Tijd van hoge exploitatiewinsten bij P. T. T. voorbij Prof. Brouwers over conjunctuur de Provinciaal nieuws Voornaamste doel van de O.A.S. de dood van De Gaulle is AGENDA Het winterweer in België Vrijdag 4 januari 1963 HET INCIDENT ROND HET VLIEGTUIGONGELUK OP ZESTIENHOVEN ADENAUER 21 JANUARI NAAR 'DE GAULLE GEEN HAAST MET POLARISRAKETTEN VOOR FRANKRIJK HET WEER IN EUROPA VERKEER IN DRENTE HEEFT HET MOEILIJK AMELAND RAAKT OMRINGD DOOR IJS TERNEUZEN ALGEMENE MOBILISATIE IN SAOEDI-ARABIE BULGAARSE VLIEGER IN VRIJHEID „TELSTAR" WEER IN WERKING OVERDRACHT VAN „DE KROONDUIF" IN NIEUW-GÜINEA Indonesische regering verwerpt Britse nota over Broenei OOK ZEESCHEPEN ONDERVINDEN HINDER VAN IJS DE NOORSE VISSERSSTAKING MILITAIREN HELPEN bij SNEEUWNARIGHEID MV>, 51 DE VRIJE ZEEUW De periode waarin de P. T. T. ais geheel hoge exploitatiewin sten kon maken is voorbij en er zijn tekenen die er op wijzen, dat de toestand in het tegendeel kan gaan verkeren. Er zal scherp op alle uitgaven gelet moeten wor den. Deze waarschuwing heeft de directeur-generaal van de P.T.T., prof. ir. G. H. Bast, woensdag laten horen in zijn nieuwjaarsrede voor vertegen woordigers van het personeel van het bedrijf. Een meer bemoedigend woord liet prof. Bast horen over het personeelstekort. Hij constateer de dat het dieptepunt ongeveer bereikt is. Toch zal naar zijn mening bij een doorgaande ont wikkeling in die richting nog geruime tijd verlopen waarbij hij dacht aan wervingsperiode en opleidingsduur van nieuwe krachten eer er verlichting komt en zeker voordat de schade kan worden ingehaald. Wanneer de conjunctuur bin nenkort echter weer zou optrek ken blijft de situatie bijzonder zorgelijk. Ondanks de zorgen over per soneelstekort en conjunctuur hebben een aantal bedrijfsonder delen zich in 1962 weer verder uitgebreid. Zo groeide het aantal binnen landse poststukken met ruim 5 procent. De salditegoed van de Rijkspostspaarbank en de Post cheque- en Girodienst stegen met resp. 14 en 5 procent. Bij een BURGEMEESTER VAN WALSUM OVER DE ROTTERDAMSE HAVEN ONTWIKKELING „Een vraag is of de last, die Rotterdam op de schouders heeft genomen niet te zwaar zal blij ken te zijn. Deze vraag wint aan actualiteit naarmate enerzijds het tijdstip nadert waarop de over schotten van het havenbedrijf in tekorten zullen veranderen en anderzijds de speelruimte binnen het raam van de nieuwe finan ciële verhouding tussen, het rijk en de gemeenten voor Rotterdam geringer wordt.-' Dit heeft de burgemeester van Rotterdam mr. G. E. van Wal- sum gistermiddag gezegd in zijn nieuwjaarsrede, waarmee hij de vergadering van de Rotterdamse gemeenteraad opende. De heer Van Walsum zei voorts, dat wanneer de haven exploitatie voor langere tijd on rendabel zou blijken, en een niet te aanvaarden druk op het ge meentelijk budget zou gaan uit oefenen, er niets anders op zit dan dat het rijk Rotterdam te hulp komt om deze overgangs periode te overbruggen. Eerder in zijn rede had mr. Van Walsum reeds gezegd, dat zij die de Rijnmond niet veel arm- slag willen geven, maar wel het havenbeheer toedachten, zich moeten realiseren, dat het havenbeheer vóór alles besluit vaardigheid en snel en flexibel handelen eist en dat het beheer van een grote haven in handen behoort te zijn van een krachtige corporatie, die zijn levensvat baarheid heeft bewezen. Het is van het allergrootste belang, dat het vraagstuk van de nieuwe toegang tot de Nieuwe Waterweg en de Europoort teza men zo snel mogelijk tot een op lossing wordt