RADIO EN TELEVISIE AFTREKPOSTEN Wordt Nederland de leeggehaalde Europese spaarpot DE REKENING VOOR DE HULP Veerboot was enige uren zoek op het Haringvliet Economische vooruitzichten VAN DE SANDE Eric de Noorman - Het Wolvenjong MAANDAG 7 JANUARI 1963 DE VRIJE ZEEUW Jfagma 'T Vuurgevecht in de Negev-woestijn ZUID-VIETNAM U wilt ook geen cent teveel belasting betalen BOEKHANDEL AXEL (Van onze soc. econ. medewerker) Minister Zijlstra heelt de Nederlandse belastingplichtigen nu enkele jaren voorgespiegeld dat het niveau van de bestaande tarie ven voor inkomstenbelasting te hoog is. Hij heeft echter dit peil slechts op bescheiden schaal kunnen verlagen. Ook in het komende begrotingsjaar is er nog geen verdere verlaging van de tarieven te verwachten. Wij moeten het voorlopig doen met vage beloften. De bewindsman beroept zich bij zijn uitstel naar de toekomst op de steeds stijgende staatsuitgaven, die naar zijn en naar de mening van anderen niet drastisch kunnen worden verlaagd. Hij vergeet er echter bij te vermelden dat ook zijn inkomstenniveau zich "steeds meer op een hoger peil beweegt en dat wellicht daarin de gronden kunnen worden gevonden voor een verlaging van de tarieven der direkte belastingen. Reeds is er meermalen op gewezen dat ook het uitgavenniveau een schijnbeeld vertoont, omdat een deel van die betalingen rustig uit leningen zou kunnen worden gefinancierd. Daarop willen wij de schijnwerper echter ditmaal niet richten. MINDER VERLIES. Het loont de moeite enige aan dacht te schenken aan de sterke vermindering van het nadelig saldo van het Landbouw Egalisa tie Fonds. Deze verliespost zal in het komende jaar met meer dan ƒ100 miljoen dalen. Dit is mogelijk omdat aan exporteurs van vlees en eieren een geringere uitkering als exportsteun zal worden gegeven overeenkomstig de bepalingen van het voort schrijdende E. E. G.-verdrag. Daartegenover worden er hef fingen gelegd op het tot nu toe geïmporteerde broodgraan. Het is duidelijk dat deze heffing op buitenlands graan, dat tot heden tegen wereldmarktprijs werd in gevoerd, ten laste komt van de consumenten in Nederland. Wij hebben dat reeds gemerkt in de stijging van de broodprijs. Hier door wordt per saldo het bedrag aan indirekte belastingopbrengst voor de staat vergroot. Voorheen werd een deel van de hoge opbrengst der direkte belastingen aangewend voor sub sidies aan boeren, thans wordt dit achterwege gelaten, terwijl er nog een E. E. G.-heffing bij komt. Onze hoge direkte belas tingen werden dikwijls goedge praat met het argument dat onze indirekte heffingen toch maar laag waren. Aan deze toestand is intussen een einde gemaakt en voor zover dit nog niet het geval is, zal dit in de toekpmst ge schieden. DE STEUNVERLENING. Er kan worden opgemerkt dat de inkomsten uit de E. E. G.-hef- fing toch maar moeten worden doorgegeven aan het E. E. G.