Sneeuw bedreigt opnieuw het wegverkeer NAV O-commandowisseling De gebeurtenissen in Katanga 7.0N- <9 Sl'" "TANDEN 4-voudige bestrijding van pijn en griep! Chefariue.4 Nieuwjaarsrede voorzitter Kamer van Koophandel voor Midden- en Noord-Zeeland DONDERDAG 3 JANUARI 1963 19e Jaargang Nr 5801 HET WEER Oostelijke wind WEERBERICHT HOOGWATER Minister Marijnen: Geen gevaar voor de voedselvoorziening Inwoners van Zuiclerwoude groeven hun dorp uit Marken nagenoeg geïsoleerd Buurtschap Tonden nog steeds geïsoleerd EXPLOSIE IN EMBALLAGEFABRIEK TE TERRE HAUTE ZES MENSEN DOOR GAS VERSTIKKING OMGEKOMEN VEERTIG HUIZEN EN GROOT PAKHUIS DOOR HEVIGE BRAND VERWOEST AMERIKAANSE MILITAIRE HULP VOOR KONGO Vulkaan-uitbarsting op eiland Ternate IFrankering bij abonnement: Temeuzen Wrecteur-Hoofdredaeteur I. van de Sande Redactie, adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 01150 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,oer kwartaal: per maand 12.per week 48 et T.nesp nrs 0 et. DE VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. Wh Firma P. J. van de Sande te Temeuzen Advertentieprijs per min 16 et? minimum per advertentie 2,40. Rubriek: Kleine Advertenties "(géén handels, advertenties): 5 regels 1,10. Iedere regel meer 22 ct. Kleine Advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties te 's namiddags 2 nur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. 1)0 toestand op de hoofwegen in Nederland is gisteren enigs zins verbeterd. Een verbetering echter, die gezien de weerver- wachting, vermoedelijk maar van tijdelijke aard is. Hot K.N.M.I. voorspelde n.I. nieu we sneeuw en bovendien krachti ge tot harde wind. Hedenochtend zonder ook vanwege de langere remwegen, is daar geboden. Het autoverkeer op de Afsluit dijk is gestremd doordat zich in de loop van gisteravond twee h-io- ruggen van stuifsneeuw op de dijk hebben gevormd, en wel bij het monument en bij het dijk- magazijn „De Vlieder". Met be hulp van bulldozers zou men pro beren de Afsluitdijk afgelopen nacht weer vrij te maken. VERKEER IN LAST DOOR SNEEUWLAAG OVER NEDERLAND De grote sneeuwval rond de jaar wisseling in Nederland heeft het verkeer voor bijna onoverkome lijke moeilijkheden gesteld. Een beeld van één van Nederlands drukste verkeersaders, de weg UtrechtAmsterdam: een troos teloze sneeuwwoestenij met een enkele vastgelopen auto. Later op nieuwjaarsdag werd de weg geheel voor verkeer afgesloten. kunnen dus op een groot aantal hoofdwegen nieuwe moeilijkhe den worden verwacht. De K. N. A. C. adviseert de automobilisten met klem im op de autosnelwe gen geen gebruik te maken van de inhaalstroken voorzover daar sneeuw ligt. Men kan beter 50 rijden in de file op de rechter- strook dan te slippen op de linkerstrook. De afgelopen dagen zijn hierdoor ree.ds verschillende middenbermongelukken gebeurd. De secundaire wegen gaven gisteravond bijna ovei-al in het land crj.stige' moeilijkheden. Een aantal was nog we' met moeite tc berijden maar met name ont moet het verkeer vele gedeelten waar slechts een auto tegelijk kan passeren. Grote oplettendheid op tege moetkomend ..verkeer, in het bij— Terwijl zich boven het zuiden van Scandinavië nog steeds een rug van hoge luchtdruk hand haaft blijft boven de Golf van Biscaye en de Middellandse Zee de luchtdruk laag. In deze stre ken is een nieuwe storing aange komen die