messieurs, mesdames, ik heb u met een bepaald doel bijeen ge roepen." Hij zweeg even. „Om te beginnen wil ik een dringend ver zoek richten tot. mademoiselle." „Tot mij?" vroeg Flora. „Mademoiselle, u bent verloofd met kapitein Ralph Paton. Als iemand zijn vertrouwen heeft, bent u dat. Ik vraag u ernstig: als u weet waar hij is beweeg hem er dan toe hier te komen. Eén moment," toen Flora iets wilde zeggen „zeg niets voor u goed hebt nagedacht. Mademoi. selle, zijn positie wordt met de dag gevaarlijker. Wanneer hij te voorschijn gekomen was, had hij een kans gehad alles te kunnen weerleggen. Maar dat stilzwijgen die vlucht wat betekent dat? Slechts één ding: schuld. Mademoiselle, als u werkelijk ge looft in zijn onschuld, probeer dan hem over te halen terug te komen voor het te laat is." Flora was doodsbleek gewon den. „Te laat!" herhaalde ze heel zacht. Poirot boog zich naar haar toe en keek haar aan. „Mademoiselle", zei hij heel zacht en vriendelijk, „papa Poi rot vraagt u dit. De oude papa Poirot, die veel weet en veel er varing heeft. Ik zou er niet over denken u er in te willen laten lopen. Wilt u me niet vertrouwen en me vertellen waar Ralph Paton zich verbergt?" Het meisje stond op en keek hem recht aan. „Mijnheer Poirot," zei ze met heldere stem, „ik zweer u plech tig dat ik er geen idee van heb waar Ralph is en dat ik hem niet meer heb gezien en niets van hem gehoord sedert de dag van de moord." Ze ging weer zitten. Poirot bleef haar zwijgend een poosje aankijken en liet toen zijn hand met een klap op tafel neerkomen. „Zó Dat is dan dat," zei hij. Zijn gelaatstrekken verhardden zich. „Nu doe ik een beroep op de anderen die om deze tafel zit ten; mrs. Ackroyd, majoor Blunt, dokter Sheppard en mr. Ray mond. U bent allen vrienden en bekenden van de vermiste man. Als u weet waar Ralph Paton zich verbergt, zeg het dan." Er volgde een lange stilte. Poi rot keek ieder om beurten aan. „Ik verzoek u nogmaals: zeg het me," zei hij zacht en drin gend. De stilte werd verbroken door mrs. Ackroyd. „Ik moet zeggen," zei ze op klagende toon, „dat ik Ralph's wegblijven buitengewoon eigen aardig vind werkelijk hoogst eigenaardig. Om nu niet te voor schijn te komen! Het heeft er alle schijn van dat daar iets achter steekt. Flora, liefje, ik kan het niet helpen, maar ik geloof dat het een groot geluk is dat je en gagement nog niet publiek is ge maakt." „Moeder!" riep Flora veront waardigd. „Ik geloof vast en zeker dat er een voorzienigheid is die alles regelt, zoals Shakespeare dat zo prachtig heeft gezegd." „Maar u stelt de voorzienig heid toch zeker niet verantwoor delijk voor dikke enkels, mrs. Ackroyd?" vroeg Geoffrey Ray mond met zijn onweerstaanbare schaterlach. Ik vermoed dat het zijn bedoe ling was de spanning te breken, maar mrs. Ackroyd wierp hem een verwijtende blik toe en haal de haar zakdoek te voorschijn. „Er is Flora een heleboel op spraak en narigheid bespaard. Niet dat ik ook maar een ogen blik denk dat die lieve Ralph iets te maken heeft met de dood van die arme Roger. Ik denk het niet. Maar ik ben nu eenmaal erg goed van vertrouwen dat ben ik altijd geweest, Ik houd er niet van om dadelijk van iemand het ergste te denken. Maar we moe ten natuurlijk niet vergeten dat Ralph luchtaanvallen heeft mee gemaakt en men zegt dat de ge volgen daarvan soms pas later tot uiting komen. Ze raken hun zelfcontrole kwijt en zijn dan niet verantwoordelijk voor hun daden." „Moeder," riep Flora, „u denkt toch niet dat Ralph het gedaan heeft?" „Ik weet niet wat ik denken moet," zei mrs. Ackroyd met tra nen in de ogen. „Het is allemaal even afschuwelijk. Ik vraag me af wat er met het landgoed zal gebeuren als mocht blijken dat Ralph de schuldige is." Raymond schoof met een ruk zijn stoel achteruit. Majoor Blunt keek haar alleen maar zwijgend aan. „Zoiets als „shell-shock", ziet u," ging mrs. Ackroyd onverstoor baar verder, „en ik moet zeggen dat Roger hem wel erg kort hield natuurlijk met de beste bedoe lingen. Ik merk wel dat u het geen van allen met me eens bent, maar ik vind liet erg vreemd dat Ralph niet te voorschijn is geko men en ik moet bekennen dat ik dankbaar ben dat Flora's verlo ving nooit publiek is gemaakt." (Wordt vervolgd.) schaakwereld, degenen die reek sen remisen voorspellen, omdat