- oriëntatie- en garantiefonds voor de landbouw. In de toekomst is dit inderdaad het geval, maar in de eerste jaren zijn het vooral de heffende staten die profi teren. Pas na 1965 zullen de hef fingen geheel in de Europese kas verdwijnen. Uit deze kas betaalt de Euro pese Commissie bijdragen aan de boerenstand van landen, die hulp nodig hebben om de struc tuur van hun agrarische wereld te verbeteren en verder wordt dit geld gebruikt om steun te bieden aan de uitvoer van land bouw- en veeteeltoverschotten naar derde landen. De Neder landse medewerking voor dit systeem is verkregen omdat mo gelijk in een later stadium onze zuivelafzet met subsidies zal worden gesteund. Geheel zeker is dit echter niet, want de be slissing daarvoor wordt niet automatisch genomen als gevolg van een bepaalde minimum-prijs- opbrengst maar door ingrijpen van de Europese Commissie. In het aanvangsstadium zal het vooral Frankrijk zijn dat profiteert. Dit land heeft belang rijke graanoverschotten en daar naast een achterlijke landbouw structuur. Voor beide doeleinden mag subsidie uit het Europese fonds worden gegeven. WIJ GAAN FRANKRIJK STEUNEN. De Nederlandse burgers wor den voor de merkwaardige kon- sekwent gesteld dat zij via hef fingen op broodgraan mogen helpen om de Franse export te stimuleren, en verder mogen zij helpen de structuur van de Franse landbouw te verbeteren met bijdragen uit hun eigen beurs. Wie deze economische voordelen voor Frankrijk goed op zich laat inwerken, die zal het beslist niet verwonderen dat De Gaulle zo'n klinkende stembus overwinning heeft behaald. Zijn starre houding immers heeft dit vooral voor Marianne afgedwon gen. Zijn degelijke financiële po litiek heeft daarnaast de Franse economie op andere fronten weer op de been geholpen. Wij hebben nu een begin ge maakt met het verhogen van de DINSDAG 8 JANUARI HILVERSUM I: 7.00 Nws; 7.10 Ochtendgymn.7.20 Och- tendvaria (gr.); 7.50 Dagope ning; 8.00 Nws; 8.15 Programma- overzicht aansluitend: lichte gram.; 9.00 Gymn. v. d. vrouw; 9.10 De groenteman; 9.15 Klass. gram.; 9.35 Waterstanden; 9.40 Morgenwijding; 9.55 Boekbespr.; 10.00 Arbeidsvitaminen (gr.); 10.50 Voor de kleuters; 11.00 Voor de zieken; 12.00 Licht in strumentaal ensemble; 12.20 Re- geringsuitz.12.30 Meded. t.b.v. land- en tuinbouw; 12.33 Amus. muz.; 13.00 Nws; 13.15 Meded.; 13.25 Beursberichten; 13.30 Or gelspel en zang; 14.00 Lichte gram.; 14.40 Scnoolradio; 15.00 Met naald en schaar; 15.30 Piano recital; 15.55 Voordracht; 16.15 Gram.; 16.30 Voor de jeugd; 17.30 Gram. voor de jeugd; 17.55 New York calling; 18.00 Nws; 18.15 Eventueel actueel; 18.20 Lichte muz.; 18.30 Radio-Volks- Universiteit, door dr. C. J. Dip- pel; 19.00 Voor de kinderen; 19.05 Paris vous parte; 19.10 Opera; 20.00 Nws; 20.05 Radio Revue; 21.00 Radioforum; 21.40 Licht instrumentaal trio; 22.00 Moderne muziek; 22.30 Nws en meded.; 22.40 Actualiteiten; 23.00 Muzik. lezing; 23.5524.00 Nws. HILVERSUM II: 7.00 Nws; 7.10 Morgengebed; 7.15 Gram., strip voor de jeugd, berichten van de KNAC en actualiteiten; 7.55 Overweging; 8.00 Nws; 8.15 Lichte gram.; 8.50 Moeders wil is wet, programma voor de huis vrouw; 9.40 Schoolradio; 10.00 Voor de kleuters; 10.15 Lezing; 10.25 Klass. gram.; 11.00 Voor ■de vrouw; 11.30 Lichte gram.; 11.50 Lezing; 12.00 Middagklok; '12.04 Lichte muziek12.30 Meded. t.b.v. land- en tuinbouw; 12.33 Draaiorgelmuziek; 12.55 Katho liek nieuws; 13.00 Nieuws; 13.15 Platennieuws; 13.30 Metropole orkest en zangsoliste; 14.10 Klas sieke en moderne muziek; 14.35 Voor de plattelandsvrouwen 14.45 Gevar. progr.; 15.45 Lichte gram.; 16.00 Voor de zieken; 16.30 Ziekenlof; 17.00 Voor de jeugd; 17.45 Beursber.; 17.50 Re- geringsuitz.18.00 Amus. muz. 18.50 Vragenbeantw.; 19.00 Nws; 19.10 Actualiteiten; 