woensdagmiddag bij het zuiden van Frankrijk was ge legen. Een deel van de storing breidde zich in noordelijke rich ting uit, maar de activiteit ervan nam iets af. Niettemin was het bijbehorende neerslaggebied woensdagavond al tot België ge vorderd en het ziet er naar uit dat het donderdag in ons land, vooral in het zuiden, plaatselijk sneeuw of ijzel zal brengen. Bo vendien zal de storing donderdag een tamelijk sterke oostelijke wind blijven veroorzaken. Slechts in 't uiterste zuiden van het land zal de vorst licht zijn, elders matig tot streng. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot hedenavond. Oostelijke wind Zwaar bewolkt met vooral in het zuiden van het land plaatse lijk sneeuw of ijzel. Overwegend krachtige oostelijke wind. In het noorden van 't land overwegend matige, in het zuiden lichte tot matige vorst. DONDERDAG 3 JANUARI v.m. n.m. Bresken s 7.02 7.49 Temeuzen 7.37 8.24 Hansweert 8.17 9.04 Walsoorden 8.27 9.14 VRIJDAG 4 JANUARI v.m. n.m. Breskens 8.13 9.00 Temeuzen 8.48 9.35 Hansweert 9.28 40.15 Walsoorden 9.38 10.25 ZON op ondei Op Jan. 3 8.4S 16.40 12.55 4 8.48 16.42 13.19 5 8.48 16.43 13.45 6 8.48 16.44 14.15 7 8.47 16.45 14.52 MAAN onder 0.40 1.59 3.19 4.38 5.55 De minister van Landbouw en Visserij, mr. V. G. M. Marijnen, die gister-middag van Schiphol naar Frankrijk is vertrokken, zei vóór hij in het Vliegtuig stapte: „Wat de voedselvoorziening aan gaat is er geen kou aan de lucht. Ik heb dat vanochtend nog ge controleerd. Hoogstens kan er tijdelijke stagnatie zijn in het transport van graan, maar dat heeft op de directe voedselvoor ziening geen invloed". Alle mannelijke inwoners van het Noordhollandse dorpje Zuid- derwoude, die de schop kunnen hanteren, hebben gisteren van de vroege ochtend tot in de mid dag gewerkt om de toegangs wegen naar hun woonplaats be gaanbaar te maken. Gistermid dag om drie uur waren zij hier mee klaar en was de verbinding met de buitenwereld over de weg hersteld. De bewoners van Marken heb ben gistermorgen een pad ge baand over de bevroren Gouw zee. De boeren hebben over dit pad de melk naar Monnikendam gebracht. De stevige wind maak te de terugtocht bijna onmoge lijk. Men kan er eigenlijk nog alleen maar over het ijs lopen met klompen met spijkertjes er onder. Alle Markers die aan de wal werken, zijn gistermorgen thuis gebleven. De Markers heb ben sinds zaterdag het zonder post en kranten moeten stellen. Met behulp van een bulldozer is de dienst gemeentewerken van Brummen er gisteren in ge slaagd de buurtschap Corten- oever, die door sneeuw op de wegen van de buitenwereld was afgesneden, weer vrij te krijgen. Anders is het met de buurtschap Tonden, die nog steeds vol komen geïsoleerd is. Men zal hedenmorgen met man en macht de strijd aanbinden tegen de sneeuw. Naar de K.N.A.C.-wegen infor matiedienst mededeelt, was de toestand op de wegen om zeven uur woensdagavond als volgt: De rijksweg van Amsterdam naar Utrecht is tussen Amster dam en Loenersloot voor het ver keer gesloten. De volgende wegen .