FaF.deBlaeij&Zonen W. DE BRUIJN Zeeuwsch-Vlamingen H. BAAIMA N.V.V. BESTUUIEERSBOND TERNEUZEN Fa G8br. M. en A. dn Bruijne Zo „Cornu Cervi Garage ANDRÉ DEES JAC. DIELEMAN K. DIELEMAN HET STOFFENPALEIS L. DE BLAEIJ BOERBOOMS J. Bonte-van Mossevelde Fa GEBR. DE BOKX DE BREE A. DEES Pagina JO DE VP If F 7EF.TJW Maandag 31 december 19R2 P. M. MEEUWSE Gelukkig Nieuwjaar J. C. MICHIELSEN C. MOERMAN N. MOERMAN J. A MULLER VOORSPOEDIG NIEUWJAAR C. J. NAEIJE C. OPPENEER J. PENNE M. J. DE POOTER Fa. J. DE PUTTER EN ZOON S DE RIDDER P. D. RIEMENS Familie C. SCHEELE P. J. SCHEELE N.V. Café „DE SCHELDE" FIRMA GEBR. SCHIEMAN V.V. „SPUI" Bakkerij P. VAN STRIEN VAN TATENHOVE V V. TERN BOYS VEEL HEIL EN ZEGEN A. TOLLENAAR Gelukkig Nieuwjaar M. VROEGOP ADRI VAN WIJCK GEBR. VAN WIJCK P. WIELAND Gelukkig Nieuwjaar L. P. WIJFFELS J. P. F)E WI PTE PIET WITTE „DE ZON" Gelukkig Nieuwjaar EEN VOORSPOEDIG 1963. GELUKKIG NIEUWJAAR EEN GELUKKIG EN VOORSPOEDIG JAAR toegewenst A. J. VAN AKEN VAN ALPHEN'S STUKAli()RSBEDR1JV Walsoorden H. M. VAN ASSCHE EEN VOORSPOEDIG 1963 DIRK VAN DEN BERGE A. J. BLIEK ZOON Manufacturenhandel N.V. FIRMA L. D. BOONE ZONEN TAXI TAXI BANKETBAKKERIJ GELUKKIG NIEUWJAAR EEN GELUKKIG 1963 AANNEMERSBEDRIJF AANNEMERSBEDRIJF Casteleijn's Ijzerhandel Firma A. A. DEES ZOON L DEKKER-JURRIJ TIMMERFABRIEK Transportbedrijf Kanaalzicht 30 - Sluiskil wenst allen een Aan al onze Afnemers, benevens Familie en Ken nissen een in alle opzichten VOORSPOEDIG NIEUWJAAR Melkhandel Boeregat C 46. Telef. 3143. Ter neuzen. We wensen onze Vrien den en Begunstigers een VOORSPOEDIG JAAR. GEZ. >11 LI.EN'AAR (in Dameshoeden). Lange Kerkstraat 64, Terneuzen. Katspolderdijk 12 Terneuzen Schillen ophaaldienst wenst allen een VOORSPOEDIG 1963 en bedankt voor de geno ten clientèle in 1962. Langestraat 45 - Hoek wenst Clientèle. Vrienden en Bekenden een VOORSPOEDIG 1963 Horlogemaker Juwelier Zaamslag, wenst alien een Aan alle Vrienden ei Clien tèle een VOORSPOEDIG 1963 toegewenst. Transport bedrij f Beurtdieri-t Axol-Terneuzen Bodehuis voor Goes en Omstreken. Weststraat 60 Telef. 712 Axel P. NIEUWELINK Aannemers- en Metselbedrijf Dr. Leenhoutsstr. 41 - Hoek Telef. 286 dankt allen voor het geno ten vertrouwen en wenst U ern GELUKKIG EN VOORSPOEDIG 1963 IV. M. NIEUWELINK G. NIEUWELINK GOOSSEN GELUKKIG NIEUWJAAR Terneuzen, 1 jan. 1963. Zandstraat. „Café „ZEELAND" Dijkstraat 83 - Terneuzen wenst zijn Cliëntèle, Vrien den en Bekenden een GELUKKIG 1963 Wed. 91. v. d. OUDEN- VAN DER BENT Noordstraat 36 Tabak-, Sigaren- en Sigarettenhandel. MEI RESTE WENSEN voor 1963. Aan Familie, Vrienden en Bekenden EEN' GELUKKIG 1963 toegewenst. Rustoord Zaamslag OLIEHANDEL Dahliastraat 1 G.N. Graan- en Meelhandel Hoek a ens' allen GELUKKIG NIEUWJAAR Griefc. Zaamslag. Café, Rijwiel- en Motorhandelaar wenst sl zijn clientèle een VOORSPOEDIG 1963 Wij wensen aan al onze Cliëntèle en Bekenden een GELUKKIG NIEUWJAAR. W. P. RIPMEESTER Grof- en Hoefsmid, Knol C 79 - Hoek Schilder en Behanger Noordstr. 