Meer dan 3 miljard! Hmz&s dU Jadotstad tegen de wil van Oe Thant bezet KERKDIENSTEN Nog geen behoefte aan kernenergiecentrales in Nederland Ontoelaatbaar dat MacKinsey-rapport over de interne situatie bij de K.L.M. uitlekte Zondagdiensten De moord op Roger Ackroyd Stemming-bedervende berichten gelukwens van kennedy voor adenauer ARTHUR DEAN NAM ONTSLAG DE VRIJE ZEEUW „alles voor die ene heer" DE R. P. S. IN DECEMBER iiilr. Coöp. Boerenleenbank «ïerneuzen» RAIFFEISENBANK Thant in moeilijk parket tegenover België sneeuwdam in volendam Zaterdag 5 januari 1963. Voor de zondag AMERIKAANSE MINISTER WAARSCHUWT VOOR TARWE-OORLOG F. B. G. DE MEIJER f „Rode deken" van Canterbury legde ambt neer piilii 7 „Onvoorstelbaar en ontoelaat baar" noemde gistermiddag mr. P. Lieftinck, commissaris van de K. L. M., het, dat „een aan de directie van de K. L. M. uitge bracht. geheim rapport is uitge lekt". Hij doelde op het rapport van het Amerikaanse bedrijfs economisch bureau MacKinsey, dat na maandenlange studie en onderzoek vorig jaar is uitge bracht over de interne situatie bij de K. L. M. Prof. Lieftinck, die eind decem ber uit New York naar Neder land vloog om donderdag in Den Haag de vergadering van de raad van commissarissen der K. L. M. bij te wonen, zou donderdagavond reeds naar Amerika terugvlie gen, doch begaf zich tevergeefs naar Schiphol. De DC-8 van de K. L. M. moest wegens de slech te weersomstandigheden aan de grond blijven. Evenals donderdagavond achtte hij het onjuist gedetailleerd in te gaan op de vergadering van de raad der commissarissen. „Er is een communiqué verschenen en er is een tweede in uitzicht gesteld", zo zei hij. „Ik kan slechts zeggen, dat de berichten in de pers over ir. Besangon uit de lucht zijn gegrepen. Niet hij zal thans de leiding in handen nemen, doch zoals thans officieel gemeld dr. ir. F. Q. den Hollan der, zij het tijdelijk. Aangezien ir. Besangon de titel van plaats vervangend president heeft is men blijkbaar gaan veronder stellen, dat hij drs. Van der Beu gel wel zou opvolgen, maar wij hebben dit zelfs niet tijdelijk wil len doen, omdat het dan voor de betrokkene toch onprettig zou zijn hem die leiding later weer uit handen te nemen". Prof. Lieftinck onderschreef ten volle, dat de stroom van ge ruchten op Schiphol over komend ontslag van vele andere top figuren (met name de directeu ren mr. J. van der Wiel, J. C. van der Kloot en mr. L. H. Slo- temaker) en over massaal ont slag aan andere personeelsleden het logisch gevoig hebben, dat de stemrtiing onder het K. L. M.- personèel bijzonder onzeker be gint te worden. Hij verwachtte echter dat het voor de volgende week in uitzicht gestelde tweedg communiqué voldoende klaar heid over de stand van zaken zal brengen. De geruchten zelf bevestigde noch ontkende hij. Dezelfde stemming-bederven de invloed hebben de berichten in de kranten over het MacKin sey rapport. Of in dit rapport zoals deze berichten melden in derdaad inkrimping van de di rectie tot een driehoofdige lei ding, n.l. een bedrijfseconomische directeur, een economische en een technische, al of niet onder leiding van een president-direc teur, wordt aanbevolen, wilde prof. Lieftinck niet zeggen, wel echter sprak- hij er direct daarop zijn verbazing over uit, dat dit geheime rapport was uitgelekt. Eind dezer maand zal prof. Lieftinck, die tegenwoordig ver bonden is aan het Internationale