ÏWINSET 2e: NOVITA drukwerk De opstand in Noord-West-Borneo vrijwel voorbij De eerste dag van de Navo-conferentie Regeringsverklaring van Pompidou Persconferentie van Kennedy De spanning tussen Israël en Syrië Eigenaar van Belgische „piratenzender" overleden HET WEER HOOGWATER ZON- en F ANSI" W 3 fissen voor f 1.50. 90 5UIVER ZUIVER WOL KleurenGeel, rose, korenblauw, licht bleu, marine, anthraciet en modegroen. Maten 38 tot en met 44 Axelsostraat 68 Terneuzen Modern Reglementen Folders Convocaties Briefhoofden Enveloppen Briefkaarten Geboortekaartje; Verlovings- en Uuwelxjk.sk a artei Naamkaartjes Rouwkaartjer Rouwdrculalres Fa P. J. van de Sande Noordstraat Terneuzen frnnkarinz bij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie, adres; Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 01150 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6.— per kwartaal: per maand ƒ2,per week 48 et. Losse nrs 9 et. DE VRIJE ZEEUW VRIJDAG 14 DECEMBER 1062 19e Jaargang Nr 5787 Verschijnt dagelijks - u» -Wster N. V. v/h Firma P. 3. van de Sande te Tern« Advertentieprijs per mm 16 ct: minimum per advertentie 2,40. Rubriek: Kleine Advertenties (rWn handels, advertenties): 5 reeels ƒ1,10. Tedere regel meer 22 ct. Kleine Advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad. 20 cent meer. Inzending advertenties te 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Sjeik Azahari, de voorzitter van de in Broenei verboden „Rakyat"-partij en leider van de revolte in Noord-West Borneo, heeft, naar een van zijn woord voerders in Manilla donderdag heeft medegedeeld, de hulp in geroepen van „vrijwilligers uit vredelievende landen". De sjeik, die zichzelf ook heeft uitgeroepen tot premier van de „revolutionaire regering" van Broenei, heeft woensdag secreta ris-generaal Oe Thant telegra fisch gevraagd hem onmiddellijk naar de Verenigde Naties te ont bieden. ZATERDAG WORDT DE KONINKLIJKE GRAFKELDER AFGESLOTEN Voor het défilé in de Nieuwe Kerk te Delft langs de konink lijke grafkelder blijft de belang stelling zeer groot. Uit alle delen van het land komt men naar Delft om even te kunnen toeven in de kerk, waar zaterdag het stoffelijk overschot van Konin gin Wilhelmina werd bijgezet. Omdat de kerkvoogden willen voorkomen, dat zoals vorige zon dag toen de kerk was gesloten, velen teleurgesteld zullen wor den. vestigen zij er de aandacht op, dat de kerk slechts tot heden avond 9 uur is geopend. Zaterdag 15 december is de kerk open tot vijf uur 's mid dags. Daarna worden de deuren onherroepelijk gesloten en wordt begonnen met het afsluiten van de kelder door middel van de 3.5 ton wegende steen. Dit zware werk moet zaterdag vóór mid dernacht zijn beëindigd. Het sultanaat Broenei, met eer. oppervlakte van bijna 5.400 vier kante kilometer en een bevolking van ongeveer 84.000 zielen, kreeg drie jaar geleden zijn eer ste grondwet van sultan Omar Ali Saigroeddln, die sinds 1950 aan het bewind is. De volksver tegenwoordiging bestaat uit een uitvoerende en een wetgevende raad. welker leden voor het grootste deel door benoeming worden aangewezen. Bij de eerste en tot dusver enige verkiezingen die hiervoor werden gehouden, verwierf de „Rakyat"-partij van Azahari alle zestien zetels, die voor door verkiezing aan te wij zen leden beschikbaar waren. Van het begin af aan is de partij tegenstandster geweest van aansluiting door Broenei bij de volgend jaar werkelijkheid wordende nieuwe federatie Ma- lesië, een punt waarop de rege ring van Broenei overigens nog geen beslissing heeft genomen. Sinds geruime tijd hebben de Philippijnen aanspraken ken baar gemaakt op het aan Broenei grenzende Brits Noord-Borneo. Woensdag heeft de Philippijnse gedelegeerde bij de Verenigde Naties deze aanspraken nog eens herhaald in een vergadering van de beheerschapscommissie der Verenigde Naties in New York, en zich er daarbij over beklaagd, dat de Britse regering weiger achtig blijft over de Philippijnse soevereiniteit