Provinciaal nieuws wm RïSPurol Concurrentie tussen Europa en de V.S. T)E VRIJE ZEEUW TERNEUZEN BIERVLIET BOSCHKAPELLE STOPPELDIJK ZAAMSLAG AGENDA Loop der bevolking over 1962 NIEUWE UITGIFTE BANK NEDERLANDSCHE GEMEENTEN ZWARTE BEERTJES Pockets VAN DE SANDE SOCIALISTISCHE WENS VOOR ADENAUER Engelands toetreding tot de E.E.G. van groot belang MISLUKKING VAN ONDERHANDELINGEN IS NOG MOGELIJK BRITSE VLIEGVELDEN WERKTEN MET VERLIES Achterstand wordt ingelopen TWEE BELGISCHE SPELEOLOGEN IN GROT BIJ NAMEN OMGEKOMEN TOESTAND IN DE WIERINGERMEER DOOR NIEUWE SNEEUWVAL OPNIEUW VERSLECHTERD 90 soorten vogels leveren strijd tegen de koude en de honger Zaterdag 5 januari 1963. Pagina 3 GREVELINGENDAM VERSPERT DRIJFIJS DE WEG De Grevelingendam, die voor driekwart is aangelegd, is er de oorzaak van dat thans op de Grouwe en de Zijpe veel meer drijf ijs voorkomt dan vroeger, Vroeger, vóór de aanleg van de dam, trok het meeste ijs, dat van de Volkerak kwam, via de Greve- lingen en Brouwershavensegat naar de Noordzee. Maar thans wordt dat zelfde drijfijs de weg versperd door de dam. Dit heeft tot gevolg dat al het ijs via het smalle Zijpe naar de Ooster- schelde moet afvloeien en dit be tekent tevens, dat de veerpont van de dienst Zijpe Anna-Jacoba Polder, de hoofdverbinding met Schouwen-Duiveland, veel meer last ondervindt van de ijsgang dan vroege Ook de lage water stand speelt deze veerdienst par ten, waardoor de verbinding nogal eens uitvalt. Deze lage waterstand veroor zaakt ook andere last. Zo voer de sleepboot „Jacoba" van kapi tein J. van Lent donderdag in de Oostkophaven die aan het einde van de Grevelingendam is aan gelegd en waar veel materieel voor de Deltawerken ligt, over een anker, waardoor juist onder de machinekamer een grote scheur ontstond. Deze scheur is provi sorisch gedicht en door aanhou dend pompen wordt de sleepboot boven water gehouden. Ze heeft thans ligplaats gekozen in de werkhaven te Bruinisse. Repa ratie is wegens het ijs niet mo gelijk. Een ligplaats in de werk haven hebben ook een aantal schepen gekozen die eveneens in de Oostkophayen lagen en enige dagen gelieél van de buiten wereld geïsoleerd zijn geweest. Vanaf Duiveïand via de Greveg lingendam was wegens sneeuw en ijs de Oostkophaven niet te bereiken en vanaf Flakkee was dit door de ijsgang ook niet mo gelijk. De schippers kregen zo doende aan alles gebrek. De sleepboot „Etna" van kapi tein Fokkens, die op weg was om enige kranen uit de Oostkop haven te verslepen, kreeg gis termorgen averij en moest naar Bruinisse terugkeren. Vandaag zullen nieuwe pogingen worden gedaan om de kranen te versle pen. Ook te land is de toestand op Schouwen-Duiveland verre van ideaal. De busdienst functioneert onregelmatig en de postdienst is geheel ontwricht. Een grote bull dozer van de Frima Hijmans uit Rosmalen, die was aangenomen om de wegen op Schouwen-Dui veland., sneeuwvrij te maken gleed donderdagavond door de gladheid 'van de weg van het wegdek van de Rampaartsedijk en kwam onder aan de dijk te recht. De chauffeur kreeg geen letsel. Zilveren jubileum. De heer G. P. Meert, hoofd van de R. K. Jongensschool „St. Willibrord" te Terneuzen, hoopt op dinsdag 8 januari a.s. de dag te herdenken, waarop hij 25 jaar bij het onderwijs werkzaam zal rijn. Om half negen wordt op die dag ter gelegenheid van dat heuglijke feit een mis opgedra- gen, waarna van 11 tot 12 een receptie