TWINSET 29. NOVITA 5landelódrukwerh PORGY EN BESS LEROUX Hiarverzorging mmNELLE Kom binnen zo'n voor delig paar 'ns uitkiezen en passen 90 Schoenen en luxe lederwaren G.J.vanCampen LOOP DER BEVOLKING BURGERLIJKE STAND e... To y DE VRIJE ZEEUW MAANDAG 7 JANUARI 1963 RECTIFICATIE Administratiekantoor BOEKHOUDING BELASTINGZAKEN ALLE VERZEKERINGEN N.V. Firma P. J. VAN DE SANDE Noordstraat Terneuzen JOHANNES FRANCISCUS VAN DER VEEN, KAPSALON SAHfiRINI WOONHUIS KOSTHUIZEN De èchfe zware shag uit het bekende blauwe pakje van de Weduwe kwaliteit! LUXOR-THEATER GAS ZONDER METER DE BESTRIJDING VAN HET MOND EN KLAUWZEER ZAAMSLAG Op woensdag 9 januari a.s. hopen D.V. onze geliefde Ouders en Grootouders M. SMALLEGANG P. A. SM ALLEGAN G GOOSEN hun 50-.jarig huwelijksfeest te herdenken. Dat zij nog lang gespaard mogen blij ven, is de wens van hunne dankbare Kinderen, Be huwd- en Kleinkinderen. Zaamslag, 7 januari 1963 Val C 73 Te koop: Bromfiets (DKW Hummel), 3 mnd oud. 3 mnd garantie. Moet weg wegens mil. dienst. Te be vragen: G. Bilderbeek, Gui- do Gezellestr. 3, Terneuzen. Gevraagd: Flinke jongen voor allerhande werk. Jachtwerf VERMEULEN, Terneuzen. ;uivek zuiver wol KleurenGeel, rose, korenblauw, licht bleu, marine, anthraciet en modegroen. Maten 38 tot en met 44 Axelsestraat 68 Terneuzen De aanbesteding door het Bestuur van de Waterkering van het Calamiteuze Waterschap WALZOORDEN te Kloosterzande zal niet plaatsvinden op 23 januari a.s. doch op VRIJDAG 25 JANUARI zelfde tijd. HET BESTUUR VOORNOEMD. Wij gaan opgewekt het nieuwe jaar in, want wij weten zeker, dat je ons komt helpen. In „DER BOEDE" te Koudekerke kun je nuttig zijn voor langdurige zieken. Als je 17 jaar of ouder bent in de verpleging met de mogelijkheid het diploma ziekenverzorgster te behalen. Geef je de voorkeur aan de huishouding of ben je nog geen 17 jaar, dan kun je ook daar terecht. Schrijf eens naar de Stichting „VERPLEEG- EN RUST HUIZEN MIDDEN-ZEELAND", Dam 73, Middelburg. Je krijgt dan alle mogelijke inlichtingen en zult zien, dat het salaris ook dik meevalt. TERNEUZEN Kantoor: JULIANASTRAAT 33 - Tel. 23S0 Huis: NASSAÜSTRAAT 9 - Tel. 3417 n moet u nu gaan naar Irt de vrede van Christus overleed heden, in het St Elisabeth-ziekenhuis te Sluiskil, gesterkt door de sakramenten van de Heilige Kerk, mijn geiefde Man, onze dierbare Vader, Behuwd- en Grootvader. Broer, Schoonbroer en Oom de Heer Echtgenoot van Mevrouw Louisa Maria Maliu, op de leeftijd van ruim 60 jaar. Terneuzen: L. M. VAN DER VEEN—MAHU Sas van Gent: M. L. DE MEIJER—VAN DER VI R. F. M. DE MEIJER Marion en Frank Sluiskil: M. C. MOBACH—VAN DER VEEN J. P. MOBACH A L. DE KRIJGER—VAN DER VEEN A. J. DE KRIJGER Marie-Jeanne, Alexandra, Frangois Terneuzen: Y. L. VAN DER VEEN en Verloofde KO MARLIES Terneuzen, 5 januari 1963 De plechtige Uitvaartdienst, waarbij U beleefd wordt uitgenodigd, zal plaats hebben op woensdag 9 januari a.s. in de parochiekerk van de H. Willi- brordus te Terneuzen om 10.00 uur. Samenkomst: Bernhardstraat 1 te 9.30 uur. Dodewake met rozenkransgebed: dinsdag avond om 7 uur in de parochiekerk. Zij, die door omstandigheden geen kennisgeving ontvingen, worden vriendelijk verzocht deze adver tentie als zodanig te beschouwen. VOOR UW NAAR Ylooswjjkstrant 4 Vei. 2465, Terreinen Depositaire nisabetb Arden Uit de hand te koop: te Terneuzen, aan de Don- ze-Visserstraat 60, kadas traal bekend Sectie L nr. 992, groot 57 ca. Verhuurd voor ƒ10,per week. Voor nadere inlichtingen zich wenden ten kantore van Notaris De Jongestraat 9 te Ter neuzen of tot de heer M. HOLTEN, makelaar te Rot- -rdam. u.v. BRONSWERK vraagt voor haar monteurs in Sluiskil van maandag tot vrijdag. Aanbiedingen met prijsopgave aan n.v. BRONSWERK, afdeling' Personeels zaken, Grasweg 30 te Amsterdam. Vanaf