fSBBBj Zijn Uw oplossingen verzonden! I jnr 'ank ijn G. J. WILL l WISSE an Wijck BINNENLANDS NIEUWS Tito en Chroesjtsjov RADIO EN TELEVISIE 6 GEZELLIGE PRIJSVRAGEN Eric de Noorman - Het Wolven jong Sportnieuws 3KSER" Vindlust" ;en »g Boekhandel ^AN DESANDE KERKDIENSTEN BURGERLIJKE STAND LOOP DER BEVOLKING Fiat500 D 3.450,- Fiat 600 D 4.150,- Flat 11G0 5.700,- Fiat 1300 7.600,- Fiat 1800 9.850,- Fiat 2300 11.850,- VOETBAL SCHAATSENRIJDEN uidag 31 december lrirf2 Maandag öi december 1962* DE VRIJE ZEEUW Fag. 3 OEDIG JAAR e specialiteitszaak A Z IJ N ILLEMS .straat 6 - Terneuzen, DIG NIEUWJAAR Tel. 2393 - Terneuzen :re opdracht da uiterste EK 116. TERNEUZEN ichten 1968 TERNEUZEN O- N. 5 en Clientele een 5DIG 1968 Personeel der Veiling Jaanderen", Terneuzen UD ZEGERS T 4 - TEBNEUZEN" ïtèle 'OEDIG 1963 loordstraat - Terneuzen DOOR HET IJS GEZAKT EN VERDRONKEN Zaterdag is de 21-jarige J. K. uit Vossebelt (gemeente Coe- vorden) bij het schaatsen op het Zwinderse Kanaal door het ijs gezakt en verdronken. MAN NA TWIST OVERLEDEN De 64-jarige M. is zaterdag avond kort na een twist in een café in Haarlem op straat ineen gezakt en aan een hartaandoe- ning overleden. M. had zich op gewonden over een uitlating van de caféhouder, die een zwager van hem was, en met een glas gegooid. De caféhouder en een cafébe zoeker werden door glasscher ven licht gewond en moesten zich in een ziekenhuis laten ver binden. LANDBOUWSCHUUR UITGEBRAND In de Noordoostpolder, in Tol- lebeek, is zaterdagmorgen een landbouwsehuur van de heer H. Hcukers uitgebrand. Er werd grote schade aangericht. Een grote partij tarwe en aardappe len, een ingebouwde tarwesilo en drogerij, een maaidorsmachi- ne, twee trekkers en ander ma teriaal ging verloren. De brand moet zijn ontstaan door een in dc schuur geplaatste kachel. De heer Heukers is tegen brand schade verzekerd. DODELIJKE VAL OP HET IJS Vrijdag heeft de 10-jarige Froukje Rozenberg te Oudehor- ne tijdens het schaatsen een do delijke val gemaakt. Het ongeval liet zich aanvankelijk niet ern stig aanzien en het meisje werd daarom naar haar ouderlijke woning overgebracht, 's Avonds is zij echter aan de gevolgen van de val overleden. OOST ZEEI WS-YLAANDEREN NED. HEUV. KERK MAANDAG 31 DECEMBER Oudejaarsavond Axel: 7 uur Ds. P. J. Pennings. Hoek: 6.30 uur Ds. W. J. van Meeuwen. Honlenisse: 7 uur Ds. E. Grams- bergen. Hulst: 19.30 uur Ds. R. G. J. Tim- mers. Sas' van Gent19.30 uur Ds. E. Ed. Stern. Sluiskil: 7 uur Ds. J. G. N. Cupédo. Terneuzen: Kerk Noordstraat: 7 uur Ds. P. A. v. d. Vlugt. Drie wegen: 7 uur Ds. J. Scholten. „Seheldeoord": 6 uur Ds. J, A. Poelman. Zaamslag: 7 uur Ds. Ph. M. Becht. GEREF. KERK Terneuzen: 7.30 uur Ds. W. C. van Hattem. Zaamslag: 7 uur Ds. M. den Boer. GEREF. KERK (Vrijgemaakt) Terneuzen: 7.30 uur Ds. H. Smit. OUD. GEREF. GEMEENTE Terneuzen: 7 uur Ds. De Reuver. DINSDAG 1 JANUARI 1963 Nieuwjaarsdag. NED. HERV. KERK Hoek: 10 uur Ds. W. J. van Meeu wen. Hulst: 10 uur Ds. R. G. J. Tim- mers. Terneuzen: Kerk Noordstraat: 10 uur Ds. P. A. V. d. Vlugt. Zaamslag: 10 uur Ds. Ph. M. Becht. GEREF. KERK Terneuzen: 10 uur Ds. W. C. van Hattem. Zaamslag: 10 uur Ds. M. den Boer. GEREF. KERK Vrijgemaakt) Terneuzen: 10 uur Ds. H. Smit. OUD GEREF. GEMEENTE Terneuzen: 