De vrede hing aan een zijden draadje in 1962 Sneeuwstorm boven Europa De toestand in Katanga Nederland in de greep van de winter MAANDAO 31 DECEMBER 1962 19e Jaargang Nr 5799 VREUGDE EN DROEFENIS IN DE KONINKLIJKE FAMILIE IN ZEEUWS-VLAANDEREN WORDT WAT GROOTS VERRICHT.... vreugde en droefenis nederland zeeuws-vlaanderen EGYPTISCHE RAKETTEN VOOR JEMEN verkeer over gotthardpas Franker-ins bij abonnement: Temeuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie, adres; Noordstraat 55iït Administratie-adres: Smidswa! Telefoon 01150 207? Gironummer 38150 \bonnementsprfls: ƒ6,— oer kwartaal: per ■naand f 2.per week 48 et. Losse nrs 9 ct. DE VREJE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P 1 van de 8ande te Terneuzen AdverfentienrHs per mm 16 et; minimum per advertentie f2,40. Rubriek: Kleine Advertenties (g-ëën handels, advertenties)5 regels fl,10. Tedere regel meer 22 ct. Kleine Advertenties hij vooruitbetaling. ermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. inzending advertenties te 's namiddags 2 nur. 1 oor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Weer is een jaar de eindeloze helling der historie afgegleden en weer maken wij ons op een iegelijk die van goeden wille is, de hand te drukken om hem alle goeds te wensen, dat een nieuw jaar kan brengen: gezondheid, voorspoed, welvaart en vooral vrede Terugblikkend op 1962, past het ons een wijle stil te staan en ons af te vragen, of wij deden wat wij konden gelijk een aloud Oudejaarslied het zo treffend tot uitdrukking brengt. Want al is na Cuba de hoop herleefd in het bange mensen hart, de koude oorlog viert hoog tij en voert ons andermaal langs afgronden een nieuw jaar bin nen, waarin een kleine vonk vol doende kan zijn om een wereld brand van nooit gekende af metingen te ontketenen. Wel hing de vrede aan een zijden draad in 1962! Nooit sedert het berucht gebleven koude- oorlogsjaar 1951 zijn we zo dicht bij een oorlog, bij een kernoorlog geweest als in de najaarsdagen van dit vergleden jaar 1962. Snel en radicaal ingrijpen van de Amerikaanse president Kennedy voltrok een wonder, waaraan welhaast niemand had durven geloven. Zijn rake woorden klin ken ons op deze dag-der-bezin- ning nog in de oren„Als agres sieve daden niet in toom worden gehouden, zullen ze noodwendig tot oorlog leiden" Een Nobelpriis voor de vrede is wel het minste dat een (voor lopig?) van bange vrees bevrijde mensheid aan Kennedy kan bie den als een blijk van hoogste waardering voor zijn doelbewust optreden in een uur van groot gevaar. Zijn onverwijlde Cuba- blokkade bracht consequenties mee, die de president zelf nau welijks kon overzien, maar hij zette door. En Chroesjtsjov bond in! „Wij zijn tevreden", zo sprak de dictator-van-Moskou enkele weken geleden, „met het resul taat der ontwikkelingen in de Caraïbische Zee en ik ben ervan overtuigd dat alle andere volken die voor vreedzame coëxistentie voelen, er evenzeer tevreden mee zullen zijn". In Peking was van enige te vredenheid geen sprake en dit blijft een donkere vlek die de herleefde hoop markeert. Me ningsverschillen tussen dic tators-onderling geven het wes telijke plechtanker weinig hou vast! Terecht of ten onrechte, dat laten wij thans in het mid den, is van vele zijden in woord en geschrift gewaarschuwd tegen het zoet gefluit van de Russische „vogelaar". „Stel in dictators geen vertrouwen", is een oude waarheid, die ondubbelzinnig werd beklemtoond door het drei gende woord van Mao-Tse Toeng dat „geen enkel revolutionair volk zich ooit zou laten verlam men door vrees voor imperialis tische kernwapens" Het Westen kan het zich voor gezegd houden. En zo gaan wij dan het nieuwe jaar tegemoet: met hoop in het hart, maar met de hand aan het gevest. Kennedy heeft de weg gewezen. Er