v.s. en Sowjet-Unie eens over Cuba Sabotage in communistisch China V. S. waarschuwen E. E. G. voor optrekken tariefmuren Militaire aciie in Katanga niet goed te keuren De Amerikaanse radarinstallatie WOENSDAG 9 JANUARI 1963 19e Jaargang Nr 5806 VerkoudheidsbaciHen Wlk°° „I, -/* l.iol HET WEER HET BLIJFT VRIEZEN! J\ Radio De Koek Vier kinderen bij brand omgekomen .V»\' OEKRAINERS TER DOOD VEROORDEELD NEDERLANDSE AMBASSADEUR IN THAILAND BESTOLEN OVERSTROMINGEN IN MAROKKO FQOGWATF.R - en KORPS MARINIERS WORDT GEREDUCEERD TOT 3000 MAN Bonn over Chroesjtsjovs bezoek aan Oost-Berlijn Fïankering bö abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van Se San de Redactie, adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 01150 - 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,per kwartaal: per maand ƒ2,per week 48 et. Losse nrs 9 et. DE VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande te Ternettzen Advertentieprijs per mm 16 et: minimum' pér advertentie ƒ2,40. Rubriek: Kleine Advertenties (géén handels, advert Aties)5 regels 1,10. Tedere regel meer 22 et. Kleine Advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties te 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 tmr. De Verenigde Staten en de Sowjet-Unie hebben maandag avond een gezamenlijke brief aan Oe Thant gezonden, waarin beide landen verklaren dat de overeenstemming, die zij hebben bereikt over regeling van de Cu baanse crisis, verdere actie van de Veiligheidsraad op dit punt overbodig maakt. De twee regeringen spreken de hoop uit dat de reeds onder nomen acties om de oorlogsdrei ging inzake Cuba af te wenden zullen leiden „tot de regeling van andere tussen hen bestaande ge schillen en tot een algemene ver mindering van de spanningen die een oorlogsdreiging kunnen vormen". In de brief wordt verder ge zegd dat ondanks de „graad van onderlinge overeenstemming" die tussen de regelingen met be trekking tot regeling van de crisis is bereikt en de mate van voortgang van de toepassing van deze regeling, het voor de beide regeringen nog niet mogelijk is geweest alle vraagstukken die met betrekking'tot „deze zaak", zijn ontstaan, op te lossen. De Amerikaanse vertegen woordiger bij de Verenigde Na ties, Stevenson, en de Sowjet- russische eerste onderminister van Buitenlandse Zaken, Koez- netsov, hebben de brief onder tekend. Zij hebben hun onder handelingsdelegaties geleid bij de pogingen alle verschilpunten die inzake Cuba zijn gerezen, op te lossen. Beide staatslieden drukken hun waardering uit voor de persoonlijke inspannin gen van Oe Thant om beide re geringen te helpen de ernstige bedreiging van de vrede die on langs in de Caraibische Zee is gerezen, af te wenden. In de brief wordt niet nader uiteengezet welke geschilpunten er nog zijn overgebleven, maar waarnemers merken op dat de beide partijen geen overeenstem ming hebben kunnen bereiken over inspectie ter plaatse op Cuba om te waken tegen het op nieuw invoeren van Sowjetrus- sische aanvalswapens. Zonder deze voorwaarden wil Amerika niet beloven geen invasie te ple gen. Gezaghebbende kringen in Washington hadden eerder op de Een „groot, aantal" nationalis tische agenten is van Formosa naar communistisch China ge zonden om daar tezamen met plaatselijke anti-communistische elementen „guerrilla-bases" te vormen. Dit heeft de nationalis tische woordvoerder schout-bij nacht Pei Joe Fen dinsdag op een persconferentie meegedeeld. Deze verklaring vormt indirect een bevestiging van berichten, dat Chinese