Uit de sneeuw geklapt Radio en Televisie Nederlanders ven spaarzaam Russen klagen bij Amerikanen over godsdienstvervolging SZaterdag 5 januari 1963. DE VRIJE ZEEUW Pagina 7 SNEEUW EN GLADDE WEGEN TEISTEREN ONS LAND VLIEGONGELUK OP ZESTIENHOVEN EEN KERSTMIS MET VELE SLACHTOFFERS Vliegongeluk op Zestienhoveiï Trieste balans van Kerstmis 1962 Perspectieven voor 1963 niet ongunsig RUSSISCHE „EVANGELISTEN" OP DE TERUGREIS BEURSOVERZICHT jeugdcafé «De Fles» voorlopig weer open in Rotterdam INTERNATIONALS ZEER VAST Wegen in Noord-Frankrijk voor zware en middelzware voertuigen gesloten Nederland heeft in de laatste week van het oude jaar een sneeuw val beleefd als in geen jaren het geval was. Vooral in het laatste weekend van 1962 zorgde een fatale combinatie van felle sneeuw jachten, spiegelgladde wegen en drljfijs er voor, dat grote delen van ons land aan de rand van het isolement werden gehrachf. Vele steden en dorpen lagen in een bijna middeleeuwse verlatenheid. Binnenwegen waren geheel, grote verkeerswegen vrijwel uitge storven. Hier en daar bleven auto's en zelfs sneeuwploegen in de opgejaagde sneeuw steken. Op sommige plaatsen bereikte de ^neeuw door opstuiving een hoogte van anderhalve meter. Een groot aantal bus- en veerdiensten werd lamgelegd. Het trein verkeer worstelde met vertragingen van een kwartier tot een uur. Het luchtverkeer was miniem. Schiphol vormde als het ware een oase voor vliegtuigen in de sneeuwwoestijn van West-Europa, want dank zij de wind op dit Nederlandse vliegveld was opstijgen en landen wel mogelijk, hetgeen op vrijwel geen enkel ander vlieg veld buiten ons land het geval bleek te zijn. Uiteraard lag de binnenscheepvaai't vrijwel stil, evenals de scheepvaart over het IJsselmeer. Twee binnenschepen, de „Zwa luw" en „Pax" zijn hiervan het slachtoffer geworden. Zij vroren in op het IJsselmeer. Toen men na enige tijd niets van deze beide schepen vernam, steeg de ongerustheid, Een ijsbreker „Walwis" heeft enige pogingen gedaan de schepen te bereiken, doch kon ze aanvankelijk niet vinden. Door een vliegtuig van de Rijkspolitie werd tenslotte de positie van de schepen vastgesteld, waarna de „Walvis" weer op pad ging, de schepen bereikte, bevrijdde en ze terugbracht naar Amsterdam. Een Engels vracht- en passagiersvliegtuig sloeg op het vliegveld Zestienhoven bij Rotterdam over de kop. De piloot kwam om het leven, niemand van de twaalf passagiers, onder wie twee kinderen, werd gewond. Twee vrouwelijke passagiers waren van Nederlandse afkomst. Dit was het eerste grote ongeluk op deze luchthaven in haar zesjarig bestaan. Een groot geluk is geweest, dat het over de kop geslagen vlieg tuig niet in brand is gevlogen, waardoor alle passagiers en twee bemanningsleden zich konden redden. De oorzaak van het ongeluk moet worden geweten aan het feit, dat de Engelse piloot van het vliegtuig bij de landing met zijn lan dingsgestel een top van een dijkje raakte, waardoor het toestel een tuimeling maakte. De Kerstdagen hebben ook in Nederland hun tol geëist, een tol die hoofdzakelijk te danken is geweest aan het barre winterweer. Het ijs, dat op velé plaatsen nog niet voldoende betrouwbaar was, heeft tijdens deze feestdagen 13 slachtoffers gemaakt. Het blijkt, dat velen menen, dat wanneer zij goed kunnen schaatsen en even tueel de zwemkunst machtig zijn, dat zij niets behoeven te vrezen. Dit is wel een ernstige vergissing, want door het ijs zakken is niet afhankelijk van goed kunnen schaatsen en ook het kunnen zwem men is geen garantie, dat men met zware kleren aan en liggend in ijskoud water het zal redden. Dat