Monetaire Fonds en de Wereld bank in New York, opnieuw naar ons land komen ter bijwoning v?n een tweede vergadering van de raad van commissarissen der K. L. M. Deze is vastgesteld op 24 januari a.s. President Kennedy heeft Bondskanselier Adenauer ter- ge legenheid van zijn 87e verjaardag telegrafisch zijn hartelijke geluk wensen doen. toekomen. De Ame rikaanse president zei in zijn ge- Iukwenstelegram o.m. dat „wei nig mannen van iedere leeftijd de last van het hoge ambt met zulk een kracht en energie dra gen en geen van hen heeft voor de zaak der vrijheid meer ge daan". Het Witte Huis heeft medege deeld, dat Arthur Dean, de leider der Amerikaanse delegatie naai de ontwapeningsconferentie in Genève. aan president Kennedy om persoonlijke redenen om ont slag heeft gevraagd. Reeds jaren waren de 70 Prote stanten in Venraij aan het spa ren voor een orgel in hun oude kerk in Blitterswijk. Het zou ech ter nog jaren hebben geduurd, wanneer niet de derde órde van St. Franciscus van deze spaarac-1 tie had gehoord. Er werd een bliksemactie onder de 22.000 Ka tholieken ingezet onder het mot to: „Alles voor die ene Heer". Deken A. Loonen heeft thans 3.200,aan de vertegenwoordi gers van de Protestantse gemeen schap overhandigd. Bij de Rijkspostspaarbank werd in december 1962 ingelegd 83,9 min gulden en terugbetaald 60,4 min gulden. Hetgeen een po sitief spaarverschil opleverde van 23,5 min gulden (vorige maand 10,6 min en in decem ber vorig jaar 12,3 min). In totaal is bij de R. P. S. in 1962 1,066 min gulden ingelegd en 822 min gulden terugbetaald, zodat hel spaarverschil 244 min gulden bedraagt (in 1961 170 min gul den). Het inleggerstegoed ultimo december 1962 bedroeg exclusief de bijgeschreven rente 3.139,9 min gulden (ultimo december vorig jaar 2.815,7 min). himü 4 fjBpjp'V Vele leden van de Eerste Ka mer hebben' de indruk, dat o.m. gelet op de verrassend .grote vondsten van aardgas in binnen- en buitenland, in de toekomst binnen een afzienbare periode geen reële behoefte aan kern energiecentrales is te verwach ten. Dit wordt gezegd in het voorlopig verslag van de Eerste Kamer over het ontwerp-kern- energiewet. Deze leden vragen de minister van Economische Zaken daarom wanneer de mi nister verwacht, dat de kern energie noodzakelijk zal zijn om te voorzien in de energiebehoefte in Nederland. Vele andere leden van de Eer ste Kamer menen tot hun leed wezen te moeten constateren, dat er in Nederland op het stuk van projecten/betrekking hebbend op (ƒ3.000.000.000,—) Dat is het totaal spaartegoed bij de boerenleen banken, aangesloten bij de Coöp. Centrale Raif- feisenbank te Utrecht. Ruim drie miljard gul den. Ok U kunt profiteren van de gunstige voorwaarden. Er ligt een spaarboekje voor U klaar bij de Walstraat 7 TERNEUZEN Noordstraat 6 AXEL De strijdkrachten van de Ver enigde Naties hebben donderdag tegen de wens van secretaris generaal Oe Thant de Katan- gaanse mijnstad Jadotstad bezet. Dit werd vrijdag door gezagheb bende V. N.-kringen in New York bekendgemaakt. Oe Thant zou daardoor tegenover de Bel gische regering in verlegenheid zijn gebracht. Het was echter niet duidelijk of de legercommandanten in Kongo instructies naast zich neer hadden gelegd of dat zij deze te laat hadden ontvangen. Door de aanval op Jadotstad was Oe Thant in een zeer moei lijke positie geraakt omdat hij, naar men zegt, België verzekerd had dat de V. N.