over Noord-Bor- neo te onderhandelen. De Britse afgevaardigde wees deze eis ech ter terstond van de hand. In Singapore heeft een Britse woordvoerder donderdag meege deeld, dat de opstand in Broenei „vrijwel voorbij" is en dat het niet in de bedoeling ligt nog meer geveehtstroepen en oorlogs. schepen naar dat gebied te zen- Op dezelfde dag, waarop de Belgische Kamer van Volksver tegenwoordigers 't wetsontwerp tot bestrijding van „piratenzen ders" heeft goedgekeurd, is de eigenaar van de Belgische recla mezender „Uilenspiegel", de 73- jarige Georges de Caluwé, over leden. De heer De Caluwé werd verpleegd in een ziekenhuis in Antwerpen, waar hij kortgeleden een operatie onderging. Hij beschouwde zijn zender als de opvolger van „Radio-Kerk- DEZELFDE MIDDAGTEMPERATUREN Noordelijke winden hebben koude lucht over grote delen van West-Europa gevoerd. Zelfs in Zuid-Frankrkij stond het kwik donderdagmiddag maar op en kele graden boven nul. De noordwestelijke stroming begon donderdagavond alweer in kracht af te nemen, omdat luchtdrukdalingen samenhan gend met een depressie bij IJs land zich over de Britse eilanden uitbreiden. Het ziet er dan ook naar uit, dat de winden naar west zullen krimpen en vandaag slechts zwak tot matig zullen zijn. Een front dat met de depressie samenhangt, kan tegen de avond al dicht tot ons land genaderd zijn, zodat de kans op enkele buien blijft bestaan. Er zullen echter ook opklaringen voorkomen. WF,FPR™ïf,HT medegedeeld door het K. N. M. I„ geldig tot hedenavond, dezelfde middagtemperaturen Enkele opklaringen maar ook hier en daar een bui. Overwe gend matige westelijke wind. On geveer dezelfde middagtempera- turen. VRIJDAG 14 DECEMBER v.m. n.m. Breskens 3.30 Terneuzen 4.05 Hansweert 4.45 Walsoorden 4.55 ZATERDAG 15 DECEMBER v.m n.m. Breskens 4.10 Terneuzen 4.45 Hansweert 5.25 Walsoorden 5-35 3.55 4.30 5.10 5.20 4.40 5.15 5.55 6.05 op 14 8.40 15 8.41 16 8.42 17* 8.43 ZON onder 16.28 16.28 16.29 16.29 MAAN op onder 19.53 11.11 21.01 11.49 22.09 12.19 23.16 12.43 ske", waarmee hij vóór de oor log uitzendingen verzorgde uit een toren van een Antwerps kerkje. Na de oorlog, toen het Belgische radiobestel werd ge wijzigd en hij geen zendvergun ning meer kreeg, dreigde hij jarenlang een reclamezender op een schip te zullen installeren, indien hij in België zelf niet meer zou mogen uitzenden. Zijn tientallen requesten om weer een vergunning te krijgen bleven echter zonder resultaat. Ruim twee maanden geleden begon zijn nieuwe zender, de „Uilenspiegel", in de ether te komen. Het schip, een omge bouwd Frans bevoorradingsvaar tuig. ligt voor anker voor de Belgische kust buiten de terri toriale wateren ter hoogte van Zeebrugge. Enkele weken ge leden maakte het enkele bange uren door als gevolg van een hevige storm, waardoor de uit zendingen moesten worden on derbroken. Bij de behandeling van het wetsontwerp tot bestrijding van „piratenzenders" bleek in de Ka mer van Volksvertegenwoordi gers de „Uilenspiegel" een aan tal verdedigers te hebben. Zo merkte een Katholiek parle mentslid op, dat de uitzendingen van deze zender „de enige zijn, die aan de Belgische kust bijval oogsten". Het wetsvoorstel werd na een kort debat goedgekeurd met 123 tegen 35 stemmen, hij 5 onthoudingen Het wetsontwerp, dat al door de Belgische Senaat is goedge keurd, stelt straffen van ten hoogste een jaar hechtenis en een boete van 100.000 Belgische frank op het exploiteren van zenders zonder vergunning, als mede voor medewerking aan uitzendingen van „piratenzen ders" door het leveren van materiaal, diensten en het finan cieren daarvan door het be middelen van reclame-uitzendin gen. Rode Kruis zond 4397 familieberichten van en naar Indonesië over Na de postverbindingen tussen Nederland en Indonesië zijn hersteld heeft het informatiebu reau van het „Nederlandsche Roode Kruis" te Den Haag zijn taak beëindigd voor het door zenden van familieberichten van en naar Indonesië. In de loop van dit jaar