Oostburgs Burgemeester sprak een Nieuwjaarsrede uit Rechtszaken BINNENLANDS NIEUWS Eric de Noorman - Het Wolven jong DE VRIJE ZEEUW Zaterdag 5 januari 1963. Bus- en bootdiensten moeten beter op de behoefte van de streek afgestemd worden Verliezen voor Amerikanen in de strijd in Zuid-Vietnam RIJKSWEGEN REDELIJK GOED BERIJDBAAR NIEUWE FRANKEERZEGEL VAN 4 CENT VELE WEGGEBRUIKERS ZIJN ZICH HUN VERANTWOORDE LIJKHEID NOG ONVOLDOENDE BEWUST DOOI IN BELGIë Zware straf wegens dood door schuld BIJSTANDREGELING MINDERVALIDEN VERHOOGD Gevangenisstraf en boete voor belastingfraude Twee Argentijnen veroordeeld VOETBAL BURGERLIJKE STAND LOOP DER BEVOLKING ff'"' "A 4 In zijn nieuwjaarsrede, uitge sproken tijdens de openbare raadsvergadering der gemeente raad van Oostburg, heeft de bui-, gemeester de heer J. L. van Leeuwen uitvoerig stilgestaan bij de bus. en bootdiensten. Wat betreft de busdiensten merkte de burgemeester op-, clat het onaanvaardbaar is, dat de beide busmaatschappijen, de S. B. M. en de Z. V. T. M., geen kans zien te Oostburg een sluitende aansluiting op deze buslijnen te verkrijgen. De bussen van de Z. V. T. M. komen 5 over het hele uur aan, de doorgaande bussen naar b.v. Cadzand en Sluis etc. vertrekken echter pas uit Oostburg kwart voor de hele uren. Dit betekent dat de mensen in de centrum gemeente Oostburg 40 minuten moeten wachten. Hoe is het toch mogelijk, aldus de burgemeester, dat dit probleem, dat nu al jaren in de belangstelling staat, door een samenwerking niet kan wor den opgelost? Moeten de gemeen ten soms „landingsrechten" van de busmaatschappijen in het ge ding brengen, om aan deze on houdbare situatie eens een einde te maken? Ook de houten brug bij Maiue- ghem, de doorgaande verbinding vanaf West Zeeuws-Vlaanderen naar België was de burgemeester een doorn in het oog. De streek die steeds nauwer wordt betrok ken in een economische samen werking met België zou met een betere brug uitstekend gediend zijn. Evenmin te spreken was de raadsvoorzitter over de bootdien sten op de zondagen. De praktijk 'leert, dat de boot in de zomer steeds om het uur vaart, in plaats van zoals in de dienstrege ling is aangegeven, om de twee uur. De busdiensten stellen ech ter hun verbindingen afhankelijk (terecht overigens) van de vaar- tijden van de boten. De praktijk komt er op neer, dat er wel een boot is, doch geen bus. Hiermede zijn het vooral de mensen, die niet over eigen ver voer beschikken, die gedupeerd worden. Een regelmatige veer dienst van Breskens naar Vlis- singen, ook op zondag, is drin gend gewenst. H,et zal in deze moderne tijd, aldus de burge meester niet zo moeilijk zijn om de directie van de Prov. Stoom bootdiensten er van te overtui gen, dat deze veerdienst ook op zondag in plaats van om de twee uur, om het uur moet varen. Bovendien heeft Westelijk Zeeuws-Vlaanderen genoeg poli tieke invloed, om dit gedaan te krijgen. Deze kwestie is beslist niet uitsluitend een kwestie van de minister van Waterstaat. Ook b.v. op de Oosterschelde, waarvan de veerdienst geheel on der beheer van de Provincie staat worden 's zondags slechts drie bootdiensten uitgevoerd. Het is volkomen uit de tijd en ouder wets, dat men een dergelijke be perkte verbinding op zondag '[handhaaft. Hartige woorden heeft Oost burgs burgemeester tevens ge wijd aan de herindeling van Westelijk Zeeuws-Vlaanderen. We hebben helemaal geen be hoefte aan een jarenlange strijd itussen de bevolking van twee ge beenten over een herindeling. 