BINNENLANDS NIEUWS BEURSO VERZICHT ...zo spreekt de natuur ook in KING Pag. 3 VOETBAL Gemeente Temeaze» het beste dagelijkse middel ter opwekking en verkwikking t Vrijdag 4 januari 1963 VROUW ZWAAR GEWOND BIJ SMELTEN VAN BOENWAS In een school aan de Stieltjes- Straat te Nijmegen is woensdag middag een 57-jarige werkster levensgevaarlijk gewond geraakt toen haar kleren vlam vatten bij het smelten van boenwas. De vrouw had een pot boenwas op het gasstel geplaatst. Bij het over gieten van de was sloeg de vlam in de pot en raakte ook haar kleding in brand. De vrouw holde gillend naar buiten, waar voorbijgangers de vlammen doofden door httar in de sneeuw tpllpllen. De toestand,yan de werkster was donderdagmorgen nog zeer ernstig. J, V Enkele jaren geleden liep in Nijmegen onder precies dezelfde omstandigheden een 28-jarige werkster in een school zulke ernstige brandwonden op, dat zij enkele dagen later overleed. BOERDERIJ AFGEBRAND De brandweer uit Horst moest woensdagmiddag- bij een boer- derijbrand in het naburige Seve- num optreden, toen de eigen brandweer van Sevenum on machtig bleek het vuur te be strijden. De alarminstallatie werkte niet, de motor van de brandspuit weigerde dienst en tenslotte bleek ook nog de pomp te zijn bevroren. De boerderij, bewoond door de heer E. Huys, brandde af. Vijftig varkens wa ren dermate ernstig gewond, dat ze moesten worden afgemaakt. Bij de brand, waarvan de oor zaak nog onbekend is, ging ook een hoeveelheid hooi en stro ver loren. De schade wordt geraamd op ƒ20.000. Het pand was tegen brandschade verzekerd. ZIEKENAUTO (MET PATIENT) BOTST TEGEN VRACHTAUTO Een ziekenauto van de G. G. en G. D. te Amsterdam, is donder dagmiddag in de bocht van de Spaarndammerdijk in Amster dam door de gladheid geslipt tij dens het remmen en tegen een vrachtwagen gebotst. Hoewel de aanrijding zó ernstig was dat de ambulance moest worden weg gesleept, heeft de patiënt in de ziekenauto geen nadelige gevol gen van de botsing ondervonden. Met een tweede ambulance is hij naar het Wilhelminagasthuis ver voerd, waar zijn gebroken enkel is behandeld. Zowel de chauffeur van de ambulance als van de vrachtwagen bleven ongedeerd. VOETGANGERS OPGEPAST De Nederlandse Vereniging Be scherming Voetgangers vestigt de aandacht erop, dat de voetganger er bij deze weersgesteldheid ter dege rekening mee dient te hou den, dat de afstand welke een voertuig nodig heeft om tot stil stand te komen veelal tien maal groter is dan normaal en dat slip gevaar voor de hand ligt. Ander zijds verzoekt de vereniging het rijverkeer de zebra met nog gro tere aandacht te naderen dan an ders. Bejaarden wordt aangera den het huis niet dan met grote noodzaak te verlaten, daar de kans op ongevallen met de jaren stijgt. GEVALLEN VAN T. B. C. VASTGESTELD IN GEMEENTE ERP In de Oost-Brabantse gemeen te Erp is bij enkele mensen die in de dorpen Keidonk en Boer- donk wonen open T. B. C. gecon stateerd. Omdat bij zulke geval len het besmettingsgevaar bij zonder groot is zal in, de gehele gemeente nog deze maand een massaal bevolkingsonderzoek plaatsvinden. De kosten van dit onderzoek neemt de gemeente voor haar rekening. Er zal huis aan huis een rondschrijven ver spreid worden om de bevolking op het besmettingsgevaar en de belangrijkheid van deelname aan het onderzoek te wijzen. Vragen inzake verlichting van de gelijkvloerse kruising van de verkeersweg Roosendaal—Oud-Gastel met rijksweg nr 17 De plannen voor een goede verlichting ter plaatse van de ge lijkvloerse kruising van de pro vinciale weg RoosendaalOud- Gastel met de rijksweg nr. 17 zijn