nationalisten be trokken zouden zijn geweest bij een recente reeks sabotagedaden in de Zuidchinese provincie Kwantseng. Volgens deze berichten zou o.a. in het dorp Sjangtoeng een goudmijn door tijdbommen zijn vernield, waarbij ongeveer hon derd communistische militairen zouden zijn gedood of gewond. Voorts zou een schip, dat op een werf in de baai van Tsjoeng- sjan werd hersteld, door brand zijn verwoest, waarbij tevens een schoolgebouw in vlammen opging. Het opblazen van een munitieopslagplaats in Hoenag- poe zou zestig doden en gewon den onder communistische mili tairen hebben veroorzaakt. Ten slotte is melding gemaakt van het vernielen van een tweetal bruggen bij Ta Joéng en Tsjang- tiwei. lijn als de dood voor -e| tg gen infec^te- Rp-schermt Cw ~mffm Dit doosje betekent: protektie tegen infektie Nog steeds beheerst een krach tig. hogedrukgebied het weer in onze omgeving. De kern ervan ligt boven Groenland met een luchtdrukwaarde van meer dan 1030 m. bar. Van daar strekt een -rug uit over IJsland, de Noord zee en Denemarken tot over Po len. De aanvoer van koude lucht vindt nu plaats uit Duitsland, waar het overdag matig en des nachts streng vriest. De tempe ratuur heeft in onze omgeving dan ook de neiging nog iets verder te dalen. Dinsdag liepen de temperaturen overdag nogal uiteen: het koudst bleef het in het noordoosten, waar het kwik niet hoger kwam dan 6 gra den Celsius, terwijl in Zuid- Limburg de temperatuur nog tot vlakbij het vriespunt opliep. Een lagedrukgebied dat op dringt in de richting van Zuid- Ierland doet intussen de lucht- drukverschillen over Zuid-En- geland en Noordwest-Frankrijk toenemen. Daardoor neemt de oostelijke wind in kracht toe. Dit zal vooral merkbaar zijn in het zuidwesten van ons land. Daar valt ook af en toe wat sneeuw. Het ziet er niet naar uit dat de eerder genoemde depressie et- in zal slagen de vorstgrens naar het noorden terug te dringen. dag gezegd dat de Verenigde Staten zullen voortgaan met het uitoefenen van economische druk op het Cubaanse communisti sche regiem. President Kennedy heeft onlangs verklaard dat bij gebreke aan Sowjetrussische en anse overeenstemming ove inspectie ter plaatse door de Ver. Staten luchtverkenningen boven het eiland zullen worden voort gezet. Volgens diplomatieke kringen in de Verenigde Naties maakt deze formele brief een einde aan de crisis over Cuba. De Ameri kaanse politiek zal er op gericht blijven al het mogelijke te doen met behulp van economische en diplomatieke methoden om Fidel Castro en zijn regering omver te werpen. In de brief wordt geen melding gemaakt van voortzetten van de onderhandelingen tussen de Ver. Staten en de Sowjet-Unie. Men meent dat deze nu zijn afgeslo ten. Verwacht wordt dat Koez- netsov spoedig naar Moskou zal terugkeren. Koeznetsov zei na een onder houd van een half uur met Oe Thant tegen verslaggevers, dat de Sowjet-Unie „zich iedere in spanning zal getroosten om een normale toestand in het Carai bische gebied te bereiken en een snelle oplossing te vinden van de andere internationale vraag stukken in het belang van de versterking van de universele vrede". Hij noemde de ontwape ningskwestie en de kwestie- Berlijn als voorbeeld. Koeznetsov zei van plan te zijn over enige dagen naar Moskou terug te ke ren. CUBAANSE BRIEF AAN OE THANT De Cubaanse afgevaardigde bij de Verenigde Naties, dr. Carlos Lechuga, heeft in een brief aan secretaris-generaal Oe Thant verklaard dat de onderhandelin gen tussen de Sowjet-Unie en de Verenigde Staten „niet geleid hebben tot een effectieve over- Aan secretaris-generaal Oe Thant werd maandagavond te vens een brief overhandigd van de Cubaanse afgevaardigde. Car los Lechuga. Verwacht wordt dat de inhoud hiervan spoedig zal worden bekendgemaakt. 