M BINNENLANDS NIEUWS RADIO EN TELEVISIE Een goede start.. WET OP DE LOONBELASTING 1960 SCHAATSENRIJDEN '-PDROL BEURSO VERZICHT DONDERDAG 3 JANUARI 1963 DE VRIJE ZEEUW Pag. 3 De plannen tot belastingverlaging van de. Amerikaanse regering en handen ruw? Actie-comité van AVRO-vrienden wint kort geding in hoger beroep Een kop pittige lekkere koffie... voor ti de weg op gaat. Dat montert u op, dat maakt een man van u, die tegen geen traject opziet. Geurige,, lekkere koffie... Douwe Egberts koffie. Het fijnste van de plantages, op speciale manier voor u gebrand en, door de grote vraag, altijd vers in de winkels voorhanden. FRONTALE BOTSING NA SLIP De 39-jarige J. van Opborgen uit Venraij is woensdag rond het middaguur, terugkerende van een nieuwjaarsbezoek aan zijn ouders, op de provinciale weg tussen Venraij en Horst met zijn auto geslipt en tegen een tegen ligger gebotst. Hij werd op slag gedood. Zijn echtgenote en de jongste van zijn drie kinderen werden gewond naar het ziekenhuis te Venraij vervoerd. De echtgenote is in levensge vaar, het kind echter niet. GL1SERS ONTPLOFTEN DOOR VORST Door het uit elkaar springen van een geyser is de 33-jarige me vrouw Van der Giessen uit Em- men zodanig gewond, dat over brenging naar een ziekenhuis nodig was. In hetzelfde flatge bouw werd even later de bejaar de heer Hofstra door delen van een uit elkaar springende geyser getroffen. Hij kon in zijn woning worden verbonden. Vermoedelijk is de toevoer van het water van de geysers bevro ren geweest. ONDERPLOEGBAAS EN WEGWERKER DOOR TREINEN OVERREDEN Omstreeks zeven uur gister avond heeft een in het station Uitgeest binnenlopende trein een onderploegbaas van de dienst weg en werken van de Neder landse Spoorwegen aangereden De man is in zorgwekkende toestand naar een ziekenhuis in Zaandam overgebracht. Een half uur later reed de trein, die het station in Oss binnenliep, een wegwerker van de Nederlandse Spoorwegen aan. Deze was op slag dood. MAN DOOD IN KELDER AANGETROFFEN In Sliedrecht is waarschijnlijk ten gevolge van de koude de heer H. Stuy, oud 47 jaar en gewoond hebbend in Wijk C no. 662 te Sliedrecht, om het leven geko men. De politie trof de heer Stuy levenloos in de kelder onder zijn huis. Men neemt aan dat de heer Stuy, die zich op oudejaarsdag naar de kelder had begeven, ge vallen is en bewusteloos is ge raakt. BURGEMEESTER VAN HAARLEM GEWf ND BIJ VAL OP HET IJS De burgemeester van Haarlem, mr. O. P. F. M. Cremers, heeft op ni uwjaarsdag bij het schaat senrijden een val gemaakt waar door hij een hoofdwonde opliep. H: zal enige weken het bed moeten houden. Twaalf jaar geleden is burge meester Cremers ook tijdens het schaatsenrijden gevallen, een lichte hersenschudding was toen het gevolg van zijn val. ANTILLIAAN STEEKT SPANJAARD MET MES. De Amsterdamse politie heeft dinsdagavonfjjjle 28-jarige Antil liaan MieldOjTh. S. aangehouden, die sinds 's middags werd gezocht na een steekpartij in café Con- finasa aan het Kadijksplein in het centrum van de hoofdstad. De 22-jarige Spaanse zeeman Amados F. Lampon Rodrigues liep daarbij een wond in de on derbuik op. Naar een Hollandse vriend van de Antilliaan die bij de steekpartij betrokken zou zijn geweest, wordt nog gezocht. Volgens de kastelein van het café hadden de dronken Antil liaan