Franse positie in Europa wordt sterker Overheidswoningbouw neemt een te grote plaats in Rechtszaken Ddi',eS Accentverschuiving in het landbouwbeleid De President is tevreden De moord op Roger Ackroyd RADIO EN TELEVISIE Pagina 5 handen Vrijdag 4 januari 1963 DEJAR IJ E ZEEUW Frankrijk heeft de verlichte dictatuur gekozen boven een herstel van de oude mislukte Vierde Republiek. EVenmin voelt het Franse volk iets voor het fascime, want de uiterst rechtse figuren zijn evenzeer afgewezen. Deze voorlopige oplossing van het Franse politieke probleem heeft de mees ten hier in Parijs maar ook de meerderheid in de provin cie bevredigd. Het meest tevreden van alle Fransen is wel president De Gaulle. DE GAULLE GAAT LIEVER MET PENSIOEN! De generaal heeft zijn landge noten destijds ronduit gezegd dat hij Frankrijks positie als eerste rangs natie wil herstellen. Wil zijn volk daaraan niet meewer ken, dan gaat hij liever met pen sioen. In dit licht kan men ook enige lijn vinden in de te ver wachten binnenlandse politiek van de karaktervaste generaal. Hij zal zijn gewicht als politicus en als president in de schaal werpen om de macht van de oude politieke intriganten verder af te breken. Hij veracht deze lieden en hij vindt meer en meer Fransen die bereid zijn met hem mee te werken. Dat schept nogal spanningen. Iedereen hier in het land van Jeanne d'Arc weet dat de boven laag van het Franse volk de pre sident niet gunstig is gezind. Daar profiteren do oude politieke rotten van om onrust en onzeker heid te zaaien. Zullen deze mensen hun tijd en het belang van Frankrijk begrij pen? Dan zullen ze loyale uit voerders worden van De Gaulle's decreten. Zo niet, dan zal het Franse staatsapparaat blijven kraken en het gezag van „la pa- trie" in de wereld verminderen. Dat laatste is gevaarlijk, ook voor Europa, ook voor de kracht van het Westen. TEGEN BE IVOREN TOREN Invloedrijke figuren uit de kring van de tachtig Franse families, die vroeger de republiek regeer den, maken zich op tot het nemen van nieuwe stappen om het De Gaulle op zijn invoren toren van eigendunk lastig te maken. Zij ontzien zich daarbij niet, gebruik te maken van de invloed der com munisten, die echter zelf even min een democratisch bewind in de zin van gelijkheid en broeder schap voorstaan, om over vrij heid maar helemaal te zwijgen. De kracht van de Franse natie blijft nog in de provincie liggen. Daar hoort men een weloverwo gen oordeel, dat echter beslist niet gunstig klinkt voor de oude ervaren politici. Men neemt het Mollet c.s. kwalijk dat zij steun hebben gezocht bij de communis ten. Elke nieuwe stap die nu van Mollets zijde of uit een andere hoek wordt ondernomen, zal een revolutionair luchtje krijgen en de Fransen voelen daar niets KIJKJE IN HET HART Als wij in het hart van de meeste boeren en burgers zouden kunnen kijken, dan vervult hun elke stap die Frankrijks positie krachtiger maakt met trots. En die stappen worden door De Gaulle gezet. Men heeft toch wel bewondering voor zijn oplossing van het Algerijnse probleem. Zijn stappen tot gezond maken van Frankrijks monetaire positie zijn tot heden een succes. De wel vaart is waar men hier ook rond kijkt gestegen. Zelfs de Franse boeren verwachten veel van de positie die De Gaulle aan het vaderland zal bezorgen in het verenigd Europa. Er zijn hier nogal wat opge wonden gesprekken geweest na het onverwachte succes van De Gaulle in de jongste verkiezin gen. Aan de discussies namen ook kenners deel van de Euro pese en internationale politiek. Zij waren