'Voor Oostburgs ontwikkeling is het dringend noodzakelijk, dat er een grenswijziging tot stand ikomt met Sehoondijke, Een besluitvaardig beleid zal ■naar ik verwacht in dit opzicht fleiden tot een verdere ontwikke ling van dit woongebied, welk ibesluit dit ook zal mogen worden ;in de toekomst. De herindeling van West 'Zeeuws-Vlaanderen is verdaagd, [omdat men dit geheel iw Zeeuws. {Vlaams verband wilde bezien. In dien dit herindelingsplan lang op zich laat wachten, zullen enkele partiële grenswijzigingen in de toekomst niet uit kunnen blijven. Het zielental van Oostburg is het afgelopen jaar achteruitge gaan met 12 en bedraagt nu 3924. Vorig jaar was dat 3936. In 19b was het nog 4040. De teruggang is voornamelijk te wijten aan de opheffing van het kamp voor Ambonnezen „De Wilgenhof". In dit verband bracht de bur gemeester de industriële ontwik keling ter sprake. Het gemeente bestuur poogt de industrievesti ging te bevorderen. Een groot bedrijf, gevestigd in het westen van het land, heeft eigener be weging informatieve stappen on dernomen om te Oostburg tot de vestiging van een nieuw bedrijf te komen. De onderhandelingen hierover, aldus de raadsvoorzit ter, zijn nog niet geëindigd. Er is een oproep gedaan om personeel aan-te trekken. Het bleek, dat niet voldoende vakbekwame krachten ter beschikking waren. Er is in deze door de onderne ming nog geen besluit genomen. Wel zijn een aantal deskundigen van mening, dat met deze vesti ging zou kunnen v. orden begon nen, te meer, daar ieder jaar een groot aantal leerlingen van de L. T. S. afkomend, elders werk moeten gaan zoeken. De voornaamste belemmering voor de vestiging van bedrijven in het algemeen is de personeels bezetting en vakmanschap. Warn neer dit bedrijf zich mettertijd in derdaad in Oostburg zou gaan vestigen, zou dit van aanzienlijke invloed kunnen zijn van de ver breding van de middelen van be staan in Oostburg en de gehele streek. Over de aard van het bedrijf kon de burgemeester geen ver dere mededelingen doen, doch wèl meende1-hij, dat, het geheel passend was in de sfeer van West Zeeuws-Vlaanderen. De burgemeester sprak de hartgron dige hoop uit, dat het bedoel de bedrijf in 1963 zou besluiten een filiaal te Oostbure te stich ten. Oostburg, aldüs burgemeester Van Leeuwen, heeft in West Zeeuws-Vlaanderen een speciale functie, a.o. als verkeersknoop punt, onderwijscentrum, markt wezen, politie, dienst van ge meentewerken, en ten slotte is er nog de belangrijke culturele po sitie, die Oostburg in het gewest inneemt. Dit brengt voor een betrekke lijk kleine gemeente als Oostburg vele verplichtingen met zich mee. Elders in de provincie wordt een dergelijke centrumpositie ingeno men door gemeenten met een aanzienlijk groter inwonertal dan Oostburg heeft. Deze gemeenten verkeren in een financieel veel betere finan ciële positie dan Oostburg. De fi nanciën zijaa voor Oostburg dan ook een probleem, dat zeer grote zorg baart Oostburg bereiken vanuit deze centrumpositie o.a. veel aanvragen voor de onthef fing van vermakelijkheidsbelas ting voor streekuitvoeringende inrichting van een openb. streek. U. L. O.