De economische ontwikkeling van Nederland in 1962 I: b it Pagina S DE V R ]J E ZEEUW Maandag 31 december 1962 De industriële produktie De werkgelegenheid Regionale spreiding Investeringen in bedrijven mm Het particuliere verbruik De prijzen De buitenlandse handel Perspectief voor 1963 U. ABRAHAMSE wenst haar Cliëntèle een Gelukkig Jaar M. ABRAHAMSE M. M. ADRIAANSEN P- VAN ALTEN J. BAKEMAN L. BAREMAN C. v. BENDEGEM BERTOSSI Co. „BEVAHUIS" GEZEGEND 1963 W. BLIEK. G. DE BOKX M. DE BOKX— HELMENDAG J. S. DE BRA AL VOORSPOEDIG 1963 I. DE BRAAL Fa. DE BREE A. BRIL VAN DER BURG'S Machinefabriek F. BUIJZE GEBR. R. M. CORTVRIENDT A. VAN DAMME Slagerij Dijkstr. 16—18 -'Tel. 2492 Terneuzen G. H. VAN DAMME GEBR. DEIJ Gebr. DIELEMAN J. J. v. DOESELAAR P. VAN ES SLAGERIJ Firma P. VAN ES GELUKKIG NIEUWJAAR Maandag 31 FRANKEN- FRANCKE'S Tractore Wed. L. DE Fl K!E Gelukkig Nie J. GEELHO Kraamverzor) Vlooswijks Tern Fam. GUEQ GEBR. HA. Fa. C. HAM en ZONE D. HAMELI VOORSPOED!* De Nederlandse economie was in 1962 ge kenmerkt door een voortgezette expansie. De nationale produktie ging verder omhoog bij een toeneming van de binnenlandse bestedingen en een voortgaande uitbreiding van de export. Het volume van de bedrijfsinvesteringen in vaste activa zal circa 4 boven het niveau van het vorige jaar liggen, terwijl ook de consumptieve bestedingen wederom een duidelijke groei toon den. Dit luatste was vooral een gevolg van de loonsverhogingen. De verhouding tussen bin nenlandse middelen en bestedingen gaf even wel gedurende 1962 een evenwichtige ontwikke ling to zien. De stijging van de invoer was min der sterk dan in 1961, terwijl daarentegen voor de uitvoer het stijgingspercentage enigermate hoger kwam te liggen. Het overschot op de lopende rekening van de betalingsbalans zal ver moedelijk ongeveer even groot zijn als in 1961, n.l. rond ƒ500 miljoen. Stond de Nederlandse economie in 1962 dus in het teken van een verdere economische groei, dit neemt niet weg dat er zich ook verschijnse len voordeden die wijzen op een matiging van liet expansietempo. Zo nam het volume van de bedrijfsinvesteringen in vaste activa minder sterk toe dan in voorgaande jaren, een ver traging, die mede moet worden gezien in het licht van teruggelopen winstmarges. Hierbij is vooral van invloed het 1'eit dat de arbeidskosten de laatste jaren sterk zijn gestegen, doordat loonsverhogingen zijn vooruitgelopen op de groei van de produktiviteit. Hierdoor ontstond ook een toenemende opwaartse druk tegen het prijsniveau. Desondanks kon, door de medewer king van het bedrijfsleven aan het gevoerde be leid, de prijsstabiliteit op bevredigende wijze worden gehandhaafd. De werkgelegenheid lag gedurende het gehele jaar op een zeer hoog niveau. In verschillende sectoren van het economisch leven vormde het tekort aan arbeidskrachten nog een rem op de produktie-ontwikkeling. Dit was vooral het geval in de eerste helft van het jaar. In de laatste maanden kon in een aantal plaatsen van het land een, zij het vooralsnog geringe verminde ring van de spanning op de arbeidsmarkt wor den waargenomen. Do toeneming van de indus triële produktie was in de eerste 9 maanden van 1962 met 3,5 "i iets sterker dan in dezelfde periode van 1961, toen de vooruitgang ruim 2 bedroeg. Daarbij dient echter in aanmerking te worden ge nomen. dat in 1961 de verkor ting van de arbeidstijd het tempo van