9.30 uur Ds. De Reu ver. WEST ZEEUWS-VLAANDEREN MAANDAG 31 DECEMBER Oudejaarsavond NED. HERV. KERK Aardenburg: 19.30 uur Ds. L. S. Blom. Biervliet: 19 uur Ds. W. S. Even huis. Breskens: 19.30 uur Ds. L. Spaans. Cadzand: 19 uur Ds. W. C. Luu- ring. Groede: 19 uur Ds. H. W. Door- nink. HoofdDlaat: 19.30 uur Eerw. Heer H. J. Begeer. Nieuwvliet: 19.30 uur Ds. Joh. Bre- zet. Oostburg: 19 uur Ds. W. S. Hugo van Dalen. Relranchement: 19.30 uur Eerw. Heer M. C. de Vries. Schoondijke: 19.30 uur Ds. P. A. L Brinkman. Sluis: 19.30 uur Ds. C. Balk. St. Anna ter Muiden: 18 uur Ds. C. Balk. St. Kruis: 18 uur Ds. L. S. Blom. Waterlandkerkje: 19 uur Ds. W. B. Bergsma. IJzendiike: 19 uur Ds. C. van Evert. Zuidzande: 19 uur Ds. J. Eijgen- daal. DINSDAG 1 JANUARI 1963 Nieuwjaarsdag Aardenburg: 10.30 uur Ds. L. S. Blom. Biervliet: 10.30 uur Ds. W. S. Evenhuis. Bieskens: 10 uur Ds. L. Spaans. Hoofdplaat: 10 uur Eerw. Heer H. J. Begeer. Nieuwvliet: 10 uur Ds. Joh. Bre- zet. Oostburg: 11 uur Ds. W. S. Hugo van Dalen. Retranchement: 10 uur Eerw. Heer Gust. M. C. de Vries. Schoondiike: 10 uur Ds. P. A. L. Brinkman. Sluis: 10.30 uur Ds. C. Balk. Zuidzande: 10.30 uur Ds. J. Eijgen- daal. DONDERDAG 3 JANUARI 1963 Groede: 15.30 uur huwelijksbeves tiging. FELLE BRAND IN LEEUWARDEN Een felle uitslaande brand heeft zaterdagmorgen de gros- sierderij en het lampekappen- atelier met de daarboven liggen de woning van de heer L. Hak- voort aan de Eewal te Leeuwar den totaal verwoest. De brand ontstond door het omvallen van een oliekachel in het atelier d..t op de benedenver dieping is gelegen. Brandende olie verspreidde zich over de vloer en het vuur vond gretig voedsel in het uiterst brandbare materiaal, waarvan de lampe- kappen worden gemaakt. Atelier en grossierderij stonden dan ook spoedig in lichtelaaie. Het vuur vond snel een weg naar 't woon huis van de familie Hakvoort op de bovenverdieping. Het gezin, bestaande uit man, vrouw en vier kinderen kon zich in veilig heid stellen. 1 in In minder dan 1 uur tijd brand de het pand volledig uit. Van de bedrijfsvoorraad en de inboedel kon niets worden gered. De brandweer had grote moeite om te verhinderen, dat de brand zich uitbreidde tot de aangren zende panden, waarvan de be- ners hun huizen reeds hadden verlaten. BUS GESLIPT: ACHTTIEN GEWONDEN Vrijdagochtend is op de Haaks bergerstraat nabij Boekelo een bus met arbeiders, die in de richting Enschedé reed, geslipt en tegen een stilstaande bus van de Gelderse Tramwegen gebotst. Hierbij liepen achttien personen verwondingen op. Drie arbeiders moesten in een ziekenhuis in Enschedé worden opgenomen, evenals een passagier, die naast de chauffeur van de arbeiders bus zat. De bus van de Gelderse Tramwegen werd slechts licht beschadigd. De arbeidersbus liep aan de voorzijde zware schade op. AUTO SLIPTE: ECHTPAAR UIT ROTTERDAM OM HET LEVEN GEKOMEN Op de rijksweg in de gemeente Deil in Gelderland is het echt paar Van GinkMusters uit Rot terdam bij een auto-ongeluk om het leven gekomen. De 70-jarige radiohandelaar J. van Gink en zijn 57-jarige echt genote mevr. Van GinkMusterd zijn met hun auto geslipt. Zij kwamen op de andere weghelft en zijn daar aangereden door een vrachtauto. Zij waren beide op slag dood. Hun stoffelijk over