r ASPRO Provinciaal nieuws India en China Vorst en sneeuw De moord op Roger Ackroyd HET WEER WEERBERICHT HOOGWATER ZON- •Rillerig? Onprettig' Vlug-: Nieuwjaarsdiensten AGENDA A. N. W. B.-adviezen voor automobilisten nnn DE V R J bi z E L U w Maandag 3J december 1962 TERNEUZEN Universitair examen. Aan de Katholieke Economi ache Hogeschool te Tilburg is geslaagd voor het kandidaats examen sociale wetenschappen onze stadgenoot Blok. de heer J. de «JADZAND. R iadsvergadering Cadzand heeft een sluitende ftegroting. De gemeente Cadzand heeft een sluitende begroting. Dit was de verheugende mededeling, die burgemeester J. A. Leenhouts vrijdagmiddag aan de raad kon doen. Een voorzichtig beleid zal echter in de toekomst geboden blijven. In de begroting is o.m. een gro tere post dan voorheen uitgetrok ken voor de kolenbijslag voor be jaarden en behoeftigen. Voorts is er een grote post voor de ver pleging van enkele ingezetenen in een krankzinnigeninrichting of ander verpleegtehuis. Op het verlanglijstje staan voorts nog enkele tennisbanen aan de kust, terwijl het in de be doeling ligt besprekingen te ope nen voor aansluiting van de ge meente Cadzand bij de Zeeuwse Muziekschool. Bij de post strandexploitatie •sprak de burgemeester er zijn .spijt over uit, dat Domeinen on danks haar eigen in september 7.ot de raad gerichte verzoek, om alle stranden binnen de gemeen tegrenzen van Cadzand te huren, waartoe de raad besloot, nog steeds niet met voorstellen over deze huur van stranden is geko men. We zijn, aldus burgemeester j. Leenhouts, nu al enkele jaren te Cadzand gelukkig zonder on gelukken geweest. Dit is vooral te danken aan de intensieve con trole van de politie en de bad meesters. De begroting werd zonder hoofdelijke stemming, nadat ver schillende vragen van raadsleden beantwoord werden door de raad aanvaard. In de gewone dienst zijn de in komsten en uitgaven 353.426,59, met een post onvoorzien van 8.883,54. Kap. dienst. Inkom sten 386.398,12, uitgaven 494.706,76. Nadelig slot .1 108.308,66. De kolentoeslag voor bejaar den zal inplaats van voor 3 maanden nu voor 5 maanden worden verstrekt a ƒ5,per week. De gemeentelijke rekening er het dienstjaar 1961 werd «ïoor de raad voorlopig vastge steld. In de gewone dienst laat de Teitening aan inkomsten en uit gaven 'een bedrag zien van 418.378,84, aan uitgaven ƒ414.861.83. Er is derhalve een voordelig slot van 3.517,01. Kapitaal dienst inkomsten ƒ717.317,51. uitgaven f784.652.14. Nadelig slot ƒ67.334,63. Onder de ingekomen stukken was de voor Cadzand trieste me dedeling van G. S., dat de ge meente uit het beschikbare bouwvolume geen woningen toe gewezen heeft gekregen. Het uitbreidingsplan voor Cad- zand-Bad is door G. S. goedge keurd, oP enkele kleinere onder delen van dit plan na. Dit onder deel omvat o.m. het geplande kampeerterrein naast het be staande kampeerterrein van De Koning. Het ligt in de bedoeling om in de verbindingsstraat tussen de Nijverheidsstraat en de Prinse- straat een schrikbord te plaat sen, waardoor de fietsers en bromfietsers gedwongen worden belangrijk vaart te verminderen. Men vreest dat dit straatje an ders een wielerroetsbaan voor de jeugd zal worden. Men wil dit met het oog op de kleuter school voorkomen. Staatsbosbeheer heeft voor het uitbreidingsplan Bad een aardig beplantingsplan ontworpen, dat de goedkeuring van de raad ver kreeg. Het Rijk zal in deze be planting voor 60°'o bijdragen De vergoeding voor het lager onderwijs werd vastgesteld op 70 per kind ingevolge art. 55 van de L. O.