Probeerden Britten de Amerikaanse radardefensie? ASPRO' Het De verijdelde opstand in Peru Kerk en Staat in Polen Wijziging van de inkomstenbelasting weer Positieve reactie van China op vredesvoorstel Hereniginsplan voor Kongo HOOGWATEF ZON- en MAANSTANDEN Het ideologische geschil in de communistische wereld DINSDAG 8 JANUARI 1963 19e Jaargang Nr 5805 Mr. R. VAN DEN BERGH LID VAN DE TWEEDE KAMER PAPOEA'S DRINGEN WEER OP VERVROEGDE OVERDRACHT AAN Bescherm u tegen Rillerig? Onprettig? Vlug: Afnemende wind DE TOESTAND OP DE WEGEN BESLUIT VAN MEREDITH Schroder in Londen DIJKAANLEG IN ISRAEL Prinses Josephine Charlotte in blijde verwachting ONTSLAG DIRECTEUR GEMEENTEWERKEN- DEN HAAG IN JACQUET AAN DE DRAAIBANK Frankerinj» bij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie, adres; Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswa] Telefoon 01150 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,— oer kwartaal: per maand f 2,per week 48 ct Lossp nr<? 9 ct. Verschijnt dadelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentiepriis per mm lfi et; minimum pet advertentie ƒ2,40. Rubriek: Kleine Advertenties (tréên handels, advertenties)5 regels 1,10. Tedere regel meet 22 et. Kleine Advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties te 's namiddags 2 unr. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 unr. Zijn Britse straalbornmenwer- pers er onlangs in geslaagd on opgemerkt door het Amerikaan se radargordijn te glippen? Dit wordt beweerd door de Britse „Daily Express", Het blad schreef maandag, dat enige tijd geleden Britse Vulcan- bommenwerpers de Verenigde Staten waren binnengevlogen om De voorzitter van het Centraal Stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer heeft mr. Van den Bergh (P. v. d. A.) te Amsterdam be noemd verklaard tot lid van de Tweede Kamer. De heer Van den Bergh zal zijn benoeming aan vaarden. Hij werd benoemd verklaard nadat de voorzitter van het Cen traal Stembureau van de heer H. J. Hofstra te Wassenaar had vernomen dat deze zijn benoe ming tot Kamerlid niet aan neemt. Het gaat hier om de zetel die vakant is geworden door het overlijden van mr. A. J. Schou- wenaar. Een groep van tien vooraan staande Papoea's, die momenteel een bezoek brengt aan Djakarta, heeft in een gezamenlijke verkla ring opnieuw aangedrongen op onmiddellijke overdracht van het bestuur over Nieuw-Guinea aan Indonesië. In de verklaring werd voorts de hoop uitgesproken, dat de ontwikkelingsplannen voor West Nieuw-Guinea spoedig zullen worden verwezenlijkt binnen het kader van de algehele ontwik keling van Indonesië tot een „ware en welvarende gemeen schap onder leiding van de grote revolutionaire leider president Soekarno". Aan de luchtdrukverdeling bo ven onze omgeving verandert op het ogenblik weinig meer. Een krachtige rug van hoge lucht druk strekt zich uit van Groen land over IJsland naar de Noord zee en Denemarken. De noordoostelijke wind is ech ter in kracht afgenomen, aange zien sterke luchtdrukstijgingen boven Zuid-Frankrijk tot het op- DINSDAG 8 JANUARI het Amerikaanse verdedigings systeem aan een proef te onder werpen. Zij wisten New York, Washington en andere belang rijke doelwitten te bereiken door gebruik te maken van zwakke plekken in het radargordijn. De toestellen, die kernbommen kun nen vervoeren, waren van Britse bases opgestegen en via de Noordpool en Canada Noord- Amerika binnengevlogen, zo schreef het Britse blad. Een woordvoerder van het mi nisterie van Luchtvaart in Lon den bevestigde later, dat Britse bommenwerpers ongeveer twee maanden geleden hadden deelge nomen aan een oefening die ten doel had de Amerikaanse verde diging aan een proef te onder werpen. Ik weet echter niet of zij daarbij door het radargordijn zijn geglipt, zo zei hij. