door rampen getroffen N HET DORP HE zuivere DE V R E ZEEUW Maandag 31 december 1962 Maandag 31 Pagina 6 Ons land in 1962 Over liet algemeen hebben wij een jaar achter de rug- dat zo niet opzienbarend, toch zeer afwisselend is geweest. Enkele hoogtepunten en helaas enkele grote rampen heb ben er voor gezorgd dat wij het niet licht zullen vergeten. In de geschiedenis zal 1962 geboekstaafd blijven als liet sterfjaar van Wilhelmina, het jaar van de spoorwegramp bij Harmeien en de afscheiding van Nieuw-Guinea, het jaar ook van de Mammoet Invet en de -dichting van „Ons Dorp". Direct 11a de jaarwisseling hebben onze sociaiistische volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer verklaard dat zij het kabinet niet geschikt achtten om de crisis niet Indonesië tot eer oplossing te brengen. Soekarno verklaar de dat hij alle vrijwilligers welkom zou heten die zich meldden om te strijden voor de bevrijding van Nieuw Guinea en hij kondigde een mobilisatie af voor alle in Indo nesië aanwezige vliegtuigen. Zo is het het gehele jaar door gegaan, Grote troepentransporten van Java naar de Mo- lukken, alwaar bases werden aangelegd voor de. sprong naar Nieuw-Guinea. Soekarno en zijn ministers staken de ene dreigende redevoering na de andere af. Door bemid deling der Verenigde Naties en in het bijzonder van de secretaris-generaal Oc Tliant is er na veel moeite con tact gelegd tussen vertegenwoordigers der beide regerin gen nadat verschillende landen en landengroepen plannen hadden gemaakt voor een eventueel akkoord. Uiteindelijk is een plan van de Amerikaan Bunker 11a veel geharrewar door beide partijen als basis aanvaard, echter niet nadat Indonesië 11a lang aarzelen toestemde 0111 op basis van dit plan onderhandelingen te openen. Intussen1 was Indonesië begonnen 0111 parachutisten boven Nieuw-Guinea neer te laten 0111 kracht bij te zetten aan de gestelde eisen. Deze landingen van overwegend zeer kleine groepen wijd verspreid over liet lam! hebben de landmacht geregeld beziggehouden temeer daar zij zich terugtrokken en gevechten vermeden. Op 11 juli ging er dan eindelijk een Indonesische afgezant naar Washington 0111 voorbesprekingen te houden waaruit onmiddellijk de officiële besprekingen met minister Soebandrio zijn ge volgd. Het resultaat zult u nog niet vergeten zijn, Nieuw- Guinea werd overgedragen aan de Verenigde Naties die liet op liun beurt in 1963 aan Indonesië zullen overdragen. Gedurende de besprekingen zijn er geregeld landingen uitgevoerd waarbij 18 militairen zijn gesneuveld. De rege ring was eerst niet van plan de gesneuvelden naar Neder land te brengen doch heeft later besloten dit toch te doen. 8 januariSpoorwegramp te Harmeien. RUSTIG PARLEMENTAIR JAAR Vergeleken bij cle strijd om Nieuw-Guinea is ons politieke leven vrij rustig geweest. Ver meld moet worden de 'Mam- moethwet voor het onderwijs die dit jaar werd aangenomen, zij het dan met enkele wijzigingen. De Tweede Kamer debatteerde weer over de ambtenarensalarissen met goed gevolg. Ondanks het miljoenste huis dat dit jaar ge reed kwam, kampen we nog met een te groot tekort aan huizen. Dit jaar heeft ons parlementaire leven enkele nieuwigheden be leefd. Surinamers namen deel aan de debatten en er werden van beroep te Arnhem heeft ech ter dit beroep verworpen waar mee er een eind aan deze kwes tie is gekomen. Minister Visser heeft echter geweigerd af te tre den. De V. V. D. zal hem hoogst waarschijnlijk niet meer verkies baar stellen. Met de Duitse bondsrepubliek is een verdrag gesloten waarbij de gebieden die na de oorlog aan Nederland kwamen, teruggege ven werden. Verder ontvingen wij 125 miljoen als vergoeding aan de