„Polaris"-raketten voor Engeland Het weer De toestand in Broenei Laatste vergadering E.E.G.-Engeland in 1962 HOOGWATER ZON- en M' WEERBERICHT Anti-Amerikaanse demonstratie in Elisabethstad VRIJDAG 21 DECEMBER 1962 19e Jaargang Nr 5793 Het Brits-Amerikaanse overleg te Nassau Skybolt"-programma te duur SOWJET-UNIE ZAL HANDELSMISSIE IN SJANGHAI OPHEFFEN KERSTTOESPRAAK VAN DE KONINGIN OP EERSTE KERSTDAG U-2 VLUCHTEN BOVEN CHINA Explosie op Noors schip voor Nederlandse kust DODELIJK ONGELUK IN STAATSMIJN EMMA VON HINKELDEY VEROORDEELD Bus stort van 45 meter e in een rivier in Peru hoogti AMERIKAANSE MILITAIRE MISSIE VOOR KONGO De politieke gevangenen in Oost-Duitsland AMERIKAANS MILITAIR VLIEGTUIG STORT OP HUIS SOMBERE VOORUITZICHTEN VOOR DE ENGELSE SCHEEPSBOUW RUSSISCHE OFFICIER DIE VOOR DE AMERIKANEN SPIONEERDE AANGEHOUDEN Frankerine bij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie, adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 01150 2073 Gironummer 33150 Abonnementsprijs: ƒ6,— oer kwartaal: per maand f2.per week 43 et. Losse nrs 9 et. DE VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. 3. van ne sande te Terneuzen AfJVerWnneprllS p--Imuinuam t— advertentie f 2,40. Rubriek: Kleine Advertenties (jWn handels, advertenties): 5 regels ƒ1,10. Tedere regel meer 22 ct. Kleine Advertenties bij vooruitbetaling, v ermeiding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties te 's namiddags 2 uur. voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. 55 Donderdag is te Nassau, de hoofdstad van de (Britse) Baha- ma-eilanden, van welingelichte zijde vernomen dat president Kennedy en eerste minister MaiMillun heden een overeen komst hopen te tekenen, waarbij Groot-Brittannië de beschikking zal krijgen over de duikbootraket Polaris in 'plaats van de door vliegtuigen af te vuren Skybolt- raket, waarvan de vervaardiging in de praktijk te kostbaar is ge bleken. MacMillan heeft voor vandaag een bijeenkomst van het Britse kabinet belegd, teneinde zijn mi nisters bijzonderheden over het verwachte akkoord te kunnen meedelen. Van dezelfde zijde wordt nog vernomen dat er geen volledige overeenstemming tussen Groot- Brittannië en de Verenigde Sta ten bestaat over de vraag of de vraag of de produktie van de Skybolt moet worden gestaakt. Kennedy en MacMillan hebben, nadat zij donderdag opnieuw over dit vraagstuk hadden ge sproken, de Britse en de Ameri kaanse minister van Landsverde diging, Thorneycroft en McNa- ma ra, opgedragen de tekst van een overeenkomst op te stellen. De ministers zullen hierbij door deskundigen worden bijgestaan. De overeenkomst zal, naar verluidt, sterk tot in bijzonder heden afdalen. Men verwacht dat zij zowel door het Britse parle ment als door heet Amerikaanse congres zal worden bekrachtigd. Er bestaat weinig twijfel aan dat Kennedy het geheel eens is met MacMillan, dat stopzetting van de produktie van de „Sky bolt" voor Engeland géén belem mering kan zijn om een zelf standige, over kernwapens be schikkende strijdmacht, in stand te houden. Vernomen wordt dat een der bredere aspecten van de overeen komst wordt gevormd door het punt, hoe een kernzwaard der westerse mogendheden onder de NAVO-overkapping kan worden gebracht. Dit zou overigens in een periode moeten geschieden, die volgens de genoemde welin gelichte zegslieden wel tien jaar zou kunnen bestrijken. Men komt hierbij tot de slot som dal, indien inderdaad een overeenkomst tot stand komt, waarbij Groot Brittannië de be schikking over de „Polaris" raket krijgt, Engeland in elk ge val tot in net begin van de jaren zeventig de beschikking zal hou den over een eigen kernzwaard. Men wees er te Nassau tevens op, dat het Britse kernzwaard reeds in sterke mate ter beschik king van de N.A.V.O. staat, om dat het verbonden is met de Amerikaanse kernwapenstrijd macht. Volgens dezelfde zegslieden hebben Kennedy en MacMillan zich gedurende hun verblijf in Nassau, nog niet met andere Europese moogendheden dan En geland over dit onderwerp ver