de produtie-uit- breiding in aanzienlijke mate had gedrukt. De produktie per werknemer die in de eer ste helft van 1962 met 1 7c toenam zal over het gehele jaar vermoedelijk een toe neming te zien geven van ca. 2 7c. De personeelsbezetting lag in de eerste helft van het - thans aflopende jaar bijna 2 boven het niveau van de zelfde maanden van 1961. De produktie-ontwikkeling geeft niet voor alle bedrijfs takken een gelijk beeld te zien. Voor de metaalindustrie kon over de eerste 6 maanden van 1962 een produktiestijging van 4,5 9c worden vastgesteld. Ook in de voedings- en genot middelenindustrie nam de produktie toe, n.l. met 2,5 in de eerste 8 maanden. In de textielnijverheid bereikte de voortbrenging in de laatstge noemde periode vrijwel het zelfde niveau als verleden jaar. In de papierindustrie daarentegen lag de produktie in de eerste 9 maanden circa 2,5 lager dan in hetzelfde tijdvak van het vorige jaar, in de leder- en rubbernijverheid ongeveer even hoog. Voor de chemische nijverheid zal de produktiestijging in 1962 ver moedelijk circa 7 7c bedragen. De schaarste aan arbeids krachten was ook in 1962 zeer duidelijk merkbaar. De gere gistreerde arbeidsreserve lag de laatste maanden niet of nauwelijks boven het abnor maal lage niveau, dat in 1961 was bereikt. Dit neemt niet weg, dat er tekenen zijn, die zouden kunnen wijzen op een lichte vermindering van de spanning op de arbeidsmarkt. Zo vertoont het voor seizoen gecorrigeerde cijfer met be trekking tot de openstaande aanvragen van werkgevers sinds kort een lichte neiging om te dalen. Ook in 1962 heeft de werk gelegenheid in de z.g. pro bleemgebieden zich op gun stige wijze ontwikkeld. De gemiddelde werkloosheidscij fers zijn sterk gedaald en vertrekoversehotten uit de noordelijke expulsiegebieden zijn drastisch teruggelopen. De situatie is zelfs niet denk beeldig, dat de uitbreiding van het aantal arbeidsplaat sen in de probleemgebieden tijdelijk sneller zou gaan ver lopen dan door het beschik bare aanbod van werkkrach ten mogelijk is. Gegeven deze ontwikkeling heeft de minis ter van Economische Zaken na overleg met de provinciale besturen enkele wijzigingen aangebracht in de premie- en prijsreductieregeling die per september j.l. van kracht zijn geworden. Deze wijzigin gen komen neer op een mati ging van het stimuleringsbe leid via de genoemde regeling. De bruto-investeringen in vaste actiya beliepen in het eerste halfjaar van 1962 ƒ4,621 tegen ƒ4,452 miljoen in hetzelfde tijdvak van het vorige jaar. Dit komt neer op een stijging met ruim 3% Voor de nijverheidssector incl. bouwnijverheid) be droeg de toeneming ca. 9 7c. In de sector verkeer stegen de investeringen met ca. 3 In het afgelopen jaar ves tigden zich weer een aantal buitenlandse ondernemingen in Nederland. Het aantal dochterondernemingen steeg in de eerste 9 maanden met 31, het aantal deelnemingen met 23. '.