volgt in de Jongens school aan de Begoniastraat. Het zal de zilveren jubilaris daar stellig niet aan belangstelling ontbreken. Zeer gevaarlijk spel Door de gemeentelijke reini gingsdienst wordt reeds enige tijd de door deze dienst op vracht auto's geladen sneeuw aan de Schependijk in het kanaal ge stort. Er ligt momenteel zó'n sneeuw massa in het water, dat het lijkt alsof deze sneeuw op de bodem van het kanaal rust. Dit is geenszins -het geval. Het is gebleken dat spelende kinde ren op deze berg van gestorte sneeuw proberen te klimmen en daarop willen gaan spelen. Ouders wordt dringend ver zocht hun kinderen te verbieden aan dit spelletje mede te doen, daar het gevaar groot is, dat de kinderen in deze losse sneeuw- mssa's wegzakken en stikken of verdrinken. Binnenbrandje De caféhoudster mevr. Van de H., wonende in de Hoogstraat, kwam 's morgens vroeg tot de onaangename ontdekking, dat haar gehele keuken was uitge- brand. Aangenomen moet worden, dat de oliekachel 's nachts is ont ploft. Doordat de keuken o.a. door bevriezing van de ramen herme tisch luchtdicht was afgesloten, en het vuur geen zuurstof kreeg loegevoerd, is de brand, die ern stige gevolgen had kunnen heb ben, daar de bewoners er niets van bemerkt hadden, uit zichzelf gedoofd. Wel was een grote hoeveelheid olie weggestroomd, waardoor het nodig was dat de brandweer er toch aan te pas kwam om de riolering door te spuiten, tenein de eventuele gasvorming in de rioolbuizen te voorkomen. De verzekering dekt de schade volledig. Avondmis op zondag. Voortaan zal in deze parochie m - B,vondmis worden opgedragen. De kinder mis op zondagmorgen komt dan te vervallen. Prijskaarting. In café Compiet werd een prijskaarting belegd, waaraan werd deelgenomen door 52 lief hebbers. De uitslag was als volgt 1. J. MangnusA. de Maat; 2. H. de KortA. van der Meijden; 3. P. de MaagtR. v. d. Branden; 4. R. PeersmanA. Sehelfaut; 5. P. VerdurmenE. Strooband en 6. H. de MaatR. Hermans. Troostprijzen: 1. Th. Vereecken P. van Damme en 2. B. de SchepperP. Uitterhoeve. Gemeentelijke Badinrichting Gedurende de maand december zijn in de gemeentelijke badin richting alhier 746 baden geno men. ZATERDAG 5 JANUARI. TERNEUZENLuxor-Theater, 8 uur: „De piraten van de Bloedrivier".' Concertgebouw, 8 uur: „De wraak der Apachen". AXEL: Het Centrum. 6.30 en 9 uur: „Blue Hawaii". ZONDAG 6 JANUARI TERNEUZEN: Luxor-Theater, 2 uur: „De wraak der Apa chen"; 4.30 en 8 uur: „De pira ten van de Bloedrivier". Concertgebouw, 8 uur: „De wraak der Apachen". AXEL: Het Centrum, 3.45 u.: „Blue Hawaii"; 8 uur: „Vijf gebrandmerkte vrouwen". MAANDAG 7 JANUARI TERNEUZEN: Luxor-Theater, 8 uur: „Porgy en Bess". AXEL: Het Centrum, 8 uur: „Vijf gebrandmerkte vrouwen" TERNEUZEN M. V. Tot. Alhier geboren, behorende tot de bevolking Elders geboren, behorende tot de bevolking Gevestigd 159 131 290 2 377 4 412 6 789 Totale vermeerdering Alhier overleden, behorende tot de bevolking Elders overleden, behorende tot de bevolking Vertrokken 538 547 1085 62 56 118 5 310 3 404 714 Totale vermindering 377 463 840 Bevolking vermeerderd met 161 Bevolking op 1 jan. '62 Bevolking op 1 jan. '63 84 245 8271 8311 16582 8432 8395 16827 IJSELIJK TAFEREEL Ook de scheepvaart heeft van de strenge winter veel te lijden. Dik onder het ijs komen de 'schepen in de haven,s aan, zoals deze hout boot in de Holtenauer Kanaal- sluis bij Kiel. De N.V. Bank