President-direkteur der K.L.M. neemt ontslag Mijnstad Jadotstad in handen van V.N.-troepen Dag en nacht sneeuw- en gladheidsbestrijding Het weer VRIJDAG 4 JANUARI 1963 19e Jaargang Nr 5802 HET ONTSLAG VAfo DE HEER VAN DER BEUGEL AANVAARD Communiqué Niet in de politiek terug Rapport over reorganisatie K. L. M. NIET TEN DODE OPGESCHREVEN KROONPRINSES DIT VOORJAAR NAAR JAPAN EN AMERIKA? NIEUWJAAR 1963 BIJNA 5000 MAN VECHT ONVERDROTEN VOORT OM VERKEER DOOR TE LATEN STROMEN Alles loopt prima TONDEN UIT ISOLEMENT BEVRIJD Tsjombe zal doorgaan met verwoestingen aan de fabrieken van de „Union Minière" Ruim veertienhonderd doden bij Kerst- en Nieuwjaarsviering in Amerika DICHT BIJ HET EINDE BIJ BESPREKINGEN TUSSEN AMERIKANEN EN RUSSEN OVER DE CUBAANSE KWESTIE 45.000 Amerikaanse mariniers stonden klaar voor aanval op Cuba in oktober vorig jaar ZON- en MAANSTANDEN Frankerina bü abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur van de Sande Redactie, adres; Noordstraat 555? Administratïe-adres: Smidswai Telefoon 01150 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,— per kwartaal: per maand 2,—; per week 48 et. losse nrs 9 et. DE VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terwettzes Advertentieprijs per mm 16 et; minimum per advertentie ƒ2,40. Rubriek: Kleine Advertenties (géén handels, advertenties): 5 regels 1,10. Iedere regel meer 22 ct Kleine Advertenties brj vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties te 's namiddags 2 «ar. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Be president-directeur der K. L. M. drs. E. H. van der Beu gel heeft ontslag uit zijn functie genomen per 1 april a.s. Hij is van oordeel, dat deze beslissing' in het belang van het bedrijf is. Hjj is voornemens zeer binnen kort met verlof te gaan voor 'n korte periode van rust, welke hij op medisch advies moet onder gaan. Gisteravond te tien voor acht kon worden meegedeeld, dat het ontslag van de heer Van der Beugel door de raad van com missarissen, die in een voltallige vergadering op het hoofdkantoor der K. E. M. in Den Haag bijeen waren, is aanvaard. Het bericht over het ontslag van drs. Van der Beugel kwam voor Schiphol als een donderslag bij heldere hemel. Op het ijzig koude vliegveld stonden enkele verlaten vliegtuigen, die wegens ijsafzetting niet konden opstij gen. Al' het Europese verkeer lag stil en dus had het K. L. M.-per- soneel gisterochtend ruimschoots de tijd het schokkende bericht te bespreken. Overal zag men groepjes bijeen, die behalve het ontslag van de president-direc teur ook spraken over geruchten, volgens welke nog meer leden van de topleiding het bedrijf zouden veriaten. Al met al heerste er gister ochtend op Schiphol een gedruk te stemming. Om kwart over acht, aan het slot van de vergadering, nadat de raad van commissarissen sedert tien uur gisterochtend met en kel. korte onderbrekingen had beraadslaagd, werd het volgende communiqué verstrekt: „De raad van commissarissen der K. L. M. N.V. deelt mede dat drs. E. H. van der Beugel beslo ten heeft zijn functie als presi dent-directeur en lid der directie van de maatschappij neer te leg gen. De raad meent dit besluit te moeten eerbiedigen en zal aan de algemene vergadering van aandeelhouders voorstellen per 31 maart 1963 het gevraagde ontslag op de meest eervolle wijze te verlenen met bijzondere dank voor de goede diensten door hem aan de K. L. M. bewezen. Aan de heer Van der Beugel is met ingang van gisteren verlof verleend voor een periode van rust, welke hij op medisch ad vies in acht moet nemen. In. de loop van de volgende week zal de raad van commis sarissen over de samenstelling van de directie nadere mededelin gen doen. De president-commis saris, dr. ir. F. Q. den Hollander, zal tijdelijk het voorzitterschap der directievergaderingen op zich nemen". De vergadering van de voltal lige raad van commissarissen wordt gevormd door dr. ir. F. Q. den