vrijwel gereed en naar ver wachting zal de verlichting bin nenkort worden aangebracht. In afwachting daarvan zijn in het belang van de veiligheid van het verkeer in eerste instantie gele knipperlichten op de provinciale weg geplaatst en zijn van de beide boven eikander geplaatste pijlborden die de baansplitsin- gen in deze wegen de baansplit- sing in de rijksweg aangeven, de bovenste verlicht, terwijl de op de provinciale weg geplaatste borden eveneens zijn verlicht. Zowel de bebakening van de provinciale weg als die van de rijksweg is uitgevoerd in reflec terend materiaal. Dit heeft de minister van Ver keer en Waterstaat, drs. H. A. Korthals, medegedeeld in ant woord op schriftelijke vragen van het lid van de Eerste Kamer de heer Geuze. De minister voeg de hieraan toe, dat voorts zowel de bebakening van de provinciale weg als die van de rijksweg is uitgevoerd in reflecterend ma teriaal WONING EN WERKPLAATS UITGEBRAND In Rauwerd (Fr.) zijn woens dagavond de timmerwerkplaats en de woning van de timmer man-aannemer J. Cuperus, die tevens commandant is van de plaatselijke brandweer, uitge brand. Hoewel de brandweer van Rauwerd zeer snel ter plaatse was, kon men niets doen door dat de motor van de brandspuit bevroren was. Een brandspuit uit Sneek heeft toen het blus- singswerk verricht. De belenden de percelen zijn behouden ge bleven. De brandweren uit Leeuwar den en Grouw behoefden geen dienst te doen. Woning', werk plaats en inboedel waren ver zekerd. KAPITALE BOERDERIJ DOOR BRAND VERWOEST Woensdagmiddag js de kapi tale boerderij van de weduwe H. de Jong aan de Kerklaan te Blaricum geheel door brand ver woest. Het vee kon worden ge red, behalve een kalf, dat door de rook gestikt was. Ook het huisraad kon worden gered, be halve de uitzet van een dochter die binnenkort in het huwelijk zal treden en die zich op de vlie ring van de boerderij bevond. De brand is ontstaan doordat een kleinzoon van de eigenares op de deel met vuurwerk speel de. Het vuur woedde zó geweldig dat de Blaricumse brandweer assistentie van de brandweer uit Huizen moest vragen. De boer derij was slechts laag verzekerd. De schade wordt op ongeveer een ton geschat. BRAND MAAKT GEZIN IN ZANDVOORT DAKLOOS Een felle uitslaande brand heeft gistermiddag gewoed op een verdieping van een woning aan de Zandvoortselaan in Zandvoort. Een te sterk verhitte schoorsteen is vermoedelijk de oorzaak van de brand. De brandweer slaagde er na een half uur in de schade tot de ze verdieping, bestaande uit drie slaapkamers, te beperken. De bewoners, man, vrouw en twee kinderen, moesten bij buren on der dak worden gebracht. Huis en inboedel waren verzekerd. WONING AFGEBRAND Door een onbekende oorzaak is woensdagavond de woning van de familie A. Jonker in Nieuwe Niedorp tot de grond toe afge brand. Het gezin met 7 kinderen wist zich tijdig in veiligheid te stellen. De inboedel ging bijna geheel verloren. De brandweer uit Nieuwe Niedorp kwam te laat omdat de brandweerwagen in een sneeuwbank bleef steken. Bij aankomst bleek bovendien de spuit bevroren. De brandweer uit Winkel die tei; assistentie kwam kon niet veel anders doen dan het nablussen van de resten. UITSLAANDE BRAND IN UTRECHT. Donderdagmorgen ongeveer 8.15 uur is brand uitgebroken in de gebouwen van de productiebe drijven Co-op Nederland aan de Kanaahveg in Utrecht. De brand werd ontdekt door een timmer man, die toevallig donderdag morgen in de voorraadmagazij- nen moest zijn, waarin het ver pakkingsmateriaal ligt opgesta peld. Hij rook een sterke brand lucht en waarschuwde onmiddel lijk zijn collega's. Men