is ken nelijk geen andere. Er heerste vreugde !n het koninklijk gezin, er heerste blijd schap in de harten van het Ne derlandse volk, toen het zilveren huwelijksfeest van Koningin en Prins alom in den lande op luis terrijke wijze werd gevierd. De vreugde bereikte een hoogtepunt bij het koninklijk bezoek aan de elf provinciale hoofdsteden. Zel den heeft ons volk zijn ver knochtheid aan het Huis van Oranje zo overtuigend, zo diep- doorvoeld getoond als in die vroege meidagen. üp 28 november werd Neder- IjUldiin/oiAV- gestameld door de dood van Koningin Wilhelmina. Na een vijftigjarige regerings periode. waaraan de geschied schrijvers nog boekdelen zullen wijden, leefde zij „eenzaam maar niet alleen" op het oude paleis Het Loo. Daar heeft zij, nog altijd vol belangstelling met haar volk meelevend, een welverdiende rust genoten. Daar is zij gewor den de „Moeder des Vaderlands", een der grootste en sprekendste figuren die het aloude Huis van Oranje heeft voortgebracht. Op de achtste december heeft zij haar laatste rustplaats gevonden in de grafkelder der Oranjes te Delft. Vorstin en Moeder van gans een land, dat haar in de hoogste ere zal blijven geden ken. In mei 1963 gaan de Neder landse kiezers een nieuwe volks vertegenwoordiging kiezen. Tal van bekende figuren uit ons politieke leven keren niet in de Tweede Kamer terug. Voorname lijk onder de fractieleiders staat ons een grote opruiming te wachten. We staan dus voor een ver- jonging-over-de-hele-lijn. Mis schien is dat wel goed. Nieuw bloed brengt nieuwe ideeën mee en ook in ons politiek wereldje hebben we die nu en dan drin gend nodig. NIEUW-GU1NEA Wat sinds de souvereiniteits- overdracht van december 1949 al jaren in de lucht had gehangen, heeft zich in 1962 voltrokken. Nieuw-Guinea, het laatste res tant van ons vroegere Neder- lands-Indië, hebben we in juli van dit jaar na enkele dagen van onderhandelen aan Indonesië moeten afstaan. Zo is er weel een stukje van ons eertijds zo machtige en grote koninkrijk afgebrokkeld. De loop der ge schiedenis leert dat het niet anders kon, maar toch bekruipt veien van ons een gevoel van on voldaanheid, als wij het verloop der gebeurtenissen aan ons laten voorbijtrekken. Insulinde slingert zich nog altijd om de evenaar als een gor del van smaragd, maar de Neder landers zijn er verdreven. Nu is ook Nieuw-Guinea verloren ge gaan. Wat zal er nog volgen? In Zeeuws-Vlaanderen, wij schreven het niet voor niet aan de kop van dit artikel, wordt in onze tijd wat groots verricht. Wij leven er in een tempo dat wij amper voor mo gelijk hadden gehouden. De industrialisatie van de kanaalzone, de machtige waterstaatswerken van nieu we sluizen en kanaalverbre ding geven dit deel van nij ver Zeeuws-Vlaanderen lang zamerhand een geheel andér aanzien. Zo enorm van opzet, zo revolutionair, zouden we haast willen zeggen, zijn de projecten dat slechts een in gewijde zich kan voorstellen hoe onze eenmaal zo rustige streek er binnen tien jaar zal uitzien. Hier wordt met brui sende energie aan een nieuwe toekomst gewerkt. Industrie en scheepvaart zullen binnen weinige jaren naast de landbouw het karak ter van Zeeuws-Vlaanderen bepalen. Met name in Terneuzen schie ten de nieuwe industrieën let terlijk uit de grond op. De tijd lijkt ons niet ver meer, dat deze nijvere gemeente plaats tekort zal komen om alles te kunnen bergen. Reeds hoorden we weel' namen noemen van bui tenlandse bedrijven die het oog hebben laten vallen op Terneu zen. Helaas mogen we dit slechts terloops vermelden, al hopen wjj snoedig in de gelegenheid te zijn onze lezers hierover volledig in te lichten. Er schijnt in Den Haag aan nieuwe gemeentegrenzen in Zeeuws-Vlaanderen gedokterd te worden en het is te verwach ten dat een en ander spoedig