Het verkeer op Oudejaarsavond Provinciaal nieuws die sehcifUCH De moord op Roger Ackroyd DE VRIJE ZEEUW WOENSDAG 2 JANUARI 1963 Ed! stille witte jaarswisseling TERNEUZEN SLUISKIL ZAAMSLAG NOORSE VISSERS GAAN STAKEN VERWOERD OVER DE VERENIGDE NATIES DE TAALKWESTIE IN BELGIë CHROESJTSJOV Het brandweerkorps te Sluiskil beschikt over een moderne brandbluseenheid Egyptische luchtaanval De getroffen Spaanse citrusfruitarbeiders FRANS PROTEST BIJ VER. NATIES Verkoudheidsbacillen H. KORTE jr (oud-secretaris N. V.V.) OVERLEDEN Senator Robert Kerr overleden ■iifiiiö 9 De laatste avond van het jaar 1962 kenmerkte zich doordat de sneeuw en de ijzige kou op vele plaatsen alle verkeer onmogelijk maakten. Diegenen die Oude jaarsavond toch buitenshuis bij familie of kennissen wilden vie ren zijn vaak ,,van een koude kermis thuisgekomen". Zo zijn ongeveer 150 auto's en tien bus sen met circa 500 passagiers maandagavond tussen Amster dam en Purmerend op de rijks weg door de Buikslotermeer ge strand, doordat stuifsneeuwmas- sa's de weg blokkeerden. De bestuurders van de tien bussen hebben in de loop van de avond kans gezien om achteruit rijdend zich te bevrijden. De helft van de passagiers namen zij op de terugtocht naar Amsterdam mee. De andere passagiers en ook een groot deel van de ge strande atuomobilisten hadden te voet de terugtocht aanvaard. De rijkswaterstaat heeft inmid dels oen aannemeingsmaatschap- pij opgedragen de weg Amster damPurmerend vrij te-maken. Hieraan werd in de nieuwjaars nacht om 1 uur met bulldozers begonnen. Willemstad was van maandag avond vijf uur af volkomen ge- isoleerd tengevolge van de op gehoopte stuifsneeuw. Pendel bussen uit Rotterdam en uit de randgemeenten konden niet ver der komen dan op een afstand van twee kilometer van Willem stad. Dc passagiers zijn te voet verder gegaan. Ook de toevoer van enkele levensmiddelen onder meer van broodmeel zou precair zijn. Naar verluidt zou er nog slechts meel genoeg zijn voor één dag. De provinciale waterstaat hoopte gisteren de weg naar Willemstad weer vrij te kunnen maken. Er is gebrek aan zwaar materieel om de sneeuw mee te lijf te kunnen gaan. De buurtschap Havikhorst on der Achterveld was eveneens ge heel afgesloten, doordat de sneeuw er op de wegen plaatse lijk tot een halve meter was op gehoopt. De verkeersweg Ach terveldLunteren was eveneens door hoge sneeuwdammen afge sloten. Tussen de gemeente Stellen dam en Melissant, op de provin ciale verkeersweg, zijn tientallen auto's onder de stuifsneeuw ge raakt. Er was hulp ingeroepen van de omliggende gemeenten, vanwaar men zou trachten met tractoren de geïsoleerde auto- Het nieuwe jaar is over het algemeen „rustig ter wereld ge komen". De sneeuw, die in steden en dorpen alles wat lelijk is bedekte met haar witte man tel, was tevens de bondgenoot van de politiemensen, die de jaarwisseling niet zonder zorg tegemoet waren gegaan. In de straten die in andere jaren altijd het trefpunt waren van baldadige jongeren, stak de jeugd nu veelal rustig zijn vuur werk af, onder het toeziend oog van sigaretjes rokende politie agenten. De ouderen bleven met een oliebol in de hand van ach ter de ramen van de warm ge stookte woningen toekijken. „Veel rustiger dan voorgaan de jaren" was dan ook de con clusie van de politie. Vele Haagse straten lagen stil ■en verlaten. Er fonkelden ook minder vuurvliegjes dan anders boven de door al dat wit nog eerbiedwaardiger lijkende resi dentie. De vuurpijlen die de jeugd hier en daar afstak, wer den bezorgd nageoogd door de ouders, maar op een enkel brandje na gaven ze de politie niet veel werk. Zonder noemenswaardige inci denten verliep de jaarwisseling ook in Amsterdam. Ditmaal mis ten de politie-agenten