1 PHILIPS RADIO en 3 üiiiij 1 1 TELEVISIE jj 1! Noordstraaf 102 - Telefoon 3I2S Terneuzen eenkomst waarin de vrede in het Caraibische gebied blijvend wordt verzekerd en de bestaar.de span ningen worden Opgeheven". De Cubaanse regering is van mening dat de onderhandelingen niet tot voor Cuba aanvaardbare overeenkomsten hebben geleid „omdat de regering van de Ver. Staten, niet afziend van baar agressieve en inmengingspoli- tiek. een machtspositie hand haaft die zij met flagrante schen ding van de internationale rechtsprincipes heeft aangeno men". Dr. Lechuga herhaalt In zijn brief de vijf punten die Fidel Castro op 28 oktober als voor waarde voor een regeling heeft genoemd, waaronder de eis voor het verlaten van de marinebasis Guantanamo door de Verenigde Staten en beëindiging van de economische druk tegen Cuba. Niemand kan tegen deze eisen bezwaar maken zonder de grond vesten van de Verenigde Naties te verloochenen, zo schrijft Lechuga. „Het is een soeverein recht van een land om interna tionale inspectie al of niet te aanvaarden. Het aanbieden van een belofte geen invasie te ple gen op voorwaarde dat het land dat zou moeten worden aange vallen toezicht aanvaardt, is een dwaze onbeschaamdheid." De Cubaanse regering ver werpt tevens de Amerikaanse verklaring dat de Verenigde Sta ten zich „het recht voorbehouden van eigen toezicht en inspectie". Dr. Lechuga noemt dit een uit daging. Hij zegt dat zijn regering betreurt dat 9e onderhandelingen „niet heben geleid tot het geluk kige besluit dat de vrede in dit werelddeel zou waarborgen en daarmee de vrede in de wereld". 'X V 1 De Amerikaanse minister van Landbouw, Orville Freeman, heelt de Europese Economische Gemeenschap dinsdag gewaar schuwd dat tariefmuren tegen de Amerikaanse landbouwpro- •ïukten de Verenigde Staten zou den kunnen dwingen tot het ne men van vergeldingsmaatrege len. mogeliik in de vorm van vermindering der buitenlandse hulpverlening. De minister zei dat de Verenigde Staten zeer be zorgd zijn over protectionistische neigingen van de gemeenschap pelijke markt en dat zij de grootst mogelijke bezwaren ma ken tegen een politiek die zou kunnen leiden tot het uitsluiten van Amerikaanse produkten. De export naar Europa van Amerikaans bevroren gevogelte is sterk gedaald als gevolg van de tarieven die de „zes" hebben vastgesteld terwijl de export van tarwe, voedergranen en rijst wel licht eveneens wordt bemoeilijkt, zo zei de minister in een toe spraak tot de jaarvergadering van de Amerikaanse nationale raad van landbouwcoöperaties, re in Miami Beach wordt gehou den. De aanzienlijke inkrimping van de Amerikaanse afzetgebie den voor landbouwprodukten in Europa zal de Amerikaanse te korten in het buitenland nog doen toenemen in een tijd dat het land wellicht niet in staat SPAAK: De Belgische minister van Bui tenlandse Zaken. Spaak, heeft dinsdag in Brussel herhaald de militaire aktie in Katanga niet gced <e keuren. „Deze militaire politiek kan niet de oplossing brengen van het Katangaanse vraagstuk, die ik zoek", zei hij na de bspreking- van de Kongo lese ontwikkelingen met de ieden van de vaste commissie van Bui tenlandse Zaken uit de Belgische Senaat. Spaak weigerde echter de Ver enigde Naties alle schuld voor de militaire operaties te geven. „Deze zaak wordt