PROVINCIAAL NIEUWS Televisie dringt radio verder terug AGENDA De moord op Roger Ackroyd DE V R 11 E ZEEUW Dinsdag 8 januari 1963 yTERNEUZEN ADVIEZEN BIJ DICHTE MIST AARDENBURG ONTVOERDER VAN KIND VEROORDEELD C. B. T. B. Oost Zeeuws-Vlaanderen en de landbouw in de E. E. G. VOGELS IN NOOD zaelit-brós beschuit Loop der bevolking over 1962 '«irinn 2 Teraardebestelling wijlen F. B. G. de Meijer. Gistermorgen wercl het stoffe lijk overschot van wijlen de heer F. B. G. de Meijer, voormalig 'directeur der N.V. Aug. de Meijer Zonen's Scheepvaart-, Expeditie- en Agentuur Mij. op de R. K. be graafplaats ter aarde besteld. Vóórdat de lange stoet, onder wie zich vele directieleden van relaties, personeel en talrijke vrienden en ingezetenen van Ter- neuzen, waaronder zich burge meester nir. H. Rijpstra en oud burgemeester mr. P. H. W. F. Tcllegen bevonden, op de be graafplaats arriveerde, was er bij de groeve reeds een schat van bloemen en kransen neergelegd, die nog werd aangevuld met de vele waarmede de lijkwagen om hangen was. Tevoren was in de parochie kerk van de Heilige Willibrordus een Requiem Mis opgedragen, die door zeer velen werd bijgewoond. Nadat door pastoor-deken J. A. van Mechelen met assistentie van de beide plaatselijke kapelaans A. Krijnen en J. Jespers de ab- soute was verricht, werd door een der huidige directeuren de heer F. H. M. de Meijer de over ledene in sobere woorden her dacht. Hij schilderde hem als een recht schapen figuur, -een eerlijk zaken man, die zich met hart en ziel heeft gegeven en gewerkt aan de opbouw en reputatie van het be drijf. Voor alles wat hij in het belang hiervan heeft gedaan, zijn wij hem grote dank verschul digd, aldus besloot de heer De Meijer. Oud-burgemeester mr. Teilegen, die als één van hen, die de over ledene goed hebben gekend, zei- de te spreken op verzoek van bur gemeester mr. Rijpstra. ..Onder deze omstandigheden kan ik zelfs niet schetsmatig een beeld geven van het leven van hem, die wij hier naar zijn laatste rustplaats begeleidden; noch ook zal ik ge heel onder woorden kunnen bren gen wat Terneuzen aan Francois de Meijer verschuldigd is, zei mr. Teliegen, die verder de over ledene schetste als een uiterlijk en innerlijk zeer sterke figuur. „De laatste der sterken, die Ter- neuzen hebben groot gemaakt; zij hebben de hoekstenen bijgedra gen waarop 'net indrukwekkend gebouw kon verrijzen dat wij thans rondom ons zien groeien." De heer Teilegen herdacht de heer De Meijer verder als Ter- neuzetiaar, die zijn stad zeer lief had, als raadslid der gemeente lang vóór sprekers tijd „maar ik kan mij zeer wel voor stellen, dat hij zich daar niet thuis voelde iri' die toen stellig nog overwegend dorpse sfeer in die toen nog kleine raadszaal' en als één der bouwers van een bedrijf, dat door twee oorlogen, tweemaal van de grond opnieuw moest worden opgebouwd. „De zekerheid des geloofs moge voor zijn vrouw en kinde ren de troost geven en de kracht tot de bede: Hij ruste isi vrede", aldus mr. Teilegen. Namens het personeel voerde als laatste spreker het woord de adjunct-directeur van het bedrijf, de heer G. F. C. Goethals. Ook deze memoreerde de ijzeren wil, het enorme doorzettingsvermo gen, dat de heer De Meijer naast de zorg voor zijn gezin aan de dag legde om de zaak tot grotere bloei te brengen. Iemand, die in zijn leven vele tegenslagen heeft gekend, doch