zijn beslag zal krijgen, want we krijgen de indruk dat bepaalde dingen er gewoonweg op liggen te wachten. Het staat dus boven alles vast, dat wij hier bezuiden de Westerschelde een grote tijd tegemoet gaan. Vcvr volledige ontplooiing van dit gebied ont breekt er in de overheidsplan- nen nog een zeer belangrijke schakel en dat is de lezer be grijpt het natuurlijk al een vaste verbinding, hetzij tunnel of brug, met de toekomstige randstad Holland, waardoor Zeeuws-Vlaanderen, en speciaal de kanaalzone, een der belang rijkste onderdelen zal worden van de verbindingslijn, die Am sterdam en Rotterdam recht streeks verbindt met Brussel, met Parijs, met Rome, kortom met geheel Europa. Eerst dan zullen wij in Zeeuws-Vlaanderen volkomen tevreden kunnen zijn. Ook wij achten de Ooster- scheldebrug van enorm belang voor Zeeland. Maar onze ge dachten gaan internationaal veel verder en wij stellen daar om vast, dat zonder een vaste verbinding de toekomst van Zeeuws-Vlaanderen niet die waarborgen biedt, welke men er algemeen van verwacht. Het is compleet een lust om in 'F f* dm k'pptr mei apart» cachet moderne coiffures de betere toiletartikelen electrische ontharing boutique robert deze tijd in Zeeuws-Vlaanderen te leven. VEEL HEIT, EN ZEGEN Een jaar is weer voorbijge gaan. Wat zal 1963 ons brengen? Wij willen er het allerbeste van hopen. Nog altijd leven wij in een tijd van hoogconjunctuur, maar dat kan zo gauw verande ren. Over een drempel van netelige wereldproblemen stappen we vannacht om twaalf uur een gloednieuw jaa- binnen. Als we elkaar straks de hand drukken en een gelukkig en voorspoedig 1963 toewensen, dan zullen we die wensen weer hard, heel hard nodig hebben. Daarvan diep overtuigd, zetten wij onze zorgen op die eerste dag van het jaar even aan de kant. De strijd-van-alle-dag zal gauw genoeg weer beslag op ons leg gen. Een gelukkig en voorspoedig 1963 wensen wij elkaar met een welgemeende handdruk. Directie en redactie van De Vrije Zeeuw willen daarbij niet achterblijven. Ook zij bieden lezers en lezeressen, adverteer ders en ingezonden stukken- schrijvers, zij bieden allen hun beste wensen aan zowel persoon lijk als in zaken voor EEN GOED, EEN GELUKKIG, EEN VOORSPOEDIG 1963. Tjombe naar Salisbury gevlucht Troepen van de Verenigde na ties omsingelden zaterdagavond de mijnstad Kipoesji, niet ver van de Katangaanse hoofdstad Gemeld werd, dat de Katanga- nen weinig tegenstand bieden, hun stellingen verlaten en daar bij pantserwagens, mortieren en andere uitrustingsstukken prijs geven. Tjombe had even vóórdat Tunesische troepen zijn paleis in Elisabethstad bezetten de wijk genomen. Het hoofd van de Katangaan se vertegenwoordiging in de Verenigde Staten, de Belg Strue- lens, hoeft zaterdagavond in New York meegedeeld, dat hij bericht van president Tsjombe heeft ontvangen dat deze zijn oaleis heeft verlaten „om het bevel op zich te nemen" van Ka tangaanse troepen buiten Elisa bethstad. Volgens Struelens had de Katangaanse president laten weten, dat hij zijn troepen volle dig in de hand heeft en voortdu rend in contact staat met zijn ministers. De Verenigde Naties hebben van hun kant bekend gemaakt, dat zij het gebouw van de Na tionale Bank van Katanga in Elisabethstad hebben bezet. Dit succes, waarmee waarschijnlijk een groot gedeelte van Tsjom- bes financiële reserves is ge moeid, geeft de Verenigde Naties volgens diplomatieke waarne mers een krachtig politiek wa pen in de hand. Een V.N.-woord- voerder zei wel, dat er „op het ogenblik" geen politiek motief meespeelt, maar hij liet zich er niet over uit, of de bank aan de Katangaanse autoriteiten zal worden teruggegeven als de orde weer is hersteld. President Tsjombe is zondag middag in de hoofdstad van Z.