Vanaf heden op alle artikelen BINNENLANDS NIEUWS Sportnieuws Verenigde Staten en Rusland RADIO EN TELEVISIE samen naar de maan Eric de Noorman - Het Wolvenjong WOENSDAG 2 JANUARI 1963 DE VRIJE ZEEUW' Pag. 3 TÊKNEUZEN Textiel Woningtextiel VOETBAL SCHAATSENRIJDEN 1962 EEN KOUD JAAR IN EEN JAAR 25.822 SCHEPEN MARKTBERICHTEN 10 7. KORTING 14-JARIG MEISJE HIELP POLITIE Dank zij de oplettendheid van een 14-jarig meisje zijn drie jon gens en een meisje, die zich het afgelopen weekeinde hebben be zig gehouden met het forceren van de geldladen van publieke telefooncellen in Den Haag, in een cel op het politiebureau be land. De plaatselijke telefoondienst meldde zondag bij de politie, dat in de stad van zeven telefooncel len de geldlade was gelicht. De schade bedroeg honderd gulden per telefooncel, nog afgezien van de dubbeltjes, die de P. T. T. miste. Zondagavond belde een bewo ner van het Abrikozenplein de politie op, dat zijn dochtertje twee jongelui in de cel op het plein had gezien. Met een schroevedraaier forceerden zij de geldlade en verdwenen in een zwarte auto. Het meisje noteerde het kenteken. Kort daarop kon de wagen in Loosduinen worden aangehouden. Uit de auto rolden heel wat dubbeltjes. De vier jon gelui, de 19-jarige chauffeur A. P. H. de J., de 20-jarige straat maker A. E. W„ de 20-jarige koopman T. L. D. en een zestien jarige boekbindster zijn aange houden. Zij zijn overgebracht naar het hoofdbureau van politie, waar zij maandag verhoord werden. UW STOEP HOORT SNEEUWVRIJ Voetgangers op de rijweg brengen zeker onder de om standigheden van deze dagen het rij verkeer in gevaar. Het-is daarom van belang, dat de trot toirs sneeuwvrij worden ge maakt, zodat zij voor de voetgan gers goed begaanbaar zijn. Van politiezijde wordt er in dit verband nog op gewezen, dat het niet alleen een kwestie van bur gerzin is om de stoep voor het huis waar men woont schoon te maken,Ynadr dat dit bovendien een wettelijk voorschrift is. MAN DOOD OP STRAAT GEVONDEN Een voetganger heeft maan dagochtend op de hoek Haring straatKoppelstockstraat in Amsterdam midden op straat het lichaam van een man gevonden. Het bleek de 53-jarige A. Rut gers te zijn, die reeds was over leden toen de G. G. en G. D. hem naar het Wilhelminagasthuis had overgebracht. De man was op zijn bromfiets van huis vertrok ken. Hij is aan een hartverlam ming overleden. EN ALS HET NOU EENS ECHT GEWEEST WAS Vijf jeugdige feestgangers uit Geertvliet hebben zondagnacht vele inwoners van Geertvliet de schrik op het lijf gejaagd door in het holst van de nacht de nacht de brandweeralarminstal latie in werking te stellen. De leden van Geervliets vrijwillige OUD-INTERNATIONALS VERPLETTERDEN HIT (8—2) De traditionele voetbalwedstrijd tussen oude oud-intemationals en de amateur eerste klasser Kon. HFC, die elk jaar op Nieuwjaars dag in Haarlem wordt gespeeld, heeft een overtuigende 82 zege opgeleverd voor de oud-Neder lands elftal spelers. Bij de rust was de stand 51. DE ROO