Katanga zit Verenigde Staten hoog Het weer Breuk tussen directie en vliegers van de K.L.M. Ernstig treinongeluk in Guatemala Raclio De Koek Amerikaanse Polaris-raketten op Britse duikboten HOOGWATER ZON- en Ma 4 MCJf WEERBERICHT Alleen 't beste... Binnenvering Fmnloering bij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie, adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 01150 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,per kwartaal: per maand f 2.per week 48 et. T.osse nrs 9 et. DE VRIJE ZEEUW ZATERDAG 22 DECEMBER 1962 19e Jaargang Nr 5794 Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma F. J. van de sande te Terneuzen Adverter^feprijs per mm 16 et; minimum per adverpvfltie f2.40. Rubriek: Kleine Advertenties tiréén handels- advertenties): 5 regels fl,10. Tedere regel meer 22 ct. Kleine Advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties te 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. De Verenigde Naties zullen nooit veel hoop gesteld hebben op een poging Tsjombe op de knieën te krijgen door zijn koper- uitvoer te torpederen, maar secretaris-generaal Oe Thant heeft1 toch de voornaamste af nemers van Katangees koper het voorstel gedaan dit produkt te boycotten. Het Britse antwoord was op zijn zachtst gezegd niet helemaal vrij van dubbelzinnigheid: Lon den opperde dat intussen toch het gesprek tussen de Katangese machthebbers en de regering in Leopoldstad wel aardig op gang gekomen was en dat het mis schien niet verstandig was door een boycot van koper de sfeer daarbij te bederven, kortom zei zij het niet rechtstreeks nee, meneer Thant. Oe Thant heeft na deze be schaafde bruskering niet lang nodig gehad om tot een volgen de stap te komen. President Kennedj' deelde mee dat hij op verzoek van de secretaris-gene raal een militaire missie naar Kongo zou sturen, die daar zal nagaan wat de troepen van de V. N. aan materieel nodig heb ben. En Kennedy liet doorsche meren dat hij bereid was bij Ie springen als het voornaamste gebrek mankracht zou blijken te zijn. Dat is taal die Tsjombe meer de oren zal doen spitsen clan dreigementen met boycot. DE ELASTIEKEN DIPLOMAAT Tsjombe is een meester ge bleken in het rekken van confe renties. Pas als er helemaal niet meer te rekKen viel deed hij een concessie, waarvan hij dan we] weer zovel stof tot praten maakte, dat weer geruime tijd kon verglijden. Zijn laatste con cessie is, dat hij zegt akkoord te gaan met de eis der V. N. dat hij de helft van het geldelijk gewin dat. de Union Minière in de Ka tangese kas brengt, afstaat aan de nagenoeg failliete centrale regering. Maar tussen akkoord gaan »n het akkoord uitvoeren is vooral bii Tsjombe een lange weg. Een weg die naar hij hoopt lang ge noeg zal zijn om Adoela, de pre mier in Leopoldstad. ten val te brengen. En dan ziet hij wel weer verder te praten, liefst van voren af aan. En de kans van die val is er inderdaad. Vooral van linkse zijde, de aanhangers van wijlen Loemoemba die Tsjombe nog al tijd de moord op hun leidsman verwijten, wordt Adoela heftig aangevallen dat hij nog steeds geen kans heeft gezien de cen- -ile republiek te herstellen. Ook dat hij ingestemd heeft met een federale staatsstructuur, een tegemoetkoming aan een eis van Tsjombe. wordt hem kwalijk ge nomen. Misschien niet helemaal terecht, want Adoela is ook tot op grote hoogte afhankelijk van de wensen van de Verenigde Naties: hij heeft geen hand. laat staan dat hij een vuist kan ma ken. HET RODE GEVAAR Juist, omdat de Verenigde Sta ten en de meeste Westerse lan den -achter Adoela staan en de anderen als Engeland een beetje halfslachtig achter zowel Adoela ais Tsjombe, is voor deze linkse elementen Rusland hun enige logische medestander, die Tsjom be veracht en geen deel wil heb ben aan de activiteiten van de V. N. in Kongo. Wat Washington wil verhoe den is dat de redelijke Adoela voor hem moet wijken, waarna haast onvermijdelijk een regiem aan de macht komt dat erop los wil trekken tegen Katanga en dan graag met morele en mili taire steun van de U. S. S. R. Hoe hoog Kennedy deze zaak opneemt blijkt er ook wei uit, dat hij dit punt 't eerst met pre mier MacMillan heeft behandeld, tijdens hun gesprek op de Ba- hama's. (Nadruk verboden.) 