daar de hulp van de politie-honden en de paarden. Ook de politie honden vallen namelijk onder het muil- korfgebod en de paarden werden in de stal gelaten in verband met de gladheid. Ondanks het gemis van hun viervoeters kon de Am sterdamse hermandad het ech ter best klaren. Twee grote bran den op het Mariniers- en het Vogelplein waren de enige alar merende berichten. Het traditionele geloei van scheepssirenes luidde in Rotter dam het nieuwe jaar in. In de Maasstad ging het ook vrij rus tig toe. Kerstboombrandjes en veel vuurwerk waren ook hiel de tekenen van feestvreugde. In Utrecht werd 1963 eveneens met veel geknal begroet, doch ook hier gold„Veel rustiger dan in andere jaren". Alleen de ongeveer 80 gasten van hotel „De Malle Jan" in Vierhouten (gemeente Ermelo) zullen minder prettige herinne ringen behouden aan de jaarwis seling; het hotel brandde kort nadat het middernachtelijk uur had geklonken, volledig uit. Nie mand werd gedeerd, maar de Oudejaarsvreugde werd toch wel erg bedorven, want de bezittin gen van de hotelgasten gingen in de vlammen op. mobilisten te bevrijden. Op ge heel Goeree en Overflakkee waaide het hard, de opgejaagde sneeuw belemmerde het gezicht ernstig. De hevige wind heeft op het eiland Walcheren de reeds geval len poedersneeuw aan het stui ven gebracht. Een groot aantal wegen zijn onbegaanbaar van wege de opeenhoping van deze sneeuw. Sinds vier uur waren alle busdiensten op het eiland Walcheren gestaakt. Een groot aantal werknemers, onder andere van de Koninklijke Maatschappij „De Schelde" in Vlissingen, kon niet meer naar huis worden ver voerd en moesten lopend thuis zien te komen. Een groot aantal auto's, voornamelijk tussen Kou- dekerke en Biggekerke, zijn daar in de sneeuw gestrand en geheel ondergesneeuwd. Ook een vee wagen, die een koe vervoerde, welke die nacht moest kalven, was ingesneeuwd. De algehele situatie in Ne derland was volgens de K.N.A.C.- wegeninformatiedienst: In Noord-Brabant zijn de meeste hoofdwegen glad tot zeer glad. In het midden en westen van ons land: de wegen in de provincies Utrecht, Zuid-Holland, Gelder land, uitgezonderd de Achter hoek, Noord-Holland, Zeeland en de kop van Overijssel worden veel wegen glad door stuif sneeuw. Dit ten gevolge van een harde wind, die de opgeruimde sneeuw weer over de wegen blaast. De volgende wegen zijn zeer slecht begaanbaar tot zelfs onbegaanbaar: Zoetermeer— Benthuizen, UtrechtAmster dam, ApeldoornZwolle, bij Emster, Rozendaal, Zevenbergen, Den BoschTilburg en Den BoschNijmegen. DE STUIFSNEEUW IN ZEEUWS-VLAANDEREN heeft het wegverkeer op de eer ste dag van 1963 danig parten ge speeld. In de morgenuren waren op de hoofdwegen de trajecten Kui taartKruisweg en IJzendijke Schoondijke door de ophopin gen van stuifsneeuw volkomen afgesloten, waardoor de Z.V.T.M. haar lijndienst op Breskens via Oostburg moest omleggen, even ais op de verbinding AxelZaam- slag, welke via De Kraag werd uitgevoerd. De Z.V.T.M. lijndiensten Ter- neuzenZelzate, HulstAxel Oostburg en de busdienst naar Koewacht kon de gehele dag, zij het wellicht met enige vertra ging, normaal worden uitgevoerd. Des namiddags waren op de hoofdwegen de sneeuwophopin- gen zover opgeruimd, dat de dien sten op Perkpolder en Axel Zaamslag, evenals van Sas van Gent Terneuzen op Breskens rechtstreeks konden worden uit gevoerd. Westdorpe, Boschkapelle, Stop peldijk, Hengstdijk, Walsoorden, Ossenisse, Lamswaarde en Graauw waren gisteren daar de gevormde sneeuwmassa's op de rijweg volkomen geïsoleerd. Heden hoopt men de verbindin gen met de geïsoleerde plaatsen weer te kunnen hervatten. De busdienst der Z. V. T. M. van Zeeuws Vlaanderen via Antwer pen naar Breda werd normaal ge