WON IN WISSENKERKE Jaap de Roo (een broer van de bekende wielrenner Jo de Roo) is maandag winnaar ge worden van de in Wissenkerke gehouden gewestelijke langebaan- wedstrijden voor heren over 500, 1500 en 3.000 meter. Het eind klassement was: 1. Jaap de Roo 2. Kees de Jager 3. Jaap de Jager 500 meter: 1. Jaap de Roo 2. Kees de Jager 3. Jaap de Jager 1500 meter: 1. Jaap de Roo 2. J. Lipjes (Sluiskil) C. Kees de Jager 3.000 meter: 1. Jaap de Roo 2. J. Goeree 3. Lipjes 193.008 pnt. 200.816 pnt. 203.382 pnt. 58,9 sec. 60,0 sec. 61,7 sec. 3.14.2 3.23.7 brandweer waren blij, toen bleek dat men met een dronken- mansgrap te doen had, want er waren geen brandputten be reikbaar en evenmin was er bluswater uit-de watergangen te halen, omdat deze met een dikke laag ijs bedekt waren. Geervliets straten en wegen waren boven dien onbegaanbaar vanwege de sneeuwmassa die was gevallen en nog niet was opgeruimd. Tegen de vijf knapen heeft de rijkspolitie proces-verbaal opge maakt. HOTEL IN VIERHOUTEN AFGEBRAND ,,We hadden elkaar veel heil en zegen gewenst en de kinderen gingen naar buiten om traditie getrouw vuurwerk af te steken. Kort daarna, het zal tien minu ten over twaalf zijn geweest, hoorden we „brand" roepen". Zo begon de heer F. W. Dick- mann* jr, zoon van de eigenaar van het bekende hotel „De Malle Jan" in Vierhouten, dat vrijwel tot de grond toe is afgebrand, zijn verhaal. „Ik vloog het dak op, gevolgd door de buffetbediende H. Her- senberg. We hadden schuim- blussers, maar werden door de rook teruggedrongen. In korte tijd stond alles in lichterlaaie". In het hotel bevonden zich hon derd mensen, van wie 80 gasten. Er brak geen paniek uit. Ieder een ging rustig naar buiten. Er kon niets van de inboedel wor den gered. De schade, die op een miljoen gulden wordt geschat, wordt door verzekering gedekt. De brandweer uit Elspeet was er vrij spoedig, gevolgd door de brandweren van Apeldoorn, Er- melo en Nunspeet, Het water moest merendeels per tankauto worden aangevoerd. Het hotel, dat in 1939 ook al eens is afgebrand, had een rieten dak. Men vermoedt dat de brand is ontstaan door een vuurpijl, die op het dak is gekomen. Kortslui ting wordt ook niet uitgesloten geacht. De brand is, zo wordt nader vernomen, vermoedelijk ontstaan doordat een stuk vuurwerk in het rietendak is gekomen. Een aantal bijgebouwen en een gedeelte van de keuken wer den behouden. 400 KUIKENS VERBRAND Bij een brand in één van de hokken van het pluimveebedrijf van de heer Garsen in Brummen zijn dinsdag 400 kuikens omge komen. Eén-der aanwezige gas flessen explodeerde waardoor een vijftiental ruiten sneuvelden. Stukken van de fles kwamen op 500 meter afstand terecht. Door dat de brandweer moest wach ten voor een gesloten overweg brandde het hok geheel uit. LUCHTMACHTHELICOPTER HAALDE ZIEK KIND UIT DE BIESBOSCH Een helicopter van de lucht macht is dinsdag in actie geko men om een ernstig ziek meis je in Made in de Biesbosch, dat met spoed naar een ziekenhuis