Provinciaal nieuws lOdZL, ,17*1*" i Spar-cacao 10 c,"3'1 Winterse bijenkorf 172-TO°/o 139-70°/o SparmargaHne Goudse kaas IJsbreken op rivieren wordt noodzakelijk De moord op Roger Ackroyd DE VRJJE ZEEUW DONDERDAG 3 JANUARI 1963 Wegenintormatiedienst K. N. A. C. EUROPA GAAT GEBUKT ONDER ELLENDE EN WANORDE DOOR SNEEUW EN VORST Amerikaanse liefschroef- vlieguigen door communistische guerillastrijders beschoten in Zuid-Vietnam TERNEUZEN AXEL Groene erwten pak 500 gram Spliterwfcen pak 500 gram 04 «7 3rf"9e' Geld. rookworst Kopen bij de Spar is sparen bij de koop! PHILIPPIJNEN HANDHAVEN AANSPRAAK OP BRITS N.-BORNEO MEDEDELING BOODSCHAP VAN CHROESJTSJOV AAN DE GAULLE AGENDA Gemeente Terneuzen In het kleine kamertje, waar in de wegeninformatiedienst van de Kon. Ned. Automobielelub K.N.A.C. zit opgepropt, 'gonst en belt het van 's morgens vijt' tot 's avonds elf uur van stemmen en telefoonschellen. In de druk ste uren van de dag worden daar zo'n 350 tot 400 telefoongesprek ken gevoerd op zever, toestellen. Het is al gebeurd, dat de P.T.T. deze woord- en belcascade tien minuten stop moest zetten, om dat de centrales te zeer overbe last werden. Overbelast zijn ze vrijwel doorlopend. Al van vóór Kerstmis af is zes veertien-twee-eenenveertig Den Haag een onbetwiste kampioen in de telefoonwereld. Het begon met de normale informaties over voornamelijk buitenlandse routes ten behoeve van de wintersport. De informaties daarvoor kwamen voornamelijk via de F.I.A., de Federation Internationale des Automobilclubs in Parijs en voorts via de radionieuwsdien sten van Duitsland, Frankrijk, België, Oostenrijk, Zwitserland en Engeland. Zodra echter de zware sneeuw stormen over Nederland woed den, verschoof de „clientèle" de belangstelling naar het binnen land. Zo'n vijf tot zevenduizend vragen over de situatie op de Ne derlandse wégen per dag zijn ta melijk normaal. Officieel draait de dienst van zes uur 's morgens tot 9 uur des avonds. Dat betekent, dat het on geveer 20 man sterke personeel om vijf uur 's morgens al met het inwinnen van inlichtingen moet beginnen en dat de laatste des avonds om elf uur huistoe kun nen gaan. Met roodomrande ogen en schorre stemmen van vermoeidheid, 's Nachts neemt een magnetische band de taak der zwoegers over. Daarop staan dan de voornaamste gegevens van de wegen. Over twee lijnen blijft de K.N.A.C.-Wegeninformatiedienst in doorlopend contact met 200 eigen posten, bestaande uit tal van „strategisch" gunstig gelegen benzinestations, autobusbedrijven en taxibedrijven. Daarnaast ver lenen de gewestelijke bureaux van de rijkspolitie, die in mobi lofoon-verbinding staan met hun surveillancewagens en technische patrouillewagens, enorm veel goe de diensten. Ook tal van ambte naren van de provinciale- en de rijkswaterstaat, kantonniers en andere ambtenaren van deze gro te „wegbeheerder", verstrekken tal van inliehtlgen. Zo wordt gepoogd van uur tot uur de toestand.op de rijks- en provinciale wegen zo goed moge lijk bij te houden. Aangezien het hier 'standen van vele duizen den kilometers betreft dc rijks wegen zijn samer. al bijna 3000 km lang, waarvan 500km auto snelweg is dat bij vorst en stuifsneeuw geen geringe opga ve. Temeer, omdat sommige stukken van de wegen goed be- r'idbaar zijn en andere weer niet. Iedere windvlaag kan de situatie bovtendién in tien minuten tijds veranderen. Men doet echter zijn uiterste best om bij de tijd te blijven, wetende, dat veie duizenden man ;n met machines en spaden bezig zijn dc wegen in enigszins bruikbare staat te houden. Alle man neemt deel aan de slag te gen de