Vijandelijkheden in Katanga gestaakt Belgische pers Katanga over Dg moeilijkheden bij de K.L.M. M. S. Vaz Dias overleden De O. A. S. in Frankrijk Het weer Adenauer 87 jaar Huid-handen-lippen MAANDAG 7 JANUARI 1963 19e Jaargang Nr 5804 Katangaans protest tegen V. JS.-optreden FEDORENKO BUNCHE IN LEOPOLDSTAD V. N.-LEGER Koude noordoostelijke wind HRROyATFR ZON- en MAANSTANDEN WFFRRFRIfHT Nederlandse kustvaarder verkeerde in moeilijkheden TOESTAND VAN GAITSKELL ERNSTIG Geheim wapendepot in Venezuela ontdekt Drie topfunctionarissen gaan heen De heer Larive nieuw directielid Mijnramp in Bohemen DE VEILIGHEID VAN FRANKRIJK „MARINER" VERBROKEN Frankering bij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie, adres; Noordstraat 55—57 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 01150 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6.— oer kwartaal: per maand ƒ2,per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertertienrits per mm 16 et: minimum per advertentie f2,40. Rubriek: Kleine Advertenties ia-één handels- advertenties)5 regels f 1,10. Tedere regel meer 22 ct. Kleine Advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties te 's namiddags 1 uur. Voor bet maandagnummer: zaterdags 10 uur. Volgens in Kitwe ontvangen radioberichten zijn de vijande lijkheden in Katanga gestaakt. De vertegenwoordigers der Ver enigde Naties in Elisabethstad wachten thans de komst van president Tsjombe af, voor het beginnen van besprekingen. Tsjombe zou zich bereid heb ben verklaard naar Elisabeth stad te komen in gezelschap van de Franse, Britse en Amerikaan se consuls. Uit Leopoldstad wordt gemeld, dat dr. Ralph Bunch, de speciale vertegenwoordiger voor Kongo van secr.-gen. Oe Thant, teza men met Robert Gardiner, hoofd van de afdeling civiele operaties der Verenigde Naties in Kongo, zondagmorgen naar Elisabeth stad is vertrokken om zich per soonlijk van de situatie in Katan ga op de hoogte te stellen. Ook de bevelhebber der V. N.-strijd- krachten in Kongo, de Etiopi- sche generaal Kebbede Guebre, maakt deze reis mee. In een zaterdagavond in Braz zaville, de hoofdstad van voor malig Frans-Kongo, uitgegeven communiqué verklaart de Katan- gaanse regering dat de burger bevolking van katanga onder de terreur van de V. N.-militairen al haar bezittingen in de steek laat en het oerwoud invlucht. Volgens het communiqué bevin den zich op het* ogenblik onge veer 50.000 vluchtelingen in Mo- kambo, en heeft een minstens even groot aantal een toevlucht in Chodesie gezocht. De Katangaanse regering zegt tenslotte in het communiqué: „Toen de reeks V. N.-gruwelen, die nu al voor de derde maal over ons land is gekomen, be gon, heeft de Katangaanse rege ring onmiddellijk een oproep ge richt tot het internationale Rode Kruis en alle mogendheden om de beproefde bevolking te hel pen. Wij doen nu een hernieuwd beroep op het internationale geweten," De nieuwe leider van de Rus sische delegatie bij de V. N., Ni kolai Fedorenko, is in New York aangekomen. Op het vliegveld zei hij tot de pers, dat de wereld organisatie het afgelopen jaar goed werk heeft gedaan. De Sow- jet-Unie had daarbij een grote rol gespeeld. Fedorenko, die de opvolger is van Valerian Zorin, trad niet in bijzonderheden. moderne coiffures de betere toiletartikelen electrische ontharing boutique robert De plaatsvervangende secreta ris-generaal der Ver. Naties, Ralph Bunche, is vrijdagnacht in Leopoldstad aangekomen. In een geschreven verklaring zegt Bunche o.m., dat de Ver. Naties hun taak in Katanga slechts kunnen voltooien als hun bewegingsvrijheid overal