-zijn op het ogenblik practise!) onberijd baar: de wegen in de Wieringer- meer, behalve de belangrijkste rijkswegen; de wegen in Zuid- West-Friesland; in Zuid-Holland zijn in het gebied langs de kust van Katwijk tot de grens vah Noord-Holland de wegen vrijwel onbegaanbaar. De wegen in Zeelanti en de toe gangsweg van Bergen op Zoom naar Zuii-Bevcland zijn zeer slecht berijdbaar. Dc wegen op Schouwen-Duiveland zijn zeer slecht. De weg Lage ZwaluweZe- venbergen^-Roosendaal is even eens slecht. Ook op de Zuidhol landse eilanden, .met name Voor- ne en Putten zijn zeer slecht te bereiken, de wegen zijn slecht. De wegen binnen de driehoek Den Haag, Delft, Rotterdam en tevens in de omgeving van Lei den zijn eveneens zeer moeilijk berijdbaar. Ook in het Westland zijn de meeste wegen slecht. Een gedeelte van de weg Zwolle Apeldoorn, met name in de om- gving van lieerde, en verder de meeste wegen naar Alkmaar met uitzondering van de weg over Velzen zijn vrijwel niet berijd baar. De wegen in het noorden van Noord-Brabant zijn plaatselijk glad. Voorts zijn alle secondaire wegen slecht. Deze zijn alleen in Limburg en plaatselijk in Drente enigszins redelijk te berijden. De rijkswegen, voor zover niet genoemd, zijn te berijden, maar er kan slechts op enkele plaatsen gebruik worden gemaakt van de inhaalstroken. Als algemene regel geldt dat ook de rijkswegen plaatselijk onbetrouwbaar zijn. Op de rijksweg RotterdamDen Haag en ook op de weg Amster damDen Haag reed woensdag avond het verkeer in een zeer lange file. Hierdoor ontstond een groot oponthoud. Van de veren zijn gestremd NumansdorpWillemstad en Go- rinchemWoudrichem. Voorts is o.a. het veer bij Mook en Cuyk gestremd. Voor het autoverkeer is het veer bij Schoonhoven ge stremd. Onregelmatig varen de veren HellevoetsluisMiddelhar- nis, DintelsasOoltgensplaat, en Krimpen a. d. LekKinderdijk. De capaciteit van het Hembrug- veer is door het uitvallen van de Donaupont eveneens belangrijk verminderd. Van de veerdienst Zierikzee Katseveer verviel de laatste dienst terwijl hedenochtend de eerste dienst niet wordt gevaren. Op de weg van Wuuistwezel naar Antwerpen doen zich ernstige verkeersopstoppingen voor. De K.N.A.C. Wegeni.. matie- dienst deelt ter aanvulling van zijn overzicht van 19.00 uur het volgende mede: De weg van Bergen op Zoom naar Zuid-Beveland is intussen tot Korteven weer redelijk te be rijden. Verder in Zeeland geeft deze weg nog steeds moeilijk heden. Informaties, die de K.N.A.C. wegeninformatiedienst tussen 20.45 en 21.15 trok, hebben nog de volgende nieuwe gegevens op geleverd. De wegen binnen de driehoek LeidenHoek van HollandRot terdam waren, voorzover het al thans betrof de meer belangrijke verbindingen, wel weer redelijk berijdbaar. Ook weer berijdbaar waren de hoofdwegen in Leeland, de route Lage Zwaluwe—Zevenbergen Roosendaal en de weg Amsteï- i dam - Purmerend. PRINSES BEATRIX HAD LICHTE LONGONTSTEKING H. K. H. Prinses Beatrix is her stellende van een lichte longont steking, zo heeft gisteren een zegsman van de Rijksvoorlich- tingendienst in antwoord op vra gen verklaard. Hij legde er de nadruk op, dat de aandoening niet ernstig van aard was, en dat de Kroonprin ses reeds zover herstellende was, dat zij het bed had kunnen ver laten. In de dagen rond Kerstmis heeft zij op paleis Soestdijk het bed moeten houden. Bij een ontploffing in een em ballagefabriek te Terre Haute in de Amerikaanse staat Indiana zijn woensdag minstens 6 men sen om het leven gekomen en 36 gewond. Het dak van de fabriek werd weggerukt en een muur stortte in. Men is bezig de arbeiders, die onder het puin bedolven liggen, uit te graven. Hoeveel arbeiders er in de fabriek waren op het tijdstip