- Rhodesië, Salisbury, aangeko men. Tjombe. over wiens ver blijfplaats men sedert zaterdag in het duister tastte, arriveerde in een vliegtuig van de Rhode- sische luchtmacht en begaf zich onmiddellijk naar de ambtswo ning van premier Sir Roy We- lensky. Op een persconferentie zei de Katangese premier, dat de Ver enigde Naties van Katanga een „tweede Algerije" hebben ge maakt. De Katangaanse presi dent zei dat hij naar Salisbury gekomen was om een waarach tig beeld te geven van de gebeur tenissen in zijn land. Hij was niet gevlucht en moest onmiddel lijk terugkeren naar Katanga. De Verenigde Naties zeggen in Elisabethstad de overwinning behaald te hebben, aldus Tsjom be, doch er is geen sprake van een zege, omdat ik de Katangese hoofdstad tot een open stad heb verklaard teneinde verwoestin gen als bij vorige gelegenheden te voorkomen. Hij beschuldigde de volkerenorganisatie ervan de vijandelijkheden in Katanga be gonnen te zijn „en door het ver breken van de verbindingen te pogen de wereld een onjuist beeld te ge\_n." Over het neerschieten van een hefschroefvliegtuig van de V.N. op de dag vóór Kerstmis zei de Katangese president, dat dit ge schied was omdat het vliegtuig Katangese posities had aange vallen. Hij was zelf naar het wrak gegaan om erop toe te zien dat de bemanning goed behan- dedl werd. „U weet allemaal, dat de Ver enigde Naties reeds lange tijd van plan waren ons aan te val len, hetgeen met kleine inciden ten werd ingeleid", aldus Tjom be. Hij zei, dat de vertegenwoor diger van de Verenigde Naties in Katanga, Mathu, er op een afgelopen vrijdag gehouden con ferentie geen doekjes om had gewonden, dat hij uit New York de strikte opdracht had gekre gen niet te onderhandelen doch tot actie over te gaan. Volgens Tjombe hadden reeds honderd- vijftigduizend Afrikanen de stad verlaten omdat hun huizen wa ren verwoest en hun vrouwen en kinderen waren geslagen. De Verenigde Naties hebben zondagavond bekend gemaakt dat de „defensieve actie" in Ka- tanga is beëindigd en dat liet doel bereikt is. Volgens Radio-Sanaa zijn Egyp tische raketten ter beschikking van Jemen gesteld. Tijdens een parade, in aanwezigheid van hoge Egyptische officieren in Sanaa gehouden, werden de ra ketten, die in het geheim Jemen waren binnengebracht, meege voerd. „Wij kunnen thans de vitale centra van de reacionaire landen die onze revolutie bestrijden, be reiken en zowel het paleis van koning Saoed als dat van koning Hoessein vernietigen", aldus de zender. Maarschalk El Sallal, premier van de republikeinse regering, zei ter gelegenheid van de parade dat Jemen de „reactie en ook Groot-Brittannië, dat zich ten onrechte een grote mogendheid waant" zal vernietigen. Hij zei dat zijn land te veel geduid met Groot-Brittannië had gehad. „Barst van woede, reactionaire en imperialistische leiders. Wij, liet volk van Jemen en Egypte, wij zullen u zonder genade be strijden". De reddingsploegen op het eiland Corsica, die zich een weg banen naar de plaats van het zaterdag verongelukte vliegtuig met basketbalspelers, hebben zondag hun pogingen moeten staken door een herige sneeuw storm. Vandaag zal opnieuw ge tracht worden het wrak te berei ken. Het wrak is zondag waar genomen. Men heeft weinig hoop dat er van de 22 passagiers en drie bemanningsleden nog over levenden zijn. Groot-Brittannië is dit week einde het ergst door de sneeuw storm getroffen, die met snel heden van 130 kilometer per uur zorgde voor een sneeuwgor- del van het puntje van Cornwall tot de zuid-oostelijke Kanaalha vens en noordelijker tot Man chester en Doncaster. In Sicilië is het echter zó warm dat er in de open lucht werd ge zwommen. De Duitse Noordzeekust ligt nog in de greep van de vorst en de eilanden zijn nog steeds on bereikbaar. Zij worden met heli copters bevoorraad. In