zwaarste wapens van ko ning winter. Een op heden schier eindeloze slag met het ontmoe digende vooruitzicht van meer wind en stuifsneeuw en wellicht ook nog meer verse sneeuwval. Deze slag wordt op de voet ge volgd door de wegen-informatie dienst van de K.N.A.C., dag in, dag uit. Voor de personeelsleden zijn speciale maatregelen geno men om ze van huis te halen, thuis te brengen en te ravitaille ren. Ook dat is geen sinecure ge bleken Tertvijl Italianen liggen te zonnebaden ha Zwitserland wordt bij een zacht weer de skisport bedre ven en de Italianen gaan onder een blauwe hemel naar hun werk of liggen te zonnebaden, maar de rest van Europa gaat gebukt onder ellende en wan orde, De kou heeft tot nu tóe minstens 140 slachtoffers ge- eist. In Engeland zijn de afgelopen vorstweek 13 mensen gestorven van de kou en in het geteisterde westelijk deel van dit land vech ten de helikopters tegen sneeuw, ijs en mist om honderden men sen uit hun isolement in hun dorpen te verlossen. In sommige gedeelten van Engeland dreigt heden de elek triciteit uit te vallen door het sterk gestegen verbruik en een langzaam-aan-actie van de electriciteitsarbeiders. De Westduitse Waddeneilan den worden met helikopters be voorraad. In Zweden vroor het woens dag 9 graden bij stralend blauwe hemel. In Zuid-Polen vroor het 27 graden. Het gevaar voor la wines in Oostenrijk is vermin derd omdat de vórst weer is in getreden. Minstens 14 Oosten rijkers zijn de laatste tien dagen omgekomen door de koude en een honderdtal mensen heeft de laatste drie dagen bij uitglijden op de beijzelde straten een been gebroken. Noord-Noorwegen is door een sneeuwstorm getroffen. Het ver keer op de rails zowel als op de weg wortd er ernstig door ge hinderd. Een Duitse gevangene die op Nieuwjaarsdag erin geslaagd was uit zijn gevangenis in Helm- stedt te ontsnappen, kwam in de avonduren van gisteren in Bruns- wijk op een politiepost vragen of hjj alstublieft naar de gevan genis terug mocht. „Het is te koud buiten", zei hij. In de wachtkamer van het station van Brunswijk zaten vier van zijn kameraden rond de kachel te wachten tot de politie hen naar hun cel zou terugbrengen. Zij hadden alle vijf de tralies van hun cellen tijdens een oudejaars- vuurwerk verbroken. Acht Amerikaanse hefsehroef- vliegtuigen, die in de provincie Dinn Toeong, op ongeveer 65 km ten zuidwesten van Saigon, bezig waren met het aanbrengen van Zuidvietnamese infanterie, zijn woensdag hevig door met auto matische wapens vurende com munistische guerillastrijders be schoten. Alle acht helikopters werden getroffen, doch drie toe stellen waren in staat op eigen kracht naar hun basis te Tan Hiep terug te keren. Een Amerikaanse militaire woordvoerder heeft meegedeeld dat een kapitein van het Ameri kaanse leger dodelijk word ge troffen, terwijl drie andere Ame rikaanse militairen werden ge wond. Vijf beschadigde Amerikaanse hefschroefvliegtuigen moesten worden achtergelaten. De be manningen wisten zich echter, onder dekking vanuit de lucht en door Zuidvietnamese infanterie, in veiligheid te stellen. Op de plaats, waar dit ge schiedde, is woensdag gedurende verscheidene uren hevig gevoch ten. De gevechten waren woens dagmiddag plaatselijke tijd nog aan de gang. NIEUWJAARSRECEPTIE COMMISSARIS DER R ONINGIN IN ZEELAND UITGESTELD De Nieuwjaarsreceptie van de Commissaris der Koningin in Zeeland, jhr. mr. A. F. C. de Casembroot, op zaterdag 5 janu ari is in verband met de weers omstandigheden uitgesteld tot een nader te bepalen datum. Een uitzonderlijke slaapgelegenheid. In de nacht van dinsdag op woensdag