oorlogsslachtoffers. De be groting voor 1963 werd inge diend en vertoont een tekort van 1 miljard. De Kamer blijft ech ter belastingverlaging vragen. Over het algemeen hebben wij een rustig parlementair jaar. ge had. prijzen voor verschillende voe dingsmiddelen zijn weer hoger geworden. Suiker, melk. pap. vla en brood kosten u weer een centje meer. Radio en televisie zijn nog steeds verstrik! in het rumoer om de commerciële uitzendingen. Hopelijk zal 1963 de oplossing brengen met de in gebruikne ming- van het tweede zendernet. Bij de A. V. R. O. boterde het niet zo best en de gehele televi siestal nam ontslag. Er komt nu een driehoofdige directie en de staf is dus weer gerust aan 't werk gegaan. Zodoende is zij in staat geweest de grootste en langste uitzending per gecombi neerde radio en televisie te ver zorgen. Mies Bouwman hielp haar actie „Open het Dorp" voor 27 november: Geslaagde actie „Open het Dorp". voor het eerst openbare commis sievergaderingen gehouden om de Kamer als geheel tijd te be sparen bij do openbare debatten. De weeldebelasting werd afge schaft voor een hele reeks ar tikelen zoals ijskasten en foto apparatuur. De statenverkiezin gen op 28 maart en de gemeen teraadsverkiezingen op 30 mei brachten weinig veranderingen. Zowel in de Eerste als in de Tweede Kamer is de V. V. D.- fractie minister Visser afgeval len in verband met zijn beleid in de zaak v. d. Putten. Nadat het ambtenarengerecht het ontslag van v. d. Putten nietig verklaard had. is de minister in hoger be roep gegaan. De centrale raad HET BEDRIJFSLEVEN IN ACTIE De industrialisatie 111 Neder land en in het Botlekgebied in hot bijzonder neemt nog steeds toe. Zwitsers kwamen met plan nen voor een aluminiumfabriek ter waarde van 1 miljard. Du Pont en De Nemours stichtten hun derde fabriek in Nederland en vele andere buitenlandse fa brieken en firma's hebben hun nederzettingen in Nederland aan gekondigd. In Groningen is een gasbel van formidabele afmetin gen ontdekt die Nederland enkele tientallen jaren alle gas kan leveren dat het nodig heeft. De invaliden en zij kreeg gedurende een 23-urige uitzending van alle kanten een bedrag van ongeveer 13 miljoen binnen dat langzaam moet groeien naar de 25 miljoen die benodigd zijn. Zij heeft hier mede waarschijnlijk een wereld record gebroken. In ons land wonen vele buiten landse arbeiders. De Spanjaarden wilden hun vrouwen meebrengen doch de regering had hier be zwaar tegen. Met veel moeite is dit dan toch gelukt en kunnen de kinderlozen zich weer verenigen, mifs de vrouw bereid is te gaan werken. De S. E. R. adviseert een loonsverhoging voor 1963 die on geveer 2,7 zou kunnen bedra gen. RAMPJAAR VOOR HET VERKEER De spoorwegen hebben een slecht jaar achter de rug. On danks het feit dat het vervoer stijgt worden de onkosten steeds hoger en het is de spoorwegen nog niet gelukt een tariefverho ging voor het personenvervoer door te zetten. Ongelukken hebben de N. S. eveneens getroffen, o.a. op 8 januari de treinramp bij Harme ien die uiteindelijk 91 doden en vele gewonden heeft gekost. Op 22 september is er een bromfiets onder de trein geraakt bij Zwolle waardoor een trein is ontspoord en in brand geraakt. Drie wagens brandden geheel uit. Er waren enkele gewonden. Verder zijn er dit jaar weer ettelijke mensen omgekomen bij het oversteken van onbewaakte overwegen. Het is jammer dat die er nog steeds zijn maar onze bevolking moest nu toch eindelijk geleerd hebben dat er op deze plaatsen extra voorzichtig gehandeld moet wor den. De spoorwegen doen hun best om deze plaatsen duidelijk te markeren en wij hopen dat in de nabije toekomst automatische bomen alle lijnen zullen beveili gen. Onze