en zijn Nederlandse vriend al enige tijd moeilijkheden in zijn café gezocht. Ze hadden verschil lende mensen bedreigd en er zou den woordenwisselingen zijn ont staan. Omstreeks half zes kwam de Spanjaard r. -t ren vriend in het café. Hij kwam terecht mid den tussen twee bekvechtende partijen en riep opeens uit „hij heeft op me geschoten", terwijl hij naar uit zijn rechterbroeks pijp sijpelend bloed wees. De An tilliaan en de Nederlander gin gen er daarop onmiddellijk van door. In het Weesperpleinzieken- huis werd geconstateerd dat de Spanjaard niet was beschoten NOG GEEN BESLISSING OVER ELFSTEDENTOCHT Het is vrijwel zeker dat de elf stedentocht deze week in ieder geval niet zal kunnen doorgaan. Tijdens de vergadering van het Elfstedencomité, dinsdagavond in Leeuwarden, kon nog geen definitieve beslissing worden ge nomen. Het blijkt namelijk dat de sneeuwval van maandag een zeer nadelige invloed op de ijs toestand heeft gehad, terwijl bo vendien het ijs nog lang niet overal de vereiste dikte bezit. Op enkele gedeelten van de elfstedenroute is het ijs daardoor nog onbetrouwbaar, vooral op de Luts in Gaasterland, waar in de buurt van de zuivelfabriek het smalle vaarwater zelfs nog niet eens is toegevroren. Zelfs al zou de wind gaan liggen dan zou er nog geen kans zijn in enkele da gen 'de banen gereed te krijgen. Ook de situatie rond start en fi nish in Leeuwarden is nog zoda nig dat het onverantwoord zou zijn een groot aantal deelnemers op het ijs toe te laten. De moge lijkheid bestond dat het elfste dencomité gisteravond opnieuw bijeen zou komen. Het is echter zeer de vraag of dan reeds een streefdatum zal kunnen worden bepaald. maar dat hij door een messteek was getroffen. Later op de avond arresteerde de politie de Antil liaan ergens in de Jordaan. De toestand van het slachtoffer is redelijk. TURKSE ZEEMAN SLAAT 14 RUITEN IN De 19-jarigc Turkse steward, Abtuhlluh Kagitkieser, heeft in de nacht van maandag op dins dag veertien ruiten van een Rot terdamse dancing ingeslagen. De jonge Turk ontstak in een hevige toorn toen hij met nog twee land genoten, wegens wangedrag, uit het etablissement werd verwij derd. Deze represaillemaatregel kwam de steward echter duur te staan, want naast de grote scha de die door de vernielingen werd aangericht, liep hij zelf ook nog verwondingen aan handen en voeten op. Na in het havenzie kenhuis behandeld te zijn werd de zeeman door de politie mee genomen. FAMILIE MAAKTE AMOK De familie Van de R. uit Den Haag heeft dinsdagavond de po litie handen vol werk bezorgd door eerst de inventaris van een cafetaria aan de Paul Krugeriaan kort en klein te slaan, zich ver volgens in hun woning terug te trekken en zich ten slotte na een belegering door een groot aantal politiemannen over te geven. Aanleiding tot de moeilijkheden was het feit dat de vijf manne lijke leden van deze familie, in leeftijd variërend van 43 tot 20 jaar, in het cafetaria ruzie kre gen over het betalen van con sumpties. De politie maakte een eind -an de twist en ogenschijn lijk rustig ging het vijftal weg. Kort daarop kwam men echter terug bij het cafetaria, verschafte zich met geweld toegang en ver nielde de zaak totaal. De schade wordt op ƒ3000 geschat. Hierna trok de familie zich in haar wo ning terug, maar de politie