-wet. Ook de vergoe dingen te verstrekken voor het kleuteronderwijs werden door de raad vastgesteld. Bij de N. V. Bank voor Neder landse Gemeenten werd in reke ning-courant een bedrag opgeno men van 50.000, De rondvraag leverde niets bij zonders op, waarna de raadsvoor zitter allo raadsleden dankte voor de prettige besprekingen, die steeds in do raad gevoerd konden worden. Hij wenste allen een prettig uiteinde en een goed begin voor 1963 toe. De heer I. de Hullu op zijn beurt dankte de burgemeester voor de leiding die hij steeds aan de raadsbijeenkomstpn geeft en wenste do burgemeester en zijn gezin het allerbeste voor 1963 toe. HOEK Teraardebestelling jeugdige slachtoffers van het ijs. LICHTE VORST Zondagavond kwam in het grootste deel van het land een einde aan de langdurige sneeuw val. Er kwam toen op de meeste plaatsen lichte vorst voor, alleen in het uiterste zuiden van het land was de temperatuur tot even even boven het vriespunt opgelopen. In het komende etmaal wordt geen neerslag van betekenis verwacht. Wèl kan plaatselijk mist voorkomen. De wind zal aanvankelijk zwak tot matig zijn, maar later weer iets toe nemen uit oostelijke richtingen onder invloed van een nieuwe storing, die zich over Frankrijk naar het noorden zal gaan uit breiden. Er wordt over het alge meen weinig verandering in temperatuur verwacht. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot hedenavond. Rustig weer Op de meeste plaatsen geen neerslag van betekenis en lichte vorst. Zwakke tot matige ooste lijke wind, maar in het zuiden en midden van hot land aanvanke lijk weinig wind en plaatselijk mist. MAANDAG 31 IX MBER Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. n.m 3.49 4.13 4.24 4.48 5.04 5.28 5.14 5.3S DINSDAG 1 JANUARI Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 5.14 5.49 6.29 6.39 n.m 5.48 6.23 7.03 7.13 WOENSDAG 2 JANUARI Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 6.03 6.3S 7.18 7.28 n.m. 6.44 7.19 7.59 8.09 m MAANSTANDS ZON MAAN op onder Op onder 31 S.49 16.38 11.43 22 r3 Jan. 1 8.48 16.38 12.08 23.21 2 8.48 16.39 12.32 3 8.4S 16.40 12.55 0.40 Over een met sneeuw bedekte aarde symbool van een doodse natuur reden zaterdagmiddag twee lijkwagens door de gemeen te Hoek, die de stoffelijke resten van de op de Tweede Kerstdag zo tragisch om het leven gekomen achtjarige Jan de Kraker en de negenjarige Piet Verstraaten naar hun laatste rustplaats ver voerden. Beide knaapjes werden op de namiddag van die dag ver mist en na intensief zoeken wer den hun lijkjes 's nachts in een wak op het ijs van een der kleine kreken in de Koudepolder aange troffen. Honderden mensen bevonden zich ondanks de koude op de Markt, waar beide rouwstoeten zich verenigden, en op de be graafplaats. Onder doodse stilte en terwijl schoolgenootjes van de beide knaapjes met de talrijke familie om de groeve stonden geschaard zag een ontroerde bevolking van Hoek, onder wie wij opmerkten burgemeester A. F. Hanssens, hoe de beide kisten in één graf werden neergelaten. De heer J. C. Verhoef, hoofd van de Christelijke school, voer de als eerste het woord. „Woor den schieten hier tekort om uiting te geven, wat er in ons leeft. Het laatste contact dat we met deze kinderen hadden, was het Kerstfeest, waar wij hen mochten vertellen van de grote Kindervriend. God heeft deze bloemen geplukt. Hij had hun da gen geteld. Mogen wij ons rich ten naar de woorden van Job: De Heere heeft gegeven, de Hee- re heeft genomen, geprezen zij Zijn naam. Moge de familie de kracht worden geschonken zich naar deze woorden rustig over te geven aan God. De dood heeft