van de ontploffing is niet bekend. In de loop van de middag zijn gisteren tien lijken geborgen, ter wijl er onder de puinhopen nog twee zijn waargenomen. Het aan tal in ziekenhuizen opgenomen gewonden bedraagt zeven-en- veertig. Over veertien andere arbei ders is nog niets bekend. Men vreest daarom dat nog meer slachtoffers onder het puin be dolven liggen. Zes mensen, grootouders, ouders en twee dochters, zijn in hun woning in Keulen vermoede lijk al vóór Kerstmis door gas- verstikking om het leven geko men. Buren hadden woensdag de politie gealarmeerd omdat zij een sterke gaslucht roken. De po litie trof de overledenen in bed aan. Het bleek dat er geen voor bereidingen voor Kerstmis wa ren gemaakt. Het huis is echter niet op het gas aangesloten, zo dat vermoed wordt dat bij werk zaamheden een gasbuis bescha digd is waarna het gas het huis is binnengedrongen. Een hevige brand heeft gister morgen vroeg in Philadelphia rond 40 huizen en een pakhuis van negen verdiepingen in de as gelegd. Ruim 2000 mensen moesten in allerijl hun woningen verlaten. De evacuatie geschiedde in barre kou. Honderden brandweerlieden bestreden de brand drie uur lang. De schade wordt geschat op verscheidene miljoenen dol lars. De Amerikaanse generaal Ly man Lemnitzer. heeft gisteren, in een plechtigheid in het hoofd kwartier der Noordallantische Verdragsorganisatie te Fontaine- bleau, nabij Parijs, het opperoe- vel over de NAVO-strijdkrachten in Europa van zijn voorganger, zijn landgenoot generaal Lauris Norstad, overgenomen. In een toespraak, die de 63 ja rige generaal Lemnitzer bij de overname van het NAVO-opper- bevel hield, zei hij o.m.: „Ik ban mij ten zeerste bewust van de grote verantwoordelijkheid, die mijn nieuwe post met zich brengt evenals van de hoge eer, die mij werd betoond, doordat de vijf tien soevereine NAVO-leden mij hiervoor hebben aangewezen. Ik heb lang met de NAVO sa mengewerkt en ik ken haar ge schiedenis en streven, waarin ik ten volle geloof. Ik beloof plech tig dat ik mijn verplichtingen tegenover dit grote bondgenoot schap nederig, doelbewust en met de vastbeslotenheid, die past bij het mij geschonken vertrouwen, zal nakomen, aldus generaal Lem nitzer. Generaal Lemnitzer sprak met lof over het ..schitterende leider schap" van zijn 55-jarige voor ganger Norstad, die dinsdag, na 32 jaar actieve dienst, het Ame rikaanse leger met pensioen ver laat. Generaal Norstad heeft bijna vanaf de geboorte in 1949 van de NAVO in haar dienst ge- VISSEN EN NIET VAREN OP DE RIJN Heel wat Rijnschippers hebben naar andere bezigheden moeten zoeken nu hun schepen in het ijs zijn blijven steken. In Sint Goarshausen hakken schippers, onder wie Nederlanders, bijten in liet ijs om, al wachtende op dooi, een visje te verschalken. staan, waarvan zes jaar als op perbevelhebber. Zijn schitterende leiderschap, wijze raad, toewij ding en onvermoeid streven heb ben veel bijgedragen tot het wel slagen van de grote zaak, waar voor de NAVO op de bres staat", aldus generaal Lemnitzer. Generaal Lemnitzer, een vete raan uit de Koreaaanse oorlog, is een van lange gestalte, mili tair met diplomatieke gaven, die een zachte stem heeft. Hij was één der dergenen, die het initia tief tot de schepping van het Noordatlantische bondgenoot schap namen. Hij is de vijfde Amerikaanse generaal, die tot opperbevelhebber der NAVO- strijdkrachten