moest, te vervoeren. Over de weg was alle vervoer onmogelijk door sneeuw en ijzei en de burgemees ter van Made en Drimmelen deed daarom een beroep op de lucht macht. Van de vliegbasis Ypenburg startte dinsdagmiddag een heli copter, gevlogen door sergeant- vlieger Van Bolderen, die werd bijgestaan door sergeant-mon teur Horstmayer. In de Biesbosch landde het toestel op een voet balveld in Made, waar de dokter van het meisje werd opgehaald. De dokter werd met het vlieg tuig naar de boerderij, waar het meisje woortt, gebracht. Nadat de arts het kind had onderzocht, werd het met de helicopter naar de vliegbasis Gilze-Rijen ge bracht en vandaar naar een zie kenhuis in Breda. TRAGISCH ONGEVAL In Neerrijnen is de 59-jarige veehouder J. v. L. maandagavond op tragische wijze om het leven gekomen. Bij de Oudejaarsavond- viering maakte een groep jonge lui nogal wat herrie voor zijn woning. Toen de man vertoornd naar buiten stormde werd hij door de kou bevangen, waarna hij overleed. JONGEN STAK AANGE STOKEN ROTJE IN ZIJN ZAK De 10-jarige Simon S. uit de Brueghelstraat in Den Haag is even na de jaarwisseling in brand geraakt, doordat hij een rotje, dat na het aansteken niet direct ontbrandde weer in zijn zak stak, waar hij echter nog een aantal rotjes had zitten. Het rotje ont plofte toch en bracht ook de rest van het vuurwerk tot ontploffing. Ook het vuurwerk in zijn andere zakken hij had in totaal onge veer 60 rotjes bij zich ontplof ten en de jongen werd één bran dende fakkel. Toegeschoten agen ten rolden de jongen in de sneeuw en trokken hem zijn bran dende kleren uit. Per ambulance is de jongen naar het ziekenhuis aan de Zuidwal gebracht. Zijn toestand is ernstig. STAL MET DIEREN UITGEBRAND Oudejaarsavond zijn de vrij staande stallen van de landbou wer P. J. van de Munckhoff in America uitgebrand. Een buur man, die de brand ontdekte, bel de direct de brandweer van Horst. Deze kon echter niet voor komen dat 2 koeien, een paard, 7 zeugen en 20 biggen in de vlam men omkwamen. De stallen brandden geheel uit. Het blus- singswerk werd bemoeilijkt dooi de alom heersende gladheid. De schade bedraagt 10.000. Het pand was verzekerd. Het afgelopen jaar 1962 be hoort tot de drie koudste jaren van de laatste zeventig jaar, het was even koud als de jaren 1940 en 1956. In laatstgenoemde twee jaren was voor een belangrijk deel de strenge winter oorzaak van de lage gemiddelde tempera tuur, in 1962 daarentegen brach ten januari en februari betrek kelijk zacht weer, maar waren het voorjaar en de zomer kou der dan sedert 1845, meer dan een eeuw geleden dus, het geval was geweest. Ook oktober was iets warmer dan normaal, de overige negen maanden waren alle te koud. December was dit maal de koudste, augustus de warmste maand van het jaar. Gemiddeld genomen waren van elke drie dagen er twee aan de koude kant. In De Bilt kwamen 72 (normaal: 64) vorstdagen en slechts 4 (normaal 23) zomer se dagen voor, het aantal zomer se dagen is in de laatste