werden 3125 berich ten naar en 1272 berichten uit Indonesië verzonden. Familieberichten van en voor de bewoners van beide landen gingen van het informatiebureau in Den Haag naar het bureau via het Internationale Rode Kruis te Genève naar de Palang Merah in Indonesië en omge keerd. den. Wel zal administratief per soneel van Singapore naar Broe nei worden overgevlogen ten be hoeve van werkplaatsen, maga zijnen en andere installaties van het leger. Over de herovering van Lim- bang, in Serawak, dat woensdag door de Britse troepen werd be zet, werd nog gemeld, dat de resident van dit gebied, de Australiër Richard Morris, op het punt stond door enige op standelingen te worden opgehan gen. toen deze werden afge schrikt door vier laag overvlie gende Britse straaljagers. De op standelingen sloegen op de vlucht en lieten de resident met de strop om de nek achter. Tot de vier Nederlandse gijze laars, die woensdag in Seria door Britse troepen werden be vrijd, behoorden de heren Brunot de Rochemont en R. Cortebach, beiden piloot van de onderneming World Wide Helicopters op Zes tienhoven. Woensdag was reeds de bevrij ding van de heren J. W. Bloe mendal, uit Amsterdam, en G. Bomhof uit Zwolle gemeld. Naar nader uit Manilla wordt gemeld, heeft sjeik Azahari tele grammen aan Indonesië en de Verenigde Arabische Republiek gezonden met het verzoek vrij willigers te zenden. Ook aan an dere landen zouden nog derge lijke telegrammen worden ge zonden. Voorts heeft Azahari zich voor de vijfde maai telegrafisch tot secretaris-generaal Oe Thant ge wend, met verzoek om instelling van een onpartijdig onderzoek. Hij deed een beroep op Oe Thant onmiddellijk handelend op te treden en „overeenkomstig de beginselen van het V. N.-Hand- vest de bepalingen tegen elke bedreiging van de wereldvrede toe te passen". De Indonesische ambassadeur in Manilla, Pamoentjak, had donderdagmorgen een onderhoud met de Philippijnse vice-presi dent, vermodelij k over de ge beurtenissen in Broenei. GROTE BRAND IN HOUTOPSLAGPLAATS IN AMSTERDAM Een grote brand op de stapel plaats in de Minervahaven te Amsterdam van de N.V. Maat schappij De Fijnhouthandel, heeft in de nacht van woensdag op donderdag voor bijna een miljoen gulden schade aange richt. Het vuur. dat werd be streden met vijf straatwaterkra nen, vijftien stralen en het kanon van de drijvende brandspuit „Jason", vernielde behalve veel kostbaar hout en voertuigen e.d. ook de woning van de conciège, L. H. Kroger, die alleen zijn spaarcenten kon redden voordat hij met zijn vrouw ternauwer nood uit vlammen en rook ont kwam. De hoiid van de familie stikte in de rook. De foto geeft een beeld van de brand, waarvan de oorzaak nog niet bekend is. Het bedrijf is tegen brandschade verzekerd, de conciërge niet. FM-ZENDERS GOES IN BEDRIJF Met ingang van 24 december zullen de nieuwe FM-zenders in de radiotoren te Goes op proef in bedrijf worden gesteld. Hilversum I zal in de FM-band kunnen worden ontvangen op kanaal 3 (87,85 mhz) en Hilver sum II op kanaal 27 (95,00 mhz) volgens de nieuwe nummering resp. kanaal 3+ en 75. De ministers van Buitenland se Zaken van de Navo-landen hebben donderdag op de eerste dag van de Naco-conferentie te Parijs uiting gegeven aan hun tevredenheid over de afloop van de Cubaanse crisis. Verder is ge bleken dat de regeringen van de Navo-landen, in het algemeen gesproken, onderhandelingen met de Sowjet-Unie niet beslist uit de weg willen gaan, al zijn er wel verschillende nuances aan de dag getreden. De standpunten zijn echter dichter bij elkaar ge komen sedert de vorige Navo- conferentie. De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken mr. J. M. A. Nieuwe inentingscampagne in België tegen kinderverlamming Begin volgend jaar zal in Bel gië een nieuwe inentingscam pagne tegen kinderverlamming beginnen, aldus heeft het Belgi sche ministerie van Volksge zondheid bekendgemaakt. De campagne is bedoeld niet alleen voor kinderen beneden 15 jaar, maar