verze kerd is, ook in Kolwezi, het laat ste bolwerk van president Tsjom be van Katanga. Volgens het Rus. sische persbureau Tass is Bun dle een agent van het Ameri kaanse ministerie van Buiten landse Zaken. Het persbureau is van mening, dat op het ogenblik in Kongo „een herverdeling van de Katangese rijkdommen ten gunste van de Amerikaanse mo- nonolies" wordt voorbereid. Bunche heeft nog verklaard, dat de troepen der Verenigde Naties hun operaties zullen voortzetten om in heel Katanga, zowel in het noorden als in het zuiden, „bewegingsvrijheid" te scheppen. Behalve Kolwezi noemde Bunche als verdere doe len de „Katangese luchtbasis Sakania, aan de grens met Rho- desië, en Dilolo, in het uiterste westen, aan de grens met Ango la. Dr. Bunche sprak de hoop uit, dat de verdere operaties zonder verzet zouden worden uitgevoerd. Maar uitgevoerd zouden ze wor den. Het V. N.-leger in Kongo telt bijna 19.000 man, zo is door het hoofdkwartier van de V. N. be kendgemaakt. Het grootste con tingent komt uit India, t.w. 5.626 man. Het kleinste uit Brazilië. Dit telt twee man. „De Verenigde Naties hebben hun prestige in Kongo door tallo ze vergissingen en tekortkomin gen geschaad. De 1 eugenachtig- heid, waarvan de leiding de jong ste weken heeft blijk gegeven, evenaart de huichelachtigheid in de vooroorlogse Europese poli tiek", schrijft „De Gazet van Ant. werpen" over de gebeurtenissen in Katanga. „De lichtzinnigheid, waarmee van de uiterste moge lijkheden gebruik werd gemaakt en een oorlog werd ontketend ge tuigt, dat de verantwoordelijke uitvoerders van de V.N.-resolu- ties nog in machtstermen denken en niet zijn doordrongen van de wezenlijke V.N.-opdrac-ht een krachtmeting te voorkomen en het gesprek te bevorderen". „Het Laatste Njeuws" meent, dat er voor Korfgö en Katanga slechts één uitweg bestaat: on derhandelen. „Daartoe moet de secretaris-generaal van de V. N. desnoods zelf ter plaatse bemid delen". Het socialistische blad „Volks gazet" schrijft, dat indien zich geen sensationele wending voor doet „eindelijk een hoofdstuk zal worden afgesloten van de jam merlijke Kongolese geschiedenis". Het blad betoogt, dat door de af scheiding van Kataqga „dertig maanden lang het tot stand ko men van een betrekkelijke orde in Kongo is verhinderd". „Dertig maanden lang heeft de beschermeling van de Union Mi- nière de V. N. kunnen uitdagen en bespottelijk maken, daardoor het bestaan van een wereldorga nisatie in gevaar brengend, die in verscheidene omstandigheden on schatbare diensten heeft bewezen aan de vrede". Het blad oefent scherpe critiek op de Union Minière, die „meer dan twee jaar aan de touwtjes heeft getrokken en zich thans haasten bij de tegenstanders van Tsjombe op bezoek te gaan om een gunstige regeling te krijgen". Tenslotte stelt de „Volksgazet" De dooi van het afgelopen weekeinde heeft niet veel te be tekenen gehad. In het zuidoosten van het land is het kwik zater dag nog tot omstreeks plus drie graden gestegen, maar in het noordwesten kwam de tempera tuur over het algemeen niet ho ger dan plus 1 graad. Hoewel de dooigrens verder oostelijk in Europa tot in Zuid- Zweden doordrong, is hij in onze MAANDAG 7 JANUARI Breskens Terneuzen Ilansweert Walsoorden v.m. 11.25 0.40 0.50 n.m. 11.55 12.30 1.10 1.20 DINSDAG 8 JANUARI v.m. n.m. Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden 0.17 0.52 1.32 1.42 12.46 1.21 2.01 2.11 ZON MAAN op onder op onder Jan. 7 8.47 16.45 14.52 5.55 S 8.47 16.47 15.37 7.07 10 8.46 16.49 17.34 9.02 11 8.45 16.51 18.41 9.45 12 8.45 16.52 19.49 10.18 omgeving niet verder gekomen dan de Waddeneilanden, omdat 'n hogedrukgebied tussen Schot land en IJsland een verder noordwaarts opdringen van de zachte lucht verhinderde. Dit hogedrukgebied heeft zich thans over het noordelijk deel van de Noordzee, Zuid-Scandinavië en Denemarken uitgebreid. In onze omgeving werd de zachte lucht door noordoostelijke winden weer teruggedrongen. Zondagavond om tien uur was koude uit Scandinavië afkom stige lucht het gehele land weer overstroomd. In Midden-Zweden vroor het zondag ongeveer 30 graden. Deze lucht zal echter niet naar ons land stromen. De wind zal bij ons nog verder naar het oosten draaien en lucht uit Nrd-Duits- land aanvoeren. Daar komt in middels echter ook weer lichte tot matige vorst voor. Verwacht mag worden dat de temperatuur vandaag overdag enkele graden benedén het vries punt zal blijven en dat déze nieu we ijsdag de inleiding is van een nieuwe vorstperiode. medegedeeld door het K.N.M.f. te De Bilt, geldig tot hedenavond. lachte tot matige vorst Opklaringen en vrijwel nergens neerslag. Matige tot vrij krachti ge noordoostelijke wind. Lichte tot matige vorst. de vraag, of de Belgen, die mede verantwoordelijk zijn geweest voor de Katangese secessie, ter verantwoording zullen worden geroepen. „La libre Belgique" meent, dat de V. N. zijn strijdmacht in Katanga niet langer onder con trole heeft. „Misbruik wordt'ge maakt van een strijdmacht, die - helaas - ook door onze bijdragen aan de V. N. is gegeven. Deze strijdmacht is niet de onze. Hij is zelfs niet meer de strijdmacht var- de landen-leden van 'de V. N. ge zamenlijk. Hij is een van de aan valswapenen geworden van de Verenigde Staten zonder wier hulp zij niet zou kunnen bestaan, laat staan zich doen gelden". De kustvaarder „Leonard T", eigendom van de heer J. Teer ling in Delfzijl, is zaterdagavond omstreeks acht uur bij de noord kust van Denemarken, op drie mijl ten westen van Hanstholm, in ernstige moeilijkheden ge raakt. Het 499 ton metende schip was onderweg met een la ding zout van IJmuiden naar Bohus. Het voer onder comman do van kapitein Beuker met een totale bemanning van tien man. Door nog onbekende oorzaak ging het schip water maken in het ruim. De pompen waren niet te gebruiken doordat de vullin gen met zout verstopt raakten. Het binnendringende water kon daardoor niet worden wegge pompt en het vaartuig ging slagzij maken. Op een oproep om hulp voer het Deense bergingsvaartuig „Vesthysten" ter assistentie, dat verplaatsbare pompen aan boord had. Toen de „Vesthysten" de „Leonard T" bereikte, wat omstreeks half negen het geval was, had de bemanning de slag zij reeds tot zeven graden weten terug te brengen door de olie tanks aan bakboordzijde leegte pompen. De „Leonard T" is onder bege leiding van het Deense bergings vaartuig langzaam naar een Deense haven gevaren, die om streeks negen uur werd bereikt. Hier zal het ruim worden leeg gepompt en zal men trachten het lek in het ruim te dichten. De positie van het schip is vrij moeilijk geweest, want het water was de machinekamer binnenge drongen, waardoor het er naar uitzag, dat de motor spiedig zou uitvallen. De kapitein had dan ook reeds hulp van een redding boot gevraagd. De gezondheidstoestand van de Britse labourleider Hugh Gaitskell is ernstig, maar levert geen onmiddellijk gevaar op, zo heeft een woordvoerder van de labourpartij vrijdag in Londen meegedeeld. Gaitskell is in een ziekenhuis opgenomen wegens het opnieuw optreden van een virus-infectie van de longen die pleuritis en een ontsteking van het hartzak- je heeft veroorzaakt. In het Venezolaanse dorp San Diego