ondervinden jaarlijks enige mensen en de meesten van hen worden het slachtoffer. Door het verkeerd handelen met een gasgeiser, kwamen in Waal wijk niet minder dan zes mensen om het leven. Het bevriezen van ■gasgeijsers is iets, waarop men ook zeer attent moet Zijn, aange zien dff*W'öen ramp kan leiden; «oals-in-Waalwijk het geval is 'geweest. Een felle orand in Rotterdam kóstte vier mensen het leven. Een gasexplosie in de Maasstad vergde twee doden, terwijl een huis werd vernield en enkele anderen meer of minder érnstig werden beschadigd. Bij verkeersongevallen kwamen op deze Kerstdagen veertien mensen om het leven. Al met al een trieste Kerst voor vele gezinnen in ons land. (Nadruk verboden.) WIE BETAALT DE REKENING? In een vergeten schuilkelder in de Zweedse stad Slite heeft de af gelopen twintig jaar voortdurend een heerlijke temperatuur ge heerst, waarvan alleen de muizen e.d. hebben genoten. Men had daar namelijk destijds vier radia. toren van de elektrische verwar ming aan laten staan en twintig jaar lang is de stroomlevering doorgegaantotdat dezer da gen een beambte van het elektri citeitsbedrijf de vergeten stroom* gebruiker ontdekte, de meter af las en een nota uitschreef van vijftigduizend kronen, zo'n goede 35.000 gulden. Wie moest nu de rekening be talen? De gemeentelijke autori* telten van Slite wilden er niets van weten, want, zo zeiden zij, de schuilkelder behoorde niet aan de gemeente. Op gelijke wijze rea* geerden de haven-autoriteiten, de brandweer en de burgerverdedi ging organisatie. Het elektriciteitsbedrijf had inmiddels, in een poging om ten minste toch nog iets binnen te krijgen, de rekening al tot een tiende van het oorspronkelijke bedrag verminderd. De gemeente stemde er ten slotte in toe om de rekening van af 1 juli j.l., ad ongeveer driehon derd kronen, te betalen. Bij het bedrijf was men zich inmiddels vagelijk iets gaan herinneren van een voormalige.directeur die gra tis stroomlevering voor de schuil- kelder-verwarming beloofd zou hebben. En daar heeft men het toen maar bij gelaten. KOUDE „BEVRIEST" OOK CRIMINALITEIT Volgens de hoofdcommissaris van de Amsterdamse gemeente politie, de heer: H. J, van der Molen, heeft de hevige koude van de laatste dagen ook een „be vriezende" werking op de crimi naliteit in de hoofdstad. Het in brekersgilde heeft zich de laatste dagen bij voorbeeld opvallend rustig gehouden, hetgeen de po litie in deze drukke dagen zeer goed van pas komt. Ook de Amsterdamse jeugd levert weinig moeilijkheden op, vooral bij de intrede van het nieuwe jaar en bij de traditionele kerstboomverbranding trad dit aan het licht. Volgens de heer Van der Molen komt dit ener zijds omdat ijs en sneeuw de jeugd veel afleiding bezorgen en anderzijds omdat strenge koude over liet algemeen de agressivi teit van de mensen vermindert. „Iedere vorm van criminaliteit is sinds de intrede van de vorst periode afgenomen. Omdat ook wij in deze tijd veel moeilijker werken, is het een gunstig neven verschijnsel van de koude," aldus de Amsterdamse hoofdcommissa ris. Na 1958 is ons land in razend tempo de top van de gunstige conjunctuur gaan beklimmen. Thans zijn we in Nederland over deze top heen. Er bestaat mo menteel een toenemende druk op de prijzen, de investeringen ne men af, het algemeen klimaat wordt ook in verband met de buitenlandse concurrentie vinni ger. 4 Ons land heeft ontegenzegge lijk in de industriële ontwikke ling binnen het raam van de Europese Economische Gemeen- schap een flink aandeel gehad. Sinds 1958 is onze industriële produktie met liefst 30 voor uitgegaan, de totale buitenlandse handel met 39 die thans voor nagenoeg 50 betrekking heeft op de E. E. G.