Hollander, voorzitter; mr, H. Albarda, plv. voorzitter; Z.K.H. de Prins der Nederlanden; I. A. Aler, S. J. van den Bergh, mr. J. Burgerhout, mr. A. H. C. Gie- ben, dr. F. J. M. A. H. Houben, jhr. mr. E. van Lennep, prof. mr. P. Lieftinek, W. H. de Monchy, H. P. Rahusen, M. Ruppert, jhr. J. A. G. Sandberg, prof. dr. J, Tinbergen en ir. Th. P. Tromp. De heer Van der Beugel is in een vergadering van aandeelhou ders van de K. L. M. in mei 1959 op voorstel van de Raad van Commissarissen met ingang van 1 januari 1960 opgenomen in de directie van de maatschappij. Bij zijn benoeming destijds is de heer Van der Beugel met ingang van gelijke datum aangewezen als plaatsvervangend president directeur. De heer Van der Beu gel trad, om zich op deze functie voor te bereiden, in de loop van mei 1959 reeds bij de K. L. M. in dienst. Hjj was toen in de rang van buitengewoon én gevolmach tigd ambassadeur werkzaam ten departement van Buitenlandse Zaken en bleef die functie ver vullen tot op het moment waar op hij in dienst trad van de K. L.M. In mei 1961 volgde hij de heer I. A. Aler op als presi dent-directeur van de K.L. M., toen de heer Aler met pensioen ging. De heer Van der Beugel is 45 jaar oud. De heer Van der Beugel is van het begin van zijn president- directeursfunetie in steeds toe nemende mate met uitzonder lijke problemen van nationale en van internationale aard gecon fronteerd. De rustperiode die de heer Van der Beugel op medisch advies moet ondergaan is, naar wij vernemen, inmiddels inge gaan. Desgevraagd is ons nog mede gedeeld dat de heer Van der Beu gel niet van plan is in de poli tiek terug te keren. Hij weet op dit moment ook niet welke func tie hij na 31 maart a.s. zou kun nen aanvaarden. Bij de K. L.M. ontkent men met klem dat het door het Ame rikaanse bureau McKinsey op verzoek der directie van de K. L.M. uitgebrachte rapport over de reorganisatie der maatschap- Pij van invloed is geweest. Op het besluit van de heer Van den Beugel. Dit rapport is samenge steld uit een aantal alternatieve adviezen aan de directie der K. L. M. over de eventueel mogelijke organisatie van het bedrijf. De inhoud van dit vrij recente in terne rapport voor de directie is noch wordt bekend gemaakt. Prof. Lieftinek: Op Schiphol aangekomen zei prof. P. Lieftinek, lid van de Raad van Commissarissen, gis teravond: „De beslissingen zijn thans gevallen. De vergadering is bijna ten einde. Ik keer nu naar het monetaire fonds in New York terug. Vanavond of uiterlijk morgen kunt u van de Raad van Commissarissen of van de K.L. M. een communiqué over de ver gadering tegemoet zien. Het kli maat is hier ijzig koud, maar wellicht is thans een verbetering op komst." Hij weigerde verder iets over de beraadslagingen mede te delen, maar antwoordde wel op de vraag welke zijn pei-soonlijke visie op de toekomstmogelijkhe den van de K. L. M. waren. „Er zijn ongetwijfeld nog min stens enkele jaren van grote moeilijkheden te verwachten, doch het is onjuist te menen, dat de K. L. M. ten dode is opgeschre ven. Als er vooruitgang kan worden geboekt in de pogingen meer internationale samenwer king in de luchtvaart tot stand te brengen en als bij de K. L. M. intern de juiste maatregelen worden genomen, dan zie ik de toekomst bepaald niet somber in." Mr. P. Lieftinek was kort voor het oude jaar naar Nederland ge komen en wel speciaal om deze K. L. M.