de los Altos, in de staat Miranda, is zaterdag een grote wapenopslagplaats ontdekt van de „strijdkrachten van de natio nale bevrijding", zo is officieel in Caracas bekend gemaakt. In het desbetreffende commu niqué van het Venezolaanse mi nisterie van Binnenlandse Za ken wordt voorts meegedeeld dat de voorraad enkele tonnen aan explosieve stoffen, honderden granaten, mijnen, geweren, bene vens een honderdtal militaire uniformen omvatte. Ook waren documenten van de communisti sche partij aangetroffen. De raad van commissarissen der K.L.M. kwam bewijs van de ernst der situatie bij de maat schappij zaterdagmiddag in het hoofdkantoor der KX.3I. in Den Haag bijeen om te beslissen over de samenstelling der direc tie. De raad vergaderde van des middags een uur tot half zeven onder leiding van de voorzitter dl" ir F. Q. den Hollander, die sinds donderdag tevens tijdelijk voorzit ter is van directievergaderingen, nadat de president-directeur drs E. H. van der Beugel ontslag had genomen. De raad van commissarissen was niet voltallig. Onder meer ontbraken Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins der Nederlan den, prof. mr P. Lieftinck en mr H. Albarda. Te tien voor zeven werd een communiqué van de raad van commissarissen. voorgelezen, ■waaruit onder meer blijkt, dat de heren Slotemaker, Van der Wiel en Van der Kloot hun lidmaat schap van de directie der K.L.M. beschikbaar hebben gesteld en hun ontslag hebben aangeboden. Aan een op 24 januari te hou den algemene vergadering van aandeelhouders zal worden voor gesteld de heer E. H. Larive, di-, recteur van Shell Tankers N.V., te benoemen tot lid der directie van de K.L.M. De tekst van het communiqué luidt: „De raad van commissarissen van de K.L.M. heeft zich beraden over de structuur van de directie in verband met de omstandighe den waaronder de K.L.M. thans werkzaam is. Hij is daarbij tot de conclusie gekomen, dat onder de huidige omstandigheden aan een directie van vier leden de voorkeur dient te worden gegeven. De heren mr L. H. Slotemaker, mr J. van der Wiel en J. C. van der Kloot hebben, teneinde het de raad van commissarissen moge lijk te maken een reconstructie van de directie van de vennoot schap tot stand te brengen, in overleg met deze raad besloten, hun lidmaatschap van de directie beschikbaar te stellen en hun ontslag als zodanig aangeboden. De raad van commissarissen zal an een op 24 januari 1963 te hou den algemene vergadering van aandeelhouders voorstellen het ontslag van genoemde heren per 31 maart 1963 te aanvaarden on der betuiging van de bijzondere dank voor de grote diensten, die elk hunner gedurende vele jaren aan de KXr.M. heeft bewezen. De heren Slotemaker, Van der Wiel en Van der Kloot hebben zich op verzoek van de raad be reid verklaard hun kennis en er varing onderscheidenlijk op de gebieden van luchtvaartpolitiek en samenwerking, van het perso neelsbeleid en van commerciële aangelegenheden, in een advise rende functie ter beschikking van de K.L.M. te stellen. De raad heeft voorts besloten aan de op 24 januari 1963 te hou den algemene vergadering van aandeelhouders voor te stellen de heer E. H. Larive, directeur van Shell Tankes N.V., te benoemen tot lid van de directie van de K.L.M. De directie zal bij aanvaarding ruw of sf.Hraal? PUROl De nestor van het Nederlandse persbureauwezen, de heer M. S. Vaz Dias, is vrijdagavond te zijnen huize in Amsterdam over leden. Hij was 81 jaar. In 1904 vestigde de heer Vaz Dias, die ook een der eerste ge routineerde stenografen is ge weest, aan de Raamgracht te Am sterdam het „Centraal