liet het een en ander niet op zich zit ten en begon het pand te belege ren. Dc familie wachtte de komst van de politie niet rustig af, maar één van de leden posteerde zich met een koevoet van een meter lang in de deuropening en be dreigde iedereen die maar nader de. De politie slaagde er echter toch in het huis binnen te drin gen. Een hoofdagent werd door de koevoet zodanig geraakt, dat hij zijn dienst tijdelijk niet kan vervullen. De vijf familieleden zijn aangehouden. Het zijn de 43-jarige chauffeur C. van der R., zijn 36-jarige broer A. van der R., de 20-jarige havenarbeider C. van de R., de 21-jarige L. en de 26-jarige J. van de R., beiden Ioswerkman. DE JACHT WORDT GESLOTEN Wegens de weersomstandighe den heeft het ministerie van Landbouw het noodzakelijk ge oordeeld ter bescherming van het wild de jacht te sluiten. Van 4 januari af zal er nu op geen en kele soort wild meer mogen wor den gejaagd. ROOFOVERVAL IN PARIJS Tijdens het spitsuur hebben op nieuwjaarsdag bandieten in een van de drukste straten van Pa rijs een roofoverval gepleegd op een goudhandel en voor 60.000 frank aan gouden staven en 3.500 franken buitgemaakt. De vijf ge maskerde bandieten waren met machinegeweren gewapend het kantoor van de goudhandel aan de Rue du Faubourg Poisson- nière die vooral aan tandartsen levert, binnengedrongen. Bij deze overval werd een man gedood en twee ernstig gewond. In eèn vraaggesprek voor de televisie heeft de voorzitter van de raad van economische advi seurs van president Kennedy, Heller, verklaard dat het pro gramma tot belastingverlaging van de regering der Verenigde Staten onder meer voorzien in een verlaging der tarieven voor de vennootschapbelasting, in maatregelen ter bevordering van investeringen en in grote verla gingen voor personen in de lage re inkomensklassen. Hij verstrek te geen bijzonderheden over de verlagingen, die de regering het volgend jaar aan het congres wil voorstellen, maar wel zei hij „Wat wij nodig hebben, is geen kleine verlaging van één of twee miljard dollar, maar een flinke verlaging. Ook een verlaging van drie of vier miljard dollar zal niet de gewenste uitwerking heb ben." Aangenomen wordt dat deze verklaring belastingverlagingen inhoudt van in totaal meer dan vier miljard dollar. De maatrege len stelt de regering voor om de economie te bevorderen en de werkloosheid te verminderen. Het gerechtshof in Amsterdam heeft woensdagochtend het von nis van de president van de rechtbank in kort geding be krachtigd waarbij naar aanlei ding van een vordering van het actie-comité van AVRO-vrienden werd bepaald dat uiterlijk op 15 maart 1962 aan alle AVRO-leden stembiljetten dienden te worden toegezonden voor de verkiezing van de gewestelijke besturen. Het gerechtshof besliste echter dat geen termen aanwezig zijn om de termijn van. 15 maart te hand haven. Deze werd bepaald op 1 mei 1962 aangezien het hof niet de indruk heeft gekregen dat het AVRO-bestuur het vonnis van de president van de rechtbank heeft willen tegenwerken. De AVRO verklaarde zich namelijk niet in staat vóór 15 maart het vonnis van de president uit te voeren en verlengde de verkie- zings-termijn tot 15 mei. Door deze wijziging van de datum in het vonnis is het voor het comité AVRO-vrienden onmogelijk ge worden de gevraagde dwangsom