reden. Teraardebestelling van een Schuttevaer-veteraan Op de laatste dag van 1962 vond op de Zuiderbegraafplaats te Terneuzen de teraardebestel ling plaats van het erelid en oud ste bestuurslid van de afdeling Terneuzen van Schuttevaer, de heer J. Bauwens. Na een werkzaam leven vestig de de heer Bauwens zich na de tweede wereldoorlog in Terneu zen, waar hij een nieuwe bloeien de Schuttevaer-afdeling stichtte. In de totstandkoming van de Sehippersschool heeft hij een be langrijk aandeel gehad. De heer Bauwens is tijdens zijn afwisselend schippersbestaan in tal van afdelingen van Schutte vaer in ons land actief werkzaam geweest. Zijn verdiensten werden door het hoofdbestuur gememo reerd op de algemene vergade ring in april 1953 te Terneuzen, waar hem door voorzitter mr W. A. C. van Dam de voor zeer bij zondere gelegenheden bestemde Schuttevaer-kop en schotel wer den overhandigd, een onderschei ding die Bauwens ten volle ver diende.. De voorzitter van de afdeling Terneuzen sprak aan het graf een kort woord ter nagedachtenis van deze veteraan, die zo'n voor aanstaande plaats heeft ingeno men in Schuttevaer en in de bin nenscheepvaart. Onderwysbenoemingen Tot onderwijzeres aan de open bare school te Varsseveld, ge meente Wisch (Geld.), is be noemd mej. B. G. A. Meijerman, thans werkzaam aan de Zuidland- school te Terneuzen. De heer J. W. Schouten, onder wijzer aan de openbare school te Sluiskil, is benoemd tot hoofd van de openbare school te Uddel, gemeente Apeldoorn. Beide benoemingen zullen ver moedelijk ingaan op 1 april a.s. Naam Openbare School Bij besluit van B. en W. van Terneuzen is de aanduiding school B voor de openbare school te Sluiskil met ingang van 1 januari 1963 vervangen door de naam „De vrije vlucht". Het verkeer. Door de felle stuifsneeuw- stormen vormden zich op Nieuw jaarsdag op de weg van Zaam slag (kom) naar de Axelsedijk een opeenhoping van stuif sneeuw ter lengte van ongeveer 400 meter met een hoogte van ongeveer 75 cm, tengevolge waarvan in de loop van de mor gen naast enige auto's een drie tal bussen in de sneeuwmassa bleven steken. Het verkeer van Axel naar Zaamslag moest via St Anna worden geleid. Door de zorgen van het ge meentebestuur werd met behulp van een bulldozer van de firma Verlinde de weg zodanig sneeuw vrij gemaakt dat des namiddags het verkeer weer rechtstreeks kon geschieden. De weg van de kom naar de buurtschap Reuzenhoek is door de sneeuw volkomen afgesloten. Door een staking van de 40.000 Noorse vissers is met ingang van het nieuwe jaar de gehele Noor se vissersvloot komen stil te lig gen. De vissers eisen hogere lonen en betere sociale voorzie ningen. Er zijn echter aanwijzin gen dat deze staking slechts van korte duur zal zijn. omdat over eengekomen is dat de besprekin gen over deze eisen zullen wor den hervat. De vakbond van vissers had op 20 december een verzoek van de regering tot schorsing van de staking in afwachting van alge mene besprekingen over loons verhogingen met andere vakbon den afgeslagen. De regering heeft de vissers 95 miljoen kro nen 47.000.000voor subsidies en sociale voorzieningen aange boden. De Zuidafrikaanse premier, dr. Hendrik Verwoerd, heeft in een Nieuwjaarsrede maandagavond gezegd dat de Verenigde Naties „weinig respect" afdwingen en niet langer de hoop van de mensheid vertegenwoordigen". „Sinds de jonge nozem-landen door hun meerderheid van stem men de zaak praktisch hebben overgenomen" is de wereldorga nisatie een toneel geworden van hun „jeugdige agressiviteit" en hun „minderwaardigheidscom plexen". De Verenigde Naties zijn ook de plaats geworden waar zij hun „gretigheid naar inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van anderen misschien omdat hun eigen za