HEDENAVOND t/m DONDERDAG- AVOND io JANUARI Aanvang 8 uur E S im» W Een grandioze film met onsterfelijke muziek van SfjaTiL66" der ber°emdSte fi'ms der I ImB IS Hg# GEORGE GERSHWIN. BABV GESTIKT Het acht maanden oude doch tertje Johanna van de familie Van H. uit Den Burg (Texel) is In de nacht van zaterdag op zon dag onder een dekentje van haar ledikantje gestikt. De moeder ontdekte het ongeluk eerst des morgens vroeg. AANVARING TUSSEN PIEREN VAN IJMUIDEN Tussen de pieren te IJmuiden zijn vrijdagavond met elkaar in aanvaring gekomen de Katwijkse treiler KW 3, de „Koraalbank", die van IJmuiden naar de vis gronden wilde vertrekken, en de Nederlandse kustvaarder „Tus- kar" uit Groningen, die IJmui den binnenkwam. De 250 ton metende „Tuskar" raakte lek in de voorpiek en moest op last van de rijkshavenmeester naar de Bijleggershaven in IJmuiden va ren. Daar werd een bergings- pomp aan boord gebracht om het binnendringende water er uit. te pompen. De „Tuskar" heeft met de pomp aan boord de reis naar Amsterdam mogen voort zetten. De „Koraalbank" liep ernstige- schade op aan 'de verschansing, het dek en het achterschip en moest naar de vissershaven van IJmuiden terugkeren. De treiler, die 324 ton meet, zal vandaag in het dok worden opgenomen. De eigenaar van een grote boerderij bij de oude Zweedse stad Vadstena behoeft maar een pijp in een gat in de grond te steken, het andere einde aan een gasbrander te verbinden en er een brandende lucifer bij te hou den om zoveel warmte te krijgen als hij hebben wil. Dertig jaar geleden had hij een put laten graven maar daar kreeg hij geen goed water uit. Wei kwam er sedertdien almaar gas naar bo ven borrelen. Pas dit najaar be gon de boer met een plastiek pijp het aanwezige grondgas te „exploiteren" en nu zijn deskun digen er een ernstige studie van gaan maken. Men kwam tot de bevinding dat het gas met een hoeveelheid van 270 liter per mi nuut naar boven komt, voldoen de om zesduizend mensen van warmte te voorzien. Het is bijna honderd procent zuiver methaan gas, een ontbindingsprodukt van organische stoffen van wel zo'n vijfhonderd miljoen jaren her. In Zweden komen dergelijke grondgasbronnen niet zo veel voor. MODE IS EEN LEERSCHOOL VOOR DE POLITIEK" De 53-jarige, grijsharige me vrouw Odette Launay, die in de Parijse modewereld bekendheid verwierf door haar verkoopwerk zaamheden bij één der bekendste damesmodezaken in de Franse hoofdstad, is tot Gaullistisch lid van de Nationale Vergadering ge kozen, waarin zij de negende vrouwelijke afgevaardigde wordt. Mevrouw Launay, die in de Parijse modewereld bekend staat als de vrouw met het gouden Lotharingse kruis", is gehuwd met een zakenman. Zij heeft een 24-jarige zoon die ingenieur is. „Dertig jaren van werkzaam heid bij een modezaak en de om gang met de speciale soort klan ten, die een dergelijke zaak be zoeken, vormen de beste leer school voor de politiek", aldus verklaarde mevrouw Launay te genover verslaggevers. Zij zei voorts bij haar parle mentaire werkzaamheden vooral te zullen streven naar verbete ring van de omstandigheden der werkende vrouw. De bestrijding van de mond-, en klauwzeer-epidemie van het afgelopen jaar heeft ƒ43.279.368 gekost, terwijl naar schatting nog financiële verplichtingen lopen tot een bedrag van één miljoen gulden. De totale kosten zullen dus ongeveer 44 miljoen gulden bedragen. Deze kosten van de ingevolge de voorschrif ten der Veewet uitgevoerde be strijding komen ten laste van het rijk. De kosten van de nor male preventieve enting van de runderen tegen mond- en klauw zeer worden door de veehouders gedragen. Minister Marijnen deelt dit mee in zijn Memorie van Ant woord aan de Tweede Kamer over de landbouwbegroting 1963. De minister vertelt verder dat de overheid financieel zal bijdra gen in de georganiseerde var- kensziektenbestrijding, terwijl daarnaast financiële medewer king is verleend aan de ver sterkte bestrijding van de var kenspest. De financiering van de bestrijding der besmettelijke dierziekten rundertuberculose en abortus Bang geschiedt geheel door de veehouders zelf. TERNEUZEN. Gedurende het tijdvak van 24 dec. tot 3 jan. 1963 hebben zich in deze gemeente gevestigd: L. van Driel-Bootsgezel, Chry- santstr. 