Heren- en Jongenskonfektie COUPON verkoop JWIELES julia JUMPER 19.'° N0VITA KOSTUUMS PANTALONS AANBESTEDING Overgordijnen Vitrage Tnegohi PLATTEEUW Eric de Noorman - Het Wolvenjong IJsebaert's grote W eekend-reklame OP ALLE WINTERJASSEN REGENJASSEN t t t t GESLOTEN Siijpen van schaatsen SUPERNOVA Fa Stoffels- Risseeuw Aluminium (olie ANDELSDRUKWERK Fa P. J. ran de Sande DE VBIJE ZEEUW Vrijdag 4 januari 196-3' FRANCOIS BERNARD GUSTAVE DE MEIJER FRANCOIS BERNARD GUSTAVE DE MEIJER FRANCOIS BERNARD GUSTAVE DE MEIJER FRANCOIS BERNARD GUSTAVE DE MEIJER VAN DIXHOORN 100 gram Gekookte Lever 39 cent f 0,9? f 1,98 f 1,79 f 2,48 f 0,38 f 1,99 10,39 f 0,39 f 0.59 fa EA, lfsebaert Do grootst® sortering vindt U bij de zaak waar U het voor 't kiezen hebt Moderne kleding voor Vader en Zoon NOORDSTRAAT TERNEUZEN BAKKERSKNECHT A. I. MEIJER VULPENNEN SPECIALE DIJKSTRAAT 30 TERNEUZEN r*,3 4 Na een voorbeeldig gedragen lijden, ontsliep in de vrede van zijn Heer en Schepper, tijdig gesterkt door de genademiddelen van de H. Kerk, mijn be minde Man, en onze goede Vader en Grootvader, de Heer Echtgenoot van Mevrouw FRANCISCA MAFIA WAUTERS, op de leeftijd van ruim 80 jaren Ridder in de Orde van Oranje-Nassau Ridder in de Kroonorde van België. Ridder in Orde .an de H. Gregr 'us. Gaarne uw gebed voor zijn zielerust. Terneuzen, F. M. DE MEIJER, geboren WAUTERS H. A. M. A. DE MEIJER O. S. G. M. DE MEIJER—VAN HAELST e<j kinderen Sluiskil. GH. I. M. E. TOFFOLI, geb. DE MEIJER Nijmegen, A. TH. M. DE MEIJER S. DE MEIJER— LIGTFLIJN ei. kinderen Amsterdam, J. F. G. M. DE MEIJER C. T. M. DE MEIJER—VAN DELFT en kinderen Terneuzen, A. H. M. DE MEIJER A. M. G. DE MEIJER—DE SMET en kind Zundert. Pater THSODORUS DE MEIJER o.c.r. Hontenisse, M. M. E. I. TER-BURG—DE MEIJER J. W. TER-BURG en kinderen Terneuzen, M. I. STRUYLAART De families DE MEIJER en WAUTERS Terneuzen, 3 januari 1963. De plechtige Uitvaart, gevolgd door de teraardebe stelling op de R.IC. Begraafplaats, zal plaats vinden op maandag 7 januari a.s. te 10.30 uur in de parochie kerk van de H. Willibrordus te Terneuzen. Bijeenkomst ten sterfhuize: Scheldekade 53. Terneu zen om 10.00 uur. Hij Ruste in Vrede. Mei leedwezen geven wij kennis' van het overlijden van de Heer voormalig Directeur van onze Vennootschap Ridder in de Orde van Oranje-Nassau Ridder in de Kroon-Orde van België Ridder in de Orde van de H. Gregorius, geboren te Terneuzen 12 april 1882 en aldaar over leden op 3 januari '963. Zijn vast vertrouwen in de toekomst maakte het hem mogelijk ons in twee wereldoorlogen zwaar geschonden bedrijf weer tot nieuw leven te wekken. Zijn werklust en doorzettingsvermogen, zijn toewij ding voor de zaak die hij vele jaren mocht mede besturen, zullen voor ons een stimulerend voor beeld blijven. Moge hij thans de beloning verwerven voor een eer lijk en werkzaam leven. Hij ruste in vrede. Directie en Commissarissen der N.V. AUG. DE MEIJER ZONEN'S Scheepvaart-, Expeditie- Agentuur Mij TERNEUZEN. De uitvaart en de teraardebestelling zal plaatsvin den te Terneuzen op maandag 7 januari 1963 te 10.30 uur. Bijeenkomst