voor Nederland- sche Gemeenten deelt mede, dat zij voornemens is over te gaan tot de uitgifte van een 4% pro cent 30-jarige obligatielening '63 groot 100 min tot de koers van 100 procent. De lening zal wor den afgelost in twintig gelijke jaarlijkse termijnen, aanvangen de in 1974. Vervroegde extra af lossing is gedurende de eerste 10 jaar van de looptijd niet toege staan, daarna is zij in de jaren 1973 t/m 1977 alleen mogelijk tot de koers van 101 procent. De lening' is verdeeld in coupures van ƒ1000 en ƒ500. Datum van inschrijving woensdag 16 januari, datum van storting maandag 4 februari. Ook aan deze lenina zal weder een schuldregister worden ver bonden. Opneming van deze lening in de beursnotering te Amsterdam en Rotterdam, als mede dooreenleverbaarheid met de in het prospectus d.d. 11 dec. 1962 aangeboden 100 min ge lijksoortige obligaties (4% pro cent 30-jarige lening 1962 (IV) zullen worden aangevraagd. De opbrengst der lening is be stemd voor de financiering van kapitaalsuitgaven van gemeenten en eventueel van andere publiek rechtelijke of semie-publikrech- telijke lichamen. Alhier geboren, elders woonplaats 109 117 226 Alhier overleden, elders woonplaats 67 62 129 Aantal huwelijken 118 1 in het buitenland vol trokken huwelijk) Aantal echtscheidingen 2 Aantal levenloos aangegeven kinderen (waarvan 7 uit Terneuzen) Aantal ingeschreven adopties Aantal ingeschreven akten be treffende aanneming of ver andering van geslachtsnaam HOOFDPLAAT 18 M. V. Tot. Geboren 14 7 21 Gevestigd 13 17 30 27 24 51 Overleden 7 4 11 Vertrokken 24 30 54 31 34 65 Bevolking op 1237 31 dec. '61 662 575 31 dec. '62 658 565 1223 Vermindering 4 ~H) 14 Voltrokken huwelijken 12 Boekhandel OPROEP AAN SPORTVISSERS De hengelsportclub van artis- ten, radio- en televisie-medewer kers, de „Club der honderd", heeft in verband met de nood toestand onder de vogels een oproep gericht tot alle sportvis sers van Nederland. Hun aantal bedraagt ongeveer een miljoen. In deze oproep wekt de „Club der honderd" alle hengesport clubs en individuele sportvissers op zich zo spoedig mogelijk naar hun gebruikelijke visstek te be geven, ditmaal echter niet om er te vissen doch om de vogels, welke zich daar bevinden, te voe deren en vooral ook van water te voorzien, dit laatste b.v. door het hakken van een gat in het ijs. In de oproep wordt gezegd dat een sportvisser, die onder- normale omstaondigheden zijn ontspanning vindt in de natuur, thans de plicht heeft zij bijdrage tot de instandhouding van de natuur te leveren door de vogels van een dreigende hongerdood te redden. De „Club der honderd" heeft donderdag tot deze actie zelf het initiatief genomen door- als eerste te reageren op een oproep van de burgemeester van Kortenhoef. Op de „Wijde Blik", een geliefd viswater van de club leden, werden donderdag door een groot aantal leden de vogels van voer voorzien. De sociaal-democratische unie in W.