zag een late voorbij ganger dat het deksel van een in de Brouwerijstraat staande bak fiets van de N. V. Albert Heijn lichtelijk op en neer bewoog en daar de tijd van spoken tot het verre verleden behoort, werd de politie met een en ander in ken nis gesteld. Door de politie werd hierop een onderzoek ingesteld en deze zag tot haar verbazing dat een persoon, die de intrede van 1963 stevig had gevierd, in de bakfiets was gekropen om in een ijskoude temperatuur zijn roes uit te sla pen. Na op het bureau van politie wat op zijn verhaal te zijn geko men, werd de man, die een Spaanse zeeman was, naar boord van zijn aan de Westsluis ter af schutting liggend schip gebracht, waar hij in zijn kooi wel een ge rieflijker nachtverblijf zal heb ben gehad. Jaarwisselingsbijeenkomst van de P. v. d. A. In de bovenzaal van „Het Cen trum" hield de P. v. d. A. haar jaarlijkse jaarwisselingsbijeen- komst. Nadat de heer Chr. Hoorman de aanwezigen een welkom had toegesproken en enkele feiten uit het afgelopen jaar naar voren had gebracht, werd het woord gevoerd door wethouder C. van Bendegem, voorzitter van de v. d. A., afdeling Axel. De heer Van Bendegem zeide veel waarde aan deze bijeen komsten te hechten, om het voorbije jaar nog eens te bezien, en vooruit te zien naar het jaar dat voor ons ligt. Hij vroeg zich af of de socia listen zijn veranderd, of dat de problematiek is veranderd. Spre ker geloofde, dat het laatste het geval is. Wij strijden nu niet meer di rect tegen de armoede, maar meer naar sociale zekerheid. Een punt, waar zeker voor moet worden gestreden, is meer steun te verlenen aan de minder ont wikkelde gebieden. Wanneer men beziet, dat de huidige regering niet bereid is om 1 van het staatsinkomen hiervoor te beste den, dan is zulks, aldus spreker, te betreuren. De heer Van Bendegem zeide, dat, wanneer de afd. Axel van de P. v. d. A. terugziet op het jaar 1962, dan zijn de resultaten voor haar niet zo slecht. Bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten is door de P. v. d. A. een flinke stemmenwinst be haald en bij de gemeenteraads verkiezing werd door haar de 3e zetel in de raad teruggewonnen, terwijl andere partijen samenwer king met de P. v. d. A. zochten, waardoor zij een wethouderszetel verkreeg. Spreker vervolgde dat de P. v. d. A. hier zeker van een door braak kan spreken, ook al heeft o.m. de heer Oggel in de gemeen teraad gezegd, dat wij anti-chris tenen ?ijn en is mij verweten als wethouder leugens te hebben ver teld. Ik had geen behoefte daar in de raad verder op In te gaan, maar toen door het college was bevestigd dat ik de waarheid had gesproken, had ik, aldus spreker, verwacht, dat een ontwikkeld man als de heer Oggel, toch zeker zijn excuses zou hebben aangeboden. Dit is echter niet gebeurd. In 't jaar 1963 zullen de Kamer verkiezingen plaats vinden en spr. hoopt op aller medewerking bij het voeren van de propaganda in de komende verkiezingsstrijd. Bij de vervroegde verkiezingen van 1959 werden wij met één zetel minder uit de regering ge zet. Dit was het gevolg van con fessionele partijbasis, waarin de P. v. d. A. niet werd geduld. De P. v. d. A. heeft een socia listische basis, die beoogt het wel zijn van het gehele Nederlandse volk, of men Protestant, Katho liek of humanist is. Evenals straks de voorjaars zon de winter zal verdrijven zal het licht van het socialisme over deze wereld schijnen. Hierna was het woord aan de heer Joh. de Vries uit Terneuzen, die op een zeer aangename en geestige wijze een lezing hield over een door hem doorgebrach te vakantie in Zwitserland, be licht door