ken slecht beheerd worden ten toon spreiden en de grote mogendheden in het gezicht wil len slaan, terwijl zij om diverse redenen nog allerlei gunsten van deze mogendheden verkrijgen". Verwoerd zei dat Zuid-Afrika niet door de Verenigde Naties wordt geïntimideerd en dat het „optimistisch ten aanzien van de eigen toekomst" blijft. De Europese commissie voor de rechten van de mens heeft besloten de Belgische regering te verzoeken haar mening te geven over verschillende bij de com missie binnengekomen verzoeken die betrekking hebben op het taalbeleid bij het onderwijs in België. Tot nu toe heeft de com- misie drie verzoeken ontvangen, één van de inwoners van Alsem berg en Beersel, één van de in woners van Kraainem en één uit Antwerpen en omgeving. De Frans sprekende indieners van deze verzoekschriften stellen, dat het ontbreken van onderwijs in het Frans hen verplicht hun kin deren in het Nederlands te laten onderwijzen of deze kinderen te sturen naar een school, waar wèl in het Frans onderricht wordt gegeven doch die te ver van hun woning af ligt. Zij wil len een schadeloosstelling en dringen erop aan, dat men de Belgische regering verzoekt haar wetgeving op dit punt in over eenstemming te brengen met de conventie over de rechten van de mensen en de fundamentele vrij heden. Premier Chroesjtsjov heeft oP een Oudejaarsreceptie in het Kremlin een heildronk op het Russische leger uitgebracht. In een toespraak zei hij: „Wij wil len vrede. Wij vechten voor de vrede. Wij wensen ontwapening, maar zij (het Westen) bieden ons slechts besprekingen over ontwapening". Sprekend over de Cubaanse crisis zei de premier: „Wij moe ten op onze hoede blijven. Wij moeten het Sowjetleger van meer moderne wapens voor zien... maar als het kapitalisme ons aanvalt, zal het binnen en kele uren volledig worden ver pletterd. Het zal dan de laatste oorlog zijn, die door het im perialisme wordt ontketend. Dit is geen dreigement, maar een waarschuwing, een praktische waarschuwing. Over het geschil met China sprak Chroesjtsjov als van een familietwist. Zodra een kapita list er zijn neus in ging steken, zou hij echter beiden tegen zich vinden. De communisten «ouden niet winnen door middel van wapens, maar door de geesten van de mensen. „Het zou niet yerstan- dig van het communisme zijn om een paar kapitalisten te vernie tigen en tevens miljoenen arbei ders". Westelijke verslaggevers heb ben Chroesjtsjov ter gelegenheid van de jaarwisseling hun „club das" ten geschenke gegeven. De premier beloofde haar te dragen op zijn volgende persconferentie. Na 34 jaar trouwe dienst is de brandspuit alhier zaterdagmid dag met pensioen gegaan en werd door de ondercommandant van de vrijwillige brandweer te Terneuzen, de heer A. L. de Vin, een op zijn bedrijf vervaardigde trekkermanschappenwagen aan de brandweercommandant de heer J. Smies bij de brandweer kazerne afgeleverd. Met de reeds in het bezit' van het vrijwillig brandweerkorps zijnde losse pomp vormt deze trekkermanschappenwagen een moderne bluseenheid. Radio-Mekka heeft gemeld, dat Egyptische ,.Iljosjin"-bom- menwerpers, afkomstig van luchtbasses in Jemen, zondag de oase Najrane, in Saoedi-Arabië, met bommen hebben bestookt. Volgens dit bericht zouden hier bij tal van slachtoffei's zijn ge vallen, terwijl grote schade werd aangericht. Bij de eerste van de twee uit gevoerde aanvallen zou ook een vertegenwoordiger van het in ternationale Rode Krüis zijn om gekomen. Bijzonderheden om trent diens nationaliteit wei-den niet gegeven. Genei-aal Franco heeft voor de Spaanse arbeiders die wei-keloos zijn geworden door de vorstbe- schadiging van het citrusfruit een bedrag van 32 miljoen pese tas (ongeveer twee miljoen gul den) beschikbaar