Verenigde Staten voelen niets voor zes of zeven kernmogendheden in Europa Uitgebreid Chinees spionagenet in India MacMillan optimistisch gestemd over de Skybolt-kwestie Mijlpaal voor de Maasstad WOENSDAG 19 DECEMBER 1962 19e Jaargang Nr 5791 V. S. doen meer dan alleen maar hun plicht NEDERLANDS SCHIP MET ZUIDAFRIKAANSE GOEDEREN GEBOYCOT DE MIJNSTAKING IN PERU VELE ZUIDVIETNAMESE KINDEREN GEDOOD DOOR GRANAAT THOREZ VEROORDEELT CHINEZEN CHINA PROTESTEERT BIJ INDIA TEGEN DE VERVOLGING VAN CHINEZEN IN INDIA 25.000 ste SCHIP LOOPT" ROTTERDAMSE HAVEN BINNEN Grootse ontvangst voor bemanning van Zweedse tanker „Tostero" Vlaggen uit Reeks van prijzen voor de bemanning GELUKWENSEN OVER EN WEER TUSSEN BURGEMEESTERS VAN NEW YORK EN ROTTERDAM EIsküo De Koek Ernstig ongeluk op raketbasis Tenessee in HET WEER De strijd in Noord-Borneo DE VOLKSSTEMMING IN ZUID-KOREA Kennedy in Nassau voor besprekingen met MacMillan AMERIKAANSE GHEFS VAN STAVEN VOOR SKYBOLT-PLAN WEERBERICHT HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN en B'rtnkering bit abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie, adresNoordstraat 555 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 01150 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: 6,per kwartaal: per maand f 2.per week 48 et. Losse nrs O et. DE VRIJE ZEEUW Verschijnt dagpliiks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm lfi et; minimum pet advertentie f 2,40. Rubriek: Kleine Advertenties sêên handels- advertenties): 5 regels f 1,10. Tedere regel meet 22 et. Kleine Advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad. 20 cent meer. Inzending advertenties te 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. TELEVISIE-INTERVIEW VAN PRESIDENT KENNEDY Pres. Kennedy heeft maan dagavond in een televisie-inter view onomwonden gezegd: „Wij voelen niets voor het bestaan van zes of zeven kernmogendheden in Europa, die hun gelden aan kernwapens besteden, zolang de Verenigde Staten over zo'n reus achtig arsenaal beschikken". De Amerikaanse president, die een overzicht gaf van datgene wat in de eerste twee jaar van zijn ambtstermijn in en door de Verenigde Staten tot stand is gebracht, toonde zich niet erg ingenomen met het aandeel van West-Europa in de verdediging van het Westen. Volgens waarnemers heeft president Kennedy nog nooit in zulke krachtige bewoordingen gesproken over de in zijn ogen ongelijkwaardige inspanningen van de Verenigde Staten en Europa. Aan het feit, dat dit aan de vooravond van zijn ontmoe ting met de Britse premier Mac Millan geschiedde, wordt door waarnemers een speciale beteke nis toegekend. President Kennedy liet zich niet bepaald gunstig uit over de vooruitzichten voor het Skybolt- programma. Hoewel hij niet di rect zei, dat men het werk aan dit project zal stopzetten, merk te hij toch op dat de kosten van dit project naar zijn mening geen evenredig rendement voor de nationale veiligheid zouden op leveren. „Ik weet dat er mensen zij die er een andere mening op na houden, maar zo denken wij erover", zo zei hij. De president gaf echter anderzijds ook te ken nen dat bij afgelasting van dit programma duizenden mensen zonder werk zouden komen. Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van De fensie zei naar aanleiding van de opmerkingen van de presi dent over het Skybolt-projeet, dat men met de ontwikkeling van deze raket minstens twee jaar op het schema ten achter is en dat de wapens niet voor 1966 be schikbaar zouden kunnen zijn. Welingelichte kringen te Wa shington zeiden echter, dat de verenigde chefs van staven van mening zijn, dat men de proble men rond dit project te boven kan komen en dat er een zeer grote kans bestaat, dat de Sky- bolt-raketten toch nog op de voorgenomen datum eind 1964 operationeel kunnen worden. President Kennedy sprak lovende woorden over de bij drage van de Verenigde Staten in de verdediging van de vrije wereld, eerst tegen de nazi's en daarna tegen de communisten. Ook merkte hij op, dat de zes Amerikaanse divisies in Europa ongeveer een-vierde van alle troepen aan het Westelijke front uitmaken en het best zijn uitge rust. „De Verenigde Staten doen meer dan alleen maar hun plicht. Wij hopen dat West-Europa- zelf ook in grotere mate een bijdrage zal leveren, zowel op het gebied van de conventionele bewapening als dat van de hulpverlening aan de onderontwikkelde landen". Hij noemde de welvaart in West- Europa „het grootste succes van de Amerikaanse buitenlandse po litiek". In dit verband zei hij: „Alles wat wij van West-Europa vragen is, niet alleen voor zich zelf te zorgen en een rijke, be sloten groepering te worden, maar zijn rol in deze grote we reldomvattende strijd mee te spelen, zoals wij dat hebben ge daan". Over de kwestie van de ver schillende kern-v gendheden in Europa zei hij nog, dat de Ver enigde Staten de betrokken lan den, als zij een eigen kernmacht wilden gaan vormen, niet zouden tegenhouden. Hij achtte het ech ter niet in het belang van de wereldvrede als vele landen over eigen kernwapens zouden be schikken en dan hun eigen cri teria zouden kunnen aanleggen inzake de omstandigheden die tot het afvuren van deze kern wapens aanleiding geven. Een topconferentie met pre mier Chroesjtsjov achtte de Amerikaanse president slechts opportuun als er op enigerlei ge bied een wezenlijke vooruitgang zou zijn geboekt. Hij merkte op dat, „waar Chroesjtsjov ons niet bepaald veel goeds wenst", de wereld veel slechter af zou zijn als de Chinezen het in de com munistische wereld voor het zeg gen zouden hebben. Berlijn achtte de president nog steeds „een gevaarlijke kwestie", maar hij geloofde dat Chroesjt sjov in dezen wel de nodige voor zichtigheid zou betrachten om een rechtstreeks treffen met de Verenigde Staten te vermijden. Een voormalige medewerkster van do Zuidafrikaanse negerlei der Albert Loethoeli heeft er maandag voor gezorgd, dat het Nederlandse 8.204 ton metende vrachtschip „Raki" ziin uit Zuid- Afrika afkomstige lading niet in San Fancisco kon lossen. Onder leiding van mevrouw Louise Hooper postten ongeveer 20 leden van enige organisaties tegen rassenscheiding op de ka de. De havenarbeiders die de la ding kwamen lossen, verklaar den daarop dat zij het schip niet zouden behandelen, overeenkom stig hun traditie om geen boycot actie te negeren. De „Raki" heeft koffie, hennep, asbest en bevroren kreeft aan boord. Van officiële zijde wordt ver nomen. dat de Peruviaanse over heid de toestand in de mijnstad Oroya weer in de hand heeft. Een tijdlang zijn de stakende mijnwerkers er heer en meester geweest. Zij hebben er voor min stens tien miljoen gulden schade aangericht aan mijninstallaties. Er zijn lood-, zink-, koper- en zil vermijnen in dit gebied. Communistisch China heeft, volgens de regering in Nieuw Delhi, een uitgebreid spionage net in India opgebouwd, waarbij van de modernste methoden ge bruik wordt gemaakt. Leden van de veiligheidsdienst zijn van mening, dat deze jaren lange spionage het de Chinezen zo gemakkelijk heeft gemaakt bij hun opmars in de omstreden grensgebieden. De infiltratie van de Chinese spionnen zou in 1959 zijn begon nen, toen de Dalai Lama, de DE STRIJD IN JEMEN Een beelS van dc strijd in Jemei onder