-troepen voor de rivier de Loefira halt zouden houden. België zou daarom ver zocht hebben voor de veiligheid van Belgische burgers in Jadot stad. Volgens gezaghebbende krin gen hadden zowel Engeland als België de indruk, dat de maandag door de secretaris-generaal af gelegde verklaring betekende dat de gevechten tenminste voor veertien dagen beëindigd zouden worden. Daarin gaf Oe Thant president Tsjombe van Katanga veertien dagen de tijd om naar Elisabethstad terug te komen. Voor zijn vertrek uit Londen naar Leopoldstad zei de onder secretaris van do volkerenorga nisatie, Ralph Bunche. over de actie in Katanga: „De coördina tie in de operatie is niet zo doel treffend geweest als wij ver wacht hadden". De gedachte, dat iemand zijn bevoegdheden te bui ten was gegaan was volgens dr. Bunche niet afkomstig van de Verenigde Naties. Secretaris-generaal Oe Thant heeft inderdaad een opdracht gegeven de aanval op Jadotstad stop te zetten, doch zijn instruc tie had de plaatselijke legercom mandant niet tijdig bereikt. Dit werd vrijdagavond bekendge maakt door een woordvoerder van de secretaris-generaal. Hij sprak nadrukkelijk tegen dat generaals van de V. N.-strijd- macht in Kongo op eigen houtje Jadotstad bezet hadden. Het was, voorzover wij weten, een mense lijke en mechanische fout, aldus de woordvoerder. De woordvoerder zei verder, dat het V. N.-leger „thans" niet tegen Kolwezi optrekt. Toen hem het nieuws uit Salisbury onder het oog werd gebracht, waarin melding werd gemaakt van ge vechten op de weg tussen Jadot stad en Kolwezi zei do woord voerder dat de Verenigde Naties hun greep op het gebied om Ja dotstad aan het verstevigen zijn, doch dat zij geon opdracht had den verder te gaan. Hij verwierp voorts de sugges tie, die de V. N.-strijdmacht uit Jadotstad wordt teruggetrokken, zodat de belofte van Oe Thant aan België gestand kon worden gedaan. Dit zou militair gezien onverstandig zijn, zei hij. Volgens hem zou de secretaris generaal later op do dag bijzon derheden betreffende do mili taire operatie bekend maken, met inbegrip van de kwestie Jadotstad. kernenergiecentrales een achter stand bestaat. Deze achterstand is toe te schrijven aan een ge brek aan voldoende daadkracht op dit gebied in ons land, wat o.a. te wijten is aan de volgens deze leden veel te geringe acti viteiten van de centrale overheid ter zake. Over het plan tot het stichten van een experimenteercentrale van 50 megawatt, die naar de minister van Economische Zaken in de Tweede Kamer heeft ver klaard gelegenheid geeft om kennis en ervaring op te doen, zeggen dezelfde leden, dat zij een tegengestelde mening zijn toegestaan. Uit alle deze leden bekende gegevens was hun na melijk gebleken, dat slechts bij een ontwerpen van een kern energiecentrale van ongeveer 500 megawatt ontwikkelingen te verwachten zouden zijn, die tot kennis op het gebied van de kernenergie vruchtbaar zouden kunnen bijdragen. Wat de naar hun mening be staande versnippering op het ge bied van de Nederlandse electri- citeitsproduktie betreft, verkla ren dezelfde vele leden, dat het huns inziens wenselijk is met betrekking tot de elektriciteits- produktie één centrale beslis singsinstantie in het leven te roepen. Hiertoe zouden eerst alle elektrieiteitsproducerende be drijven moeten worden inge bracht in één nieuw op te richten gemeenschappelijk bedrijf en vervolgens zou men ook het be staande koppelnet