-school; de Zeeuwse Mu ziekschool vraagt ieder jaar meer geld; de subsidie aan de Z. V. U. en de bijdragen voor de verbete ring van de wegen, die in Oost burg samenkomen. We zullen zoveel mogelijk naar de middelen moeten zoeken, om aan al deze verlangens te kun nen voldoen. De streekontwikkelingscom- missie, waarover de burgemees ter in zijn vorige nieuwjaarrede weinig goede woorden had, is wel wat meer actief geworden dan voorheen het geval was. Er wordt, aldus de heer Van Leeu wen, thans serieus gesproken over een gemeenschappelijke vuilophaaldienst. Hierover komt een rapport van de directeur van de Centrale Dienst. De aanleg van de derde buitenhaven in Breskens is voor de streek van enorm grote betekenis. Gezocht wordt naar een inter-gemeente- lijke overeenkomst voor de ex ploitatie van deze derde haven. Voor dit vraagstuk werkt een speciale commissie. Het E. T. I. in Zeeland is om advies gevraagd over deze aangelegenheid. De raadsagenda. Na het uitspreken van deze nieuwjaarsrede kwam de raads agenda aan de orde. Het betrof de grondexploitatie van het bun galowpark het „Schutteboeht". De aanbesteding van het bouw- rijpmaken, aanleg van straten en rioleringen is tegengevallen. De grondprijs werd aanvankelijk be paald op 15,90 per m'2. B. en W. stelden thans de raad voor deze grondprijs te bepalen op ƒ19,80 per m2, en die van de Ostade- straat op 15,50 per m2. Na enige discussie werd het voorstel van B. en W. aangeno men. De raad besloot nog accoord te gaan met de gewijzigde regeling voor ziektekostenvergoedingen voor ambtenaren, de zgn. I. Z. A.- regeling. De rondvraag leverde niets bijzonders op, waarna de voor zitter de vergadering sloot. Een Zuidvietnamese regerings woordvoerder heeft vrijdag in Saigon medegedeeld dat 65 man van het regeringsleger in een ge vecht, dat woensdag jl. op 65 km ten zuid-westen van de 'Zuitviet- namese hoofdstad werd geleverd, het leven hebben verloren. Hon derd militairen werden gewond. 101 communistische verzetslie den vielen in de strijd. Gedurende het gevecht, dat twaalf uur heeft geduurd, verlo ren voorts een kapitein van het Amerikaanse leger en nog twee Amerikaanse militairen 't leven. Tien Amerikanen werden ge wond. Dit geschiedde, toen tien Amerikaanse hefschroefvliegtui- gen, die Zuidvietnamese infante rie naar het strijdtoneel brach ten, plotseling door verdekt op gesteld luchtdoelgeschut der com munistische guerrilleros werd beschoten. Vijf wentelwieken werden hierbij omlaag geschoten, terwijl de vijf andere werden be schadigd. Deze helikopters wisten echter op eigen kracht hun basis te bereiken. De bemanningen der omlaag geschoten hefschroefvliegtuigen konden zich, als gemeld, onder dekking vanuit de- lucht en met de steun van Zuidvietnamese in fanterie, in veiligheid brengen. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat deelt mede, dat de rijkswegen op 4 januari te 16.00 uur alle redelijk goed berijdbaar waren. Ook de Afsluitdijk is thans in twee richtingen te berij den. De dijk Marken tot aan de Waterlandse zeedijk is in tegen stelling tot eerder verspreide be richten berijdbaar. De stremming op de rijksweg Duivenweg—Ab coude is in de loop van de giste ren opgeheven. Plaatselijk dient met gladheid, veroorzaakt door ijzel en sneeuw, rekening te wor den gehouden. Amerikaanse officieren, die de Zuidvietnamese strijdkrachten als raadgevers in de strijd tegen de communistische guerrillastrij ders terzijde staan, hebben don derdag jl., tezamen met Ameri kaanse correspondenten, het to neel van de strijd bezocht. De officieren en de journalis ten waren ervan overtuigd dat de verliezen der communistische verzetslieden betrekkelijk gering zijn geweest en dat zij zeker niet de 101 doden omvatten, die van Zuidvietnamese officiële zijde zijn opgegeven. Hieraan