in meerderheid van oordeel dat de zelfverzekerde ge neraal nieuwe triomfen tege moet gaat. Zijn eigen positie is versterkt, terwijl de Duitse leider Adenauer langzamerhand moest gaan vechten voor zijn behoud. Aan de overkant van het Ka naal zijn de Ehgelsen verdeelder dan ooit over hun toekomst en die van Europa. Zij zijn in econo misch opzicht verdeeld en mili tair niet minder. EEN FRANSE ATOOMMACHT Op dit laatste terrein schijnt ook een Frans succes aanstaande te zijn. Jaar en dag heeft presi dent De Gaulle geijverd voor een eigen bezit aan atoomwapens. De Amerikanen voelden daar tot he den weinig voor, alhoewel zelfs generaal Nprstad het met De Gaulle wel eens schijnt te zijn geweest. Nu Norstad door Lemnitzer als N.A.V.O.rChef is vervangen, schijnen de Amerikanen mee te willen gaan met de vorming van een Europese kernwapengroep, die onder Franse leiding komt. Wie hierover met zijn kennis sen of politieke contacten spreekt ziet de Franse borsten zwellen van trots. La patrie wordt toch maar weer een allure! Onmis kenbaar een succes voor gene raal De Gaulle. Niemand ontkent in Frankrijk dat er een vacuum zou ontstaan als president De Gaulle zou ko men te overlijden. Deze gedachte heeft de president stemmen ge kost. Maar de meesten in dit be langrijke centrumland van het oude continent zien hun land als de aangewezen eerste natie van de Verenigde Staten van Europa. De Fransen willen in dit we relddeel en bij de versterking van het Westen een wezenlijke rol van betekenis spelen. Te lang zijn zij kinderen van het tweede plan geweest. Zij passen ervoor om een aan Engeland onderge schikte rol te spelen .en zij heb ben daar gelijk in. Misschien zal Washington nu meer geneigd zijn het vroeger door Frankrijk opgeworpen plan voor een drie hoofdige leiding van het Weste lijk bondgenootschap (Frankrijk, Engeland en de V. S.) te accep teren. Als dat gebeurt, zal De Gaulle t.z.t. sterven als een va der van de Fransen. Om dat doel te bereiken moet hij in het binnenland een krach tige politiek kunnen voeren. Dat willen de voormalige politieke leiders hem beletten. Zij moeten er echter voor oppassen dat zij met hun gekonkel de vijfde repu bliek niet nog meer sturen in de richting van een absolute dicta tuur. Als de politici onrust gaan zaaien, draait het daarop uit! (Nadruk verboden.) OOK TOTO WEER VERSCHOVEN De inlevering van de formulie ren van de sporttoto kan nu een week later geschieden. „Ofschoon de particuliere wo ningbouw in de behoeften van het overgrote deel van ons volk kan en wil voorzien blijkt nog altijd de overheidswoningbouw, om begrijpelijke redenen, een te grote plaats in het totaal van het woningbouwprogramma in te nemen." Dit heeft de voorzitter van de Raad van Bestuur Bouwbedrijf, de heer J. P. A. Nelissen, giste ren gezegd in zijn nieuwjaars rede in de vergadering van de raad, die in Den Haag werd ge houden. De wijze waarop de overheid meent in het bijzonder de parti culiere woningbouw aan banden te moeten leggen geeft reden tot ernstige bezorgdheid, zo meende hij. Terwijl er aanvragen zijn in gediend voor de bouw van 60.000 premiewoningen mogen er in 1963 slechts 25.000 worden ge bouwd. Eenzelfde beeld geeft de ongesubsidieerde woningbouw. Voor het contingent 1963 van 25.000 in deze sector te bouwen woningen zijn aanvragen voor handen voor de bouw van 58.000 woningen, aldus de heer Nelis sen. Hij zei verder, dat het aan ban den leggen van de huren het ernstige risico in zich draagt dat de huidige woning niet aan het moderne comfort en aan