schot is naar het ziekenhuis in Zaltbommel overgebracht. Nederland ziet niets in een hervatting van het Europees politiek overleg De Nederlandse regering blijft van oordeel dat geen nut is te v machten van een hervatting van het overleg over de vorming van een Europese politieke unie, zolang geen zekerheid is verkre gen over de toetreding van En geland tot de Europese gemeen schappen. De minister van Bui tenlandse Zaken. mr. J. M. A. H. Luns, zegt dit in zijn memorie van antwoord op het voorlopige verslag van de begrotingscom missie voor Buitenlandse Zaken uit de Tweede Kamer en voegt eraan toe dat ook andere E.E.G.- landen tot het inzicht zijn geko men dat in deze periode van on zekerheid voortzetting van de discussies geen uitzicht op enig vruchtbaar resultaat kan hebben. De meningsvers-hillen betreffen niet louter organisatorische en redactionele geschilpunten, maar hebben een principiële achter grond. Zoals bekend, bestaat er tussen de Franse regering en de rege ringen van de andere leden-sta- ten een principieel verschil van inzicht omtrent doel en methode van het streven naar Europese eenheid. Quemoy De Chinese troepen op hst vasteland zullen op Oudejaars dag en Nieuwjaarsdag de be schieting van Quemoy en andere door de Chinese nationalisten bezette eilanden aan de kust sta ken om de verdedigers van deze eilanden in de gelegenheid te stellen de jaarwisseling te vie ren, aldus meldt het persbureau „Nieuw-China". Adenauer zond Nieuwjaarsboodschappen In een Nieuwjaarstelegram aan Sowjet-premier Chroestsjov heeft bondskanselier Adenauer de verzekering gegeven, dat W. Duitsland zal blijven streven naar verbetering der betrekkin gen tussen W.-Duitsland en de Sowjet-Unie. In een telegram aan premier MacMillan van Engeland, begin nend met ..Beste vriend", sprak Adenauer de hoop uit, dat de eenheid in de Westelijke gemeen schap in het komende jaar nog meer zal worden versterkt. „Ik vertrouw op de vriendschappe lijke banden tussen onze rege ringen en onze volkeren." In zijn boodschap aan presi dent De Gaulle van Frankrijk memoreerde de bondskanselier: „Het afgelopen jaar heeft het Duits-Franse genootschap beze geld. De vriendschap tussen on ze volkeren heeft in een mate, die alle verwachtingen heeft overtroffen, de goedkeuring van het volk verworven." In zijn boodschap aan presi dent Kennedy van de Verenigde Slaten spreekt Adenauer er zijn dank voor uit dat de vrije wereld aan het einde van dit jaar er sterker voor staat dan bij het begin van dit jaar. DAGLOONGRENS VERHOOGD De dagloongrens voor do socia le verzekeringswetten wordt met ingang van 1 januari verhoogd van 22 tot 24 gulden, aldus blijkt uit een in het Staatsblad ge plaatste maatregel van bestuur. Deze grens van 24 gulden heeft betrekking op de zesdaagse werkweek wordt de dagloon grens 28,80 gld. De dagloongrens is het maxi mumbedrag waarover de voor de afzonderlijke wetten geldende percentages voor premies en uit keringen worden berekend. Deze wetten zijn ongevallenwetten, de Werkloosheidswet, de Interim- wet Invaliditeitsrentetrekkers en de Ziektewet. TERNEUZEN Geboorten. 19 dec. Elizabeth, d. van Frangois den Doelder en Maria de Poot er, won. to Axel, Pironstr. 28. 