ruim honderd jaar in geen enkel jaar kleiner geweest. De temperatuur is in De Bilt in het gehele jaar niet boven de 27 graden Celcius gekomen, een waarde, die pas op 3 september werd bereikt. Sedert 1849, het eerste jaar waarin da gelijks de maximum-temperatuur werd gemeten, was het nooit voorgekomen dat de temperatuur een jaar lang niet boven deze waarde uitkwam. De hoeveelheid neerslag was ongeveer normaal, in Overijssel en in de Achterhoek was het over het algemeen een weinig aan de droge kant; elders (en vooral in Zuid-Limburg) was het een wei nig te nat, zoals uit de voorlopige gegevens blijkt. Het afgelopen jaar was een stuk minder nat dan de beide voorgaande jaren. Het aantal uren zonneschijn be droeg te De Bilt 1398 tegen 1572 normaal. De kuststrook heeft meer zon gehad dan het binnen land waar vooral in Zuid-Lim burg het tekort groot was (onge veer 225 uren). Mr. KORTENHORST IN ZIEKENHUIS OPGENOMEN Mr. L. G. Kortenhorst, voorzit ter van de Tweede Kamer, is ter observatie in een ziekenhuis in Den Haag opgenomen. Zijn toe stand is, naar het A.N.P. ver neemt, niet ernstig. Zoals bekend is mr. Korten horst sedert 18 dec. ziek. Rotterdam: Rotterdam heeft zijn record na een jaar afgesloten met een totaal van 25.822 binnengekomen zeeschepen Bijna 1100 meer dan vorig jaar, toen de gemeentelijke havendienst 24.734 schepen regi streerde. Het laatste schip meldde zich maandagavond 5 minuten vóór middernacht. Het was de Finse kustvaardei- „Piccolo" (496 brt.), die met een lading vetzuur en ter pentijn ui) Ouio in Finland kwam. Het schip meerde af in de eerste Petroleumhaven, waar het nieuwjaarsrumoer juist werd ingezet. Het jaarcijfer voor het hele ge bied vair de Nieuwe Waterweg kwam in 1962 tot een record hoogte van 29.174 schepen. Dit cijfer omvat Rotterdam, waar dus 85 pet. der schepen heenging, Vlaardingen. Dordrecht, Schie dam, Maassluis, Hoek van Hol land en enkele kleinere havens. Advieskoersen buitenlands bankpapier De advieskoersen voor buiten lands bankpapier, vandaag gel dend in Amsterdam, luiden Engelse pond 10.06—10.16, Ca nadese dollar 3.303.35, Ameri kaanse dollar 3.57—3.61, Franse frank (100) 73.20—73.70, Belgi sche frank (100) 7.20—7.25, Duit se mark (100) 89.75—90.25, Ita liaanse lire (10.000) 57.00—58.00, Zweedse kroon (100) 68.80—69.80, Zwitserse frank (100) 83.25— 83.75, Deense kroon (100) 51.50 52.50, Noorse kroon (100) 49.75 50.75, Oostenrijkse schilling (100) 13.9514.05, Portugese escudo (100) 12.5512.70, Spaanse peseta (100, grote coup.) 5.02V26.07VL De Franse krant „Paris Pres- se" heeft dinsdag in een artikel op de voorpagina geschreven dat de Verenigde Staten en de Sowjet-Unie na geheime bespre kingen zijn overeengekomen de eerste bemande ruimtevlucht naar de maan gezamenlijk te on dernemen. „Een gemengde ploeg van Amerikanen en Russen zal in 1970 op de maan landen en daar de vlag van de Verenigde Staten planten", aldus het blad. Volgens de krant is een basis overeenkomst voor dit