in Europa is be noemd. Lemnitzer diende in de tweede wereldoorlog in Engeland en Tu nesië. Hij was betrokken bij de voorbereidingen van de landing der Westelijke verbondenen in Noord-Afrika. In de Koreaanse oorlog werd Lemnitzer met de Amerikaanse „Zilveren Ster" onderschelden. Dit geschiedde bij een actie, waarbij hij zijn troepen persoon lijk in de strijd leidde. V/er middelen in éên tablet doen wondere» zonder de maag van streek te maken 9 De vier geneesmiddelen van Che* farine „4" worden in de hele wereld op grote schaal gebruikt. In één tablet verenigd werken zij bijzonder snel, krachtig en weldadig, vaak zelfs wanneer andere middelen falen. 4 BEROEMDE GENEESMIDDELEN IN ÉÉN TABLET 'Tegen pijn en griep, geschikt voorbeen gevoeligs maag* want die wordt beschermd door bet bestanddeel Cbefars*. SO tabletten f 0X0,40 febletten I 1.50,100 tabletten f 059 De Katangaanse regering heeft in een communiqué, dat in de nacht van dinsdag op woensdag in Brazzaville werd uitgegeven, gezegd dat zij de gendarmerie op dracht had gegeven de twee bruggen over de rivier Loefira en de masten van hoogspannings- leidingen op te blazen „overeen komstig de door de president Tsjombe geproclameerde politiek van de verschroeide aarde". Door de bouw van de brug over de Ooster-Schelde zal het insulaire karakter van Zeeland in 1965 tot de voltooid verleden tijd behoren. Door de korte (on geveer 85 km) wegverbinding met de randstad Holland zal dit gebied dan een goede toekomst tegemoet gaan. Dit zei woensdag in hotel „De Korenbeurs" te Goes de heer C. A. Kammeraad, voor zitter van de Kamer van Koop handel voor Midden- en Noord- Zeeland te Middelburg, in zijn nieuwjaarsrede. De kansen voor ontplooiing van het bedrijfsleven zijn, aldus de heer Kammeraad, duidelijk aan wezig. De industrie- en handels terreinen van het Sloeplan liggen al klaar om bebouwd te worden. De zeehavennota van de minis ter van Verkeer en Waterstaat met zijn visie op de plaats van het Sloecomplex aan de Wester- Schelde wordt met grote belang stelling tegemoet gezien. Het eco nomisch leven zal zich beraden op de mogelijkheden die de Oost- terscheldebrug als verbinding tussen produktie- en consumptie- gebieden zal openen. Het bedrijfs leven heeft in het algemeen, al dus de Kamervoorzitter, een vol doening gevend jaar achter de rug. Hij was echter van mening, dat de prioriteit die de woning bouw vorig jaar heeft gekregen ten opzichte van de industriële bouw de internationale concur rentiekracht verzwakt. Spreker verwacht een sterke impuls voor de recreatie en het Horecawezen als gevolg van de ontsluiting van Zeeland. Reeds in 1962 is een be gin gemaakt met een propagan dacampagne, waarvoor ook het Roergebied en Noord-Frankrijk naar de mening van de heer Kammeraad in aanmerking ko men. Een voortgaand onderzoek naar de herkomst, verblijfsduur en ontspanningsbehoeften van de recreatiezoekenden zal een wel kom inzicht geven in de te tref fen voorzieningen en de spreiding hiervan. Rijkswaterstaat is be gonnen met de inrichting van de haven van Veere tot jachthaven. Dringend nodig is voorts de uit voering van proeven tot behoud van de oester- en mosselcultuur, hoewel daarvoor nog geen gel den beschikbaar zijn gesteld. Wat betreft de rijksweg Bergen op ZoomVlissingen pleitte de heer Kammeraad voor vier rijstroken tussen Goes en Vlissingen, nu