gebracht. Rotter dam heeft er recht op te weten waar het aan toe is, aldus de bur. gemeester Van Walsum. Boven dien: een langdurig uitstel van deze beslissing is een gevaar voor de Rotterdamse -haven, om dat het de indruk moet wekken dat men aan de mogelijkheden, die men in het vooruitzicht heeft gesteld, is gaan twijfelen. In de tweede plaats behoort er met nadruk op te worden gewe zen, dat indijking van de Maas vlakte een optimum aan haven en industrieterrein dient op te leveren, niet alleen omdat aange nomen mag worden dat men ei- behoefte aan zal blijken te heb ben, maar ter wille van een zo gunstig mogelijke exploitatie. In verband met het optreden van de Rotterdamse gemeente politie tegen leden van de foto pers bij de ongelukkige landing van een Engels verkeersvliegtuig op de luchthaven Zestienhoven, heeft de politie het volgende com muniqué uitgegeven. „Over de rechtmatigheid van dit optreden het afnemen van camera's van persfotografen en particuliere fotografen is een onderzoek gaande. Dit onderzoek zal van langere duur zijn, omdat de rechtmatigheid van de minis teriële opdracht aan rijks- en ge meentepolitie hier te lande om fotografen voor het maken van foto's geen toegang te verlenen tot afgezette terreinen, waar een vliegtuigramp heeft plaats ge vonden, wordt aangevochten door de gedupeerde fotojourna listen, wanneer het de openbare weg betreft. Hierover is overleg noodzakelijk tussen de politie en het departement van justitie." zeer lichte daling in het open baar telegraafverkeer steeg het aantal telexaansluitingen met 16 procent, het buitenlandse telex- verkeer met ca. 11 procent, ter wijl het binnenlandse telexver- keer mede door het groter aan tal bereikbare aangeslotenen zich bijzonder snel ontwikkelt. Bij de telefonie zijn de groei cijfers voor- het lokale verkeer 7 procent, bij het interlokale 10 procent en het internationale 12 procent, het aantal aansluitin gen steeg met 95.000 of 8,5 pro cent tot 1.222.000. De wachtlijst nam echter met plm. 17.000 toe. Het aantal hoofdaansluitingen van de draadomroep daalde met ongeveer 4 procent. Het aantal geregistreerde tv-toestellen steeg met 24 procent. Dit aantal pas seerde in de loop van het jaar met een 3 maal zo grote groei- snelheid het aantal telefoonaan sluitingen in ons land. Het feit dat de periode van de hoge exploitatiewinsten voorbij is vindt volgens prof. Bast voor het grootste deel zijn oorzaak in loonstijgingen eri in de combi natie van het weder optreden van de groei van het personeels aantal door het toetreden van jonge nog oningewerkte krach ten en de noodzaak desondanks nog veel in overwerk té doen verrichten. Dit verschijnsel grijpt uiteraard het scherpst in in de meest personeelsintensieve on derdelen van het bedrijf. De ver schillen in uitkomsten van de onderscheiden bedrijfsonderdelen spitsen zich dan ook toe, waar bij echter de gunstige uitkomsten van met name telefonie en tele grafie weieens niet meer in staat kunnen blijken de ongun stige uitkomsten van de andere ie compenseren. Naar prof. G. Brouwers, se cretaris-generaal van het depar tement van Economische Zaken, in de E. S. B. van deze week on der het opschrift „Licht en scha duw" schrijft, is vermindering van spanning het kenmerk van het -ogenblik. De conjunctuur vertraagt haar loop. Niets nor maler uiteraard dan dit. Als elke aardse beweging heeft ook zij haar rustpunten. Nieuw is slechts dat de conjunctuur van onze tijd geen ups en downs meer kent. Zij stijgt, staat even stil, en gaat