alsmede de toekomstige kernenergiecentra les in dit op te richten bedrijf moeten opnemen. Een en ander zou geenszins een concentratie met betrekking tot de distributie van electriclteit behoeven mede te brengen. Vele andere leden maakten van de gelegenheid gebruik om te verklaren, dat zij geen voorstan der zijn van een dergelijke cen trale beslissingsinstantie, maar dat zij de voorkeur geven aan de instelling van een energieraad met een adviserende taak. Deze raad zou moeten afwegen, in welke mate de verschillende energiebronnen moeten bijdra gen in het vervullen van de energiebehoefte. Hoc bar de winter b.v. Vohndam in zijn greep heeft toont deze foto van een rijtje ingesneeuwde huisjes langs de dijk aan het noordeinde in dit plaaatsje. Ver schillende families moesten tijde lijk worden geëvacueerd omdat de sneeuw zich niet alleen voor de huizen ophoopte maar ook binnendrong. IK BEN DE WEG. Jezus zeide tot hem: .„Ik ben de weg." Johannes 14 6. Wat kan deze weg uit de laatste en diepste levensnood wel zijn? Is het een systeem of beginsel? Is liet een levenshouding of levensbe schouwing? Is het een wet of leef regel? Is het soms de Kerk of de belijdenis of de Bijbel zelve? Neen, hot laat dit alles (hoe voortreffe lijk op zichzelve) verre achter zich. Ja, u moet zelfs met deze dingen uitermate voorzichtig zijn. U zou daarop kunnen wandelen,' zonder dat u op „de weg" wandelt, De weg is: Jezus Christus zelve. „Ik ben de weg." Laat de absoluutheid van dat „Ik" toch diep in uw ziel dringen. Dit werpt ons dus radicaal en totalitair op Hem. Christus heeft in dit woord „de weg" volledig voor Zijn rekening genomen. Daar komt u niet aan te pas. Voor ons blijft al leen het lópen op de weg gereser veerd. Inderdaad, hier krijgt elke vorm van humanisme (ook het vrome humanisme) de doodsteek. DU lost het laatste restje van zelf handhaving op. De levende Chris- tus staat hier voor u. Tot alle mensen, die in deze moeraswereld de weg verloren hebben, spreekt H(j het ontzaglijke woord: „Ik ben de weg." Ik zou graag willen, dat u dit plastisch zag èn nam. Het is een mateloze genade, dat Hij dis naar Paulus' woord „het geen roof geacht heeft: Gode evengelijk te zijn" voor ons „weg" wil zijn. Dat is dus iets, waarover we lopen mogen. Zijn lijden en zoendood heeft voor ons de weg geplaveid, die ons uit onze diepste verloren heid voert. Hier komt God tot Zijn grootste liefdesovergave. Hij legt zich neer: als weg. Neen, ga niet rechts of links. Dit is de weg. „Ik ben de weg." (Uit „De Stem achter U.") De necrologie, welke U in uw blad van gisteren wijdde aan het overlijden van de heer F. B. G. de Meijer, was niet volledig, mijnheer de redacteur. Terecht tekende uw verslag gever de heer De Meijer als een noeste werker op scheepvaart gebied, als een ziener, kortom als een groot Terneuzenaar, zo als er een eeuw tijds maar en kele geboren worden. Maar was het feit, dat de heer De Meijer ook vele jaren lid van de gemeenteraad is geweest, het vermelden niet waard? Misschien vindt uw verslaggever de ge meenteraad niet erg belangrijk. Toch was het lidmaatschap van do gemeenteraad van een figuur als de heer F. B. G. de Meiier van grote betekenis, als men het kan zien tegen de achtergrond van een druk bezet leven in een bedrijf dat op zichzelf de volle mens al opeiste. En juist dat offer, want zo mogen wij het zien, die bereid heid om daarnaast nog mede