het be reikbare woongenot voldoet. De voorzitter van de Raad van Bestuur Bouwbedrijf hoopt dat er een systeem van prestatiebe loning tot stand komt, dat de noodzakelijke instemming krijgt en bovenal in de praktijk goed bruikbaar is en de prestaties sti muleert. Hij merkte in dit ver band op dat het een moeilijke aangelegenheid blijft om over heid en Stichting van den Arbeid voldoende begrip bij te brengen van de aard en het wezen van het bouwbedrijf en van de speci fieke voorwaarden die gelden voor de arbeidsaangelegenheden in onze bedrijfstak. „Hier demon streert zich in sterke mate, dat leden van organen als de Stich ting van den Arbeid zeer slecht van de onderhavige materie op de hoogte zijn. Eerst wanneer dit euvel is weggenomen zal ook aan het gewirwar over de loon- voorwaarden voor het bouwbe drijf, dat tijdrovend en kostbaar is, een eind worden gemaakt en een economisch en sociaal ver antwoorde basis worden gescha pen voor een beloning die past in deze bedrijfstak." ZOVEEL ZINNEN ZOVEEL HOOFDEN, De vrijetijdsbesteding in het dierenrijk lijkt vaak op die in de mensenwereld: de één zoekt zijn vertier langs de sneltoeg, in het z.g. bermtoerisme (on der), terwijl de ander zijn heil op het stille strand zoekt en vindt (boven). Vrouwdie Noorse zeeman beroofdeveroordeeld De rechtbank in Rotterdam heeft gistermorgen de 37-jarige Ingrid V. conform de eis van de officier van Justitie ver oordeeld tot een gevangenisstraf van zes maanden met aftrek van voorarrest, wegens diefstal van geld uit de tas van een Noorse zeeman. In een Rotterdamse bar had Ingrid de Noor, die in het bezit was van een aktentas met 6.000,leren kennen. De zee man had kort tevoren, in op dracht van zijn kapitein, dit be drag bij een Rotterdamse bank geïnd. Ingrid, de Noor en een aantal „vrienden" maakten er een gezellige avond van. Na een uitgebreid café-bezoek in Rotter dam en Scheveningen was het geld op. De Noor wist nergens van, want in Rotterdam al had hij het, in verband met zijn wei nig fraaie conditie, maar beter gevonden het beheer over de ak tentas aan Ingrid te delegeren. Tijdens de zitting, veertien da gen geleden, is niet bekend ge worden hoeveel de vrouw heeft ontvreemd. Ingrid zei 450 gulden, maar de officier van Justitie ver- - Door AGATHA CHRISTIE - 43) Nadruk verboden. HOOFDSTUK XI. FOIROT BRENGT EEN BEZOEK. Ik voelde me een beetje ner veus toen ik de volgende middag aanbelde bij Marby Grange. Ik vroeg me af wat Poirot ver wachtte te zullen vernemen. Hij had mij die opdracht toever trouwd. Waarom Was het om dat hij, net als die keer met ma joor Blunt, liever op de achter grond wilde blijven? Dat verlan gen, toen begrijpelijk, kwam me deze keer volkomen onnodig voor. Mijn overpeinzingen werden afgebroken door de komst van een keurig dienstmeisje. Ja, mrs. Folliot was thuis. Ik werd in een grote salon gelaten en keek nieuwsgierig rond ter wijl ik op de vrouw des huizes wachtte. Een grote, kale kamer, wat mooi oud Chinees porselein, enkele goede etsen, stoelen met versleten overtrekken en ver schoten gordijnen. Een dames kamer in de volste zin van het woord. Ik wendde me af van een Bar- tolozki aan de wand toen mrs. Folliott binnenkwam. Ze was een lange vrouw met slordig, bruin haar en een zeer innemende glim lach. „Dr. Sheppard?" zei ze aarze lend. „Ja, dat ben ik," antwoordde ik. „Ik moet u mijn verontschul digingen aanbieden dat ik zo maar bij u kom binnenvallen, maar ik zou graag enkele inlich tingen van u hebben over een dienstmeisje dat vroeger bij u heeft