eenvoudig voorgesteld, doch in werkelijk heid is de vraag, wie begonnen is, veel moeilijker te beantwoor den". De minister zei verder, dat de Belgische regering blijft streven naar een vreedzame aansluiting van Katanga bij de Kongolese republiek. In dit verband merkte hij op, dat het vertrek van Tsjom- be uit Kolwezi naar Elizabeth- stad „een van diens laatste kan sen is". „Het is nodig, dat Tsjom- be een aantal van zijn verklarin gen intrekt. Indien hij dat doet, dan zal men met hem kunnen on derhandelen als president van de provinciale regering van Katan ga." In antwoord op verdere vragen van journalisten verklaarde Spaak nog, dat de ook in België tegen de Verenigde Staten ge voerde campagne in de Katan gaanse kwestie „volkomen on rechtvaardig" is. „De Ameri kaanse regering heeft naar zijn mening een belangrijke bijdrage geleverd om de politiek van ver zoening te doen slagen". Wel noemde hij het een „ern stige zaak", dat secretaris-gene raal Oe Thant moest verklaren, dat er een gebrek aan coördina tie bestaat tussen de Ver. Naties iii New York en de V.N.-autori- teiten in Kongo. In de Prawda van de Oekraïne van 5 januari, die nu in Moskou is aangekomen, wordt gemeld, dat in twee processen 9 Oekraï- ners ter dood zijn veroordeeld. Zeven van hen zijn Joden. Het eerste proces speelde zich af in Ivanovo-Frankovsk (voor malig Stanislav). Hierin stonden acht mensen terecht wegens clan destiene handel in tule en gordij nen, zakèn die schaars zijn. Drie van hen, Gouss, Frenkel en Tratsjoek, zullen worden te rechtgesteld door de kogel. Zij hebben de Sowjet-Unie voor 232.900 roebel (ongeveer een mil joen gulden) benadeeld. In het tweede proces werden wegens onwettige handel in goud en juwelen ter dood veroordeeld Freiberg, Gandsj, Tendler, Pikel- nji, Grossman en Petsjersky. Zij hadden 330 goudstukken, platina, zilver en 48 horloges en een gro te hoeveelheid diamanten op de vreemdste plaatsen verborgen, zoals onder trottoirstenen, achter tegels in keukenmuren en zelfs in een graftombe. De staat zou hierbij voor ongeveer een miljoen roebeel (vijf miljoen gulden) zijn benadeeld. zal zijn ze te dragen, zo meende minister Freeman. Het resultaat hiervan zou vermindering van de economische en militaire hulp verlening aan het buitenland kunnen zijn. „De vitale aard van onze ex- porthandei in landbouwproduk ten doet ons er ernstig bezorgd over zijn dat tegenwoordig pro tectionistische tendenties tot uit drukking komen in de agrarische politiek van de Europese Ge meenschappelijke Markt", zo verklaarde Freeman. „Wij heb ben met nadruk verklaard dat protectionisme is als een be smettelijke virus, dat van het ene op het andere lichaam kan overgaan, omdat wij noch ande re landen een liberale handels politiek kunnen volgen indien protectionisme de nieuwe orde van de dag is onder deelgenoten in de handel". Minister Freeman deelde mede dat de raad van ministers van de Europese Economische Ge meenschap aanslaande maandag in Brussel zal bijeenkomen om de Amerikaanse klacht tegen de tarieven voor gevogelte te be spreken. De Nederlandse ambassadeur in Thailand, mr. A. F. Calkoen. heeft aangifte gedaan van dief stal van ƒ1800.en 300 dollars, Twee keer werd de brandkast in de woning van de ambassa deur geplunderd. De eerste keer gebeurde het dp vorige maand. De ambassadeur deed toen nog geen aangifte. De tweede keer vas zaterdag jJ. De politie heeft pén van de leden van het huis personeel voor verhoor aange houden. Tengevolge van zware regen val hebben zich in het gebied van