-partners. Voor geen gering deel is deze economische expansie te danken aan de vele en omvangrijke in vesteringen bij de industriële on dernemingen, waartoe de ruime winsten en de eveneens door- Een dertigtal Russen, voor het merendeel vrouwen en kinderen uit de stad Tsjesnogorsk in Zuid- Siberië, heeft zich donderdag ochtend op het terrein van de Amerikaanse ambassade in Mos kou begeven, klaarblijkelijk ge bruik makend van een ogenblik van onachtzaamheid der militie die altijd de wacht houdt bij het gebouw. Zij klaagden over „gods dienstvervolging". In een mededeling van de am bassade wordt nog gezegd, dat het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken op de hoog te was gesteld van de aankomst der Russen. De ambassade had het ministerie verzocht „op ge, paste wijze" zorg te dragen voor deze mensen. 'In- het gebied van Tsjerno- gorsk wordt steenkool gedolven. Siberië is een centrum van ac tiviteit der Jehova's getuigen ge noemd. Deze mensen zijn vol gens persberichten over proces sen tegen enige leiders, tegen standers van de Sowjet-staat. Van de zijde van de Ameri kaanse ambassade is later verno men, dat de Uit zes mannen, twaalf vrouwen en veertien kin deren bestaande groep te kennen had gegeven „naar Israël of een ander land" te willen vertrekken. 'Het was echter niet duidelijk geworden of zij hiermee de mo derne Joodse staat Israël of het Israël waarover de Bijbel spreekt hadden bedoeld. De groep had verzoekschriften bij zich, waarin zij verklaarde aan godsdienstige vervolging bloot te staan en waarin de wens werd geuit de Sowjet-Unie te mogen verlaten. Déze geschrif ten werden in het Amerikaanse ambassadegebouw achtergelaten. De leden van de groep hadden aan ambassdepersoneel meege deeld dat zij vier dagen hadden gereisd om Moskou te bereiken. Zij kregen warme koffie in de tijd dat dit personeel uiteenzette, waarom de groep niet op het ambassadeterrein kon blijven. Van de zijde van de Ameri kaanse ambassade is nog meege deeld dat deze de betrokken Sow- jetrussische autoriteiten heeft verzocht de groep „behoorlijk" te behandelen. Een desbetreffen de verzekering werd door Sow- jetrussische ambtenaren gege ven, voordat de groep in de auto bus vertrok. Het Sowjetrussische ministerie van Buitenlands Zaken heeft zich bij de Amerikaanse ambas sade verontschuldigd wegens de gehouden „demonstratie". Twee ambtenaren van dit jpirjisterie verklaarden dat degi'oèpsledèii levensmiddelen zouden krijgen en dat zij de geneeskundige hulp zou ontvangen die zij nodig had. Men had namelijk op de ambas sade de indruk dat ehkele kinde ren ziek waren. Van de zijde van het Sowjet- Russische ministerie van Buiten landse Zaken werd nog aan de Amerikaanse ambassade meege deeld dat „niemand in de Sowjet- Unie wegens zijn godsdienstige overtuiging wordt vervolgd". Later reed een autobus op het terrein van de Amerikaanse am bassade voor. Een Sowjetrussi sche ambtenaar probeerde de groep in de bus tö krijgen. Deze weigerde dit aanvankelijk. Een aantal vrouwen en kinderen be gon te hullen en een jonge man zei in het Russisch„Wij willen nergens heengaan. Zij zullen ons doodschieten". Een oudere man riep: „Er is voor ons in de Sowjet-Unie geen plaats. Wij vragen aan mensen, die in God en Christus geloven: Helpt ons". De Sowjetrussische ambtenaar bleef proberen de Russen in de bus te krijgen. Na tién minuten gingen enkele mensen de bus binnen, waarna de rest van de groep langzaam volgde. De plaats Tsjernogorsk, waar uit zij afkomstig isj ligt meer dan