vele fraaie kleuren dia's. Na deze lezing vertelde de heer De Vries nog een drietal spook verhalen uit de oude tijd in Oost Zeeuws Vlaanderen, welke bij de aanwezigen bijzonder in de smaak vielen. In de pauze werd allen koffie en oliebollen aangeboden. De heer Hoorman dankte allen voor "nun aanwezigheid en in het bijzonder de heren C. van Bende gem en Joh. de Vries voor hun bijdrage aan deze avond. Gevonden voorwerpen. Aan het bureau der rijkspolitie zijn de volgende voorwerpen als gevonden aangegeven en terug te bekomen aan de daar achter staande adressen. Blauw windjack, Oranjestraat 19; linkerhandschoen, Schutters hofstraat 1; 1 paar wollen kin derhandschoenen, Bernhard- straat 17; bankbiljet van ƒ10, Kanaalkade 36; bruin lederen portemonnaie. Pr. Hendrikstraat 75; autoped, Gemeentewerken, Oosterstraat; bruine aktetas, Nieuwstraat 45; bruine regen broek, Beoostenblijsestraat L 60; goudkleurige halsketting, Joost de Moorstraat 38; muntbiljet van MARGARINE-VOORDEEL.' pakje 5*2^ "7 zegel 9 met cf voordeel ERWTENSOEP-FESTIJN! „extra kwaliteit" met „extra kwaliteit" voordeel ca. 225 gram met I ct voordeel NIEUW BIJ DE SPAR! 100 gram in de nieuwe Europa-verpakking met voordeel volvet belegen 500 gram volvet jong 500 gram geldig van 3 Urn 9 Januari Koop bij de Spaar bij de Zware slepers zullen heden morgen omstreeks halt negen van de Moerdijk at het Hollands Diep opvaren om het opstoppen de drijfijs te breken. Men begint vlak voor ebtij om zo lang mo gelijk van snelle afvoer van ge broken ijs naar zee te kunnen profiteren. Iedere „breektorn" zal plm. 13 uur duren. Het ijsbreken zal waarschijn lijk ook ditmaal beperkt blijven tot het open houden van het Hol lands 'Diep, de Nieuwe Merwede en de Waal. Door de Waal stroomt ongeveer de helft van 't uit Duitsland aangevoerde Rijn water. Voor zover gisteravond bekend was, bevond zich alleen op de Nederrijn ijs, dat lastig was voor de scheepvaart. Slaagt men er in het zich in de Waal en Nederrijn bevindende ijs los te houden, dan kan het, zonder veel schade aan te richten, naar zee worden gespuid. (Later, wan neer het Haringvliet zal zijn af gesloten, zullen de thans in aan bouw zijnde spuisluizen voldoen de capaciteit hebben om ijsmas sa's af te voeren). Het gevaarlijkste punt, waar het ijs zich kan vastzetten is het rivierstuk in de Nieuwe Mer wede tussen de „Kop van 't land" in de Biesbos (tegenover Dub beldam) en Gorcum. Bij Werkendam, waar de ken tering uren duurt, vriezen schot sen snel aan elkaar. Bij tien gra den onder nul breidt dit ijsdek zich dan stroomopwaarts met een snelheid van 15 tot 25 kilo meter per etmaal uit. Door iedere dag het ijs los te maken kan dus het ijsdek op de rivier over dezelfde afstanden korter worden gehouden. Dit kan enorme schade aan bruggen, stu- President Macapagal heeft woensdag op zijn wekelijkse persconferentie verklaard dat de Philippijnse regering haar aan spraken op Brits-Noord-Borneo ten volle handhaatf. De president zei dit in verband met het feit, dat deze maand hierover te Londen zal worden onderhan deld. „De Philippijnse aanspraken op dit Britse protectoraat hou den nauw verband met het ver zekeren van vrede en veiligheid in dit deel van Zuid-Oost-Azië", aldus de president. Macapagal herhaalde dat de Philippijnse regering „over oor konden beschikt, waaruit ondub belzinnig blijkt dat de sultan van de Soeloe-Archipel (Zuid-Philip- pijnen) het huidige Brits-Noord- Borneo niet aan Groot-Brittannië heeft afgestaan, doch slechts ver pacht". ƒ2,50, Beatrixstraat 13; kinder wantje wit en blauw, Hospitaal straat 13; een pak