werking te verlenen aan de be hartiging der belangen van de stad die hij liefhad, zie mijnheer de redacteur, dal tekende de man van de daad en van de over tuiging! Daarom was zijn lidmaatschap van de gemeenteraad van dub bele waarde. Dank voor de plaatsing. EEN OUDE TERNEUZENAAR. Op een persconferentie na af loop van besprekingen met pre sident Kennedy heeft de Ameri kaanse minister van Landbouw, Orvllle Freeman, gewaarschuwd voor een mogelijke arwe-oorlog in 1964, als de boeren in de Ver enigde Staten e enplan van de regering tot beheersing van de tarweproduktle verwerpen. Hij deelde mede dat de boeren in juni a.s. in een referendum zullen beslissen of zij het plan zullen aanvaarden dan wel akkoord zullen gaan met een ander, dat voorziet in veel lagere regerings subsidies zonder beperking van 'de produktie. Minister Freeman had presi dent Kennedy een rapport, ver strekt over de Amerikaanse land bouw en daar een verklaring bij gegeven; volgens hem zou ver werping van het plan met. zich meebrengen dat het volgend jaar een overschot ontstaat van 300 miljoen schepels tarwe, die de' Verenigde Staten noch kunnen verbruiken noch uitvoeren. Een dergelijke produktie zal zonder een steunaankooppro gramma van de regering sterke druif oefenen op de wereldmarkt en de wereldprijzen van tarwe in gevaar brengen. De minister ver klaarde dat de toestand zou kun nen leiden tot dumping en han- delsoorlogen tussen de landen van de N. A. V. O. ZONDAG 6 JANUARI. NED. HERV. KERK. Axel: 10 uur Ds. P. J. Pennings (H. Doop); 2.30 uur Ds. P. J. Pennings. Hoek: 10 en 2,30 uur Ds. W. J. van Meeuwen. Hontenisse: 9.30 uur Ds. A. de Jon ge, godsdienstleraar te Goes. Hulst: 10 uur Ds. R. G. J. Tim- mers. Philippine: 11 u. Ds. E. E. Stern. Sas van Gent: 9.30 uur Ds. E. E. Stern. Sluiskil: 9.30 en 11 uur Ds. J. G. N. Cupédo (11 u. Bed. H. Doop). Terneuzen: (Noordstraat) 10 uur Ds. J. Scholten (Bed. H. Doop); 3 uur Ds. J. G. N. Cupédo, van Sluiskil; (Kerkhoflaan) 9.30 uur Ds. P. A. v. d. Vlugt. Zaamslag: 10 u. Ds. Ph. M. Becht; 2.30 u. Ds. R. G. J. Timmers, van Hulst. Othene: 2.30 u. Ds, Ph. M. Becht. GEREFORMEERDE KERK. Axel: 10 uur en 3 uur Ds. Van Leeuwen, Van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagochtend 8 uur wordt de praktijk der artsen waargenomen door dokter J. J. J. v. d. Griek, Scheldekade 27, telefoon 2020. Apotheek geopend: Kinassen, Noordstraat 54, telefoon 2090. Zondagdlensl Kruisverenigingen Groene en Wil-Gele Kruis: zr. E. A. H. de Vries. v. Steenbergcnlaan 65, telefoon 3360. AXEL. Van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagochtend 8 uur wordt de praktijk der artsen waargenomen dor dokter A. Kats, Oranjestraat 19, telefoon 555. DIERENARTSEN. Van zaterdagmiddag 12 uur tot zondagnacht 12 uur wordt de prak tijk der dierenartsen ln Axel, Sas van Gent en Zaamslag waargeno men door dierenarts Cijsouw, tel. 01158588. Door AGATHA CHRISTIE 44) Nadruk verboden. Ik dacht er heel wat van, maar zorgde wel daarvan niets aan Caroline te laten blijken. „Wat kwam hij doen?" vroeg ik. ..Hij wilde mij spreken natuur lijk. Hij zei dat hij, omdat hij mijn broer zo goed kende, hoopte dat hij ook eens kennis1 mocht komen maken met zijn char mante zuster ik vergis me, jouw charmante zuster natuurlijk je weet wel wat ik bedoel." „Waarover heeft hij het alzo gehad?" vroeg ik. „Hij heeft me van allerlei ver teld over zichzelf en over