19.25 Ship ahoy, uitz. uit het R. K. Militair Tehuis in Den Helder; 19.55 Licht orkest; 20.00 Gregoriaanse muziek; 20.20 Sopraan, alt, tenor en declamator; 20.55 Klein taai- geding; 21.10 Moderne muziek; 22.05 Klass. muz.; 22.15 22.25 Boekbespr.; 22.30 Nieuws; 22.40 Vreemd; een keuze uit woord, zang en dans van elders en... anders; 23.10 Lichte gram.; 23.55—24.00 Nws. BRUSSEL (VI."): 12.00 Nws; 12.03 Lichte muziek; 12.30 Weer bericht; 12.35 Tuinbouwkroniek; 12.40 Pianorecital; 12.50 Beurs berichten; 13.00 Nws; 13.15 Ka mermuziek; 14.00 Nieuws; 14.03 Schoolradio; 15.45 Lichte rnuz.; 16.00 Nws; 16.03 Beursberichten; 16.09 Duitse les; 16.24 Kamer muziek; 16.55 Harprecital; 17.00 Nws; 17.15 Voor de kinderen; 17.40 Lichte muziek; 18.00 Nws; 18.03 Lichte muz.; 18.18 Paarde- sportber.18.20 Voor de solda ten; 18.50 Radiokroniek; 19.0G Nws; 19.30 Lezing; 19.40 Lichte muziek; 19.50 Syndicale kroniek; 20.00 Hoorspel; 21.05 Lichte mu ziek; 21.15 Jazzmuziek; 22.0G Nws; 22.15 Belgische muziek: 22.45 Liederen; 23.00 Nws; 23.05 Lichte orkestmuz.; 23.30 Gevar. muz.; 23.55—24.00 Nws. Televisieprogramma's. NED. T.V.19.30 Onderweg naar morgen, maandelijkse ru briek op het terrein van de wetenschap; 20.00 Journ.20.20 Memo; 20.30 De reis van hun leven, documentaire film; 20.45 Pas geperst; 21.10 Leven aan touwtjes: poppenspel; 21.35Con cilie en Oecumene, forumge sprek; 22.10 Samenzang; geeste lijke liederen; 22.2022.25 Jour naal. BELGIË (VI.): 19.00 Twee filmpjes voor de jeugd; 19.20 De mens meet de tijd, documentair programma; 20.00 Nieuws; 20.25 Het manneke; 20.30 De stalen kringloop, reportage; 21.00 Do mino: amus. progr.; 21.45 Ama- teurprogr.; 22.15 Jazz Medley, ballet. indirekte belastingen. Alweer dus een verhoging, die echter niet geneutraliseerd wordt door een verlaging van de direkte heffin gen, althans niet terstond. Waar om dit uitstel? WIE BRENGT DE GROOT STE OFFERS? Tot onze belangrijkste indirek te belastingen behoort de omzet belasting. Die heffen wij in Nederland krachtens een pro gressief systeem. Zouden wij dit handhaven, dan zou de heffing in ons land lager blijven dan in de partnerlanden. Een aanpas sing ligt dus in de lijn der ver wachting, want wij zijn er altijd bij wanneer het gaat om het op leggen van hogere lasten. Gaan wij Frankrijk volgen in zijn hef fing van omzetbelasting? Dan komt er meer geld in de staats kas. Volgen wij de Belgen bij dit soort heffing? Dan profiteert het ministerie van Financiën met circa 700 a 800 miljoen. Nederland dient te bedenken dat bij de reorganisatie der be lastingen in het éénwordende Europa de financiële draag kracht van de deelnemende na ties bewust of onbewust in de voorstellen zal worden betrok ken. De financieel-gezonde lan den zullen de meeste offers moe ten brengen. Wij zijn weer bezig ons als voorbeeld op te werpen van degelijkheid. Daar valt straks weer van te plukken. Laat onze regering, nu zij nog de volledige beslissingsbevoegd heid heeft, op eigen gezag de fis cale druk verlagen. Dan komt zij in een gunstiger onderhande lingspositie aan de Europese ta fel. Dan behoeven wij er achter af geen pijn over te voelen dat onze gezonde staatsfinanciën worden gebruikt om Europa te saneren. De Duitsers hebben in 1940 ook gesmuld van onze ster ke economische positie en die leeg gemolken. De