Engeland wil geen aanhangsel van Europa worden Indonesische tegenspraak inzake Broenei Geen Amerikaanse bezwaren Europese atoommacht tegen Amerikaanse diplomaat verlaat Moskou Ontwapeningsconferentie verdaagd HET WEER HOOGWATER 7 erneuzense gemeenteraad op excursie ZATERDAG 15 DECEMBER 1962 19e Jaargang Nr 5788 Verdeeldheid remt Britse kracht /POTTERSMSjik ZON- en M Radio HET KERSTFEEST TEN PALEIZE EEN DODE EN ZES GEWONDEN BIJ VUURGEVECHT IN NIEUW-GUINEA HET INDISCH-CHINESE CONFLICT De Navo-conferentie te Parijs BANABEK -ziyn lek APPARATUUR MARINER-2 IN WERKING NIEUW MIJNONGELUK IN WEST-DUITSLAND DE TOESTAND OP NOORD-BORNEO Frankerinj» W5 efeoïmement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie, adres; Noordstraat 55—57 Administratle-adres: Smidswai Telefoon 01150 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,— oer kwartaal: per maand f2,per week 48 et. Losse nrs 9 et. VRIJE Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen AdvertentieprHs per mm 16 et: minimum per advertentie f3,40. Rubriek: Kleine Advertenties (gëën handels, advertenties)5 regels f 1,10. Iedere regel meer 2_ et. Kleine Advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties te 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur (Van onze Londense correspondent.) Nog steeds houden de Britten van nieuws uit de society. Zij heb ben dan ook het nieuws over de verloving van prinses Alexandra, die zeer gezien is, verslonden. Over de keuze die zij gedaan heeft zijn de meningen nogal verdeeld, maar tegengestelde beschouwin gen schenken slechts nieuwe luister aan de praatjesmantel waar mee de Engelsen al eeuwen lang hun koningshuis en zijn verwan ten omhult. Toch is de verdeeldheid van mening een treffende afspiegeling van de geestesgesteldheid in het Engeland van onze dagen. Het is de tragiek van dit stoere land, dat twijfelt tussen behoud en voor uitgang. In bijna alle kranten kan men uiteenzettingen aantreffen over de voor. en nadelen, die verbonden zijn aan de voor- en nadelen, die verbonden zijn aan de toetreding van Engeland tot de Euro- markt. De discussies worden feller naarmate men aanvoelt dat de openbare mening gaat twijfelen. Verdeeldheid in de pers, in ge sprekken en nog meer in de politieke partijen. Na de congressen van labour en de conservatieven was men aanvankelijk van mening dat premier MacMillan het pleit voor aansluiting van Albion bij Europa gewonnen had. Gebleken is echter dat hiermee de strijd der meningen pas begonnen is. ERGERNIS GROEIENDE Het twijfelachtige succes van de Britse onderhandelaars aan de Europese tafel heeft de zaak van de conservatieven geen goed gedaan. De openbare mening in Engeland begint zich zo langza merhand te ergeren over de star heid van het continentale stand punt dat vooral uit Franse koker stamt. Er is vrees in landbouwers kringen voor het achterstellen van de Britse boeren bij de Franse. Er is pijn in de Engelse harten over de leidende rol die generaal De Gaulle wil spelen. Er is angst bij de Engelsen dat Engeland de rol van tweederangsnatie van de Fransen zal erven. Er is ontzag \-y- MENTHOLPELLETS leden hoest en Keelpijn y r-. TUilrwerking frappan^M^> ZACHTER Op de Oceaan heerste een levendige depressie-activiteit, die zich voortzet tot op de Noordzee en tot in Scandinavië. In verband hiermee trok vrijdag een actieve storing via Schotland naar het oostzuidoosten, waardoor tegen het eind van de middag bij ons aan de kust harde tot storm achtige winden opstaken. Hier mee werd zachte lucht aange voerd. Achter de storing volgt een zwakke rug van hoge lucht druk die vandaag de wind tijde lijk iets zal doen afnemen en enkele opklaringen zal veroor zaken. De kans op buien blijft echter eveneens vrij groot. Later op de dag kan de invloed van een nieuwe Oceaanstoring merk baar worden. De wind zal dan weer iets gaan toenemen. Er worden hogere middagtempera- turen verwacht. medegedeeld door het K.N.M.I., geldig