niet het laatste woord, aldus de heer Verhoef, die zijn toespraak besloot met de woorden van het lied, dat zo dikwijls in bijzijn dei- knaapjes op school was gezon gen: „Daar boven juicht een gro te schaar, van kind'ren voor Gods troon". „Er is maar één schrede, tus sen Mij en de dood". Ds A. de Reuver, predikant van de Oud- Gereformeerde Gemeente te Ter neuzen, die vervolgens sprak, begon met deze woorden van de psalmdichter David zijn korte toespraak. Niet alleen in Hoek, doch door geheel Nederland mei den de kranten van de laatste da gen ongelukken als deze. Moge de familie sterkte en vertroosting vinden bij God, Die machtig is om te troosten, zelfs in het uur van nood en dood. Ds De Reuver richtte zich ver der met warme woorden van waardering tot burgemeester Hanssens, voor de wijze waarop deze in de rampzalige nacht voor beide families was opgetreden. „In het openbaar wil ik hier ge tuigen", aldus ds De Reuver tot c' 3 burgemeester, „dat U zich niet alleen een burgemeester, doch ook een burgervader hebt toond." SLUISKIL IJsfeest „Het Bosje". Het meer dan gure weer, ge paard gaande met ijskoude wind stoten, was ooizaak dat er voor het aangekondigd gecostumeerd ijsfeest slechts enkele deelnemers zich hadden aangemeld, zulks in tegenstelling met degenen, die als kijkers naar „Het Bosje" waren getogen. De jury had derhalve geen zwa re taak te vervullen en kende de eerste prijs toe aan mej. Janny Schoof en de heer Rudy Philipse, die een echtpaar uit het Vene- tiaans tijdperk vormden, en de tweede prijs aan mej. Corry Eek hout en dc heer Jaap Dubbeldam, die met een ijsboot op het ijs ver schenen. Wegens het slechte weer werd afgezien van het toegevoegd nummer schoonrijden. ZAAMSLAG Jaarvergadering .Muziekvereni ging „De Volharding" Vrijdagavond j.l. hield „De Vol harding" haar jaarvergadering in het Verenigingsgebouw. De voorzitter, de heer R. J. v.an de Veke, opende de vergadering en heette de aanwezigen van har te welkom. Hij betreurde het dat de actieve secretaris, de heer C. de Jonge, wegens ziekte niet aan wezig kon zijn. Door de penningmeester, de heer W. H. Leenhouts, werden thans de notulen der voorgaande vergadering gelezen, welke zon der op- of aanmerkingen werden goedgekeurd. Het bleek, dat „De Volharding" in 1962 26 maal in touw was geweest voor het ge ven van concerten, het brengen van serenades of het opluisteren van festiviteiten in binnen- en buitenland. Uit het jaarverslag van de pen ningmeester bleek waar de cen ten in 1962 vandaan waren geko men en waaraan ze waren be steed. Het jaar 1962 kon dank zij het zuinig beheer van de geldmid delen met een klein batig saldo worden afgesloten. De vereni ging telt momenteel 339 dona teurs. De kascommissie verleende de peningmeester décharge over het jaar 1962. De aftredende bestuursleden de heren A. Dieleman, J. Baveko en M. Willemsen werden bij accla matie herkozen. Bij de rondvraag werden ver schillende suggesties gedaan, welke, indien uitvoerbaar, in 1963 zullen worden uitgevoerd. In zijn slotwoord spoorde de voorzitter de leden aan om trouw de repetities te bezoeken, zulks temeer voor het instuderen van nieuwe concoursnummers. Door eendrachtig samen te werken kan „De Volharding" 1963 met ver trouwen tegemoet gaan en wel licht een goed figuur slaan in de hoogste afdeling, de „Vaandel- afdeling. Hierna sloot de voorzitter de i jaarvergadering. ..x' SH&* I ri Kennedv bii de Cubaanse ballingen President Kennedv heeft zater dag in Miami een beroer) eod-v>„ nr> twee elkaar bcstruaoede groe nen Cubaanse ballingen om voortaan samen on te trekken «H de veest levend te houden" van de hrlvade die in april 1961 Cuba binnenviel. Kennedv nam een narade af van de Cubaanse baiiineen. d'e ^ii d° mislukte invasie gevancen werden genomen en het vorige .