correspon dentiebureau voor dagbladen M. S. Vaz Dias". Binnen zeer korte tijd slaagde hij erin een groot net van- cor respondenten en tipgevers op te bouwen. Steeds meer bladen gin gen zich voor zijn berichten inte resseren en zo kwam zijn bureau snel tot ontwikkeling. Spoedig kon de heer Vaz Dias het werk alleen niet meer af en kwamen de heren J. Lissauer en J. J. da Silva, de latere mede directeuren en een jong meisje, later mevrouw Vaz Dias, hem in deze beginperiode bij de steeds toenemende werkzaamheden hel pen. Ook het buitenland werd nu binnen het werkterrein van het bureau getrokken. Vaz Diaz nam contact op met het Engelse bu reau Central News Agency in Londen. Hij verzocht dit bureau nieuws uit te wisselen, doch aan vankelijk leek het er niet op dat hij hierin zou slagen. Spoedig echter na de verovering van de nu nog in de perswereld bekende primeur over de cullinandia- mant, kwam een gunstig contact tot stand. Later werd de internationale berichtgeving nog verbeterd door eerst in Brussel en vervolgens in Parijs het belangrijkste wereld nieuws te verzamelen en langs de snelst mogelijke weg aan de Nederlandse bladen door te leve ren. Weer daarna kwam de heer Vaz Diaz in contact met het grote Duitse bureau Telegraphen Union zodat toen via deze bron de in ternationale berichten werden verkregen. In de eerste wereldoorlog be merkte de heer Vaz Dias al spoe dig hoe de berichten over getor pedeerde schepen van belangrijke invloed op de beurs waren. Hij begreep dat een snelle bericht geving ook voor de financiële wereld van het grootste belang was. Hij ging daarom ook berich ten aan de beursmensen ver strekken en zo ontstond de finan ciële afdeling van Vaz Dias. Inmiddels zocht het Amster damse bureau ook steeds meer contact met andere Nederlandse bureaus, o.a. met het meer dan 100 jaar oude Haagse Correspon dentiebureau. Dit was gespeciali seerd in hof- en regeringsnieuws. Een ander verwant bureau was het in 1931 als N.V. gestichte agentschap Aneta-Holland, met H. Salomonson als directeur. In 1925 was Vaz Dias het eer ste persbureau ter wereld dat de radiotelefonie dienstbaar maakte aan de verspreiding van het nieuws. Jarenlang is bovendien de i -ïzending van nieuwsberich ten voor de radioluisteraars door Vaz Dias verzorgd. In de eerste helft van de jaren dertig stond het persbureau Vaz Dias op de top van zijn bestaan. In 1934 werd met Reuter een groot contract gesloten op grond waarvan Vaz Dias de Reutel-be richten naar de provinciale kran ten doorgaf en Reuter de lande lijke bladen bleef bedienen. Voorts werden via de gelieerde „Verenigde Fotobureaus" illustra ties en via de verbonden cliché fabriek „Pax Holland" cliché,s, fotopagina's en matrijzen ver spreid. In 1931 reeds gaf Vaz Dias voor vertegenwoordigers van pers en beurs een demonstratie met de hypermoderne telex. Toen de Nederlandse dagbladen in 1934 besloten een eigen pers bureau op te richten werden de diensten van het persbureau Vaz Dias door het A.N.P. overgeno men. „Vaz Dias knipseldienst" be staat nog evenals „Vaz Dias In ternational", een internationale publiciteits- en public relations organisatie, welke vooral voor de Nederlandse exportindustrie be langrijke opdrachten verzorgt. De heer M. S. Vaz Dias, die ook secretaris is geweest van het col lege van Parnassin (dagelijks be stuur) der Portugees-Israëlitische Gemeente, was officier in de Or de van Oranje-Nassau en begif tigd met verschillende buiten landse onderscheidingen. Naar eerst thans bekend is ge worden zijn donderdag bij een brand in de bruinkoolmijn „Ca- tharina" in