tot hedenavond. Onbestendig Overwegend zwaar bewolkt met nu en dan regen of motregen. Krachtige in de kustprovincies tij delijk stormachtige wind tussen zuidwest en west. Iets hogere mid- ciagtemperaluren. ZATERDAG 15 DECEMBER Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden ZONDAG 16 DEC v.m 4.10 4.45 5.25 5.35 n.m. 4.40 5.15 5.55 6.05 J1 v.m. n.m. Breskens 4.56 5.26 Terneuzen 5.31 6.01 Hansweert 6.11 6,41 Walsoorden 6.21 6.51 MAANDAG 17 DECEMBER v.m. n.m. Breskens 5.44 6.14 Terneuzen 6.19 6.49 Hansweert 6.59 7.29 Walsoorden 7.09 7.39 ZON 15 16 17 op 8.41 8.42 8.43 onder 16.28 16.29 16.29 MAAN op onder 21.01 11.49 22.09 12.19 23.16 12.43 bij de industriëlen in het Ver enigd Koninkrijk voor de presta ties van de industrie op het vas teland. Met argusogen ziet men naar de bevoorrechting van de voormalige Franse koloniën bin nen de E. E. G. Dat is de ene zijde van de medaille. Er is een andere zijde. Daar wordt geklaagd over de onvol doende concessies en het lang zame tempo van MacMillan. Hij laat de beste kansen voorbij gaan, zo mompelen bepaalde groepen. Anderen wijzen op het grote verkiezingssucces van ge neraal De Gaulle, waardoor nij de Britten nog meer zal tegen werken, zo meent men, AANHANGSEL VAN HET CONTINENT Twee gebeurtenissen zijn er in werkelijkheid, die de positie van de conservatieven in Engeland verzwakken. Dat is in de eerste plaats de ontwikkeling in Frankrijk. Het is niet De Gaulle alleen, die de boeman is. Men voelt hier in Londen dat de ver standige Fransen meer prijs stellen op een nauwe aansluiting bij de Duitse Bondsrepubliek dan bij Engeland. President De Gaul- les overwinning is een bewijs van de juistheid van die ge dachte. Daarom voelen vele Britten het gevaar dat zij mis schien het aanhangsel van het continent worden. Deze gedachte zal steeds meer aandacht op eisen. In de tweede plaats is et- de verkiezingsnederlaag van de conservatieven bij de tussentijdse verkiezingen. De eerste minister moet van de uitslagen geschrok ken zijn. Hij geniet minder het vertrouwen dan hij zich had voorgesteld. MacMillan staat nu voor de vraag of hij moet terug keren op zijn fel verlangen om m de E. E. G. te worden opgeno men dan wel of hij de pas nog moet versnellen. Het lijkt erop alsof hij liever ten halve gekeerd wil zijn dan ten hele gedwaald. Regeringswoordvoerders heb. ben in bedekte termen al aange kondigd dat Engeland niet tot elke prijs economisch met het vasteland wil samen smelten. Het is echter duidelijk dat een mis lukken van de onderhandelingen met de E. E. G. de conservatieven bij de volgende verkiezingen zal verslaan. En zo is de eigenaardi ge constellatie thans ontstaan dat president De Gaulle de beslissing over het voortduren van het conservatieve bewind in Enge land in handen heeft. GOODWILL VOOR NEDERLAND Het is merkwaardig dat de Ne derlanders in Engeland zoveel „goodwill" hebben. Algemeen worden zij geprezen om de wijze waarop zij de Engelse belangen in E. E. G.-verband steunen. Sommigen noemen dat wel eigen belang, want men meent dat wij dan een enorme agrarische ex port naar de Britse eilanden voor ogen nebben. Er wordt fijntjes om gelachen en opgemerkt dat de Britse boe ren druk bezig zijn Engeland in zijn voedselvoorziening onafhan kelijk ie maken van het vaste land, althans in die zin dat zi] de noodzakelijke ag „rische import kunnen compenseren met een dito export. Reeds nu is de toe stand zo dat de Britse pluimvee houders zelf het land van vol doende eieren zuilen kunnen voorzien. Deze groei van de agrarische wereld is in Engeland bereikt met hulp van enorme subsidies aan de landbouw. De boeren zul len deze subsidies in Europees verband zeker voor een deel moeten prijs geven. Dit leidt tot prijsverhoging in Engeland en dat is beslist geen populaire ge dachte, maar een die de Europe se zaak geen goed zal doen. MACMILLAN MOET BOETEN Een nogal ferme verlaging van de omzetbelasting op auto's en enkele andere