„eekeinde door de reeerine- Castro in vrüheid zijn gesteld in ruil voor Amerikaanse levens- „e'ddelen en medicijnen. Toen hem het vaandel van de brigade werd aangeboden, zei Kennedy: „Ik kan u verzekeren, dat deze vlag in een vrij Havan na aan deze brigade teruggege ven zal worden." Troepen in actie in Djakarta Cubanen mogen eiland verlaten Alle Cubanen die het eiland wensen te verlaten mogen ver trekken zodra de luchtverbindin gen met de Verenigde Staten zijn hersteld. Dit werd zondag omgeroepen door radio-Havanna. Het radio station haalde een verklaring van premier Castro aan, waarin ge zegd werd dat „de revolutionaire regering haar politiek van toe stemming tot vertrek aan allen die dit wensen zal uitvoeren zo dra Pan American Airways zijn diensten naar Cuba hervat". De vluchten van de Amerikaan se luchtvaartmaatschappij op Cu ba werden bij de aanvang van de Amerikaanse blokkade gestaakt. In de in Key West opgevangen radiouitzending werd ontkend, dat premier Castro van plan zou zijn een bezoek te brengen aan de Verenigde Naties in New York om te onderhandelen over de vrij lating van 21 Amerikanen die in Cubaanse gevangenschap ver keren. Indonesische troepen met de bajonet op het geweer en ge steund door pantserwagens en tanks hebben vrijdagavond een theater in Djakarta .waar een tegen de regering gerichte bijeen komst werd gehouden, omsingeld en enkele honderden mensen ge arresteerd, zo is zaterdag in de Indonesische hoofdstad verno men. Alle aanwezigen werden ge fouileerd en in legerwagens ge stopt die rechtstreeks naar de militaire legerplaats in Djakarta en het hoofdkwartier van dp mili taire politie reden. Een student die op de bijeenkomst aanwezig was geweest, zei zaterdagavond dat hij na een verhoor was vrijge laten, maar dat nog vele perso nen gevangen werden gehouden. De garnizoenscommandant van Djakarta maakte zaterdagmid dag bekend, dat vrijdagavond „een aantal leiders" van een sub versieve organisatie was gearres teerd. De groepering zou, volgens de bekendmaking, geleid zijn door een zekere majoor Poentaran, een voormalige officier van het Indonesische leger uit midden- Java. Nog steeds volgens de be kendmaking van de garnizoens commandant was een hoeveel heid wapens en munitie, waaron der handgranaten en dynamiet, in beslag genomen. Frans vliegtuig verongelukt Een vliegtuig van de particu liere Franse luchtvaartonderne ming „Air Nautique" is zaterdag met 21 inzittenden in het berg achtige gebied van Mont Renose, tussen Bocognano en Chisoni verongelukt. Een opsporings vliegtuig vond de wrakstukken van het viermotorige toestel, dat sedert zaterdagmiddag werd vermist. Of er overlevenden zijn was nog niet bekend, doch red dingsploegen zijn uitgerukt. Het vliegtuig was om onge veer half 1 uit Bastia vertrokken met Nice als eindpunt. Het zou in Jajaccio een tussenlanding maken. Daar werd om ongeveer half twee voor het laatst iets van het toestel gehoord. Onder de passagiers bevonden zich de leden van een basketball- team uit Bastia met hun suppor ters. De bemanning bestond uit drie koppen. HET INDISCH- PAKISTAANS OVERLEG Pakistan en India hebben be sloten de huidige onderhandelin gen over het geschil om Kasj mier op 16 en 17 januari a.s. in New Delhi voort te zetten. De vertegenwoordigers van India en Pakistan, Sardar Singh en Bhoetto, deelden mee na de tweede