PROVINCIAAL NIEUWS De moord op Roger Ackroyd BINNENLANDS NIEUWS AGENDA DE VRIJE ZEEUW MAANDAG 7 JANUAFTJSp TERNEUZEN AXEL BIERVLIET HOOFDPLAAT SCHOONDIJKE SLUISKIL VLISSINGEN OPROER IN4.», PSYCHOPATENASIEL TE GRONINGEN Vogels in het Braakmatigebied werden gevoederd Niettegenstaande de gladheid van de weg heeft de heer J. Will, opzichter le kl. Centr. Bouw en Woningtoezicht en Gemeen tewerken en dagelijks be stuurslid van de Terneuzense Jeugdnatuurwacht, met mede werking van de heer G. Sponse- lee, oud-secretaris van de vogel wacht in Oost Zeeuws-Vlaande- ren „De Steltkluut", kans gezien duizenden vogels in het Braak- mangebied voedsel te brengen. Door vele particulieren, zaken en enige instellingen uit Ter- neuzen en Hoek. waaronder de Coöp. Vruchtenveilitig „Zeeuws Vlaanderen" te Terneuzen, die voor menselijke consumptie on geschikt fruit aanbood, werd hulp verleend, zodat een grote hoeveelheid gerst, brood enz. naar de met de hongerdood be dreigde vogels kon worden ge bracht. Voorzichtigheidshalve werd niet alles uitgestrooid, want na de tij delijke dooi heeft de vorst voort gang gevonden. De leden van de Jeugdnatuur- wacht werden er inmiddels van op de hoogte gebracht, dat zij voedsel (vooi-al brood e.d.) mee naar school kunnen nemen, waar het door het bestuur van de Jeugdnatuurwacht zal worden af gehaald. Dit prachtige initiatief kon ten uitvoer worden gelegd door een nauwe samenwerking tussen cle Jeugdnatuurwacht, de Vereniging voor Dierenbescher ming en de vogelwacht „De Stelt kluut". In de Braakman zijn op het ogenblik vee] kolganzen. Van grote concentraties (vele duizen. den), zoals dit anders voor kan komen, is nu nog geen sprake. De in de volksmond genoemde' „wilde ganzen" schijnen over ge heel Zeeuws-Vlaanderen ver spreid te zijn. In de Braakman werd een vrij groot gedeelte sneeuwvrij gemaakt om deze vo gels, die graag gras eten, hiertoe de gelegenheid te geven. Er zijn zeer veel patrijzen waargeno men, toen men, de gladde wegen trotserend, trachtte op de vrijwel onbereikbare plaatsen te komen. Daarnaast zag men ook talrijke fazanten, een groot aantal leeu weriken en in mindere mate geel- gorzen, merels, koperwieken en kramsvogels. Op en om het water vertoefden ontelbare meerkroeten en bijna evenveel wilde eenden, toppers, kap-, zilver, en mantelmeeuwen, en een aantal wilde zwanen. Ten slotte de normale aantal schol eksters, tureluurs, wulpen, steen lopers enz. Ook de vogels in» de gemeente mogen niet vergeten worden, ze ker niet nu 't opnieuw gaat vrie zen en daarom is het noodzakelijk dat zoveel mogelijk voedsel ver zameld wordt. Biljardnieuws. Tijdens de te Overzande ge speelde voorwedstrijden natio naal 3e klasse cader 38/2, wist de hper R. Dieleman te Axel alle zes te spelen partijen te winnen, waardoor hij weder naar de 2e klasse promoveerde, waaruit hij het vorige seizoen was gede gradeerd. Uitvoering- Kon. Harmonie. Biervliets Kon. Harmonie gaf zaterdagavond in café „De Vriendschap'»' haar jaarlijkse uit voering, waaraan ook de drum band „Willem Beukelsz" mede werking verleende. De voorzitter, de heer H. A. M. v. d. Vijver, opende de feestavond. Hij vroeg in zijn openingswoord aandacht van de bevolking voor de muziekvereniging en wekte de jongeren op om lid van de Kon. Harmonie te worden. Het is verheugend dat de mu ziekvereniging zelf wat jonge krachten er