van 10.000 op te eisen. Het kort geding was aanhangig gemaakt omdat het comité van oordeel is dat de bepaling van het ARVO-bestuur toezending van stembiljetten uitsluitend op schriftelijk verzoek te doen ge schieden in strijd is met de statu ten en het huishoudelijk regle ment, een belemmering van de verkiezingen en een verhindering van het stemrecht. Evenals de president van de rechtbank was het hof het hiermee eens. Het hof verwierf de grief van de AVRO dat de AVRO-vrienden van de AVRO een onmogelijke prestatie hebben verlangd, mede in verband met hun geringe aan hang. Volgens het hof kon de AVRO voor de verkiezingen nog niet weten hoe groot deze aan hang was. Het AVRO-bestuur werd veroordeeld tot de kosten in dit geding (ƒ550, Vrijdag 4 januari HILVERSUM I: 7.00 Nws.; 7.10 Ochtendgymn.7.20 Soc. strijdlied; 7.23 Lichte ochtendkl.; (7.35 Van de voorpagina;) 8.00 Nws.; 8.18 Lichte gram. muz. 9.00 Gymn. voor de vrouw; 9.10 Klass. gram. muz.; (9.35-9.40 Waterstanden;10.00 Boekbe spreking; 10.20 Voor de vrouw; 11.00 Voor de kleuters; 11.15 Viool en piano; 11.40 Elektro nisch orgelspel; 12.00 Licht instr. ensemble en zangsolisten; 12.20 Regeringsuitz.; 12.30 Med. voor land- en tuinbouw; 12.33 Sport en recreatie, afgewisseld met gram. muz.; 13.00 Nws.; 13.15 Med., eventueel actueel of gram. muz.; 13.25 Beursber.; 13.30 Lich te orkestmuz.; 14.00 Pianoreci tal; 14.25 Literair progr.; 14.45 Kerkorgelconcert15.15 Dieren in en rondom het huis: progr. over huisdieren; 16.00 Dansor- kest en zangsolisten; 16.30 Voor de zieken; 17.00 Tijd voor teen agers; 17.50 Actualiteiten; 18.00 Nws.; 18.15 Gespr. brief uit HET DAMRAK ZETTE GUNSTIG IN Het Damrak heeft gisteren de eerste beursdag van het nieuwe jaar ingezet met een gunstige stemming bij de opening voor de internationale waarden. De han del verliep in alle hoeken zeer rustig in verband met het feit, dat vele handen die zoals gebrui kelijk bij iedere jaarwisseling werden geschud vergezeld gaan de met de beste wensen, waar door de affaire wat op de achter grond werd geschoven. 1962 is voor de beurs een teleurstellend jaar geweest. Men hoopt het in dat jaar verloren terrein in 1963 te kunnen inhalen. Voor gisteren echter liet het Damrak de stroom van voorspellingen voor 1963 gelaten over zich heen gaan. Dit voor wat het zakenvolume betreft. Genoemde voorspellin gen (over het algemeen is men voor 1963 zeker niet pessimis tisch gestemd) hebben echter mede tot de gunstige opening hij gedragen. Philips, het meest ac tieve fonds in 1962, had door ge brek aan affaire enige moeite om een openingskoers tot stand te brengen. Uiteindelijk werd 140,50 gedaan, tegen een vorige siotnotering van 138,90. Unile vers openden dertig cent hoger op 138,50. Kom Olie veertig cent heter op 157,30. AKU zette het nieuwe beursjaar in met een koerswinst van vier punten op 405, terwijl Hoogovens bijna vijf punten beter in de markt lagen bij de notering op 561. De Dort mund Hörder, waarin de Hoog ovens zeer grote belangen heb ben, verwacht een bevredigende bezetting voor de toekomst als gevolg van de staalbehoeften der verwerkende industrie. De arbi trage had wat vraag voor Lon- dense rekening. De markt aldaar was vast onder meer op de be lastingverlaging voor weelde-arti- kelen. De West-Duitse beurzen