artikelen heeft de depressie-stemming op de Britse eilanden niet kunnen wegnemen Men ziet duidelijk dat voor dit rijk van mist en kastelen geen leidende rol op het continent za" zijn weggelegd. Dit is een histo rische ontwikkeling, maar Mac Millan moet er voor boeten. De ondergrond van deze te leurstelling ligt in het weigeren van het verdeel- en heersbegin sol dat Engeland zo lang als grondsteen van zijn Europese politiek gebruikte. Zou dit prin cipe nog werken, dan zou daar mee de ondergang van het vas teland zeker zijn. Nu vreest men als tegenpool de ondergang van het Britse rijk. Zal Engelands ster in Gemene best-verband niet langer flonke ren? Het is deze twijfel die de verdeeldheid zaait. Zij kan do Britten fataal worden omdat zij vertragend uitwerkt op hun be sluitvaardigheid. De krijtrotsen van Dover zijn voorlopig nog geen deel van de Verenigde Sta ten van Europa. (Nadruk verboden.) Noordstraat 102 - Telefoon 3128 Terneuzen De uitzending van een repor tage van de jaarlijkse Kerstfeest, viering van het Koninklijk Gezin met het gezamenlijk hof-perso neel, die voor donderdag 20 december in het .radio-program- ma der N.C.R.V. was opgenomen, zal niet doorgaan. H. M. de Koningin heeft de wens tc kennen gegeven om deze Kerstviering ten paleize Het Loo ditmaal wegens het over'ijden van Koningin Wilhelmina in strikt besloten kring te doen plaatsvinden. Het reeds gepubliceerde pro gramma wordt in verband hier mee gewijzigd. Indonesië heeft vrijdag officieel tegengesproken dat het betrok ken was bij de opstand in Broe nei. In een door de radio uit gezonden regeringsverklaring wordt gezegd: „Wij betreuren die buitenlandse beweringen dat eni ge Indonesische organisaties bij de gebeurtenissen in Broenei be trokken waren en dat de premier van de Maleise federatie, Toen- koe Abdoel Rahman, heeft ver klaard dat hun doel was Brits- Borneo onder Indonesisch be stuur te brengen. Die beweringen aangaande Indonesië zijn waar lijk zeer provocerend en erop ge richt de werkelijke problemen te verdoezelen." President Soekarno heeft als leider van de Indonesische revo lutie gezegd, dat wat daar ge beurt niet gescheiden kan wor den gezien van de strijd van nieuwe zich ontplooiende krach ten. Het is ons duidelijk dat de opstand van de volkeren in Noord Borneo een strijd is voor onafhankelijkheid en geluk." Bij een incident op het eiland Sorong Doom werd woensdag een Papoea-politie agent gedood en werden vier agenten en twee Nederlanders gewond. Als de na men van de Nederlandse gewon den werd opgegeven Van deii Dosch en II. Rusehe. Zij zijn in een ziekenhuis opgenomen. Volgens de officiële lezing van het incident ontstond een vuur gevecht tussen de politie en een groep Indonesische militairen na dat de politie een militair had aangehouden. Tijdens dit vuurge vecht is een Papoea-politieagent omgekomen, vier agenten wer den gewond. Twee Nederlanders, die toevallig ter plaatse waren, werden per ongeluk geraakt. Maandag heeft zich in Merau- ke een incident voorgedaan toen demonstrerende Papoea's naar het vliegveld kwamen om te pro testeren tegen de komst van een groep Indonesiërs. Daarbij werd een Papoea gewond. „Wij moeten beseffen dat de opstand van het volk daar vrij heid en geluk eist, waar dat ook gebeurt, een strijd is, tegen het kolonialisme en imperialisme en ook tegen het neo-kolonialisme". In de regeringsverklaring wordt verder gezegd: „Wij kiezen de zijde van de volkeren die strij den". Ook werden eerdere verkla ringen van president Soekarno herhaald dat Indonesië zijn ge bied niet wenst uit te breiden, „afgezien van West-Irian". Gisterochtend vroeg namen vele leden van de Temeuzense gemeenteraad en enkele genodig den, als onderdeel van een excursie, in Sluiskil o.a. de werkzaamheden van de nieuwbouw in Plan Zuid-West in ogenschouw Vrijdag is te Nieuw Delhi van officiële zijde meegedeeld dat de Indische regering over gegevens beschikt, volgens welke de