ook voor volwassenen tot de leeftijd van 40 jaar. Er zal een entstof op basis van „verzwakt" virus worden gebruikt, dat in de vorm van stroop kan worden in genomen. Georges Pompidou, minister president van de nieuwe (Gaul listische) Franse regering, heeft donderdag in de Franse Nationa le Vergadering een uiteenzetting gegeven van zijn regeringspro gramma. Hij gaf hierin voorrang aan een herziening van de op bouw van het Franse leger en aan de schepping van een Frans kernzwaard. „Frankrijk zal geen in zich zelf besloten politiek voeren. Vergroting van de Franse mili taire macht en uitbreiding van het Franse vermogen op andere gebieden moeten ook ten goede komen aan de organisaties, waarvan wij deel uitmaken en zij moeten leiden tot een ver steviging van de samenhang er van. Ik denk hierbij in de eerste plaats aan het Europa, dat wij gaan optrekken op basis van de gemeenschappelijke markt en dat één van zijn grondvesten vindt in de Frans-Duitse vriendschap. Het bestaan van een Frans kernzwaard zal een nieuwe waarborg voor dit Europa in wording vormen. En een derge lijke waarborg heeft nog meer waarde gekregen, sinds de Cu baanse crisis heeft aangetoond dat de snelheid en de kracht van de reactie van een natie ten nauwste verband houden met de ernst van de bedreiging, waar voor het betrokken land zich ziet gesteld", aldus de Franse eerste minister Georges Pompi dou. Tevoren had Pompidou nog opgemerkt dat Frankrijk de kos ten. verbonden aan het uitrusten van een strijdmacht met kern wapens, kan dragen, „rekening houdend met onze nationale in komsten en in verhouding tot het eindbedrag van onze begro ting kan worden gezegd dat wij procentsgewijs niet meer voor onze landsverdediging uitgeven dan b.v. West-Duitsland, Groot- Brittannië en de Verenigde Sta ten". Na Pompidou's toespraak zal een debat over het regerings programma worden gehouden, dat later door een stemming zal worden gevolgd. Sprekend over het bezoek, dat de Britse minister-president MacMillan deze maand aan presi dent De Gaulle zal brengen, zei Pompidou: „Frankrijk verheugt zich over het streven van Groot- Brittannië, om nauwer banden met Europa te vestigen. Het is ook bereid de overgangsperiode voor Engeland te vergemakke lijken. Wij handhaven echter ons standpunt dat Britse toetreding tot de Europese gemeenschap pelijke markt geen afbreuk mag doen aan de opbouw van de Franse staat. Ook mag zij de reeds bereikte resultaten niet in gevaar brengen. Ik denk hierbij met name aan de verdediging van onze landbouwbelangen, die voor ons van vitaal belang zijn. Pompidou zei ook: „De we derzijdse verplichtingen der Navo-leden zijn en blijven de grondslag van de Franse politiek. Frankrijk is een lid van de Europese gemeenschap. Doch het is niet voornemens voor on bepaalde tijd aan een politiek van blokvorming te blijven vast houden. Het hoopt op de dag, dal de betrekkingen tussen Oost en West weer in normale banen Zullen kunnen worden geleid. Frankrijk zal in staat zijn deer te nemen aan de verzoening, die noodzakelijkerwijs vroeg of laat zal moeten plaats vinden. Dit zal in elk geval kunnen geschieden, wanneer de dictatoriaal geleide staten er blijk van hebben ge geven al hun agressieve bedoe lingen te hebben laten varen". Pompidou had nog een on verwachte lofbetuiging voor de Verenigde Naties. Hij zeide„Indien de Verenigde Naties ertoe overgaan zich niet meer te bemoeien met zaken, die buite.i haar bevoegdheid val len, kunnen zij een rol vervullen door de internationale ontmoe tingsplaats te worden, waar de volken elkander beter kunnen leren kennen en begrijpen". H. Luns heeft donderdagmiddag op de conferentie gepleit voor een betere „planning" op het ge bied van de politiek. Deze poli tieke voorbereiding lag volgens hem ver achter bij de militaire. Over de militaire „planning" had men niet te klagen. Minister Luns brak voorts een lans voor de geïntegreerde ver dediging. Hij meende in dit ver- oand verontrustende symptomen