20 dec. Brenda Victorina, d. van Lodeficus Alefoncius Strijdonk en Joanna Maria den Doelder, won. te Axel, Robertstr. 46: Francijntje Adriana, d. van Roelof Smit én Cornelia Johanna Noorddijk, won. te Antwerpen, Brouwersvlief 40. 21 dec. Christina Johanna, d. van Ge rard Johannes de Jong en Johanna Cornelia Dieleman, won. Lange Kerkstr. 25. 22 dec. Harold Desiré Franciescus, z. van Leon Josephus de Rooü en Rosa van den Bergen, won. Acaciastr. 12. 23 dec. Ronald, z van Cyriel de Decker en Cecilia Stephanie Amelie Blaakman, won. Schutlershofweg 8 a. 24 dee. Wen- dij Jeannette Cornelia, d. van An- tonie Jan Kolün en Jeanne Marin Christina Soors. won. Iepenlaan 58: Elisabeth Adriana, d. van Mattheus Reinier Dieleman en Elisabeth van der Spoel. won. te Axel, Coegors- polder P 141. Huwelijksaangiften. 24 dec. Pie- ter Cornells Tobias van der Hoe ven, 33 j., jm., won. te Utrecht, Maliesingel 62, en Rosette Alida Douoegieter, 39 j.. .id.; Francois Pierre Dooms, 23 .i., jm.. en Anna Elizabeth Vinke, IS j., ;jd. Huwelijksvoltrekkingen. 21 dec. Dingeman Scheele. 27 j., jm.. en Cornelia Krina Polderman. 23 i.. id. 27 dec. Pie'er van Meir, 38 j., jm., en Luci Marie Anna Krug- mann. 39 j., geh. gew. Overleden. 21 dec. Cornells Al- nhonsius Soietael, SO i.. echt.fr. van Pharailde de Vrieze. 22 dec. Chris tina Johanna de Jong, oud 12 u., d. van Gerard Johannes de Jong en Johanna CorneUa Dieleman; Jozi- "a de Pooter, 83 j., goh. gew. met ■tacoh Dieleman. won te Hoek. 23 dec. Virgenie Maria Lauret. 80 j., neh. gew. met Casingev Ranmw'on, won. te Philippine: Oscar Alois Tal- hoorn, 49 i., echtg. van Germ a ine Maria Alnhonsina van de Calseilde. "•on. te Zuiddorpe: Gnsbert Boer, 77 j., echtg. van Santina Mieras, won. te Axel. 24 dec. Sara Scheele, 47 j., ongeh.,'won. le Zaamslag. TERNEUZEN Gedurende het Hidvak van 19 tot en met 27 dec. heeft zich in deze gemeente gevestigd: W. A. P. van der Pol, Middenstr. 99, van Haarlem. Vertrokken E. Burggraaff, Beukenstr. 16, naar Doetinchem; J. P. de Regt, Gera- niumstr. 32, naar Rotterdam; M. N. Zandee, Herengracht 9, naar 's-Heer Arendskerke; W. P. M. de Schepper. Merelstr. 9, naar Koe wacht: W. Bouw, Emmalaan 1, naar Brielle en L. B. van Kerk- voorde, Pierssenspolderstr. 76, naar Zaamslag. President Tito van Zuid-Sla- vië heeft zaterdag op een bij eenkomst van arbeiders in een metaalfabriek te Belgrado ver klaard, dat Chroesjtsjov en hij elkaar „alles hadden verteld, wat zij op het hart hadden". „Ik zei legen Chroesjtsjov", aldus Tito, „dat Zuid-Slavië zijn buitenlandse politiek niet kan wijzigen. Zuid-Slavië geniet een groot prestige in de wereld, vooral in Azië en Afrika. Ik heb Chroesjtsjov uiteengezet, dat dit voordelig is voor ons, voor die landen in Azië en Afrika en voo" de hele vredelievende wereld. Zo draagt onze politiek ertoe bij om dat te bereiken waarnaar ook het Russische volk streeft, n.l. het behoud van de vrede', aldus Tito. President Tito zei, dat hij en Chroesjtsjov overeen waren ge komen om zoveel mogelijk te vermijden dat er dingen gebeu ren, die aanleiding zouden kun nen geven tot een slechtere ver standhouding tussen Zuid-Sla vië en de Sowjet-Unie. Ook wa ren zij het erover eens gewor den, dat zij minder prettige voor vallen niet moesten dramatise ren maar zouden trachten, deze op realistische