ontdekte in een stapel drukwerken brand. Met ongeveer vijftien man ging men het vuur te lijf met snel- blussers. Het vuur greep evenwel zo snel om zich heen, dat met dit kleine materi'-l niets uit te richten viel. Er werd groot alarm geslagen en de Utrechtse brandweer rukte met groot materiaal uit. De blus- sinigswerkzaamheden. die tegen half negen zijn begonnen, werden bemoeilijkt door een enorme rookontwikkeling, die de blussers en ook de vrijwilligers haast ver stikten. Verschillende van hen, met name de vrijwilligers, vielen flauw. Anderen moesten door de G.G.D. naar het ziekenhuis te Utrecht worden overgebracht. In de verpakkingsmagazijnen ligt een voorraad van ruim 2.000.000 gulden opgeslagen. De grootste opgaaf waarvoor de Utrechtse brandweer stond was het vuur te localiseren bin nen de twee grote loodsen, die elk een afmeting hebben van 10 bij 80 meter. Mocht het vuur onverhoopt het dak uitkomen, dan vreest men het ergste, ook voor de belendende magazijnen. Het zag er evenwel naar uit, dat de brandweer spoedig het vuur meester zou worden. De spuitgasten maakten ge bruik van zogenaamde perslucht maskers, waardoor zij een half uur in de magazijnen konden spuiten. De vrijwilligers die flauw vielen hebben hiervan geen nadelige gevolgen onder vonden. Twee van hen zijn naar het Academisch Ziekenhuis te Utrecht vervoerd. De brand werd ontdekt door de 34-jarige timmerman H. H. El zendoorn. Om ruim half tien was de brandweer het vuur meester. Toen ook durfde men het te wa gen enkele gaten in de bekapping van de magazijnen te hakken, waardoor de rook sneller kon worden afgevoerd en niet meer de brandweerlieden in de weg stond. De nablussingswerkzaam- heden zullen nog vele uren ver gen, omdat nog grote voorraden ribkarton smeulen. Over de oorzaak van de brand tast men in het duister. GRAAF ATTLEE TACHTIG JAAR Graaf Attlee, die van 1945 tot 1951 socialistisch premier van Groot-Brittannië is geweest, heeft donderdag zijn tachtigste vei'jaardag met een feestje in het Hogernuis gevierd. Zijn regering heeft India en Pakistan in 1947 en later Birma en Ceylon onafhankelijkheid verleend. Zijn binnenlandse rege ringsperiode werd onder meer gekenmex-kt door het streven naar verwezenlijking van de socialistische welvaartsstaat. In dit kader is toen de nog steeds bestaande „staatsgezondheids- dienst" ingesteld, die onder meer inhoudt dat bepaalde geneeskun dige hulp en zekere geneesmid delen gratis aan een ieder wor den verleend of beschikbaar ge steld. De Britse kiezers, die in 194a de socialisten verkozen boven een regering als die van Churchill, die hen in de tweede wereldoor log naar de overwinning had ge leid, brachten in 1951 weer een conservatief kabinet aan net be wind. Attlee tx-ad in 1955 als partij leider af. Hij werd als zodanig opgevolgd door Hugh Gaitskell, die deze functie nog steeds be kleedt. Attlee heeft zich krachtig tegen een Brits lidmaatschap van de Eux'opese Gemeenschappelijke Markt uitgesproken. Hij heeft, na zijn aftreden, bezoeken ge bracht aan de Vex-enigde Staten, Canada, India en de Sowjet-Unie. Zijn politieke loopbaan was sterk met die van Churchill verweven, eerst als politiek tegenstander in het parlement, doch in de oorlog als vice-premier. VERLAGING VAN BRITS BANKDISCONTO Met onmiddellijke ingang is het Britse bankdisconto gisteren met een half procent verlaagd tot vier procent. Een woordvoerder van de Bank of England deelde mee dat de verlaging verband houdt met de binnenlandse economische toestand en dat zij in overeen stemming is met de algemene krachtige positie van het pond sterling