bij gekregen heeft, waardoor zij van de haar drei gende ondergang, wegens tekort aan muzikanten, wist te ontko men. Hierna werden verschillende muziekwerken op verdienstelijke wijze ten gehore gebracht, hóe- wel de muziekvereniging nog lang niet het peil bereikt heeft, waarop zij eens gestaan heeft, is er een vooruitgang in vergelij king met enkele jaren geleden te bespeuren. Na de pauze, waarin de tradi tionele verloting werd gehouden, voerde de Rederijkerskamer uit Schoondijke „Nut en Genoegen" het toneelspel „Daar moet je een vrouw voor zijn", op. Dit spel werd op zeer verdienstelijke wij ze gebracht. Na afloop werd een gezellig bal gehouden o.l.v. „Accordionet- te" uit Sluis. Uit isolement verlost. Zaterdagmorgen werd het isole ment, waarin Hoofdplaat ver keerde, voor wat betreft het openbaar vervoer, doorbroken doordat de lijnbussen van de Z. V. T. M„ die vorige week hun diensten op Hoofdplaat niet kon den rijden, de gemeente, weer aandeden en weer over No. Een naar Breskens reden. Voorlichtingsdag- over Land bouwmechanisatie In de grote loods, die bij de Landbouwpraktijkschool wordt gebouwd en al bijna is voltooid, lieten vrijdag enkele honderden landbouwers zich voorlichten over de nieuwste zaaimethode en de machines die men voor dit doel gebruikt. In de grote loods, die 60 bij 30 meter is, stond een groot aantal zaaiprecisiemachines opgesteld, waarbij tal van deskundigen, o.a. van de Rijkslandbouwvoorlich- tingsdienst, studieclubs van de landbouw, leraren van de Prak tijkschool e.a., de, nodige voor lichting gaven over het nuttig ef fect en het gebruik van dergelij ke dure landbouwmachines. Niet alleen de zaaimachines, doch ook gecombineerde wied- en dunma- chines, onkruideggen,etc. werden tentoongesteld en gedemon streerd. Zelfs werden steigerbe grenzers getoond, waardoor -het zo gevreesde achterover en om slaan van de trekker, waardoor in de landbouw al verschillende dodelijke ongelukken zijn ge beurd, kan worden voorkomen of althans tot een minimum kan worden beperkt. Het voornaamste doel is het zoveel mogelijk beperken van de arbeidskracht, het op zo voorde lig mogelijke wijze de grond ge reed maken, het gewas zaaien en het schoonhouden van het gewas. Ook werden onbemande stoppel- akkersleden gettoond. De directeur van de landbouw praktijkschool, ir G. Israël, vond dit soort voorlichting bijzonder nuttig, omdat in de landbouw wordt omgegaan met enorm kost bare machines voor allerlei doel einden. Om goed met deze ma chines te kunnen werken, moet men beschikken over goed vak manschap, vooral gericht op het praktische gebruik van het ma chinepark dat de boer ter beschik, king heeftt. Landbouwonderwijs is niet meer uitsluitend op theorie ge richt Ook de praktijk spreekt in deze moderne tijd, met steeds veranderende methoden, een woordje mee, waarbij de vakbe kwaamheid van de boer, die met deze dure werktuigen omgaat, een eerste vereiste is. De landbouwpraktijkschool heeft een oefenterrein tot haar beschikking van ruim 7 ha, waar dagelijks, als het weer het toe laat, wordt geoefend met land bouwmachines. De praktijkloods, die thans bijna gereed is, is een goede plaatsvervanger als het land door de weersomstandighe den niet kan worden bewerkt. Dat de school in staat is om het modernste en het nieuwste wat er op dit brede terrein van de landbouw aan machines steeds op de