17 doden; 40 gewonden Bij een van de ernstigste trein ongelukken die ooit in Guatema la zijn voorgekomen zijn donder dag 17 mensen omgekomen en 40 gewond, van wie verscheidene ernstig. Het ongeluk gebeurde in het station van Buenavista, 70 kilo meter ten zuiden van Ciudad Guatemala. Een goederentrein reed daar van achteren op een stilstaande personentrein waar- Noordstraat 103 - Telefoon 3136 Terneuzen DF WINTER WINT TERREIN Het KNMI. deelt mede: Het Europese weergebeuren wordt door verscheidene druk- s'-stemen beheerst. Eerstens is er een omvangrijk gebied van hoge luchtdruk, met zwaartepunt ten zuidoosten van Finland, dat ge heel gevuld is met koude lucht, waarin Pnien meer dan 20 graden vorst meldt. Duitsland 10 tot 15 graden. /f ZATERDAG 22 DECEMBER Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m 10.42 11.17 11.57 0.07 n.m. 11.18 11.53 12.33 12.43 ZONDAG 23 DECEMBER Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. n.m.. 11.25 11.34 12.09 0.40 12.49 0.50, 12.59 MAANDAG 24 DECEMBER v.m. n.m.. Breskens 0.02 12.19 Terneuzen 0.37 12.54 Hansweert 1-47 1.34 Walsoorden 1.27 1.44 ZON MAAN op onder op onder 22 8.46 16.31 3.37 14.21 23 8.47 16.31 4.43 14.44 24 8.47 16.32 5.50 15.11 25 8.48 16.32 6.57 15.45 27 8.48 16.34 9.01 17.18 28 8.48 16.35 9.53 1S.20 D~ voorposten van deze koude handhaafden zich boven Noord oost-Nederland. waar bovendien de gevallen sneeuw op de lan derijen voor een groot deel is blijven liggen. Een tweede hoge- drukgebied, van iets mindere al lure, bevindt zich met zijn kern bij Zuid-Ierland: eromheen stroomde oceanische lucht via Schotland en de Noordzee naar Zuidwest-Nederland, waar de temperaturen in de middag nog 8 graden bedroegen. De vorstgrens strekte zich der halve over Nederland uit in een Zuidoostelijke richting. Zij ver loopt naar Oostenrijk, waar in de avond de restanten van een depressie, die langs deze vorst grens naar het zuidoosten trok, nog uitgebreide sneeuwval ver oorzaakte. Het laat zich aanzien dat het Birtse hogedrukgebied een ver sterking zal vormen voor het Westrussische. Dit houdt In dat in ons gehele land de wind ge leidelijk noordoostelijk zal wor den en de vorst zich daarbij ook tot over het zuidwesten zal uit breiden. Vermoedelijk duurt de vorst ook zondag voort. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Blit, geldig tot zaterdagavond. Noordoostelijke wind In het noordoosten van het land opklaringen, die zich lang zaam naar het zuidwesten uitbrei. den Elders vooral aanvankelijk nog veel bewolking. Merendeels matige noordoostelijke wind. Lichte vorst in het noordoosten: elders temperaturen om 't vries punt. van onder het geweld van de bot sing drie wagons totaal verspllin- terd werden. Vinogradov tijdens persconferentie Sowjet-Unie is liet met de Ver. Staten over alles eens wat de kwestie Duitsland betreft, behalve over het bezettingsregiem De ambassadeur van de Sovv- jet-Unie in Parijs, Vinogradov, heeft op een lunch van de buiten landse persvereniging in Parijs gezegd, dat de Sowjet-Unie het eens is met de Ver. Staten over alles wat de kwestie-Duitsland raakt, behalve over het bezet ting en de aanwezigheid van Wes telijke troepen in West-Berlijn. Vinogradov verklaarde dit in antwoord op de vraag op welke punten toenadering is bereikt