weer voort. De expansie is beperkt maar de „full em ployment" blijft, en weer ver wachten wij een gunstig saldo op onze betalingsbalans. Een rustige en ook prettige situatie. Wel baart het interne evenwicht ons zorg, maar dat lossen wij in goede verstandhouding samen op. Twee komma zeven is het wachtwoord van het jaar. Toch tekenen zich, volgens prof. Brouwers, meer dan tevo ren enige schaduwen in dit zon nige landschap af. Er zijn be drijfstakken die naar beneden neigen. Scheepvaart en scheeps bouw zijn er voorbeelden van. Bondskanselier Adenauer en president De Gaulle zullen op 21 en 22 januari a.s. in Parijs be sprekingen voeren over de be langrijkste grondslagen voor de voorgenomen nauwere samen werking tussen beide landen. Adenauer zal vergezeld zijn van o.a. minister van Buiten landse Zaken Schroder en de nieuwe minister van Defensie, Kai-Uwe von Hassel. Met betrekking tot het Ame rikaanse aanbod Frankrijk Pola- risraketten te verschaffen is nog geen besluit genomen. Frankrijk beschikt noch over de duikboten, noch over de atoomkoppen, die voor deze raketten nodig zijn. Dit werd donderdagmiddag aan verslaggevers bekendgemaakt door de Franse minister van Voorlichting, Alain Peyrefitte, na een vergadering van de minister raad, die werd bijgewoond door president De Gaulle. Daarbij waren de resultaten van de Ba hamaconferentie tussen presi dent Kennedy en premier Mac- Millan onder de loep genomen. Frankrijk ziet geen enkele reden waarom het niet zou voortgaan met zijn eigen inspan ningen, aldus de minister. De Polarisraket is voor Frankrijk thans niet actueel aangezien wij op dit ogenblik niet beschikken over de hiervoor noodzakelijke duikboten en atoomkoppen, zo zei hij. Het verschil met Groot-Brit- tannië is, zo ging hij verder, dat Frankrijk op eigen kracht aan zijn defensie werkt en van plan is daaraan met eigen middelen voort te bouwen. Volgens de mi nister was er echter geen sprake van dat Frankrijk in een derge lijk compliceerd vraagstuk de deur had gesloten. Een vast staand feit is echter, dat Frank rijk vasthoudt aan zijn beginse len op het gebied van zijn de fensie en aan de onafhankelijk heid van zijn nationale verdedi ging. Dit standpunt was woens dag duidelijk gemaakt aan de Amerikaanse ambassadeur Boh- len, zo zei hij. Minister Peyrefitte deelde vervolgens mee, dat het Franse standpunt op veertien januari door de president zelf aan de pers zal worden uiteenge zet. Pierre Messmer, de minister voor de strijdkrachten, had de ministerraad meegedeeld, dat de proeven met een Franse raket, die tien dagen geleden in de Sa hara werden genomen, goed wa ren verlopen. De minister zei d-at voortstuwing, besturing en terugkeer naar de grond van de neuskegel bevredigend waren. President Kennedy heeft woensdag van de Franse presi dent een brief ontvangen, waar van de inhoud nog niet bekend is gemaakt. Volgens officiële kringen in Parijs zou De Gaulle daarin het Amerikaanse Polaris- aanbod aangenomen noch ver worpen hebben. Landbouwoverschotten dreigen permanent te worden en voors hands onoplosbaar. De westelijke hoogconjunctuur heeft de dalen de lijn der grondstoffenprijzen niet kunnen ombuigen. De naas te toekomst schijnt daarvoor nog minder gunstig. De industriële ontwikkeling der nieuwe landen dringt zich derhalve op. De in ternationale concurrentie krijgt op meer en meer gebieden een serieus aspect. Een rustpunt heeft altijd iets onzekers. Mis schien gaan wij straks met nieu we moed vooruit, maar het is niet volledig