drieduizend kilometer ten oosten van Moskou. Een woordvoerder van de commissie voor godsdienstaan gelegenheden van de Sowjet-mi- nisterraad deelde donderdagmid dag mede, dat een onderzoek zal worden ingesteld naar de mis standen waarover de vluchtelin gen zich beklagen. Als blijkt dat de plaatselijke autoriteiten zich aan onregelmatigheden wat be treft godsdienstvrijheid hebben schuldig gemaakt, zullen justi tiële maatregelen worden geno men, aldus de woordvoerder. De vertegenwoordiger der commis sie in Krasnojarsk, waar een evangelistische gemeenschap be staat, is terzake telegrafisch ge ïnstrueerd. De 32 uit Siberië afkomstige Russische „evangelisten", die een reis van vier dagen uit hun ruim 3.000 km ten oosten van Moskou, gelegen woonplaats Tsjernogorsk naar de Sowjet russische hoofdstad Moskou heb ben gemaakt, waar zij de be scherming van een buitenlandse ambassade wilden verwerven tegen de godsdienstvervolging, waaraan zij zeggen bloot te staan, hebben vrijdag per trein de terugreis aangevangen. Een woordvoerder van het Sowjet russische ministerie van Buiten landse Zaken heeft dit vrijdag ochtend. aan verslaggevers mede gedeeld. gaans ruime kapitaalsmarkt hen in staat stelden. Na de expansie van de laatste jaren is echter reeds in 1961 een ook nu nog voortdurende vertra gingsproces ingetreden. De in dustriële produktie, die in 1960 nog een stijging van 8 en in 1961 van 4 vertoonde, is in het afgelopen jaar in mindere mate gestegen. De buitenlandse afzet stijgt echter veel minder snel dan die in het binnenland. De hogere lo nen doen ook de consumptieve bestedingen in ons land nog steeds toenemen. De vraag rijst echter wanneer er een behoefte- verzadiging zal gaan intreden. Hierover verschillen de menin gen van de deskundigen. Sommi gen menen dat die behoefte-Ver- zadiging zeker zal intreden, an deren poneren dat de reclame, die steeds geraffineerder Wördt, onveranderd nieuwe behoeften zal wekken en dus de binnen landse koopkracht op hetzelfde peil zal blijven. Gelukkig gaat de toenemende behoeftebevrediging niet ten kos te van de besparingen. In som mige gezinnen zal men zijn geld ongetwijfeld tot de laatste cent uitgeven, doch van een overspan nen behoeftebevrediging kan toch zeker niet gesproken wor den. De spaartegoeden bij de spaarbanken zijn bijvoorbeeld het afgelopen jaar weer aanzien lijk gestegen en ook bij de han delsbanken is het tegoed in de vorm van deposito's en krediteu- ren in de loop van 1962 opnieuw toegenomen. Hoewel onze economie in 1963 voor menige krachtproef zal worden gesteld, zijn de perspec tieven toch niet ongunstig. Be langrijk is hierbij vooral dat de conjunctuurontwikkeling in de omliggende landen weer een in dustriële opleving vermelden, na dat in bijzonder in West-Duits- land het er een tijdlang wel even heel somber had uitgezien. GEEN ELEKTRISCHE KACHEL BIJ BEVROREN WINKELRUITEN Ervaringen bij vorige perioden van strenge vorst opgedaan, le veren grond op voor de waar schuwing, bevroren winkelrui ten niet door middel van een elektrische kachel te ontdooien. Door het plaatsen van een elektrische kachel op korte af stand van de bevroren ruit wordt deze plaatselijk te sterk verhit. De Nederlandse organisatie van Glasassuradeuren geeft het ad vies bevroren winkelruiten te ontdooien, resp. bevriezing te voorkomen door middel van ven tilatoren, die zo nodig ook 's nachts werkzaam blijven. ZONDAG 6 JANUARI HILVERSUM I: 8.00 Nws en sóe. strijdlied; 8.18 Voor het platteland: 8,30 Weer of geen weer, gevar. progr.; 9.45 Geeste lijk leven, toespr.; 10.00 Ned, Strijkkwartet: mod. muz.; 10.30 