werd toegevoegd dat was waargenomen dat zestig „er zeer levend uitziende" commu nisten donderdag in kleine vaar tuigen het strijdtoneel verlieten. Een Amerikaanse militaire raad gever van de Zuidvietnamese luchtmacht had deze verzocht de boten vanuit de lucht te doen aanvallen, „doch dit is niet ge schied". In het kader van de vervanging van de frankeerzegel van het z.g. cijfertype zal binnenkort 'n nieu we zegel van 4 ct worden uitge geven, vervaardigd naar een ont werp van de kunstenaar A. v. d. Vossen te Overveen. Deze zegel, waarop de koelto rens van de Staatsmijnen in Lim burg zijn afgebeeld, zal worden gedrukt in de kleuren blauw mei lichte blauw-grijze ondertint. Vóórdat met de verkoop van deze nieuwe zegel van 4 ct zal worden begonnen, zal de nog op de postinriehtingen aanwezige voorraad van het cijfertype wor den uitverkocht. Aan verzoeken van het tpubliek om verstrekking van de nieuwe zegel zal echter worden voldaan. De zegel zal in rasterdiepdruk worden vervaardigd door Joh. Enschedé en Zonen, grafische in richtingen N. V. te Haarlem. Minister Korthals: „Het is te betreuren, dat vele weggebruikers zich hun verant woordelijkheid onvoldoende be wust zijn". De minister van Ver keer en Waterstaat, drs. H. A. Korthals zegt dit o.a. in zijn antwoord op schriftelijke vragen van het lid van de Tweede Ka mer de heer Geuze (C.H.U) over maatregelen ter bestrijding van de gladheid op de rijksweg Den HaagRotterdam. Het Kamerlid meende, dat op deze weg tot ver in het voormiddaguur van de 5de december geen of weinig maat regelen ter bestrijding van de gladheid waren getroffen, hoe wel vroegtijdig tegen het gevaar van gladheid was gewaarschuwd. Minister Korthals verklaart in zijn antwoord, dat omstreeks 7 uur 's morgens, toen een eerste begin van gladheid werd waar genomen met de daadwerkelijke gladheidsbestrijding werd begon nen. Hiermede is zonder onder breking doorgegaan tot ongeveer 16 uur daar mist regelmatig weer ijs-afzetting op de weg veroor zaakte. Onder de uitermate on gunstige weersomstandigheden van 5 december heeft het met de gladheidbestrijding belaste per soneel» van de rijkswaterstaat en van de betrokken aannemers zich naar de mening van de bewinds man op een lofwaardige wijze van zijn zeer moeilijke taak ge kweten. Wat het gedrag der weg gebruikers betreft, merkt minis ter Korthals verder nog op, dat ook op 5 december weer moest worden geconstateerd, dat on danks de plaatselijke zeer dichte mist en ondanks het feit, dat de mogelijkheid van gladde wegen of weggedeelten toch zeker niet uitgesloten kon worden geacht, op deze weg door velen met on verantwoord hoge snelheden ge reden werd. In dit verband wijst de minister er nog op, dat een be-ijzelde weg, ook nadat deze met zand en zout is afgestrooid aanmerkelijk minder stroef is dan een droog wegdek zodat bij het berijden ervan steeds extra voorzichtigheid geboden is. In Brussel en tal van andere plaatsen in België is de dooi in getreden. Donderdagnacht heeft het geregend en een groot deel van de sneeuw en ijzel is ver dwenen om plaats te maken voor grote modderplassen. De temperatuur schommelt tussen de twee en vijf graden en de grote wegen zijn weer goed berijdbaar. Een uitzondering vormt het gebied van de Arden nen, waar nieuwe sneeuwval wordt gemeld. - Wegens dood door schuld en het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid heeft het ge rechtshof in Amsterdam vrijdag ochtend de 37-jarige vertegen woordiger C. H. uit