-Duitsland heeft bij gelegen heid van de aanstaande verjaar dag (5 jan.) van bondskanselier Adenauer, de leider van de chris ten-democraten, de wens tot uit drukking gebracht dat „hem de wijsheid en kracht gegeven mo gen worden om zelf een stap te doen waartoe anderen hem niet zouden kunnen dwingen." Ade nauer zou, aldus de socialistische wens zich, van de sympathie der meeste Duitsters zeker kunnen achten wanneer hij in 1963 zijn belofte om het politieke toneel te verlaten zou houden. De pers dienst van de sociaal-democrati sche partij geeft het de kanselier na dat hij „zijn huis goed op or de" heeft gebracht en het vrije deel van Duitsland heeft inge voegd in een verdragssysteem dat liet mogelijk maakt met de vrije wereld op voet van gelijk heid te verkeren, maar kritiseert de „zelfgenoegzame" politieke stijl van Adenauer. NIEUWSJAARSREDE VOORZITTER VAN S. E. R. Van meer belang dan het landbouwvraagstuk, de kwestie der nul-rechten, de financiële en institutionele problemen is dat van Engelands toetreden als zo danig, op welke voorwaarden dan ook. Dit zei de voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, prof. dr. G. M. Verrijn Stuart, in zijn gisteren in het ge bouw van de S. E. R. in Den Haag gehouden nieuwjaarsrede. Intussen, zo merkte hij voorts op, de mislukking van de toe tredingsonderhandelingen zit er nog altijd in. „Van beide zijden zijn er naast constructieve ook ontbindende krachten aan het werk. Men kan niet anders doen dan er het meest constructieve van te hopen, maar de tijd gaat dringen!" Engeland erbij of erbuiten, in elk geval is de tijd rijp om de gehele opzet van de Westeurope- se gemeenschappen weer eens op de helling te zetten, zo meent de voorzitter van het toporgaan van het georganiseerde bedrijfsleven. Hoe onvolkomen ook, de E.E.G. is niettemin een springlevend geheel. Zelfs als men de zaken van de meest sombere kant be ziet is er alle reden de E. E. G. hoog te blijven aanslaan. Bij de exploitatie van twee entwintig binnenlandse vliegvel den door het Britse ministerie van Luchtvaart werd over het boekjaar 1961/62 een verlies ge leden van 1.850.101 pond sterling (ruim 18,5 miljoen gulden), ver geleken met een verlies van 3.851.945 pond (ruim 38,5 miljoen gulden) over het vorige boekjaar. Op de exploitatie van de vier internationale vlieghavens Lon den, Gatwick, Stansted en Prest- wick werd een totaal batig saldo van 286.370 pond sterling (bijna 2,9 miljoen gulden) gemaakt. ST. JANSTEEN M. V. Geboren Gevestigd Overleden Vertrokken Bevolking op 31 dec. '61 31 dec. '62 26 45 71 16 69 32 51 83 11 59 Tot. 58 96 154 27 128 85 70 155 1998 1929 1984 1942 14 13 Voltrokken huwelijken Geboren Gevestigd ZUIDZANDE M. 9 21 Overleden Vertrokken Bevolking op 31 dec. '61 31 dec. '62 30 8 25 V. 8 22 30 3 22 3927 3926 1 35 Tot. 17 43 60 11 47 33 25 58 450 447 406 411 856 3 5 +2 .Voltïpkjsen huwsl!j£en Gedurende de eerste jaren na de tweede wereldoorlog stroom den Amerikaanse dollars naar Europa teneinde de ontredderde economie van dit werelddeel weer een gezonde financiële basis te verschaffen. Jarenlang speelden de Verenigde Staten voor Sinterklaas, maar het wordt door diezelfde Europeanen heel hard aan zijn baard getrok ken. West-Europa heeft thans zijn achterstand op de U.S.A. reeds voor een groot deel weg gewerkt en dreigt nu zelfs een geduchte concurrent voor de Verenigde Staten te worden. On getwijfeld is de concurrentie positie van de Verenigde Staten nog immer zeer sterk, doch on miskenbaar is nochtans dat zij de laatste jaren meer en meer verzwakt. Het aandeel van de Amerikanen in de wereldexport vertoont een dalende tendens. In 1951 verzorgden de Verenig de Staten 27 van alle gefabri ceerde goederen in de totale werelduitvoer, welk percentage nu tot ongeveer 20 is gedaald. Daarentegen nam de industriële produktie in West-Europa in de jaren 1947 tot 1955 met 