staan. De „Polaris" is, als bekend, in hoofdzaak bedoeld om door on derzeeboten te worden afgevuurd. Het is een op vaste brandstof werkende raket, met een bereik van ongeveer 2.400 km. Zij kan vanaf elk punt in zee worden af gevuurd, zonder dat de vijand te voren kan vaststellen dat er een dergelijke lancering op handen is. Volgens deskundigen kan de „Polaris" echter ook vanaf land- bases worden gelanceerd, of wor den afgevuurd door b.v. kruisers. Bij de nog in een voorstadium verkerende ontwikkeling van de „Skybolt" zijn vijf proefnemingen gedeeltelijk mislukt. Van deskun dige zijde wijst men er echter op, dat dit niet ongewoon is bij der gelijke eerste proefnemingen- Groot-Brittannië en de Verenig de Staten hadden in juni 1960 be sloten tot samenwerking bij de ontwikkeling van de „Skybolt", die, wanneer het stadium van vervaardiging in serie zou zijn bereikt, ter beschikking van de „Vulcan"-bommenwerpers van de Britse luchtmacht zou worden ge steld. Vooraanstaande Amerikaanse militairen hebben destijds ver klaard dat op deze wijze uitge ruste eenheden Britse bommen werpers de bewegelijkste aan- valsmacht zouden vormen, welke de wereld ooit had gekend. In diplomatieke kringen in Pe king zijn uit betrouwbare bron nen in Sjanghai berichten ont vangen. dat de Sowjet-Unie haar handelsmissie in Sjanghai, de grootste Chinese haven, zal op heffen. Volgens de berichten zal de consul van Tsjechoslowakije in Sjanghai spoedig vertrekken. Een opvolger zou nog niet zijn benoemd. Eind september heeft de Sow jet-Unie haar consulaten in Sjang en Harbin gesloten. H. M. de Koningin zal zich op Eerste Kerstdag om 13 uui via beide zenders in een kersttoe spraak tot het Nederlandse volk richten. In aanwezigheid van de Ko ninklijke Familie heeft gisteren in paleis 't Loo te Apeldoorn de jaarlijkse Kerstfeestviering voor het personeel plaats gevonden. Als gevolg van het overlijden van Koningin Wilhelmina droeg de viering dit jaar een besloten karakter. Volgens doorgaans betrouwba re kringen in Taipeh, de hoofd plaats van Formosa, maken twee vliegtuigen van het type U-2 op nieuw verkenningsvluchten op grote hoogte boven het Chinese vasteland, na een onderbreking van bijna drie maanden. De toe stellen welke onlangs door de V. S. aan de nationalistische luchtmacht waren geleverd ter vervanging van twee vliegtuigen van hetzelfde type die drie maan den geleden verloren gingen, dringen ver in China binnen, zo werd verklaard. Ook de tweede en laatste dag van de besprekingen in Brussel over de toetreding van Engeland tot de Europese Economische Gemeenschap is bijzonder kort geweest. Zoals trouwens werd verwacht werden op de punten op de agenda landbouwkwes- ties geen concrete stappen ge daan. De ministers van de zes E. E. G.-landen en de Britse dele gatie onder leiding van minister Heath hoorden een interim-rap port aan van de vice-voorzitter van de Europese commissie, dr. S. L. Mansholt, de voorzitter van HOGERE TEMPERATUREN Tussen een gebied van hoge luchtdruk waarvan het zwaarte punt tussen Spanje en de Azo- ren ligt en een diepe depressie met haar kern tussen IJsland en Groenland, wordt met harde zuidwestelijke winden Oceani- VRIJDAG 21 DECEMBER v.m. n.m. Breeskens 9.38 10.17 Terneuzen 10.13 10.52 •Hansweert 10.53 11.32 Walsoorden 11.03 11.42 ZATERDAG 22 DECEMBER Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m n.m. 10.42 11.18 11.17 11.53 11.57 12.33 0.07 12.43 nTll BRAND IN REPORT AGEWAGEX, VAN DE N. R. U. Tijdens de rede van burgemees ter Kolfschoten voor de uitrei king van de Campertprijzen in sche lucht met temperaturen de raadzaal In Den Haag, hoor- van omstreeks 7 graden naar de i ,ien de aanwezigen buiten het Britse eilanden gevoerd. Voorafgegaan door ee» brede neerslagzöne met regen en sneeuw drong deze lucht in de avond al dicht tot aan onze kust door waarbij zuidoostelijke wind tot krachtig en hard, bui-1 - tengaats tot stormachtig aan wakkerde. Het laat zich aanzien dat ons land vandaag geheel in de min der koude lucht zal