wijze tegemoet te treden. De Zuidslavische president voegde daaraan toe: „Ik weet, dat ik niet iedereen in Zuid-Sla vië die geen vriend is van het socialisme de mond kan snoeren of kan voorkomen, dat men er iets uitflapt. Maar wij hebben het recht, zowel ik als U allen om op te treden tegen diegenen die zich daar geregeld schuldig aan maken. Ik mag er nog wel even op wijzen dat wij, als zo iets gebeurt, de zaak niet moeten opblazen." Volgens sommige waarnemers doelde Tito met deze laatste op merking op de kwestie-Djilas. Deze voormalige vice-president van Zuid-Slavië werd in mei van dit jaar tot ruim acht-en-een- half jaar gevangenisstraf veroor deeld wegens het onthullen van officiële geheimen in een boek getiteld: „Gesprekken met Sta lin". De Zuidslavische president zei ook nog, dat zijn land niet be lust is op „vleierij" die vaak uit verschillende hoeken komt en gebaseerd is op de stelling, dat Zuid-Slavië zijn eigen, bijzonde re, socialisme heeft, dat voor niet-socialistische landen wel enigszins aanvaardbaar is. „Wij willen een werkelijk socialisti sche gemeenschap, verhoudingen die karakteristiek zijn voor so cialistische landen. Onze samen werking met alle andere landen heeft hier niets mee te maken", zo zei hij. sunroof Export Geheel compleet, incl. verwarming, defrosters, ruitensproeiers e.d. lmportrice: J. Leonard Lang's Automobielbedrijven N.V..Amsterdam Levenslang geëist tegen Westberlijnse tunnelgraver Voor het Oostduitse hoogge rechtshof in OostTerlijn is vrij dag levenslang gevangenisstraf geëist tegen de 24-jarige West- Berlijner Harry Seidel, die op 16 december werd aangehouden toen hij via een tunnel uit het Westelijke stadsdeel in Oost-Ber- lijk kwam om zijn familie naar het Westen te helpen. Volgens een in West-Berlijn wonend familielid van Harry worden diens moeder en vier broers en zusters in Oost-Duits- land gevangengehouden. Zijn 58- ■jarige moeder zou tot anderhalf jaar gevangenisstraf zijn veroor deeld. Harry Seidel had met een groep West-Berlijners een gang van 70 meter naar Oost-Berlijn gegraven. Godsdienstige relletjes in Dominikaanse republiek In Palma Sola, provincie San Juan, hebben zich vrijdag bot singen voorgedaan tussen aan hangers van een fanatieke gods dienstige sekte, die zich „Los Mellizos" (de tweelingen) noemt, en de politie. Volgens nog niet bevestigde berichten, zouden hierbij tachtig slachtoffers zijn gevallen en meer dan duizend arrestaties zijn verricht. Het ministerie van Defensie deelde mede, dat een generaal door leden van de sekte met knv ipels werd doodgeranseld. Ook twee hoofd-officieren van de politie behoorden tot de slacht offers. Commentaar van de van Windsor hertog De hertog van Windsor heeft vrijdag gezegd dat het rapport van de hertog van Cöburg aan Hitier, waarin deze onder meer vermeldde dat koning Edward een alliantie tussen Duitsland en Groot-Brittannië een „dwingende noodzaak" vond, is „verdraaid om bij Hitler in de gunst te ko men". Het rapport is nu gepu bliceerd in het jongst verschenen deel van in beslag genomen Duitse documenten. De hertog van Windsor zei dat het over het algemeen een verkeerde in druk" geeft. In een door het secretariaat van de hertog in Parijs uitgege ven verklaring wordt het rapport absurd