dekking van een rook go dijn rukken troepen van de Ver enigde Arabische Republiek, die de strijdkrachten van premie- Al Sallal steunen, op in de woestijn 'tegen een versterking van de troepen van de imam Radr. Dr PAARDEKOPER BELEGT BIJEENKOMST OVER DE SPELLING In verband met het bericht dat de ministers Van Elslande en Cals op korte termijn een beslis sing zullen nemen over de spel lingsvoorschriften belegt dr. P. C. Paardekooper uit Eindhoven don derdagmiddag 3 januari in hotel ..De Schuur" te Breda een bijeen komst voor belangstellende Ne derlanders en Vlamingen. Er is, zo zegt hij, enige onge rustheid ontstaan ove- de vraag of enkele consequente regels, die de woordenlijst al toestaat om te gebruiken niet buiten gebruik zullen worden gesteld, hetgeen in feite een stap achteruit zou zijn. Eerste doel van de bijeen komst is nagaan of men tot over eenstemming kan komen inzake de verlangens, die direct te ver wezenlijken zijn. Voorts wil men onderzoeken of de heroprichting gewenst is van de vijftien jaar geleden opgeheven „Vereniging tot vereenvoudiging van onze spelling". De Britse premier MacMillan heeft maandag voor zijn vertrek naar de Bahama-eilanden, waar hij woensdag en donderdag be sprekingen zal voeren met presi dent Kennedy, op het vliegveld van Londen als zijn overtuiging uitgesproken, dat er een oplos sing zal worden gevonden voor de Skybolt kwestie „in de sfeer van begrip die de betrekkingen tussen Groot-Brittannië en de V. S. altijd heeft gekarakteri seerd." MacMillan zei, dat hij verder met de Amerikaanse pre sident zal spreken over algemene vraagstukken, met name de be trekkingen tussen Oost en West in het licht van de gebeurtenis sen om Cuba. Over zijn bespre kingen met president De Gaullc van het afgelopen weekeinde zei hij: „Ik ben verheugd over de hernieuwde bevestiging van ge neraal De Gaulle, dat ook de re gering van Frankrijk, ondanks de moeilijkheden met betrek king tot onze toetreding tot de Euromarkt, blijven handelen in de geest van de gemeenschappe lijke verklaring van de afgelopen zomer." De Britse premier voeg de daaraan toe: „Het gaat er nu om, de hoop in werkelijkheid om te zetten. De onderhandelingen in Brussel zijn lang en moeilijk geweest maar het is in het be lang van alle betrokkenen dat er nu snel een eind aan komt." MacMillan kondigde voorts aan, dat hij ook met Kennedy zal spreken over de toestand in Azië. „De nieuwe gedragslijn van Chi na, zijn afscheiding van de Sow- jet-Unie op het ideologische vlak en zijn actie tegen India, hebben geheel nieuwe problemen opge worpen," zo zei hij. „Ik heb er met generaal De Gaulle over ge sproken en ik wil ze met presi dent Kennedy in detail bespre ken." Twaalf leerlingen van een dorpsschool te Cam Ha. in het midden van Zuid-Vietnam, zijn om het leven gekomen door het ontploffen van een granaat die één van hen in de omgeving had gevonden. Zes kinderen werden gewond. geestelijke leider van Tibet, naar India uitweek. Hij werd gevolgd door duizenden Tibetanen onder wie zich vermomde Chinese mi litairen en spionnen zouden heb ben gemengd. Nu zouden deze Chinezen met de Indiase berg bewoners, die voor de Chinese aanvallers gevlucht zijn, mee trekken in zuidelijke richting. Dat de Chinezen over een uit stekend spionagenet beschikken is indertijd ai gebleken, toen radio-Peking direct bijzonder heden wist te melden over de vlucht van de Dalai Lama naar India. Ook tijdens de recente ge vechten bleek Peking goed op de hoogte van de bewegingen der Indiase troepen. Sinds het begin van de vijan delijkheden zijn niet alleen hon derden Indiase communisten op