6, van Sas van Gent; W. J. Verlinde, Erasmusstr. 14. van Hulst; J. C. Hanekamp, Bellamy- str. 15, van Harlingen; A. J. Kint, Bosjesweg 48, van Velsen; A. J. Lechner-de Jonge, Markt 15, van Dordtmund (Did)J. M. Klaassen, Burg. Geillstr. 19, van Utrecht; J. Breur, Tholensstr. 8, van Rotter dam. In dezelfde periode zijn vertrok ken: C. A. de Vlieger. W. de Zwijger laan 2, naar Roden; J. de Bruijne, Azaleastr. 35, naar Haarlem; P. Modder, Brederostr. 16, naar Hulst; C. Ramondt-Vermeulen, w.s. „Ten Anker", naar Den Haag; J. van Meelen, Nieuwediepstr. 74, naar Hulst; F. J. C. Hol. Jac. Catsstr. 6, naar Rotterdam; M. de Baar, Lin- denlaan 2, naar Losser; J. P. A. Remerij, Brederostr'. 14, naar Sas van Gent. TERNEUZEN. Geboren: 24 dec. Marinus Corne lls, z. van Joris Kolijn en Leijntje J, Goossen, won. Goudenregenstr, 8. 26 dec. Johanna Cornelia Ste phanie, d. van Willem de Graaf en Wilhelmina Riemens, won. Beatrix- str. 12. 27 dec. Renate, d. van Hans G. Miiller en Heidemargrit Block, won. te Westdorpe, Wilhelminastr. 34. 28 dee. Anthonie Diederick Ge rard Marie, z. van Pierre J. Th. M. Piscaer en Maria W. E. Wagemans won. te Sas van Gent, Stevensstr. 1. 29 dec. Elisabeth Jacoba, d. van Jacobus M. Dooms en Jacoba F. Scheele, won. Kerkhoflaan 26. 31 dec. Marc, z. van Jacobus L. See- gers en Anna M. Soomers, won. te Axel, Margrietstr. 45; Geertina En- gelina, d. van Dirk de Bruijne en Aaltje Eefting, Rozenstr. 81; Inge Hildegard, d. van Hendrik Herre- bout en Christina H. Rouw, Dr. Buijzestr. 10.1 jan. Adriaantje Wil helmina, d. van Dirk Wilson en Johanna C. de Vin, won. te Rotter dam, Zeslienhovensekade 385' a/b. Huwelijksaangiften: 28 dec. Gijs- brecht Bujjze, 29 j., jm., won. te Axelse Sassing en Louise A. Van- htjfte, 27 jr., jd. 2 jan. Izaak C. Casteleijn, 22 jr. jm. en Janna van der Pejjl, 22 jr., jd.; Johan Luteijn, 27 jr., jm. won. te Zuidzande en Johanna M. Hamelink, 23 jr., jd. Huwelijksvoltrekkingen: 27 dec. Frits M. IJsebeart, 30 jr. jm. en Irene G. J. M. van Mosselvelde. 29 dec. Harmen S. Betlehem, 36 jr., jm., won. te Amsterdam en Jose phine M. van Pujjvelde, 40 jr., jd. 31 dec. Wessel Leunis. 33 jr., j'm. en Bernardina M. van Wankum, 20 jr., jd., won. te Amersfoort. Overleden: 24 dec. Louis Kooy- mans, 48 jr., echtg. van Leony Laurens. 27 dec. Suzanna Verhelst, 69 jr, echtg. van Adriaan D. 't Gil de; Pieter Rinkhoud, 79 jr, geh. gew. met Margaretha Dobbelaar. 28 dec. Julien Bauwens, 81 jr, echtg. van Suzanna Ollebek. 29 dec. Cornelis J. Huijssen, 78 jr., echtg. van Tannetje M. Wilhelm; Alice de Koeijer, 70 jr., echtg. van Emile van Cleemputte. 30 dec. Lidesvij Chr. Loof, 78 jr., ongehuwd. 2 jan. Jan van Wijck, 87 jr., geh. gew. met Cornelia M. Wisse; Cornelis van den Broeke, 82 jr., geh. gew. met Anna C. Bakker; Clementia A. Braeckman, 74 jr., echtg. van Edumond Willems, won. te Sas van Gent. Geboorten: 27-12. Sonja Hed- wig Alfreda Maria, d. van Gas ton J. M. de Moor en Maria M. I. Kerckhaert, C 186. Huwelijksaangiften: Geen. Huwelijksvoltrekkingen: Geen. Overleden: 14-12. Willem de Jonge, 68 j„ echtg. van Geertrui- da Wilhelm, Te Waterstr. 11; Abraham Jan Lensen, 79 j„ echt genoot van Elizabeth Wisse, Mo- lenstr. 1; 24-12' Sara Scheele, 47 j„ d. van Willem A. Scheele, en Sara Willemsen, B 99.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1963 | | pagina 4