-vergadering bij te wo nen. Aanvankelijk was er alleen 'n vergadering van gedelegeerde commissarissen belegd, doch we gens de kwestie van het aftreden van de president-directeur en de situatie waarin de K. L. M. zich bevindt, is de vergadering uitge breid tot een algemene van de hele Raad van Commissarissen. Ofschoon hierover van offi ciële zijde geen bevestiging is te verkrijgen, wordt aangenomen dat H. K. H. Prinses Beatrix van plan is het zesdaagse bezoek, dat zij vorige maand aan Japan zou hebben gebracht, alsnog dit voorjaar te brengen. Zoals bekend moest de Kroon prinses van haar voorgenomen bezoek aan Japan (van één tot zes december) afzien na het overlijden van H. M. Koningin Wilhelmina. Het doodsbericht van haar grootmoeder bereikte de Prinses tegen het einde van een zesdaags bezoek aan de Britse kroonkolonie Hongkong. Tijdens een oponthoud van enkele uren in Tokio op de terugweg naar Nederland bracht Prinses Beatrix op 30 november een kort bezoek aan de Japanse keizerlijke familie. Zij zou bij die gelegenheid hebben beloofd haar bezoek aan Japan alsnog te bren gen. Haar bezoek aan dit land had het sluitstuk moeten vormen van een reis 'van zeven weken dwars door Azië, die haar voerde door Perzië, Pakistan, India, Thailand en de Philippijnen. Van 6 tot 21 december had de Prinses ook een strikt partiku- lier bezoek aan de Verenigde Staten en Canada willen brengen, met inbegrip van een driedaags verblijf op Hawaii en een bezoek van verscheidene dagen aan de Amerikaanse westkust. Van doorgaans welingelichte zijde wordt vernomen dat ook het privébezoek aan 'Amerika waarschijnlijkvolgens de oor spronkelijke plannen zal worden afgewikkeld. De Rijksvoorlichtingsdienst wilde gisteren de betreffende be richten over de voorgenomen reis van de Prinses bevestigen noch ontkennen. ...En toen gingen we verder te j'ot'l i 'i -- mmËmBÊMBkm Dag en nacht zwoegen duizen den mannen met licht en zwaar materieel om de rijkswegen in begaanbare staat te houden. Sneeuw en ijs zorgen doorlopend voor tegenvallers, maar onver droten werkt men voort om het verkeer door de levensaders van de samenleving: de wegen, te laten doorstromen. Die stroom gaat weliswaar langzamer dan anders, maar toch gestadig. Wanneer het vier tot vijf graden vriest kan geen zout worden ge bruikt. Dan spannen mens en machine samen om de grote ver keersaders dan zoveel mogelijk sneeuwvrij te maken met zand als enige bondgenoot tegen glad heid. Vierentwintig uur van de dag en de nacht vecht een leger van 3 tot 5 duizend man op de rijks wegen in harmonisch samenspel met de diensten van de Provin ciale Waterstaat om de vitale verbindingen open te houden. De strategie wordt in elk arrondis sement, in elke dienstkring naai de situatie van het ogenblik be paald. Naast de reeds in de zomer ge contracteerde particuliere vracht auto's en arbeiders zwoegen thans honderden van aannemers gehuurde bulldozers, traetoren en laadschoppen door de dichte sneeuwmassa's, strooien vracht wagens zand en zout, sjouwen duizenden mannen dag en nacht om het verkeer gaande te hou den. Rusteloos zijn sneeuwschui vers en -ploegen in de weer. De kantonniers van de Rijkswater staat, die elk zo'n tien kilometer weg onder hun hoede hebben, kennen rust noch duur. Ondanks tegenvallers van stuifsneeuw, nieuwe sneeuw, ijzel en ijsregen gaat van zuid tot noord het werk onverdroten door. En tussen de bedrijven door worden gestrande auto's zoveel mogelijk weer op gang gebracht, verkleumde men sen verzorgd. „De organisatie loopt prima", zo verzekert ir. P. C. de Man, hoofd van de gladheidsbestrijding van de Rijkswaterstaat. „Enig idee van de kosten kunnen we onmogelijk hebben. Er wordt hard. dag en nacht zeer hard ge werkt, waarbij veel aan initia tieven en improvisaties moet worden overgelaten. De situatie kan immers van de ene kilometer op de andere verschillen. Cen traal zijn de diverse situaties niet te bekijken. We hebben dit jaar ongedacht veel sneeuw gehad. Er wordt thans meer gedaan dan verwacht kon worden. Ge lukkig hebben we aan materieel, zand en zout geen krimp, zodat staag kan worden doorgewerkt. Naar schatting staat naast auto's en machines een man per twee kilometer rijksweg ter beschik king. Niemand weet nog wat er verder komt, maar tot dusverre konden we de situatie baas, ook al zijn enkele delen van rijks wegen tijdelijk afgesloten ge weest". De dienst gladheidsbestrijding in Den Haag coördineert het moeilijke werk, bemiddelt even tueel voor materieel en mate riaal en houdt