de zaken dio hij behandeld heeft. Je weet wel, die prins Paul van Mauretania, die pas getrouwd is met een danseres?" „Ja? „Nu, ik heb dezer dagen een heel interessant berichtje over haar gelezen in Society Nieuws dat ze eigenlijk een Russische grootvorstin is een van de dochters van de tsaar die aan de bolsjewieken ontsnapt is. Het schijnt dat M. Poirot eens een raadselachtige moord heeft opge lost waar zij allebei in betrokken dreigden te raken. Prins Paul was buiten zichzelf van dank baarheid." „Heeft hij hem toen een sma ragden dasspeld gegeven ter grote van een kievitsei?" infor meerde ik sarcastisch. „Dat heeft hij niet gezegd. Waarom?" „O, nergens om", zei ik. „ik dacht dat dat altijd gebeurde. Zo staat het tenminste in detective romans. De super-detective heeft zijn kamers altijd vol met robij nen en parelen en smaragden van dankbare koninklijke cliën ten." „Het is erg interessant om van een insider al die dingen te ho ren," zei zijn zuster verrukt. Dat was het zeker voor Caro line. Ik kon niet nalaten de vin dingrijkheid van mijnheer Her- cule Poirot tê bewonderen, die feilloos uit de vele gevallen uit zijn praktijk datgene gekozen had, dat op iemand als Caroline de meeste indruk moest maken. „Vertelde hij ook of die dan seres werkellj'k een groot-herto gin was?" vroeg ik. „De discretie gebood hem. daar over te zwijgen," zei Caroline gewichtig. Ik vroeg me af in hogverre Poirot de waarheid geweld had aangedaan in zijn gesprek met Caroline waarschijnlijk hele maal niet. Hij zou zijn toespelin gen wel met behulp van geba rentaal hebben gemaakt. „En na dat verhaal at je zeker uit zijn hand?" veronderstelde ik, „Nu moet je niet grof worden, James. Ik begrijp niet waar je die vulgaire uitdrukkingen vandaan haalt". „Waarschijnlijk van mijn pa tiënten die vormen mijn con tact met de buitenwereld. Helaas heb ik mijn praktijk niet onder prinsen en interessante Russische emigranten." Caroline schoof haar bril op haar voorhoofd en keek me aan. „Je bent uit je humeur, James. .Zeker door je lever. Je moet van avond maar een blauwe pil in nemen." Als u mij in mijn eigen huis meemaakte, zou u nooit geloven dat ik geneesheer was. Thuis schrijft Caroline de recepten voor, zowel voor zichzelf als voor mij. „Zeur niet over mijn lever," zei ik geprikkeld. „Hebben jullie het niet over de moord gehad?" „Natuurlijk, James waar zouden we anders over moeten praten? Ik heb mijnheer Poirot op verschillende punten inlichtin gen kunnen geven. Hij was er me erg dankbaar voor. Hij zei, dat ik een geboren detective was en dat ik een merkwaardige scherpe kijk had op de menselijke na tuur." Caroline was net een kat die tot barstens toe. van de room ge dronken had: ze spon letterlijk. „Hij had het nog over dc „klei ne grijze cellen" de hersencellen bedoelde hij, en over hun wer king. Hij zegt dat de zijne van eerste kwaliteit zijn." „Allicht," merkte ik bitter op. .Bescheidenheid behoort beslist niet tot zijn deugden." „Ik wou dat je niet zo afschu welijk Amerikaans deed, James. Hij acht het van het grootste be lang dat Ralph zo gauw mogelijk gevonden wordt, opdat hii zelf een verklaring af kan leggen. Hij zegt dat zijn verdwijning een zeer ongunstige indruk zal maken bij het onderzoek." „En wat heb jij daarop geant woord?" „Ik was het met hem eens", zei Caroline gewichtig. „En ik heb hem verteld hoé de mensen er al over praten." „Caroline," zei