laten stellen uit speciale hulpfondsen. Met het geld zullen ai-beidsprojecten voor de getroffenen worden ge financierd. Het zal over acht provincies worden verdeeld. De gezinnen van de bijna 800 pei-sonen die in september bij de overstromingen om Barcelona zijn verdi-onken, zullen ieder honderdduizend pesetas (ƒ6000) ontvangen. WEER RADIOBERICHTEN DIENST VOOR HET VERKEER In samenwerking met de K.N. A.C. en de Nederlandse Spoorwe gen zal de N.C.R.V. vanaf heden opnieuw een bijzondei'e radiobe richtendienst ten behoeve van het verkeer verzorgen. De bei-ichten zullen worden omgeroeiaén _om- geroepen om 7.45. 12.45, 17.45, 19.45 en 21,50 ver Hilversum 29S meter). Frankx-ijk heeft b ijde Verenig de Naties geprotesteerd in ver band met de dood van een Fran se vrouw, die door drie Ethiopi sche soldaten van het V. N.-leger in Elisabethstad om het leven zou zijn gebracht. Het protest ging vergezeld van een eis om schadevergoeding. zijn als de dood voor Uw^LSÏs!!SS1 -alanh en hoo*<>°''sJ_ Dit doosje betekent: protektie tegen infektie (Adv.) Reumatiek TOGAL HELPT Griep TOGAL HELPT Migraine TOGAL HELPT Menstruatiepijn TOGAL HELPT Verkouden TOGAL HELPT Hoofdpijn TOGAL HELPT Spit TOGAL HELPT Door AGATHA CHRISTIE 41) (Nadruk verboden.) „Dat geloof ik wel." „Tot nu toe nooit iets gemist?" „Nee." „En niemand heeft opgezegd?" „Jawel het kamermeisje." „O ja? Wanneer?" „Gisteren, geloof ik." „Aan u?" „Oh, néé. Ik heb niets met het personeel te maken. Die dingen behandelt miss Russell allemaal." Enkele ogenblikken bleef de inspecteur in gedachten verzon ken voor zich uit kijken. Toen knikte hij nadenkend en merkte op: „Ik geloof dat ik maar eens een praatje ga maken met miss Russell en met dat meisje Dale." Poirot en ik gingen met hem mee naar de kamer van de huis houdster. Miss Russells ont vangst was koel en beheerst. Elsie Dale bleek vijf maanden op Fei-nly te zijn. Een aardig meisje, ijverig en door en door fatsoenlijk. Ze had goede referen ties. Het meisje zou er niet aan denken iets weg te nemen dat haar niet toekwam. En hoe stond het met het ka mermeisje? Ook niets op aan te merken. Rustig en heel beschaafd. En ze werkte keurig. „Maar waarom gaat ze dan weg?" wilde de inspecteur weten. Miss Russell kneep haar lippen samen. „Daar heb ik niets mee te ma ken, Naar ik begrepen heb was mr. Ackroyd gistermiddag niet tevreden over haai'. Zij moest de studeerkamer doen en ze schijnt daarbij papieren op het schrijf bureau verlegd te hebben. Hij was er erg boos om en toen heeft zij haar ontslag ingediend. Dat heb ik tenminste uit haar woor den opgemaakt. Maar misschien wilt u haar zelf nog spreken?" Dat wilde de inspecteur inder daad. Het meisje was me al op gevallen, toen ze ons tijdens de lutich bediende. Ze was lang, met bruin haar dat ze in een zware wrong in haar nek droeg, en koele grijze ogen. Op het belletje van de huishoudster verscheen ze even later kaai-srecht in de deuropening en keek ons rustig aan. „Jij bent Ursula Bourne?" vroeg de inspecteur. „Ja, sir." „Je gaat hier weg, heb ik ge hoord?" „Ja, sir." „En waarom?" „Ik had een paar papieren op het bureau van mr. Ackroyd ver legd. Hij was er erg kwaad om en toen zei ik dat ik dan maar beter weg kon gaan. Daar was mr. Ackroyd het mee eens." „Ben je gisteravond nog in de slaapkamer van mr. Ackroyd pe- weest? Om op te ruimen of zo iets?" „Nee sir, daar kom ik nooit. Dat is het werk van Elsie." „Ja kijk eens, meisje; uit die kamer wordt een groot bedrag aan geld vermist," Nu scheen ze toch heus even van haar stuk gebracht. Ik zag het bloed naar haar wangen stij gen. „Daar weet ik niets van af. Als u soms denkt dat ik dat geld heb weggenomen en dat mr. Ackroyd me daarom ontslagen heeft, ver