Wij luiden het nieuwe jaar in met korting Wij danken U voor het in 1962 in ons gestelde vertrouwen en wij zullen er naar strevenV ook in het nieuwe jaar 100 °/0 service en sfeer te kunnen aanbieden Maandag 31 december 1962 DE VRIJE ZEEUW Pagina 9 FRANKEN-SMET FRANCKE'S Tractorenbedrijf Wed. L. DE FEIJTER KIELMAN J. GEELHOEDT J. C. DE GROEN Fam. GUEQUIERE GEBR. HAAK Fa. C. HAMELINK en ZONEN D. HAMELINK VOORSPOEDIG 1963 JAC. HAMELINK J. P. HAMELINK GELUKKIG 1963 L. KAMELINK VOORSPOEDIG 1963 DEN HAMER JAC. DEN HAMER Voorspoedig Nieuwjaar „HARMONIE TERNEUZEN H. HERREBOUT P. C. H. V. HERMON Gelukkig Nieuwjaar P. VAN HERMON Gelukkig Nieuwjaar J. A. VAN HOEVE J. J. VAN HOORN J. HOFMAN VOORSPOEDIG 1963 Handel in Petroleum en Buta-gas. H. W. HOUG C. H. JANSEN JANSEN—SIMONS G. N. JAC. JANSEN Bakkerij JANSEN-COLIJN P. W. JANSEN-DEES A. DE JONGE A. J. DE JONGE I. W. DE JONGE M. DE JONGE P. JONKMAN A. D. KAIJSER H. KAIJSER Bakkerij KENSE Gelukkig Nieuwjaar A.KLAASSEN W KLAASSEN T. KLAASSEN- DF. BLAEIJ Groenten- en Fruithandel C. J. DE KLERK J. KOLIJN A. B. VAN KOLK Gelukkig Nieuwjaar A KOSTER CORRIE KOSTER KRAMER VOORSPOEDIG 1963 C. KROMBEEN P. KUIPERS Zaamslag N. DE KUNDER S. N. J. LAURET LEENHOUTS W .T LENSEN A. J LIJBAART P. LOOF W. LOOF OLIEHANDEL G. LOKERSE MAISON „ALBERT" Dames- en Herenkapper JAN MARSILJE P. MARSILJE A. MEEUSEN KIELMAN ALLEENVlooswijkstraat 5 en Noordstraat v.h. pand Borghstijn TERNEUZEN - Tel. 2404-2428 x GELUK EN VOORSPOED aan Begunstigers en Vrien den in het nieuw begonnen jaar toegewenst door Firma C. A. VAN FRAAIJENHOVEN Terneuzen. Ijzerhandel Terneuzen - Nieuwstraat 9 Bruidstoiletten Hollandia Tricotage Nylon Kousen ïcolon Sokken een VOORSPOEDIG 1963 Altenastraat F 7 - Tel. 264 Hoek G.N. Langestraat 65 - Hoek Gelukkig Nieuwjaar Martinus Eijkestraat 25 Tel. 3132 - Terneuzen Handel in Kolen en ')lie wenst allen een GELUKKIG EN VOORSPOEDIG 1963 P. M. GEELHOEDT— MOERMAN Terneuzensestraat 45 Zaamslag G. N. J. VAN GREMBERGHEN Rijwielhandel. Nieuwediepstraat 95 Terneuzen G. N. Kraamverzorgstei Vlooswijkstraat 45. Terneuzen. G. N. Aan onze klanten, vrien den en bekenden GELUKKIG EN VOORSPOEDIG 1963 J. GOOSSEN—FRANCKE Levensmirldelenbedrijf C. 37 HOEK GELUKKIG NIEUWJAAR toegewenst door Azaleastraat 13 Terneuzen Onze beste wensen voor alle mensen. L. GUILJAM—VERHELST Philippine. Ondergetekende wenst zijn Clientele, Vrienden en de Familie een GELUKKIG 1963. Loonbedrijf ANT. GUILJAM Hoek G 1 b, Telefoon 244. Clientèle en bekenden GELUKKIG NIEUWJAAR Loondorsbedrijf CHR. GUILJAM Zaamslag €48, Tel. 274 Petroleumhandel Sassing Q 3 - Axel wenst allen een VOORSPOEDIG 1963 toe. Aan alle Cliëntèle, Vrien den en Bekenden een GELUKKIG EN VOORSPOEDIG 1963 Restaurant-Bat .Monopole' C. HAMELINK— VAN DAMME Terneuzen, 1 januari 1963 Korte Kerkstraat P. Paulusstraat 13 - AXEL Buitenweg 28 AXEL Transport-onderneming wenst alle Vrienden en Cliëntèle een GELUKKIG NIEUWJAAR Magrette N 52 Axel „Spari'-kruideniersbedryf wenst allen een Aan alle Familie, Vrien den en Begunstigers een