200% toe en in de jaren 1955 tot 1961 nog eens met een derde. Hoe staat het met het concurrentie vermogen van de beide econo mische machten? Uiteraard zijn het de prijs, de kwaliteit, vorm geving, dienstverlening, leve ringsvoorwaarden en verkoop kracht, die dit concurrentiever mogen voornamelijk bepalen. Daarbij is echter de prijs veruit de voornaamste faktor. En wat het laatste bptreft, zijn de Ame rikanen nu onbetwistbaar in het nadeel. In de periode 19531961 stegen de prijzen voor Ameri kaanse produkten met 17,5 terwijl die uit West-Europa slechts een stijging van ten hoogste 2,5 ondergingen. De belangrijkste faktor bij de prijsvorming vormen de produk- tiekosten. En deze kosten zijn in de Verenigde Staten in het laat ste decennium ook veel sterker gestegen dan in West-Europa, ondanks de daar doorgevoerde loonsverhogingen. De Europese lonen bedragen ruw geschat een derde van die in de Verenigde Staten. Hogere produktiviteit in de V. Staten vermindert dit voor Europa gunstige verschil eniger mate, maar desondanks komt men tot de berekening, dat de loonkosten in Europa de helft bedragen van die in de Verenig de Staten. Van zeer grote betekenis is daarom het toekomstige loon- beleid in de Verenigde Staten zowel als in Europa. Vele landen in Europa zijn ingesteld op be langrijke uitvoer. De uitvoer van goederen en diensten levert bijv. in West-Duitsland 26 van het bruto nationaal produkt, in Ne derland en België bedraagt dit liefst 45 tegen in de Verenigde Staten slechts 6,%. De traditio nele exportlanden beschikken over een ruime ervaring wat de buitenlandse handel betreft en ze zullen zich dan vermoedelijk ook niet licht door de Verenigde Staten laten verdringen. Wel kunnen de Amerikaanse produ centen met succes concurreren als het gaat om produkten, waar bij nieuwe vindingen, nieuwe produktietechnieken en nieuwe vormgeving een rol spelen. In de Verenigde Staten werken per duizend arbeiders 2% maal zo veel wetenschapsmensen en spe cialisten als in de meeste lan den van West-Europa. (In West- Duitsland ligt dit iets gunstiger). De Verenigde Staten besteden veel grotere sommen aan onder zoek en dat geeft hen wat be paalde produkten betreft uiter aard een voorsprong op de Euro. peanen. Geen wonder dan ook dat met name in de E. E. G.-lan den reeds nu gestreefd wordt naar een verbetering van de research en dat een instelling als de Eurotom bij de betreffen de regeringen op veel belangstel ling en financiële steun kan rekenen. Wellicht zal West- Europa in de komende jaren ge-< leidelijk zijn technische achter stand op de Verenigde Staten verkleinen. Veel aandacht schonk prof. Verrijn Stuart aan het nieuwe systeem van loonvorming dat zekere risico's meebrengt. Het nieuwe stelsel maakt geen in breuk op het systeem der ge oriënteerde economie dat prof. Verrijn Stuart reeds zo vaak met warmte heeft verdedigd. Geen beleid is mogelijk zonder zorgvuldige afweging van risi co's. In het onderhavige geval bestaat het risico in het falen van het bedrijfsleven bij de uit oefening van de taak die het zelf heeft begeerd. Zou het falen, dan is dat zeer te betreuren, maar nog geen onoverkomelijke ramp omdat dan de overheid kan en zal ingrijpen. De S. E. R. heeft op verant woorde wijze een bijdrage gele verd bij het doorhakken van een sociaal-economische knoop die anders zeer hinderlijk had kun nen blijven. Uit een oogpunt van conjunc turele