tussen de Amerikaanse en Rus sische zienswijzen tijdens de be sprekingen die de laatste tijd zijn gevoerd. Op vragen over de huidige betrekkingen tussen de Sowjet-Unie enerzijds en China en Albanië anderzijds zei de Rus sische ambassadeur dat op staatsniveau de betrekkingen goed waren, maar dat er ver schillen van meningen waren tus sen de twee communistische par tijen. Hij legde er de nadruk op, dat de Sowjet-Unie meer dan 40 jaar geleden haar revolutie heeft gehad terwijl China nog een land is met revolutionair elan. „Maar men moet geduldig zijn om de vrede te kunnen vestigen, het geen de belangrijkste taak is", aldus Vinogradov. Hij zei niet over inlichtingen te beschikken dat China kernbommen heeft. Het vraagstuk van een vredes regeling met Duitsland was tot rijpheid gekomen en moest opge lost worden. Als de Westelijke mogendheden niet bereid waren het sluiten van een vredesver drag te vergemakkelijken, zou dit met Oost-Duitsland alleen ge sloten worden. De Sowjet-Unie streefde naar een wederzijds aan vaardbare oplossing en bleef de Westelijken uitnodigen tot het tekenen van één of twee vredes verdragen. De hereniging is volgens Vino gradov een zaak van de Duitsers zelf. In elk geval wilde de Sow jet-Unie een streep halen door de tweede wereldoorlog, die reeds zeventien jaar achter de rug is. Wat de Frans-Russische cul turele en economische betrekkin gen betreft merkte Vinogradov op. dat deze zich zeer sterk ont wikkeld hadden. Hij hoopte, dat dit eens ook met politieke betrek kingen zo zou zijn. ..Als onze be trekkingen met Frankrijk goed zijn, zal er geen oorlog zijn." In verband met het vraagstuk- Cuba zei Vinogradov, dat ten slotte niemand heeft gecapitu leerd en alle betrokken par tijen concessies hebben gedaan. Cuba was gebleven wat het was en er was plechtig beloofd, dat er geen invasie van Cuba zou plaatshebben. De Russische am bassadeur constateerde dat pre sident Kennedy van goede wil is en vrede wil. 9°ed rv genoeg! 1jooifwiël Schuimrubber hazet fabrieken zevenbergen Amerikaanse militaire missie in Leopoldstad aangekomen De Amerikaanse militaire mis sie onder leiding van generaal Lewis Truman is in Leopoldstad aangekomen. De missie werd be groet door leden van de Ameri kaanse ambassade. In een communiqué is gezegd, dat de missie naar Kongo is ge komen om na te gaan wat voor Amerikaanse militaire uitrus ting de strijdkrachten van de Verenigde Naties in Kongo zou den kunnen gebruiken. Geen overlevenden van ramp met Braziliaans vliegtuig Een reddingsploeg heeft geen overlevenden gevonden van het ongeluk met het passagiersvlieg tuig van de Braziliaanse lucht vaartmaatschappij Panair do Brasil, dat vorige week vrijdag in Noord Brazilië neerstortte. Het toestel, een Constellation, had drie en veertig passagiers en zeven bemanningsleden aan boord. De ploeg was bijna een week onderweg geweest naar de plaats van h geluk, in ontoe gankelijk gebied van oerwoud en moeras. DE GAULLE DECOREERDE NORSTAD President Charles De Gaulle heelt donderdag tijdens 'n plech tigheid in Parijs aan de schei dende opperbevelhebber van de NAVO-strijdkrachten in Europa, generaal Eauris Norstad, de ver sierselen van het Grootkruis van het Legioen van Eer uitgereikt. HET AUTO-ONGELUK VAN PRINS BERNHARD IN 1937 Als resultaat van het onder zoek dat op verzoek van Z.K.H. de Prins der Nederlanden werd ingesteld naar tK juiste toedracht van het auto-ongeval, dat hem op 29 november 1937 op de rijks weg AmsterdamHet Gooi nabij Diemen is overkomen, heeft het secretariaat van de Prins het vol gende meegedeeld: 1. Dat er geen enkele reden is aan te nemen dat de chauffeur van de zandauto, de heer D. Zweerus, onder invloed van het gebruik van alcohol geweest zou zijn ten tijde van het ongeluk. 