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wist niet of het be richt juist was. Een woordvoer der zei, dat de Britse luchtmacht sedert eind 1960 niet meer aan Amerikaanse strategische lucht machtoefeningen had deelgeno men. De enige mogelijkheid is, dat zij ons hebben „aangevallen" zonder ons te waarschuwen, zei hij. Een woordvoerder van het radardefensiecommando in Colo rado Spring zei: „Nonsens. In een dergelijk geval worden wij gewaarschuwd om te voorkomen, dat dergelijke vliegtuigen voor vijandelijk zouden worden aan gezien". Een woordvoerder van het Britse ministerie van Luchtvaart sprak later het bericht over een onlangs uitgevoerde schijnaan- val van R. A. F.-Vulcanbommsn- werpers op Noordamerikaanse doelen tegen en zei dat in okto ber 1961 een oefening was gehou den met schijnaanvallen op het Noordamerikaanse vasteland. Hierbij waren Vulcanbommen- werpers betrokken. Het betrof een gemeenschappelijke oefening voor luchtverdediging. De woord voerder zei niets te weten van een dergelijke oefening nadien. Viif Oostduitse grenssoldaten hebben in het rHeuwe jaar van de bevroren Elbe gebruik gemaakt om naar de bonds republiek te vluchten. Alle hoofdwegen in Nederland zijn thans goed berijdbaar met uitzondering van het zuidelijk gedeelte van Zuid Limburg waar ze nog plaatselijk glad zijn, zo deelde de Wegeninformatiedienst van de K. N. A. C. gisteren mede. De binnenwegen over het ge hele land zijn in het algemeen glad door bevroren sneeuwres- ten. De leiders van alle Peruaanse politieke partijen, met uitzonde ring van de „vo'-i'.sactie" onder Fernando Belaunde Terry, heb ben zondag in een vereadering met de leden van de thans in Peru gevormde militaire regering hun goedkeuring gehecht aan de door de Junta tegen de Peruaan se communisten genomen maat regelen. Do volksactie wilde geen vertegenwoordigers naar de bijeenkomst zenden, omdat leden van deze partij zich onder Volgens waarnemers, die o.a. verwijzen naar de verklaringen van kardinaal Wyszynski van zondag betreffende door de staat geëist toezicht op het godsdienst onderwijs, is er in de betrekkin gen tussen Kerk en Staat in Polen een hernieuwde spanning ingetreden. Afgaande op een ar tikel in het atheïtische weekblad ..Argumenty" zou de door de Poolse bisschoppen op het con cilie in Rome aangenomen hou ding aan die verscherping van de betrekkingen ten grondslag lig gen. In bedoeld artikel wordt de Poolse bisschoppen namelijk ver weten dat zij in het geheel geen gebruik zouden hebben gemaakt van kansen om tot een regeling van de kwestie der voormalig- Duitse bisschoppen te komen. De Poolse bisschoppen, aldus het weekblad, willen zich wel telkens weer voordoen als woordvoerders van de belangen van het Poolse volk. In Rome hadden zij de ge legenheid om te tonen dat dit niet alleen maar propaganda was, maar in hun verklaringen en her derlijke brieven zoekt men tever geefs ook maar de minste toespe ling op de situatie van de Weste lijke gebieden of op echt Poolse aangelegenheden. De resultaten van hun besprekingen terzijde van het concilie met de Duitse en andere buitenlandse bisschoppen zijn nihil. Speciaal genoemd wordt de kwestie van de bis schop van de eertijds vrije stad Danzig (Gdansk) die in het pan selijk