Ede veroor deeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van vier maan den en ontzegging van de rijbe voegdheid gedurende vijf jaar. Op zondag 23 juli 1961 botste de vertegenwoordiger in Assen delft met zijn auto tegen een Bij beschikking van de minister van Maatschappelijk Werk, mej. dr. M. A. M. Klompé, zijn de uit keringen ingevolge de tijdelijke bijstandregeling voor mmdervali- den met ingang van de uitke- ringsweek 31 december5 jan. voor personen van 21 tot 30 jaar verhoogd tot 23,25 en voor per sonen van 30 jaar en ouder tot 32,55. De regeling ge-dt voor meerderjarige ongehuaden, die bij hun ouders inwonen en geen regelmatige arbeid kunnen ver richten. Onder dit laatste wordt arbeid verstaan in normaal dienstverband of in het kader van de sociale werkvoorziening, waarvoor door 21 tot 30-jarigen netto 34,90 meer per week wordt ontvangen en 30-jarigen en ouderen ƒ48,80. Inkomsten uit arbeid of, bedrijf jvorden bij de vaststelling per uitkering voor tweederde gekort. De uitkerin gen kunnen vermeerderd worden met de premies voor vrijwillige en aanvullende ziekenfondsver zekering. AUTO IN BOTSING MET TREIN Op een niet-beveiligde over weg tussen Geleen (Oost) en Spaubeek is vrijdagmorgen om ongeveer kwart over elf een be stelauto gegrepen door een trein die van Sittard op weg was naar Heerlen. De chauffeur bleef ongedeerd, zijn auto werd totaal vernield. VROUW ZAT 7 DAGEN DOOD IN HAAR STOEL De Amsterdamse politie heeft donderdag de 75-jarige alleenwo nende mevr. M. E. V. dood in haar woning in de Corn. Sprin gerstraat in Zuid, zittende in een stoel, aangetroffen. De vrouw is vermoedelijk al op Tweede Kerstdag overleden. Bu ren hadden de politie gewaar schuwd omdat zij de vrouw al enige dagen niet hadden gezien. ARBEIDSONGELUK DODELIJK Donderdagavond is op het ter rein van de Shell Nederland aan de Vondelingen weg te Rotter dam de 34-jarige Rotterdamse pijpfitter P. J. van Bergen van een vier meter hoge stelling ge vallen en dodelijk verongelukt. MAN DOOR GAS VERSTIKKING OMGEKOMEN In zijn woning in de Laurier straat in Amsterdam is het stof felijk overschot aangetroffen van de 77-jarige heer J. F. Sehlatte- rer. Hij bleek door gasverstik- king om het leven te zijn geko men. Een boven het slachtoffer wonende student had een sterke gaslucht waargenomen. Hij ging op onderzoek uit en trof hierbij zijn buurman levenloos aan. Ge constateerd werd dat op de gas slang een koffiepot was gezet waardoor de slang van de leiding was getrokken. JONGETJE DOODGEBLOED Een 2'/2-jarig kindje van de familie De Bruin uit Gouda is donderdagmiddag door de glas deur van de ouderlijke woning gevallen. Hoewel medische hulp spoedig ter plaatse was, kwam het knaapje om door een slag aderlijke bloeding. motor met zijspan. De bestuur der van deze motor, de 40 jarige M. van Zaanen, kwam hierbij om het leven, zijn vrouw en een 10-jarig kind werden ernstig ge wond. onder aanwijsbare nood zaak was H. in een flauwe bocht op de linker rijbaan terecht ge komen. Hij was niet in het bezit van een rijbewijs en evenmin was hij verzekerd. De auto was gefinancierd; de verdachte had er nog geen cent van afbetaald. De procureur generaal had be vestiging van het Haarlemse rechtbank-vonnis geëist, t.w. zes maanden gevangenis en vijf jaar ontzegging van de rijbevoegd heid. De 43-jarige directeur van een scheepswerf te Papendrecht, F. van D. is vrijdag door de recht bank te Dordrecht veroordeeld tot een maand gevangenisstraf