zoveel mogelijk overzicht over de totale situatie. Ir. De Man heeft niets dan lof voor de mensen die met hard zwoegen het rijkswegennet in zo goed mogelijke berijdbare staat houden. Twintig man en een bulldozer zijn gisteren druk doende ge weest de buurtschap Tonden, ge meente Brummen, uit zijn isole ment te bevrijden. Dit is met vee] inspanning tenslotte ge lukt. Troepen van de Verenigde Naties hebben donderdag de be langrijke Katangaanse mijnstad Jadotstad bezet. Dit werd door de Verenigde Naties in Leopold- stad bekendgemaakt. De strijdmacht van de Volke renorganisatie beheerst thans Elisabethstad, Kipoesji, Kamina en Jadotstad. Daarmee heeft zij een belangrijke greep op de ver bindingswegen in Zuid-Katanga en is de weg geopend naar Kol- wezi, de luchtbasis van de Ka- tanganen. Over de verblijfplaats vftn pre sident Tsjombe, die in de afgelo pen dagen in Jadotstad was, is niets bekend. Vermoed wordt dat hij naar Kolwezi is gegaan. De Katangaanse ministers hebben hun tenten opgeslagen in Mokambo, vlak bij de grens met Noord-Rhodesië, zo ver klaarde de Noord-Rhodesische minister van Onderwijs, Nkoem- boela, donderdag. Hij had een dag tevoren aldaar een ontmoe ting met deze ministers gehad en vervolgens een bezoek ge bracht aan de plaatsvervangend gouverneur van Noord-Rhodesië, Richard Luyt, om hem toestem ming voor de toelating van niet- militaire vluchtelingen uit Katan ga te vragen. De toestemming werd niet verleend, aldus Nkoem- boela. De installaties van de Union Minière zijn onbeschadigd in handen van de V.N.-troepen ge vallen. Katangaanse soldaten hadden woensdagavond geëist dat de fabriek zou worden opge blazen, de stad zou worden ge- evacueerd en de voornaamste ge bouwen in brand zouden worden gestoken. Functionarissen van de maatschappij hadden hen over gehaald weg te gaan, wat zij deden met medeneming van enige onmisbare uitrustingsstukken. Volgens doorgaans betrouw bare berichten die donderdag ochtend in Salisbury in Zuid- Rhodesië zijn ontvangen, zijn de sluizen van de Mwadingoesja- dam van het stuwmeer waardoor de installaties van de „Union Mi nière" in Jadotstad van stroom worden voorzien, geopend als voorzorgsmaatregel voor een eventuele vernietiging van de in stallaties. De plaatselijke func tionarissen van de mijnbouw- maatschappij zouden woensdag avond hebben besloten de instal laties in hun geheel te vernieti gen indien dit nodig zou worden geoordeeld. De opening' van de sluizen, waardoor het peil van het meer is gedaald, zou tot doel hebben ernstige overstromingen te voorkomen. De eerste Indische militairen hebben naar verluidt de om geving van Jadotstad bereikt, evenwel zonder pantserwagens, omdat een noodbrug voor het overzetten over de rivier do Loe- fira nog niet was aangekomen. De Katangaanse gendarmerie heeft naar verluidt besloten de stad „straat voor straat" te ver dedigen. Overigens is het rustig in de stad. Ook in Elisabethstad is het rusti'g. De V. N. voeren een grootscheepse actie tegen „huur lingen" uit, maar er wordt geen melding gemaakt van willekeu rige arrestaties. Een Zweedse pantsereenheid veroverde gisteren de elektrici teitscentrale van Kiloebi op de weg naar Kabongo. Deze bleef intact. Krachtige patrouilles van de V. N. trokken uit Kamina naar dorpen in de omgeving van de V. N.-basis. Drie Katangaanse gendarmes werden gevangen ge nomen. President Tsjombe herhaalde donderdag zijn dreigement dat hij met „totale vernietiging" zou antwoorden indien de V.N.-troe* Pen hun opmars voortzetten, aldus in Salisbury ontvangen be richten uit doorgaans betrouw bare bron in Katanga. Het hoofdkantoor van de Bel gische mijnmaatschappij „Union Minière" te Brussel heeft don derdagavond in een communiqué gezegd—dat aan de installaties van de maatschappij te Jadotvil- le woensdagavond schade is aan gebracht. hoofdzakelijk aan de elektrische en mechanische uit rusting. Alle fabrieken in het ge bied van Jadotville liggen stil. Enige elektriciteitskabels zijn opgeblazen. Het communiqué zegt voorts dat Tsjombe aan de directie heeft laten weten dat er nog meer schade aan de fabrie ken zal worden toegebracht wan neer de V. N.