project ondertekend door de onder-di recteur van het Amerikaanse bureau voor lucht- en ruimte vaart (N.A.S.A.), dr Hugh Dry den, en de Sowjet-Russische professor Anatoli Blagonravov, leider van het kunstmanenpro- gramma van de Sowjet-Unie. „Van nu af aan maken de twee landen een eind aan de strijd voor verovering van de ruimte en zullen hun geleerden samen werken bij het lanceren van kunstmanen en ruimteschepen", aldus „Paris Presse". Dr. Dryden heeft het bericht van „Paris Presse" tegengespro ken, zo is uit Washington verno men. „Wij hebben geen geheime overeenkomsten met Rusland en er staat geen gezamenlijke ruim tevlucht naar de maan op het programma", zo zei hij. Dr. Dryden meende dat men hier te doen heeft'met een ver minkte versie van een zeer be perkte overeenkomst, die enige weken geleden in de Verenigde Naties is bekend gemaakt. Deze overeenkomst betreft weersatel- lieten, een kunstmaan voor het onderzoeken van het magnetisch veld van de aarde en enige expe rimenten die de komende maan den met een Amerikaanse „echo ballon" zullen worden genomen. Vermoedelijk heeft de krant dit verward met de informele be sprekingen op de Pugwashcon- ferentie, aldus dr Dryden. VEEMARKT ROTTERDAM Op de veemarkt te Rotterdam werden in totaal aangevoerd 2304 stuks vee, zijnde 1050 vette koei en en ossen; 272 gebruiksvee; 50 vette kalveren; 51 graskalveren; 403 nuchtere kalveren; 388 var kens; 10 biggen; 16 paarden; 56 schapen en lammeren; 8 bokken of geiten. De noteringen waren als volgt: Vette koeien: ƒ2,10—ƒ2,95 vette kalveren ƒ2,60ƒ3,50; Nuchtere kalveren ƒ1,301.50, alles per kg. Graskalveren ƒ200300; Var kens ƒ185—190; Kalf- en melk koeien ƒ775—ƒ1075; Vare koei en ƒ500700, alles stuk. Overzicht: Vette koeien: aan voer aanmerkelijk ruimer, kalme handel, afloop traag, prijs onver anderd, prima's boven notering; Vette kalveren: aanvoer kort, vlotte handel en ruim prijshou dend; Graskalveren: geringe aanvoer, stugge handel met sta biele prijzen; Nuchtere kalveren: iets meer aanvoer, handel stroef, niet geheel prijshoudend; Var kens groter aanvoer, kalme handel, prijzen aanvankelijk bo ven notering, afloop lager; slachtzeugen ƒ1,50 per kg; Kalf- en melkkoeien: aanvoer klein, handel matig en ongewij zigde prijzen; Vare koeien: korte aanvoel', rustige handel en prij zen als vorige week, AARDAPPELBEURS ROTTERDAM Tengevolge van de weersom standigheden maandag geen no tering. WOENSDAG 2 JANUARI HILVERSUM I: 7.00 Nws.; 7.10 Ochtendgymn.7.20 Soc. strijdlied7.23 Lichte gram. muz.; (7.35 Van de voorpagina, praatje;) 8.00 Nws.; 8.18 Lichte gram. muz.; 8.40 Orgelspel; 9.00 Gymn. voor de vrouw; 9.10 Kookpraatje; 9.15 Klass. gram. muz.; 9.35 Waterstanden; 9.40 Zangrecital; 10.00 Inzicht en Uitzicht: Driekoningen, lez.; 10.05 Morgenwijding; 10.20 Voor de vrouw; 11.00 En nu..., Rot terdam, klein amusement uit de grote stad; 12.00 Voor het platte land: 12.05 Lichte gram. muz.; (12.30-12.33 Mod. voor land- en tuinbouw;) 13.00 Nws.; 13.15 Ita