en een boete van 20.000 gulden sub sidiair 6 maanden hechtenis, om dat hij aan de belastingen een bedrag van 36.829,50 te weinig aan inkomsten had opgegeven. Dit bedrag had hij als provisie ontvangen voor werk als bemid delaar in zaken van een ander bedn'if. De officier van justitie had de zelfde boete, maar een gevange nisstraf van 2 maanden geëist. De 42-jarige mejuffrouw A. v. d. G. kreeg een maand voorwaar delijk met 2 jaar proeftijd en 500 gulden, subsidair 2 maanden, om dat ze als secretaresse van Van D. in diens boekhouding had mee gewerkt aan de belastingfraude. De eis tegen haar was geweest twee maanden voorwaardelijk met 3 jaar proeftijd en een boete van 1000,subsidair 6 maan den. Het Haagse gerechtshof heeft gistermorgen het vonnis van de rechtbank in Den Haag beves tigd, waarbij twee Argentijnen, de 32-jarige accountant E. N. C. en de 24-jarige student L. S., ieder werden veroordeeld tot zeven maanden gevangenisstraf met aftrek van voorarrest we gens gepleegde diefstallen. De accountant was door de Argentijnse regering, nadat hij een studiebeurs had ontvangen, naar Europa gereisd teneinde een rapport samen te stellen over de economische situatie. In Italië voegde de student zich bij hem. Daarna maakte het tweetal een tocht door Italië, Frankrijk en België en arriveerde vervol gens in Nederland. In al deze landen pleegden zij diefstallen. In Nederland o.m. in Amster dam, Marken, Volendam en Den Haag. In twee warenhuizen in Den Haag stalen zij voor enkele duizenden guldens aan goederen. De officier van Justitie bij de Haagse rechtbank was in hoger beroep gegaan van het vonnis der rechtbank. De procureur-ge neraal bij het hof eiste veertien dagen geleden twee jaar en vijf maanden gevangenistraf met af trek van voorarrest. 101. „Opschieten, opschieten" roept Skapti, „houdt op met dat stomme hinken, kerel en loop eens wat harder." „Waarom zou ik", grijnst Er- win, die de tijd heeft gehad om even duchtig na te denken. „Ontkomen kun je niet Skapti... zeker niet aan mijn vader. Och, och als je wist wie dat was liet je me hier van schrik staan, wed ik." „Praatjesmaker", gromt Skapti, „als jij de Noorse prins bent, zoals jezelf beweert, dan is je vader de koning der Noren, dat snapt ieder een... nou en wat zou dat? Ik doe je niets... integendeel... hahaha", hij grinnikt om zijn eigen slimheid, „ik heb je notabene gered van die böeventroep daarbinnen... en mag ik dan misschien een kleine belo ning daarvoor vragen? Voor het oppassen, hahahaha." ,,'t Lachen vergaat jou nog wel, Skapti", antwoordt Erwin met een onplezierig glimlachje... "„Kun jij je die twee kerels nog herinneren, die met Egil uit de burcht ge vlucht zijn? Die ene, die jou zo'n fijne klap op 't hoofd gaf? Kijk, Skapti, dat was nou Svein Lang tand." Met voldoening ziet Erwin, dat de ander toch een beetje bleek om zijn neus wordt... „En die an dere „Je liegt het", grauwt Skapti met een machteloze ruk aan het koord. „Pas op Skapti, want ze zijn alle bei dichterbij, dan je denkt," grin nikt Erwin...... en daarmee 'Slaat de prins onbewust de spijker op de kopwant op datzelfde moment staan Eric, Svein en de gids be sluiteloos bijeen. Ondanks al hun speuren hebben ze do uitgang van de vluchtgang niet kunnen vinden, en ze staan op het punt onverricn- terzake weer terug te keren, ais Eric opeens zachte stemmen meent te horen. Geruisloos sluipt hij met Svein en de gids in de richting van het geluid... en dan onder drukt hij maar