steeds moed en kracht heeft gevonden op nieuw te beginnen en die tot het laatste toe in de scheepvaart en alles wat daarmede verbonden is, belang bleef stellen. Het voor recht, met zo iemand vele jaren samen te mogen werken, kan niet hoog genoeg worden aange slagen. De kracht die van hem uitging, zal voor ons allen steeds een voorbeeld blijven, aldus de heer Goethals. De oudste zoon van de over ledene, de heer H. A. M. A. de Meijer, dankte hierna namens de familie voor het gesprokene, het medeleven en de betoonde belang, stelling. De gladheid van de rijweg was oorzaak dat gistermiddag te ongeveer kwart over twaalf in een onoverzichtelijke bocht in de Lange Kerkstraat een aanrij ding ontstond tussen een auto bestuurd door de heer L. v. d. H. en een hem tegemoetkomende euto. bestuurd door de heer M. A., beiden wonende te Terneu zen. Beide bestuurders moesten ter olaatse uitwijken voor gepar keerd staande auto's. De materiële schade aan beide voertuigen was gering. Vijf officieren en twee be manningsleden van de „Gar- gi Jayanti" van boord ge gaan. Na de moeilijkheden, die zich zaterdag in Sluiskil aan boord Voor het rijden tijdens dichte mist geven ANWB-verkeersaf- deling en wegenwacht nog de volgende adviezen: Gebruik de ruitenwissers; 2. Rij overdag met ongedimd groot licht. Rij bij duisternis met gedimd groot licht; 3. Rij kalm. De snelheid moet worden aangepast aan de zichtsafstand. Zorg dat u kunt stilstaan binnen de afstand die u kunt overzien. 4. Inhalen bij mist is zeer ge vaarlijk, blijf liever achter el kaar. 5. Hou voldoende afstand tot de wagen voor u, men kan im mers niet zien waardoor die wagen wordt beïnvloed. 6. Controleer de verlichting, vooral rem- en achterlichten. 7. Moet er plotseling geremd worden dan zal men om ket tingbotsingen te voorkomen herhaald waarschuwend moe ten remmen. Schakel bij het stilstaan de linkerriehtingaan- wijzer in, dit werkt sterk alarmerend voor achteropko mend verkeer. Blijf niet op de rijweg stilstaan maar gebruik berm of parkeerstrook. Scha kel bij duisternis tevens de binnenveriichting in en ver licht wanneer nodig met de koplampen het obstakel of de plaats van het ongeval. Wees voorzichtig met uitstappen en ga in geen geval tussen stil staande auto's instaan. Blijf niet onnodig lang op de rijweg stilstaan, maar maak' de weg zo snel mogelijk vrij. 8. Blijf rechts van de asstreep en rij niet op het midden van de weg. van het Indiase vrachtschip „Gai'gi Jayanti" uit Bombay heb ben voorgedaan, zijn de vijf Brit se officieren en twee opstandige Indiase bemanningsleden afge monsterd. De Britten zijn maan dagavond met de nachtboot nasv Harwich vertrokken. De 2 Indiërs zullen naar Bre men gaan om bij dezelfde maat schappij op een andere boot te worden geplaatst, aldus deelde de Koninklijke marechaushsée al hier mee. Volgens de oudste van de vijf Pritten, Leslie Price, is hiertoe besloten met wederzijdse instem ming, omdat hier geen gerechte lijke actie kan worden onderno men. Het vrachtschip, dat in Sluiskil kunstmest heeft geladen, ligt thans nog alhier te wachten op vervangend personeel, waar na de reis naar Cochin in India zal kunnen beginnen. Dit is het resultaat van het overleg, dat de Britse vice-consul in Rotterdam, de heer A. E. Gar land, een vertegenwoordiger van de Britse vereniging van officie ren ter koopvaardij, de heer Sea man, de kapitein van