gewerkt, Ursula Bourne." Bij het horen van die naam verdween haar glimlach. Ze keek me koel aan en scheen zich min der op haar gemak te voelen. „Ursula Bourne?" herhaalde ze aarzelend. „Ja," zei ik. „Misschien herin nert u zich de naam?" „O ja, natuurlijk ik herin ner me die heel goed." „Naar ik hoorde is ze een jaar geleden bij u weggegaan?" „Ja, dat is juist." „En was u over haar tevreden? Hoelang- was ze bij u in dienst?" „O, een jaar of twee ik her inner me niet precies meer hoe lang. Ze ze is heel goed voor haar werk. U zult zeker heel tevreden over haar zijn. Ik wist onderstelde dat er nog zeker 4000 gulden in de tas moet heb ben gezeten, toen de Noor die aan haar gaf. Wel kwam vast te staan dat verdachte tijdens de rit van Rotterdam naar Scheve ningen af en toe een greep in de tas heeft gedaan en het geld tus sen haar kleding had gestopt. Een taxichauffeur bevestigde dat als getuige. Verdachte bekende dat er geld is gestolen evenals het feit dat de buit later in Am sterdam is opgemaakt. Gecombineerde straf voor verduistering van een ton De rechtbank te Amsterdam heeft de 44-jarige autohandelaar J. van der S. uit de hoofdstad wegens verduistering van circa één ton ten nadele van de Gro ninger Financieringsbank te Mid- delstum veroordeeld tot 12 maan den gevangenisstraf waarvan zes maanden voorwaardelijk. Er was een jaar en acht maanden tegen hem geëist. De man had een con tract met de bank, die de aan koop van auto's voor hem finan cierde. Hij moest de opbrengst van de wagens die hij verkocht niet dat ze daar vandaan zou gaan. Ik had er geen flauw idee van." „Kunt u iets over haar vertel len?" vroeg ik. „Hoe bedoelt u?" „Waar ze vandaan komt, haar familie - al dat soort dingen." De blik van mrs. Folliott werd nog koeler. „Daar weet ik niets van." „Bij wie was ze in betrekking vóór ze bij u kwam?" „Dat weet ik niet meer." Boosheid verdrong haar ner vositeit. Ze wierp het hoofd in de nek met een gebaar dat me vaag bekend voorkwam. „Is het nodig dat u me al die vragen stelt?" „Helemaal niet," zei ik met enige verbazing en een beetje verontschuldigend. „Ik dacht niet dat u er bezwaar tegen zou heb ben die vragen te beantwoorden. Neemt u me niet kwalijk." Haar boosheid verdween, maar ze was nog zenuwachtig. „O, ik heb er geen bezwaar tegen die vragen te beantwoor den. Waarom zou ik? Het het leek me alleen een beetje vreemd, ziet u. Anders niet. Een beetje vreemd." Een dokter heeft het voordeel dat hij gewoonlijk dadelijk kan merken of de mensen liegen. Al leen al aan de manieren van mrs. Folliott merkte ik dat ze wel degelijk bezwaren koesterde tegen het beantwoorden van mijn vragen zeer ernstige bezwaren zelfs. 'Ze was totaal van streek en ongetwijfeld stak er een ge heim achter. Ze leek me een vrouw die niet gewend was te N. J. G. ROEPT JEUGD OP TOT HULPVERLENING Nu door de koude weersom standigheden en in het bijzonder door de sneeuwjacht op ver schillende plaatsen in ons land noodsituaties zijn ontstaan en mede-mensen in moeilijkheden dreigen te komen roept het be stuur van de Nederlandse Jeugd gemeenschap alle jongeren in ons land op daar waar dit mogelijk is hulp te bieden „Stel u beschik baar aan de plaatselijke over heid. Steek de handen uit de mouwen, hulpvaardigheid is een deugd die in de praktijk moet worden gebracht. Helpt de men sen. Helpt de dieren". Voorts adviseert de N. J. G. om bejaarden, die door deze weers omstandigheden niet of nauwe lijks hun huizen durven te ver laten, te helpen door voor hen boodschappen en dergelijke te