--ffrsfe:- Tunnelbouw in Amsterdam: Een overzicht van liet bouwflok In Amsterdam-Noord waar de tunnelsegmenten voor de IJ- en Coen- tunnel worden geconstrueerd. Hier staan al enkele delen van de Coentunnel klaar. In oktober werd in Amsterdam hondsdolheid geconstateerd, met het gevolg dat sindsdien alle honden in Nederland aangelijnd moeten' zijn. Het particuliere verbruik gaf ook in 1962 een stijging te zien. De totale consumptie lag naar hoeveelheid gemeten in de eerste 9 maanden van 1962 ca. 4 7c boven het niveau van 1961. Per hoofd van de bevolking beliep de stijging bijna 3%. Het verbruik van duurzame consumptiegoede ren lag in de eerste 9 maan den van 1962 4,5 7c boven dat in 1961, per hoofd van de be volking ca. 3 7c. De afbetalingskredieten ver strekt door financieringsmaat schappijen voor consumptieve doeleinden stegen in de eer ste helft van 1962 met ca 4 9'c. De prijzen kwamen zoals reeds opgemerkt, vooral on der invloed van de voortgaan de stijging van de arbeidskos ten onder een toenemende opwaartse druk te staan. In de laatste 3 jaar zijn de ar beidskosten, doordat de lonen sterker zijn gestegen dan de produktiviteit, in totaal met ca 12 7c toegenomen. In 1962 bedroeg de stijging naar schatting 5,5 Aan het prijs- stabilisatiebeleid van de rege ring werden dan ook hoge eisen gesteld. In verschillende sectoren van het economisch leven trad de neiging om prij zen te verhogen duidelijk aan do dag. Een en ander had tot gevolg dat van het bedrijfs leven een grotere inspanning werd gevraagd om aan het prijsbeleid mede te werken. Vastgesteld kon worden, dat dc prijzen van industriële produkten, over het geheel ge nomen, constant zijn geble ven. Het prijsindexcijfer voor de kosten van levensonder houd (excl. verplichte soc. verzekering en loonbelasting) lag in okt. j.l. 2 punten hoger dan aan liet begin van 1962. Indien men er rekening mee houdt dat in deze stijging ook de huurverhoging per sep tember is verwerkt, dan mag worden geconcludeerd, dat 1962 een jaar was waarin de prijsstabiliteit globaal gezien kon worden gehandhaafd. Zowel naar volume als waarde heeft de handel van Nederland met het buitenland in 1962 een verdere stijging te zien gegeven. Opvallend daarbij is, dat de invoer en de uitvoer in de eerste 11 maan den naar waarde vrijwel even veel zijn omhoog gegaan, n.l. met resp. 5 en 6 7c. De achter uitgang van het dekkings percentage op de handels balans in het vorige jaar, heeft zich in 1962 dus niet voortgezet. In de eerste helft van het laatstgenoemde jaar nam het tekort aanvankelijk nog wel enigszins toe, maar in de 2e helft is een verbete ring ingetreden, die tot gevolg heeft gehad dat over het jaar als geheel gezien de verhou ding tussen invoer en uitvoer niet ongunstiger is geworden. Hierdoor zal het overschot op de lopende rekening van de betalingsbalans weinig afwij ken van dat .in 1961. .Ovep.de eerste drie kwartalen 'van '62 bedroeg het overschot ƒ108 miljoen. De verhouding tussen in voerprijzen en uitvoerprijzen, de ruilvoet dus. onderging een lichte verbetering. Bij de invoer nam in de eer ste 9 maanden het volume van grondstoffen en halffa brikaten toe met circa 2 7c. Dat van consumptiegoederen met circa 10 7c en dat van in vesteringsgoederen met circa 11%. Aan do uitvoerzijde was vooral van belang de stijging bij niet-elektrische machines met 20 7c en van chemische produkten met J.5 7c. Van de invoer kwam ruim 50 7c uit de E. E. G.-landen. De import uit Italië gaf een van de hoogste stijgingsper centages te zien, n.l. 19 7c. De import uit de Verenigde Sta ten nam naar verhouding ook vrij sterk toe: met 11 7c. Op vallend is voorts de stijging van de import uit Afrika met 17 7c. Bij de uitvoer nam het aan deel van de E. E. G.