liet schip, George T. Watson, en de officie ren hebben gevoerd. Oudlujidskundige vondst. Bij de opgravingswerkzaam heden in de Sint Bavostraat werd een complete Romeinse maal steen gevonden. Tot' nu toe wer den hiervan slechts brokstukken aangetroffen. Meestal werden de Romeinse soldaten in natura be taald. Ze kregen dan graan dat ze zelf moesten malen vandaar dat men bij oude vestingplaatsen vaak dit soort stenen aantrof. DINSDAG S JANUARI; TERNEUZEN: Luxor-Theater, 8 uur: „Porgy en Bess". Lokaal „Bethel", 7.30 uur: Evangelisatie-samenkomst. WOENSDAG 9 JANUARI. TERKEUZEN: Luxor-Theater, 8 uur: „Porgy en Bess". De 22-jarige Joodse godsdienst onderwijzer Sjalom Sjtraks is maandag in Jeruzalem tot vijf jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens ontvoering en meineed. Hij kreeg drie jaar voor het ont voeren van zijn neefje en twee jaar voor het plegen van mein eed. Sjtraks zou zijn 10-jarig neefje hebben ontvoerd om er zeker van te zijn, dat de jongen een gods dienstige opvoeding kreeg. In november van het vorig jaar werd Sjtraks uit Engeland gewe zen wegens kinderroof en mein eed. De jongen, die men in juli in New York ontdekte, is nu weer bij zijn ouders in Israël. BROMFIETSER GESLIPT In de Koestraat te Sittard is gistermiddag de 57-jarige brom fietser Smeets uit Geleen ge slipt. Hij kwam zó ongelukkig terecht, dat hij vrij spoedig na zijn val is overleden. Vrijdag vergaderde de C. B. T. B. in „Het Centrum" te Axel. Ondanks liet slechte weer was de opkomst buiten verwachting, goed te noemen. Na op de gebruikelijke wijze te hebben geopend, sprak dc voor zitter, de heer P. van Hoeve, zijn openingswoord uit. Hij wees op de grote moeilijkheden in de ge mengde bedrijven op de zand gronden. Deze moeilijkheden zijn eveneens, maar in geringere ma te, in de akkerbouw te vinden. Wij leven momenteel in een tijd, die overeenkomt met de dertiger jaren: er is overproduktie. Ge lukkig kennen wij geen werk loosheid; er is volop werkgele genheid. De agrarische beroeps bevolking in ons land is liog 11 Men verwacht dat dit terug zal lopen tot 8 Wij prij zen ons gelukkig, dat de indus trie het teveel aan agrarische werkers op kan nemen. Wat de toekomst van de land bouw in de E. E. G. betreft, deze staat voor, de produktie op die plaatsen toe te passen die hier voor het meest geëigend zijn. Wij moeten het aandurven door rationalisatie en meer te inves teren, goedkoop trachten te pro duceren. Dat dit risico's met zich brengt en hierin grote gevaren schuilen daarvan is spreker overtuigd. Toch is het waard om het aan te durven. Als Chr. maatschappelijke or ganisatie is de C. B. T. B. ver plicht hieraan mee te werken. In het door spreker voorgelezen bijbelgedeelte staat (Jac. 3 vers 18) „De vrucht der Rechtvaar digheid wordt in vrede gezaaid voor diegenen die vrede maken". Hierna verwelkomde de voor zitter de aanwezigen en in het bijzonder de heer Morsink uit Rotterdam, die een causerie zou houden over: „De ontwikkeling van de afzet van lan .bouwpro- dukten in de E. E. G." De heer Morsink zeide in zijn rede dat door het verdrag van Rome de E. E. G. een feit is ge worden. Hij noemde dit een groot gebeuren, en zou dit wil len vergelijken met de Franse revolutie van 1795. De E. E. G. tracht de economie en de levensstandaard op een hoger peil te brengen. Het doel is, afschaffing van douanerech ten en vrij