gist u zich." „Je hoeft je niet zo op te win den, beste kind," zei de inspec teur. „Ik beschuldig je nergens van." Het meisje keek hem koel aan. „U kunt mijn kamer doorzoe ken als u dat wilt," zei ze hoog hartig. „Maar u zult er niets vin den." Opeens klonk de stem van Poi rot: „Was het gistermiddag, dat mr. Ackroyd u ontsloeg of beter gezegd, dat u uw ontslag indiende?" Het meisje knikte. „Hoe laiig duurde dat onder houd?" „Welk onderhoud?" „Wel, dat gesprek met mr. Ackroyd in do studeerkamer?" „Ik dat weet ik niet." „Twintig minuten? Een half uur?" „Zoiets." „Langer niet?" „In elk geval niet langer dan een half uur." „Dank u, mademoiselle." Ik keek hem nieuwsgierig aan. Hij was bezig enkele voorwerpen op de tafel in keurige slagorde te zetten. Zijn ogen glinsterden. „Je kunt wel gaan," zei de in specteur. Ursula Bourne verliet de kamer. Zich tot miss Russel wen dend vroeg de inspecteur: „Hoe lang werkt ze al hier? Hebt u een afschrift van haai' getuigschrift?" Zonder op de eerste vraag te antwoorden ging miss Russel naar een schrijfbureautje, trok een der laden open en nam er een samengebonden bundeltje brieven uit. Ze zocht er een uit en overhandigde die aan de in specteur. „Hm," zei deze. „Dat is wel in orde. Mrs. Richard Folliott, Mar- by Grange, MarbyWeet u wie dat is?" „Een goed bekend staande familie," antwoordde miss Rus sell. „Wel, dan moesten we nu die ander maar eens laten komen hoe heet ze ook weer? Elsie Dale." Elsie Dale was een fors, blond meisje met een vriendelijk maat niet overintelligent gezicht. Ze beantwoordde onze vragen gewil lig en toonde zich hevig ontdaan toen ze hoorde dat er geld ver mist werd. (Wordt vervolgd.) In zijn woning in Amsterdam fs maandagmiddag op 64-jarige leeftijd plotseling aan een hart aanval overleden de heel' H. Kor te jr., oud-algemeen secretaris en oud-vice-voorzitter van het N. V. V. De heer Korte werd na ziin afscheid bij het N. V. V. in iuni j.l. benoemd tot voorzit ter van het Algemeen Werkloos heidsfonds. Hij was bij het N. V. V. de expert op het gebied van de sociale verzekering. De heer Korte, die op 10 dcc. 1898 in Amsterdam geboren schoolopleiding xucddekzd.b em werd, werkte na ziin lagere- schoolopleiding van 1914 tot 1929 ais typograaf in Amsterdam. In 1929 werd hij gekozen tot pen ningmeester van de Algemene Nederlandse Typografen Bond. Deze functie vervulde hij tot 1941. In de oorlogsjaren propa geerde hij de fusie van een aan tal bij het N. V. V. aangesloten grafische werknemersorganisa ties. Deze fusie werd een feit in 1945 met de oprichting van de Algemene Nederlandse Grafische Bond, waarvan de heer Korte tot 19^9 voorzitter-redacteur was. In 1949 werd hij benoemd tot alge meen secretaris van bet N. V. V. Hii bleef dit tot 1959 toen hij tweede voorzitter van 't N. V. V. werd. Deze functie vervulde hij tot ziin pensionering in juni j.l. In de jaren dat de heer Korte bij het N. V. V. werkzaam was vervulde hij talrijke functies in vertegenwoordigende lichamen, zoals in de Persraad, de Sociaal Economische Raad, vice-voorzit- ter van de Sociale Verzekerings raad, commissaris van de N. V. De Arbeiderspers en met-ambte lijk lid van de Verzekeringska mer. De heer Korte was tot zijn plotselinge dood ook lid van het stichtingsbestuur en commissa ris van de N. V. Het Parool. De Amerikaanse senator Ro bert Kerr is dinsdag op 66-jarige leeftijd aan een hartkwaal over leden. Sinds januari 1948 was hii lid van de senaat. Hij was voorzitter van de senaatscommissie voor de ruimtevaart. u. n Robert Kerr werd in Oklahoma, geboren. Hij verdiende veel geld in de olie industrie en werd gou verneur van Oklahoma. In 1952 heeft hij gepoogd om door de democratische partij kandidaat gesteld