uitgesloten dat na de „Sturm und Drang" van -het herboren zijn de vaart vermin dert. Misschien moeten wij ons vertrouwd maken met een nieu we „trend", waarop wij, nog steeds gestuwd door de techniek maar niet meer als vanzelf, ver der kunnen gaan. Tussen Maas en IJ ontwikkelt zich een metropool. Over enige decennia zullen er zes miljoen mensen wonen, anderhalf maal zoveel als nu. Wij hebben nog de kans er de mooiste wereldstad van te maken, maar dat vereist een aanzienlijk grootsere „stend- planning" dan wij nu bedrijven. Het verkeer vraagt in verband hiermee een centralere concep tie. Wij worden steeds capabeler onze partij in de Euromarkt te blazen. De dynamiek van de in tegratie is een ander stralend lichtpunt. De animo voor Bene lux is tanend. Wij spelen grote mogendheid. De stem van Bene lux kan zeker in een straks mis schien vergroot orkest harder klinken dan het piepen zijner delen. De vrees voor concurren tie van de nieuwe landen is aan zienlijk. Toch dienen wij juist nu die aan te durven. Krijgen zij geen industriële start en worden wij agrarisch nog meer zelfge noegzaam, dan vervliegt de mil jardenhulp in rook en blijven de onrusthaarden smeulen. Wij zul len ons moeten aanpassen, zij het tegen plaatselijke overstroming beschut, aldus prof. Brouwers. In sommige delen van Europa «looit 't licht, maar op veel plaat sen wordt het verkeer nog ern stig gehinderd. In het noorden en het oosten van Frankrijk vriest het nog. De wegen zijn er glad. Elders in dit land heerst lichte dooi. In het noordwesten van Italië viel natte sneeuw, de rest van hei land ligt in een gordel van warme lucht. In Rome is het 15 graden boven nul. Ook in Wenen is de temperatuur boven het vriespunt en zijn sneeuw en ijs in modder- massa's veranderd. In Zwitser land is het lenteachtig. De Zwitserse autoriteiten heb ben moeten optreden tegen het neerschieten van wild, dat door de kou naar de dorpen is gedre ven. De vorst is in Moskou niet meer zo streng, de temperatuur is tot zeven graden onder nul gerezen. Het Kattegat tussen Zweden en het Deense eiland Jutland moet met ijsbrekers van pakijs worden bevrijd: iets wat sinds 1946 niet meer is gebeurd. Een 70-jarige gepensioneerde in Karlskrona zuid-Zweden, die had meegeholpen bij het sneeuwvrij maken van een station, is op weg naar huis doodgevroren. In de omgeving van Oslo vroor het donderdagmorgen 23 graden, in oost-Noorwegen ongeveer 30 gra den. Engeland werd donderdag op nieuw door een sneeuwstorm ge troffen, die in noordoostelijke richting naar «ie Schotse grens trok en over 'net reeds begraven landschap nog meer sneeuw los liet. In Londen en sommige ge deelten van zuid-Engeland dooide het licht, maar er wordt nog meer sneeuw verwacht Ook in Drente blijft de harde wind sneeuw op de wegen jagen. Vooral de laagliggende wegen, die stuifsneeuw van de hogere gronden aangevoerd krijgen, blijken kwetsbaar te zijn. Op di verse provinciale wegen is 'het verkeer geheel stilgelegd of dreigt het te worden gestremd. Op de weg EmmenDalen bij de gemeente Erm is een sneeuw ploeg van Rijkswaterstaat in samenwerking met de- rijkspoli tie reeds urenlang bezig met sneeuwruimen. Er worden hier drie bulldozers en vier sneeuw schuivers gebruikt. Op de weg WesterborkZweelo is de sneeuwploeg van de gemeente Zweelo ingesneeuwd; men heeft hier het werk moeten staken. Verder rijden er geen bussen meer tussen Hoogeveen en Em men en tussen Hoogeveen en Coevorden. Op de trajecten AssenGroningen en Assen Meppel via Smilde ondervindt