zijn gelegen, die dan met tot matig afnemen de noordwestelijke winden zal binnenstromen. In deze lucht komen opklarin gen voor maar ook enkele buien. ZON MAAN op onder op onder 21 8.46 16.30 2.31 14.01 22 3.46 16.31 3.37 14.21 23 8.47 16.31 4.43 14.44 24 8.47 16.32 5.50 15.11 25 8.4S 16.32 6.57 15.45 medegedeeld door het K. N. M. I., geldig tot hedenavond. Hogere temperaturen Van het westen uit enkele op klaringen, maar ook hier en daar een bui. Merendeels matige wind tussen west en noordwest. Belangrijk hogere temperaturen dan gisteren. ;<>huil van een brandweersirene, tovendien werd een scherpe landlucht waargenomen. De urge meester ging onverstoor- aar door met zijn rede. Een van ile fotografen gluurde naar bui en en zag een reportagewagen van de Nederlandse Radio Unie in brand staan. De fotograaf sloop weg, weldra gevolgd door aïïjn collega's. Na de brandende wagen gefotografeerd te hebben, keerden z|| in de raadzaal terug; juist op tijd voor de uitreiking. RAADSLEDEN WILDEN- GEACHT WORDEN PUBLIEK TE ZIJN. Vier leden van de gemeente raad van Noordoostpolder heb ben woensdagavond bij een stem ming verklaard geacht te willen worden op de publieke tribune te zitten. Zij waren het niet eens met een voorstel van B. en W. tot benoeming van een vierde wet houder en zij wensten ook niet blanko te stemmen. de ministeriële commissie van onderzoek, die belast is met de bestudering van de gevolgen voor produkten als tarwe, gerst en varkensvlees wat het prijsbe leid in Engeland betreft bij toe passing van he landbouwbeleid van de E. E. G Besloten werd het volledige rapport af te wach ten, dat de commissie vóór 14 ja nuari hoopt klaar te hebben. De ministers van de „zes" zet ten zich daarna afzonderlijk aan de conferentietafel om te trach ten uit de impair te komen, die tussen de E. E. G.-landen is ont staan over de interpretatie van de verordeningen over het ge meenschappelijke financiële as pect van het landbouwbeleid. „Het was een positief gesprek", zei minister Luns na aflloop van deze vergadering. Hij verklaarde dit op zijn laatste persconferen tie als voorzitter van de confe rentie, waarvan de leiding op 1 januari overgaat naar de Belgi sche vice voorzitter van Buiten landse Zaken, H. Fayat. Minister Luns voegde hieraan toe. dat „de wil aanwezig is om zo spoedig mogelijk tot een op lossing van het moeilijke vraag stuk te komen". Hij verklaarde echter ook, dat „nog geen defini tieve meningen" zijn uitgespro ken over de suggesties, die de voorzitter van de Europese com missie, prof. W. Halistein, heeft gedaan en die een uitbreiding be ogen van de ontvangsten van de landen van de gemeenschap, die in een gemeenschappelijk fonds dienen te worden gestort. In januari zullen twee lange vergaderingen tussen de E. E. G.- landen en Engeland worden ge houden: een van 14 tot 18 janu ari en een van 28 januari tot 2 februari. Twee hoofdproblemen, waarvoor in 1962 geen oplossing kon worden gevonden, zullen de belangrijkste agendapunten zijn de aanpassing van de Britse land bouw en de gemeenschappelijke financiering. „In januari hopen wij te kunnen vorderen op de weg naar oplossingen", was de laatste verklaring van minister Luns als voorzitter van de con ferentie. In Brussel wordt ge vreesd, dat nog vele nachtelijke vergaderingen nodig zullen zijn om zover te komen. Op het Noorse schip Norse Lion (19.000 ton) dat zich ter hoogte van de Nederlandse kust bevindt, heeft zich een explosie voorgedaan in de machinekamer. Het schip dat omstreeks 22.30 uur Hoek van Holland passeerde, zette de reis naar Bremen voort. Een van de opvarenden is ernstig gewond aan de linkerhand. De loodsboot zal hem buitengaats overnemen en naar Hoek van Holland brengen. In het ondergrondse bedrijf van de staatsmijn Emma in Heerlen is gistermorgen de 27 jarige houwer J. Robben uit Ja- beek bij een ongeluk om het le ven gekomen. Tijdens werkzaam heden in een pijler op de 700-me terverdieping werd hij getroffen door een uit het dak vallende steen. Hij overleed ter