com- munistisch-Chinese troepen in het noordoostelijke grengebied op de gebieden van Darrang Dzong en Walong zijn terugge trokken. Walong ligt ongeveer 25 en Walong Dzong ongeveer 95 km ten zuiden van de MacMahon lijn. Een woordvoerder van het In dische ministerie van Buiten landse Zaken verklaarde dat burger-verkenners zijn uitgezon den om zich op de hoogte te stel len van het verloop van de Chi nese terugtrekkingen. Voor zover hij wist bevonden zich geen Chinese troepen meer in de stad Bomdila, in het front gebied van Kameng. Hij verklaarde verder dat de Chinese troepen in de frontsec tor vim Libit, "nabij de grens met De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Rusk, heeft vrijdagochtend op de Navo-con- ferentie te Parijs meegedeeld, dat de Amerikanen geen bezwa ren hebben tegen een multinatio nale atoomstrijdmacht, indien de Europese landen dat wensen. Aldus werd vrijdag in Parijs ver nomen. Dit zou dan een strijd macht ter zee moeten zijn met duikboten en andere schepen en met personeel van de verschil lende Ndvo-landen. Minister Rusk heeft gezegd, dat de Europese landen echter zelf moeten uitmaken, hoe de politieke en militaire controle moet worden geregeld. Boven dien moet deze zeer kostbare strijdmacht gezamenlijk door hen worden betaald. De behandeling van de mili taire onderwerpen heeft zoveel tijd gevergd, dat men niet, zoals aanvankelijk de bedoeling was, vrijdagmiddag met de andere on derwerpen kon doorgaan. Be halve Rusk heeft ook de Ameri kaanse minister van Defensie. McNamara het woord gevoerd. De militaire bevelhebbers van de Navo in Europa, generaal Norstad, in het Kanaal, admiraal Bingley, en op de Atlantische Oceaan, admiraal Dennison, en de Amerikaanse vertegenwoordiger in de permanente groep van de Navo in Washington, generaal Strother, brachten rapport uit. Van Amerikaanse zijde is vrij dagochtend ter conferentie ook aangedrongen op versterking van de conventionele strijdkrachten. De officiële woordvoerder van de Navo onthield zich vrijdag na de ochtendvergadering van, elke mededeling over wat de minis ters hadden gezegd. We] zei hij dat het jongste jaarlijkse onderzoek heeft aan getoond, dat de Navo-landen in 1962 in totaal tien procent meer in de defensie hebben bijgedra gen dan in 1961. Het is voor de eerste maal dat bij het jaarlijkse onderzoek de mogelijkheden van de landen tot bijdragen zijn beschouwd in het kader van plannen over een ter mijn van drie jaar. Tot dusver werden voor elk jaar apart de vereisten gesteld en de feitelijke bijdragen gecontroleerd. Nu zal eens in de drie jaar de koers worden uitgezet. Wel zal elk jaar een onderzoek naar de stand van zaken worden ingesteld. De waarnemend secretaris-generaal prins Colonna di Paliano, heeft vrijdag op de conferentie de nieuwe procedure uiteengezet. Birma, tot het dorp Walong zijn teruggetrokken. De woordvoerder besloot „Volgens door ons ontvangen be richten zijn de Chinese troepen in de centrale frontsector van het noord-oostelijke grensgebied te ruggetrokken op het ongeveer 30 km ten oosten van Longdjoe ge legen Mitsjoeka". Het observatorium van Gold- stone, in California, Is erin ge slaagd de twee stralingsmeters van de „Mariner-2" in werking te stellen. Het signaal vanaf de grond werd om 14.35 uur Nederlandse tijd gegeven en het antwoord van de „Mariner-2" kwam zes minuten later. Het ruimtevaar tuig bevond zich toen 57 miljoen kilometer van de aarde. Dit is de grootste afstand, waarop ooit een apparatuur in een ruimte schip met een radiosignaal vanaf de aarde in werking werd ge steld. Na de eerdere mislukkingen van gisteren, waren de mensen van de wetenschap opgetogen. WEER EEN -STRAATROOF IN DEN HAAG Nadat er enige maanden stilte heeft geheerst op het „straat rooffront" in Den Haag, doordat een jongeman die er meer dan honderd heeft gepleegd onlangs is aangehouden en berecht, is er donderdagavond weer een geval voorgekomen. De ontwapeningsconferentie te