doen. Vooral nu de kerstvakan ties nog aan de gang zijn ligt hier een mooie en nuttige taak voor de jeugd, aldus de N. J. G. ^LaWAMFAC ruw of. schraal HAMEA GELEI ESÜfO binnen 24 uur aan de bank af dragen doch had dit niet gedaan. De dagvaarding vermeldde een totaal van 62 auto's. Van der S. had met het geld zijn speelschul den en leningen die hij had aan gegaan in verband met zijn gok lust, afbetaald. De totale schuld van de autohandelaar bedraagt een kleine kwart miljoen. Met zijn gezin was de man naar Spanje gegaan, doch hij was la ter naar Nederland teruggekeerd en had zichzelf bij de justitie ge meld. liegen en die zich hoogst onbe haaglijk voelde wanneer ze daar toe werd gedwongen. Een kind had haar kunnen doorzien. Maar het leed ook geen twij fel, dat ze niet van plan was me verder iets te vertellen. Welk mysterie er in verband met Ur sula Bourne ook bestond, van mrs. Folliott zou ik hierover niets vernemen. Teleurgesteld maakte ik nog maals mijn excuses, nam mijn hoed en vertrok. Ik bezocht nog een paar patiën ten en kwam tegen zes uur thuis. Caroline zat bij de theetafel te wachten; haar gezicht droeg de opgewonden uitdrukking die ik maar al te goed kende. Dit was bij haar een zeker teken dat ze öf nieuws verwachtte öf nieuws te vertellen had. Ik vroeg me af wat het zou zijn. „Ik heb een erg interessante middag gehad," begon Caroline, toen ik in mijn eigen makkelijke stoel was neergevallen en mijn voeten uitstrekte naar het uitno digende vuur. „Heeft miss Ganett thee bij je gedronken?" Miss Ganett is onze grootste kletskous. „Je mag nog eens raden," zei Caroline, intens vergenoegd. Ik raadde verscheidene malen en noemde geleidelijk alle leden van Caroline's inlichtingendienst op. Mijn zuster schudde bij elke naam triomfantelijk het hoofd en eindelijk besloot ze me dan maar zelf op de hoogte te brengen. „Mijnheer Poirot!" zei ze. „Nou wat zeg je daarvan?" (Wordt vervolgd.) In het nationale landbouwbe leid dient het accent te worden verschoven van een markt- en prijsbeleid naar een structuurbe leid, dat gericht is op liet stimu leren van een snelle fundamen tele aanpassing van de landbouw aan de zich wijligende economi sche, technische en institutionele omstandigheden. De minister van Landbouw en Visserij, mr. V. G. lvi. Manuren, steit ait in de „nota inzake net natidoouwoeieiadie hij tegelijk mee zijn memorie van amwooiu over ae begroting lbb3 van zijn departement aan de 'rweeae namer heeft aangeQoden. De nota is beaoeid als een algemene verkenning voor het Landoouw- oeieid op langere termijn en oe- nanueit ue vraag, welke taak de overneid ten aanzien va<n de ianjoouw neeft te vervullen. De minister kenmerkt 't pers pectief van de Nederlandse land en tuinbouw op langere termijn in het algemeen ais gunstig. Bij Ue organisatie, de samenstelling van ue produktie, bij de verzor ging van ue kwaliteit en de pre sentatie van het produkt en bij de afzet zai evenwel in voldoende mate rekening genouden moeten worden met Ue ingrijpende wijzi gingen, die zich gaan voltrekken. r>it vereist een Slagvaardig en op moderne leest gesclioeid oedrijls- leven. De overneid zal ernaar streven hiervoor, mede in het kader van het structuurbeleid, de passende voorwaarden te schep pen. Grote betekenis kent de minis ter toe aan het op te richten ont- wikkelings- en sameringsfonds voor de landbouw. (Tot de op richting van dit fonds is, zoais bekend, vorig jaar besloten naar aanleiding van de moeilijkheden op de gemengde bedrijven.) Het spreekt vanzelf, zo merkt de minister