Eerste school-televisiejaar start eind 1963 Beursoverzicht RADIO EN TELEVISIE BINNENLANDS NIEUWS Eric de Noorman - Het Wolvenjong Zit-staking van scheepspassagiers GROOT IJSFEEST Pagina ONTPLOFFING IN OUD FORT IN PAKISTAN LEIDER VAN - ONWETTIGE GROEPERING IN INDONESIë GEARRESTEERD GUERILLA-ACTIVITEIT IN ZUID-VIETNAM Marktberichten Dinsdag 8 januari 1963 DE VRJfE ZEEUW Het eerste schooltelevisiejaar van de stichting Nederlandse On derwijs Televisie (N.O.T.) en de Nederlandse Televisie Stichting (N.T.S.) start niet eerder dan eind 1963. De beperktheid van zowel de zendtijd als de financiën dwingt daartoe. De schooltelevi sie zal trachten een verrijking te bieden, die de onderwijzer en de leraar met. de hun nu ten dienste staande middelen niet kunnen bereiken. Wat de programmering betreft beweegt de schooltelevi sie zich op vier hoofdgebieden maatschappelijke vorming, de be roeps- en schoolkeuze, de natuur wetenschappelijke en technologi sche ontwikkelingen en de prak tische kennis van een der mo derne vreemde talen. Voorts gaan de gedachten uit naar eul turele, ethische en esthetische vorming. Onderwerp van studie is nog of het gewone toestel voor huise lijk gebruik zonder meer geschikt is als schooltelevisie. De pro gramma's worden via het gewo ne kanaal uitgezonden en zijn voor iedereen te orrtvangen. Voor lopig zijn de uitzendingen expe rimenteel. De N.O.T. wil komen tot uitzendingen, die de school televisie op een zo gunstig mo gelijke wijze in het onderwijs in troduceert en tegelijkertijd na gaan of de opzet aan het gestel de doel beantwoordt, gegeven de Nederlandse onderwijssituatie. De N.O.T. is op 1 januari een DODELIJK VERKEERSONGEVAL Nabij het Ambonezenkamp „De Vossebos" in de gemeente Wier den (Overijssel) is maandag morgen de 23-jarige ondexwijze- res mejuffrouw A. Spoelman, van haar fiets gevallen en door een auto overreden. Zij was vrij wel op slag dood. Zij is vermoe delijk door de gladheid komen te «vallen. Mej. Spoelman was aan haar woonplaats Den Ham op weg naar haar school in Wier den. Een achteloos weggegooide si garet heeft een hevige ontplof fing teweeggebracht in een oud. fort op 160 km afstand van La hore in O.-Pakistan. Acht men sen kwamen om het leven. Vermoedelijk deed het vuur van de sigaret oud buskruit ex ploderen dat met modder en zand vermengd op de grond lag. Het buskruit zou daar hebben gelegen sinds het fort in de vo rige eeuw door Sikh-militairen werd gebruikt. periode ingegaan van daadwer kelijk experiment, waarvoor als basis werd gevonden de overeen komst tussen de N.O.T. en de N.T.S. De N.O.T. is het uitvoe rend lichaam van het gehele ge organiseerde onderwijs, de N.T.S. de techpische uitzendinstantie van het georganiseerde omroep bestel. De N.O.T. ontwerpt de programma's en zal deze in sce- nariovorm samenstellen. De uit voering en produktie worden be hartigd door de N.T.S. Daadwerkelijk experimenteren met daaraan gekoppelde weten schappelijke evaluatie van de pro gramma's zal nog geruime tijd vergen. Voor het eerste school televisie jaar staan niet veel meer dan twintig uitzendingen op het programma. De program ma's richten zich deels tot kijkers van royaal genomen leeftijds groepen en deels tot leerlingen van bepaalde schooltypen. In structie per televisie zal de eer ste jaren vrijwel uitgesloten zijn. De gedachten gaan in eerste in stantie uit naar uitzendingen van meer vormende