Genève, waaraan door 17 landen werd deelgenomen, is van 21 december tot 15 januari a s. ver daagd. De Amerikaanse afgevaardig de Arthur Dean verklaarde op de bijeenkomst van vrijdag dat de Verenigde Staten slechts met <lie ontwapeningsmaatregelen zou den instemmen, waarbij hun vei ligheid en die hunner bondgeno ten gewaarborgd was. „De Verenigde Staten hebben zich verplicht om voor algemene en volledige ontwapening te wer ken. Zij zijn niet onder de indruk van het drijven der communisti sche staten, die luide te kennen geven dat reeds in de eerste fase van een ontwapening het gevaar van een kernoorlog moet worden bezworen. Deze bedreiging zal worden uitgeschakeld in het kader van een algemene ontwapeningsover eenkomst. De Verenigde Staten zullen zich echter niet laten ver leiden tot instemming met maat regelen in het eerste stadium van een ontwapening,' welke duidelijk ten voordele van het communis tische blok zouden zijn en die do veiligheid der vrije landen in ge- 1 vaar zouden brengen", aldus Dean. Hij vervolgde: „Wij zullen niet toestaan dat de N.A.V.O., zoals litaire afdelingen wordt gesplitst, die niet zouden mogen samen werken en waarbij bovendien nog een tweede scheiding zou worden gemaakt tussen de Noordameri- kaanse en de Europese landen". Dean verklaarde dat het Wes ten zich „enigszins bemoedigd" had gevoeld door het voorstel, dat de Sowjetrussische minister van Buitenlandse Zaken in sep tember j.l. in de algemene verga dering der Verenigde Naties had gedaan en dat inhield dat enkele soorten kernwapens behouden konden blijven tot aan de tweede ontwapeningsfase. „Dit was het eerste teken, dat de Sowjetrussi sche regering is begonnen met dat volgens de Sowjetrussische 1 zich in te stellen op de werkelijk- vooistellen zou moeten geschic-heid der militair-strategische den. in vijftien afzonderlijke mi-verhoudingen", aldus Dean. De Amerikaanse diplomaat Rodney W. Carlson, die enkele dagen geleden door de Russen in een spionagezaak was ge noemd, heeft gistermorgen vrij willig de Sowjet-Unie verlaten, zo heeft een woordvoerder van de Amerikaanse ambassade in Moskou bekendgemaakt. Volgens de Russische veilig heidsdienst was Carlson een con tactman van de Russische weten schappelijke ambtenaar O. V. Penkovsky, wiens arrestatie we gens spionage dinsdag werd be kendgemaakt. Een andere con- Door een ontploffing in de steenkolenmijn Adolf In Merk- stein, nabij Aken, zijn vrijdag morgen zeven mijnwerkers ge dood en ook zeven gewond. Een van de gewonden verkeert in levensgevaar. Door de ontploffing werden 40 mijnwerkers ingesloten, van wie velen zichzelf konden bevrijden. Dit was het tweede mijnonge luk in West-Duitsland in twee dagen. Donderdag kwamen bij een ontploffing in een steen kolenmijn nabij Hamm zes mijn werkers om, terwijl er vijf zwaar gewond werden. tactman zou de Britse zakenman Greville Wynne zijn geweest, die enige tijd geleden in Hongarije werd aangehouden en nu in de Sowjet-Unie op zijn berechting wacht. De Amerikaanse ambassade gaf geen reden op voor het ver trek van Carlson. In de Russische bekendmaking van dinsdag was sprake van een zekere „Karlsson". Van de zijde der Amerikaanse ambassa de werd gezegd dat Carlson zich niet aan „ongepaste activiteit" had schuldig gemaakt. Carlson is de vierde Ameii- kaanse-ambassadefunctionaris die in de afgelopen ifaee maan den de Sowjet-Unie verlaat na beschuldigingen van spionage. Een Britse legerwoordvoerder in Singapore heeft vrijdag mee gedeeld, dat de districten Niah, Siboeti en Bekenoe, nabij de be langrijke olieplaats Miri in Noord-Sera wak, door Britse troe pen van opstandelingen zijn ge zuiverd. Het district Moeara na bij Limbang, eveneens jn Noord- Serawak. werd door Goerka's gezuiverd. Vrijdagmorgen hebben com mandotroepen het dorp Bangar, ten zuidoosten van Limbang, be zet en een grote hoeveelheid wa pens en munitie buitgemaakt.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1