op, dat eventuele be drijfsbeëindiging op volstrekt vrijwillige basis dient te geschie den. Een doelmatig samenspel van ruilverkavelings- en voor lichtingsautoriteiten met het otit- wikkehngs- en saneringsfonds voor de landbouw en de Stich ting Beheer Landbouwgronden, zo meent de minister, zal be- drijfsvergroting kunnen bevorde ren, de afvloeiing uit de land bouw kunnen stimuleren en na tionaal ongewenste produktie- uitbreidingen kunnen helpen be teugelen. Ook zal het een harmo nieus samengaan kunnen bevor deren van het Landbouwbeleid met andere aspecten van het re geringsbeleid, die gericht zijn opi verbetering van de algemene infra-structuur; daarbij kunnen o.m. beschikbaarstelling van landbouwgronden voor recreatie ve bestemmingen, aanleg van wegen en kanalen, woningbouw e.d. worden genoemd. Te zijner tijd zal kunnen wor den overwogen, in hoeverre de werkingssfeer van het ontwikke- lings- en saneringsfonds dient te worden uitgebreid tot andere be- drijfstypen dan gemengde bedrij ven op zandgronden. Uitgangspunt voor het over heidsbeleid is dat de primaire verantwoordelijkheid voor een afstemming van de produktie op de afzetmogelijkheden, verbete ring van de kwaliteit der pro- dukten, versterking van de on derhandelingspositie op de markt voor landbouwprodukten, het vinden van passende samenwer- kingsnormen en een snelle aan passing van de landbouw aan de wijzigingen in de economische en sociale omstandigheden, bij het agrariscii bedrijfsleven zelf be rust. De overheid rekent het zich tot haar taak, voor deze aanpas singen een gunstig klimaat te scheppen en daaraan ook actief bij te dragen, met name ook op die terreinen, waar de individuele bedrijfsgenoten en de bedrijfsge- noten als groep hiertoe niet zelf in staat zijn. Het bedrijfsleven zal veel aan dacht moeten schenken aan een optimale benutting van de capa citeit dei' p.roduktiemiddelen, te verkrijgen door vergroting van de bedrijfsoppervlakte, door nau were technische en economische samenwerking en door intensive ring van het grond gebruik en/of uitbreiding van de niet zo zeer aan de grond gebonden pro- duktierichtingen. Voor zover deze vormen van vergroting van de bedrijfsomvang gepaard gaan met vergroting van de produk tie, vindt de wenselijkheid van hun toepassing, als instrument ter verhoging van de. produktivi- teit, een grens in de markt die voor de desbetreffende produk- ten kan worden gevonden. Het agrarisch bedrijfsleven dient eveneens grote aandacht te schenken aan een, goede valorisa tie (tot waarde brenging) van zijn produkten. Goed overleg en samenspel met de agrarische handel en industrie zijn volstrek te voorwaarden. Evenzeer zij-n verdergaande concentratie en specialisatie in het vlak van de verwerking van agrarische grondstoffen noodza kelijk voor een versterking van de concurrentiepositie van het Nederlandse produkt. Evenals bij de agrarische produktie zal in de sector van de verwerking voor komen moeten worden, dat tra ditionalisme een hinderpaal wordt voor de snelle, modernise rende aanpassingen, die steeds nodig zullen blijven om onze afzetpositie te handhaven of te verbeteren. N. S.