105, Terneuzen G. N. Wij wensen allen een GELUKKIG NIEUWJAAR Bakkerij DE ROO Steenkampiaan 2 Terneuzen SCHAAKCLUB „TERNEUZEN". G. N. C117 Zaamslag wenst allen een GELUKKIG NIEUWJAAR Scheldekade 29 Terneuzen G.N. Nieuwstraat 42 - Terneuzen wenst cliëntèle, vrienden en kennissen een VOORSPOEDIG 1963 Gezegend Nieuwjaar. Firma SCHELLINK HOUT Tornen/en. Telefoon 628 - Axel Landbouwmechanisatie- bedrijf V ertegen woordi gers DAVID BROWN en PORSCHE Tractoren wenst allen een VOORSPOEDIG 1963 Alle leden donateurs en supportert een GELUKKIG 1963 toegewenst. GELUKKIG NIEUWJAAR Noordstraat 79, Terneuzen Dankend voor het in het afgelopen jaar genoten vertrouwen, wenst onder getekende bij de aanvang van 1963 zijn Begunstigers een Gelukkig en Voorspoedig Nieuwjaar T ransportbedrijf Fa Gebr STOF FIJN Mauritsstraat 35 Terneuzen. R. AXDRIKSSEN Nieuwstraat 6-8 Terneuzen wenst U een VOORSPOEDIG en GELUKKIG NIEUWJAAR. A. van Tatenhove „DE INSTUIF" Hoek wenst allen een voorspoedig Nieuwjaar Wij wensen Cliëntèle, Vrienden en Bekenden een VOORSPOEDIG 1963 Sohildersbedri.if Nieuwediepstr.. Terneuzen Verf - Behang wenst alle Leden en Dona teurs een GELUKKIG 1963 aan allen. Familie THOLENS— DE KOEIJER Hoek. Willemsstraat 2. Transportbedrijf Axelsestraat 87, Tel, 2235 Terneuzen D. VOERMAN— CORTVRIFNDT Behang en Verfwaren Regenkleding en Woningtextiel Spoorstraat 32-34 - Sluiskil wenst allen een GELUKKIG NIEUWJAAR. Firma A. J. VEERMAN en ZOON Schoollaan 4 Zuidlandstraat 12 Tel. 2309 - Terneuzen Handel in oude materialen en afvalstoffen. Magazijn Industrieweg C N. Wij wensen alle Vrienden, Bekenden en Clientèle een VOORSPOEDIG 1963 tOP Bakkerij M. M. \'AN DE VELDE Donze-Visserstraat 39 Telefoon 2798 Terneuzen, 1 januari. AUG. VERSTRAKTEN N.V. Vaste- en Vloeibare Brandstoffen Stationsweg 37-39 Terneuzen Telefoon 2232—2823 G. N. CARROSSERIE DE VIN Nieuwbouw Plaatwerk en Spuitinrichting 2e Kortestraat 10 Tel 2156 - Terneuzen VOORSPOEDIG 1963 Bestuur en Leden van de Muziekvereniging „DE VOLHARDING" wenst alle Donateurs en Vrienden een GEZEGEND 1963. Zaamslag, januari 1963. Aan Familie, Vrienden en Bekenden eer, GELUKKIG EN' VOORSPOEDIG 1963 Wed. C. v. d. VREDE- DE MEESTER Farsingerhorn 142. J DE VOS—VAN DOORN Winkelier Verbindingsstraat 12 Othene (post Terneuzen) wenst allen een VOORSPOEDIG 1963 toe. Alle Vrienden en Beken den een VOORSPOEDIG 1963 Fam. DE VRIES— ADRIAANSEN Tuinstraat 21. GROSCO Wensbediening Bernhardstraat 2, Tel. 3216 Terneuzen wenst haar klanten een GELUKKIG NIEUWJAAR MODE-COIFFURES ZUIDLANDSTRAAT 30 Telpfoon 2533 GELUKKIG NIEUWJAAR MACHIN EFABRIEK TERNEUZEN G. N. Transportbedrijf Oosterstr. 15, Axel, Tel. 704 wenst allen een Horlogemaker wenst zijn Cliëntèle, Vrien den en Kennissen een ZALIG NIEUWJAAR Noordstr. 103 Terneuzen Aan allen een GELUKKIG NIEUWJAAR toegewenst door A. WILHELM- DE KRAKER Terneuzen, Hogendijk 2. Molendijk 40, Tel. 335 Hoek Luxe auto-verhuur. Vrachtvervoer en Kolen en Pctroleumhandel en BENEgas wenst Cliëntèle, Familie en Vrienden een voorspoedig 1963. Ook aan U een stevige handdruk voor 1963. Hoekje van Terneuzen DE SPAR Allen een Gelukkig Nieuwjaar Fam. 11. WOLFERT Lovenpolder B 22 Hoek. Schildersbedrijf Firma GEBR. DE ZEEUW Telef. 