en oriënterende aard. De noodzakelijk beperkte opzet van de eerste experimen tele fase van de schooltelevisie verplicht tot een keuze van die onderwerpen, waarmee zowel de research als de eerste kennisma king van de Nederlandse school met de televisie het best gediend lijkt. VAST VOOR INTERNATIONALS Het Damrak heeft gistermid dag de nieuwe beursweek inge zet met een vaste tot zeer vaste stemming bij de opening voor de internationale waarden. De han del was kalm. De grootste be langstelling' ging opnieuw uit naar de AKU-hoek. Dit fonds, dat vrijdag zeer gevraagd in de markt lag, waardoor het de grootste omzet van nominaal 293.600 ter beurze bereikte, zet te gisteren de opmars verder voort. Geopend werd op 420, waarna 418 werd gedaan. De vorige slotkoers was 413. De hoogste koers van gistermorgen was 422. De belangstelling' voor de AKU-aandelen door het pu bliek en Amerika was een ge volg van de mededelingen van de president-directeur van dit concern over het bereikte resul taat van de bedrijven in Neder land in 1962. Dit resultaat ligt belangrijk boven dat van 1961. De beide dochterondernemingen „American Enka" en de „Ver- einigte Glanzstoff" behaalden in 1962 recordomzetten. De moge lijkheid voor één of twee nieuwe projecten in 1963 is niet uitgeslo ten. Over al dit nieuws was de beurs enthousiast. Men aarzelde dan ook niet de stukken uit de markt te nemen. Dit deed de koers oplopen tot 422. Ook de overige internationale waarden lagen vast in de markt. Philips op 145,80, tegen vrijdag als slot- prijs 142,30. Unilevers openden 2,40 hoger op 143,50, doch zakte daarna in tot 142,80. Kon. Olies verbeterden 1,40 tot 159,70. Hoogovens konden moeizaam meekomen. Na een opening op 573 moest terrein worden prijsgegeven tot 567. De laatste notering van vrijdag was 572. Aanhoudende kooplust zorgde WOENSDAG 9 JANUARI HILVERSUM I: 7.00 Nws; 7.10 Ochtendgymn.; 7.20 Socialis tisch strijdlied; 7.23 Lichte och tendklanken (gr.); 8.00 Nieuws; 8.18 Lichte gram.; 8.40 Orgelspel; 9.C0 Gram. voor de vrouw; 9.10 Kookpraatje; 9.15 Klass. gram.; 9.35 Waterstanden; 9.40 School radio; 10.00 Lezing; 10.05 Mor genwijding; 10.20 V. d. vrouw; 11.00 Tel uit je winst, een spel van spelletjes; 12.00 Voor het patteland; 12.05 Lichte gram. (12.3012.33 Meded. t.b.v. land en tuinbouw); 13.00 Nws; 13.15 Lichte orkestmuziek; 13.45 Ge sproken portret; 14.00 Klassieke muziek; 15.00 Toespraak; 15.10 Voor de jeugd; 17.00 Amateurs- programma; 17.30 Tentoonstel lingsagenda; 17.35 Licht instru mentaal trio; 17.50 Regeringsuit- zendmg; 18.00 Nws en commen taar; 18.20 Actualiteiten; 18.30 Lichte muz.; 19.00 Voor de kin deren; 19.10 VARA-varia; 19.20 Toespraak; 19.30 Voor de jeugd; 20.00 Nws; 20.05 Beroemde wal sen; 20.45 Wekelijkse notities; 20.55 Hoorspel; 22.05 Italiaans ensemble en zangsolist; 22.30 Nws; 22.40 Actualiteiten; 23.00 Klassieke en moderne kamermu ziek (opn.); 23.5524.00 Nws. HILVERSUM II: 7.00 Nws; 710 Dagopening; 7.25 Oude gram,; 7.45 Radiokrant; 8.00 Nieuws; 8.15 Lichte gram.; 8.30 Idem; 9.00 Voor de zieken; 9.35 Lichte gram.; 9.40 Voor de vrouw, 10.10 Gram.; 10.15 Mor gendienst; 10.45 Samenzang; 11.10 Hoorspel; 11.40 Lichte gr.; 12.10 Licht ensemble; 12.30 Med. t.b.v. land- en tuinbouw; 12.33 Licht orkest; 12.53 Gram.; 13.00 Nws; 13.15 Musette-ensemble; 13.35 Kamermuziek (gr.); 14.30 Lichte gram.; 15.00 Jong Neder land musiceert; 15.50 Bijbelver telling