handelsverkeer tus sen de staten onderling. De pro blemen ziin: het verschil in bo dem en klimaat en de vraag naar landbouworodukten, die niet elastisch is. De verhouding tussen con sumptie en produktie hangt af van de bevolkingstoename. Men verwacht dat deze toe zal nemen met 9 terwijl het verbruik van het reële inkomen, vermoedelijk per jaar met 4 zal stijgen. De zelfstandige staten van West-Europa konden niet meer mee tegenover de grootmachten der wereld, Amerika en Rusland. Wij zullen ons sterk moeten maken niet alleen in de stands organisaties, maar ook in neven organen. Een eenling kan in In de afgelopen twee jaar is het aantal televisietoestellen met 62 procent toegenomen. Als ge volg hiervan kan thans bijna de helft van alle Nederlanders van 12 jaar en ouder thuis naar de televisie kijken. Twee jaar ge leden was dit minder dan een derde. Zeventig procent van de be volking, die thuis T.V. heeft, kijkt 's avonds kortere of langere De vorst heeft de watervogels gedreven naar de plaatsen, waar nog open water is. In Zuid-Hol land is dit b.v. nog te vinden in de Nieuwe Waterweg en hier hebben zich dan ook duizenden en nog eens duizenden vogels verzameld, ook vogels uit het hoge noorden, zoals kransvogels. Deze laatste kunnen zich tot nog toe voederen met de bessen van de duinhoorn, maar de andere vogelsoorten hebben het moei lijker. Het meest hebben de meerkoeten te lijden en hiervan streven er dan ook vele honder den. Behalve meerkoeten zijn er ook vele duizenden eenden in de Nieuwe Waterweg neergestre ken. Plaatselijke afdelingen van de Natuurhistorische Vereniging en van de Dierenbescherming hebben het voederen van de vo gels ter hand genomen, hier en daar in samenwerking' met de gemeentediensten. Zo wordt er in Brielle aan de vaargeul van de veerdienst BrielleRozen burg, die men tot nu toe open heeft kunnen houden, aan de ene kant door de particuliere or ganisaties gevoederd en aan de andere zijde door gemeentewer ken. Het voer wordt opgehaald bij graanhandelaren, die hier voor afval beschikbaar stellen. Er zijn echter zóveel vogels te voederen, dat er niet genoeg voeder bijeengebracht kan wor den. Een andere plaats, waar vogels in groten getale worden gevoederd, is de haven van Hel- levoetsluis. Het zijn niet alleen watervo gels, die zich bij het open water in Zuid-Holland hebben ver zameld; er zijn hier ook vele duizenden spreeuwen te vinden, wat b.v. weer het voederen van de mussen bemoeilijkt. Zodra er ergens in een tuin brood wordt gestrooid, vallen er zwermen van honderden spreeuwen neer, die de mussen verjagen. tijd naar Nederlandse of buiten landse programma's. Als gevolg van de sterke toe neming van het aantal televisie toestellen liep de radiobeluiste ring sinds eind 1960 aanmerke lijk terug. Toen luisterde 's avonds nog bijna Va der be volking, thans niet meer dan Vi. Dit zijn de eerste conclusies uit een zojuist door het Centraal Bureau voor de Statistiek uitge bracht rapport, dat een aantal voorlopige uitkomsten bevat van een onderzoek naar televisie kijken en radiobeluistering, dat in november 1962 werd gehou den. Het rapport komt voorts tot de conclusie dat het kijkgedrag gedurende de eerste vier jaar, dat men zijn T.V.