Woorden van werkelijkheid: ge dichten van deze tijd; 10.45 Zon dagochtend in VARA-studio 5, gevar. progr.; 12.00 Platenmati- nee 12.30: Mogelijke afgelas ting van wedstrijden); 13.00 Nws; 13.07 De toestand in de wereld, lezing; 13.17 Meded. of gram.; 13.20 Knipperlicht, een progr. voor alle weggebruikers; 14.00 Boekbespr.; 14.10 Nat. jeugdorkest en zangsol.: mod. muz.; 15.00 Toneelbeschouwing; 15.10 Klass. en mod. kamermuz.; 15.55 Danaorkest en zangsol.; 16.30 Sportrevue; 17.00 Latijns- Amer. muz.; 17.30 Voor de jeugd; 17.50 Nws, sportuitsl. en sport- journ.; 18.30 Korte Herv. kerk dienst; 19.00 Voor de kinderen; 19.30 De Open Deur; 20.00 Nws; 20.05 Kleurrijke klanken; 20.55 Gram.; 21.05 Eenzijdig gesprek, hoorspel; 21.40 Lichte orkest- muz.22.00 Zangrecital; 22.30 Nwe; 22.40 Act.; 22.55 Meded. en sportuitsl. 2e kias voetbal; 23.00 Met de Franse slag; 23.25 Klass. gram.; 23.55 Nws. HILVERSUM II: 8.00 Nws; 8.15 Klass. gram.; 8.25 Inleiding Hoogmis; 8.30 Hoogmis; 9.30 Nws en waterstanden; 9.45. Geestelijke liederen (gr.); 10.00 Muz. voor de Zondag; 10.15 In leiding op de kerkdienst; 10.30 Ned. Herv. kerkdienst; 11.30 Vraag en antwoord? 11.45 De kerk in de spiegel van de pers; 12.00 Klass. orgelmuz. (gr.); 12.15 De Springplank: jonge ar tiesten; 12.40 Jubileum-aktie SUS 10; 12.50 Buitenl. comm.: 13.00 Nws en eventueel meded.; 13.10 De Stemvork: Bel Canto- progr. met toelichting; 13.45 De kerk in Oostenrijk, lezing; 14.00 Voor de kinderen; 14.30 Sopraan en piano: klass. liederen; 14.50 Klein beginnen: De Luxair, praatje; 15.00 Omroeporkest, en groot omroepkoor: klass. muz.; 15.25 Muz. aspecten, muz. lezing; 15.55 De kerk zijt Gij, lezing; 16.00 Sport; 16.30 Vespers; 17.00 Geref. kerkdienst; 18.30 Vocaal dubbelkwartet; 19.00 Nws uit de kerken; 19.05 Samenzang; 19.30 De openbaring aan Johannes, lezing; 19.45 Nws; 20.00 De nacht waarin de tijd stilstond, hoorspel; 20,45 Kerkorgelconcert; 21.10 Viool en piano: mod. muz.; 21.30 Wissewassen..., licht progr.; 21.50 Lichte koorzang; 22.20 22.25 Boekbespr.; 22.30 Nws; 22.40 Avondgebed; 22.50 Volks- muz.; met comm.; 23.20 Retour tjes, een veertiendaagse terug blik op ons progr.; 23.55 Nws. BRUSSEL (VI.): 12.00 Nws; 12.03 Koperensemble; 12.30 Weerber.; 12.35 Amus.muz.; 12.50 Frogr.-overz.: 13.00 Nws; 13.15 Voor de soldaten; 14.00 Opera- en Bel Cantoconc.; 15.00 Sport- kron.; 18.00 Pianorecital; 18.20 Kamermuz.; 18.30 Godsd. uitz.; 19.00 Nws; 19.30 Knapenkoor; 20.00 Oost, West, Thuis Best, amus.progr.; 22.00 Nws; 22.15 Dansmuz.; 23.05 Gevar. muz.; 23.55j, Nws. Televisieprogramma's NED. TV: 16.00 Biljarten: Tournooi om bet Ned. kamp. ereklasse bandstoten te Gronin gen; 19.30 Weekjournaal; 20.00 Sport in beeld; 20.30 De Flint- stones, tekenfilm; 20.55 Stad huis op stelten, TV-spel (deel 4)21.25 Kunstmaandorkest van Amsterdam met zangsol.: klass. muz.; 22.05 Een sterre van won dere pracht, rep. over de zielzorg in de Parijse banlieu. BELGIË (VI.)11.00 H. Mis; 15.00 Landbouwkron.; 15.30 Pa norama, de week in beeld; 16.00 Don Carlos, opera; 17.00 Voor de kleuters; 17.20 Rep. van het Bel gisch kamp. achter derny's; 18.25 Alarm in Indië, avonturenfilm voor de jeugd; 20.00 Nws; 20.25 Het manneke; 20.30 De verloren revue, variétéprogr.; 21.05 Zon nige morgen, éénakter; 21.25 Sportweekend; 21.55 Festival, korte bekroonde films; 22.45 Nws. MAANDAG 7 JANUARI HILVERSUM I: 7.00 Nws; 7.10 Ochtendgym.; 7.20 Soc. strijdlied; 7.23 Lichte ochtendkl. (gr.) (7.35 Van de voorpag., praatje)8.00 Nws en soc. strijd lied; 8.18 Licht ehs. met zangsol.; 8.48 Lichte gram.; 9.00 Gym. voor de vrouw; 9.10 Klass. gr. (9.35 Waterstanden); 10.00 Zeg gen of laten zeggen, overden king; 10.20 Voor de vrouw; 11.20 Voordracht; 1.1.40 Pianorecital; mod. muz.; 12.00 Voor het plat teland; 12.05 Dansorkest met zangso'.; 12.30 Meded. t.b.v. land en tuinbouw; 12.33 Act. of gram;. 12.38 Eleetronisch orgelspel; 13.00 NWS; 13.15 Pragtje voor de Middenstand; 13.20 Western - muz.13.45 Wikken en wegen, praatje; 14.00 Lichte gram.; 14.15 Dit is Uw leven; 15.15 Piano recital: klass. muz.; 15.45 Ar cheologie in Israël, lezing; 16.00 Zestig min. voor boven de zestig; 17.00 Oude liedjes; 17.15 Streek- uitz..; 17.35 Licht instr. ens.18.00 Nws en comm.; 18.20 Act.; 18.30 Eleetronisch orgelspel; 18.45 Uitz. in samenwerking met de Liberaal Joodse gemeenten; 19.00 Parlementair overz.; 19.15 Reg. uitz.; 19.30 Maliënkolder, hoor spel; 20.00 Nws; 20.05 Melodieën- Expres; 20.30 Je neemt er wat van mee...!, quiz; 21.20 Licht instr. sextet; 21.50 Marimba, maandagavond-magazine; 22.30 Nws; 22.40 Concertgebouwork.: mod. en klass. muz.; 23.55 Nws. HILVERSUM II; 7.00 Nws en SOS-ber.: 7.10 Dagopening; 7.25 Klass. gram.; 7.35 Sportuitsl. van zaterdag; 7.45 Radiokrant; 8.00 Nws; 8.15 Geestelijke liederen (opn.); 8.30 Lichte gram.; 9.00 Voor de zieken; 9.35 Lichte gr.; 9.40 Voor de vrouw; 10.10 Gr.; 10.20 Theologische etherleer gang; 11.05 Bariton en piano; mod. liederen; 11.25 Lichte muz.; 11.55 Lichte gram.; 12.25 Voor boer en tuinder; 12.30 Meded. t.b.v. land- en tuinbouw; 12.33 Lichte orkest; 12.54 Gram. even tueel act.; 13.00 Nws; 13.15 Licht ensemble; 13.45 Gram.; 14.05 klass. gram.; 14.30 Samen uit, samen thuis, gevar. progr.; 15.40 Musette klanken (gr.)16.00 Bij- beloverdenking16.30 Pianoreci tal (gr.): mod. muz.; 17.00 Voor de kleuters; 17.15 Voor de jeugd; 17.30 Lichte gram.; 17.40 Beurs- ber.; 17.45 Gram.; 17.50 Reg. uitz.; 1S.00 Orgelspel: amus. muz.; 18.30 Met band en plaat voor U paraat; 19.00 Nws en weerpraatje; 19.10 Gram. voor de jeugd; 19.30 Radiokrant; 19.50 Mexicaanse klanken (gr.); 20.00 Licht instr. kwartet; 20.20 Het brood dat wij breken, hoorspel; 21.25 Gram.; 21.30 Klass. piano trio's; 22.00 Volk en staat. pari. comm.; 22.15 Klass. en mod. ka mermuz.; 22.30 Nws; 22.40 Avondoverdenking; 22.55 Boek bespr.; 23.05 Muz. vraagbaak; 23.40 Evangelie in Esperanto; 23.55 Nws. BRUSSEL: 12.00 Mws; 12.03 Lichte muz.; 12.30 Weerber.; 12.35 Landbouwkron.; 12.42 Reci tal; 12.50 Beursber.; 13.00 Nws; 13.15 Kamermuz.; 14.00 Nws; 14.03 Schoolradio; 15.45 Lichte muz.; 16.00 Nws; 16.03Beursber.; 16.09 Voor de .zieken; 17.00 Nws; 17.15 Zang en piano; 17.40 Lich te orkestmuz.; 18.00 Nws; 18.03 Chansons; 18.18 Paardesportber. 18.20 Voor de soldaten; 18.50 Radiokron.; 19.00 Nws; 19.40 In en om de opera; 20.00 Jazzmuz.; 20.30 Voor de teenagers; 21.00 My fair lady, musical; 22.00 Nws; 22.15 Volksdansen en -zan gen; 22.35 De Zeven Kunsten; 23.00 Nws; 23.05 Gevar. muz.; 23.35 Kamermuz.; 23.55 Nws; 24.00 Voor de zeelieden. Televisieprogramma's NED. TV'; 18.30 Bijbelprogram ma voor de jeugd; 19.50 Aanbe veling Openbaar Kunstbezit;; 20.00 Journaal en weeroverz.; 20.20 Zendtijd politieke partijen: K.V.P.; 20.30 Waterwegen in mi niatuur, docum. film: 20.45 Tu mult in Toca, speelfilm; 22.15 Journaal. BELGIË (VI.)19.00 Progr. voor de jongeren; 19.30 Open-' baar kunstbezit in Vlaanderen;: 19.40 Zoeklicht op de culturele actualiteit; 20.00 Nws; 20.30 Kriegsgericht, speelfilm; '22,00 Medium, toneel en literatuur; 22.30 Nieuws. Vandaag gaat het Rotterdamse jeugdcafé „De fles" voorlopig tijdelijk weer open, nadat het vier weken lang geen enkele klant heeft mogen ontvangen. Enige