voor de jeugd; 16.00 Voor de jeugd; 17.15 Vrije tijd... wel besteed!; 17.30 Lichte gram.; 17.40 Beursberichten; 17.45 Licht instrumentaal trio; 18.05 Vrou wenkoor; 18.30 Lezingen; 18.45 Licht pianospel (gr.); 19.00 Nws en weerpraatje; 19.10 Meded. of gram.; 19.15 Leger des Heils- kwartier (gr.); 19.30 Radiokrant, 19.50 Lichte muziek; 20.15 Om roeporkest en solist; 21.10 Lez.; 21.30 Koorzang (gr.); 21.40 Kant tekeningen; 21.55 Piano en viool, 22.30 Nws; 22.40 Avondoverden king; 22.55 Operamuziek (gr.); 23.45 Lichte gram.; 23.55—24.00 Nws. BRUSSEL (VI.): 12.00 Nws; 12.03 Lichte muziek; 12.30 Weer bericht; 12.35 Lichte muziek; 12.50 Beursberichten; 13.00 Nws; .13.15 Kamermuziek; 14.00 Nws; 14.03 SchaokucUo; 1-5.00 Kinder koor; 1530 Symfonische muziek; 16,G0 Nws; 16.03 Beursberichten; 16.09 Engelse les; 16.24 Lichte muziek; 17.00 Nws; 17.15 Alt viool en piano; 17.45 Lichte or kestmuziek; 18.00 Nieuws; 18.03 Kamermuziek; 18.10 Lekenmo- raal en filosofie; 18.30 Voor de soldaten; 18.50 Radiokroniek; 19.00 Nws; 19.40 Muziek voor de jeugd; 19.55 Pianorecital; 20.00 Een eeuw Russische muziek; 21.00 Pianomuz. a quatre mains; 21.30 Pedagogisch praatje; 21.40 Lichte muziek; 22.00 Nws; 22.15 Volksmuziek uit China; 22.35 De Zeven Kunsten; 23.00 Nws; 23.05 Gevar. muz.; 23.55 Nws; 24.00 00.15 Voor de zeelieden. Televisieprogramma's. NED. T.V.: 17.00 Voor de kin deren; 17.3517.45 De Verrekij ker, jeugdjournaal; 19.30 Kri tisch bulletin; 20.00 Journaal en weeroverzieht; 20.20 In AVRO's Televizier; 20.30 Mag ik U uit nodigen, juffrouw?, muzikaal amus. progr.; 21.15 Literaire ont moetingen 21.5022.40 Rondo Sinfonico; klassieke orkestmuz. BELGIË (VI.): 17.00 Voor de jeugd; 19.00 Mijn vriend Plicka, T.V.-feuilleton voor de jeugd; 19.25 Tele-taalles; 20.00 Nieuws; 20.30 Een kwestie van identiteit, T.V.-spel; 21.40 Medium: plasti sche kunsten; 22.15 Nws. vrijdag in Wall Street wederom voor flinke koerswinsten. Men is aldaar hoopvol gestemd over hetgeen president Kennedy op 9 januari zal gaan zeggen in zijn „State of the Union" over de belastingverlagingen. Geruchten op de Newyorkse beurs doen de ronde, dat de genoemde belas tingverlagingen acht a negen miljard dollar zullen vergen, waardoor het bedrijfsleven zal worden gestimuleerd. De overige Europese beurzen waren giste ren eerder wat terughoudend. West-Duitsland was zelfs wat lager op geruchten over nieuwe looneisen. Gedurende de verdere beurs- duur bleef de handel kalm. In de scheepvaartsector was de opening merendeels goed prijshoudend tot iets beter. De behaalde koerswinsten gingen echter later op de middag weer verloren. Van de leidende cul tures lag HVA gevraagd in de markt, daarentegen ontmoette Amsterdam Rubber enig aan bod. In de staatsfondsenhoek schommelden de koersen rond die van het vorige slotniveau. In de lokale afdelingen wer den aandelen „Vorstenlanden", die vrijdag 44 punten hoger no teerden op 270, thans op 300 ge adviseerd. „Apeldoornse Netten" kregen een hogere advieskoers. De directie van dit concern stelt een dividendverhoging in het vooruitzicht. Beurskoersen 3/1 4/1 7/1 Int. conc. 463.2 473.4 477.9 Industrie 320.7 323.9 325.6 Scheepvaart 135.2 137.7 136.1 Banken 257.3 258.7 259.2 Handel, enz. 149.4 151.0 151.6 Algemeen 345.5 351.6 354.1 NABEURSKOERSEN. A.K.U.: 415 g.b. 418 g.I. (418%) Kon. Olie: 159.00 159.80 (159.50) Philips: 143.70 145.70 (145.90) Unilever: 141.50 