markt komt te tonen, heeft de uitstekend geslaagde landbouw- mechanisatiedag van vrijdag, zo als die door de directeur van de Praktijkschool, in samenwerking met de voorlichtingsinstanties, georganiseerd werd, duidelijk aangetoond. Rijks Middelbare Landbouw school 20 jaar. In januari 1963 zal de Rijks Middelbare Landbouwschool te Schoondijke 20 jaar bestaan. Ge zien de betekenis die deze instel ling voor de landbouw heeft, heb ben de oud-leerlingen gemeend dit feit niet ongemerkt voorbij te moeten laten gaan. Immers, vele leerlingen hebben in die periode de school met een diploma ver laten. Geen wonder dus dat de Ver eniging van Oud-leerlingen de feestelijke viering van dit 20- jarige jubileum ter hand heeft genomen, daarbij meteen aanto nende wat de huidige agrarische jeugd vermag. Vrijdag a.s., is de „grote dag". In de feestelijke middag vergadering in het Ledeltheater te Oostburg, die onder leiding van één der oud-leerlingen staat, zal het hoogtepunt worden ge vormd door de rede, die zal wor den uitgesproken door de heer ir. P. W. Bakker Arkema, Rijks- landbouwconsulent voor land bouwwerktuigen te Wageningen. Zijn onderwerp zal luiden: „De ontwikkelingen in en de toe komst van de landbouwmechani satie". Na een koffiemaaltijd en een opvoering in het Ledeltheater van „De Gecroonde Leersse" door het Reizend Zeeuws Volkstoneel, onder leiding van drs L. Locke- feer, volgt in hotel „De Een hoorn" een gezellig samenzijn, met muzikale omlijsting onder leiding van de heer J. Anthonis- se. Ongeregeldheden op Indisch schip Op het 10.000 ton metende vrachtschip „Gargi Jayanti", af komstig uit Bombay, dat een la ding kunstmest heeft ingenomen van de Nederlandse Stikstofmij te Sluiskil, zijn zaterdag, terwijl het nog aan de kade van deze maatschappij lag, ernstige onge regeldheden ontstaan. De 50 bemanningsleden, bijna allen Indiërs, hebben onenigheid gekregen met de Engelse officie ren van het schip. Het schijnt dat twee leden van de bemanning de overige Indise bemanning te hebben opgestookt. Er zouden rake klappen zijn uitgedeeld. De officieren, te we ten de eerste, tweede en derde stuurman, en twee machinisten, die zich bedreigd voelden, zijn in hotel „Ambassadeur" te Terneu zen ondergebracht. De kapitein van de „Gargi Jay anti" is aan boord gebleven. MAANDAG 7 JANUARI TERNEUZEN: Luxor-Theater, 8 uur: „Forgy en Bess". AXEL: Het Centrum, 8 uur: ..Vijf gebrandmerkte vrouwen" DINSDAG 8 JANUARI. TERNEUZEN: Luxor-Theater, 8 uur: „Porgy en Bess". Lokaal „Bethel", 7.30 uur: Evangelisatie-samenkomst. WOENSDAG 9 JANUARI. TERNEUZEN: Luxor-Theater, 8 uur: „Porgy en Bess". Aan boord zijn de vuren afge dekt en water en electriciteit af gesloten. Daar het schip bijna was afgeladen en plaats moest maken voor de „Parvati Jayanti" van dezelfde rederij, kon het niet langer aan de kade van de Neder landse Stikstofmaatschappij blij ven liggen. Zondagmorgen, toen drie officieren uit Terneuzen en omgeving aan boord waren geko men, werd de „Gargi Jayanti" door vier sleepboten naar het Zevenaardok gesleept. Er wordt nu gewacht op de En gelse consul in Rotterdam, wiens hulp inmiddels werd ingeroepen en heden te Terneuzen wordt verwacht om zijn bemiddeling te verlenen. Volgens inlichtingen van de po litie te Terneuzen zouden de moeilijkheden op het schip zijn ontstaan, doordat een van de ma chinisten een