gepakt. maar ook talrijke Chi nezen, van wie velen nog worden vastgehouden en anderen zijn overgebracht naar plaatsen, waar zij onder toezicht kunnen wor den gehouden. Eén van de problemen waar voor de Indiase autoriteiten zich zien gesteld, is de bestrijding van geruchten welke Chinezen zou den verspreiden om verwarring te stichten. Aan deze bestrijding neemt de pers deel met leuzen als: „Luister niet naar geruch ten en verspreid ze niet". „Wij moeten vastbesloten het gevaar onder ogen zien dat de sectarische, bekrompen en dog matische houding der Chinese kameraden en de provocerende en tweedracht zaaiende houding der Albanese leiders voor de ar beidersbeweging scheppen". In deze termen uitte zich de secretaris-generaal der Franse communistische partij, Maurice Thorez, vrijdag j.l. op een bijeen komst van het centrale partijco mité. In zijn toespraak, die maan dag werd gepubliceerd, zegt Tho rez nog dat de Chinese en Alba nese kameraden zich in feite nooit akkoord hadden verklaard met de stellingen van het twin tigste congres der Sowjetrussi- sche communistische partij, met name met betrekking tot de ver oordeling van de persoonsver heerlijking, de vreedzame sa menleving der staten en de mo- elijkheid om met vreedzame middelen de macht te verkrijgen. China heeft bij India geprotes teerd tegen wat het noemt de vervolging van Chinezen in India. Het wenst de Chinezen die dat willen, uit India te repatriëren en wil daartoe schepen zenden. China vraagt India om opgave van Chinezen die naar het vader land wensen terug te keren. Vooral wordt opgave gevraagd van geïnterneerden en gevange nen. In beslag genomen Chinese eigendommen moeten worden teruggegeven. Tenslotte eist Pe king. dat er geen discriminatie wordt betracht jegens Chinezen die in India wensen te blijven. Peking verwerpt het voorstel van India om de kwestie op ba sis van wederkerigheid te rege len via het internationale Rode Kruis. Het voert aan, dat er in China geen Indiërs zijn aange houden. Rotterdam heelt gisteren het moment bereikt, waar de Maas stad wekenlang in spanning en met begrijpelijke trots naar heeft uitgezien: Om even over half zes gisteravond dook uit do duister nis boven de Nieuwe Waterweg het silhouet op van de 9577 brt metende Zweedse erts/olie-tan ker „Tostero", die door Dirk- zwager's meidingspost bij Maas sluis werd geregistreerd als het schip, dat voor Rotterdam voor de eerste keer in de geschiedenis het fiere, ronde getal van 25.000 binnengekomen zeevaartuigen in één jaar tijds vol maakte. Een nieuw record en een mijlpaal, die voor de Maasstad het uit gangspunt wordt bij de verdere ontwikkelingen. Veel is er gistermiddag ge vergd van het geduld van allen, die bij het havenwerk betrokken zijn. Want de Tostero had al eni ge tnd eerder binnen kunnen zijn. als er op zee maar voldoende loodsen beschikbaar waren ge weest. Bij schip nr 24.998 was de voorraad echter op. Het duur de ruim een uur voor de loods boot weer haar gidsen kon over zetten op de zeeschepen. Het nieuws van het binnen lopen ging als een lopend vuur tje door het havengebied. Bij veie bedrijven waren de vlaggen uit toen de Tostero een uur later met een grote krans op de neus ter hoogte van Maassluis aangebracht namens de Stichting Havenbelangen bij steiger 1 van de nieuwe Matex in de Bot lek afmeerde. Voor de gezagvoerder en de bemanning van de tanker, die in ballast uit Gothenburg kwam, was de aankomst in Rotterdam als een lot uit de loterij. Een lot met een hele reeks van prijzen, want heel wat Rotterdammers, die hun hart aan de haven ver pand hebben, kwamen gister avond en zullen hedenmorgen