liaans ensemble en zangsolist; 13.45 Gesproken portret; 14.00 Jeugdconcert; 14.45 Volksliedjes en -dansen: 15.00 Het jaar dat voor ons ligt, toespraak; 15.10 Voor de jeugd; 17.00 Promenade orkest; 17.30 Tentoonstellings agenda; 17.35 Licht instr. ensem ble; 17.50 Regeringsuitz.18.0C Nws.; 18.20 Actualiteiten; 18.30 Tango-Rum'oa-orkest en zangso listen; 19.00 Voor de kinderen: 19.10 VARA-Varia en lichte gram. muz.; 19.30 Voor de jeugd; 20.00 Nws.; 20.05 Lichte muz.; 20.40 Kaf en koren, weke lijkse notities; 20.50 Omroepor kest, -koor en solist; 22.05 Licht instr. kwintet; 22.40 Nws.; 22.40 Jazzmagazine; 23.15 Weerklank: muziek-revue23.55-24.00 Nieuws. HILVERSUM II: 7.00 Nws.; 7.10 Dagopening; 7.25 Klass. gram. muz.; 7.45 Radiokrant; 8.00 Nws.; 8.15 Lichte gram. muz.; 8.45 Volksliederen; 9.00 Voor de zieken; 9.35 Volksdan sen; 9.40 Voor de vrouw; 10.10 Gram. muz.; 10.15 Morgen dienst; 10.45 Samenzang; 11.15 „Recht zo* die gaat", hoorspel; 11.35 Lichte gram. muz.; 12.10 Licht ensemble; 12.30 Med. voor land- en tuinbouw; 12.33 Koor zang; 12.53 Gram. muz., eventu eel actualiteiten; 13.00 Nws.; 13.15 Licht ensemble; 13.35 Gew. muz.; 14.35 Oude muz.; 14.50 Les sen in het muz. beluisteren; 15.20 Pianorecital15.50 Bijbelvertel ling voor de jeugd; 16.00 Voor de jeugd; 17.15 Eurojazz; 17.40 Beursberichten; 17.45 Licht en semble; 18.05 Mannenkoor; 18.30 Het spectrum, lez.; 18.45 Lichte gram. muz.; 19.00 Nws.; 19.10 Med. of gram. muz.; 19.15 Leger der Heilskwartier; 19.30 Radio krant; 10.50 Operettemuz.20.20 Licht instr. kwartet; 20.40 Wat zijn de int. aspecten voor onze landbouw?, lez.; 21.00 Kameror kest en solisten; 21.50 Actualitei ten; 22.00 Geest, liederen; 22.20 Licht vocaal ensemble; 22.30 Nws.; 22.40 Avondoverdenking; 22.55 Lichte gram. muz.; 23.30 Lichte muz.; 23.55-24.00 Nieuws. BRUSSEL (VI.): 12.00 Nws.; 12.03 Lichte muz.; 12.30 Weerbe richt; 12.35 Lichte muz.; 12.50 Beursber.; 13.00 Nws.; 13.15 Ka- mermuz.; 14.00 Nws.; 14.03 Lich te muz.; 14.45 Pianorecital; 15.00 Kindei-koor; 15.20 Symfonische muz.; 15.50 Streekliederen; 16.00 Nws.; 16.03 Beursber.; 16.09 Where's Charley, musical; 17.00 Nws.; 17.15 Kamermuz.17.50 Lichte muz.; 18.00 Nws.; 18.03 Klass muz.; 18.10 Lekervmoraal en filosofie; 18.30 Voor de solda ten; 18.50 Radiokroniek; 19.00 Nws.; 19.40 Liedjes voor de kin- DE HAVEN VAN AMSTERDAM IN 1962 In de haven van Amsterdam zijn in 1962 8151 zeeschepen bin nengekomen, samen met een bru to tonnage van 20.675.572 ton. Het aantal in Amsterdam binnen gekomen schepen was in 1962 58 meer dan in het jaar daarvoor. 