-landen toe van 47 tot 49 7c. De ex port naar Frankrijk en Italië steeg met resp. 19 en 18 7o het sterkst. De voornaamste handels partner, zowel wat betreft de invoer als de uitvoer bleef West-Duitsland, met de Bel gisch-Luxemburgse Econo mische Unie op de tweede plaats. Naar het zich thans laat aanzien zal in het komende jaar het economisch leven ge kenmerkt blijven door een hoog peil van bedrijvigheid. Verwacht mag worden dat in het bijzonder liet particuliere verbruik wederom op een hoger niveau zal komen te liggen. Men moet echter re kening houden met de waar schijnlijkheid dat het volume van de bedrijfsinvesteringen in vaste activa in 1963 niet noemenswaard boven het peil van het afgelopen jaar zal uil- komen. Een bevrertiJjWijje stij- ffing van de exportr lijkt ino - gelijk, al dient wel te worden bedacht, dat de concurrentie - reserves van liet Nederlandse bedrijfsleven op de interna tionale markten als gevolg van de naar verhouding ster ke stijging- van de arbeidskos- ten, aanzienlijk zijn ingekrom pen. Ten aanzien van de ver houding tussen binnenlandse middelen en bestedingen mag een evenwichtige ontwikke ling worden verwacht, die vermoedelijk enige stijging van liet overschot op de lopende rekening van de be talingsbalans zal toelaten. Op de arbeidsmarkt zal in de ver houding tussen' openstaande aanvragen van werkgevers en beschikbare werkkrachten 'n lichte vermindering van span ning tot uitdrukking kunnen komen. Ais gevolg van de stijging van de arbeidskosten zal de opwaartse druk tegen de prijzen echter zeer duide lijk merkbaar blijven. BLOEMENHUIS •Tul, van Stolbergstraat 2 Telefoon 2584 Terneuzen Bloemenhuis ..FLORA'' Noordstraat 82 - Tel. 2250 Artistieke Bloembinderij G.N. IS. W. ADRIAANSENS V e Kerkstraat 8 Terneuzen Uurwerken Gouden- en Zilverenwerken Reparatie-inrichting Z. N. Julianastr. 14, Terneuzei Depót van Vivatex V-snaren, wenst Vrienden en Cliën ten een VOORSPOEDIG 1963 SINGELWEG 47 - AXEL G.N. wenst zijn Cliëntèle eet GELUKKIG NIEUWJAAR Electr. Schoenreparatie- inrichting Kerkhoflaan 22, Terneuzen Uw Végé Kruidenier wenst zijn Cliëntèle een GELUKKIG NIEUWJAAR. Blokken 16 Terneuzen Alle verzekeringen Beatrixstraat 29 Tel. 768 - Axel G. N. Graniet- en Terrasowerken Lange Kerkstraat 48 Terneuzen wehst allen een GELUKKIG NIEUWJAAR. Een Gelukkig en Voorspoedig Nieuwjaar toegewenst aan mijn Clien tèle door het Noordstraat 22 Terneuzen ALG. BOND VAN BEJAARDEN Afd. Terneuzen Bestuur en leden wensen alle inwoners van Terneu zen een Met dank voor het in 1962 genoten vertrouwen en de belofte, dat U in 1963 weer op 100 7c service kunt re kenen, wens ik allen een goed en gezegend Nieuw jaar. Terneuzen, Noordstraat 15. Aan Familie, Vrienden en Bekenden een GELUKKIG NIEUWJAAR Singelweg 28 AXEL Wij wensen Familie, Vrien. den en Bekenden een GELUKKIG NIEUWJAAR C 20 HOEK Brood en Banketbakkerij Noordstraat 95, Terneuzen Telef. 2076 wenst zijn geachte Cliën tèle en Bekenden een Depothouder van G. L. Loos Co's Zuurstof- fabriek te Amsterdam wenst Begunstigers, Vrien den en Bekenden allen een GELUKKIG NIEUWJAAR. Tholensstraat 77 - Tel. 2382 Terneuzen GELUKKIG NIEUWJAAR Bakkerij M. DE BRAAL. Vlooswijkstraat 67 TERNEUZEN Vlooswijkstr. 44, Terneuzen G.N. Aan Vrienden en Bekenden een GELUKKIG NIEUWJAAR toegewenst. Firma J- BREEWEG Bier- en Limonadehandel Jozinastr. 