met geschenken aandragen. Het belangrijkste cadeau zal heden morgen om half twaalf aan boord worden overhandigd door mr A. Blussé van Oud-Alblas, de voorzitter van de Stichting Havenbelangen. Wat dat wordt, is nog niet bekend. Feijenoord-doelman Eddie Pie- ters Graafland, de „held van Deurne", komt met een volle dige voetbaluitrusting voor het zoontje van de gezagvoerder zo die er een heeft en als die voetbaltbrouwerijen heb ben vaten bier in het vooruitzicht gesteld, sigaret tenfabrieken bie den rokertjes aan, andere bedrij ven komen met een assortiment van Nederlandse produkten, kortom het wordt een feest dat men zich op de Tostero nog lang zal heugen. Een belangrijk moment wordt ook de ontvangst ten stadhuize voor de gezagvoerder en een deel van zijn bemanning, die voor hedenmiddag half vier is vastge steld. De begrotingsdebatten, waarin de gemeenteraad van de Maasstad nog steeds is gewik keld, zullen daarvoor worden ge sehorst. Bij de ontvangst zal de gehele raad aanwezig zijn. Uit New York Burgemeester Robert F. Wag ner van de City of New York heeft, vooruitlopend op wat gis termiddag in Rotterdam te wach ten stond, gistermorgen burge meester mr G. E van Walsum reeds een felicitatietelegram ge zonden in verband met de komst van het 25.000ste schip in de Rot terdamse haven. Burgemeester Wagner zegt het telegram vernomen te heb ben dat de 18e december een be langrijke datum zal zijn voor Rotterdam omdat het 25.000ste schip van 1962 de haven zal bin nenlopen. „Als een zuster-zee- haven die zijn oorsprong von# in een Nederlandse vestiging, spreekt mijn stad zijn volle waar dering uit voor het historische gebeuren dat u weldra gaat vie ren". Met hartelijke gelukwen sen voor u zelf en alle Rotter dammers" besluit de New Ycxrk- se burgervader zijn telegram. Uit Rotterdam „Het gemeentebestuur en de bevolking yan Rotterdam dan ken u hartelijk voor uw vrien delijke gelukwensen. Zij zijn bij zonder erkentelijk dat de great and mighty city of New York aandacht heeft besteed aan de mijlpaal die de haven van Rot terdam nu voor het eerst, met de aankomst van het 25.000ste zeeschip, heeft bereikt. Zij beseffen dat dit mede is te danken aan de hulp van de Ver enigde Staten, die de basis voor deze ontwikkeling hebben ge legd, waaraan ook Amerikaanse ondernemingen deel hebben ge nomen". Aldus de tekst van een telegram dat burgemeester Van Walsum gistermiddag aan zijn collega Wagner van de City of New York zond, in antwoord op diens felicitatietelegram. r PHILIPS 1 RADIO en 3 '#!:j 1 ,<e> TELEVISIE r 0 1 J Noordstraat 102 - Telefoon 3128 Terneuzen Arbeiders bedolven onder pas gestort beton Een viertal arbeiders is maan dag bij de bouw van een onder grondse raketinstallatie op de basis van Tullahoma in de Ame rikaanse staat Tennessee levend bedolven onder een grote hoe veelheid pas gestort beton. Een van de wanden van de put met een doorsnede van bijna tachtig meter was plotseling ingestort, waardoor over de zich in de put bevindende mensen een 840 ton beton werd uitgestort. De kans, dat er nog overlevenden zullen worden gevonden, wordt gering geacht. Reddingsploegen zijn direct na het ongeluk in actie gekomen, maar het reddingswerk vordert slechts langzaam omdat men vreest, dat ook de andere wanden van de 60 meter diepe put het zullen begeven. Men heeft met een vrachtwagen suiker laten aanrukken om die te vei mengen met het beton en te voorkomen dat het hard wordt. De te hou wen installatie dient voor proef nemingen met een nieuwe raket motor voor het Saturrius-project. Met vliegtuigen van de Britse luchtmacht is dinsdag een com pagnie