het busverkeer enige vertraging. Zit de Waddenzee van Nes tot de Walmerbocht vol ijs, ook aan de Noordzeekant van Ameland begint zich ijs af te zetten, zo dat wanneer de vorst aanhoudt het. eiland spoedig geheel door ijs zal zijn omringd. Er is tot nu toe nergens gebrek aan op Ameland. Over de lucht brug Ameland-Leeuwarden v.v. werden gisteren in totaal 59 per sonen vervoerd. VERKEER OP SCHOUWEN-DUIVELAND LIGT LAM Spiegelgladde wegen op het eiland Schouwen-Duiveland ma ken het verkeer onmogelijk. Alle autobusdiensten op het eiland zijn sinds gistermiddag 15 uur gestaakt. In memoriam F. B. G. «1e Meijer Gistermorgen om ongeveer 9 uur overleed op de leeftijd van ruim 80 jaar, de heer Francois Bernard Gustave de Meijer. Met de heer De Meijer verliest de gemeente Terneuzen een in woner die door zijn energie en zijn stimulerende stuwkracht mede een bedrijf heeft opge bouwd waarin niet alleen velen een bestaan hebben gevonden maar dat in de scheepvaartkrin-_ gen van vele landen een uit-' stekende reputatie heeft. De heer De Meijer kreeg zijn opleiding op diverse Duitse scheepvaartkantoren en kwam daarna bij zijn vader, wijlen de heer Aug. de Meijer, op kantoor. Op deze wijze werd hij mede-op richter van de N.V. Aug. de Meij er Zonen's Scheepvaart, Expeditie en Agentuur Maatschappij. In de loop der jaren nam dit bedrijf in belangrijkheid toe doordat de heren De Meijer de eerste bou wers van opslagplaatsen waren. Daardoor werd Terneuzen de eerste opslaghaven tengevolge waarvan de grote importeurs van kunstmeststoffen hun oog op Terneuzen lieten vallen. Het bedrijf werd verder uit gebouwd met een belangrijke beurtvaartdienst, een carga- doorsbedrijf en een sleepdienst. Twee verwoestende oorlogen slaagden er in het bedrijf ten gronde te richten maar met een ontembare energie heeft ook wiilen de heer F. de Meijer het telkens weer bloeiender dan ooit doen verrijzen. Tot zijn 70e jaar bleef wijlen de heer De Meijer aktief aan het zware cn jachtende werk deel nemen, terwijl hij ook daarna tot aan zijn .dood de gang van zaken met volle belangstelling bleef volgen. Dit levenswerk van de heer De Meijer kon niet onopgemerkt blijven, mede door zijn warme belangstelling op vele terreinen van het maatschappelijk en ker kelijk leven. H. M. de Koningin begiftigde hem met het Ridderschap in de Orde van Oranje-Nassau, de Bel gische regering erkende officieel zijn verdiensten door hem tot Rid der in de Kroonorde van België te benoemen en door Z. H. de Paus werd de heer De Meijer benoemd tot Ridder in de Orde van de H. Gregorius. De Red-actie van „De Vrije Zeeuw" biedt hierbij de familie haar welgemeende deelneming aan in de overtuiging dat de 'her innering aan een dergelijk voor beeldig leven een grote troost zal zijn. Gedenk en bescherm de vogels De oproep om brood, granen en dergelijke ter beschikking te stel len voor het voederen van de De illegale organisatie van het geheime leger, de O.A.S., die tij dens de strijd in Algerije van zich deed spreken is nog steeds actief en zijn belangrijkste doel is de dood van president De Gaulle. Dit werd donderdag ver klaard door Alain Peyrefitte, de Franse minister van Voorlich ting. De minister van Binnenlandse Zaken, Roger Fray, had donder dag in een bijeenkomst van de ministerraad meegedeeld, dat 70 procent van de overvallen, die de laatste tijd in Frankrijk zijn ge pleegd, het werk van uit Alge rije afkomstige O.A.S.