tijd geleden nam de bur gemeester van de Maastad het toch wel opzienbarende besluit over te gaan tot sluiting van het café aan de 's Gravendijkwal. Een uitgebreid politieonder zoek naar de wijze van exploita tie van het jeugdcafé, was daar aan voorafgegaan. Ouders van de vaak zeer jeugdige Flesbezoe- kers waren van mening dat een frequent bezoek aan het omstre den café zou kunnen lelden tot een morele en zedelijke onder gang van hun kinderen. Toen de politie het onderzoek had afge sloten bleek dat de klachten niet zonder reden waren ingediend. Van het café uit werden bij par ticulieren thuis geregeld „feest jes" georganiseerd, die beslist de toets der kritiek niet konden doorstaan. Ónder de organisatoren bevon den zich zelfs oudere, gehuwde personen, die de „feestgangers" voornamelijk uit de jeugdige be zoekers van De Pies recruteerden. Voorts kwam aan het licht, dat jongelui zich schuldig maakten aan joy-riding, diefstal en heling van bromfietsen, teneinde aan het nodige geld voor een bezoek aan „De fles" te kunnen komen. Onmiddellijk na het afsluiten van het onderzoek moest „De fles" vier weken sluiten. Het is echter gebleken, dat dit niet de enige maatregel is geweest. Thans is bekend geworden, dat B. en W. op grond van het eer der door dé politie uitgebrachte rapport hebben besloten het ver lof A van „De fles" in te trek ken. Deze maatregel houdt in, dat de eigenaar van „De fles" gedu rende vijf jaar zijn zaak zal moe ten sluiten. Bovendien zal hij dan gedurende een zelfde periode geen leidinggevende functie in een Horeca-bedrijf mogen uit oefenen. Voor de eigenaar is ech ter nog de mogelijkheid aanwe zig tegen het laatste besluit van het Rotterdamse gemeentebe stuur bij Gedeputeerde Staten van Zuid Holland in beroep te gaan. Hij heeft daartoe nog twee weken de tijd en zolang zal zijn café aan de 's Gravendijkwal open mogen blijven. Gaat hij in derdaad bij G. S. van Zuid Hol land tegen bet besluit in beroep dan mag het café geopend blij ven totdat Gedeputeerden een uitspraak hebben gedaan, en blijft zijn verlof A van kracht. Het Damrak heeft gistermid dag verrast met een vaste tot zeer vaste stemming bij de ope ning voor de internationale waar- den. De stimulans ging hoofdza kelijk uit van Wall Street, waai de markt donderdag aan het slot flinke koerswinsten te zien gaf bij grote omzetten. De laatste dag van deze zeer korte beursweek bracht de prijs voor Philips op 142,30, tegen donderdag als slotprijs 138,90. Unilevers ruim drie gulden hoger op 141,20. Kon. Olies plus 2,50 bij een no tering op 158,50. Hoogovens la gen zeer goed in de markt, waar door dit fonds twaalf punten hoger opende op 568 >/z. AKU zette vijf punten hoger in op 408. Gezien de zeer vaste stemming voor de overige hoofdfondsen vond de beurs de openingskoers voor de AKU-aandelen te laag. Al spoedig daagden dan ook van alle kanten kopers op, waardoor de koers snel opliep tot 412. Later op de middag werd zelfs 414 gedaan. De vraag kwam zo wel van het publiek als voor buitenlandse rekening. Het ge publiceerde bericht, dat het Bun- desgerichtshof in Karlsruhe een voor het AKU-concern gunstige beslissing inzake de Spaltungs- zaak heeft genomen is, aldus de beurs, mede van invloed op de koersvorming voor de rayon-aan delen. De hoek van de AKU-aan delen trok gisteren de grootste belangstelling. Wall Street heeft donderdag door een zeer vaste stemming blijkbaar willen aantonen, dat de zwakke tendentie van de voor gaande dag, op een vergissing berustte. Als gevolg van de grote omzetten raakte de tikker achter met het doorgeven van de note ringen. De markt