koffie, P. Pau- lusstraat 24; rechter dames schoen (zwart), Hospitaaistraat 13; grijs-bruine kinderhand schoen, Walstraat 4; sleuteltje van cylinderslot, Stationsstraat 24 en een rechter dameshand schoen (bruin), Walstraat 4. Op het bureau van de rijkspo litie zijn de volgende gevonden voorwerpen te bekomen. Een gele wollen want; groen en witte kindersjaal, bruin-lede ren aktetas; sleuteltje TWs 6843; blauw-grijze lederen tas. Speelde gister in de vroege morgen de sneeuwophopin- gen op vele wegen ons par ten, waardoor de bezorging van ons blad voor een deel der postabonné's vertraging ondervond, de hedennacht ge vallen regen gepaard gaande met ijzel, is oorzaak dat de wegen spiegelglad zijn gewor den en de postabonné's tot onze spijt weder vertraging in de bezorging van ons blad zul len ondervinden. Redactie Dagblad DE VRIJE ZEEUW Chroesjtslov heeft De Gaulle ter gelegenheid van de jaarwis seling zijn beste wensen doen toekomen. De Russische premier zegt te hopen, dat Frankrijk een jaar van welvaart tegemoet gaat en dat het, evenals de Sowjet- Unie, de eerste noodzakelijke schreden zal zetten op de weg, die leidt naar de oplossing van de vraagstukken, die tot rijp heid zijn gekomen. VRIJDAG 4 JANUARI SCHOONDIJKE: Praktijk school (nabij Middelbare Land bouwschool), 1012 en 13 16.30 uur: Tentoonstelling en demonstratie van landbouw- marhines. LOOP DER BEVOLKING OVER 1962 HOEK M. V. Tot. Geboren 11 15 26 Ingekomen 44 44 88 Vermeerdering Overleden Vertrokken 17 69 144 14 '31 66 135 Vermindering 166 Alzo een vermindering van 52 personen. Bevolking op: 31 dec. 1961 1252 1156 2408 31 dec. 1962 1221 1135 2356 Vermindering 31 21 Aantal huwelijken: Aantal huwelijksaangiften: Aantal huwelijks, toestemmingen Aantal echtscheidingen; Elders geboren, alhier woonachtig: Elders overleden, alhier woonachtig: Alhier geboren, elders woonachtig; Alhier overleden, elders woonachtig: Aantal erkenningen: 52 12 12 1 geen 18 Door AGATHA CHRISTIE 42) Nadruk verboden. „Ze maakt geen onbetrouwbare indruk," vond de inspecteur, toen het meisje weer vertrokken was. „En Parker?" Miss Russel kneep haar lippen op elkaar en antwoordde niet. „Ik heb het gevoel dat er iets met die man niet helemaal in orde is," vervolgde de inspecteur nadenkend. „Ik vraag me alleen af.!., heeft hij gelegenheid ge had de diefstal te plegen? Na afloop van het diner had hij het natuurlijk druk en voor de rest van de avond heeft hij een vrij goed alibi. Ik heb daar speciaal aandacht aan geschonken. Enfin in elk geval vriendelijk be dankt, miss Russell. Voorlopig zullen we het hier maar bij laten. Ik acht het 't meest waarschijn lijk dat mr. Ackroyd dat geld zelf heeft uitgegeven." De huishoudster wenste ons droogjes goedenmiddag en we vertrokken. Ik verliet het huis met Poirot. „Ik zou wel eens willen weten," zei ik, de stilte verbrekend, „wat dat voor papieren waren die dat meisje door elkaar gegooid heeft. Ze moeten wel heel belangrijk zijn geweest voor Ackroyd, dat hij zo boos werd. Zou daar de sleutel tot het mysterie liggen?" „De secretaris zei dat er geen belangrijke papieren op het bu reau lagen," zei Poirot rustig. „Ja, maar Ik zweeg. „Vindt u het vreemd dat Ack royd zich zo boos maakte over zoiets onbeduidends?" „Ja, nogal." „Maar was het iets belang rijks?" „Natuurlijk weten we niet wat voor papieren het waren. Maar Raymond heeft gezegd „Laat mr. Raymond er nu even buiten. Wat was uw indruk van dat meisje?" „Welk meisje?" „Ursula Bourne." „Het scheen een aardig meis je", zei ik aarzelend. Poirot herhaalde mijn woorden, maar terwijl ik de nadruk had gelegd