142.50 (142.70) Hoogovens: 561 563 g.I. (567%) De stemming was gedrukt. Advieskoersen buitenlands bankpapier De advieskoersen voor buiten lands bankpapier, vandaag gel dend in Amsterdam, luiden:" Engelse pond 10.06—10.16, Ca nadese dollar 3.30—3.35, Ameri kaanse dollar 3.57'/23.6IV2, Bel gische frank (100) 7.19—7.24, Franse frank (100 73.20—73.70, Duitse mark (100) 89.55—90.05, Zweedse kroon (100) 68.90—69.90. Zwitserse frank (100) 83.15— 83.65, Italiaanse lire (10.000) 57.0059.00, Deense kroon (100) 51.6052.60, Noorse kroon (100) 40.8550.85, Oostenrijkse schil ling' (100) 13.92Vs14.02V2, Por tugese escudo (100) 12.50—12.65, Spaanse peseta (100, gr. coup.) 5.90—6.05. NA WOORDENWISSELING OVERLEDEN In de nacht van zondag op maandag 4s in het ziekenhuis te Zeist overleden de 44-jarige bos- arbeider G. Brouwer, die zater dag met ernstige hoofdwonden was opgenomen. Een medearbei der op het landgoed Bornia had hem 11a een woordenwisseling enkele klappen op het hoofd ge geven. De militaire politie heeft de leider gearresteerd van het bui ten de wet gestelde „Volksvrij- willigers-commando", majoor Buntaran. Enige honderden van zijn volgelingen waren reeds op gevat door militairen, toen de organisatie in december een ge heime bijeenkomst hield. Bun taran had een „privé-leger" ge vormd, nadat hij in 1959 uit het Indonesische leger was ontsla gen wegens schriftelijke kritiek op de regering. Hij wierf offi cieren en minderen aan om de Nederlanders in Nieuw-Guinea te bestrijden en hij hield de troep in stand na de Indo- nesisch-Nederlandse overeen komst inzake Nieuw-Guinea. Volgens de eerste berichten van officiële zijde zijn zondag 12 man van de regeringstroepen gesneuveld, 10 gewond en 7 ver mist als gevolg van een aanval van communistische guerrilla- troepen op een versterkt dorp 360 km ten noord-oosten van Saigon. Aan de kant van de aan vallers bedroeg het aantal doden en gewonden zestig. Maar uit Zuidvietnamese mili taire bron verluidt, dat de ver liezen aan regeringszijde onge veer honderd bedragen, onder wie 20 gesneuvelden. De over vallers maakten 100 stuks wa pens buit waaronder mortieren en machinegeweren. Aan de aanval van zondag was een guerrilla-aanval in de provincie Kontoem voorafgegaan met eveneens gevoelige verliezen voor de regeringstroepen in men sen en materieel. Volgens een officiële opgave zijn in de eerste week van januari meer dan 130 man re geringstroepen gesneuveld en 200 man gewond. Van militaire zijde zijn evenwel hogere ver liescijfers gegeven. Het officieel opgegeven getal van 225 voor de gesneuvelden aan de zijde van de guerilla-troepen wordt in Zuid vietnamese militaire kringen te hoog geacht. Een honderd en dertigtal pas sagiers van liet Britse schip „Canberra", dat met brandscha de in de machinekamer in de Maltese haven Valletta ligt, heeft een stuk getekend waarop staat dat zij weigeren het schip te ver laten tenzij zij per schip verder naar hun bestemming worden gebracht. Zij willen geen gebruik maken van de vliegtuigen welke de maatschappij naar Malta zendt zulks in tegenstelling tot de ruim tweeduizend andere op varenden. Het 45.000 ton metende luxe schip, dat op weg was naar Australië, kwam zaterdag j.l. op een schoen en een slof de Mal tese haven binnen nadat het vrij dag ter hoogte van het eiland brand in de machinekamer had gekregen. De meeste van de onderteke naars van het zit-stakings-doeu- ment