-ers8 is. Volgens hem waren noch de O.A.S., noch de na de Algerijnse bestandsovereenkomst opgerichte nationale raad van verzet, die zou worden geleid door ex-pre- mier Bidault, „ontwapend". Verscheidene Parijse dagbladen drongen donderdag aan op krach tige politiemaatregelen om de toegenomen gewapende overval len in de hoofdstad tegen te gaan. Een dag tevoren beroofden bandieten in een drukke straat van Parijs een goudhandel en gingen er vandoor met staven goud en geld ter waarde van on geveer 45.000 gulden. Bij deze overval werden een directeur van de firma doodgeschoten en twee employé's ernstig gewond. In de laatste weken van 1962 maakten bandieten bij een tien tal overvallen in totaal ruim 2 miljoen gulden buit. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft medegedeeld bij de regering der Verenigde Arabische Republiek bezorgdheid te hebben uitgespro ken over de recente bombarde menten van de Saoedi-Arabische oase Najran door in Jemen ge stationeerde Egyptische vliegtui gen. De Egyptische regering heeft hierop geantwoord haar best te zullen doen om herhaling van dergelijke aanvallen buiten de Jemenitisc-he grens te voorko men. Radio Cairo meldde donderdag dat volgens een bericht van radio Mekka in Saoedi-Arabië een al gemene mobilisatie is afgekon digd, ter bewaking van de bin nenlandse veiligheid en uit vrees voor agressie van buiten af. De mobilisatie zou zijn bekendge maakt door kroonprins Faisal, de premier van Saoedi-Arabië, aldus radio Cairo verder. Miloesj Solakov, een tweede luitenant van de Bulgaarse luchtmacht die in januari vorig jaar met een Mig-straaljager dicht bij een raketbasis van de N. A. V. O. in de buurt van Bari een mislukte noodlanding maakte en door de Italiaanse autoritei ten onder verdenking van spio nage gevangen werd gehou den, is donderdag in vrijheid ge steld. De rechter van instructie achtte geen grond voor de be schuldiging van spionage aanwe zig. De openbare aanklager heeft tegen dit besluit beroep aange tekend. Kort na de landing verklaarde de Bulgaarse regering in een nota aan de Italiaanse regering, dat Solakov een onervaren vlie ger was, die tijdens de betrok ken vlucht niet op een militaire missie was,doch tijdens een oefenvlucht de koers was kwijt geraakt. In een op 25 januari vorig jaar door het Italiaanse ministerie van Defensie uitgegeven verkla ring was gezegd, dat het vlieg tuig fotomateriaal en wapens aan boord had en dat deze om standigheid, evenals het verhoor van de vlieger alle aanleiding gaven tot de veronderstelling dat hier sprake was van een poging tot luchtspionage. vogels heeft in Terneuzen en tal van andere plaatsen in Zeeuws- Vlaanderen weerklank gevonden. Vrij belangrijke hoeveelheden voedsel en bijdragen in geld zijn zijn reeds ontvangen. Vandaag wordt door de Terneu- zense jeugdnatuurwacht, de Ver eniging voor Dierenbescherming en de Vogelwacht Oost Zeeuws- Vlaamderen voedsel naar ver schillende plaatsen in de Braak man gebracht, waar duizenden vogels verblijven en op deze wijze van,een wisse dood worden gered, V erkeersonge val Gistermiddag te 12 uur had op het kruispunt Tramstraat—Van Cantfortstraat een aanrijding plaats tussen een auto, bestuurd door de heer A. de R. wonend,e te Vlissingen, die in de Tram straat reed in de richting Axelse straat, en een auto bestuurd dooi de heer E. L. K., wonende alhier, die in de Van Cantfortstraat rich ting Tramstraat reed. Met een takelwagen van de ga rage Visser werd de zwaar be schadigde auto van de heer De R. naar genoemde garage gesleept. De materiële schade aan de auto bestuurd door de heer K. was