bemanningslid een klap zou hebben gegeven. Dit was voor de gehele bemanning reden verder werk te weigeren. De politie heeft overigens niet behoeven in te grijpen. Zij meent, dat alles wel met een sisser zal aflopen en dat de Engelse consul er wel in zal slagen de boel in het reine te brengen. Woensdagmorgen zal de „Gar gi Jayanti" afschutten om op de rede van Terneuzen met lichters te worden afgeladen. Verwacht wordt dat de consul de twee oproerkraaiers van boord zal doen verwijderen en deze naar Bremen zal doen overbrengen naar een ander vrachtschip van dezelfde rederij, terwijl andere Engelse officieren hun collega's zullen komen vervangen, die ver volgens op een zusterschip van deze rederij zullen worden ge plaatst. N.V. Haven van Vlissingen in '62 De N.V. Haven van Vlissingen kan over 1962 terugzien op be vredigende resultaten. In 1961 maakten in totaal 101 schepen met een gezamenlijke bruto regis ter tonnage van 4.498.011 gebruik van de haven van Vlissingen en dit aantal steeg in 1962 tot 110 schepen met een tonnage van 4.609.(90 brt. De directie van de Haven van Vlissingen acht het verblijdend dat het aantal lossen de en ladende schepen belangrijk toenam. Van 98 tot 156. Het aantal oliebunkerende sche pen nam verder af van 15 tot 9. Het aantal binnenschepen daalde van 1482 tot 1238 met 589.257 brt, wat te wijten is aan het feit dat dit jaar geen zand en klei be hoefde te worden aangevoerd voor de waterkering rond de bui tenhaven. Het toeristenverkeer met Bel gië was in 1962 als gevolg van de slechte zomer minder dan in '61. Er werden slechts 63 reizen ge maakt met 17.670 pasagiers tegen 74 in 1961 met 19.053 passagiers. De tankinstallatie .waarover de N.V. Haven van Vlissingen be schikt bestaat uit 19 tanks met een totale inhoud van 41.000 m3. Zij was in 1962 veel beter bezet dan, in 1961. In de loop van 1962 werd een derde mobiele toren kraan afgeleverd, die bij een sprei van 27 meter een gewicht van 2,2 ton kan lichten. Bij een sprei van 10 meter licht hij acht ton, terwijl hij maximaal tien ton kan lichten. Thans beschikt de N.V. Haven van Vlissingen over zes mobiele kranen. In het noordelijk deel van de buitenhaven kwam een beton nen steiger voor coasters en bin nenschepen gereed, die 240 meter aanleggelegenheid biedt. In november werd eindelijk be gonnen met het definitieve her stel van de oorlogsschade aan de kademuur van de buitenhaven. Dit werk zal duren tot in de zo mer van 1964 en ongetwijfeld veel overlast geven voor het stuwa- doorsbedrijf. Dit laatste verwerk te in 1962 in totaal 274.532 ton goederen en 5.830 vadem hout te gen 257.985 ton goederen in 1961 en 1423 vadem hout. Tewaterlating m.s. „Wiel- dreclit". Van de werf van de N.V. Kon. Mij „De Schelde" is zaterdag middag in dichte mist het motor schip „Wieldrecht" (14.800 ton) te water gelaten door mevr. Y. Matthijssen-Scholten, echtgenote Door AGATHA CHRISTIE JONGETJE DOOR VRACHTWAGEN OVERREDEN Toen de 21-jarige chauffeur L. J. H. A„ in dienst van een aannemersfirma uit Vijfhuizen, vrijdagmiddag met een vracht wagen, die bij het sneeuw-rui- men was ingeschakeld, van de Zwaantjesbrug te Weesp reed in de richting Heerengracht, stak plotseling het 7-jarige jongetje G. Houtepen de rijweg over. Zonder dat de chauffeur of zijn bijrijder iets bemerkten liep het kind tegen het achterste gedeel te van de vrachtauto op en kwam onder de achterwielen terecht. Het kind was op slag dood. Door een passerende automobilist werd de chauffeur op het onge luk attent gemaakt. 