zijn mensen met medische moeilijkheden en personen die door het drie weken eerder op hun bestemming aankomen in moeilijkheden zouden geraken, zoals emigrerende ambachtslie den die bij verder vervoer per vliegtuig hun uitrusting niet te gelijk mee kunnen neme en daardoor gedupeerd zouden zijn. De woordvoerder van het „co mité van actie" zei te verwach ten dat nog wel een honderdtal anderen ook slechts per schip verder gebracht zou willen wor den. Vandaag vertrekt een eerste groep gestrande passagiers voor AARDAPPELBEURS ROTTERDAM I<lei-aardappelen 38 mm op waarts voor het binnenland: Bintje ƒ15—ƒ16,75. Klei-aardappelen 35 mm opw. Bintje 14.50—16,50. Voer-aardappelen -45,25. Export geen notering door weersomstandigheden, binnen landse handel beperkt. Prijzen berekend per 100 kg, en op de handelsvoorwaarden, vastgesteld voor de verkoop van consumptie-aardappelen op wa gon, schip of auto. GRAANBEURS ROTTERDAM Tarwe, 17 pet vocht, naar kwa liteit, tot 33,50 deze week franco bestemming per auto, Zomergerst, volgens monster, tot ƒ28,50 af; Haver, volgens monster, tot ƒ26,25 af; Rogge, volgens monster, tot ƒ25,50 af. Peulvruchten, franco Rotter dam. Groene erwten, op mon ster, ƒ47—ƒ53; Schokkers, op monster, 5069; Bruine bo- YVOENSDAG a.s. organi- seert de ijsclub ,,'t Sluisje" een op de Bossche kreek, te be ginnen om 1 UUR stipt. HARDRIJDEN, SCHOON- RIJDEN en KUNSTRIJDEN Muziek en verlichting. Leden en donateurs vrije toegang. nen, boerenschoon, op monster, tot 125. VEEMARKT ROTTERDAM Op de veemai'kt te Rotterdam wedden in totaal aangevoerd 2162 stuk vee, zijnde 1658 vette koei en en ossen en 504 varkens. De noteringen waren als volgt: Vette koeien 2,102,85 en varkens ƒ1,85ƒ1,90 per kg. Overzicht: Vette koeien: aan voer ruim, kalme handel en prij zen gedruk, prima's boven note ring; Varkens: tamelijke aan voer, handel goed en prijshou dend; prima vleesvarkens boven notering; Slaehtzeügen ƒ1,48— 1,50 per kg. Nieuwe postzegel van 4 ct Port Said met een Viscount- vliegtuig dat naar Cairo en Ader. ging terwijl een Boeing met een 160-tal mensen naar Fremantle vertrok. Een directeur van de betrokken scheepvaartmaat schappij, de ,,P and O Shipping Line", meende dat men met het van boord halen der passagiers niet voor het einde van deze week klaar zou komen. Er werd nog moeite gedaan om scheeps- vervoer te krijgen voor degenen die daar beslist op stonden, maar dat was heel moeilijk. De schade aan de boot zou niet op Malta hersteld kunnen worden. Een woordvoerder van de Rot terdamse Lloyd heeft in ant woord op vragen meegedeeld, dat de 23.112 ton metende „Wil lem Ruys" opdracht heeft ge kregen vandaag Valletta aan te doen om passagiers van de „Can- berra" aan boord te nemen. Er zijn voor hen op het ogen blik ongeveer honderd bedden beschikbaar. Een aantal hiervan is echter van Singapore af be sproken, zod|it wellicht meer dan 80 passagiers van het Britse schip kunnen worden meegeno men. De P.T.T., die bezig is met het vervangen van de postzegels van het oude z.g. cijjfertype, komt binnenkort met deze nieuwe zegel van vier cent. De zegel, waarop de koelto rens van de Staatsmijnen in Limburg staan afgebeeld, zal worden gedrukt in blauw met licht blauw-grijze ondertint. Vóórdat met de verkoop van de nieuwe zegel zal worden begonnen, zal de nog aanwe zige voorraad van liet cijfer- tyne worden uitverkocht. Als liet publiek om de nieuwe