de meesten het kat-uit-de-boom kijken zouden prefereren. Reeds na énkele minuten kon felle strijd wq'rden geconstateerd, daar aan niét minder dan zes van de acht bjorden met Le4 was geopend. Het getal acht eist een toelich ting. De ontinoeting Gereben Langeweg werd namelijk uitge steld, omdat Langeweg juist dinsdagmorgen van een meester- toernooi uit Italië terugkeerde, na 12 uren in een trein te hebben gestaan. Vermeldens waard is wel dat hij in een Ne derlandse ochtendkrant las, dat hij deelnam in de hoofdgroep van het toernooi. Oorzaak... vertraging van de post. De uit gestelde partij wordt nu vrijdag gespeeld. Dan hebben de iriatado- ren hun eerste rustdag. Het sensationeelste dat het publiek beleefde, was het ver blufte gezicht van grootmeester Averbach, toen hij in een be tere stelling in praktisch één zet mat ging. Stahlberg verricht te dit feit. Hij was overigens tenminste net zo verbaasd als zijn grote collega. Een derge- lüke blunder komt hoogstzelden voor. Pilnik was jarig. Gaf hij daar om een pion aan Pirc cadeau? Deze visie is vermoedelijk wat optimistisch, daar het geschenk nogal bedenkelijk was. In het gevorderde middenspel namelijk kreeg Pilnik een sterke aanval en toen het stellingsbeeld tè troosteloos werd, boog Pire, met vooruitziende blik, het hoofd. In dit toernooi geldt de z.g. dertig zetten-regel. Dit betekent dat de spelers zonder toestem ming van de wedstrijdleider niet vóór de 30e zet remise mogen <*even. Er valt vóór deze maat regel, op het jongste congres door de Fide ingevoerd wel wat te zeggen, doch nog veel meer tegen. Dr. Trifunovic en Ivkov demonstreerden dit. Zij maakten remise op de 31e zet. Het waren er tien teveel. Tenslotte loont het de moeite zich in de psyce van Tan te ver diepen. Hij capituleerde na 23 zetten tegen Van den Berg (Wit) die weliswaar een pluspion had, doch zeker rog ongemakkelijk heden moest oplossen. Tan acht te de positie objectief verloren (men kan het met hem eens zijn) doch stelling en bewijs liggen in het schaakspel nogal eens ietwat van elkaar verwijderd. Tan had zich dat bewijs kunnen laten tonen. De tweede en derde ronde wor den woensdag en donderdagmid dag gespeeld. De deelnemers aan de sport- toto zullen tot en met vrijdag 11 januari hun formulieren van de uitgestelde toto no. 19 met het oorspronkelijke programma van 30 december nog kunnen in leveren. De organisatie van de sport- toto heeft besloten na vrijdag a.s. geen formulieren meer te accepteren, ook niet wanneer- het programma eventueel op nieuw wordt opgeschoven. BINNENVAART KOMT OP GANG De binnenvaart van en naar Rotterdam begint, ondanks het aanhouden van de vorst, zo lang zamerhand weer op gang te ko men. Maandag en dinsdag ver lieten weer honderden binnen schepen, na twee weken in de ijsvloer gevangen te hebben ge zeten, de Rotterdamse binnen havens. Ook de schepen die bij het begin van de vorstperiode in de havens van Gorcum en Nijmegen een goed heenkomen zochten, beginnen Rotterdam weer binnen te lopen. De ijsgang in de Rotterdamse haven levert nu ook geen moei lijkheden meer op voor binnen schepen. De havendienst stelt alles jn het werk om de toestand van nu te consolideren. Krach tige schepen hebben de afgelo pen weken nog geen last van het ijs ondervonden. MARKEN UIT ISOLEMENT VERLOST Na vele dagen zwoegen zijn dinsdag de bulldozers erin ge slaagd de dijkwegen tussen Vo- lendam en Edam en tussen Mon nikendam en Marken sneeuwvrij te maken. Busverkeer op deze wegen is nog niet mogelijk, maar men hoopt dat er hiervoor van daag voldoende parkeerhavens zullen kunnen worden gemaakt. Gisteren hebben nog enige auto's vanuit Marken de tocht over de Gouwzee gewaagd; dit bleek niet eenvoudig, weliswaar was het ijs bijna 35 cm dik, maar er lag op de Gouwzee nog veel stuifsneeuw, waardoor verschei dene auto's vastraakten. AUTO IN BOTSING MET TREIN Een personenauto is dinsdag morgen omstreeks kwart over elf op de overweg in de Molen straat in Beilen in botsing ge komen met een extra trein, die van Zwolle op weg was naar Groningen. Bij deze botsing werd niemand gewond. De over weg was beveiligd door een automatische knipperlichtinstal- latie, die normaal werkte. De auto werd vernield.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1963 | | pagina 2