3.24.5 6.55.9 7.10.2 7.10.4 98. Terwijl de piraten schreeu wend en ruziemakend de burcht verder binnendringen en hier en daar nog verwoed gevochten wordt, glipt Egil stilletjes naar de kerker, waar Erwin zich be vindtEenmaal moet hij zich hals over kop verbergen voor een klein troepje krijgsvolk, dat met rinkelende wapens voorbij stuift... Of liet piraten, dan wel mannen van Skapti zijn, weet Egil niet en hij is er ook niet nieuwsgierig naar, de hoofdzaak is, dat ze hém niet opmerkenZodra het ge luid verzwakt is, steekt Egil schuw de hal over en hij slaakt een zucht van opluchting, als hij wegduikt in de duistere stilte van de kerker... „Waar is dat kleine bedriegert- je," hoort hi.i ineens met stokkende adem een woedende stem boven al het lawaai uitgalmen. „Hij zou me zeggen, waar die mooie muntjes zijnwant in deze hele verma ledijde burcht is nog geen rond stukje brons te vindenDie op gepoetste Skapti is een regelrechte armoezaaier Het nijdige stemgeluid sterft weer weg en met een zucht van opluchting schuift Egil de grendel van de kerkerdeur Erwin's verbazing als hij ziet, wie zijn bevrijder is, is nog groter dan zijn blijdschap, maar zenuw achtig beduidt de knaap hem stil te zijn. „Ik zal alles wel uitleg gen," fluistert hij, „later, als we hier uit zijn Hij zwijgt abrupt en luistert scherpeven meende hij een verstolen gekraak te horen maar alles blijft, verder stil, dus hij zal zich wel vergist hebben Geruisloos glippen ze naar de ker- kertrapen dan staan ze bei den als aan de grond genageld stil. Halverwege de trap staat roerloos een donkere gestaltehet zwaard in de vuist. Zijn gezicht kunnen ze niet zien, maar naar zijn helm te oorlelen moet het een der piraten zijn en met grote koelbloe digheid doet Egil een stap naar voren „Hola, makker," roept hij, „ik ben heteen vriend van mij zat nog gevangen hier en „Daar weet ik alles van, knaap je," gromt de ander. Met een woeste verwensing buigt de tijger zich vooroveren nu herken nen zij hemhet is Skapti deren; 19.45 Discussie: 20.00 Mis sie klankbeeld; 20.15 Operette fragmenten; 21.10 Amusements muz.; 22.00 Nws.; 22.15 Japanse muz.; 22.35 De Zeven Kunsten; 23.00 Nws.; 23.05 Lichte orkest- muz.; 23.35 Dansmuz.23.55 Nws.; 24.00 00.15 Voor de zeelie den. Televisieprogramma's NED. T. V.17.00 Voor de kin deren 17.35-17.45 De Verrekijker, internationaal jeugdjournaal; 19.30 Van onze sportredacteur;, 20.00 Journaal; 20.20 Actualitei ten; 20.45 Vloekjes bij de thee, licht programma; 21.00 Piste, variété-progr.21.40 De grenzen van het leven, documentair pro gramma; 22.20-22.30 Epiloog'. BELGIË (VI.): 17.00 18.00 T. V. voor de jeugd19.00 Mijn vriend Flicka, T. V.-feuilleton; 19.25 Automobilistenkroniek20.00 Nws.; 20.30 Schipper naast Ma- thilde, T. V.-feuilleton; 21.10 Do cumentaire film; 21.55 Kwintet- 22.35 Nieuws. DONDERDAG 3 JANUARI HILVERSUM I: 7.00 Nws.;' 7.10 Ochtendgymn.; 7.20 Lichte gram. muz.7.50 Dagopening; 8.00 Nws.; 8.15 Lichte gram. muz.; 9.00 Gymn. voor de vrouw; 9.10 De groenteman; 9.15 Gew. muz.; 9.35 Waterstan den; 9.40 Morgenwijding; 10.00 Arbeidsvitaminen; 10.50 Voor de kleuters; 11.00 Kookpraatje; 11.15 Omroeporkest; 12.00 Amu- sementsmuz.; 12.30 Med. voor land- en tuinbouw; 12.33 Uit het bedrijfsleven, lez.; 12.43 Electro- nisch orgelspel; 13.00 Nws.; 13.15 Med., eventueel actueel of gram. muz.; 13.25 Beursberich ten; 13.30 Dansorkest en zangso listen; 