waren gisteren goed prijshou dend. Wall Street sloot maandag (Oudejaarsdag) 1962 af in een min of meer prijshoudende stemming. De belastingverkopen werden er goed opgevangen. Het Dow Jones gemiddelde voor de industrie-aandelen eindigde maandag zeventig punten lager op 652.10 ten opzichte van het be gin van 1962. De hoop is thans dat de regering belastingverla gingen 2al voorstellen om het be drijfsleven in AmeriÖAte stimu leren en zodoende de werkloos heid te doen verminderen. Men spreekt reeds over drastische verlagingen ook voor de persoon lijk lagere inkomensklassen. Van de Nederlandse hoofdfondsen lag Unilever op de New Yorkse beurs iets hoger in de markt. Later op de middag zakten de koersen over de gehele linie wat in hoofdzakelijk als gevolg- van gebrek aan affaire. In de scheepvaarthoek was het uiterst rustig met koersen die rond het vorige slotniveau schommelden. De leidende cultu res waren nauwelijks prijshou dend. In de staatsfondsenhoek was het zeer kalm met prijzen die weinig verandering te zien gaven ten opzichte van die van vorige week vrijdag. In de lokale afdelingen waren de orders dun gezaaid. Grote koersverschillen kwamen hier niet voor. Beursindices 27/12 28/12 2/1 Int. concern 464.8 464.0 465.4 Industrie 319.5 319.2 321.2 Scheepvaart 133.0 133.5 136.1 Banken 255.4 256.6 256.3 Handel enz. 149.4 149.6 149.5 Algemeen 345.6 345.3 346.6 Nabeurskoersen AKU: 402—403 Va Kon. Olie: 155.00 gb—156.00 Philips 138.80—139.70 Unilever 137.50 Hoogovens (404) (156.60) (140.10) 1138.10) (560) Stemming ongeanimeerd. Advieskoersen buitenlands bankpapier De advieskoersen voor buiten lands bankpapier heden geldend in Amsterdam luiden Engels pond 10.0610.16 Amer. dollar 3.573.61 Canadese dollar 3.30—3.35 Franse frank (100 73.20—73.70 Belg. frank (100) 7.20—7.25 Duitse mark (100) 89.7090.20 Zweedse kroon (100) 68.8069.80 Zwits. frank (100) 83.25—83.75 Ital. lire (10.000) 57.00—59.00 Deense kroon (100) 51.5052.50 Noorse kroon (100) 49.7550.75 Oost, schilling (100) 13.95—14.05 Port. escudo (100) 12.55—12.70 Spaanse peseta (100 gr. coup.) 5.92 Va—6,071/ Vlaanderen18.20 Kinderkoor en solist; 18.50 Onder het mes, poli tiek praatje; 19.00 Voor de kin deren; 19.10 Muz. voor kinderen; 19.30 Kunstkroniek; 20.00 Nws.; 20.05 Aan het begin van het nieu we jaar, lez.; 20.20 Klarinet en piano; 20.40 Boekbespr.; 20.45 Wereld in beweging, lez.; 20.55 Een belangrijk woord voor de Vrijz. Lutheranen, praatje; 21.00 Metropole-orkest, koor en solist; 21.35 Zonder blinddoek, forum; 22.15 Buitenl. weekoverz.; 22.30 Nws.; 22.40 Verre-Kijken, ge sprek over televisie; 23.00 Soc. nws. in Esperanto; 23.10 Lichte gram. muz.; 23.55-24.00 Nieuws. HILVERSUM II: 7.00 Nws.; 7.10 Morgengebed; 7.15 Gram. muz., strip voor de jeugd, even tueel her. van de wegeninforma tiedienst van de KNAC; 7.55 Ovêrweging; 8.00 Nws.; 8.15 Lichte gram. muz.; 8.50 Voor de huisvrouw; 9.40 Franse chan sons; 9.55 Klass. muz.; 10.30 Lichte gram. muz.; 11.00 Voor de zieken; 11.40 Balletmuz.; 11.50 Als de ziele luistert, lez.; 12.00 Middagklok - noodklok; 12.04 Licht instr. kwartet met zangsolisten; 12.30 Med. voor land- en tuinbouw; 12.33 Piano spel met ritmische begeleiding 12.55 Katholiek nws.; 13.00 Nws.; 13.15 Platennieuws; 13.20 Dans- orkest met zangsolisten; 13.45 Voor de