-troepen hun op mars in Katanga voortzetten. De mijnen in Jadotville hebben een opbrengst van honderddui zend ton koper en meer dan zes duizend ton kobalt per jaar. De maatschappij had donderdag eer der op de dag berichten uit de Rhodesische hoofdstad Salisbu ry, waarin gezegd werd dat ar beiders de installaties in Jadot ville hadden beschadigd, formeel tegengesproken. Meer dan duizend Amerikaanse burgers hebben bij verkeerson gevallen, die in de kerstdagen en bij de jaarwisseling plaats von den, het leven verloren. Nog vierhonderd Amerikanen verloren het leven tengevolge van branden en andere ongeluk ken. OVERBODIGE LUXE Een winters beeld van de „Jaap Eden" kunstijsbaan in Amster dam. Op bet ogenblik is de baan beslist een overbodige weelde - maar misschien wordt het toch nog eens voorjaar (Luchtopname A.N.P.) De landurige besprekingen tus sen Amerikaanse en Sowjet-ge- delegeerden over de kwestie- Cuba zijn woensdag in New York voortgezet. De Russische vice-mi nister van Buitenlandse Zaken Koeznetsov had een korte bijeen komst met McCloy, de speciale vertegenwoordiger van president Kennedy bij deze onderhandelin gen. Het voornaamste punt, waar het bij deze besprekingen om ging, was controle op het terug trekken van Russische raketten' uit Cuba, in ruil voor een belof te van de Verenigde Staten om geen invasie tegen Cuba te on dernemen. Na afloop der bijeenkomst van woensdag zei een Amerikaanse zegsman, dat men dicht bij het einde was. Koeznetsov bracht later aan se cretaris-generaal Oe Thant ver slag uit over de gemaakte vorde ringen. Generaal Davic Shoup, bevel hebber van het Amerikaanse korps marinestaf, heeft donder dag in een toespraak tot ledên van de marinestaf verklaard dat 45.000 mariniers in oktober j.l.. gedurende de crisis om Cuba, ge- vechtsklaar stonder. voor een in val in Cuba. Ongeveer honderd duizend mariniers waren in re serve gehouden, om deze eerste- liniemacht, indien nodig, te ver sterken. MINDER WIND Een storing boven Frankrijk heeft zich langzaam maar gelei delijk naar het noorden ver plaatst. Daardoor kon de grens tussen dooi en vorst donderdag avond juist tot de zuidelijke grens van Nederland opschuiven. Achter de grens is de tempe ratuur weliswaar boven nul maar in België toch ook niet v» j VRIJDAG 4 JANUARI v.m. n.m. Breskens S.13 9.00 Terneuzen 8.48 9.35 Hansweert 9.28 10.15 Walsoorden 9.38 10.25 ZATERDAG 5 JANUARI v.m. n.m. Breskens 9.30 10.13 Terneuzen 10.05 10.48 Hansweert 10.45 11.28 Walsoorden 10.55 11.38 medegedeeld door het K.N.M.I., ZUN MAAN op ondet op ondet Jan. 4 8.48 16.42 13.19 1.59 5 8.4S 16.43 13.45 3.19 6 8.48 16.44 14.15 4.38 meer dan een a twee graden, zo dat van een flinke dooi vandaag bij ons zeker geen sprake kan zijn. Wel is te verwachten, dat. in het zuidwesten en zuiden van Nederland de temperaturen om het vriespunt zullen liggen. In het noordoosten zal er vorst blij ven, zij het overwegend licht. Met de genoemde grens hangt een neerslagzóne samen. Aange zien in de hogere luchtlagen boven ons land de temperatuur flink boven nul was, gaf dit bij ons op uitgebreide schaal ijzel. De neerslagzóne zal ook vrijdag boven Nederland blijven zij hel, dat de intensiteit vermoedelijk iets zal afnemen. In het noorden blijft een oostelijke wind staan, in het zuiden zal de wind veran derlijk worden. wmmmw medegedeeld door het K.N.M.I. te geldig tot hedenavond. Minder wind. Veel bewolking met vooral aan vankelijk nog hier en daar ijzel of in het zuiden regen. Later plaatselijk mist. Matige tot zwakke wind uit oostelijke richtingen. In het zuiden en zuid westen van het land temperatu ren om het vriespunt; in het noordoosten lichte vorst.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1963 | | pagina 1