de Sjarb in Marokko ern stige overstromingen voorge daan. waarvan duizenden men sen te lijden hebben. Tot dusver zijn tien doden geteld. Een groot deel van de veestapel is omgeko men. In het gebied van Fes. Meknes en Rabat zijn verscheidene hon derden woningen overstroomd. De bewoners zijn in veiligheid gebracht. Koning Hassan de tweede, die in de nacht van maandag op dinsdag een bijeenkomst van de commissie voor de strijd tegen de watersnood voorzat, heeft opdracht gegeven, onverwijld hulp te verlenen aan de getrof fenen. WOENSDAG 9 JANUARI v.m. ri.m. Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden 1.04 1.39 2.19 2.29 DONDERDAG 10 JANUARI v.m. n.m. Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden 1.49 2.24 3.04 3.14 Vier kinderen van de familie Hol in Nieuw-Veimep in de Haarlemmermeer zijn gister nacht in de ouderlijke woning in hun slaap verrast door een felle brand en omgekomen in de vlammen. Het zijn Robbie (II), Ada (10), Wirn (8) en een baby van zes maanden. Hun lijkjes zijn geborgen. De zwaargetrof- fen ouders van de kindéren kon den zich in veiligheid stellen. De vader heeft echter bij een reddingspoging ernstige brand wonden aan gezicht en rechter arm opgelopen. Hij is opgeno men in een ziekenhuis in Haar lem. Hij zowel als zijn vrouw, hebben nog niets over het tragi sche ongeval kunnen vertellen. Van de woning resten nog alleen de geblakerde muren. De familie Hol bewoonde de linker helft van een dubbel woonhuis aan de hoofdweg 2.17 (oostzijde), bestaande uit een 2.52 woongedeelte en een horlogewin- 3.32 kei. Mevr. Hol was naar bed ge- 3.42 gaan en haar echtgenoot was 1.33 2.08 2.48 2.58 nog in zijn werkplaats bezig met het repareren van horloges. De brand moet omstreeks half drie 's nachts zijn ontstaan. De heer Hol rook een brandlucht en begon „brand" te beroepen. Hier door werd zijn vrouw gewekt. De man rende de trap op naai de verdieping waar de vier kin deren sliepen. Hij heeft hem waarschijnlijk niet meer kunnen bereiken, want hij sprong even later uit een raampje naar bui ten om een ladder te gaan ha len. Hii had toen al ernstige brandwonden opgelopen. De inmiddels door mevr. Hol gewaarschuwde politie en brand weer waren snel ter plaatse, maaj- zij stonden machteloos tegenover de laaiende vuurzee waarin de woning was veranderd. De kinderen konden niet meer gered worden. Het enige wat de brandweer nog kon doen was voorkomen dat het andere deel van het dubbele woonhuis ook afbrandde. Dit perceel liep ech ter toch nog veel schade op. Het totaal uitgebrande woonhuis annex horlogewinkel. Het belen dende perceel liep zware schade op. medegedeeld door het K.N.M..I, geldig tot hedenavond. Meer wind In het noorden van het land weinig bewolking en droog weer bij matige en in de ochtend plaatselijk strenge vorst. In het zuiden van het land bewolkt met af en toe wat lichte sneeuw bij lichte tot matige vorst. Matige tot krachtige en later nog iets toenemende oostelijke wind. ZON M MAAN op ondei op onüei .Tan 10 8.46 16.49 17.34 9.02 11 8.45 13.51 18.41 9.45 12 8.45 16.52 19.49 10.18 De „Daily Express" schrijft dat de Vulcan V-bommenwer pers van de Britse luchtmacht onlangs met een schijnaanval de Amerikaanse radarverdediging zijn gepasseerd, ondanks offi ciële tegenspraak. „Het is een feit dat de V-bommenwerpers door de Amerikaanse verdedi ging zijn gedrongen en dat is onlangs gebeurd", aldus het blad. Gewijzigde omstandigheden brengen met zich mee, dat or ganisatie en samenstelling van het korps mariniers moeten worden