jaarboek niet onder de Duitse bisschoppen wordt ge noemd, zodat wat dit betreft, vol gens „Argumenty", gemakkelijk een regeling getroffen had kun nen worden. Het weekblad verwijt de Pool se bisschoppen voorts op het con cilie niet voor hervormingen in het krijt getreden te zijn maar steun te hebben gegeven aan de Romeinse curie en een voorzich- tig-conservatieve houding te heb ben aangenomen. de arrestanten bevinden. De leider van de Junta, gene raal Ricardo Perez Godoy, heeft op de bijeenkomst verklaard dat de regering tot een preventieve actie is overgegaan, omdat zij van zins was af te wachten tot „het communisme nieuwe mis daden zou hebben begaan". Hij voegde hieraan toe dat de arres tanten zo schappelijk mogelijk zullen worden behandeld. De op schorting van de "rondwettebike waarborgen in Peru zal „geen dag langer dan nodig is" wor den gehandhaafd. De Junta-leider besloot met de mededeling dat er in elk geval in juni a.s. algemene verkiezin gen zullen worden gehouden. Hij deed een beroep op de politieke leiders om mee te werken bij het tot bedaren brengen van de po litieke gemoederen in Peru. De Peruaanse minister van Binnenlandse Zaken, generaal German Pagador Blondet, die in zijn functie tevens hoofd van de politie is, heeft meegedeeld dat James Meredith, die in oktober als eerste neger-student tot de voorheen blanke universiteit van Mississippi in Oxford werd toe gelaten, heeft bekendgemaakt, niet voor een tweede college periode te zullen intekenen als zijn situatie niet verbetert. Vol gens Meredith wil dit zeggen, dat hij „onder de huidige omstandig heden" geen college zal lopen, maar niet, dat hij zijrt studie aan de universiteit afbreekt. Meredith, wiens toelating tot de universiteit van Mississipi tot bloedige relletjes leidde, is tot dusver steeds bewaakt door fede rale agenten. Meredeth heeft tegenover ver slaggevers gezegd, dat de negers in Mississippi voor gelijkheid vechten. „De vijand is vastbera den, vindingsrijk en geweten loos", zo voegde hij eraan toe. ONDERVRAGING IN DE GREPPEL Gezeten in een greppel langs een weg bij Elizabethstad onder vraagt generaal Preni Chand, commandant van de V. N.-troe- pen in Katanga een tweetal gen darmes van het Katangaanse leger, de Belg Jean Demerveil- leux (1.) en de statenloze Hon gaar Bela Sabados. De twee huurlingen' waren bij de gevech ten rond Elizabethstad door de troepen van de Verenigde Naties gevangen genomen. v.m. n.m. Breskens 0.17 12.46 Terneuzen 0.52 1.21 Hansweert 1.32 2.01 Walsoorden 1.42 2.11 WOENSDAG 9 JANUARI v.m. n.m. Breskens 1.04 1.33 Terneuzen 1.39 2.08 Hansweert 2.19 2.48 Walsoorden 2.29 2.58 ZON MAAN Jan. 8 10 11 12 op onder op onder 8.47 16.47 15.37 7.07 S.46 16.49 17.34 9.02 8.45 16.51 18.41 9.45 8.45 16.52 19.49 10.18 vullen van het aldaar aanwezige lagedrukgebied hebben geleid. De aanvoer van koude lucht uit Scandinavië is thans stopge zet. De temperatuur in Polen en Duitsland is in de loop van maandag echter aanzienlijk ge daald. Maandagavond kwam in Noord-Polen reeds meer dan tien graden vorst voor. Ook in het zuiden van Duitsland is de vorst weer ingevallen, zodat een tot matig of zwak afnemende ooste lijke wind toch lucht met tem peraturen beneden het vriespunt blijft aanvoeren. Aan de hui hge vorsttoestand komt de komende dagen dan ook nog geen einde. Maandag is het kwik overdag in het gehele land beneden het vriespunt geweest. Het koudst was het in Friesland, waar op het vliegveld Leeuwarden de temperatuur niet hoger kwam dan —5 graden Celsius. \vmmKWJ medegedeeld door het K.N.M.I., geldig tot hedenavond. Aanhoudend winterweer Opklaringen en geen neerslag van betekenis. Aanvankelijk nog matige tot vrij krachtige, later tot matig of zwak afnemende wind tussen noordoost en oost. In de nacht van maandag op dinsdag overwegend matige, vandaag overdag matige tot lich te vorst. Bij de Tweede Kamer is een wetsontwerp ingediend tot wij ziging van de inkomstenbelasting en van de loonbelasting. Voorgesteld wordt de aanslag- grens dit is de grens die be slist of ten aanzien van loon- trekkenden kan worden volstaan met het heffen van loonbelasting, dan wel of zij tevens in de inkom stenbelasting dienen te worden betrokken te verhogen van 8000 tot 8.650. Weliswaar is bij de Tweede De Chinese regering heeft „po sitief gereageerd" op de voor stellen van de conferentie te Co lombo ter regeling van haar grensgeschil met India. Aan deze conferentie werd zoals he kend deelgenomen door ver tegenwoordigers van Afrikaanse en Aziatische landen. In een te Peking uitgegeven communiqué over het overleg tussen de Chi nese leiders en de afgevaardig den van de conferentie wordt gezegd, dat de voorstellen nu nog niet gepubliceerd zullen worden. 'i Het communiqué was uitge geven door premier Tsjoe En-Lai van communistisch China en mevrouw Bandaranaika, minis ter-president van Ceylon, die naar Peking is gekomen om de voorstellen van de conferentie aan de Chinese leiders voor te leggen. Beide premiers zeggen in het communiqué dat het overleg in Peking in een hartelijke sfeer is gevoerd en dat een eventuele regeling van het grensgeschil tussen China en India er een moet zijn in de geest van de conferentie van Bandoeng, waar op aangedrongen werd op vreed zame coëxistentie. China's reactie op de voorstel len zullen echter niet gepubli ceerd worden vóórdat mevrouw Bandaranaike deze voorstellen heeft besproken met premier Nehroe van India en het resul taat van het overleg meegedeeld is aan alle zes landen, die op de conferentie in Colombo ver tegenwoordigd zijn. De Westduitse minister van Buitenlandse Zaken, Gerhard Schroder, is maandag in Londen aangekomen. Hij zal daar met Britse ministers spreken over de Navo en de Euromarkt. Men verwacht dat Lord Home, Enge- lands minister van Buitenlandse Zaken, Schroder uitvoerig zal inlichten over het overleg, dat president Kennedy en premier MacMillan kortgeleden in Nas sau hebben gevoerd. Zoals be kend werd daar overeengeko men, dat Engeland de Ameri kaanse Polaris-raket zal krijgen inplaats van de Skybolt en dat de V. S. en Engeland zullen po gen een multilaterale kernmacht van de Navo in het leven te roe- De Israëliërs hebben zich aan de Nederlanders gespiegeld bij de aanwinning van vijf hectare land uit de Middellandse Zee bij Tel Aviv. Men was bij de uitvoe ring van dit werk aanvankelijk begonnen met onder meer puin en ander afval van bouwma teriaal in zee te storten maar dit werd door de stromingen weer weggespoeld en de havenautori teiten van Jaffa vreesden dat dit weggespoelde materiaal gevaar voor hun haven zou gaan op leveren. Na advies van deskun digen te hebben ingewonnen be sloot men toen de Nederlandse werkmethode te volgen en eerst een dijk in zee aan te leggen om het stortmateriaal op zijn plaats te houden. Met het werk aan de dijk wil men binnenkort begin nen. Prinses Josephine Charlotte van Luxemburg, de echtgenote van erfgroothertog Jan, is in verwachting, zo is maandag be kend gemaakt. De blijde gebeur tenis wordt in de lente verwacht Kamer ook aanhangig een