minder groot. VRIJDAG 4 JANUARI TERNEUZEN: Luxor-Theater, 8 uur: „De piraten van de Bloedrivier". SCHOONDIJKE: Praktijk school (nabij Middelbare Land bouwschool), 1012 en 13 16.39 uur: Tentoonstelling en demonstratie van landbouw- marhines. ZATERDAG 5 JANUARI. TERNEUZEN: Luxor-Theater, 8 uur: „De piraten van de Bloedrivier". Concertgebouw, 8 uur: „De wraak der Apachen". AXEL: Het Centrum, 6.30 en 9 uur: „Blue Hawaii". Vanclaag persconferentie via kunstmaan De Amerikaanse communica tiesatelliet „Telstar", die sinds 23 november als gevolg van stra ling buiten werking is geweest, heeft donderdag weer gereageerd op van de grond af gezonden sig nalen. Na dit bemoedigende succes is besloten om vandaag via de „Telstar" een persconferentie over deze kunstmaan uit de Ver enigde Staten naar de Europese grondstations uit te zenden. De uitzendingen is vastgesteld op 15.00 uur Nederlandse tijd. Met ingang van het nieuwe jaar is de dochteronderneming van de K. L. M. in Nieuw Guinea, de „Kroonduif", te Biak, for meel overgedragen aan de „Ga- ruda Indonesian Airways". Sedert 1 januari verzorgt de „Garuda" de vliegdiensten in Nieuw Guinea, die voorheen door de „Kroonduif" werden on derhouden. Een woordvoerder van het In donesische ministerie van Buiten landse Zaken heeft donderdag te Djakarta verklaard, dat dit mi nisterie een Britse nota over Broenei heeft verworpen en ge weigerd". Volgens de woordvoer der bevatte de nota „grove, aan het adres van Indonesië gerichte woorden". Hij verstrekte verder geen bijzonderheden. Verleden week is, als gemeld, te Londen van gezaghebbende zijde vernomen, dat Groot Brit- tannië Indonesië aan de voor avond van Kerstmis opnieuw om een verzekering heeft verzocht, dat het de rebellen in Broenei (Brits Noord-Borneo) geen steun zal verlenen. België is de nacht van woens dag op donderdag overdekt met een dikke ijslaag. Een even voor middernacht ingezette regen zet te zich op velden en wegen af in hard ijs, dat het verkeer nage noeg volkomen verlamde. Niet alleen de grote wegen, maar ook de boulevards en straten in ste den en dorpen werden onbegaan baar. In Brussel werd,het in de vroe ge ochtenduren- in de hellende straten een ware glijpartij van automobilisten, die het ondanks de herhaalde waarschuwingen via de radio hadden aangedurfd op weg te gaan. De stadsbussen bleven in de garages. Met sokken over hun schoenen en op pan toffels schuifelden duizenden ar beiders en kantoorbedienden naai de tramhaltes, want alleen het tramverkeer kwam, zij het hor tend en stotend, op gang. Het luchtverkeer kwam volkomen stil te liggen. In de Brusselse binnenstad kwam tegen tien uur het verkeer weer enigszins op gang, nadat vele tonnen pekel de ijslaag in een toch nog glibberige modde rige brij hadden veranderd. Gedurende de nacht en ochtend rukten niet minder dan 150 keer De kleine zeeschepen op de Noordzee ondervinden grote hin der van de vorst en de harde wind. Vele schepen komen dik onder het ijs in IJmuiden binnen, doordat het buiswater bevroren is op dek, masten, brughuis en in het want. Slechts enkele van de honderden vissersvaartuigen die met de Kerstdagen en op Nieuwjaarsdag te IJmuiden zijn geweest om de bemanning ge legenheid te geven de feestdagen thuis te vieren, zijn woensdag en donderdag uitgevaren. Tot de weinige schepen, die woensdag uitvoeren behoorde de Vlaardingse treiler VI. 7, de „Ada". De treiler zou gaan vis sen benoorden de Waddeneilan den, maar de schipper moest ter hoogte van Terschelling beslui ten