Goerkatroepen naar Ta- wau, de nabij de Indonesische grens gelegen Noordborneose havenplaats, overgebracht. Bij zuiveringsacties in het oer woud bij Bekenoe. ten zuiden van de olieplaats Miri in Noord- Sarawak, zijn zes opstandelingen gesneuveld, vier gewond en 194 gevangen genomen. De in Singapore verschijnende „Straits Times" weet te melden, dat de politie van Broenei een geheime weg tussen Tawau en de militaire basis op het Indone- Radio-Seoel meldt dat de nieuwe grondwet, die dooi het Zuidkoreaanse militaire bewind aan het oordeel der kiezers is on derworpen, is aanvaard. 85 procent der 12.400.000 kies gerechtigden heeft aan de stem ming deelgenomen. 6.667.000 van hen hebben „ja" en 185.700 „neen" gestemd. De nieuwe grondwet voorziet onder meer in de instelling van een uit één kamer bestaande volksvertegenwoordiging, waarin 150 tot 200 afgevaardigden zitting zullen nemen. Het is de bedoeling in mei 1963 verkiezingen voor het aanwijzen dezer volksvertegenwoordigers te doen houden. Men verwacht dat de leider van het militaire bewind, gene raal Joeng Hoei Park, zich kandi daat voor het premierschap van de nieuw te vormen burgerlijke regering zal stellen. sische eiland Tarakan heelt ont dekt. Een aantal opstandelingen zou zijn opgeleid op Tarakan en vandaar overzee naar het dorp Taoggong, nabij Tawau, zijn overgebracht voor een korte oefening in guerilla. Daarna zouden zij naar Serawak zijn getrokken. President Kennedy is in Nas sau op de Bahama-eilanden aan gekomen voor de besprekingen met premier MacMillan van Engeland, die twee dagen zullen duren. De Britse premier was al in Nassau toen Kennedy arriveerde. De conferentie begint vandaag. Volgens ingelichte bron waren de bevelhebbers van mening dat de problemen, die het skybolt- plan tegenhouden, kunnen wor den overwonnen. De raket zou eind 1964 operationeel kunnen zijn. De verenigde chefs van sta ven zouden hun standpunt heb ben gegrond op het argument, dat skyboltraketten in de Verenig de Staten en Groot-Brittannië de Sowjet-Unie zouden dwingen een kostbare luchtverdediging op peil te houden. Als de nood zaak daartoe wegvalt zou Rus land het daardoor vrijgekomen kapitaal kunnen gebruiken voor de opbouw van een grotere in tercontinentale ballistische ra ketmacht. EN KELK BUIEN Het K.N.M.f. deelt mede; Tussen een lagedrukgebied in het zeegebied ten westen van Noorwegen en een omvangrijk hogedrukgebied op de Oceaan, dat zich van de Azoren tot Ier land uitstrekt, wordt met weste lijke tot noordwestelijke winden koude en onstabiele lucht over de Britse eilanden en de Noordzee naar ons land gevoerd- In deze lucht zullen de komende 24 uur naast opklaringen ook plaatselijk enkele buien vallen, waarvan sommige met onweer, hagel of natte sneeuw. Het lagedrukgebied tussen IJs land en Noorwegen vult geleide lijk op, zodat de wind matig tot krachtig blijft. In het tenipera- tuurverloop komt weinig veran dering. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot hedenaxond. Wisselend bewolkt Wisselend bewoiktt met plaat selijk enkele buien, sommige met hagel of natte sneeuw. Matige tot krachtige wind tussen west en noordwest. Ongeveer dezelfde temperaturen als gisteren. WOENSDAG 19 DECEMBER Breskens Terneuzen Hanswee rt Walsoorden v.m. 7.27 8.02 8.42 8.52 r>.m. 8.06 8.41 9.21 9.31 DONDERDAG 20 DECEMBER Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 3.26 9.01 9.41 9.51 n.m. 9.11 9.46 10.26 10.36 ZON 19 20 21 22 op 8.44 8.45 8.46 8.46 onder 16.29 16.30 16.30 16.31 MAAN op onder 13.24 13.42 14.01 14.21 0.22 1.27 2.31 3.37

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1