ontwikkeling en uit dat van de betalingsbalans is er re den tot waakzaamheid. Daaruit behoeft geen argument tegen het nieuwe loonsysteem te worden geput. Uitvoerig besprak prof. Ver rijn Stuart het werkprogramma voor de tweede étappe der E. E. G. en in het bijzonder de beleidsontwikkeling, gemeen schappelijk beleid en coördinatie. Bij gemeenschappelijk beleid is er wel overdracht van souverei- niteit, bij coördinatie niet. De Europese commissie wil reeds in de tweede étappe een stap verder komen dan het ver drag van Rome voorschrijft: de sociaal-economische bevoegdhe den van de lid-staten moeten, voor zover het niet om zuiver nationale aangelegenheden gaat, zoveel mogelijk worden „uitge hold". Dat het hiertoe uiteinde lijk komen zal, mag men wel aannemen en men kan het van harte toejuichen, mits het op de juiste tijd en volgens het juiste tempo geschiedt. Prof. Verrijn Stuart merkte op zich van harte te zullen aanslui ten bij alle voorstellen en maat regelen die erop gericht zouden zijn de coördinatie te intensieve- ren en de nakoming van de coör dinatieplicht beter te waarbor gen. Dat impliceert z.i. echter niet dat anderen beslissingsbe voegdheid zouden moeten krij gen over de vraag of voor de handhaving van economisch en sociaal evenwicht in ons land het accent op monetair, budget taire dan wel op loon- of prijs politieke maatregelen moet val len. mits wij anderen met de do sering van onze maatregelen niet nodeloos in de wielen rijden. „Dit moeten wij voorlopig nog zelf kunnen beslissen en wij zul len ook moeten kunnen uitmaken welke organen wij hiervoor no dig achten". Twee Belgische speleologen zijn vrijdag omgekomen in een grot in de omgeving van Namen; drie andere konden worden gered. Alle vijf waren zij afgedaald in de „Trou Bernard" bij Mont- sur-Meuse. Door de plotselinge dooi en regenval konden zij ech ter de grot niet verlaten. Twee studenten trachtten echter toch de uitgang te bereiken. Één van hen had bijna de oppervlakte be reikt, toen hij merkte dat zijn metgezel het bewustzijn had ver loren. Hij keerde terug, doch be zweek van uitputting en koude. Reddingsploegen brachten de twee lijken aan de oppervlakte. De drie andere speleogen konnei met grote moeite worden gered. De „Trou Bernard" heeft een nauwe ingang en is bij slechte weersomstandigheden moeilijk te verlaten. De eigenaar van de grot had reddingsploegen te hulp ge roepen, toen het vijftal allen studenten uit Brussel werd vermirt. Door de harde wind in de nacht van donderdag op vrijdag zijn de Zuiderzeeweg en de Slootweg tussen Kiddenmeer en Wieringen opnieuw door stuifsneeuw onbe rijdbaar geworden. De Zuidor- zeeweg kon nog dezelfde dag voor de derde maal in één week, sneeuwvrij worden gemaakt, maar de Slootweg kwam vrijdag niet gereed. Het verkeer langs de rijksweg en de provinciale we gen leverde vrijdag geen moei lijkheden op. Opnieuw viel er in de polder sneeuw, waardoor de algemene toestand der secunda'- re wegen er niet beter op wordt. Het is alleszins begrijpelijk, dat de bewoners dezer wegen, voor zover zij zelf geen mogelijkheden meer zien de hulp van de wegen- beherende instanties inroepen om uit het sneeuwisolement te ge raken Deze aanvragen worden door de instanties bezien in het licht der technische mogelijkhe den. De machinisten op de bull dozers en loaders doen hun uiter ste best, maar het ruimen van 280 km buitenwegen met een