op het vierde woord deed hij het op het tweede. „Het scheen een aardig meisje, ja." Na even gezwegen te hebben haalde hij iets uit zijn zak en gaf het mij. „Bekijk dit eens, mon ami." Het was de lijst, die de inspec teur 's morgens had opgemaakt en aan Poirot had gegeven. Ik volgde zijn wijzende vinger en zag een potloodkruisje bij de naam Ursula Bourne. „Dat zal u waarschijnlijk zijn ontgaan, waarde vriend, maar één persoon op deze lijst heeft geen alibi: Ursula Bourne." „U denkt toch niet „Dr. Sheppard, ik durf alles te denken. Ursula Bourne kan mr. Ackroyd vermoord hebben, maar ik beken, dat ik daar geen enkel motief voor kan vinden. U wel?" Hij keek mij doordringend aan zó doordringend, dat ik me onbehaaglijk voelde „U wel?" herhaalde hij. „Geen enkel motief," zei ik be slist. Zijn blik verzachtte zich. Hij fronste het voorhoofd en mom pelde in zichzelf. „Daar de chan teur een man was volgt daaruit, dat zij dat niet kan zijn en dan. Ik kuchte eens. „Wat dat betreft" begon ik weifelend. Hij draaide zich met een ruk om. „Wat wilde u zeggen?" „Niets. Niets. Alleen eigenlijk gezegd schreef mrs. Ferrars in haar brief over iemand en niet over een man. Maar Ackroyd en ik namen vanzelfsprekend aan dat het een man was." Poirot scheen niet naar me te luisteren. Hij praatte weer in zichzelf. „Maar dan is het tenslotte mo gelijk ja, het is zeker moge lijk maar danIk moet mijn ideeën herzien. Methode, or de, nooit heb ik ze harder nodig gehad. Alles moet kloppen op de plaats waar het hoort an ders ben ik op het verkeerde spoor." Hij wendde zich opnieuw tot mij: „Waar ligt Marby?" „Voorbij Cranchester." „Hoe ver hier vandaan?" „Ongeveer veertien mijl." „Zoudt u er been kunnen gaan? Bijvoorbeeld morgen?" „Morgen? Laat eens zien, mor gen is het zondag. Ja, dat kan wel. Wat vilt u dat ik daar ga doen?" „Mrs. Folliot opzoeken. En zo veel mogelijk over Ursula Bour ne te weten zien te komen." „Juist. Maar ik voel niet veel voor die opdracht." „Het is nu de tijd niet om be zwaren te maken. Er kan een leven van afhangen." „Arme Ralph," zei ik met een zucht. „U gelooft toch ook dat hij onschuldig is?" Poirot keek me zeer ernstig aan. „Wilt u de waarheid weten?" „Natuurlijk." „Dan zult u die horen waarde: alles wijst er op dat hij schuldig is." „Wat!" riep ik uit. Poirot knikte. „Ja, die domme inspecteur want hij is dom gebruikt alles om zijn mening te staven. Ik zoek de waarheid en de waarheid brengt me telkens weer bp Ralph Paton. Motief, gelegenheid, mid delen, alles is er. Maar ik zal niets onbeproefd laten. Ik heb het mademoiselle Flora beloofd. En zij was heel zeker van haar zaak, heel zeker." .(Wordt vervolgd.) wen, sluizen en dijken voor komen aangezien overlast van kruiend ijs bij "dooi daardoor zo veel mogelijk beperkt wordt. Door op Hollands Diep en Nieu we Merwede te breken kan onder gunstige omstandigheden zelfs bereikt worden, dat de Waal over 150 kilometer tot Lobith geheel open blijft. Naai' mening van deskundigen heeft ijsbreken op de IJssel geen zin, omdat het verzoete IJssel- meer toch dicht vriest en dan geen ijs kan opnemen. Wanneer de Waal open is. zal het geweld van kruiend ijs in IJssel, beneden Merwede en Lek betrekkelijk ge ring zijn. Naast het breken in Hollands Diep en Nieuwe Mer wede wordt er zoveel mogelijk voor gezorgd, dat zo min moge lijk ijs in bochten van de Waal terecht komt en vast gaat zit ten. Hierdoor kunnen gevaarlijke ijsdammen dwars door de rivier ontstaan. Deze dammen kun nen slechts moeizaam met springstoffen uit de weg worden geruimd. NIEUWJAARS BOODSCHAP VAN DE DIRECTIE VAN DE N. S. De directie van de Nederlandse Spoorwegen heeft een nieuw jaarsboodschap aan het personeel gezonden, waarin zij becijfert dat sinds 1959 het aantal personeels leden is teruggelopen met 1500 man. Het aantal bedrijfsongeval len bij de spoorwegen is groter geweest dan voorgaande jaren Met dankbaarheid constateert de N. S.