Noord-Bohemen 15 mijnwerkers om het leven geko men. Door gas- en rookontwik keling konden de reddingsploe gen de mijngang, waar de arbei ders zich bevonden, niet berei ken. van dit voorstel per 1 april 1963 worden gevormd door de heren ir F. Besancon, mr L. de Block en E. H. Larive. Zoals reeds eer der meegedeeld, zal de president- commissaris der K.L.M., dr ir F, Q. den Hollander, in afwachting van de benoeming van een presi dent-directeur, tijdelijk het voor zitterschap van de directie-verga- deringen bekleden. De directie van de K.L.M. zal zich onder het voorzitterschap van dr ir F. Q. den Hollander on middellijk zetten aan de verdere reorganisatie van het bedrijf, die door de huidige omstandigheden geboden is en die de mogelijkhe den moet scheppen de toekomst van ons nationale luchtvaartbe drijf te verzekeren". DE HEER E. H. LAJJIVE De 47-jarige Etienne Henri La rive, de nieuw benoemde direc teur van de K.L.M, en thans di recteur van Shell Tankers N.V., is bekend geworden als comman dant van de Nederlandse motor torpedoboten in de tweede we reldoorlog. Deze M.T.B.'s opereer den, als onderdelen van het z.g.* „Dover command" in het Kanaal. Enkele van de avonturen die de opvarenden van deze M.T.B.'s hebben beleefd, komen voor in het boek van Larvie: „Vannacht varen de Hollanders". De heer Larive is Ridder Mili taire Willemsorde derde klasse, drager van het bronzen kruis (hij ontving deze onderscheiding zelfs tweemaal), heeft de Engelse on derscheiding „Distinguished Ser vice Cross" met „bar" en is Rid der in de Orde van Oranje Nas sau met de zwaarden. De heer Larive is 23 september 1915 te Singapore geboren en var. Nederlandse nationaliteit. Hij was van 1934 tot 1937 adelborst te Willemsoord en werd als luite nant-ter-zee derde klasse uitge zonden naar het toenmalige Ne- derlandsch Indië. Aan boord van-Hr. Ms torpedo- bootjager Van Galen keerde hij in april 1940 in ons land terug. Aan boord van dit schip nam hij op 10 mei te Rotterdam aan de oorlogshandelingen deel waarbij de Van Galen bij een Duits lucht bombardement tot zinken werd gebracht. De heer Larive, die geweigerd had de z.g. erewoordsverklaring af te leggen, werd daarna in juli 1940 in krijgsgevangenschap naar Duitsland gebracht. Enkele po gingen tot ontsnappen mislukten, maar in 1941 had zijn pogen suc ces en wist hij Engeland te berei. ken. In Engeland werd hij benoemd tot commandant van de Neder landse motortorpedoboten en het z.g. „Dover command". In 1946 verliet hij de Koninklij ke Marine; hij trad in dat jaar in dienst van de Koninklijke/Shell' groep. In oktober 1951 werd hij be noemd tot adjunct-directeur van de N.V. Curagaosche Scheepvaart Maatschappij. In juni 1954 werd 'hij van Curacao overgeplaatst naar Nederland en in december van dat jaar benoemd tot direc teur van Shell Tankers N.V. Dr. Konrad Adenauer is zater dag 87 jaar geworden. Het is de veertiende en laatste keer, dat hij als hondskanselier zijn ver jaardag vierde. Na het zomer reces van het parlement legt hij zijn functie neer, zo heeft hij ge zegd. De vrije democraten boden de jarige een kist wijn aan. Van de socialistische oppositie kreeg hij, zoals gewoonlijk, een bos bloe men. Audenauer heeft zaterdagmor gen een Mis bijgewoond die door zijn zoon, mgr Paul Adenauer werd opgedragen in de kapel van Daarna gebruikte de bondskanse lier het ontbijt met de verpleeg sters van het ziekenhuis. Hij nam vervolgens de gelukwensen in ontvangst van zijn zeven kinde ren, zijn 23 kleinkinderen en van de rest van de familie. De officiële plechtigheden be gonnen in het paleis Schaumburg, waar