6 - Terneuzen 1 januari 1963. Aan Cliëntèle, Vrienden en Bekenden een GELUKKIG en VOORSPOEDIG 1963 toegewenst. Brood- en Banketbakkerij Brugstraat 3, Othene. Telefoon OllfiO3389. Fa. T. L. BRUGGE en Zn. Houthandel - Kistenfabriek Bylocquestraat 12, Tel. 743 Axel G.N. HET GEZAMENLIJK PERSONEEL van het Elektrotechnisch Bureau W. J. DE BRUIJN wensen allen een VOORSPOEDIG NIEUWJAAR. G.N. Terneuzen, Stationsweg. Zaadhandel Axel G. N. Landbouwwerktuigen Merelstraat 4 Sluiskil, Tel. 01157—288 wenst allen GELUKKIG NIEUWJAAR GELUKKIG NIEUWJAAR aan Vrienden, Kennissen en Cliëntèle. Slagerij Wilhelminaplantsoen, G. N. Tel. 2566 Familie, Vrienden en Be kenden Gods allerbeste zegen toegewenst voor het jaar 1963. Allen Gode bevolen. C. A. DEKKER—DEES. Huize „De Werve", Breda Ondergetekenden wensen iedereen een GELUKKIG NIEUWJAAR Ploeg-. Maai- en Dorsbedrijf- Hoek. W. DEKKER J. M. DEKKER- VAN HOEVE Terneuzen G. N. Leeuwenlaan 8 Ploeg-, Maai en Dorsbedrijf Hogendijk 3 wenst Gods onmisbare Ze gen toe aan Cliëntèle, Fa milie, Vrienden en Beken den. Terneuzen Telef. 2117 H. DIELEMAN— DIELEMAN Axelsestr. 1 - Zaamslag Alle Familie, Vrienden en Bekenden een GELUKKIG NIEUWJAAR Langs deze weg wensen wij al onze begunstigers, zowel binnen als buiten de stad een VOORSPOEDIG 1963 Wed. P. DIELEMAN Zn Transportbedrijf Terneuzen, Javastraat 8. Wij wensen al onze Be gunstigers, Familie, Vrien den en Bekenden een GELUKKIG EN een VOORSPOEDIG 1963 toe. J. DIERICKS—SMET. Rijwiel- en Hulpmotorenhandel Sluiskil. Kanaalzicht 5- A. J. VAN DIXHOORN Kapper Parfumerieën. Nieuwstr. 26 - Terneuzen G.N. Loonbedrijf Wulpenbek C55 Terneuzen wij wensen alle cliënten VOORSPOEDIG 1963 J. J. VAN DRONGELEN Winkelier en Kolenhandel Zaamslag, Val C 81, Tel. 345 wenst zijn Cliëntèle. Vrien den en Bekenden een VOORSPOEDIG 1963 Wij hopen ook in het nieuwe jaar steeds voor U klaar to staan. wenst Cliëntèle en Beken den veel heil en zegen in het nieuwe jaar. Levensmiddelenbedrijf Vlooswijkstraat 77 Geraniumstraat 24. Tel. 2820 - Terneuzen GELUKKIG NIEUWJAAR B. v. d. Eijkv. Dixhoorn Hotel „CENTRAAL"' Markt. Fa. A. M. de Feijter Zn Aardappelhandel Prins Mauritsstraat 10, Axel Tel. 779 VOORSPOEDIG 1963 Aan Cliëntèle en Vrien den een GELUKKIG NIEUWJAAR. Gez. DE FOUW. Manufacturen en Atelier Hoek - Langestraat 38 Telefoon 305 Allen een VOORSPOEDIG 1963 J. FAAS Axelsestr aat 1 Rijwielhandel Terneuzen GELUK EN VOf aan Begunstigers den in het nieuw jaar toegewenst c Firma C. A- van fraaije: Terneuzen. U Terneuzen - Nieu Bruidstollet Hollandia Tri< Nylon Kou: Icolon Sok! een VOORSPOE1 Altenastraat f 7 Hoek G.N. Langestraat 65-1 Martinus Eijkes Tel. 3132 - Te Handel in Kolen wenst allen een GELUKKIG VOOKSPOEDK P. M. GEELHOED' M< Terncuzenscstr: Zaamslag G. N. J. VAN GREMBI Rijwielhand Nieuwediepstraat Terneuzen J. c. DE GR G. N. Aan onze klante den en bekenden GELUKKIG VOORSPOEDIG J. GOOSSEN—Fï LevenSmiddelei C. 37 GELUKKIG NIEl toegewenst door Azaleas Terneu Onze beste wense alle mensen L. GUILJAM—VEI Philippine. Ondergetekende w Cliëntèle, Vriendei Familie een GELUKKIG Loonbedrij ANT. GUILJ. Hoek G 1 b. Telef Cliëntèle en beken GELUKKIG NIEU Loondorsbedi CHR. GUILJ. Zaamslag C48, Petroleumhan Sassing Q 3 - wenst allen een VOORSPOEDIG toe. Aan alle Cliëntèle den en Bekenden GELUKKIG VOORSPOEDIG Restaurant-Bai ,M C. HAMELI VAN Terneuzen, 1 janu Korte Kerkstr P. Paulusstraat 13 Buitenweg 28 Transport-ondern wenst alle Vrien Cliëntèle een GELUKKIG NIEU .Magrette N i Axel „Spar"-kruidenier wenst allen een

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 6