GELUKKIG NIEUWJAAR Schoenreparatiebedrijf Lange Kerkstraat 104 Terneuzen Kolenhandelaar en Voerman Depót Shell Butagas Bovcnweg 73, Tel. 391 Sluiskil wenst allen een GELUKKIG NIEUWJAAR. SPARKRUIDENIER K. HAMF.LINK Grenulaan 19 A, Terneuzen wenst zijn Cliëntèle een Aan Cliëntèle, Vrienden en Bekenden een GELUKKIG NIEUWJAAR toegewenst door Kolen- en Oiiehandel Telefoon 3146. Terneuzen - Baandij> 3 e. Bij de intrede van het Nieuwe Jaar Gods onmis bare Zegen toegewenst aan Vrienden en Bekenden. FA JAC. DEN HAMER. WED. A. DEN HAMER— COPPOOLSE. 1 januari 1963. Hardboard Tegelfabriek WISSE Stationsweg 63, Terneuzen Telefoon 3269—2829 wenst allen een SLAGERIJ Iepenlaan 90 Terneuzen Rozemarijnstraat 32 Zaamslag G.N. HOEK wenst alle Relaties, Vrien den en Bekenden een Alle familieleden, vrienden en begunstigers een VOORSPOEDIG 1963 J. DEN HAMER- DOGGEN Café ,,'s Lands Welvaren" Hoek. Fa J. J. HANGOOR Zn Schildersbedrijf Lange Kerkstraat 72 i'erneuzen G. N. Het Bestuur van de muziek vereniging wenst de Leden en Dona teurs een GELUKKIG NIEUWJAAR Transportbedrijf G. N. Hoek, C 39 Timmerman Aannemer St. Hubrechtstraat 3, Hoek wenst vrienden en beken den een Manufacturen Electricitelt Molendijk 10 Tel. 292 - Hoek wenst allen een Brood- en Banketbakkerij Spoorstraat - Sluiskil wenst allen een Gelukkig Nieuwjaar Familie J. VAN HOEVE Axelsestraat 71. G. N. Terneuzen Groothandel in Groenten en Fruit wenst aan zijn Cliëntèle, Vrienden en Bekenden een VOORSPOEDIG JAAR Terneuzen, Burg. Geulstraat 9. Brugstraat 6, Othene Telefoon 01150—2239 wenst allen een Rozemarijnstraat 7 ZAAMSLAG wenst Vrienden en Beken den GELUKKIG NIEUWJAAR Hotel ,,'s Lands Welvaren" Noordstraat 9 Axel. G. N. Donze-Visserstraat 1 Terneuzen Slager Terneuzen, Zandstraat 5. Tel. 2092 G.N. Donze Visserstraat wenst allen een VOORSPOEDIG JAAR. wenst Familie, Vrienden en Bekenden een GELUKKIG NIEUWJAAR. Hoek, Lovenpolder B 9a. Wij wensen Vrienden, Cliënten en Bekenden een GELUKKIG 1963 Sparwinkelier Terneuzen - Blokken 10 Markt 15 Terneuzen G. N. Wij wensen Vrienden, Cliënten en Bekenden een GELUKKIG 1963 en hopen in het Nieuwe- jaar U weer van dienst te mogen zijn. Brandstoffen en Transportbedrijf Tholensstr. 139 Tel. 2224 GELUKKIG en VOORSPOEDIG NIEUWJAAR toegewenst door Transportbedrijf Jan van Rompu straat 3 Tel. 2586, Terneuzen Aan Familie, Vrienden en Bekenden een GELUKKIG NIEUWJAAR toegewenst. ivl. DE JONGE- JANSEN Hogendijk 9 Terneuzen Beurtdienst Terneuzen—Rotterdam G. N. wenst allen een GELUKKIG NIEUWJAAR Zaamslag, Axelsestraat 63. Rusthuis ..Scheldeoord" Terneuzen wenst allen een GELUKKIG NIEUWJAAR Boeregat - Hoek wenst allen een GELUKKIG NIEUWJAAR. toegewenst door Gemotoriseerd Rijwielbedrijf Terneuzen, Vlooswijkstr. 30 Kapper, Tramstraat 31. wenst al zijn Familie, Vrienden en Cliëntèle een GELUKKIG NIEUWJAAR 1 januari 1963. Aan alle Vrienden, Be kenden en Cliënten een VOORSPOEDIG 1963 toegewenst. Noordstraat 93, Telef. 