inkomsten- en loonbelasting moeten zo spoedig mogelijk drastisch omlaag. De Europese organen zullen wel zor gen dat er elders verhogingen komen. drs. HERMES. (Nadruk verboden.) ZWEEDS „KOPER" MET WEINIG WAARDE De Zweden dragen voortdu rend een „koperen last" met zich mee, namelijk die van munten met weinig waarde in hun porte monnaies en zakken: het grote 5 öre-stuk, het middelgrote 2-öre- stuk dat een-honderste kroon ver tegenwoordigt. Dit torsen van ko peren lasten schijnt zoiets als een traditie in Zweden te zijn, want reeds in de zeventiende eeuw schreef een Deen, die Zweden be zocht had, dat de koperen munten daar zo groot waren dat de men sen ze op hun rug moesten dra gen. De grootste munt ter we reld, toen in circulatie, was een vierkante koperen plaat van... ruim negentien kilo. Voor zak kenrollers was dat geen bestaan. In Zweden spaart men veel ko peren munten zomaar voor de aardigheid en nu en dan zien de banken zich met enorme voorra den ervan opgescheept. Elk jaar worden verder massa's van die munten verloren terwijl toeristen ze graag als aandenken over de grens meenemen. Daarbij beden ke men dat het Zweden twee öre kost om een één-öre-munt te slaan. Gedurende de wereldoorlogen werd het „kopergeld" van ijzer gemaakt. Deze noodmunten uit de eerste wereldoorlog worden heden ten dage door verzame laars voor vele malen hun nomi nale waarde opgekocht. Ondertussen is deze kwestie de autoriteiten toch te zwaar op de maag gaan liggen en waarschijn lijk komt er binnenkort wel een verandering in de toestand. Een Israëlische patrouille heeft vrijdagavond in de Negev-woes lijn twee Egyptenaren gedood die, gewapend met stenguns en in het bezit van een radio-in stallatie, het Israëlisch grondge bied hadden betreden. Dit heeft een militaire woord voerder zaterdag in Tel Aviv meegedeeld. Aan Israëlische zijde waren geen verliezen geleden. Opnieuw heeft president Kennedy een beroep gedaan op de lan den van West-Europa, meer geld ter beschikking te stellen voor hulp aan onderontwikkelde gebieden, teneinde de last daarvan op de Amerikaanse schouders te verlichten. Die verlichting is natuur lijk voor een groot deel een aangelegenheid der Amerikanen zelf en het parlement in Washington is daarmee al begonnen door Kennedy's aanvraag drastisch te kortwieken. Het zal ongeveer uit draaien op een krappe vier miljard dollar in stee van de gevraagde vijf; trekt men daarvan de militaire bijstand af, dan resteert onge veer twee en een half miljard dollar voor economische hulp. Dat is een respectabel bedrag, maar niet genoeg om alle (75) hulpbe hoevende landen te helpen. Eén van de grote daden van Truman was dat hij begin 1947 de tevoren ongehoorde maatregel nam uit de Amerikaanse schatkist Griekenland en Turkije te helpen hun hoofd boven water te hou den, twee landen die toen acuut de strijd tegen het communisme te voeren hadden. Dat kostte de thans niet al te groot lijkende som van vierhonderdmiljoen dollar en het had zoveel succes, dat daar uit het Marshall-plan voortkwam dat (de militaire bijdragen inbe grepen) elf miljard dollar vroeg. Dat was weer een succes en hel liet de idee opkomen de hulp nu uit te breiden naar de net onaf hankelijk geworden vroegere kolonies en anders „onderontwikkelde gebieden". Middelharnis heeft zaterdag middag