-toestel heeft, niet verandert. Pas na het vier de jaar zet men zijn toestel min der vaak aan. De gemiddelde kijktijd dergenen die werkelijk kijken blijft echter gelijk, onge acht of men zijn toestel kort of reeds lang bezit Deze gemiddel de kijktijd is overigens sinds 1960 tien minuten langer gewor den. Daarnaast bleek dat het aan schaffen van een televisietoestel niet slechts in de eerste tijd tot ingrijpende vermindering van de radiobeluistering leidt, maar dat zelfs bij hen die hun T.V.-toestel langer dan vier jaar bezitten geen enkel herstel van de radio- beluistering in de avonduren in treedt, noch in aantal luisteraars, noch in luistertijd. Het recente onderzoek bevestigt dan ook nadrukkelijk de uit een vorig onderzoek bekende conclusie, dat de radio voor hen, die thuis óók naar de televisie kunnen kijken, 's avonds slechts een on dergeschikte rol speelt. De televisie dringt snel in vrij'5 wel alle groepen der bevolking door. Het T.V.-bezit loopt binnen de verschillende maatschappe lijke groeperingen percentsge wijze niet sterk meer uiteen. Slechts de agrarische bevolking, de Gereformeerden en de laag ste inkomenscategorie blijven nog achter. Het verschil in T.V.- bezit tussen de leidinggevenden/ welgestelden en de overige niet- agrarische milieu-groepen, dat in 1960 nog vrij aanzienlijk was, is dan ook vrijwel verdwenen. Deleidinggevenden/welgestelden hebben echter nog steeds een duidelijk afwijkend kijkpatroon zij zetten hun toestel minder vaak aan en kijken bovendien korter. De andere milieugroepen hebben thans dooreengenomen een langere kijktijd dan tevoren. Het onderzoek heeft voorts geleerd dat de televisie veel ster ker is verbreid onder hen die niet tot een kerkgenootschap behoren dan onder hen met wie dit wèl het geval is. Maakt men binnen de kerkgenootschappen een verdeling in kerksen en on- kerksen (in de twee weken welke aan de ondervraging voorafgin gen niet naar de kerk geweest) dan neemt men hetzelfde ver schijnsel waaronder de onkerk- sen vindt men 56 pet T.V.-bezit- ters, onder de kerksen 41 pet. SNEEUWREUS „Als je een sneeuwpop maakt, moet je het goed doen" moet de 16-jarige Roddy Stuart uit Aber deen hebben gedacht, toen hij deze „wolkenkrabber-van-een- sneeuwreus" bouwde. De hoogte van het gevaarte is maar liefst 5,75 meter hoog, dus het zal wel even duren voor het helemaal weggedooid is deze tijd niets meer bereiken. Aan het slot van deze causerie dankte de voorzitter de heer Morsink voor zijn boeiend en in- struktief onderwerp, waarna op verzoek van de voorzitter de heer Morsink de vergadering sloot door het uitspreken van het dankgebed. Venkculk Uiétï BIERVLIET M. V. Tot. Geboren 15 18 33 Gevestigd 16 25 4L 31 43 74 Overleden 5 4 9 Vertrokken 43 38 81 48 42 90 Bevolking op 1916 31 dec. 1961 998 918 31 dec. 1962 981. 919 1900 Door - AGATHA CHRISTIE ACHTERVOLGDE CHAUFFEUR RIJDT POLITIEWAGEN AAN De 24-jarige kolenhandelaar G. van A. uit de hoofdstad heeft zich zondag in de Potgieterstraat te Amsterdam letterlijk aan alle kanten vastgereden toen de po litie hem achtervolgde omdat hij ervan werd verdacht dronken achter het stuur te zitten. Toen de politiewagen achter de auto van de kolenhandelaar stopte, wilde deze wegrijden, maar in- piaats daarvan reed hij achter uit en botste tegen de politie auto. Toen de agenten de man bevolen uit te stappen had hij juist de goede versnelling ge vonden, maar te laat. De onbe mande auto kwam tegen een trap tot stilstand. 