plaatse. De hoer Robben was gehuwd en vader van een kind. EX-KONING LEOPOLD BRACHT AAPJE MEE voor PRINSES LILIANE Ex-koning Leopold van België Is woensdag van een reis van twee maanden door het gebied van de Amazone per vliegtuig in Parijs teruggekeerd, waar hij door zijn echtgenote. Prinses Liliane van Retie, werd verwel komd. De ex-koning noemde de geruchten over huwelijksmoei lijkheden absoluut vals. Hij ver raste rijn echtgenote met een aapje. Op de foto laat een blijde Prinses Liliane haar aapje zien, terwijl ex-Koning Leopold toekijkt. Het Westduitse Hooggerechts hof heeft vrijdag de 50-jarige ko lonel Carl-Otto von Hinkeldey tot een half jaar gevangenisstraf veroordeeld. De drie maanden voorarrest werden hierop in min dering gebracht, terwijl de reste rende drie maanden voorwaarde lijk werden opgelegd. De kolonel, die ten tijde van zijn arrestatie deel uit maakte van de Westduitse generale staf, was ten laste gelegd, dat hij de voormalige wehrmacht-generaal Peuchtinger geheime stukken van het ministerie van Defensie ter inzage had gegeven. Feuch- tinger had gezegd deze stukken nodig te hebben voor het schrij ven van een militair-geschied kundig werk, maar in werkelijk heid had hij de gegevens ver strekt aan de Russische gehei me dienst. Dit bleek echter pas na de dood van de ex-generaal. De openbare aanklager had 15 maanden gevangenisstraf geëist. Nigel Fisher, onderminister van Koloniën, heeft donderdag in het Britse Lagerhuis een over zicht gegeven van de toestand in het protectoraat Broenei in Noord-Borneo. Het georganiseerde verzet van de opstandelingen in dat gebied is geëindigd. De orde is voor het grootste deel hersteld en er is een voldoende grote macht bij eengebracht om tegen het over blijvende verzet op te treden. Alle belangrijke centra in Broe nei en de betrokken gebieden van het naburige Serawak zijn gezui verd. Het leven herneemt zijn normale loop in de steden en dor pen en de opstandelirigenactivi teit is vrijwel beperkt tot bepaal de gebieden daarbuiten. Naar schatting vijftig tot zes tig opstandelingen zijn gedood en 6CK) tot 700 gevangen geno men. Aan Britse zijde werden zeven militairen gedood en 28 gewond. In antwoord op vragen zei Fisher nog dat de Britse rege ring met bezorgdheid kennis had genomen van sympathiebetuigin- Eerst nu is bekend geworden, dat dinsdag' op 160 km van Aya- cuch, in het centrale Andesge- bied, een autobus van een hoogte van 45 meter in een rivier is ge stort. Een meisje van twaalf jaar is de enige overlevende van de ramp, die 28 personen het leven heeft gekost. In Elisabethstad, de hoofd plaats van Katanga, is gistermor gen een felle anti-Amerikaanse betoging gehouden voor het con sulaat van de V. S. Ondanks het optreden van de politie werden de ruiten van het gebouw inge gooid, de Amerikaanse vlag af gerukt en de auto van de consul vernield. De demonstranten riepen leu zen als „weg met Kennedy" en „weg met Gullion". Deze is am bassadeur van de V. S. in Leopoldstad. Hij wordt in Katan- zaken, en brigade-generaal Ri- khey, de militaire adviseur van Luitenant-generaal Louis Tru man, die benoemd is tot hoofd van de Amerikaanse militaire missie naar Kongo, heeft woens dagavond ruim een uur overleg gepleegd met de secretaris-gene raal der Verenigde Naties, Oe Thant, en diens raadgevers. De missie, die van plan was nog woensdagavond naar Kongo te vertrekken om in opdracht van de Amerikaanse regering vast te stellen wat, in het licht van groeiende spanningen om Ka- tanga, de militaire behoeften van het V. N.-leger in Kongo 'zijn, liet dit voornemen daarna varen. Truman besloot naai Washington terug te keren voor verder overleg. Een datum voor het vertrek van de militaire mis sie is niet vastgesteld doch men geloofde dat dit binnen enkele dagen zou zijn. Aan het overleg met Oe Thant werd ook deelge nomen door de leider der V. N.