enige uren van grote on gerustheid beleefd, daar de veer boot „Haringvliet" van de Rot terdamse Tramweg Mij, die om vier uur van Hellevoetsluis was vertrokken met ongeveer 200 passagiers, waarbij vrouwen en kinderen, alsmede tal van vracht auto's met levensbenodigdheden voor het eiland Goeree-Over- flakkee aan boord, niet op kwam dagen. Naar later is gebleken, is het schip als gevolg van de zware ijsgang op het Haringvliet en door de mist bij eb op een zand bank gelopen, waarvan het eerst omstreeks half negen kon wor den vlot getrokken. De normale vaart op dit veer duurt ongeveer 20 minuten en nu gewoonlijk anderhalf a twee uur. Daar het schip echter zo lang wegbleef en niets werd ge hoord, verwekte dit op het eiland grote ongerustheid. De „Haringvliet" is wel voor zien van radar maar er is geen zender of een mobilofoon aan boord, zodat er geen verbinding met de vaste wal is. De motorboot „Goeree" f 60 ton en eigendom van het Scheep vaartbedrijf „Vikingbank" in Vlaardingen) die normaal pen delarbeiders vervoert en in de haven van Hellevoetssluis lag, trok er in de duisternis en mist op uit om het schip te zoeken, maar kwam zonder resultaat terug. Intussen werden autori teiten gewaarschuwd. Burge meester P. W. Hordijk van Mid delharnis probeerde twee sleep boten van de Rijkswaterstaat, die in de Tramhaven lagen, in de vaart te krijgen, maar de chefs in Dordrecht, die telefonisch wa ren opgebeld, achtten dit zin loos, omdat er op deze boten geen radar is. Dit nam vrij veel tijd in beslag. Burgemeester Hordijk heeft toen contact opgenomen met de de „Dockyard 15", die wél radar aan boord heeft, te laten zoe ken, waarvoor toestemming werd verkregen. Deze boot is echter niet meer uitgevaren om dat de „Haringvliet" inmiddels was gevonden en wel door de „Goeree", die wel radar aan boord had en er weer op uit was getrokken. Vóórdat de vloed op kwam, gelukte het de „Goeree" de „Haringvliet" los te trekken. Het schip had geen schade aan roer of schroeven opgelo pen, vertelde de kapitein G. Jon- gejan. De „Haringvliet" kon op eigen gelegenheid de haven he reiken en was even voor negen uur aan de aanlegsteiger. Het schip is nog aan een groot gevaar ontsnapt, doordat een van de vrachtwagens, een tank auto met huisbrandolie uit Dirksland, een kortsluiting op de accu kreeg. De bak waarin deze accu's staan was reeds roodgloeiend, één van de chauf feurs zag het tijdig en heeft de draden losgetrokken om erger te voorkomen. Er is momenteel zware ijsgang op het Haringvliet. Zondag wer den van de B. B. mobilofoons aan boord gebracht tot het tijdstip dat het ijsgang voorbij is. Dit communicatiemiddel is beslist noodzakelijk omdat er momen teel veel ijs van de bovenrivie- ren het Haringvliet in wordt gedreven. ZWAAR OP DE MAAG Wat in Europa zo'n goed re sultaat had, moest dacht men daar even zegenrijk werken. Bij dat zegenrijk dacht men zich zowel een verbetering van de levensstandaard der mensen als een versterking van het niet- en bij voorkeur anti-communistische kamp. Een politiek bij-oogmerk, of hoofdoogmerk, heeft bij alle acties steeds voorgezeten. Zonder Castro staat het te be zien of Kennedy zijn Alliantie voor de Vooruitgang was begon nen, zonder koude oorlog is het de vraag of het geld voor de ontwikkelingshulp ter beschik king was gekomen. Geld