zegel verzoekt, zal die even wel worden verstrekt. GELD VOOR BIO-VAKANTIEOORD UIT HAAGSE BIOSCOOP GESTOLEN Gisternacht heeft een inbreker naar schatting 10.000, bestemd voor het Bio-Vakantieoord, ge stolen uit het: Passage-theater in Den Haag. Van 20 december tot 2 januari is in de Haagse bioscopen ge collecteerd voor het Bio-Vakan tieoord. De collectebussen wer den, met hangsloten afgesloten, verzameld in afgesloten kisten, die in de kelder van het „Pas- sagetheater" stonden. Er waren 31 kisten met in totaal 200 bus sen. waarin zich, afgaande op de opbrengst van vorig jaar, on geveer 10.000 moest bevinden. Kennelijk heeft de dief zich laten insluiten en is hij door de nood uitgang verdwenen. Het enige wat nu van de col lecte nog rest is de inhoud van twaalf bussen, die in de directie kamer van het „Passagetheater'' stonden. Men had n.l. zondag avond, toen dit theater zeer druk werd bezocht, nog eens gecollec teerd, omdat de opbrengst in de afgelopen weken-sterk was ge drukt door het verminderde theaterbezoek in verband met de koude. Deze bussen waren nog niet bij de overige gevoegd. OVERLEDEN NA VERKEERSONGEVAL In de nacht van zondag op maandag is de 22-jarige mevr. J. van Deurzen uit Den Bosch in een ziekenhuis te Boxtel over leden na een aanrijding die kort tevoren had plaats gehad bij de Halsche Barrière" van rijksweg 64 onder Boxtel. Een uit de richting Den Bosch komende personenauto raakte plotseling op het linker weggedeelte en kwam daardoor frontaal in bot sing met een personenwagen die bestuurd werd door de heer Van Deurzen en waarin zich ook zijn vrouw bevond. De bestuurders van beide wagens liepen geen letsel op. DRUK LUCHTVERKEER MET AMELAND De luchtbrug Leeuwarden Ameland is maandag druk ge weest. Kleine vliejgtuigen haal den 24 personen van Ameland, meest leerlingen van scholen, waarvan de vakantie maandag geëindigd was. NA ONGEVAL OVERLEDEN Vrijdag j.l. is de bejaarde heer M. de Jong, te Beneden-Knijpe, aangereden door een bestelauto. Hij raakte beneld tussen de be stelwagen en een hekje. Daarbij brak hij beide benen. Hij werd naar het ziekenhuis te Heeren veen vervoerd. Hij is maandag aan zijn verwondingen overleden. VAN HET ZIEKENHUIS NAAR DE POLITIECEL De 24-jarige Amsterdamse ha venarbeider G. J. L. is gisteren van het Weesperziekenhuis ver huisd naar een politiecel, omdat de politie hem verdenkt van po ging tot doodslag c.q. poging tot zware mishandeling. In de nacht van 8 december j.l. be dreigde L. in een dronken bui eerst zijn vrouw, schoonmoeder en kind in een woning aan de Laagte Kadijk met een groot- broodmes en daarna twee po litieagenten, die de twee vrouwen en het kind wilden ontzetten. Eén van de agenten loste daarop een schot dat de man in het on derbeen trof. Kort tevoren had hij kans gezien de agent met het mes te raken. De havenar beider, die in het Weesperplein- ziekenhuis voor de schotwond werd verpleegd, wilde in de be wuste nacht zijn kind meenemen, hetgeen zijn vrouw weigerde. Daarover was ruzie ontstaan. BEJAARDE WEDUWE DOOD IN HUIS AANGETROFFEN De 73-jarige weduwe M. K. A. is zaterdagochtend in haar woning aan de De Sillestraat in Den Haag door de politie leven loos aangetroffen. De politie was gealarmeerd door buren die last hadden van lekkage. Toen men belde werd niet open gedaan, waarop de politiemannen zich een toegang' tot het huis hebben geforceerd. Hoe lang de bewoon ster