Zuid-Duitsland zijn de tem peraturen echter binnen enkele uren van —20° omhooggescho- ten tot liet vriespunt. De wegen in het Rijnland zijn spiegelglad. Zondagmorgen sneeuwde het ook in Midden- en Zuid-Zweden. In Stockholm zijn zeshonderd voertuigen ingezet om de stad enigszins sneeuwvrij te maken. De 14.000 bewoners van Aar- hus op het Deense eiland Jut land kwamen door het springen van de hoofdbuis van de water leiding zonder water te zitten. De koffie werd gezet van ge smolten sneeuw. In de Noorse plaats Tynset vroor het zondag 37 graden C., in de hoofdstad Oslo ongeveer 10 graden. De wegen in Noor wegen zijn eveneens zeer glad. Ernstige ongelukken zijn echter niet gemeld. Hoewel het in grote delen van Frankrijk dooit lijken de meeste wegen op ijsbanen. In West- Frankrijk is het ijs volledig weg gesmolten. Maar in Parijs is de regen in ijzel veranderd. De veerdiensten over het Kanaal van Calais naar Dover werd we gens het slechte weer aan de Engelse kust stopgezet. Ook in grote delen van België waren de wegen bijna onberijd baar. Bij Oostende zijn 40 ver keersongelukken gebeurd door de sneeuwstorm. Het vliegveld van Brussel zat dicht. In Noord-Italië bleef het sneeuwen, in Tarante is in de nacht van zaterdag op zondag een man doodgevroren. Op de Leninheuvels bij Mos kou wordt geskied. De wintersportcentra in Zwit serland hebben van droogte te lijden, ondanks de dikke sneeuw, in Zurich en Genève moest de brandweer honderden kelders leegpompen, die door het dooi water waren overstroomd. Twee mensen zijn in hun auto bij Weymouth in West-Engeland gestikt onder de sneeuw. Een patrouille heeft de wagen uitge graven. Drie andere inzittenden, die de nacht eveneens in de auto hadden moeten doorbrengen, zijn er ernstig aan toe. Er worden voorbereidingen gemaakt voor het afwerpen van voedsel uit helicopters voor de duizenden hongerige schapen, ponies en ander vee op de met sneeuw be dekte vlakten in Z.W.-Engeland. In Zuid-Engeland zijn tiental len plaatsen van de buitenwe reld afgesloten door de sneeuw val. Volgens verkeersorganisa- ties is het verkeer sinds 1947 niet meer in een dergelijke mate gestremd geweest. De Londense vliegvelden zijn ondergesneeuwd en de diensten zijn voorlopig ge staakt. Duizenden auto's staan verlaten tussen meters hoge sneeuwhopen. De meeste spoor diensten van Londen naar het zuiden en oosten zijn gestaakt. Zondagavond werden nog vier doden gemeld. Een spoorwegar beider werd bij het schoonmaken van de rails door een trein dood gereden. Twee mannen stierven Door de herige sneeuwval is ver keer over de Gotthardpas in Zwitserland onmogelijk gewor den. Op de foto een lange rij wachten de auto's in het plaatsje Erstfeld. toen zij zich uit de sneeuw wil den bevrijden en een Londense buschauffeur overleed in zijn in gesneeuwde bus. Degenen, die zich een „witte Kerst" hadden gewenst, hebben hun zin gekregen. Het weekeinde tussen Kerstmis en Oude Jaar kreeg er een fikse „staart" mee. Afgelopen zondag tenminste sneeuwde het flink in vrijwel al le delen van het land. Van echte ijspret kon er in vele gevallen niets komen, omdat het ijs be dekt was onder een dikke witte laag. Daarbij zorgde de wind voor flink wat stuifsneeuw, die vooral de binnenwegen vrijwel ontoe gankelijk maakte. Diverse bus diensten zagen zich daardoor ge noodzaakt hun diensten met gro te vertragingen te onderhouden of zelfs tijdelijk stil te leggen. De spoorwegen konden hun diensten onderhouden, zij het hier en daar met vertraging. Uit de binnengekomen berich ten hebben wij de indruk gekre gen, dat het in de noordelijke en oostelijke provincies nogal is meegevallen. De meeste berich ten omtrent stagnatie, vertraging of stillegging bereikten ons uit het westen en zuiden des lands. Het aantal ongelukken is