dag van hun onderhande lingen over Kasjmier. In Indische delegatiekringen zei men dat tijdens de besprekin gen goede vorderingen waren ge maakt. In Pakistaanse kringen was men minder geestdriftig maar men verklaarde dat het overleg zou voortduren. De onderhandelingen zullen op 16 en 17 januari op ministers niveau worden voortgezet, zo heeft de leider van de Pakistaan se delegatie op een vraag van een journalist geantwoord. Pas later zal overleg tussen premier Nehroe en president Ajoeb Chan volgen. GEEN STRALINGS GORDEL ROND VENUS De planeet Venus draait waar schijnlijk om haar as zoals de wijzers van een klok, dus in tegenovergestelde richtnig als de aarde om haar as. Dit is vrijdag meegedeeld door de Amerikaanse geleerden Ri chard Goldstein en R. L. Carpen ter op een bijeenkomst aan de Stanforduniversiteit te Palo Alto in Californië. Zij zijn tot deze conclusie ge komen na een onderzoek, ver richt aan het observatorium van Goldstone. Uit de gegevens, die de Mari ner naar de aarde heeft geseind, heeft men voorts kunnen aflei den dat de massa van Venus 0,81485 maal die van de aarde is. TERNEUZEN Van maandagavond 6 uur tot woensdagmorgen 8 uur wordt de praktijk der artsen waargenomen door dokter P. J. Nijsten, Willem de Zwjjgerlaan 17, tel. 2324. Zondagdienst Kruisverenigingen Groene en Wit-Gele Kruis: Zuster J. M. A. Burger, Van Steenbergen laan 65, tel. 3360. AXEL Van maandagavond 6 uur tot woensdagmorgen 8 uur wordt de praktijk der artsen waargenomen door dokter A. Schiltman, Nieuw st raat 36, tel. 777. DIERENARTSEN' Van maandagmiddag 12 uur tot dinsdagnacht 12 uur wordt de praktijk der dierenartsen in Axel, Sas van Gent en Zaamslag waar genomen door dierenarts J. Jans sen, te Axel, tel. 488. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken heeft zater dag bij de Indische ambassade te Peking „krachtig geprotes teerd" tegen anti-Chinese uitla tingen in officiële publikaties van de ambassade. Het persbu reau „Nieuw-China" berichtte hierover dat in het protest wordt gezegd, dat in recente bulletins gewag was gemaakt van drie „resoluties van speciale agenten van Tsjiang Kai-Sjek", waarin o.m. een verbond met India tegen communistisch-China werd be pleit. Het ministerie is van me ning, dat de ambassade met de publikatie van deze resoluties de diplomatieke code veron achtzaamt" en liet waarschuwt, dat men „geen herhaling van zulke incidenten zal dulden". Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken heeft zon dag een memorandum aan India over de Indiasche mededelingen van de laatste tijd over het Chi- nees-Indiase grensgeschil ge publiceerd. Hierin wordt o.m. gezegd, dat Indiase troepen in de westelijke sector herhaaldelijk in het gebied van het Spanggoer- meer zijn binnengedrongen. In de oostelijke sector waren zij vaak de terugtrekkende Chinese troepen op de voet gevolgd en hadden zy de Chinezen getart. •endien hadden Indiase v'v tuigen herhaaldelijk het Chine se luchtruim geschonden. „De Vorige grensincidenten waren alle het gevolg van een toene ming van dergelijke provoceren de acties", aldus het memoran dum. Volgens de Chinese opvatting komt de eis van India, herstel van de toestand aan de grens van vóór 8 sept. 1962, neer op het in willigen door China van het grootste deel van de Indiase go- bieds-aanspraken nog vóór de onderhandelingen zijn begonnen. DINSDAG 1 JANUARI. TERNEUZEN: Luxor-Theat.er. 2 uur: „Tarzan en Tanya"; 4.30 uur: „Vrijgezellenparadijs"; 8 uur: „Tumult in hef vrouwen- oaradijs". Concertgebouw, 8 u.: ..Tar zan en Tanya". Café Bison. 