met moeite een kreet: „Svein, kijk daar heb je Er win niet Skapti! Weest voorzichtig, want als Skapti zich bedreigd voelt zal hij Erwin er voor op laten draaien." IJSBREKERS OP HET HOLLANDS DIEP IJsbrekers zijn donderdag ingezet op het Hollands Diep om te po gen het water vrij van een ijs vloer te houden, waardoor drijf- ijs van de Waal naar zee kan af vloeien. Op de achtergrond de Mocrdijkbrug. EXTRA ,SNEEU\VCENT VOOR BROOD EN MELK Met het oog op de door sneeuw, val zeer moeilijk begaanbare we gen hebben de ministers van Eco nomische Zaken en van Land bouw en Visserij er zich mede kunnen verenigen, dat voor brood en melk en melkprodukten, in dien deze artikelen bij de consu ment aan huis worden bezorgd, 1 cent per brood vaji$J)0 gr., resp. per liter melk en pér fles melk produkten extra,rin rekening itvordt gebracht. sW In verband hiermede is, voor de provinciën waar de prijsbeschik- king brood 1962 geldt, een afzon derlijke beschikking in de Staats courant van 4 januari 1963 gepu bliceerd. De extra cent zal uiteraard ko men te vervallen, zodra de wegen weer behoorlijk begaanbaar zijn. OOK ZATERDAG- PROGRAMMA SCHUIFT EEN WEEK OP Er is enige verwarring ge rezen over het al dan niet op schuiven van het competitie programma van het zaterdag voetbal van de K. N. V. B. Als de weersomstandighederi1' dat toe laten, zullen op zaterdag' 12 januari a.s. de wedstrijden wor den gespeeld, die aanvankelijk waren vastgesteld voor zaterdag 5 januari. AXEL Geboren: 6 dec. Hendrikus Pe trus Arnoldus, z. van Theodorus Wilhelmus Bosch en Maria Theo dora van Hoek, wonende Fer- dinandstr. 27. 7 dec. Charles Juste Paul Marie, z. van Guy Lucien Jean Marie Driebeek en Ingrid Ludovica Alexandra The- resia Maria barones van Lams- weerde, won. Middelhovenstraat 14. 20 dec. Simone, d. van Pieter Hercules Esselbrugge en Pieter- nella Laurens, won. Buitenweg 37. 21 dec. Paulina Leonie Con- stantinus, d. van Petrus de Poor- ter en Ivonne Maria van Acker, won. Robertstr. 24. Huwelijks-aangifte: 28 dec, Hermanus van Luijk, 24 j., jm., en Pieternella Hamelink, 20 j., jd. Huwelijken: 3 dec. Gijsbert Do nald Smeets, van Den Helder, 23 j., jm., en Adriana Cornelia Crooy, 26 j., jd. 6 dec. Heinrich Everhardus Hermanus van den Nieuwboer, 22 j., jm., en Tilly de Brouwer, 19 j., jd; Paul Fran- ciscus Marie Verstraeten, 22 j„ jm., en Brigetta Louisa Buijs, 22 j., jd. 18 dec. Jan Dieleman, 25 j„ jm„ en Janneke Leuntje Rinn, 22 j-, jd- Overleden: 8 dec. Laurus Maat, 54 j., echtg. van Anthonia de Bue. 17 dec, Martinus Cornelis Lansen, 71 j., echtg. van Jaco- mijntje van Belle. 21 dec. Johan na de Bruijne, 70 j., d. van Wil lem de Bruijne en Sara van Dron- gelen. VOGELWAARDE Geboren: 5 dec. Paulina Maria, d. van Gerardus Johannes van Acker en Louisa Johanna de Klerk. 29 dec. Lueien Franciscus Roza, z. van Cyrilius Marie Cor- nelissens en Maria Francisca Verdurmen. Huwelijken: 1 dec. Alouisius Petrus Lauwers, 27 j., en Rosa lia Verrassel, 29 j. 27 dec. Jo- sephus Petrus Mathilda Mang- nus, 24 j„ en Mathilda Maria Serrarens, 23 j. 31 dec. Petrus Johannes Maria de Rijk, 29 j., en Maria Angelina Fiorentina Lam bert, 27 j. VOGELWAARDE In de maand december zijn in deze gemeente vertrokken: P. J. Collet en echtgenote, naar Hulst; Emelia Maria van der Veen, naar Hontenisse en Rosa lia LauwersVerrassel, naar Hontenisse. Gevestigd: N. P. Goossen en echtgenote, van Hontenisse.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1963 | | pagina 4