van het pand al was over leden, kon niet worden vastge steld. MET FRETBOOR GESTOKEN In de nacht van zaterdag op zondag is in een café aan de Goudse Rijweg in Rotterdam een ruzie ontstaan waarbij een 25-jarige losse werkman vier maal met een fretboor in de rug werd gestoken. Hij liep letsel op ter hoogte van de hartstreek. In het café behandelde de G. G. en de G. D. de wonden. Het slacht offer, dat onder drankinvloed verkeerde, weigerde aanvanke lijk van het gebeurde aangifte te doen bij de politie. Dezelfde avond nog ging hij naar huis. Zondagmorgen was hij echter van gedachten veranderd en deed alsnog aangifte. Kort daar op arresteerde de Rotterdamse politie de 26-jarige constructie schilder A. G. BEJAARDE MAN AANGEREDEN De ruim 90-jarige heer J. Veg- ter uit Foxhol gem. Hoogezand- Sappemeer) is maandagmiddag bij het oversteken van de Wold- weg te Foxhol, gegrepen door een aanhangwagen. Hij werd met een schedelbasisfractuur naar liet Academisch Ziekenhuis te Groningen gebracht. In de loop van de dag is hij overleden. 103. Moeizaam steekt een ver fomfaaide krijger zijn hoofd dooi de opening en snuift verlicht de frisse buitenlucht op. Maar verder dan die éne diepe snuif komt hij niet, want dan sluit zich een mon sterlijk grote knuist stevig om zijn mond. Vóór hij weet wat hem precies overkomt slaat een tweede knuist hem snel en vakkundig bui ten kennis en de verblijde eigenaar van die knuisten niemand an ders dan Svein Langtand trekt zijn bewusteloze slachtoffer als een stropop naar buiten... Nummer twee die van. deze gang van zaken geen kennis heeft vergaat het al niet veel beter... en zo belanden de piraten, de een na de ander als zoutzakken tussen de bosjes, waar ze na 't bijkomen tot hun nijd bemerken, dat ze in middels stevig gebonden zijn. ,,'t Is op, geloof ik," fluistert Svein, nadat hij al geruime tijd be gerig bij de uitgang op de loer ge legen heeft, zonder dat zich nieu we slachtoffers aandienen. „Da's zogezegd jammer..." en grommend voegt hij zich bij Eric ,en Erwin, die juist bezig zijn de laatsten te binden. „Mijn idee, Noorman," grijnst de lange Sakser met een tevreden blik op de vangst. „Een mens moet zogezegd eens een keertje wat an ders doen, zei mijn grootvader al tijd." Terwijl Skapti schuchter be waakt door de gids r- verbijstert toekijkt begeeft Eric zich snel naar de toegang tot de vluchttun- nel. Hij luistert scherp... ,,'t Blijft stil daar," mompelt hij, „dan waag ik het er op... we kun nen Egil toch niet aan zijn lot overlaten Burgemeester en Wethouders van Terneuzen maken bekend, dat bij besluit van 20 december 1962 de ten name van de heren R. R. Visser en A. van dei- Schans, de fa. L. D. Boone en Zonen en de heer G. J. van der Peijl, alhier, staande huurauto vergunning geldig te verklaren voor de exploitatie van respec tievelijk zes, vijf, twee en vier huurauto's. Ten aanzien van laatstbedoelde vergunning is be paald, dat drie huurauto's slechts mogen worden gebruikt voor vervoer van personen ter ge legenheid van trouwpartijen. Eveneens is bij genoemd be sluit de ten name van de heer A. A. Dees alhier staande ver gunning, geldig voor de exploi tatie van twee huurauto's, ver lengd tot 17 november 1967. Terneuzen, 4 januari 1963. Burgemeester en Wethouders voornoemd, H. RIJPSTRA. Burgemeester. A. J. VAN PAGEE. Secretaris 3

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1963 | | pagina 3