3 uur: Prijs- piekon. AXEL: Het Centrum, 8 uur: „Een fijn stel dochters". WOENSDAG 2 JANUARI TERNEUZEN: Luxor-Theator, 8 uur: „Tumult in het vrou wenparadijs". BETAAL DE SCHADE DAN OOK MAAR Majoor Homer Berry, die be weert dat hij ervoor gezorgd heeft dat het op Kerstmis in het midden van de Ameri kaanse saat Arkansas sneeuw de, iets dat in 36 jaar niet ge beurd is), heeft van de auto mobielclub van Arkansas een rekening van 336 dollar ont vangen. De club zegt dat door zeven centimeter sneeuw voor dit bedrag aan schade en repa raties is veroorzaakt. Majoor Berry zegt dat hij het in de zomer met zijn instrumen ten tijdens grote droogte al heeft laten regenen. Maar deze rekening wil hij niet betalen. Reiger maakte „noodlanding" in Londen Een groter reiger is zaterdag neergestreken op de schouders van een vrouw, die in een Lon- dense straat aan het winkelen was. De vogel was te uitgeput om verder te vliegen en de vrouw nam het dier naar het dichtstbij zijnde politiebureau, waar het op biscuits werd onthaald. Daarna is de reiger naar een dierenkli niek gebracht. De gevolgen van een eventueel aftreden van minister Luns De minister van Buitenlandse Zaken, mr. J. M. A. H. Luns, zegt s- zijn memorie van antwoord In verband met de aanhouden de vorst en de hinder die het ver keer van de sneeuw ondervindt, geeft de technische afdeling van de A.N.W.B. de volgende raadge vingen: 1. Schakel bij het starten alle andere stroomgebruikers uit, zo als verlichting, kachel, ventilator, radio, ruitenwissers e.d. 2. Trek de choke geheel open en geef bij het starten geen gas. 3. Indien de benzinepomp van de motor met de hand kan wor den bediend, pomp dan vóór het starten benzine in de carbura teur. Men doet dit door de hef boom aan de pomp op en neer te bewegen tot enige weerstand wordt ondervonden. 4. Vervang bij startmoeilijk- heden de accu niet te snel; wees liever zuinig met de stroomafna- me. 5. Maak vóór het rijden de ruiten van binnen en van buiten goed schoon; maak ook de bui tenspiegel vrij van sneeuw en ijs. 6. Houdt bij het remmen op vastgereden sneeuw' niet alleen rekening met een extra lange remweg, maar ook met het zijde lings wegslippen van de wagen tijdens dat remmen. 7. Rem bij slippen niet, maar neem gas terug en trap de kop peling in. Geef voldoende tegen stuur om de slip te corrigeren. S. Maak geen gebruik van de handrem wanneer de wagen ge parkeerd wordt. Doet men dit wel dan kunnen de aangetrokken remmen vastvriezen. Laat daarom de wagen in een versnelling staan en niet op de handrem. Door AGATHA CHRISTIE Ook de Rijkspolitie, de dok toren en allen die hulp en bij stand hadden verleend na het on geluk, dankte hij. Speciaal be trok hij hierin de twee dames, die de beide knaapjes hun laat ste verzorging hadden gegeven. Ds W. J. van Meeuwen, predi kant der Herv. kerk, sprak hier na de bografenislitijrgie en bad het „Onze Vader". De heer J. de Kraker, vader van een der slachtoffertjes, sprak een kort dankwoord voor de be langstelling en het medeleven. De heer P. Verstraaten, de va der van het andere omgekomen knaapje, kon wegens een hart- -.I aanval de teraardebestelling van 0.401 zijn zoontje niet bijwonen. 