14.00 Viool en piano; 14.30 Voor de vrouw; 15.00 Zing met ons mee; 15.30 Voordracht; 15.45 Licht instr. trio; 16.40 Van viei tot vijf, radioprogr. in een note- dop; 17.00 Voor de jeugd; 18.00 Nws.; 18.15 Eventueel actueel; 18.20 Pianospel; 18.30 Sportpraat- je; 18.35 Gesproken brief; 18.40 Lichte orkestmuz.19.00 Voor de kinderen; 19.05 Actie: Open het dorp; 19.35 Voor de twintigers; 20.00 Nws.; 20.05 Radio-kameror- kest; 21.00 Interview; 21.20 Koor zang; 21.50 Metropole-orkest en solisten; 22.30 Nws.; 22.40 Actu aliteiten 23.00 Sportactualitei- ten; 23.10 Discotaria: nieuwe gram. platen; 23.55-24.00 Nieuws. HILVERSUM II: 7.00 Nws.; 7.10 Morgengebed; 7.15 Gram. muz., actualiteiten, strip voor de jeugd, eventueel ber. van de we geninformatiedienst van de KNAC; 7.55 Overweging; 8.00 Nws.; 8.15 Lichte gram. muz.; 8.50 Voor de huisvrouw; 9.40 Amusementsmuz.10.00 NCRV- lied; 10.03 Geestl. liederen; 10.15 Morgendienst; 10.45 Kerk- orgelmuz.; 11.00 Voor de zieken; 11.45 Geest, liederen; 12.00 Mid dagklok - noodklok12.04 Lichte gram. muz.; 12.25 Voor de boe ren; 12.35 Med. voor land- en. tuinbouw; 12.38 Lichte gram. muz.; 12.55 Wissewassen..., licht progr.; 14.00 Metropole orkest; 14.40 Radiophilharmonisch or kest; 15.35 Licht, instr. kwintet; 16.00 Bijbeloverdenking16.20 Viool en piano; 16.55 Gram. muz.; 17.00 Voor de jeugd; 17.30 Schooizang; 17.40 Beursberich ten; 17.45 Lichte gram. muz.; 17.55 Licht instr. kwartet; 18.15 Sportrubr.; 18.30 Pianospel; 18.50 Sociaal perspektief, lez.; 19.00 Nws.; 19.10 Geest, liederen; 19.30 Radiokrant; 19.50 Uitz. van de A. R.-Partij20.00 Wij poet sen de plaat; 20.20 De jeugd op eigen wieken, hoorspel; 20.50 Sa men uit, samen thuis, gev. progr.22.00 Kerkorgelconcërt 22.30 Nws.; 22.40 Avondoverden king; 22.55 Boekbespr.; 23.00 Pla- tennieuws; 23.30 Vers in het ge hoor: voordracht en muz.; 23.55- 24.00 Nieuws. BRUSSEL (VI.): 12.00 Nws.; 12.03 Lichte muz.; 12.30 Weerbe richt; 12.34 Gev. muz.; 12.50 Beursber.; 13.00 Nws.; 13.15 Ka mermuz.; 14.00 Nws.; 14.03 Vlaanderen mijn land! U mijn liefde, U mijn hart!; 14.50 Viool spel en orkestmuz.; 15.00 Gev. Belg. muz.; 16.00 Nws.; 16.03 Beursberichten16.09 Lichte muz.; 17.00 Nws.; 17.15 Voor de kinderen; 17.50 Vocale muz.; 18.13 Klavecimbelspel; 18.18 Paardesportber.18.20 Voor de soldaten; 19.00 Nws.; 19.30 Lez.; 19.40 Lichte muz.19.50 Politieke lez.; 20.00 Lichte en klass. muz.; 21.45 Gev muz.; 22.00 Nws.; 22.15 Chansons; 23.00 Nws.; 23.05 Uitz. gew. aan de opera; 23.55-24.00 Nieuws. Televisieprogramma's NED. T. V.19.30 Amsterdam- Djakarta, de geschiedenis van een luchtlijn; 20.00 Journaal; 20.20 In AVRO's Televizier; 20.30 Gallet; 21.00 Het meisje van buiien, T. V.-spel22.20-22.40 Meer dan muziek. BELGIË (VI.): 19.00 Progr. voor de jongeren; 19.30 Voor de vrouw; 20.0 Nws.20.25 Het man neke; 20.30 Tweemaal drie jn de zes; 21.00 Het meisje van buiten, T.V.-spel; 22.20 Nieuws.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1963 | | pagina 3