K. L. M. gaat het niet best. De regering heeft toege stemd in eën lening van 50 mil joen en een garantie van 350 mil joen om het bedrijf op de been te houden. De lijn naar Biak wordt mettertijd opgeheven en de onderdirecteur voerde bespre kingen in Djakarta over de over dracht van de Kroonduif aan de Garoeda en eventuele landings rechten in Djakarta voor "de K. L. M. Voor het wegverkeer werd 1962 ook een slecht jaar, tengevolge van mist en gladheid ontstonden veel ongelukken, waaronder heel veel kettingbotsingen waarbij soms tientallen voertuigen waren betrokken. In de scheepvaartsector zijn we in Nederland niet zo slecht af. Rotterdam steekt reeds de eerste haven ter wereld, n.l. New York naar de kroon. Op 9 september liep in Rotterdam het 18.000ste schip binnen, vorig jaar gebeur de dat pas op 25 september. Ook bouwt men daar gestaag aan de metro die de gemeente daar zelf in elkaar zet. Men heeft nu steun van het lijk kunnen krijgen, daar de metro ook kan dienen als schuilplaats in geval van oorlog. FEEST EN DROEFENIS Ons koninklijke huis heeft dit jaar verschillende malen in het middelpunt van de belangstelling 30 april: 25-jarig huwelijksfeest op Soesldijk. gestaan. Op 1 mei dit jaar werd de zilveren bruiloft gevierd van onze Koningin en Prins Bern- hard. Dit ging gepaard met een uitgebreide rondgang door onze hoofdstad waar alle bevolkings groepen werden bezocht, en met enkele dagen feest waarbij alle gekroonde hoofden ter wereld aanwezig waren. Het is met grote luister en praal gevierd, terwijl het tevens een typisch Neder lands feest is gebleven. Nadat alle buitenlandse gasten waren vertrokken heeft het bruidspaar een tocht van enkele dagen door het land gemaakt, waar het de huldebetuigingen van ons volk in ontvangst nam. Op 22 mei bezocht de konink lijke familie Oostenrijk voor een statiebezoek. Op 2 juli gingen de Prinsessen Irene en Margriet naar de West alwaar zij Surina me, Curagao en de andere eilan den bezochten. 13 oktober ont ving Hare Majesteit de Koningin van Denemarken voor een privé bezoek en op 18 oktober vertrok onze Kroonprinses voor een reis naar Azië waar zij Porzië, Pakis tan, India, Thailand, de Philippij- nen, Hongkong en Japan bezocht. Onverwachts moest zij echter te rugkeren daar inmiddels onze oude Koningin, Prinses Wilhel mina, op 28 november was over leden. Helaas hebben wij gedu rende de laatste jaren erg wei nig van haar vernomen daar zij in alle stilte van een welverdien de rust mocht genieten. Heel Ne derland was niettemin onder de indruk van dit vrijwel plotselinge overlijden. Op 8 december is zij in de Nieuwe Kerk te Delft in de grafkelder van de Oranjes bijge zet. DOLLE HONDEN EN WILD VERKEER I11 de gemeente Amsterdam werd deze zomer hondsdolheid gesignaleerd. Ondanks uitgebrei de voorzorgsmaatregelen heeft deze ziekte vier slachtoffers ge- eist. Alle honden moeten nu worden ingeënt en de inenting voor de bevolking is facultatief. Verspreid door geheel Neder- land zijn weer tekenen van een huidziekte die gelijkt op de uit- omstandigheden zoals wij dit be gin december nog hebben gezien, slag die enkele jaren geleden, naar men dacht veroorzaakt werd door een nieuwe soort margarine. Aangezien dit fabri kaat niet meer bestaat, is het nog onduidelijk waar de oorzaak ge zocht moet worden. Ondanks de tijdelijke snelheids beperking op bepaalde rijkswe gen zijn er ook dit jaar vele on gelukken gebeurd. Voor een deel zijn zij te wiiten aan de weers- gladheid en mist. Helaas echter i£ het grootste aantal nog steeds te wijten aan verkeersfouten in het algemeen die de weggebrui kers met elkaar in aanraking brengen. Des te droeviger is het te constateren dat in vele geval len de veroorzaker vrij uit gaat Het weer heeft ons dit jaar be slist in de steek gelaten. 