be trekkelijk klein aantal machines is een taak, die verscheidene da gen zal vergen en waarbij de medewerking van de natuur on misbaar is. De ongeveer 90 soorten vogels, die de Wieringermeer herbergt, voeren wel een zeer ongelijke strijd tegen de koude en de hon ger. Staatsbosbeheer is paraat en staat de vogels bij in hun strijd' om het bestaan. Verscheidene graanhandelaren gaven gehoor aan een oproep om afvalgranen voor de hongerende vogels be schikbaar te stellen en niet min der dan 20 zakken voer werden spontaan beschikbaar gesteld. DE HULPVERLENING AAN DE VOGELS Door de weersomstandigheden het gevaar van ijsafzetting maakt het vliegen levensgevaar lijk heeft de Koninklijke Luchtmacht nog geen gevolg kunnen geven aan haar voorne men om de vele duizenden vogels in ons land. die door de barre winter in nood zijn komen te verkeren, te hulp te komen. Met de uitvoering van het plan, dat 's opgesteld op initiatief van ce vliegers zelf, die grote „voge'con- centraties" hadden waargeno men en hadden gevraagd of zij niet iets konden doen om de die- ren te helpen, zou gi: teren een aanvang worden gemaakt. Er zou worden begonnen met verkenningsvluchten om vast te stellen, waar de vogelconcert >a- ties zich bevinden en dit in kaart te brengen. Aas de hand hiervan zouden dan Beavers en helikop ters vluchten maken met door het „Comité Wintervoeding" op gehaald voer en dit tussen de vogels neerwerpen. Wanneer do voedervluchten doorgaan, maai de luchtmacht vreest, dat ook dit vandaag nog niet zal kunnen ge beuren, zal het voer in zakken worden neergeworpen, die op de grond of op het ijs uit elkaar ploffen, waardoor het voer wordt verspreid. De toestellen zullen opstijgen van de vliegvel den Ypenburg en Leeuwarden, vermoedelijk zes in totaal. Leeuwarden zal voor de vogels in het IJsselmeergebied zorgen en Apenburg o.a. voor de vogels die waargenomen worden in de Biesbosch, de Hollandse meren gebieden en de streken ten wes ten van de Moerdijk. Van de vliegbasis Leeuwarden uit zijn gisteren al verkennings vluchten gemaakt, het weer -in het noorden van het land liet dit toe, maar gezien de weersver wachtingen voor vandaag valt het te bezien, of het voornemen deze dag met de voederdroppings te beginnen ten uitvoer zai kun nen worden gebracht. GRIT OF ZAND DOOR VOEDSEL VOOR 5 WATERWILD De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging verneemt, dat op grote schaal aan de voedering van waterwild wordt deelge nomen. De jagersvereniging maakt allen, die zich met het voederen van deze vogels bezig houden er op attent, dat het noodzakelijk is kippegrit of scherp zand door het voer te mengen. Dit is nodig voor de spijsvertering. Doet men dit niet, dan zullen de dieren toch om komen. ADVIES VAN DE BRANDWEER De brandweer wordt voortdu rend overstroomd met meldingen van ernstige lekkages als gevolg van de ingetreden dooi. De brandweer heeft echter geen mo gelijkheden om op deze verzoe ken om hulp in te gaan. Alleen in noodgevallen kan zij optreden. Wel geeft rij advies en dat luidt: Nu de sneeuw van de daken schuift is het zaak de dakgoten schoon te maken. De afvoerpij pen blijken vrijwel steeds bevro ren, zodat het water niet weg kan en lekkages ontstaan. Warm water en wat zout doen de pijpen ontdooien. Is er eenmaal een vrije afvoer dati houden de lek kages snel op.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1963 | | pagina 3