genoemd. „Hoewel er in deze berichten veel onjuistheden voorkomen, moet er aan worden herinnerd dat de hertog, met de meerderheid van het volk aan wie het belang van Groot-Brit tannië ter harte ging, streefde naar enig onderling begrip met Duitsland, ondanks het feit dat Hitier aan de macht was, om de ramp van een tweede wereldoor log te voorkomen." MAANDAG 31 DECEMBER HILVERSUM I: 7.00 Nws.; 7.10 Dagopening; 7.25 Kiass gram. muz.; 7.35 Sportuitslagen van zaterdag; 7.45 Radiokrant; 8.00 Nws.; 8.15 Gew. muz.; 8.30 Lichte gram. muz.; 9.00 Voor de zieken;' 9.35 Waterstanden; 9.40 Voor de vrouw; 10.10 Oude muz. 10.20 Theologische etherleer gang; 11,05 Sopraan met piano begeleiding; 11.35 Lichte gram. muz.; 12.25 Voor boer en iuin- der; 12.30 Med. voor land- en tuinbouw; 12.44 Instr. licht kwin tet; 12.53 Gram. muz.. eventueel actualiteiten; 13.00 Nws.; 13.15 Licht ensemble; 13.45 Lichte gram. muz.; 14.05 Instr. succes sen uit 1962; 14.30 Samen uit. sa men thuis, gev. progr.; 15.40 Lichte gram. muz.; 16*00 Bijbel- overdenking; 16.30 Strijkkwar tet; 17.00 Voor de kleuters; 17.15 Koorzang en lichte orkestmuz.; 17.50 Regeringsuitz.18.00 Orgel spel; 18.30 Mot band en plaat voor u paraat; 18.50 Nws.; 19.00 Oudejaarsavond kerkdienst; 20.00 Kamerorkest en solist 20.35 Gew. muz.; 21.15 Dc scha duw van gisteren, jaaroverz. 22.15 Lichte muz.; 23.00 Nws.; 23.10 Klein koor, kamerkoor en vocaal ensemble; 23.30 Zo sprak de tijd, en wij..., toespraak; 23.45 Omroeporkest; 23.58 Lez. psalm 90; 24.00 Klokgelui en ha vengeluiden; 0.01 Klass. gram.; muz.; 0.30-2.00 Gev. gram. muz. HILVERSUM II: 7.00 Nws.; 7.10 Ochtendgymn.; 7.20 Lichte gram. muz.; 8.00 Nws.; 8.15 Amu- sementsmuz.; 9.00 Gymn. voor oudere luisteraars; 9.10 De groenteman; 9.15 Klass. kamer- muz.9.40 Morgenwijding; 10.00 Arbeidsvitaminen; 10.50 Voor de kleuters; 11.00 Voor de vrouw; 12.00 Licht instr. ensemble; 12.30 Med. voor land- en tuinbouw; 12.33 Voor ons platteland, lez.; 12.40 Chansons; 13.00 Nws.; 13.15 Med.. eventueel actueel of gram. muz.; 13.25 De Effectenbeurs in 1962, lez.; 13.30 Lichte muz.; 14.00 Kinderkoor; 14.25 Lichte orkest muz.; 14.45 De geschiedenis van een boek, lit. progr.; 15.10 Radio Matinee16.20 Lichte gram. muz.; 16.45 Toen zandkorrels vielen, sprookje voor de jeugd; 17.15 Gram. muz. voor de jeugd 18.00 Nws.; 18.15 Pol. lez.; 18.25 18.50 Radiokroniek; 19.00 Nws.; Amateursprogr.; 18.50 Lichte gram. muz.; 19.00 Doopsgezinde Oudejaarsavonddienst; 20.15 Even omkijken, licht progr.; 20.45 Dit jaar, lez.; 20.55 Nws.; 21.00 Zing met ons mee; 21.30 Met Henri Knap de draaideur door: Oudejaarsavondprogr. met veel muz.; 22.15 Nws. en med.; 22.30 Oudej aars-Gastenavond gev. progr.; 00.30 Toespraak; 00.35-02.00 Oudejaarsnachtbal. BRUSSEL (VI.): 12.00 Nws.; 12.03 Lichte muz.; 12.30 Weerbe richt; 12.35 Landbouwkroniek; 12.42 Pianorecital; 12.50 Beurs- ber.; 13.00 Nws.; 13.15 Kamer- muz.; 14.00 Lichte muz.; 14.45 Kamermuz.; 15.15 Kamermuz.; 16.00 Beursber.; 16.06 Voor de zieken; 17.00 Nws.; 17.15 Zang en piano; 17.50 Lichte orkestmuz.; 18.00 Protestantse uitz.; 18.15 Gram. muz.; 18.18 Paardesport- ber.18.20 Voor de soldaten 19.40 In en om de opera; 20.00 Gev. progr.; (Om 22.00 Nws. en om 23.00 Nws.;) 23.55 Nieuws. Televisieprogramma's