95)' Nadruk verboden. „Ik heb niemand kunnen vin den die hem die avond op het station heeft gezien," ging de in specteur voort. „En toch kent iedereen hem en je zou zeggen dat hij toch wel door iemand zou zijn opgemerkt. Uit Liverpool is ook geen nieuws gekomen. „Denkt u dat hij naar Liver pool is gegaan?" vroeg Poirot. „Het is mogelijk. Dat telefoon tje van het station drie minuten vóór het vertrek van de sneltrein naar Liverpool, daar kan iets in zitten." „Tenzij dat opzettelijk is ge daan om u op een dwaalspoor te brengen. Dat kan de bedoeling van die hele telefonische bood schap wel zijn." „Ja, dat is een idee," zei de in specteur gretig. „Gelooft u wer kelijk dat dat er achter zit?" „M'n waarde," zei Poirot ern stig, „ik weet het niet. Maar ik wil u dit vertellen: ik geloof dat als we de verklaring vinden voor die telefonische boodschap we ook de verklaring van de moord vinden." „Ik herinner me dat u dat al eerder hebt gezegd," merkte ik op, hem vragend aankijkend. Poirot knikte. „Ik kom daar steeds weer op terug," zei hij ernstig. „Het lijkt mij volkomen onbe langrijk," verklaarde ik. „Dat zou ik niet willen zeg gen," protesteerde de inspecteur, „hoewel ik moet bekennen dat ik wel vind dat mijnheer Poirot er wat te veel waarde aan hecht. We hebben betere aanwijzingen. De vingerafdrukken op de dolk bijvoorbeeld." Poirot werd plotseling weer geheel de vreemdeling, zoals vaak het geval was wanneer hij zich over iets opwond. „Mijnheer de inspecteur," zei hij, „pas op voor de blinde de kleine straat zonder eind." Inspecteur Raglan keek hem niet begrijpend aan, maar ik was vlugger van begrip. „Bedoelt u een doodlopende steeg?" vroeg ik. „Dat zie ik niet in", zei de in die nergens heen leidt. Zo kan het ook zijn met die vingeraf drukken die kunnen ook wel nergens heenleiden." „Dat zie ik niet ni," zei de in specteur. „U bedoelt zeker, dat ze vals zijn? Ik heb wel eens gele zen dat zulke dingen gedaan wor den, maar ik heb er nooit in mijn praktijk een voorbeeld van ge zien. Maar vals of echt ze zul len ons ergens heen leiden." Poirot haalde slechts zijn schou ders op en spreidde zijn armen wijd uit. De inspecteur liet ons nu ver schillende vergrotingen van de vingerafdrukken zien en werd technisch over het onderwerp lussen en spiralen. Eindelijk zei hij, een beetje ge-i ergerd over Poirots onverschil lige houding: „U zult toch moe ten toegeven dat deze afdrukken gemaakt moeten zijn door iemand die die avond in het huis was?" „Inderdaad", zei Poirot toe stemmend knikkend. „Welnu, ik heb vingerafdruk ken genomen van iedereen in huis, vanaf de oude dame tot de keukenmeid." Ik geloof niet dat mrs. Ack royd het prettig zou vinden „de oude dame" te worden genoemd. Ze gaf ongetwijfeld veel geld uit aan schoonheidsmiddelen. „Van iedereen", herhaalde de inspecteur nerveus. „De mijne inbegrepen,', zei ik droogjes. „Ja, ook de uwe. Geen enkele komt overeen met die op de dolk. Er blijven dus slechts twee mo gelijkheden. Ze zijn van Ralph Paton of van de geheimzinnige onbekende waar de dokter ons over verteld heeft. Als we die twee „Zal er veel kostbare tijd ver loren zijn gegaan," viel Poirot hem in de rede. „Ik begrijp u niet, mijnheer Poirot." „U zegt dat u de vingerafdruk ken heeft genomen van iedereen in huis," zei Poirot. „Is dat de waarheid, mijnheer inspecteur?" „Ja zeker." „Heeft u niemand vergeten?" „Niemand." „Van de levenden of de doden?" Even keek de inspecteur