Adenauer een afdeling van de Bundeswelir inspecteerde, ter wijl een Pruisische militaire mars werd gespeeld. De voorzitter van de Europese commissie van de E.E.G., profes sor Hallstein, noemde in een kor te toespraak de jarige een van de het Elisabeth-ziekenhuis in Bonn. vaders van Europa, Adenauer zei in antwoord hier op dat de tijd zal komen dat de Europese gemeenschappen hun blik naar Oost-Europa moeten richten. Daar zal in de toekomst 'n arbeidsterrein opengaan waar voor grote kracht en energie no dig zullen zijn. Een gemeen schappelijk Europa ook in het oosten zal in de toekomst werke lijkheid worden, aldus Adenauer. De bondskanselier heeft zes uur lang handen gedrukt van mensen, die hem in de kanselarij kwamen gelukwensen. Voor de televisie zei Adenauer: „Men is zo jong ais men zich voelt". Sedert enkele dagen verschij nen in Frankrijk tekenen, die erop wijzen dat de illegale orga nisatie van het geheime leger, de O. A. S., zich weer gaat roeren. De muren van metro-stations in Parijs vertonen weer de letters „O. A. S." en aansporingen als „Vermoordt De Gaulle". De po litie schat, dat enkele duizenden deserteurs en fanatici uit Alge rije thans in Frankrijk gereed staan om op bevel van O. A. S.- leiders handelend op te treden. De minister van Binnenlandse Zaken verklaarde donderdag in een bijeenkomst van de minister raad, dat de O. A. S. het op het leven van president De Gaulle gemunt heeft. Volgens hem was driekwart der gewapende be rovingen van de laatste tijd het werk van deze organisatie. De Franse Nationale Vergade ring heeft zaterdagochtend vroeg met 234 tegen 205 stemmen een wetsontwerp van de regering goedgekeurd, dat voorziet in de instelling van een permanente rechtbank voor de berechting van daden tegen de veiligheid en het gezag van de staat. De rechtbank zal vijf rechters tellen, twee militairen en drie (onder wie de president) bur gers. Zij worden voor twee jaar benoemd. Het traditionele onderscheid tussen externe (spionage) en in terne misdaden tegen de staats veiligheid wordt door het wets ontwerp afgeschaft. Beide soor ten komen onder de jurisdictie van de nieuwe rechtbank. Elf O. A. S.-mannen, die vorige maand in verband met een over val op een belastingkantoor in West-Frankrijk waren gearres teerd, hebben bekend dat zij in juli in Noord-Spanje een oplei ding in terrorisme hadden ont vangen. Op deze „cursus" was ook de bij verstek ter dood ver oordeelde ex-generaal Paul Gar- dy aanwezig, aldus deze mannen. Tegenover de politie hadden zij verklaard de opdracht te hebben gehad een afgevaardigde van het parlement te vermoorden. De bijzondere rechtbank die, behoudens de goedkeuring van het parlement, zal worden inge steld, zal „het hof voor de vei ligheid van de staat" worden ge noemd. Het zal bestaan uit vijf rechters, twee militaire officie ren en drie burgers, die voor een periode van twee jaar door de regering worden benoemd. Het wetsontwerp, waarbij deze rechtbank wordt ingesteld, maakt niet langer onderscheid tussen misdaden tegen de staat van buiten af, zoals spionage, of in de staat zelf. Zij vallen heide onder de bevoegdheid van het nieuwe instituut. Het contact met het Ameri kaanse ruimtevaartuig „Mari - ner", dat 14 december in de buurt van Venus de eerste directe ge gevens over deze planeet naar de aarde zond, is sinds vrijdag ver broken. Het bureau voor ruimtevaart, dat dit meedeelt, verklaart dat thans geen seinen meer worden opgevangen van de „Mariner", die een satelliet van de zon f; geworden.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1963 | | pagina 1