ik op scherpe toon, „heb je mijnheer Poirot verteld wat je die dag in het bos hebt gehoord?" „Ja zeker," zei Caroline zelf voldaan. Ik stond op en begon door de kamer te ijsberen. „Ik hoop dat je je realiseert wat jé bezig bent te doen," snauwde ik. „Je legt de strop zo zeker om de 'hals van Ralph Pa ton als dat je nu in die stoel zit." Helemaal niet," zei Caroline onverstoorbaar, „het verbaasde me dat jij hem dat al niet verteld had." „Ik was wel wijzer", zei ik. „Ik ben erg op die jongen gesteld." „Ik ook. En daarom zeg ik dat je onzin praat. Ik geloof niet' dat Ralph het gedaan heeft en daar om kan de waarheid hem geen kwaad doen. Ik vind dat we mijn heer Poirot alle mogelijke hulp moeten geven. Waarschijnlijk was Ralph die avond met dat meisje uit en dan heeft hij een uitstekend alibi." (Wordt vervolgd.) Hoek: 10 uur en 2.3Ó uur Ds. Ver beek. Terneuzen: 10 uur en 3 uur Ds. M. den Boer, van Zaamslag. Sas van Gent: (in zaaltje van de Ned. Herv. kerk) 7 uur Ds, W, C. van Hattem. Zaamslag: 10 uur en 3 uur Ds. W. C. van Hattem, van Terneuzen. GEREF. KERK (Vrijgemaakt.) Hoek: Geen opgave. Terneuzen: 10 uur en 3 uur Ds. H. Smit. (Bev. ambtsdragers.) CHR. GEREF. KERK. Zaamslag: 9.30 en 2.30 uur Lees- dienst. GEREF. GEMEENTE. Hoek: 9.30 uur, 2 uur en 6 Uur leesdienst. Terneuzen: 9.30 uur. 2 uur en 6 uur leesdienst. GEREF. GEMEENTE. (Syn.) (Frans Halslaan.) Terneuzen: 10 uur en 3 uur lees dienst. OUD-GEREF. GEMEENTE. Terneuzen: 9.30 uur, 2 uur en 6 uur Ds, Reuver. VOLLE EVANG. GEMEENSCHAP (Filadelfia kapel) Terneuzen 10 uur samenkomst. 20.30 uur bidstond. Iedere vrij dagavond om 8 uur samenkomst. LEGER DES HF.ILS. Terneuzen: 10 uur Heiligingssa menkomst: 7.30 uur Verlossings samenkomst. Leidster: kapiteine H. Bierman. Samenkomst „Bethel". Terneuzen: 7 uur Ds. Praas, Vrij- Evang. predikant te Breskens. ROOMS-KATHOLIEKE KERK Axel: 7 uur en 8.30 uur Gelezen H. Mis; 10 uur Gezongen H. Mis, 14 uur Lof en 19 uur Gelezen H. Mis, Cllnge: 7 uur, 8.30 uur en 10 uur: H. H Missen. Hulst: 6.30 uur, 7.45 uur, 9 uur en 10 uur: H.H. Missen. Philippine: 7.30 uur en 10 uur: H H Missen. Sas van Gent: 7 uur, S.30 uur en 10 en 17 uur H. H. Missen. Sluiskil: 6.45 uur. 8.30 uur. 10.30 uur en 5 uur H.H. Missen. Terneuzen: 7 uür, 8.30 uur en 10.15 uur: H.H. Missen; 17.00 uur Avondmis. WEST ZEECWS-VLAANDEREN. ZONDAG 6 JANUARI. NED. HERV. KERK. Aardenburg: 10.30 uur Ds. L. S. Blom. Biervliet: 10 uur Ds. W. B. Berg- sma ,van Waterlandkerkje. Breskens: 10 uur Ds. L. Spaans (Voorbereiding H. Avondmaal). Cadzand: 10 u. Ds. W. C. Luuring. Groede: 10 u. Ds. H. W. Doornink. Hoofdplaat: 10 uur de heer H. J. Begeer. Nieuwvliet: 10 uur Ds. Joh. Brezet. Oostburg: 10 en 19 uur Ds. W. S. H. van Dalen. Retranchement: 10 uur de heer G. M. C. de Vries. Schoondjjke: 10 uur Ds. P. A. L. Brinkman. Sluis: 9.30 uur Ds. C. Balk. St. Anna ter Muiden: 11 uur Ds. C. Balk. St. Kruis: 9 uur Ds. L. S. Blom. Waterlandkerkje: 10 uur Ds. W. S. Evenhuis, van Biervliet, IJzendjjke: 10 u. Ds. C. van Evert. Zuidzande: 10 u. Ds. J. Eijgendaal (Bediening H. Doop). Dr. Hewlett Johnson, deken van Canterbury en populair be kend als de „rode deken", heeft vrijdag bekend gemaakt zijn ambt le hebben neergelegd. De kroon heeft zijn ontslagaanvrage ingewilligd. Dr. Johnson verwierf zijn bij naam door zijn linkse sympathie- en.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1963 | | pagina 2