1962 is over het algemeen erg nat, koud en winderig geweest. De dagen met zonneschijn zijn gemakkelijk 28 november: Onze oud-Koningin Prinses Wilhelmina overleden. en een onschuldige vaak de klap pen krijgt. Wederom wilien wij ieder on liet hart drukken zich te realiseren dat de weg ons gemeenschappelijk bezit is en dat wij de dure plicht hebben elkaar met zorg en beleefdheid tege moet te treden. Alleen dan zullen wij de dodenlijst wat kleiner kun nen maken. Sjoukje Dijkstra werd te Praag wereldkampioene kunstrijden. te tellen geweest en eigenlijk pas in september hebben wij enige tijd echt mooi weer gehad. Zelfs in oktober heeft men nog aan het strand gezeten, doch in november begon het reeds te vrie zen en begin december werd er vrijwel overal schaatsen gereden. Terugziende op onze zomer die toch voor de meesten onzer het belangrijkste is. kunnen wij ons echter niets anders herinneren dan koude en regenstormen die zelfs de straten in verschillende steden blank zette. PERSONALIA Gedurende dit jaar betreurden wij ook liet heengaan van enkeie prominente figuren in ons maat schappelijk leven. Op 26 januari overleed J. M. Peters. 2e Kamer lid der K. V. P. en op 21 januari H. Oosterhuis, oud-voorzitter van het N. V. V., op 13 april dr. P. H. Ritter jr., oud-hoofdredacteur van Persbelangen Utrecht en be kend radio-spreker, op 13 juni Th. D. J. M. Koersen, 2e Kamer lid K. V. P. en op 7 oktober over leed Maurits Dekker een van Nederlands bekende schrijvers. 2 november overleed prof. L. O. Wenckenbach. waaraan wij de ontwerpen van vele munten, postzegels en standbeelden dan ken. In Groningen werd een leer stoel in de vredesproblematiek gevestigd. Sjoukje Dijkstra veroverde het wereldkampioenschap kunst rijden en onze zwemmers won nen vele nummers in de Euro pese zwemkampioenschappen te Leipzig. Anton Geesink behaal de de Europeso kampioenschap pen zwaargewicht en alle catego rieën. Een Nederlandse expe ditie beklom een der hoogste pieken in de Himalaya, de Nil- giri, met succes, terwijl ook de mannequin Rina Lodders een piek bereikte: zij werd ver kozen als miss World, d.w.z. mooiste meisje van de wereld. (.Nadruk verboden.; Op 22 oktober Als een dag v wecst, dan was voor het eerst e< blokken in de w hebben getrokki Die zondagmo twee mannen: Kremlin in Mos Russische rakel andere, middelen limiet, hij noem beslissing vallei riskeren door C de Amerikanen ken. De man in het in staat van pi weer aan verlof nier-die bijvoor!) En ook als Jlao gegeven, zou w: in as zijn gelegd DE GANG 1 ZAKEN Het bewustzi, van een kernoc raakt heeft zijn Oost en West. I NAVO is men besef gekomer steeds heeft ge sch rikwekkende kernwapens. Dat is histor Kort na de 00 koude vorm wei de Westelijke 1 ventionele wape ring. Het coö tot verdediging kon niet hopen uitrichten tegel Russische divi losbarsten. Om verleiding daar den, werd hem bracht dat hij ma ire vernietig iand riskeerde. In feite was I li.tke situatie d< plichtte met ee slaan al zou m een speld wore en meer ging 1 van deze geda en werd beplei tionele strijdki Westen op te t het absurde ver en vergelding 1 proporties kon bracht. Hierteg namelijk dat vt West-Europa c enigde Staten aanzienlijk goe een uit eigen b dc divisie. DE ONDE1 VAN STRAl De Westdui' een der laatste deel alleen al c kernwapens trachtten uit te de op alle man: stonden verze beeld de Amer sterkte van d 750.000 man voerd. En deze troverse heeft artikelen in „1 de „Frankfurt tung" gelnsp •ng zijn ge we jkel onderga Cuba is hie w eest Het bee

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 4