wets voorstel om de aanslaggrens be langrijk verder, te verhogen, n.l. tot ƒ12.000, maar dat voorstel is vervat in het ontwerp van Wet op de inkomstenbelasting 1960, en zal pas tegelijk met die wet in werking kunnen treden. In tussen dient zoveel mogelijk voorkomen te worden dat werk nemers ten aanzien van wie tot nu toe met de heffing van loon belasting wordt volstaan, enkel door de ontwikkeling van het loonpeil voortaan in de inkom stenbelasting zouden worden be trokken. In overeenstemming met de vroeger gevolgde handelwijze stelt de Staatssecretaris van Fi nanciën dan ook voor met in gang van 1963 de aanslaggrens in dezelfde mate te verhogen als de loongrens voor de sociale ver zekering, t.w. van 8000 tot 8.650. 300 arrestaties zijn verricht. De Peruaanse autoriteiten blij ven speuren naar „personen die de regering omver willen wer pen". In geheel Peru is het rustig. HET WEER IN EUROPA De weerberichten uit de ver schillende Europese landen wer den maandag gekenmerkt door meldingen van hevige koude en dichte mist en door waarschu wingen voor lawines. Laaggelegen delen van Venetië, waaronder het San-Marcoplein, liepen onder water als gevolg van een bijzonder hoge vloed. In de middag moest het verkeer op het vliegveld van Wenen wegens dichte mist worden gestaald. In de Oostenrijkse bergen is ge waarschuwd voor sneeuwstor- tingen. Denemarken bereikte een kouderecord voor deze winter, toen het in de nacht van zondag op maandag te Aarhuis 22 gra den Celsius vroor. Verscheidene veerdiensten zijn wegens zware ijsgang gestaakt. Te Saerna, in Midden-Zweden, vroor het 31 graden Celsius. In Hongarije heeft de dooi het van de vorst gewonnen, met als gevolg dat vele laaggelegen hui zen in Boedapest in het water liggen. Moskou had zijn „warmste" dag sinds verscheidene weken het vroor slechts twee k drie graden. In het merendeel van West- Duitsland keerde de vorst terug. De bewoners van de Noordzee- eilanden Juist, Langeoog en Bal- trum zijn al sinds Kerstmis door ijs geïsoleerd. De gemeenteraad van Den Haag heeft maandagmiddag be sloten aan de directeur van de dienst der gemeentewerken, de heer J. G. W. Bolomey, met in gang van héden eervol ontslag te verlenen met behoud van zijn salaris. De aanleiding tot dit ontslag is geweest het feit, dat geduren de de laatste maanden een diep gaand verschil van inzicht aan de dag is getreden tussen het college van B. en W. en de heer Bolomey over de bedrijfsvoering bij gemeentewerken en wel in het bijzonder over de invoering van een meerhooldige directie. Hiertoe had de raad in zijn ver gadering van 17 december 1962 besloten. De heer B. Boer, ad ministrateur van het gemeente lijk gasbedrijf, werd toén be noemd tot bedrijfseconomisch directeur van de dienst der ge meentewerken. Aan de heer Bolomey zal tot het bereiken van de 65-jarige leeftijd hij is thans 61 jaar een uitkering worden toegekend ter grootte van 100 procent van zijn bezoldiging. Dit besluit werd na een uit voerig debat, dat gedeeltelijk in geheime zitting geschiedde, met 40 tegen 2 stemmen genomen-, VOETPAD OVER DE IJSSEL Het voetpad van Wijhé naar Heerde over de bevroren IJssel is opnieuw in gebruik gesteld, nu de vorst weer is ingevallen. De premier van Kongo, Adoe- !a, heeft maandag een plan voor hereniging van Katanga met de rest van Kongo bekendgemaakt 1. Een aantal bestuursambte naren uit Leopoldstad zal naar Elisabethstad gaan om het be stuur over Katanga tijdelijk op zich te nemen. Het Katangaanse personeel en buitenlandse advi seurs zullen op hun post blijven. 