om terug te keren naar IJmuiden, daar het schip slagzij begon te maken door de grote hoeveelheid bevroren buiswater. De bemanning is lange tijd bezig geweest het ijs weg te hakken, terwijl het machinekamerperso- neel door het leegpompen van watertanks de slagzij wist te verminderen. Gistermorgen om streeks 10 uur is de „Ada" dik onder het ijs te IJmuiden terug gekeerd. Door de staking van de Noorse vissers die zoals gemeld met nieuwjaar is begonnen zijn een veertienduizend arbeiders in het noorden van het land zonder werk gekomen. Het aantal sta kende vissers is ongeveer vijftig duizend. Zij willen prijssubsidies voor een totaal van 190 miljoen kronen en verbetering van soci ale maatregelen en zijn niet te vreden met wat het parlement hieromtrent reeds had aangeno men. Er zijn wel vissersschepen de zee op gegaan bemand met le den van de Noorse zeeliedenver eniging die buiten de staking zijn gebleven. in Brussel ambulances uit om voetgangers, die door een val verwondingen hadden opgeiopen, naar een ziekenhuis te brengen. Het treinverkeer in geheel Bel gië ondervond eveneens veel last van de ijzel. In vele plaatsen werd donderdagochtend de post niet bezorgd. Via de radio werden waarschu wingen uitgezonden dat het bij temperaturen om h,ej; ,yrie.spqpt zal blijven regenen en er' moet worden gerekend, dat de wegen tot vandaag vrijwel onbegaan baar zullen blijven. Vijftig man van de genie uit Den Bosch zijn gisteren, op ver zoek van de Nederlandse Spoor wegen, begonnen met sneeuw ruimen op de spoorlijn van Utrecht naar Den Bosch onder Hedel. Dit is overigens niet de eerste maal sinds de sneeuw ons land heeft toegedekt dat militairen assisteren. Op Oudejaarsdag al begonnen manschappen van het 44 bat. infanterie sneeuw te rui men op de weg van Zuidlaren naar Midlaren en later op de weg van Midlaren naar Noordlaren. Op Nieuwjaarsdag maakten mi litairen een deel van de weg Zwolle-Apeldoorn schoon onder Epe, ruimden ploegen van de vliegbasis Enschede sneeuw van de weg tussen de stad en het vliegveld en maakten pontonniers uit Keizersveer de weg vrij vooi- ziekenvervoer tussen Made en Drimmelen. Woensdag zijn 40 man van de lichte luchtdoelartillerie uit Den Helder bezig geweest de weg sneeuwvrij te maken onder Op meer. A.N.W.B. ADVISEERT: BLIJF THUIS ALS U NIET PER SE WEG MOET De A.N.W.B. adviseert: Indien u niet per se uit moet blijf dan thuis. Met het oog op de te ver wachten gladheid in vele delen van het land door onderkoelde regen adviseert de AN.W.B. iedereen om zich zo weinig mo- geliik op de straat te begeven. Gewaarschuwd wordt tegen on nodige risico's waarvan men de gevolgen voor zichzelf en vooral voor anderen niet kan overzien. Speciaal berijders van motor fietsen en scooters hebben het bijzonder moeilijk en zeker ook de fietsers, die nu als regel toch al moeizaam op de sterk versmalde rijbanen moeten rijden, omdat fietspaden onbegaanbaar zijn. De A.N.W.B. vraagt alle auto mobilisten hiermede in het bij zonder rekening te houden. Voorts kunnen zich in het ver keer op het ogenblik steeds on voorziene moeilijkheden voor doen, zoals plotseling afslaande motoren en dergelijke, hetgeen voor achterop komend verkeer enorme problemen kan opleve ren. Dreigt uw auto in een slip te geraken, zo adviseert de A. N. W. E., rem dan vooral niet, maai' ontkoppel ogenblikkelijk. In het algemeen adviseert de AN.W.B., wanneer men er du9 niet dringend op uit moet: Blijf thuis.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1963 | | pagina 2