dit. stuk verbeterd wordt. Het uitblijven van opdrachten tot studies van de vaste oever verbindingen tussen Zeeuws- Vlaanderen en overig Zeeland stemt bepaald niet gerust. Wan neer het gebied ten zuiden van Wester-Schelde zich slechts met moeite kan oriënteren op het noorden zal het maatschappelijk en economisch leven andere wegen zoeken èn vinden. Of de gevolgen hiervan bewust worden geaccepteerd wordt door de heer Kammeraad betwijfeld. Het communiqué beschuldigde de Ver. Naties ervan „verschrik kelijke slachtingen" onder de burgerbevolking aan te richten en van hun militaire overmacht gebruik te maken om de econo mie van Katanga te verwoesten. De Katangaanse regering ver klaarde voorts, dat de troepen van de volkerenorganisatie thans meer dan negentig kilometer van Elisabethstad uit zijn doorgesto ten, „in tegenstelling tot een mededeling van de Ver. Naties, dat zij zich slechts zesendertig kilometer buiten de stad hebben begeven en niet verder opruk ken" Indiase militairen van bet V. N.- leger zijn op ongeveer der tig kilometer ten zuid-oosten van Jadotville de Loefira overgesto ken. Dit werd woensdag door een woordvoerder van de Verenigde Naties in Leopoldstad bevestigd. Volgens hem had de strijdmacht van de Volkerenorganisatie tus sen Elisabethstad en de Loefira vier doden en negentien gewon den verloren. Het leger was aan deze rivier tot staan gebracht omdat de Katangaanse gendar merie de bruggen had vernield. In de loop van de nacht had men een noodbrug gebouwd. In een radiotoespraak ver klaarde premier Adoela, dat het besluit van president Kasavoe- boe, het parlement drie maanden op recès te sturen, geen ontbin ding van de kamers'betekent. Zij zullen op de eerste maandag in maart weer bijeenkomen, aldus de premier. Ongeveer 850 Maleise soldaten van het V. N.-contingent zijn naar huis vertrokken. Er zijn nu nog 780 Maleise soldaten in het V. N.-leger. In Brussel werd be kendgemaakt dat experts van de „Union Minière" naar Leopold stad vertrekken om bij bespre kingen over de opbrengst van de export van Katanga aanwezig te zijn. Tsjombe heelt in een bood schap woensdag zijn aanvaar ding van het herenigingsplan Oe Thant bevestigd. De V. N.-troepen hebben twee „huurlingen" gevangen genomen, een Belg en een Hongaar. De centrale regering heeft on dertussen heftig geprotesteerd tegen de toestemming van Oe Thant voor terugkeer naar Ka- tanga zonder voorafgaand over leg met de centrale regering. Officiële Amerikaanse kringen hebben woensdag medegedeeld, dat de Ver. Staten voornemens zijn dertig vrachtauto's, zes ge pantserde wagens voor troepen transport en uitrusting voor het opruimen van mijnen naar Ka- tanga te zenden, ten behoeve van de strijdkrachten der Verenigde Naties. Verder zullen in Leopoldstad drie transportvliegtuigen en een tank-vliegtuig worden gestati oneerd, als steun voor de V. N.- operaties. Deze hulp zal begin volgende week in Kongo arrive ren. Bij een uitbarsting van de vul kaan Gamalama op het Oost-In dische eiland Ternate zijn op oudejaarsavond 5 mensen omge komen, aldus radio-Djakarta woensdagmorgen. 3 personen zijn ernstig gewond en 2 worden ver mist. Het leger verleende bijstand bij de evacuatie van 3000 van de 13.000 inwoners van het eiland. De marine voerde voedingsmid delen en medicijnen aan.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1963 | | pagina 1