40.) „Aan een ongeluk zal geen ogenblik gedacht worden." Mrs. Ackroyd wierp me een wanhopige blik toe. Maar ik had geen geduld met wat ik als een kinderachtige angst voor onaan genaamheden beschouwde. „Als er heus eeneen on derzoek gehouden moet worden, zal ik dan allerlei akelige vra gen moeten beantwoorden?" vroeg ze. ,Ik denk niet dat dat nodig is," antwoordde ik. „Dat zal mr. Ray mond wel voor u doen, vermoed ik. Hij is van alle omstandighe den op de hoogte en kan formeel getuigenis afleggen." De notaris boog instemmend. „U hoeft nergens bang voor tc zijn, mrs. Ackroyd," zei hij. „Men zal u zoveel mogelijk onaange naamheden besparen. Wat de geldzaken betreft kunt u voor lopig voort? Ik bedoel hebt u voldoende geld in huis voor de lopende uitgaven? Zo niet, dan kan ik daar wel voor zorgen." .Dat is wel in orde, geloof ik." zei Raymond. „Mr. Ackroyd heeft nog een chèque van honderd pond geïnd." „Honderd pond?" „Ja. Vandaag moeten de sala rissen uitbetaald worden. Het bedrag is nog intact." „Waar is het geld? In zijn bu reau?" „Nee. contant geld bewaarde hij altijd in zijn slaapkamer. In een oude boordendoos. om pre cies te zijn. Grappig idee, hè?" „Ik vind," zei de notaris, „dat we er ons vóór ik vertrek van moeten overtuigen dat het geld er nog is." „Natuurlijk," zei de secretaris. „Ik ga met u mee naar boven. O daar dacht ik niet aan: de deur is afgesloten." Parker verstrekte de informa tie dat inspecteur Raglan in de kamer van de huishoudster was, om haar nog enkele dingen te vragen. Een paar minuten later kwam de inspecteur, met de sleu tel bij ons in de hal. Hij maakte de deur open en we liepen het gangetje door en het trapje op naar de slaapkamer van Ack royd. De slaapkamerdeur stond open. In de kamer zelf was het donker, de gordijnen waren dicht. De inspecteur trok ze open en het zonlicht stroomde het vertrek binnen. Geoffry Raymond liep naar een rozehouten bureau. „Dus hij bewaarde zijn geld in een la die niet eens op slot was," merkte de inspecteur op. „Eige naardig. Een lichte blos overtoog het gelaat van de secretaris. „Mr. Ackroyd vertrouwde zijn personeel volkomen," zei hij hef tig. „O. natuurlijk," haastte de in specteur zich te verzekeren. Raymond trok de bovenste la van het bureau open. Achterin bevond zich 'n ronde leren boor' dendoos. Hij opende de doos en nam er een dikke portefeuille uit. „Hier is het geld," zei hij, een pakje bankbiljetten uit de por tefeuille halend. „Honderd pond telt u maar na. Gisteravond heeft mr. Ackroyd het geld in mijn tegenwoordigheid in de doos gedaan toen hij zich voor het di ner aan het kleden was. En na tuurlijk is er daarna niemand meer aan geweest." Mr. Hammond nam het pakje bankpapier van hem over en begon te tellen. Toen keek hij plotseling op: ..Honderd pond, zei u? Het zijn er maar zestig." Onthutst keek Raymond hem aan. „Onmogelijk!" riep hij en het geld bijna uit de hand van de ander rukkend, begon hij hardoo te tellen. Mr. Hammond had gelijk hij kwam niet verder dan zestig pond. „Maar ik begrijp er niets van." riep de secretaris. Toen vroeg Poirot: „U zegt dat u mr. Ackroyd het geld zelf hebt zien wegleggen? Dat was dus vlak voor het diner. Weet u zeker dat hij er toen nog niets van had itgegeven?" „Heel zeker. Hij zei zelfs nog: „Ik neem die honderd pond niet mee naar beneden ik houd niet van zo'n uitpuilende zak „Dan is het nogal eenvoudig, merkte Poirot op. „Of hij heeft iemand gisteravond nog veertig pond gegeven, of het geld is ge stolen." „Ja daar komt het inder daad op neer," gaf de inspecteur toe. Hij wendde zich tot mrs. Ackroyd: „Heeft iemand van het perso neel 's avonds nog iets in deze kamer te doen?" „Het dienstmeisje zal, denk ik, het bed openslaan." Wie is dat? Wat weet u van haar?" „Ze is hier nog niet zo lang," zei mrs. Ackroyd. „Maar het is een aardig eenvoudig meisje van het platteland." „We zullen dit moeten zien op te helderen," vond de inspec teur. „Als mr. Ackroyd dat geld zelf heeft uitgegeven