op de wisselmarkten. Na de bekendmaking steeg de dollarkoers van het pond sterling op de Londense wisselmarkt van 2.8Q33 a 2,8036 tot 2,3030 a 2,8033. ONGEANIMÉERDE STEMMING De stemming voor de interna tionale waarden is gistermiddag reeds onmiddellijk na de opening ongeanimeerd geweest. Alle hoofdfondsen bewogen zich be neden 't voorgaande slotniveau. De lagere koersen waren me de het gevolg van gebrek aan af faire. Er werden weinig zaken tot stand gebracht. Philips gaf op 138,80 de gehele koerswinst van woensdag prijs. Unilevers konden zich vrij goed handhaven op ƒ138. AKU en Hoogovens twee punten lager op respectie velijk 402 en 558. Kon. Olies min een gulden bij een notering op 155,50. De president-directeur van de Kon. Shell groep, jhr. mr. J. H. Loudon verwacht dat 1963 voor de meeste olie-maatschap- pijen een bevredigende expansie te zien zal geven. Aandelen Kon. Olie liepen later op tot 156. Het Damrak stond onder in vloed van de lagere slotkoex-sen uit Wall Sti-eet. De markt aldaar gaf woensdag, voor de eerste beursdag in het nieuwe jaar, flinke koersvex'liezen te zien, hoofdzakelijk door gebrek aan orders. De omzetten waren ge ring. De Nederlandse hoofdfond sen konden zich op de New Yorkse beurs zeer goed handha ven. Zij lagen er iets beter in de markt. Dit kon echter niet ver hinderen dat het Damrak giste ren een stapje terug' moest doen. De West-Duitse beurzen gaven koersverliezen te zien van circa vijf punten. Londen was vast op het verlagen van het officiële Engelse disconto van 4 Vr tot 4 procent. Gedurende de verdere beurs dag kwam er niet veel verande ring meer in de openingskoersen. De handel bleef de gehele mid dag zeer rustig. Het ontslag van drs. E. van der Beugel, president directeur van de K. L. M., was ter beurze het gesprek van de dag. Dit ontslag was echter niet van invloed op de koers van de aandelen K. L. M. die onveran- dei'd werden geadviseerd. In de scheepvaartafdeling ging bitter weinig om. Ook hier was de stemming ongeanimeerd met iets lagere koersen. Van de lei dende cultures werd H. V. A. een punt lager op 126 verhandeld. In de sta.atsfondsenmarkt kwamen geen verandering van enige bete kenis voor. De Engelse disconto- vei-Iaging werd in deze afdeling voor kennisgeving aangenomen. In de lokale afdelingen werden aandelen van de Exploitatiemaat schappij „Scheveningen" hoger op 500 geadviseerd. Het onveran derde interim-dividend over 1962 van zes procent bracht geen ver andering in de koei's van de aan delen Van Vlissingen Katoen. Aandelen „Vorstenlanden" wer den hoger geadviseerd. ,,Ned. Grondbriefbank" werd op 720 ge adviseerd tegen woensdag 680 bieden en een laatst gedane note ring' op 580 cum dividend. Beursindices 28/12 2/1 3/1 Int. concern 464.0 465.4 463.2 Industrie 319.2 321.2 320.7 Scheepvaart 133.5 136.1 135.2 Banken 256.6 256.3 257.3 Handel enz. 149.6 149.5 149.4 Algemeen 345.3 346.6 345.5 N a beurskoersen AKU: 405—409 gl (403) Kon. Olie: 157.50—158.20 (156.00) Philips 139.30—141.50 (138.90) Unilever 139.20—140.80 (138.00) Hoogovens 561—569. gl (556 Va) Stemming vast. Advieskoersen buitenlands bankpapier De advieskoersen voor buiten lands bankpapier heden geldend in Amsterdam luiden Engels pond 10.0610.16 Amer. dollar 3.57—3.61 Canadese dollar 3.303.35 Franse frank (100) 73.20—73.70 Belg. frank (100) 7.20—7.25 Duitse mark (100) 89.65—90.15 Zweedse kroon (100) 68.90—69.90 Zwits. frank (100) 83.20—83.70 Ital. lire (10.000) 57.00—59.00 Deense kroon (100) 51.6052.60 Noorse kroon (100 49.8550.85 Oost. schilling (100) 13.95—14.05 Port. escudo (100) 12.5512.70 Spaanse