te onzen kantore te 10.00 uur. Kantooradres: Westkolkstraat 22-24 te Terneuzen. Met diepe droefheid ontvingen wij de tijding van het overlijden van onze geachte Oud-Directeur de Weledele Heer Zijn voorbeeld, werklust en ijver zullen ons steeds in herinnering blijven. Kantoorpersoneel van de N.V. AUG. DE MEIJER ZONEN'S Scheepvaart-, Expeditie- Agentuur Mij TERNEUZEN Terneuzen, 3 januari 1963. Met diep leedwezen geven wij kennis van het over lijden van onze Oud-Directeur de Weledele Heer Zijn energieke persoonlijkheid en werkkracht zullen in onze herinnering blijven voortlev Het gezamenlijke Kade-, Beurt- en Seheepspersoneel van de N.V. AUG, DE MEIJER ZONEN'S Scheepvaart-, Expeditie- Agentuur Mij TERNEUZEN. Terneuzen, 3 januari 1963. Enige en algemene kennisgeving. Hiermede vervullen wij de droevige plicht ken nis te geven, dat na een langdurige ziekte, zacht en kalm is ontslapen on ze geliefde vader, be huwd-, groot- en over grootvader, broer, be- huwdbroer en oom JAN VAN WIJCK. in de uderdom van 87 jaar. Uit aller naam, J. C. F. VAN WIJCK. Terneuzen, 2 januari '63. Burg. Geillstraat 23. De teraardebestelling zal plaats hebben op vrijdag 4 januari a.s., des namid dags 2 uur. Condoleantie-adres: Burg. Geillstraat 23. Hiermede geven wij ken- nis dat plotseling zacht en kalm van ons is heen gegaan onze lieve Vrouw, Moeder, Be huwd-. Groot- en Over grootmoeder, Zuster, Be huwdzuster en Tante JOZINA HOFMAN, geb. Kayser, in de cuderdom van bij na 77 jaar. Uit aller naam, D. HOFMAN en Kinderen. Terneuzen, 3 jan. 1963. Driewegenstraat 10. De begrafenis zal D.V. plaats hebben op maan dag 7 januari 1963, om 2.30 uur op de algemene begraafplaats te Ter neuzen. Geen bloemen. HEDEN na 12 uur wegens 'erfgeval. Moderne kleding voor Vader en Zoon NOORDSTRAAT TERNEUZEN De aangekondigde Nieuwjaarsreceptie, welke de COMMISSARIS DER KONINGIN IN ZEELAND en Mevrouw DE CASEMBROOT—Baronesse VAN DER FELTZ voornemens waren te houden op zaterdag 5 januari a.s., is wegens de slechte weersomstandigheden tot nadere aankondiging UITGESTELD. Aan alle mensen Mijn beste wensen P. OVERBEEKE Slagerij „DE SLUIS" UW ADRES voor het Verl. v. Steenbergenlaan 1 Terneuzen Wasmachinefabriek heeft gloednieuwe Wascombina- ties met. lichte emaille-be- schadiging. Van ƒ598,— voor 398of 5,p. w. Schrift, gar. Gratis één woek op proef. Vraagt fol der. WERA. Kortenbos 50. Den Haag. Tel. 070-33.28.29 1 ROYAAL SOEPCUMPLE1 500 gram HALSCARBONADE 500 gram DOORREGEN RUNDERLAPPEN 500 gram mager RUNDER- BRAADVLEBS 100 gram KIPPENPOULET JONGE HAANTJES per 500 gram 100 gram GEKOOKTE HAM 100 gram SNIJWORST 100 gram RAUWE HAM Zelfbedieningsslagerij Vlooswijkstraat Korting VAN DIXHOORN Gevraagd voor direct: Brood- en Banketbakkerij Bonze-Visserstraat 123 Terneuzen - Telefoon 2512 BOEKHANDEL VAN DE SANDE Noordstraat 55. Terneuzen Het Bestuur der Waterkering van het Calamiteuze Waterschap WALZOORDE I zal op WOENSDAG 23 JANUARI 1963, des namiddags 1ST uur, in het Hotel „De Linde" bij A. Raes te Kloosterzande, onder nadere goed keuring van Gedeputeerde Staten, in het openbaar aan besteden