zou dat misschien in verband kunnen staan met de moord. Is de rest van het personeel betrouwbaar?" UVordt vervolgd.) op het voorlopige verslag van de begrotingscommissie voor Buiten landse Zaken uit de Tweede Ka mer dat hij, aangezien hij thans geen ontslagaanvrage overweegt, zich niet heeft verdiept in de mogelijke internationale conse quenties, die zo'n beslissing zou kunnen hebben. In het voorlopi ge verslag was de vraag gesteld in hoeverre een eventueel be sluit van de minister om af te treden thans nog tot gevaarlijke situaties van internationale aard aanleiding zou kunnen geven, nu de overdracht van Westelijk Nieuw-Guinea aan de Ver. Na ties tot ,nd is gekomen. In het verslag werd eraan her innerd dat minister Luns op 15 augustus in zijn vraaggesprek met mr. G. B. J. Hilterman had gezegd dat hij en verschillende andere ministers hebben overwo gen de politiek ten aanzien van Nieuw-Guinea „door anderen te laten doen", maar dat zij tot de conclusie waren gekomen dat er geen beter alternatief zou zijn en dat er als het kabinet uit el kaar zou zijn gegaan, ook op mi litair gebied moeilijke dingen te gebeuren stonden. De commissie leden die dit punt ter sprake brachten, waren van mening dat de minister met het oog op de bedenkelijke gevolgen die aftre den zijns inziens zouden hebben meegebracht, daarvan had af gezien, nadat hij er wel over had gedacht heen te gaan. Nederlands beleid gericht op een blijvende en wezenlijke verbetering van de verstandhouding met Indonesië Het beleid van de Nederlandse regering ten aanzien van de be trekkingen met Indonesië is ge richt op een blijvende en wezen lijke verbetering van de ver standhouding. Na een herstel van de diplomatieke betrekkingen zal de regering gaarne zoveel in haar vermogen ligt tot zulk een verbetering actief bijdragen. Dit zegt de minister van Buitenland se Zaken, mr. J. M. A. H. Luns, in zijn memorie van antwoord op het voorlopig verslag van dc be grotingscommissie voor Buiten landse Zaken uit de Tweede Ka mer. In het voorlopig verslag was gevraagd of het „open staan" van de regering voor de verbete ring van de betrekkingen met Indonesië een passieve of actieve politiek om toenadering tot stand te brengen betekent. - In antwoord op de vraag of de regering thans niet de tijd ge komen acht om de republiek der Zuid-Molukken te erkennen, ant woordt de minister dat het af wijzende standpunt van de rege ring wat dit betreft nooit ver band heeft gehouden met haar beleid ten aanzien van Westellüc Nieuw-Guinea. Er is dus geen reden te veronderstellen dat de overdracht van Westelijk Nieuw- Guinea wijziging zou brengen In het standpunt van de Neder landse regering, aldus de memo rie van antwoord. Het toezicht in de Verenigde Staten op geneesmiddelen De Amerikaanse arts dr. Fran ces Kelsey, die ervoor heeft ge zorgd dat het farmaceutisch pro- dukt thalidomide van de Ameri kaanse markt is gebleven, is vrij dag benoemd tot hoofd van een nieuw regeringsinstituut dat moet beschikken op aanvragen voor proefnemingen met nieuwe ge neesmiddelen. Zij is directeur ge worden van het bureau voor ge neesmiddelen in het raam van een reorganisatie van het Ameri kaanse bureau voor de volksge zondheid. President Kennedy heeft dr. Kelsey de hoogste Amerikaanse onderscheiding voor uitzonder lijke verdiensten verleend voor haar actie die tot gevolg had dat thalidomide dat ernstige mis vormingen bij baby's kan veroor zaken als het tijdens de zwan gerschap wordt ingenomen niet in de handel werd gebracht.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 2