bijs ter meegevallen. Er bevonden zich gelukkig weinig personen op de openbare weg en waar dat wel het geval was, werd ver moedelijk mede dank zij de waar schuwingen van de verkeersorga- nisaties meestal uiterst voor zichtig gereden. Bussen, die met uiterste moei te op de weg werden gehouden, behoefden vaak slechts weinig passagiers mee te nemen. Veel mensen verkozen kennelijk een warm plekje bij de haard, om vanaf deze geriefelijke plaats de voortrazende sneeuw te bekijken. In het noorden is de sneeuw jacht eerst in de loop van de avond begonnen. Overdag func tioneerde het verkeer vrijwel nor maal met slechts geringe vertra gingen. In Oost-Gelderland duurde de sneeuwjacht de gehele dag, toch hadden de bus- en treinverbindin gen daar geen' grote vertragin gen. Omstreeks negen uur in de avond begon men daar alweer sneeuw op te ruimen. Limburg gaf weer een heel an der beeld. Daar was het niet sneeuw, die moeilijkheden ver oorzaakte. maar ijzel. Ook daar ondervond het wegverkeer grote moeilijkheden. De trein van Maastricht naar Luik bleef rijden en stopte aan alle bushalten die ze passeerde om de reizigers, die daar vergeefs stonden te wach ten, op te nemen. Een service die door Belgen en Nederlanders zeer op prijs werd gesteld. Bijna overal in het land ont stonden door de hevige wind ook sneeuwbanken, soms van ander halve meter hoog en 30 meter lang, zoals in de kop van Noord Hofland. OOK HET LUCHTVERKEER in West-Europa ondervond gro te moeilijkheden, omdat de vlieg velden moeilijk waren te berei ken. Het uitgaande verkeer op Schiphol kwam grotendeels tot stilstand. Wèl konden er af en toe vliegtuigen vertrekken, maar dit had geen zin, omdat zij in het buitenland nergens konden "lan den. IN ZEELAND De vrij zware sneeuwval in Zeeland is gistelnamiddag opge houden. Gaf het K.N.M.I. offi cieel een sneeuwval aan van 9 centimeter, op de meeste wegen ligt een sneeuwlaag van 15 tot 20 cm. Op vele wegen hoopte zich de sneeuw door de wind op, waar door er onberijdbaar werden. Zo o.a. bij Serooskerke, op diverse plaatsen in Noord-Beveland en op Schouwen-Duiveland. Bij Noord- gouwe is de busdienst vastge lopen. Een bus van de R.T.M. heeft daar een uur vastgezeten. Na de middag is men overal In Zeeland de sneeuw gaan ruimen o.a. met bull-dozers en sneeuw ploegen. Het traject GoesMiddelburg was pas heel laat redelijk berijd baar omdat een sneeuwploeg uit viel. Het beeld in de aanvang van de avond was gisteren: wegen rede lijk berijdbaar. De busdiensten op Walcheren, Zuid-Beveland en in Zeeuws-Vlaanderen reden, maar met enige vertraging. Op Schouwen-Duiveland waren alle diensten gestaakt, waardoor dus verschillende plaatsen geïso leerd waren. De bootdiensten werden nor maal uitgevoerd. In Sas van Gent heeft het gis termorgen behoorlijk geregend, waardoor spiegelgladde wegen ontstonden. VOGELS IN NOOD Dieren komen door de aanhou dende vorst in grote moeilijkhe den. Bij tientallen liegen vogels dood op het ijs, en dierenbescher mers doen dan ook overal een be roep op het publiek om ds dieren in nood met voedsel te helpen. Verschillende branches, die zich belasten met de bezorging van levensmiddelen, kolen, ,oiie aan huis, verzoeken het publiek heden de nodige clementie te betrach- ten. De bezorging heeft vanzelf sprekend met grote moeilijkhe den te kampen, zodat vertraging voor de hand ligt. SNEEUWJACHT TEN EINDE Tegen middernacht was overal in ons land de sneeuwjacht ten einde. Op vele rijkswegen waren mensen van Rijkswaterstaat be zig de sneeuw weg te ruimen. Ook op zeer vele plaatsen elders in het land werd hedennacht ge werkt aan het opruimen van hel witte sneeuwdek, opdat heden het verkeer zo veel mogelijk een normao-l verloop zal hebben

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1