te worden voor het presi dentschap. Hij werd echter ver slagen door Adlai Stevenson, die op zijn beurt bij de verkiezingen het loodje moest leggen tegen de kandidaat van de republikeinen, Dwight Eisenhower. WINTERVOEDERING VOGELS. Het bestuur van de Jeugdna- tuurwacht Terneuzen start heden (2 januari 1963) in samenwer king met de Vereniging tot Be scherming van Dieren,met een ache voor vogelvoedering. Nu de winter in al z'n ge strengheid blijft regeren, worden door de Jeugdnatuurwacht op diverse plaatsen voederplaatsen aangebracht.' Voorlopig zijn als voederplaat sen aangewezen: vijver bij het Zuidersportpark; vijver bij de Axelsestraat; in de beplanting langs de Grenulaan (bij de Jo- zinastraat)omgeving Hervorm de school aan de Leeuwenlaan; R. K. Jongensschool aan de Be goniastraat; Zuidlandschool aan de Jacob Catsstraat; de openbare Sehippersschool aan de Van der Peijlstraat. Óok te Sluiskil zijn enkele voederplaatsen gemaakt, t.w. in het plantsoen aan de Spoor straat (bij de R. K. school) en bij de Christeliike school aan de Vogelschorstraat. Jeugdnatuurwachtel-s en vogel vrienden kunnen op deze plaat sen voedsel deponeren. Het bes te voedsel voor alle vogels is wel broodafval (in kleine dobbel steentjes gesneden). Ook gra- nen'en allerlei soorten zaden zijn eveneens' zeer gewild. Om te voorkomen dat de aan gebrachte hoeveelheden te groot zullen worden, wordt de vogel liefhebbers aangeraden, indien mocht blijken, dat voldoende voer op de voedertafels aanwe zig is, de meegebrachte hoeveel heden te deponeren in bij deze plaatsen geplaatste bakken. Dit voedsel kan dan over meerdere voederplaatsen worden verdeeld. (Gedacht wordt aan de vogels in de Braakman, waar thans reeds grote groepen vogels verzameld zijn.) Deze actie kan ook geldelijk gesteund worden, door het stor ten van een bijdrage t.n.v. de Jeugdnatuurwacht Terneuzen, bij de Rotterdamsche Bank N.V., kantoor Terneuzen (postreke ning 382711) onder vermelding „Wintervoedering vogels". Verder houdt de Jeugnatuur- wacht zich gaarne aanbevolen voor bepaalde toezeggingen in natura en/of tips inzake vogels in nood. Medegedeeld kan worden dat reeds verschillende toezeggingen werden gedaan. Opgaven kunnen worden gedaan onder telefoon nummer 011502738. Verwacht wordt dat deze actie door de vogelliefhebbers spon taan zal worden gesteund. DE BESTUREN JEUGDNATUURWACHT EN VER. TOT BESCHER MING VAN VOGELS. ANTI-ATOOMBOM- DEMONSTRATIES Zaterdag 5 januari a.s. wor den in vijf steden (n.l. Amster dam, Rotterdam, Den Haag, Groningen en Apeldoorn) de monstratieve marsen en pro- testbij eenkomsten gehouden, overeenkomstig de algemene opdracht van het Comité 1963 voor de Vrede om „actie te voe ren tegen het - el-vaardigen, in voorraad houden, beproeven en gebruiken van kernwapens, waar ook ter wereld en voor welk doel ook". Het bestuur van de werkgroep Zeeuwsch-Vlaanderen is thans als volgt samengesteld: de he ren J. C. Dekker, Hobbemastr. 23, Terneuzen (voorzitter): P. Blaauw, Oranjestr. 18, Terneu zen (penningmeester); A. Ville- rius, Vluchthaven E 15, Terneu zen (secretaris): P. J. Notebaart, Brederostr. 11, Terneuzen, ds. E. Ed. Stern, Oostkade 15, Sas van Gent en mevr. J. de Haan- Bakker, Ter Hoeve 9, Zuidzande. Het bestuur roept allen, die op deze wijze uiting willen geven aan hun vredeswil op om deel te nemen aan de anti-atoombombe- toging te Rotterdam. Start om 13 30 van Bospolder- plein (Delfshaven) naar de open bare vergadering in „Odeon", Gouverneurstraat. Sprekers zijn o.a. prof. dr. A. J. Rasker; dr. W. H. van Dob- ben en dr. Victor E. van Vries land. Namens liet bestuur voor noemd. A. VILLERIUS (secretaris)

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1963 | | pagina 2