aangepast. Omdat de taak in Nieuw-Guinea volbracht is ten koste van taken in Neder land en de Nederlandse Antillen is het thans weer mogelijk deze laatste op meer bevredigende wijze te vervullen; dit zal even wel gepaard gaan met een re ductie van de vredessterkte van het korps van ruim 4.000 tot on geveer 3.000 man. Dit merkt de minister van Defensie op in zijn memorie van antwoord op de begroting van zijn departement voor 1963. Hij zegt verder dat de bezetting in de Nederlandse Antillen op de oude sterkte zal worden ge bracht. Voorts zullen bewakings- en beveiligingsdiensten in Neder land volledig bezet worden. Ook zullen aan boord van schepen van de marine (van onderzee boot jagers af) mariniers wor den geplaatst als deel van de scheepsbemanning en als kern van een landingsdivisie. De defensiedeskundige van het blad. Chapman Pincher, schrijft dat de opeenvolging van bekend makingen maandag „is verlopen volgens het standaardpatroon van de Amerikaanse druk om gezichten in Washington en Whitehall te redden". In een hoofdartikel schrijft de „Daily Express" voorts dat het ministerie van Luchtvaart de op gegeven datum betwist en dat de Amerikanen ontkennen dat de luchtaanval ooit heeft plaats gevonden. „Er z.ijn geweldige vraagstukken gerezen, n.l.de kracht en doeltreffendheid van de Engelse kernbewapening en de kwetsbaarheid van Engelands grootste bondgenoot. Het pu bliek heeft er recht op volledig te worden ingelicht over zaken lie het openbare belang zo recht reeks treffen. De regering be hoort nu een verklaring af te leggen die een eind maakt aan de verwarring die onder de men sen is gesticht", aldus het blad. De Amerikaanse drijvende ra- darstations, ook wel ,.Texas-to- rens" genoemd omdat zij veel op boortorens lijken, zullen worden afgedankt omdat zij bij storm achtig weer niet betrouwbaar zouden zijn. In het geheel zijn er drie van deze drijvende radar stations geweest, doch in janu ari 1961 kapseisde er een tijdens een flinke storm voor de kust van Jersey. De gehele beman ning, 26 personen, verloor daar bij het leven. De twee overge bleven stations liggen voor de kust van de staat Massachusetts en zullen daar vóór het eind van de volgende maand verdwenen zijn. Hun werk wordt overgeno men door vliegtuigen. De Westduitse regering heeft zich bij monde van haar woord voerder, Von Hase, in zeer voor zichtige bewoordingen uitgelaten over het bezoek, dat premier Chroesjtsjov binnenkort ter ge legenheid van het zesde congres van de Oostduitse communisti sche partij aan Oost-Berlijn zal brengen. Von Hase zei dat de reis van de Sowjet-leider wellicht „heilzaam" zal zijn, omdat Chroesjtsjov zich beter op de hoogte zal kunnen stellen van het vraagstuk-Duitsland. De regeringswoordvoerder sprak voorts over het belang dat Bonn hecht aan een eventuele samen de E. E. G. en Oost-Europa. Naar aanleiding van de verklaring welke bondskanselier Adenauer op zijn verjaardag over dit on derwerp heeft afgelegd, zei Von Hase, dat deze opvatting over eenkomt met de politiek welke de bondsregering reeds sinds 1949 volgt en die nog eens op schrift is gezet in een memoran dum, dat op 21 februari van het vorige jaar aan Moskou werd gezonden. In dit stuk werd o.a. gezegd, dat „een actieve samen werking tussen de landen van Oost-Europa en de gemeenschap pelijke markt welke niet tegen Moskou of zijn bondgenoten is gericht voordelig voor partijen werking tussen de landen van kan zijn en geen utopie is."

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1963 | | pagina 1