-leiding, dat men in het afgelopen jaar over de dienstuit oefening niet te klagen heeft ge had. Hiervan getuigen, aldus de directie, de gunstige reacties die men van derden heeft ontvan gen. Het is niet mogelijk aan 1962 terug te denken zonder te wor den herinnerd aan Harmeien. Het gehele N. S.-jaar heeft er op ver schillende manier het stempel van gedragen. Niet in alle opzichten is 1962 een zonnig jaar geweest, in fi guurlijke noch in letterlijke zin. In figuurlijke zin ging de zon schuil achter de stapelwolken van gestegen kosten. Voor het eerst na de oorlog heeft het be drijf verlies geleden. De situatie maakt het, volgens de N. S.-di- rectie, noodzakelijk dat de rege ring goedkeuring verleent voor een verhoging van de reizigers tarieven. De directie van de spoorwegen besluit haar nieuwjaarsboodschap ihet de mededeling, dat er geen enkele reden is om het vertrou wen in de innerlijk kracht van het bedrijf op te zeggen. Men blijft voortbouwen aan de toekomst, die voor het N- S.-be- driif verweven blijft met de ge hele ontwikkeling in eigen land en daarbuiten. Men zal deze ont wikkeling op de voet moeten volgen en soms zelfs voor moeten zijn. Daarvoor is iedefs- medewer king in doen en denken onont beerlijk,- aldus de directie van de spoorwegen. HINDERWET Burgemeester en wethouders van Terneuzen brengen ter open- Dare kennis, dat bij het gemeen tebestuur van Sas van Gent is in gekomen en ter secretarie dier gemeente ter inzage ligt een ver zoek met bijlagen van de Caltex Petroleum Maatschappij (Neoer- land) N.V., Con radkade 178 te 's-Gravenhage, om vergunning tot uitbreiding en wijziging van een benzinepompinstallatie door bijplaatsing van een 6000-liter tank voor superbenzine en een af- tappomp met elektromotor van pk en door vervanging van 1 aftappomp met elektromotor van pk voor benzine door 2 dito voor benzine en gemengde sme ring, t..b.v. J. C. J. van Opdorp voor het perceel plaatselijk be kend Zandstraat 219, kadastraal bekend gemeente Sas van Gent, sectie B nummers 636 en 971. Gedurende tien dagen na de dagtekening van deze bekendma king bestaat voor een ieder de ge. legenheid schriftelijke bezwaren tegen het verlenen der vergun ning in te brengen bij het ge meentebestuur van Sas van Gent. Bovendien zal op maandag 14 januari a.s, des voormiddags 11 uur, in het gemeentehuis te Sas van Gent een openbare zitting worden gehouden, waarin monde ling bezwaren tegen de inwilli ging van dit verzoek kunnen wor den ingebracht. Een ieder kan ter secretarie der gemeente Sas van Gent ken nis nemen van de terzake inge komen schrifturen. De aandacht van belanghebben den wordt er op gevestigd, dat tot beroep gerechtigd zijn de aan vrager van de vergunning en de gene, die in persoon of bij ge machtigde op de bovenbedoelde zitting is verschenen. Mede is tot beroep gerechtigd degene die, zonder op de openbare zitting te zijn verschenen, binnen de gestel de termijn schriftelijk bezwaren heeft ingebracht, indien hij nfet woonachtig is in deze gemeente of in een aangrenzende gemeen te, waar openbare kennisgeving wordt gedaan. Terneuzen, 27 december 1962 B. en W. voornoemd, M. DE VOS, loco burgemeester A. J. VAN PAGEE, secretari#

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1963 | | pagina 2