-ONDERPLOEGBAAS AAN VERWONDINGEN OVERLEDEN De ociderploegbaas van de dienst weg en werken van de Ne- derlanse Spoorwegen, de heer J. A. uit Krommenie, die woensdag avond in het station Uitgeest j door een trein werd aangereden, I is donderdagochtend aan zijn ver-1 wondingen overleden. ZATERDAG 5 JANUARI HILVERSUM I: 7.00 Nws; 7.10 Ochtendgymn.7.20 Socia listisch strijdlied7.23 Lichte ochtendklanken (gr.); 8.00 Nws en socialistisch strijdlied; 8.18 Lichte gram.; 8.40 Volksdansen (gr.); 8.50 Tips voor trips en vakanties; 9.00 Gymn. voor de vrouw; 9.10 Klass. gram.; 9.35 Waterstanden; 9.40 Amateurs orkest; 10.00 Lezing; 10.05 Lez. 10.20 Lichte orkestmuziek (gr.); 10.30 Praatje10.45 Geknipt voor herhaling; 12.15 Populair-weten- -sehappelijke lezing; 12.30 Meded. t.b.v. land- en tuinbouw; 12.33 Actueel sportnieuws; 13.00 Nws.; 13.15 VARA-varia; 13.20 Vers van de pers; nieuwe lichte gram.; 13.45 Voor de jeugd; 14.20 Radio Jazzclub; 14.50 Amus. muz.; 15.15 Klass. en moderne muziek; 17.15 Jazztrio en zangsoliste; 17.30 Weekjournaal; 18.00 Nieuws en commentaar; 18.20 Lichte muz.; 18.45 Instrumtenaal ensemble en zangsoliste; 19.00 Artistieke staalkaart; 19.30 Brievenbeant- woording; 19.45 Kamermuziek; 19.55 Lezing; 20.00 Nws; 20.05 Walsorkest; 20.35 Wedstrijdpro gramma 21.35 Socialitsisch commentaar; 21.50 Lichte gram.; 22.10 Hoorspel; 22.30 Nws; 22.40 Zo maar een zaterdagin januari, cabaretprogr.23.10 Lichte gram.; 23.5524.00 Nws. HILVERSUM II: 7.00 Nws; 7.10 Morgengebed; 7.15 Klass. gram.; 7.30 Voor de jeugd; 7.45 Geestelijke liederen; 7.55 Over weging; 8.00 Nws; 8.15 Lichte gram.; 9.00 Djinn, gevar. progr.; 12.30 Meded. t.b.v. ïand- en tuin bouw; 12.33 Licht instrumentaal ensemble; 12.55 Katholiek nws; 13.00 Nws; 13.15 Platennieuws; 13.20 Musicerende dilettanten; 13.45 Franse les; 14.05 Voor de jeugd; 15.00 Operettemuz. (gr.); 15.25 Metropole-orkest en zang solist; 16.00 Klankbeeld; 16.30 Lichte gram.17.00 Voor de jeugd; 17.15 Lichte gram.; 17.30 Boekbespr.; 17.40 Gitaarspel; 18.00 Kunstkroniek18.30 Ha waiian-ensemble; 18.50 Praatje voor politieke voetgangers; 19.00 Nws; 19.10 Actualiteiten; 19.22 Sportperiscoop19.30 De Oele wappers, gevar. progr.; 20.00 Populaire klassieken door het omroeporkest en solist; 20.50 Lezing; 21.00 Gevar. progr.; 22.00 Populaire gram.; 22.20 22.25 Boekbespr.; 22.30 Nieuws; 22.40 Wij luiden de zondag in; 23.00 Nouveauté's23.5524.00 Nws. BRUSSEL (VI.): 12.00 Nws; 12.03 Amus. muz.; 12.30 Weerbe richt; 12.35 Amus. muz.; 12.50 Programmaoverz.13.00 Nws; 13.15 Voor de teenagers; 14.00 Nws; 14.03 Filmkroniek; 14.45 De Academie der Discofielen; 16.00 Nws; 16.03 Variété-orkest; 16.30 Lichte muziek; 17.00 Nws; 17.15 Liturgische zangen; 17.25 Lichte muziek; 18.00 Nws; 18.03 Koorzang; 18.28 Paardesportbe- richten; 18.30 Voor de soldaten; 19.00 Nws; 19.40 Gevar. muziek; 20.00 Cabaretprogramma; 21.00 Vlaanderen mijn land: gevar. progr.; 21.50 Dwarsfluitensem ble; 22.00 Nws; 22.15 Dansmuz. 23.00 Nws; 23.05 Vedetten van binnen- en buitenland; 23.30 Lichte muziek; 23.55—24.00 Nws. Televisieprogramma's. NED. T.V.15.00 Voetbal-elite, documentaire film; 15.45 Atelier- bezoek 16.05 De vlugt van Arle- quin Colombine, ofDe be- drooge Doctoor, 19e eeuwse Har lekinade (herh. van 18 november j.l.); 17.00 Voor de kinderen; 18.30 Volleybalwedstrijd Neder landBelgië te Groningen; 19.30 Navigare necesse est, program ma over de koopvaardij20.00 Journaal en weeroverzicht20.20 Mens durf te leven, cabaretkro niek; 21.05 De Judy Garland Show; 21.55 De oude draaidoos, filmprogr.; 22.30—22.45 Fleur h la bouchë, één-akter. BELGIË (VI.): 17.00 T.V. voor de jeugd; 19.00 Documentair programma; 19.30 Echo; 20.00 Nws; 20.30 Het is altijd Dennis, T.V.-feuilleton; 20.55 Voorselek- tie voor de Grote Eurovisieprijs van het Lichte Lied 1963; 21.50 Quiz-programma; 22.20 Show nieuws; 22.35 Nws.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1963 | | pagina 5