45.) Als hij een uitstekend alibi heeft waarom komt hij daar dan niet mee voor de dag?" Misschien zou het meisje daar door in moeilijkheden komen," zei Caroline op afdoende toon. ,Maar als M. Poirot haar vindt en haar duidelijk maakt dat het haar plicht is een vrijwillige verkla ring af te leggen, zal ze dat zeker doen." „Je hebt daar een heel roman tische geschiedenis verzonnen," zei ik. „Ik heb altijd gezegd, dat je te veel prulromans leest, Caro line." Ik ging weer zitten. „Heeft Poirot je nog meer ge vraagd?" informeerde ik. „Alleen nog naar de patiënten die je die morgen gehad hebt." „Patiënten?" vroeg ik ongelo vig. „Ja, de patiënten op je spreek uur. Hoeveel het er waren en wie." „Wil je beweren dat je dat wist?" „Natuurlijk," zei mijn zuster triomfantelijk. „Door dit raam kan ik precies het pad na§r de spreekkamer zien. En ik heb een uitstekend geheugen, James. Veel beter dan jij, laat ik je dat ver tellen.'' „Dat geloof ik graag," mompel de ik werktuigelijk. Mijn zuster begon de namen op haar vingers af te tellen. „De oude mrs. Bennett en die jongen van de boerderij, met die zwerende vinger, Dolly Grice, die een naald in haar vinger had en de steward van die Amerikaanse boot. Laat eens kijken, dat zijn er vier. O ja, en George Evans met zijn maagzweer. En op het laatst 'Ze zweeg veelbetekenend. „Nou?" Caroline had de climax tot het laatst bewaard en siste triomfan telijk: „Miss Russell!" Ze leunde achterover in haar stoel en keek me veelbetekenend aan. „Ik weet niet wat je bedoelt," zei ik, niet naar waarheid. „Waar om zou miss Russell me niet con sulteren over haar pijnlijke knie?" „Pijnlijke knie," zei Caroline. „Onzin! Haar knie is net zo ge zond als die van jou en mij. Ze kwam voor iets anders." „Waarvoor dan?" vroeg ik. Caroline moest toegeven dat ze dat niet wist. „En geloof maar gerust, M. Poirot probeerde daar achter te komen. Die vrouw heeft iets verdachts en dat weet hij." „Dat zei mrs. Ackroyd gisteren ook tegen mij," zei ik. „Dat miss Russell iets verdachts over zich heeft." „Aha" zei Caroline geheimzin nig. „Mrs. Ackroyd. Nog zo een!" „Wat voor een?" Caroline weigerde uitleg te ge ven. Ze knikte alleen maar een paar keer, rolde haar breiwerk op en ging naar boven om de paars zijden blouse aan te trek ken en het gouden medaillon om te doen, hetgeen zij kleden voor het diner noemt. Ik bleef nog even zitten, staar de in het vuur en dacht na over Carolines woorden. Was Poirot werkelijk gekomen om informa ties over miss Russell in te win nen of zochten Carolines verwar de gedachten dit er achter? Er was die morgen stellig niets in miss Russels houding geweest dat argwaan wekt. Althans Ik dacht aan haar vragen over verdovende middelen en daarna over zeldzame vergiften. Maar dat liad niets te betekenen, Ack royd was niet vergiftigd. Maar toch was het vreemd.... Caroline riep op scherpe toon boven aan de trap: „James, je zult te laat aan ta fel komen." Ik gooide nog wat kolen op het vuur en ging gehoorzaam naar boven. Men moet tot elke prijs de vrer de in huis bewaren. HOOFDE TUK XII. Om de tafel. Maandag werd de lijkschouwing gehouden. Ik zal er geen gedetailleerd ver slag van geyen want daardoor zou ik slechts in