dat de Amerikanen nu zwaar op de maag begint te liggen, temeer omdat over het algemeen de re sultaten noch in politieke zin noch in charitatieve zin erg groot zijn geweest. Tekenend zijn de uitlatingen van senator Allen J. Ellender uit de met rassenstrijd kampende staat Louisiana na een reis door Afrika. Hij maakte een reeks denigrerende opmerkingen over de bevolking en leiders van de jonge staten in het zwarte werelddeel, concludeerde dat ze zelf liever maar eens moesten gaan werken en constateerde dat de V. S. hier hun miljarden ge woon weggooien. Een invloedrijk lid van het Huis van Afgevaar digden, Otto Passman, verklaar de na een dergelijke wereldreis in een interview: „Ik heb mijn buik vol van die hulp aan het buitenland." Vervolgens merkte hij op dat de burgers van de V. S. zich blauw betalen aan be lasting, terwijl de rijke lieden in de geholpen landen Hong Kong bijvoorbeeld aanzienlijk minder betalen. IN DE STEEK LATEN? Dit soort opmerkingen is in principe natuurlijk niet geheel onjuist. Het is ontegenzeglijk zo dat, in vrij wat landen door cor ruptie en door gebrek aan eigen initiatief minder dan mogelijk is wordt gedaan om zichzelf te hel pen en van de verleende hulp vrij staatsuitgaven. wat aan de strijkstok blijft han gen. De oplossing kan echter niet zijn dat wat Ellender en Passman voorstaan de hulp maar wordt ingeperkt tot die landen die „het verdienen" en waar de hulp resultaat heeft. De oplossing zal moeten worden ge zocht in meer controle op het beheer cn het stimuleren, des noods afdwingen zoals in de Al liantie voor Vooruitgang, van de maatregelen die het land zelf al kan nemen. Op dat stuk wordt trouwens al het een en ander on dernomen. De politieke konsekwenties van een te grote inperking van de' hulp aan de onderontwikkelde landen zijn te groot dan het Wes-- ten daartoe kan overgaan. In vele, landen zijn meerjarenplannen op gezet op basis van die hulp en het instorten van die plannen zal meer onheil veroorzaken dan wanneer men aan de uitvoering helemaal nooit begonnen was.- Bovendien kan men de lokale communistische partijen geen groter genoegen doen, dan een dergelijke chaos te laten ont staan en voor Moskou ontvouwt zich dan het welkome perspec tief dat het met ophef „door het Westen in de steek gelaten" lan den te hulp kan snellen. Het is de konsekwentie van liet eenmaal ermee begonnen zijn dat de hulp moet worden voortgezet. En alleen al door het feit dat het een rijke wereld macht is, kan Amerika zich niet aan de verplichting onttrekken geld te geven voor die hulp. Maar- senaat en congres bepalen daar hoeveel dat zal zijn en de publie ke opinie die zich in die twee lichamen uit, gaat hoe langer hoe meer antipathie tegen deze reke ning voor Amerika's verantwoor delijkheid in de wereld aan de dag leggen. Dat vormt het klank bord voor Kennedy's oproepen, aan West-Europa op dit stuk royaler te worden: de politieke kant aan de ontwikkelingshulp is ten slotte een belang voor alle landen van het Westen. (Nadruk verboden.) Volgens de economische afde ling van de McGraw-Hill Publis- hing Company zijn de economi sche vooruitzichten voor de mees te van de niet-communistische geïndustrialiseerde landen der wereld voor 1963 iets minder gunstig dan zij voor het afgelo pen jaar waren. De resultaten van een onderzoek, die