vrouw; 14.00 Paris et ses vedettes; 14.25 Gram. muz.; 15.30 Voor de zieken; 16.30 Wij stellen u voorkamermuz.17.00 Boekbespr. voor de jeugd; 17.15 Kinderkoor; 17.40 Beursber.; 17.45 Promenade-orkest en solist; 18.20 Uit het land van Hertog Jan: Brabants halfuur; 18.50 Re geringsuitz.; 19.00 Nws.; 19.10 Actualiteiten; 19.25 Boekbespr. voor de jeugd; 19.30 Zendtijd po litieke partijen: V. V. D.19.40 Vliegende schijven, verz. progr. v. d. militairen; 20.30 Voor de jeugd; 21.00 Licht strijkorkest; 21.20 Levensherinneringen; 21.35 Een Driekoningenavond op Nova Zembla„ zangspel; 22.15 22.25 Boekbespr.; 22.30 Nws.; 22.40 Avondtheater: 1. De Dra- kentroon, hoorspel, 2. Chinese muz.23.55-24.00 Nieuws. BRUSSEL (VI.): 12.00 Nws.; 12.03 Lichte muz.; 12.30 Weerbe richt; 12.35 Voor de landbou wers; 12.45 Zang; 12.50 Beurbe- richten; 13.00 Nws.; 13.15 Gev. progr.; 14.00 Nws.; 14.03 Zangre cital; 14.45 Amusementsconcert; 15.30 Gev. muz.; 16.00 Nws.; 16.03 Beursberichten; 16.09 Casinocon cert; 17.00 Nws.; 17.15 Lichte muz.; 17.50 Lichte muz.; 18.00 Nws.; 18.03 Lichte muz.; 18.20 Voor de soldaten; 1850 Radiokro niek; 19.00 Nws.; 19.40 Zang en dansmuz.; 20.00 Lichte orkest muz. 20.35 Theaterkroniek21.00 Chansons; 21.45 Zuid-Amerikaan- se liedjes; 22.00 Nws.; 22.15 Jazz- muz. voor piano; 22.35 De Zeven Kunsten; 23.00 Nws.; 23.05 Ka mermuz.; 23.30 Negro Spirituals; 23.55-24.00 Nieuws. Televisieprogramma's NED. T.V.: 19.30 Toekomst- muz.rubriek voor teenagers over ber. mogelijkheden; 20.00 Journaal en weeroverzicht20.20 Wat verwacht u van een vrou- wenprogr.?, interviews; 20.25 Alles draait om moeder, T. V.- film; 20.50 Riedels en fiedels: Nederlands muz. progr. met Ne derlandse artiesten; 21.20 Atten tie; 22.05 Ballet; 22.25-22.35 Wat boeit u het meest in de Bijbel? BELGIË (VI.): 19.00 Interna tionale jeugdkr.19.25 Sportpro gramma; 20.00 Nws.; 20.30 Caba- retprogr.; 21.05 Wetenschappe lijke report; 21.55 Filmnieuws en nieuwe films; 22.40 Nieuws. Fijne Dessert De koffie voor fijnproevers, werkelijk iets bijzonders. Pak van 250. g 1,80 Rood Merk De kwalïteitskoffie. fcij uitstek. Pak van 250 g 1.4S De minister en de staatssecre taris van Financiën hebben thans bij de Tweede Kamer der Staten- Generaal de memorie van ant woord ingediend op het voor lopig verslag inzake de wet op de loonbelasting 1960. Deze me morie, die vergezeld gaat van een nota van wijziging, kan wor den beschouwd als een aanvul ling op de onlangs ingediende memories van antwoord op de voorlopige verslagen inzake de wet op de inkomstenbelasting 1960 en de wet op de vermogens belasting 1960. Zij bevat o.m. de wijzigingen in de loonbelasting die in het kader van de ver hoging van de zgn. aanslaggrens voor loontrekkenden, de herzie ning van het tarief voor bijzon dere beloningen en de mogelijk heid een aanslag in de inkoms- stenbelasting te vragen, reeds zijn aangekondigd in de memorie van antwoord inzake de wet op de inkomstenbelasting. Hieronder volgen enige na dere gegevens over het reeds' aangekondigde tarief voor bij zondere beloningen (tantièmes, gratificaties en ook overwerk- gelden). Dit tarief is in tegenstelling tot het bestaande, dat alleen rekening houdt met tariefgroep en kindertal, mede afhankelijk van de hoogte van het genoten jaarloon. Het voorgestelde