2253 Terneuzen. Levens.niddelenbedrijf Noordstraat 46, Terneuzen wenst U gelukkig nieuwjaar. P. J. KNIERIEM Belastingconsulent Noordstraat 37 - Axel G.N. Onder dankbetuiging en met beleefde aanbeveling wenst ondergetekende aan zijn geachte Cliëntèle, Fa milie, Vrienden en Beken den een VOORSPOEDIG JAAR. Aannemers Donze Visserstraat 75 Terneuzen. Vishandel „NEPTUNUS" Noordstraat 40 - Terneuzen wenst allen een Gelukkig en Voorspoedig Nieuwjaar. Firma G. H. K O O M A N Bouwmaterialenhandel en N.V. Betonindustrio „SAKO" Sluiskil wenst allen een Drogisterij Verf en Behang Axelsestr. 59a. Terneuzen Tel. 2973. G.N. Coupeuse. G. N. Van Bovenstr. 4. Terneuzen. G. M. KOUWIJZER— DE JONGE Café „Neptunus" Markt 15 - Terneuzen P.f. Noordstraat 38 - Terneuzen G. N. Vrienden en Bekenden een toegewenst. Café „Ostende", Dijkstraat R. J. DE KRIJGER J. DE KRIJGERMOL Opticien Goud - Zilver Uurwerken Zaagstraat Zaamslag P.F. Accountants- en Assurantiekantoor Agentschap Nutsspaarbank Tel. 237 G.N. Kanaalkade 38 - Tel. 895 Axel G. N. Café „Mincrva" Nieuwstraat 7 Terneuzen wenst Vrienden en Begun stigers een GELUKKIG NIEUWJAAR Brood- en Banketbakkerij Terneuzen, Nieuwstraat 50. G.N. De Beste wensen aan alle mensen van Dames- en Herenkapper Plein 8, Tel. 295 Zaamslag Langestraat 53 Hoek Graan, en Meelhandel wenst al zijn cliëntèle vrienden en bekenden een GELUKKIG NIEUWJAAR Bij de intrede van het Nieuwe Jaar wensen wij onze Cliëntèle en Begun stigers EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR. Dankend voor het zo ruimschoots genoten ver trouwen beveelt hij zich weer met vernieuwing aan. Beleefd aanbevelend, P. S. LEIJS—HAMELINK EN ZOON Aardappelen, Groente en Fruit. Terneuzen, Tramstraat 43. Transportbedrijf Verlengde van Steenbergenlaan 3 a GELUKKIG 1963 wenst alle cliënten en be kenden een VOORSPOEDIG 1963 le Verbindingsstraat 8 Terneuzen. Brood- en Banketbakkerij Tholensstr. 54, Terneuzen wehst alle Begunstigers, Vrienden en Bekenden een 5ELUKKIG NIEUWJAAR M. A. Smolenacrs— van de Velde G.N. Zuidlandstraat 1, Tel. 2549 Terneuzen Firma G. MARSILJE en Zoon Rund- en Varkensslagerij Dr. Buijzestraat - Terneuzen G. N. j- marsilje k. marsilje—oelb Slagerij Dijkstraat 59 Terneuzen G.N- Axelsestr- 104 - Terneuzen Rund- en Varkensslagerij wenst zijn geachte Cliën tèle. Vrienden en Bekenden een gelukkig nieuwjaar SLAGERIJ Brandstoffenhandel Molend. 24, Tel. 273, Hoek wenst Familie, Bekenden en Cliëntèle een gelukkig nieuwjaar. A. A. MEEUSEN— DE KERF Manufacturen en Galanterieën GELUKKIG NIEUWJAAR Terneuzen, De Fetjterstraat 21. Alle Vrienden en Bekenden, Kandidaten en Toekomstige EEN VOORSPOEDIG EN GELUKKIG 1963 RIJSCHOOL EN VERHUUR Sluiskil - Telefoon 218 Zuidlandstraat 26 Tclefon 2059 G.N. G. J. MEERTENS— DE ZWARTE Elektrische schoen- en gareelmakerij Noordstraat 19 Hoek Tel. 01154—303 GELUKKIG 1963 Aan al onze Cliënten Vrienden en Bekenden eej GELUKKIG NIEUWJAAf toegewenst. Levensmiddelenbedrijf TH. MEERTENS— KLAASSEN Terneuzen. Brouwerijstraat Tel. 01150—3087. 10 0 (enkele artikelen uitgezonderd) NAEIJE- VERSTRATEN

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 7