in New York werd gestimuleerd door het ge rucht, dat de belastingverlaging, Waarvoor de regering Kennedy grote belangstelling heeft, eén bedrag van circa acht miljard dollar zal vergen. Een dergelijk bedrag zal ontegenzeggelijk het bedrijfsleven in Amerika ten goede komen en de werkloosheid doen afnemen. Óok de overige Europese beurzen gaven gisteren hogere koersen te zien. De Ne derlandse hoofdfondsen waren op de New Yorkse beurs zeer in trek waardoor de koersen aan zienlijk stegen. Hierop reageerde Amsterdam gistermiddag dan ook begrijpelijk met een zeer vas te stemming voor de interna tionale waarden. Gedurende de verdere beurs- duur konden de hoge openings koersen goed worden gehand haafd. Ook AKU bleef rond de 414 schommelen. Alle hoofd fondsen sloten op bijna het hoog ste punt van de dag. Vergeleken met de slotkoers van het vorige jaar boekte AKU deze beurs week een koerswinst van circa dertien punten. Hoogovens ruim tien punten hoger. Philips verbe terde ruim drie gulden. Kon. Olie circa 1,50 hoger. Unilevers avanceerden drie gulden. Ook de scheepvaarthoek en die van de leidende cultures ga ven koersverbetefingeü te zien. De beleggingsmarkt werd wat onder druk gezet door de aan kondiging van een nieuwe 4 Vc procent lening „Bank voor Ne derlandse Gemeenten" groot ƒ100 min pari, waarop kan worden ingeschreven op J6 janu ari. De vorige lening voor ge noemde instelling was eveneens groot ƒ100 min. Aangezien deze lening nog betaald moet worden vindt de beurs het niet elegant, dat thans reeds een nieuwe lening Bank voor Nederlandse Gemeenten wordt aangekondigd. De lening zal er, aldus de beurs, wel ingaan. In de lokale af delingen werden voor het merendeel hogere koer sen geregistreerd. De directie van „Tricobest" bezorgde de aan deelhouders een koude douche door de mededeling, dat het divi dend over 1962 zal worden gepas seerd (v.j. Zeven procent). De koers van de aandelen van dit concern werden dan ook lager geadviseerd. Int. concern Industrie Scheepvaart Banken Handel enz. Algemeen Beursindióes] 2/1 3/1 4/1 465.4 463.2 473.4 321.2 320.7 323.9 136.1 135.2 137.7 256.3 257.3 258.7 149.5 149.4 151.0 346.6 345.5 351.6 Nabem'skoersm AKU: 414—418 Vi gl Kon. Olie: 159.50—160.00 Philips 143.50—145.00 gl Unilever 141.50—143.00 Hoogovens 568—575 gl (4131a) (158.30) 142.30) i (141.10) (572.) Stemming vast. Advieskoersen buitenlands bankpapier De advieskoersen voor buiten- lands bankpapier heden geldend' in Amsterdam luiden Engels pond 10.0510.15' Amer. dollar 3.57—3.61] Canadese dollar 3.30—3.35 Franse frank (100) 73.20—73.70 Belg. frank (100) 7.19—7.24 Duitse mark (100) 89.60—90.10 Zweedse kroon (100) 68.90—69.90 Zwits. frank (100) 83.15—83.65 Ital. lire (10.000) 57.00—59.00 Deense kroon (100) 51.60—52.60 Noorse kroon (100) 49.8550.85 Oostenrijkse schilling (100) 13.92 Va—14.02 Va Port. escudo (100) 12.50—12.65 Spaanse peseta 100 gr. coup. 5.90—6,05 In de nacht van donderdag op vrijdag om twaalf uur, trad in Noord-Frankrijk de „barage de dégele" in werking'. Daardoor zijn de Wegen in de departementen Oise en Somme afgesloten vóór voertuigen van meer dan zes ton. Voor het departement Aisne geldt dezelfde, bepaling, maar dan voor voertuigen met'een totaalgewicht van meer dan ne gen ton. In het departement Marne zullen de wegen voor alle vervoer worden afgesloten. Dit betekent, dat. zware vracht wagens vanuit Nederland Parijs niet via Noord-Frankrijk kunnen bereiken, en dat voor de middel zware voertuigen eventueel ande re routes moeten worden geno men.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1963 | | pagina 7