2236 Terneuzen G. N. Chemische Stoom-, Wag en Ververij Vlooswijkstraat, I'erneuzen wenst hare Cliëntèle een Wij wensen alle 100.000 inwoners van de 30 gemeenten in Zeeuwsch-Vlaanderen Het is weer al 11 jaar geleden dat Oost en West definitief aan elkaar werden verbonden. Had Philips de Goede dat geweten dan was hij van het Belfort in het 150 meter brede kanaal gesprongen. Het kanaal verbindt Gent met de Westersehelde. Toch ligt Gent niet zo heel ver van de Schelde af. Of Beukelszoon met de visserboten vanuit Terneuzen zijn uitvinding gedaan heeft wordt in Eede ten zeerste betwijfeld. Het zou toch ook dwaas zijn om Reinaert in Overslag naar de kerk te sturen. Hij kan veel beter via Schapenbout onder het viaduct door naar Nieuwvliet gaan om pieren te steken. De Hulstenaren laten wij maar in de waan dat zfj de oudste kerk hebben, als zij tenslotte maar postzegels plakken voor do jongste kerk. ACTIE COMITÉ TRINITEITSKERK TERNEUZEN. Ook in het nieuwe jaar hopen wij U, zoveel in ons vermogen is, van dienst te zijn. Boek- en Kantoorboekhandel Drukkerij „De Schelde Brouwerijstraat 2, Terneuzen Leesbibliotheek - Lijstenhandel - Boekbinderij Café ,,'T leerhuis" - Perkpolderliaven 1 wenst Begunstigers, Vrienden en Kenivssen een VOORSPOEDIG en GELUKKIG NIEUWJAAR. BANKETBAKKERIJ LUNCHROOM NOORDSTRAAT 5 - TERNEUZEN wenst Vrienden en Cliëntèle EEN GELUKKIG NIEUWJAAR DE SPECIAALZAAK IN SPEELGOEDEREN wenst clientèle, bekenden en vrienden Havenstraat I Terneuzen wenst alle vrienden, kennissen en begunstigers, een GELUKKIG NIEUWJAAR Grossiers in Aardappelen, Groenten en Fruit Vlooswijkstraat 29 - Terneuzen - Telefoon 2295 G. N. Aan alle Bekenden en Begunstigers een GELUKKIG NIEUWJAAR Noords traaf 1 Hoek Wij wensen U een VOORSPOEDIG 1963 Levensmiddelenbedrijf, Slijterij, Sigarenmagazijn Westkolkstraat 2628, Terneuzen Tel 2705 Aan Cliënten, Vrienden en Bekenden wensen wij een VOORSPOEDIG 1963 KERSSTBAAT 9, TEBNEUZ3N Official Austin-dealer voor Oost en West Zeeuws-Vlaanderen Axelsestraat 148 - TERNEUZEN - Telef. 20S7 (Bgg. 2717) wenst Cliënten en Bekenden een VOORSPOEDIG NIEUWJAAR wenst allen een VOORSPOEDIG 1963 Wij wensen onze geachte Cliëntèle, Vrienden en Bekenden een GELUKKIG EN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR Aannemersbedrijf TERNEUZEN - Van Cantfortstraat 10 TELEFOON 2094 Grondwerken Rioleringen Wegenbouw Dragline en Shovel verhuur TIMMER- EN HOBBYHUIS wenst allen een wordt een ieder toegewenst door Terneuzen Industrieweg 26 Telefoon 2093 (b.g.g. 3196) Juliana van Stolbergstraat 19 - Telefoon 2287 Terneuzen Wij wensen onze geachte Cliëntèle een GELUKKIG EN VOORSPOEDIG 1963 Wegen-, Water en Woningbouw Machinefabriek Elektrotechnisch Bureau Water-, Gas en Sanitair WIJ WENSEN AL ONZE VRIENDEN EN BEGUNSTIGERS EEN GELUKKIG NIEUWJAAR ESSO GAS DEPOT TERNEUZEN APOTHEEK Firma A. J KLAASSF.N wenst allen een VOORSPOEDIG 1963 zowel voor U persoonlijk als in zakelijk opziriri. GELUKKIG NIEUWJAAR SIMCA-dealer Verl. van Steenbergenlaan 27 TERNEUZEN Telefoon 2035 Alle reparaties Autorijles - Autoverhuur MANUFACTUREN en WONINGINRICHTING G.N. Zaamslag RENAULTGARAGE „HET CENTRUM" Axelsestraat 59 - Terneuzen Dealer: Renault automobielen Vespa scooters Sparta bromfietsen Wenst vrienden en cliëntèle EEN GELUKKIG NIEUWJAAR Schildersbedrijf Langestraat 63 - Hoek v enst Familie Vrienden Clientèle een VOORSPOEDIG EN GELUKKIG NIEUWJAAR LEVENSMIDDELENBEDRIJF Martinus Et I estraat 16, Terneuzen G. N te ZAAMSLAG, TELEFOON 330 (01153) wenst zijn relaties een VOORSPOEDIG 1963

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 8