NED T. V.: 15.30-17.30 Eurovi sie: IJshockeytournooi om de Spengler Cup te Davos; 19.30 Jaaroverzicht (buitenland); 20.00 Journaal en weeroverzicht; 20.20 Zendtijd pol. partijen: C. H. U.20.30 Als de tros wordt losgebeten, speelfilm; 21.25 Waar blijft de tijd?, gev. progr.; 22.30 Pilmintermezzo; 22.55 Jaarover zicht (binnenland); 23.25 Instr. kwartet; 23.50 Oudejaarsavond toespraak; 24.00 Pauze; 0.15-1.00 Doe 'ns wat meneer Sonneveld, show. BELGIË (VI.): 15.30-17.30 Eurovisie Davos: IJshockeytour nooi; 19.00 Progr. voor de jonge ren 19.30 Stalen zenuwenMist letoe; 20.00 Nws.; 20.15 Nieuw jaarstoespraak door de directeur generaal; 20.25 Oudejaarsavond- revueprogr.; 21.55 Jij hebt geluk bij de vrouwen, gefilmd T.V.- showprogr.; 22.45 Boulevard, amusementsprogr.23.30-00.30 Oudejaarsavondviering. t. b. v. Trinlteits Kerk, Terneuzen 97. „A-al-alleen naar binnen," stottert de gids verschrikt. „Nee met z'n tweeën natuurlijk," gromt Svein handenwrijvend. „Leuk om zogezegd de boel daar een beetje op stelten te zetten". De gids kijkt van de een naai de ander of hij nu plotseling ont dekt dat hij mot gekken te maken heelt. „Maar ik wee' die tunnel niet eens" hapert hij „Dan zoeken we ernaar," zegt Eric grimmig. „En één van jullie gaat terug om mijn krijgers en zoveel mogelijk van jouw volk hierheen tc halen." Terwijl Eric's kleine troepje be hoedzaam in de bosjes rondom de burcht doordringt is de piraten- bende er inmiddels naar harde strijd in geslaagd, hot bijgebouw van de stenen toren binnen te dringen. Skapti's mannen zijn her en der gevlucht en het lijkt er veel op dat de piraten de strijd gewonnen hebben. „Zo en nou klein makkertje," gromt de hoofdman, „wijs mij de kamers van heer Skapti. Jij zal mij eens fijn vertellen waar hij zijn muntjes verstopt heeft." Met een trillende vinger wijst Egil op een smal trapje naar bovenen dat is al voldoende I om de ketels in beweging tc zet ten. Dc knaap laat ze aan zich voor bijgaan, dan schiet hij snel weg in een nis en haast zich met kloppend hart in de richting van de kerker deur. Nu komt voor hem het ge vaarlijke werk DINSDAG 1 JANUARI HILVERSUM I: 8.00 Nws.; 8.15 Kiankjuwelen; 9.00 Groeten van zeevarenden, onderbroken door muz.; 9.35 Waterstanden; 9.40 Morgenwijding; 10.00 Popu laire klass. muz.; 10.30 Voor de kinderen; 10.50 Voor de kleuters, 11.00 Amateursprogr.; 11.30 Le venskunst, lez.; 11.45 Zang en piano; 12.00 Toespraak; 12.05 Ot kestonparade; 12.30 Med. voor land- en tuinbouw; 12.33 Johan Willem Friso Kapel; 13.00 Nws.; 13.10 Med., eventueel actueel of gram. muz.; 13.15 Gram. muz. voor de jeugd; 13.45 Dixieland- orkest; 14.05 Agenda 63klank beeld over de plannen van Ne derland in het komende jaar; 14.45 Radio Filharmonisch orkest en solist; 15.35 De geschiedenis van oen boek, lit. progr.; 16.15 Dansorkest met zangsolist.; 17.00 Sportrovue; 17.15 Voor de jeugd; 17.55 New York calling; 18.0G Nws.; 18.15 Eventueel actueel; 18.20 Gram. muz.; 18.30 Radio- Volks-Universiteit19.00 Voor de kinderen; 19.05 Paris vous parle; 19.10 Zwerftochten door opera- land; 20.00 Nws.; 20.05 Klank- Omrankte levens; 21.15 Leert uw buurtjes kennen, hoorspel; 22.00 Israëlisch kamerorkest; 22.30 Nws.; 22.40 Actualiteiten; 23.00 Concertgeb.