peseto (100 gr. coup.) 5.92 V:—6.07 Vi VOGELS IN NOOD OP DE WATERWEG Door het dichtvriezen van slo ten en poldervaarten zijn veel watervogels naar de nog ijsvrije Rotterdamse Waterweg gevlo gen. Deze vogels worden gevoerd door de vereniging voor bescher- ming van dieren, gesteund door de dienst gemeentewerken en de politie. Padvinders en particulie ren doen ook wat zij kunnen. In het haventje bij het diesel gemaal „Mr. Dr. C. P. Saaijer" aan de Waterweg huizen duizen den meerkoeten, waarbij zich zo nu en dan reigers, wilde eenden en zeldzame vogels uit noorde lijke streken voegen. Het aantal slachtoffers is hier nog gering, maar gevreesd wordt, dat dit door het aanhoudende slechte weer wel groter zal worden. Te meer daar vooral meerkoeten met groenteafval gevoerd moe ten worden, hetgeen een zeer schaars artikel is. Vijftig tot 60 vrijwilligers van de Vereniging tot Bescherming van dieren zijn dag en nacht in de weer om in het district, waai'- in de vereniging werkt en dat het Waterweggebied van Vlaar- dingen tot en met Hoek van Hol land omvat, voedsel te verzame len en naar de voederplaatsen te bx-engen. Men ondervindt hierbij veel steun van padvinders, die met handwagens in Vlaardingen voedsel ophalen. Door middel van een geluidswagen wordt de bevolking opgeroepen voedsel ter beschikking te stellen. AMATEUR- EN SEMI- PROFVOETBAL AFGELAST Het K.N.V.B.-programma voor het amateurvoetbal van zaterdag en zondag a.s. is in geheel afge last. Na rijp beraad heeft de K. N. V. B. besloten, in verband met de slechter wordende weersge steldheid, ook het programma van de semi-prof voetballers af te gelasten, zodat er a.s zondag niet zal worden gevoetbald. Het programma, zowel van het ama teur als het betaalde voetbal, is wederom met een yveek verscho ven. BEKENDMAKING INENTING TEGEN HONDSDOLHEID De burgemeester der gemeente Terneuzen maakt bekend, dat voor deze gemeente, op de hierna vermelde data gelegenheid wordt gegeven tot het enten van hon den en katten tegen hondsdol heid. Terneuzen: 12 en 16 januari a.s. van 14.0016.00- uur;, 17 januari a.s. van 18.30—22.00 uur. Sluiskil: 18 januari a.s. van 14,00 16.00 uui\ De entingen te Terneuzen zul len plaatsvinden in de gemeente garage, nieuwe remise, Industrie weg 3. De enting te Sluiskil vindt plaats in de oude brandweer kazerne, Kanaalweg 29, (ingang vergaderruimte) De kosten van de enting bedra gen voor een hond 2,en voor een kat ƒ1, Zij, die de huis-aan-huis ver- spreide oproepkaart nog niet hebben geretourneerd krijgen hiertoe de gelegenheid tot uiter lijk dinsdag. 8 januari a.s. Na deze datum kunnen geen aanvragen meer in behandeling worden genomen en zullen de entingen particulier moeten ge schieden. Ook zij wier hond of kat reeds werden ingeënt wor den verzocht de oproepkaax-t te retourneren, zulks i.v.m. de ver lenging van de in het entingsbe- wijs gestelde termijn. Verzocht wordt volledig mede werking aan deze entingscam pagne te vei-lenen, aangezien deze slechts met aller medewer king kan slagen. Verder zij de aandacht erop ge vestigd, dat het op grond van de Hondsdolheidsbeschikkingen II en III binnen zeer afzienbare tijd verboden is in de gemeente een hond buitenshuis zelfs ixx een tuin te laten lopen, tenzij door een geldig Rijksentingsbewijs. met daarbij behorende penning, kan worden aangetoond, dat het dier tenminste 30 dagen tevorer tegen hondsdolheid is ingeënt. Terneuzen, 4 januari 1963. De burgemeester voornoemd, H. RIJPSTRA. De KÏNGfcêriekén Tonnetm N.V. i tornen u een gelukkig 1963

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1963 | | pagina 3