de afde ling heeft vervat in een rapport getiteld „De economische voor uitzichten voor de wereld", doen verwachten dat het bruto natio naal produkt in die landen waar schijnlijk zal toenemen met ge middeld vijf procent. In de Ver. Staten zal de stijging vermoede lijk bijna drie procent bedragen. Het belangrijkste vraagstuk blijft voor de meeste landen de inflatie en het herstel van het evenwicht op de betalingsbalans, in de meeste niet-communisti sche landen werd de inflatoire druk veroorzaakt door de stij gende lonen. In 1962 heeft het bruto natio naal produkt in Nederland 47.3 miljard gulden bedragen, zo wordt in het rapport van Mc Graw-Hill vermeld, en voor het lopende jaar wordt een stijging verwacht van zeven procent tot 50,5 miljard gulden. De voornaam ste expansiekracht voor de Ne derlandse economie zal worden jevormd door vergroting van de Van ambtelijke zijde in Wash ington is meegedeeld, dat in 1962 in Zuid-Vietnam 10.000 guerrilla-strijders zijn gesneu veld tegenover ongeveer 5.000 man van de regeringstroepen. Bij de operaties in Zuid-Viet nam verloren 24 Amerikanen het leven, aldus de Amerikaanse Rotterdamse Droogdok Mij om mededeling. Voorzie U t ij a i g van de meest-gebruikte handleiding bij de belastingaangifte INKOMSTEN- EN VERMOGENSBELASTING I5e drulc, editie 1963, door B. SCHIPPERS en J. L. VAN HEDEL Alle aftrekbare posten overzichtelijk, beknopt voor iedereen begrijpelijk samengevat. Intekenprijs 3,25 (Prijs na verschijnen half januari 3,75) Bestel vandaag Uw exemplaar bij TERNEUZEN TEL. 2073 Bedenk: Een vergeten aftrekpost kan handenvol geld kosten. Volgens het onderzoek neemt het groeitempo in de bondsrepu bliek af en zal het Duitse bruto nationaal produkt in 1963 met slechts acht procent toenemen vergeleken met een stijging van 8,5 proeent in 1962 en van tien procent in het daaraan vooraf gaande jaar. De grootste econo mische zorg is het tekort aan ar beidskrachten dat blijft bestaan ondanks de immigratie van bui tenlandse werknemers. Sedert lS6o zijn do Duitse lonen en sa larissen met ruim 25 procent ge stegen. welke verhoging zeer veel groter is dan in de andere landen van Europa of de Ver enigde Staten. In Frankrijk gaf de economie het afgelopen jaar weer aanzien lijke verbeteringen te zien en het bruto nationaal produkt steeg er met bijna zes procent. De kans is groot dat Frankrijk dit jaar weer zes procent aan het bruto nationaal produkt kan toevoegen. Vermoedelijk zal de Italiaanse produktie van goederen en dien sten dit jaar met zeven procent stijgen vergeleken met ongeveer acht procent in 1962. De verwachting is dat het bru to nationaal produkt in België dit jaar vijf procent groter zal worden. - Aan de hand van de tegen-, woordige prijzen zal het bruto nationaal produkt van Denemar-' ken volgens het rapport dit jaar naar wordt verwacht met tien procent toenemen tot 55 miljard kronen. Het grootste deel van de verbetering zal het gevolg zijn van prijsstijgingen en niet van vergrotingen van het volume. In 1962 boekten alle industrieën in Denemarken vooruitgang, maar voor 1963, worden geen uitbrei dingen over de gehele linie ver wacht. De verkregen gegevens voor de Noorse economie vormen een aanwijzing voor een voortgaande groei, zij het een minder snelle dan in 1962. Grotere uitgaven van de staat (ongeveer tien procent meer) en een vergroting van de uitvoer zullen de gezamenlijke produktie van goederen en dien sten vermoedelijk met acht pro cent vergroten boven het voor 1962 geraamde totaal van 38,4 miljard kronen. In 1960 en 1961 nam het bruto nationaaal produkt in Zweden toe met negen procent en het af gelopen jaar met ongeveer zeven procent. Een stijging van op nieuw zeven procent is voor 1963 waarschijnlijk, waarbij drie pro cent voor rekening zal komen van stijgende prijzen. Het Britse bruto nationaal pro dukt zal dit jaar naar verwach ting met vijf procent toenemen, waarbij slechts twee procent zal worden uitgemaakt door stijgin gen der prijzen, zo is de ver wachting van de economische af deling der McGrauw-Hill Publis- hing Company. 102. Heer Skapti voelt zich niet zo zeker meer, na wat Erwin hem zo vol leedvermaak verteld heeft. Hij zou graag geloven, dat de prins hem alleen maar bang probeert te maken, maar de kans is er dat het maar al te waar isen bij het overdenken van deze mogelijkheid, lopen de rillingen over Skapti's rug. Hij maakt dan ook bijna een meters hoge Hwhi sprong als on eens een takje achter hem kraakt en een metalen stem klinkt: „Niet zo haastig Skapti." Naast hem slaakt Erwin die de stem maar al te goed kent een verheugde kreet en springt haastig buiten bereik van Skapti's zwaard. Knipperend met de ogen staart de burchtheer 't volgende moment in de harde ogen van zijn voorma lige „krijgsknecht" en op dat mo ment weet hij héél zeker dat Erwin de waarheid gesproken heeft. „Ik heb uw zoon gered edele...,", begint hij jammerend, maar met 'n kort gebaar legt Eric hem het zwijgen op, en schaapachtig slaat Skapti vanuit zijn ooghoeken de begroeting tussen vader en zoon gade. „Wel", wendt de Noorman zieh tot de gids, „keren wij nu terug?" „Wacht eens", valt Erwin hem in de rede, „we kunnen die knaap, Egil, niet daar laten tussen dat stelletje boeven. Hij heeft met ge vaar voor zijn leven mij uit de kerker gehaald." „Egil daar?", roept Eric uit, maar hij gunt zich niet de tijd om lang over deze voor hem verras- pende ontwikkeling na to donken. „Kun je de vluchtgang terugvin den?". Daar slaagt Erwin zonder veel moeite in en weinige ogenblikken later zien zij het oude, vervallen tunneleinde voor zich... Maar dan wenkt Eric... „Weg!', fluistert hij. „Ik hoor wat daar. Mogelijk is het Egil, maar het kan ook wel eens minder ongevaarlijk volk zijn!" Frjjskaarting- v.v. „Axel" Zaterdagavond hield de voet balvereniging „Axel" in haar clublokaal hij de heer C. Jan sen weder een kaartavond voor haar leden en houders van sei zoenkaarten. De avond is in een gezellige sfeer verlopen en 18 van de 32 kaarters konden met een prijs (kip of worst) huiswaarts keren. De uitslag luidde: 1. R. Lindt- hout, P. Pieters en M. Hoog- straete, met 4 gewonnen par tijen; 4. W. Strijdonk. 1 punt; 5, 6 en 7. L. v. d. Berge, V. Schel- leman en A. Deij, met 5 punten; 8 en 9. A. Cortvriendt en C. v. d. Berge, met 6 punten; 10. A. v. d. Velde, met 7 punten; 11. L. Deij, met 11 punten; 12 en 13. Pers en J. Dieleman, met 12 punten; 14. A. Lippens, met 13 punten; 15. M. Kaijser, met 14 punten; 16. Joh. Schelleman, met 15 punten; 17 en 18. Ch. Sijs en Jos Schelleman, met 16 punten.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1963 | | pagina 3