tarief: Indien het jaarloon bedraagt: laatste alleen reële betekenis heeft voor werknemers met een loon van ƒ8000, aangezien het bijzondere tarief bij hogere in komens slechts het karakter van een voorheffing bezit op de uit eindelijk verschuldigde inkom stenbelasting. Voor de groep verwerknemers met een loon tot ƒ8.000 1de hui dige aanslaggrens), leidt dit nieuwe tarief tot een meerop brengst aan loonbelasting van naar ruwe schatting ƒ15 mil joen. Uitgaande van de huidige toestand is dit de totale drukver- zwaring die uit de wijziging van net bijzondere tarief voortvloeit. Met betrekking tot de groep van werknemers met een loon tot 12.000 (de nieuw voorgestel de aanslaggrens), bedraagt de meeropbrengst aan loonbelasting- uit hoofde van de wijziging van het bijzondere tarief omstreeks ƒ40 miljoen, het bedrag dat in de memorie van antwoord betref fende de inkomstenbelasting reeds is vermeld. Tegenover deze meeropbrengst staat een op brengstvermindering bij de in komstenbelasting van eveneens 40 miljoen ten gevolge van de verhoging van de aanslaggrens tot ƒ12.000. In feite betekent het nieuwe tarief een verlaging van de loon belasting over bijzondere belo ningen voor de loonklassen tot 4000 hetgeen in het bijzonder kinderen en gehuwden met een kind enkele punten hoger dan de thans geldende percentages daar staat tegenover dat bij meer kinderen geen loonbelasting ver schuldigd zal zijn. In de "loon klassen boven 6000 zijn de per centages hoger dan in het be staande tarief. Voor alle percen tages geldt dat zij passen bij een jaarloon dat gelijk is aan de on dergrens van de gekozen loon klassen. De bewindslieden hebben in het ontwerp voor de loonbelas ting bovendien een bepaling op genomen die ertoe leidt dat kin deren van vijftien jaar of ouder, werkzaam in het bedrijf van hun ouders, steeds geacht worden hun werkzaamheden in dienstbetrek king te verrichten. Op dit punt bestaat thans een verschil tussen kinderen van landbouwers en kinderen van andere onderne mers. Door de nieuwe bepaling worden werkende kinderen van vijftien jaar of ouder, ongeacht ot zij in het bedrijf van hun ouders meewerken, dan wel bij een derde in loondienst zijn. in fiscaal opzicht steeds op gelijke wijze behandeld. Voorts zijn in het wetsontwerp verwerkt de onlangs tot stand gekomen vrijstelling voor werk nemersspaarregelingen en het bijzondere loonbelastingtarief voor de werkende gehuwde vrouw. De overige wijzigingen in het Beloopt het belastingpercentage voor werknemers, vallende in de tariefgroep: Meer dan doch niet meer dan: II III, in geval van kinderaftrek voor- 1234 5 678 kind kin- kin- kin- kin- kin- kin- of meer deren deren deren deren deren deren 2000 4000 6000 f 900O 2000 4000 6000 9000 13 18 24 30 14 18 23 12 16 21 14 19 12 17 10 15 13 11 Het bestaande tarief; Ongeacht de hoogte van 't loon: 16 12 8 2 Bij vergelijking van het voor gestelde bijzondere tarief met 't' bestaande bijzondere tarief moet men voor ogen houden dat dit van belang is voor de jeugdlonen. In de loonklasse van ƒ4000 tot ƒ6000 zijn de percentages voor ongehuwden, gehuwden zonder wetsontwerp komen in hoofdzaak overeen met die welke in het wetstontwerp inzake de inkom stenbelasting zijn aangebracht.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1963 | | pagina 3