2. Dat het ongeluk niet aan zijn schuld te wijten was. Wellicht was het ongeval te voorkomen geweest indien de maatregelen ter beveiliging van het verkeer bij de uitrit, die op de datum van het ongeval voor het eerst werd gebruikt, doelma tiger waren geweest. De voorstelling van de toe dracht van het ongeval, voorko mende in het boek van Alden Hatch, berust op mededelingen die aan de Prins destijds in het Burgerziekenhuis te Amsterdam gedaan werden. Zijne Koninklijke Hoogheid be treurt dat hij op grond van deze mededelingen 25 jaar lang ten onrechte de heer Zweerus als diegene heeft beschouwd, die dit ongeluk veroorzaakte en zal er voor zorgen dat het een en ander in een volgende druk van boven genoemd bo'ek zal worden gerec tificeerd. Vliegers gebelgd over inkrimping van het West-Indisch bedrijf zonder medeweten Een dreigende breuk tussen de directie en de vliegers van de K. L. M. heeft de moeilijkheden, waarmede de maatschappij toch al kampt, nog vergroot. Gebelgd over de directie, die de vereni ging van K. L. M.-vliegers over de inkrimping van het West- Indisch bedrijf pas inlichte, na dat dit nieuws via de pers we reldkundig was gemaakt, heeft het bestuur van de vereniging na rijp beraad besloten het normale overleg met de directie op te schorten, totdat er een beter kli maat is geschapen. Dinsdag j.l. maakte de K. L. M. bekend dat van de 600 perso neelsleden in de West circa 150 zullen moeten verdwijnen. Bo vendien geeft de K. L. M. het vliegen met DC-6-machines in de West op ten gunste van Con- vair 880 straalvliegtuigen van de Venezolaanse luchtvaartmaat schappij Viasa, waarmede de K. L. M. in de West nauw samen werkt. Weliswaar verwachten de vlie gers niet dat uit deze maatrege len ontslag voor enkele hunner collega's zal voortvloeien, wel echter nemen zij aan dat alle K. L. M.-vliegers nu naar Neder, land zullen terugkomen en hier dus het reeds bestaande over schot zullen verhogen. Geen en kele gezagvoerder van de K. L. M. is namelijk opgeleid voor het vliegen op het type Convair 880. De K. L. M.-lijnen in de West zullen dus in het vervolg door vliegers van de Viasa worden be diend. Desgevraagd deelde men van de zijde van" de K. L. M. het vol gende mede: De directie van de K. L. M. be schouwt dit als een interne aan gelegenheid en heeft er geen behoefte aan hierover mededelin gen te doen. Britse instemming met de vervanging van Skybolt Uit welingelichte bron in Lon den is vrijdagochtend vernomen dat de Britse regering in begin- i sel heeft ingestemd met de ver- j vanging van de „Skybolt" door dc „Polaris". Communiqué van Kennedy en MacMillan In een communiqué, uitge geven na afloop van de bespre kingen tussen president Kennedy en premier MacMillan op de Bahama-eilanden, is vrijdag mee gedeeld, dat de Verenigde Staten Polarisraketen zonder atoom ladingen ter beschikking zullen stellen ten behoeve van Britse duikboten, op basis van conti nuïteit. In het gemeenschappelijk com muniqué wordt gezegd, dat pre sident Kennedy de Britse pre mier ervan in kennis heeft ge steld, dat hij besloten heeft de plannen tot vervaardiging van de Skybolt-raket voor Ameri kaans gebruik op te geven. De president gaf uiting aan zijn be reidheid tot voortzetting van de verdere ontwikkeling van de Skyboltraket als een gemeen schappelijk Brits-Amerikaans project, doch de Britse premier besloot van dit aanbod geen ge bruik te maken, met het oog op tot uitdrukking gekomen twijfel omtrent de vooruitzichten en ge. zien de onzekerheid omtrent de datum van voltooiing van de raket en de uiteindelijke kosten. De Verenigde Staten zullen de mogelijkheid van beschikbaar stelling van „bepaalde onder- houdsfaciliteiten" voor Britse duikboten die de Polarisraket ge bruiken onderzoeken, aldus het communiqué