herhalingen verval len. De politie zorgde er voor dat er zeer weinig van uitlekte. Ik legde getuigenis af over de oor zaak van Ackroyds dood en over het tijdstip waarop die waar schijnlijk was ingetreden. De co roner maakte een opmerking over de afwezigheid van Ralph Paton, doch ging er niet te lang op door. Na afloop wisselden Poirot en ik enkele woorden met inspec teur Raglan. Deze keek zeer ern stig. „Het ziet er lelijk uit, M. Poi rot," zei hij. „Ik probeer de zaak eerlijk en fair te beoordelen. Ik woon hier' in deze streek en ik heb kapitein Paton vaak in Cran- chester gezien. Ik hoop dat hij niet de schuldige is maar hoe je het ook bekijkt, het ziet er lelijk uit. Als hij onschuldig is waarom komt hij dan niet te voor schijn? We hebben bewijzen tegen hem, maar het is mogelijk dat hij die kan weerleggen. Waar om doet hij dat dan niet?" Er stak veel meer achter de woorden van de inspecteur dan ik op dat ogenblik vermoedde. Het signalement van Ralph was naar elke haven en elk station in Engeland geseind. Overal was de politie waakzaam. Zijn kamers in de stad en de plaatsen waar hij geregeld kwam werden be waakt. Met zo'n cordon scheen het onmogelijk dat Ralph aan de waakzaamheid zou ontsnappen. Hij had geen bagage meegeno men en voor zover men wist ook geen geld bij zich. (Wordt vervolgd.) van een lid van de raad van be heer van de rederij Philips van Ommeren N. V. te Rotterdam. Het schip is als tweede van drie schepen in aanbouw voor deze rederij. De lengte van het schip bedraagt 157,4 meter, de breedte 20 meter en de diepgang 9.31 meter. Het draagvermogen als gesloten schutdekker is 14.8000 ton. De voortstuwing zal geschieden door een zes-cylinder Schelde-Sulzer hoofdmotor van het type RD/68 met een max. continu vermogen van 6.600 as p.k. Dadelijk na de tewaterlating werd de kiel gelegd voor een motorschip van 14.800 ton, dat voor rekening van London and Overseaf Freighters Ltd. zal worden gebouwd onder bouw- nummer 318. Deze maatschappij is een dochteronderneming van Philips van Ommeren. Na de tewaterlating vond in het Scheldekwartier een bijeen komst plaats, waarop de direc teur van de N. V. Kon. Mij „De Schelde", ir J. H. Mulock Hou wer, er nogmaals op wees dat de gang van zaken voor de scheepbouw ver van rooskleurig is. Het nu tewatergelaten schip is, evenals de op 27 dec. 1962 overgedragen „Waardrecht", een zgn. standaardschip, ontwikkeld door „De Schelde". De bouw van dit standaardtype doet hier en daar kritiek rijzen. Ir. Mulock Houwer bestreed de mening dat een werf zich niet meer aan de behoefte zou kunnen aanpassen. Ook de scheepsbouw is, even als de kledingindustrie, genood zaakt „confectie" te vervaardi gen, zei hij. „Het richten naar de behoefte van de situatie is ech ter noodzakelijk zonder dat de pompkosten (een term uit de confectie) te hoog worden." De heer C. H. Matthijssen zei o.a.: „De zeevaart is een klont boter. Iedereen krijgt vette han den, behalve de reders." Zondagavond omstreeks half 16 is in het psychopatenasiel te Gro ningen de voormalige strafge' vangenis aan de Herevveg een oproer onder de gedetineerden uitgebroken. Om elf uur was men ln zoverre de toestand meester, dat er weer bewaking binnen het afgegrendelde gedeelte was. De opstand begon tegen half tien. Een aantal gedetineerden weigerde, nadat zij in de verga derzaal een bijeenkomst hadden