Het herstel, de vernieuwing en het onderhoud tot en met 31 december 1963 van de aarde-, kram-, rijs- en glooiingswerken aan de waterkering van het bovengenoemde calamiteuze waterschap. Het bestek ligt ter inzage ten kantore van de Secre taris-Ontvanger te Kloosterzande, Hoek en Bosch 3, en is vanaf 12 januari a.s. in afdruk verkrijgbaar tegen vooruitbetaling van 2,50. De eventuele nota van inlichtingen ligt ter inzage ten kantore van de Secretaris-Ontvanger en in het Directie gebouw te Walsoorden. Aanwijzing zal plaats hebben op vrijdag 18 januari 1963, des namiddags 2 uur; samenkomst bij A. Raes te Kloosterzande. Buitendien geschiedt geen aanwijzing. Kloosterzande, 2 januari 1963. H. A. A. COLLOT d'ESCURY, Voorzitter. C. P. SCHELFHOUT, Secretaris-Ontvanger. De wondemaaimachfne die alles kan Deze Supernova Julia is uitgerust met Duomaat én Mfcro Electro Regeling Vraagt nadere inlichtingen aart Noordstraat 74 Tel. 2595 Teri.euzen V. HALS zuiver wol Kleuren: Geel, tabaks bruin, bleu, marine, ko« renblauw, midden grijs, anthraciet, mosgroen. Maten 38 tot en met 44. Axelsestraat 68 Terneuzen voor de huishouding B een onmisbare hulp bij ko ken, bakken en braden. 2,95 per rol van 25 meter. DROGISTERIJ Noordstraat 59, Terneuzen Telefoon 01150-2376 H Teer mafea Reglement» Folders Convocatie* Briefhoofden Enveloppen Briefkaarten TERNEUZEN 100. De ontdekking dat Skapli met Erwin verdwenen zijn, maakt Egil zo in de war, dat hij zwijgend voor zich uit blijft staren, hetgeen de achterdocht van de piraten snel doet toenementot één van hen de grote blauwe bult op Egil's kaak ontdekt. „Hé zeg, ik geloof dat we ons vergissen makkers", roept hij, en zich nu iets vriendelijker tol Egil wendend„Ben je gevallen, knaap je, of heeft iemand je een opstop per gegeven?" Traag kijkt de jongen naar zijn ondervrager op... één ding begrijpt .hij, en dat is, dat Erwin in leder geval toch nog beter af is in Skap- ti's gezelschap, dan in dat van deze gure troepen dus is het zaak, dit stelletje zo Jang mogelijk aan het lijntje te houdentot Erwin veilig buiten hun bereik is. „Eh...", steunt hij meelijwek kend, „uh... ja... nee... ik kreeg een opstopper... en toen... toen rol de ik langs de keldertrap naar be neden... ik weet niet..." Een opgewonden kreet van één der kerels onderbreekt hem. „Hela, mannen", roept de man uit, „kom eens kijken, wat ik nou zie... een gat... héél toevallig dat ik dat zie, kom kijken makkers, 't is een soort hol... wie weet heeft die slu we Skapti hier zijn muntjes wel verstopt." En terwijl de kerels begerig sa mendringen voor de opening van de vluchtgang, komen aan het an dere eind Skapti en Erwin kreu nend en steunend juist naarbuiten gekropen. „Vlug", grauwt de burchtheer met een zenuwachtige ruk aan feet koord, waarmee hij Erwin's han den gebonden heeft. „Ik ben een boel tijd kwijt geraakt met jou te binden vriendje, dus dubbel vlug opschieten een beetje." En de nog steeds hinkende Erwin voor zich uitduwend verdwijnt hij als een schaduw tussen het kreu pelhout.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1963 | | pagina 4