verder. De Britse regering zal de duikboten doen bouwen en de kernladingen voor de Polarisraketten leveren. De president en de premier waren het erover eens, dat een beslissing omtrent, de Polaris moet worden bezien in het breedst mogelijke verband, „zo wel wat betreft de toekomstige verdediging van het Atlantische bondgenootschap ais wat betreft de veiligheid van de gehele vrije wereld". Beide staatslieden kwamen tot de slotsom, dat deze kwestie gelegenheid heeft geschapen voor het ontwerpen van nieuwe regelingen voor de organisatie en controle van de strategische Westelijke verdediging en dat deze regelingen op hun beurt een belangrijke bijdrage zouden kunnen zijn voor de politieke sa menhang tussen de landen van het Navo-pact. Op voorstel van premier Mac Millan stemde president Kenne dy erin toe, dat in de onmiddel lijke toekomst een begin zou kunnen worden gemaakt met de ter beschikking stelling van een deel der bestaande strijdkrachten aan de Noord-Atlantische ver dragsorganisatie. Tot de voor de Navo bestemde strijdkrachten zouden kunnen behoren toewijzingen uit de Amerikaanse strategische strijd krachten, uit het Brits» bom menwerpercommando en uit de tactische kernstrijdkrachten die zich thans in Europa bevinden Deze strijdkrachten zijn bedoeld als onderdeel van een Navo- kernmacht, terwijl hun bestem ming met de plannen der Navo, aldus het communiqué. De op basis van liet Polaris- plan te vormen Britse strijd krachten zullen zijn bestemd als onderdeel van een NAVO kern macht. Ook zullen minstens ge lijkwaardige Amerikaanse strijd krachten beschikbaar worden ge steld voor opneming in een mul tilaterale Navo-kernmacht. De president en de premier zijn overtuigd, dat dit nieuwe plan de kernverdediging van het Westelijk bondgenootschap zal versterken, aldus het communi qué verder. In het communiqué wordt ook gezegd, dat het aanbod van de president om met de ontwikke ling van de Skybolt-raket verder te gaan, werd gedaan op de basis dat beide landen in gelijke mate in de verdere kosten zouden bij dragen. Premier MacMillan deelde aan president Kennedy mede, dat de aan de Navo toe te wijzen Britse strijdkrachten zouden worden gebruikt voor de internationale verdediging van het Westelijke bondgenootschap onder alle om standigheden, behoudens waar de Britse regering zou kunnen besluiten dat „hogere nationale belangen" op het spel staan. In een afzonderlijk communi» qué over de politieke vraagstuk» ken, die tijdens de driedaagse conferentie ter sprake kwamen, verklaren Kennedy en MacMil lan te hopen, dat de bevredigen de oplossing van de Cubaanse crisis de weg zal openen voor regeling van andere tussen het Westen en de Sowjet-Unie han gende vraagstukken. President Kennedy herhaalde het belang voor de Verenigde Staten bij „een spoedig en suc cesvol resultaat" van Engelands onderhandelingen inzake het lid maatschap van de E. E. G. Ook bevestigden de staatslie den nogmaals hun belang bij het bereiken van een „grondige en duurzame regeling, waardoor verzekerd wordt, dat Berlijn vrij en levensvatbaar blijft". De Britse en Amerikaanse woordvoerders, resp. Harold Evans en Pierrre Salinger, lazen na de uitgifte van de twee com muniqués de volgende verklaring voor: „De president en de pre mier zijn het or over eens, dat dit de meest blangrijkc en con structieve van hun besprekingen is geweest en zij zijn overtuigd, dat door haar bijdrage aan de- versterking van de kernverdedi ging van het Westelijk bondge nootschap, de Nassau bijeen komst een mijlpaal zou worden". Kennedy van Bahama's vertrokken President Kennedy is vrijdag uit Nassau naar Palm Beach in Florida vertrokken, waar hij met zijn gezin de kerstdagen zal door brengen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1