ver- bijssterd, toen begon hij het te begrijpen. „U bedoelt „Ik bedoel de dode, mijnheer inspecteur." De inspecteur moest er eerst nog een paar minuten over na denken. „Ik ben van mening," zei Poi rot bedaard, „dat de vingeraf drukken op het gevest van de dolk die van mr. Ackroyd zelf zijn. Het is gemakkelijk na te gaan. De begrafenis heeft nog niet plaats gehad." „Maar waarom? Wat bedoelt u? U denkt toch zeker niet aan zelfmoord, mijnheer Poirot?" „Welnee. Mijn theorie is, dat de moordenaar handschoenen aan had of iets om zijn hand heeft gewikkeld. Na de steek heeft hij de hand van 't slachtof fer genomen en die om het ge vest van de dok gesloten." „Maar waarom?" Weer haalde Poirot de schou ders op. „Om ingewikkelde zaak nog in gewikkelder te maken." „Ik zal het eens nagaan," zei de insnecteur. „Hoe is u op dat idee gekomen?" „Toen u zo vriendelijk was me de dolk te laten zien en de aan dacht vestigde op de vingeraf drukken. Ik weet weinig af van lussen en spiralen dat beken ik eerlijk. Maar het viel me op dat de afdrukken on een nogal vreemde plaats zaten. Ik zou nooit een dolk zo vastpakken als ik iemand een steek wilde toe brengen. Maar het is natuurlijk moeilijk als de rechterhand over de schouder naar achteren ge bracht wordt om de afdrukken op de juiste plaats te krijgen." De inspecteur staarde de klei ne rnan verbluft aan. Poirot tipte met een onverschillig air een stof ie van zijn mouw. „Enfin, het is een idee", zei de inspecteur, „en ik zal het natuur lijk onderzoeken, maar u moet niet teleurgesteld zijn als het op niets uitloopt." Hij probeerde een vriendelijk- besehermende toon aan te slaan. (Wordt vervolgd,) 17 +1 16 Voltrokken huwelijken 13. CADZAND M. V. Tot. Geboren 8 7 15 Gevestigd 27 33 6C 35 40 7ï Overleden 5 2 7 Vertrokken 23 26 49 28 28 56 Bevolking op 509 102-1 31 dec. 1962 515 31 dec. 1961 508 497 1005 Vermeerdering 7 12 19 Voltrokken huwelijken 8. NIEUWVLIET M. V. Tot. Geboren 1 2 3 Gevestigd 5 5 10 6 7 13 Overleden 3 2 5 Vertrokken 8 9 17 11 11 12 Bevolking op 31 dec. 1961 231 192 423 31 dec. 1962 226 188 414 Vermindering 5 4 9 Voltrokken huwelijken 2. Geboren Gevestigd OOSTBURG M. V. Tot. 22 38 60 113 120 233 Overleden Vertrokken Bevolking op 31 dec. 1961 31 dec. 1962 '135 158 293 17 28 45 114 142 256 131 170 301 1898 2038 3936 1902 2026 3928 4 —12 8 Voltrokken huwelijken 20. Echtscheidingen 1." RETRANCHEMENT M. V. Tot. Geboren 1 1 2 Gevestigd 9 5 14 10 6 16 Overleden 5 3 S Vertrokken 10 10 20 15 13 2S ■Rovelking op 31 dec. 1961 266 244 510 31 dec. 1962 261 237 498 Vermindering 5 7 12 Voltrokken huwelijken 7. SLUIS M. V. Tot. Geboren 15 21 36 Gevestigd 50 54 104 65 75 14G Overleden 17 20 37 Vertrokken- 74 69 143 91 89 1SC Bevolking op 31 dec.1961 1334 1336 2670 31 dee. 1962 1308 1322 2630 Vermindering 26 14 40 Voltrokken huwelijken 22. VOGELWAARDE M. V. Tot. Geboren 33 30 63 Gevestigd 32 39 71 65 69 134 Overleden 22 15 37 Vertrokken 53 66 119 75 81 156 Bevolking op 31 dec. 1961 1810 1634 3444 31 dec. 1962 1800 1633 3422 Vermindering 10 12 22 Voltrokken huwelijken 37. ZAAMSLAG M. V. Tot. Geboren 24 27 51 Gevestigd 31 38 69 55 65 120 Overleden 16 13 29 Vertrokken 42 58 100 58 71 129 Bevolking op 31 dec. 1961 1620 1527 3147 31 dec. 1962 1617 1521 3138 Vermindering 3 6 Voltrokken huwelijken 20. Echtscheidingen 1.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1963 | | pagina 2