- operaties in Kongo, Robert Gar diner. dr. Ralph Bunche, het hoofd voor bijzondere politieke ga beschouwd als dc man op wiens instructies premier Adoela van de Kongolese regering han del;. Later trokken de betogers naar het Franse consulaat, waar pro-Franse leuzen werden geroe pen. Aan de betoging namen onge veer 500 Katangaanse studenten deel. Op het terrein van het Amerikaanse consulaat staken zij een huisje in brand dat geheel in vlammen opging. De Katangaan.se minister van Binnenlandse Zaken. Moenongo, deelde later mede, dat het Ame rikaanse consulaat voortaan dag en nacht zal worden bewaakt. „Wij delen niet de opvattingen van de Amerikanen, maar wij kunnen niet toestaan, dat ge welddaden tegen hen worden ge pleegd", aldus de minister. Op het ogenblik zitten ruim 12.000 politieke gevangenen in Oostduitse gevangenissen, zo wordt gezegd in een jaarlijks rapport van het Westduitse mi nisterie voor zaken betreffende geheel Duitsland. Van het begin van de bouw van de muur tussen Oost- en West-Berlijn op 13 augustus 1961 tot 8 november van dit jaar zijn 18 vluchtelingen uit Oost-Duits and om het leven gekomen. 41 van de slachtoffers werden door )ostduitse grenswachten bij de inuur tussen Oost- en West-Ber lijn doodgeschoten. Tussen ugustus 1961 en augustus van dit jaar zijn minstens 936 men sen in Oost-Duitsland om politie ke redenen veroordeeld, van wie vier ter dood en elf tot levens lange gevangenisstraf, aldus het Westduitse rapport. gen jegens de opstandelingen welke afkomstig waren van In donesische leiders. De regering had Indonesië „om bepaalde ver zekeringen" verzocht maar hier op was nog geen antwoord ont vangen. Bij de luchtbasis Kadena, op Okinawa, is een Amerikaans militair vliegtuig gisteren op een huis gestort. Er zijn tien doden, van wie vijf leden van de beman ning van het verongelukte toestel en vijf burgers en bewoners van het getroffen huis. Twee leden van de bemanning van het vlieg tuig zijn zwaar gewond. Het conservatieve lid van het Lager Huis Paul Williams heeft woensdag tn het Huis verklaard, dat de helft^ van de Britse scheepswerven mogelijk binnen 12 maanden zou sluiten als er niet het een of ander aan gedaan werd. Hij zei, dat directies en vakverenigingen tot overeen stemming zouden moeten komen, waarbij de ene partij zekerheid van bestaan zou geven en de an dere partij daar een soepele hou ding tegenover zou stellen. Ver der stelde itij voor, dat de rege ring een of andere fiscale stimu lans zou moeten geven voor het slopen van oude schepen, wat beter zou zijn dan de schepen togen afbraakpri.j/en naar het buitenland te verkopen. De parlementaire secretaris van. de minister van Vervoer, viee-admiraal John HughesHal- let, antwoordde, dat de Britse scheepsbouwers voor een crisis staan, die erger is dan al wat er sedert de jaren dertig is gebeurd. Hij betwijfelde, of een gesubsidi eerd sloopstelsel wel gunstige gevolgen zou hebben als dit be perkt zou blijven tot Engeland. Iets anders zou zijn, als er een internationaal plan zou komen. De parlementaire secretaris deel de mede, dat de regering bereid was de mogelijkheid te onderzoe ken van een opleggingsplan. De eerste stap moet echter zijn, dat de reders onderling overeenstem ming bereiken. Volgens spreker zou de produktie van de Britse scheepswerven tot minder dan de helft van de capaciteit dalen als ist de komende 1 a I's jaar j geen verbetering in de opdrach- ten zou komen. In de Sowjet-Unie is een Rus sische officier aangehouden, die voor Amerika spioneerde. Dit meldt het blad van het Russi sche ministerie van Defensie, „Rode Ster". De officier heet Popov. Het pentagon gebruikte volgens het blad „deze Judas" om inlichtingen te verkrijgen over Russische raketten en de ligging van belangrijke militaire installaties. „Rode Ster" maakt tevens mel ding van de arrestatie van een Westduitse spion, die Mansfeld wordt genoemd. Deze mededelingen worden ge daan in een artikel in „Rode Ster" van generaal Goeskov têr gelegenheid van het feit dat 45 jaar geleden de veiligheidspolitie nu commissie voor staatsvei ligheid genoemd is opgerichi

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1