2. Katangaanse gendarmes die zich voor een nader te be palen datum bij de Kongolese strijdkrachten aansluiten, zullen hun huidige rang behouden. 3. De Kongolese wetgeving aangaande buitenlandse munt en buitenlandse handel zal voor het gehele land gelden. 4. De centrale regering heeft de door de V. N. geholpen Kon golese monetaire raad verzocht een directeur te benoemen die het beheer over de bank van Ka- tanga moet overnemen. Er zul len geen maatregelen tegen het huidige bankpersoneel worden genomen. 5. Het Katangaanse geld zal worden ingenomen en Kongo lees geld in de plaats daarvan worden uitgegeven. Niemand zal hierdoor verlies lijden. 6. De regering heeft het In ternationale Monetaire Fonds gevraagd een groep deskundigen ter beschikking te stellen van de monetaire raad om deze bij zijn taak te helpen. President Tsjombe heeft in tussen met de generale staf van zijn gendarmerie overleg ge pleegd over de organisatie van een guerilla tegen de V. N. Dit is in een communiqué van de Katangaanse regering, dat zon dagavond in Brazzaville werd ontvangen, meegedeeld. Het Russische partijblad „Praw- da" heeft maandag in een artikel over het ideologische geschil in de communistische wereld een bijna rechtstreekse beschuldiging aan het adres van Peking ge richt. Volgens het blad zijn er communisten, die de „ongeloof lijke pretentie" hebben zich voor te doen als de enige partij die de waarachtige principes van Lenin nastreeft. Welke Marxist-Leninist kan het er mee eens zijn dat de overwinning van het communis me via een kernoorlog bereikt moet worden, zo vroeg de „Praw- da" zich af. De (door de Chine zen uitgevonden) „papieren tij gertheorie" noemde het blad een onderschatting van de „krachten van het imperialisme". De uit drukking „papieren tijger" is vol gens de „Prawda" trouwens geen bijdrage tot de waakzaamheid van het volk, dat hierdoor zou kunnen denken, dat de kracht van het imperialisme een fabel is waarmee geen rekening ge houden behoeft te worden. Over de Cubaanse crisis schrijft het blad, dat er in de na-oorlogse jaren nooit een zo acute interna tionale crisis is geweest. De „Al banese brallers" werden in het artikel ervan beschuldigd meege holpen te hebben om de Sowjet- Ule en de Verenigde Staten tegen elkander op te stoken en daarbij de wereld Sn oorlogsgevaar te hebben gebracht. Deze crisis werd met wederzijdse concessies en zinrijke compromissen opge lost, hetgeen precies de politiek van de vreedzame coëxistentie is, aldus de „Prawda". Het blad zette echter de deur naar een regeling van het ideolo gische conflict op een kier door op te merken, dat de huidige ge schillen tussen communistische partijen in oorsprong van onder geschikt belang zijn en dat „alle voorwaarden om deze geschillen met goed gevolg te ovenvinnen" aanwezig zijn. De Russische com munistische partij, zo zegt de „Prawda", is er „volledig van overtuigd" dat gemeenschappe lijke bespreking van internatio nale vraagstukken de internatio nale eenheid der communisten kan verzekeren. De studenten van „Eton" staan tot afgrijzen van de Britse ar beidsinspectie in pandjesjas en hun traditionele gestreepte broek achter de draaibank wanneer zij les in handenarbeid krijgen. Vol gens een blad over industriële veiligheid liepen in 1961 bijna dertienduizend Britse jongeren arbeidsongevallen op. De voor naamste oorzaak lag in het dra gen van voor hun werkzaam heden ongeschikte kleding.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1963 | | pagina 1