-orkest23.55-24.00 Nieuws. HILVERSUM II: 8.00 Nws.; 8.15 Oude muz.; 8.25 Inl. hoog mis; 8.30 Hoogmis; 9.30 Nws.; 9.45 Massale koorzang; 10.00 Geref. kerkdienst; 11.30 Vocaal ensemble met orgelbegeleiding; 11.45 Kerstoratorium; 12.15 Klass. gram. muz.; 12.50 Een woord ter overweging bij het be gin van het nieuwe kalenderjaar, lez.; 13.00 Nws. en mededelingen voor land- en tuinbouw; 13.10 Medaillon: fragm. uit het klass. en romantische repertoire; 13.50 Mannenkoor, solist en orgel; 14.45 Wat denkt u ervan?, critie, ken; 15.45 Voor de jeugd; 16.3C Religieuze uitz.; 17.00 Pr ome nat de-orkest en koor; 17.45 Rege ringsuitz.; 18.00 Lichte gram, muz., afgewisseld met nieuw jaarsgroeten van zeevarenden; 18.30 Literair klankbeeld; 19.30 Franse chansons; 19.45 Nws.; 20.00 Die Fledermaus, operette; (20.45-21.00 le pauze; gram. muz. 22.3022.40 2e pauze Nws); 23.30 Saxofoon kwartet; 23.55-24.00 Nieuws. BRUSSEL (VI.): 12.00 Nws.; 12.03 Lichte muz.; 12.30 Weerbe richt; 12.35 Gev. muz.; 12.50 Pro- grammaoverz.; 13.00 Nws.; 13.15 Voor de soldaten; 14.00 Nws.; 14.03 Operafragmenten15.30 Ka mermuz.; 16.20 Lichte muz.; 17.00 Nws.; 17.10 Gev. muz.; 18.00 Nws.; 18.03 Symfonische muz.; 19.00 Nws.; 19.30 Amuse- mentsmuz.; 20.00 Hoorspel; 20.55 Jazzmuz.; 22.00 Nws.; 22.15 Ka mermuz.; 23.00 Nws.; 23.05 Dans- muz.; 23.55-24.00 Nieuws. Televisieprogramma's NED. T.V.: 12.15-13.25 Eurovi sie: Nieuwjaarsconcert door de Wiener Philharmoniker m.m.v. ballet; 13.30 Eurovisie; Skieën; direkte reportage van interna tionale wedstrijden schanssprin gen te Garmisch-Partenkirchen; 15.30-16.15 Sport in beeld 1962; 19.30 De actuele camera, filmbe spreking; 20.10 In AVRO's Tele- vizier; 20.30 Caterina Valcnte Show; 21.35-22.20 Ballet. BELGIË (VI.): 12.15 Nieuw* jaarsconcert (Eurovisie); 13.30- 15.30 Eurovisie Garmisch-Parten kirchen skispringen; 19.00 Het jaar 1962 in beeld; 19.30 De sta len kringloop, reportage; 20.00 Nws.; 20.15 Het manneke; 20.20 De gebroken pijl, speelfilm; 21.50 The swinging years, film reportage; 22.35 Nieuws. RCH—WAGENINGEN AFGELAST De enige voetbalwedstrijd, die dit weekeinde in Nederland zou worden gespeeld, de bekeront moeting RCHWageningen is in verband met de slechte weers omstandigheden afgelast. OOI DE ZEEUWSE TITEL LANGEBAAN Cor de Kreek is zaterdag in Middelburg als eerste geëindigd in de wedstrijden om de geweste lijke titel van Zeeland. Ofschoon er weinig belangstelling bij de Zeeuwen bestond, werden er en kele fraa^p prestaties verricht. Een grote verrassing was het rij den op de 5000 meter van Gerrie Lamers, die met een tijd van 9.38.1 een nieuw Zeeuws record vestigde. De tweede aankomende op alle nummers was Jaap de Roo, een broer van de bekende wielrenner Jo de Roo, die de spor tieve eer van zijn familie ook op schaatsgebied hoog hield. De uitslagen luiden: 500 meter: 3. Cor de Kreek 'Ril- land-Bath) .51 sec.; 2. Jaap de Roo (Schore) 51.5; 3. Kees de Jager (Wolphaartsdijk) 52. 1500 meter: 1. De Kreek 2.45.4; 2. De Roo 2.49.8; 3. Kees de Ja ger 2.52.1. 5000 meter: 1. Gerrie Lamers (Kloetinge) 9.38.1 (nieuw re cord); 2. De Roo 9.47.7; 3. Jaap L. de Jager (Kapelle) 9.57.5. Eindklassement: 1. De Kreek 166.373 2. De Roo 166.870 3. Jaap L. de Jager 171.250 pnt.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 11