bijgewoond, naar de cellen'terug te keren. In de hoofdgaanderij op de eerste verdieping van de noordvleugel, staken zij meubi lair en oude rommel in brand. Daarna werden de ruiten ingesla gen. Op dat moment sloeg de bewa king alarm. Zowel de brandweer als politieversterkingen versche. nen op het toneel van de opstand. Het bewakingspersoneel kreeg assistentie van gemeente- en rijkspolitie, alsmede van de ko ninklijke marechaussee. De brandweer wist met behulp van een magirusladder van buitenaf de brand met- een miststraal te blussen. De brandweerlieden on. dervonden geen hinder van de op roerlingen. Omstreeks 11 uur zag het er naar uit, dat de toestand spoedig weer normaal zou zijn. In het psychopatenasiel verblij ven meest ter beschikking van de regering gestelde mannen. BOERDERIJ IN VLAMMEN OPGEGAAN Zondagochtend is de kapitale boerderij ,Te Pas' in de gemeente Leek, in vlammen opgegaan. De hoeve was eigendom van de heer J. Zijpenga en in gebruik bij zijn schoonzoon, de heer L. van der Wal. ZWAAR GEWOND BIJ RUZIE. Bij een ruzie tussen twee ar beiders, werkzaam op het land goed „Bornia" te Driebergen, heeft zaterdag de 37-jarige W. A. F. de 44-jarige G. B. zodanig met een stuk hout geslagen dat B. levensgevaarlijk gewond in het Zeister ziekenhuis moest worden opgenomen. Nabij de zagerij van het land goed, waar beiden aan het werk waren, kregen de 37-jarige W. A. F. en G. B. woorden. Dit twistgesprek liep tenslotte zó hoog, dat F. in plotselinge drift een stuk hout greep en hiermee zijn collega enkele, malen op het hoofd sloeg. B. zakte bewusteloos in elkaar en moest met zware verwondingen naar het zieken huis te Zeist worden vervoerd. Voor zijn leven wordt nog steeds gevreesd. F. is door de plaatselijke po litie gearresteerd. VIER MANNEN AANGEHOU DEN OP VERDENKING VAN DIEFSTAL. De Haarjemse politie heeft za terdag drie inwoners van Alk maar, de 28-jarige kermisexploi tant E. S., de 20-iarige typo graaf W. H. en de i9-jarige be tonwerker N van V. aangehou den, verdacht van diefstal van een brandkast in Apeldoorn. De politie zag op de Buiten- rustbrug over het Zuiderbuiten- spaarne te Haarlem een auto staan, die door de gladheid was geslipt. Achterin de auto lag on der een kleed een brandkast. Er was niemand in de wagen en ook zag men geen mens in de omge ving. Kort daarop hield de poli tie het drietal aan bij de Melk- brug. De mannen vertelden de brandkast gestolen te hebben uit een wasserij in Apeldoorn. Ze waren met hun buit op weg naar Alkmaar. Auto en brandkast zijn in be slag genomen. In verband met de diefstal is zaterdagavond laat in Haarlem nog een inwoner van Alkmaar aangehouden: de 26-jarige N. S., een broer van E. S. Geble ken is nog, dat het viertal nog bij twee andere wasserijen in Apeldoorn heeft ingebroken. De in Haarlem in beslag genomen auto was gestolen bij de wasse rij waarvan ook de brandkast eigendom was. Bij alle inbraken was de verdere buit gering. De brandkast bevatte ook slechts een zeer klein bedrag. HONDERD GASTGEZINNEN GEZOCHT VOOR AMERIKAANSE JONGEREN Een kleine honderd gastgezin nen voor in hoofdzaak Ameri kaanse jongeren zoekt de stich ting „The experiment in inter national living in Holland" voor de komende zomer. Dit is de in 1948 gestichte Nederlandse afde ling der in 1932 in Amerika op gerichte internationale organisa tie „Experiment in international living". Haar doel is door uitwisseling middels opneming in een gezin in het gastland en het maken van excursies daar, jonge men sen tot een beter begrip voor culturen en landen te brengen. Totaal nemen 85 landen aan dit uitwisselingswerk deel. Twee groepen van tien Neder landse jongeren (17-26 jaar) plus een leider kunnen dit jaar een maand in Amerikaanse gastge zinnen worden opgenomen. Voorts zullen een 15-tal jongelui 20-30 j.) studenten, onderwij zers, sociale werkers e.a., indivi dueel voor een achtweeks ver blijf, eveneens op eigen kosten naar Amerika kunnen gaan. De Nederlandse afdeling organi seert in samenwerking met ande re Europese experiment-kanto ren reizen naar Mexico, Israël, India, Turkije, Iran en Columbia. Eind juli vertrekken uit Enge land drie Europese groepen (aan de deelnemers worden hoge eisen gesteld) naar Oost-Afrikaanse landen: Oeganda en Kenia, Tan- ganyka, Ethiopië en de Soedan. Inlichtingen verstrekt het secre tariaat der stichting, Heren gracht 93 te Amsterdam. ANTI-ATOOMBOMMARS IN ROTTERDAM Slechts een handjevol protes terenden hadden zich zaterdag middag verzameld op het Bos polderplein in Rotterdam om vandaaruit een anti-atoombom mars door de Maasstad te ma ken. Zelfs de meest, fanatieke „Ban-de-bom'ers" zullen zich nog wel eens bedacht hebben al vorens met spandoeken gewa pend te beginnen aan een ware kruistocht door de plassen ijs- water en de modder in Rotter dam. De moedigen onder hen arriveerden tenslotte na een glibberpartij van ruim een uur in gebouw „Odeon", waar de slot bijeenkomst werd gehouden. Prof. dr. A. J. Rasker en dr. W. H. van Dobben voerden er het woord. Dr. V. E. van Vriesland, die oorspronkelijk ook op de lijst van sprekers voorkwam, was we gens ziekte verhinderd te spre ken. SLACHTOFFERS VAN KOLENDAMP De 76-jarige heer J. B. te St. Joost onder de gemeente Echt is zaterdag in zijn woning door ko lendampvergiftiging om het le ven gekomen. De man woonde met zijn 72-jarige broer P. B„ die in bewusteloze toestand in het ziekenhuis opgenomen moest worden. Een lek in de kachel is oorzaak geweest van de kolendampver giftiging. Een zuster van de broers, die zaterdag gewoonte getrouw langs kwam, ontdekte het ongeval. In de nacht van zaterdag op zondag is te Wervershoof het echtpaar K.-S. door kolendamp vergiftiging om het leven geko men. Getrouwde kinderen, die argwaan kregen omdat de gor dijnen gesloten bleven, troffen omstreeks het middaguur de man in zijn stoel aan, terwijl zijn echtgenote op de divan lag. Me dische hulp mocht niet meer baten. DODELIJKE ONGELUKKEN De 20-jarige militair R. H. uit Den Hulst is zaterdagavond met zijn bromfiets op de Hoofdvaart aldaar bij het inhalen van twee vóór hem naast elkaar rijdende wielrijdsters geslipt en aangere den door een personenauto. Hij werd zó ernstig gewond dat hij enkele ogenblikken later over leed. Op de Breeniai'sweg te Henge lo is zaterdagavond de 76-jarige J. ter H. uit Enschedé door on bekende oorzaak met zijn brom fiets gevallen. Een automobilist, de heer B. H. W. uit Hengelo, kon niet tijdig stoppen door de gladheid van het wegdek. De heer Ter H. werd 30 meter mee gesleurd. Hij werd door het Roode Kruis naar het ziekenhuis „Ziekenzorg" in Enschedé over gebracht, waar hij na korte tijd is overleden.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1963 | | pagina 2