te hebben waargenomen. Een gemeenschappelijke verdediging dient volgens de minister te be- rusterTOp een buitenlandse poli tiek die gebaseerd is op ge meenschappelijk overleg. Na de Cubaanse crisis is de toestand voor het Westen Wat verbeterd. De Sowjet-Unie heeft de saamhorigheid van de Navo- landen kunnen vaststellen, toen deze bondgenoten van Amerika zich achter het beleid van Wash ington plaatsten, aldus minister Luns. Ook de Franse minister van Buitenlandse Zaken, Couve de Mulville, heeft op deze eensge zindheid gewezen. Zoals gemeld heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rusk op de ochtendvergadering uiting ge geven aan zijn waardering voor dqritrachtige steun die de Navo- larWen de Amerikanen in de crisis hebben gegeven. President Kennedy heeft woens dag op zijn persconferentie ver klaard te hopen dat de onder handelingen, die in New York worden gevoerd tussen de Ver. Staten en de Sowjet-Unie binnen niet al te lange tjjd afgesloten zullen kunnen worden. Intussen zullen dagelijks maat regelen genomen worden om er op toe te zien dat er geen of fensieve raketten naar Cuba ge bracht worden. De politiek, die door hem tegenover Cuba was gevolgd, was dooor alle leden van de nationale veiligheidsraad goedgekeurd. In de komende twee weken, al dus Kennedy, zal de Amerikaan se regering nieuwe regelingen bekendmaken voor de handel met Cuba. De president zei gunstig te staan tegenover pogingen van particuliere zijde om de vrijlating te bewerkstelligen van de Cuba nen. die in 1961 gevangen zijn ge nomen bij de mislukte invasiepo ging. Voor zover de Amerikaanse regering het had kunnen con troleren, waren de Russische ra ketten en vliegtuigen van Cuba weggehaald. De V. S. zouden ech- t» blijven aandringen op controle ter plaatse. Zou die er niet komen, dan zouden de V. S. hun eigen con'.rólesysteem handhaven. Wat de ..Skvbolt" betreft, zei Kennedy, dat er over deze raket geen enkel definitief besluit ge- -1 In een woensdag gepubliceerd witboek stelt de Israëlische re gering de Syrische leiding ver antwoordelijk voor de spanning aan de noordelijke grens. De Is raëlische regering zegt, dat zij de Syrische aanvallen, die deel uit maken van een duidelijk bepaal de politiek, niet kan duiden. In het witboek wordt gecon stateerd, dat de helft van de Sy rische strijdkrachten Is gelegerd langs de Syriseh-Isi-aëlische en dat 41 incidenten zich dit jaar hebben veorgadMn. ®r te gesche ten op Israëlische burgers. Volgens het Israëlische witboek is de overwegende rol van het leger in de Syrische politiek be kend. De Israëlische regering zegt, dat Israël alle mogelijke politieke maatregelen heeft genomen om een einde te maken aan „de Sy rische agressie". Israël heeft on der meer stappen gedaan bij het secretariaat van de Verenigde Naties, bij generaal Carl von Kern, stafchef van de wapenstll- stemdscommisiU van de V. N. en bij de ambassadeur van de Ver. Staten. nomen zal worden zolang deze kwestie niet door premier Mac Millan van Engeland en hem be sproken was.. Zoals bekend zul len beide staatslieden binnenkort in Nassau op de Bahama-eilanden overleg met elkaar plegen. Ken nedy meende dat Engeland nog een belangrijke rol als kernmo- gendheid zal spelen. Kennedy sprak zich uit voor een snellere verbinding tussen het Kremlin en het Witte Huis. Hij pleitte voor een rechtstreekse telefoon- of telexverbinding, om dat het ontcijferen van het code schrift, zoals ten tijde van de Cubaanse crisis het geval was, te lang duurt. Naar aanleiding van het artikel in een weekblad, volgens welk de Amerikaanse vertegenwoordi ger bij de Ver. Naties, Stevenson, een zachtere politiek zou hebben voorgestaan, zei president Ken nedy dat alle leden van de na tionale veiligheidsraad zijn be sluit tot blokkade van Cuba had den gesteund en het terugtrekken van de Sowjetrussische raketten hadden geëist. De in het artikel beschreven houding van Stevenson is niet afkomstig van enig lid van de nationale veiligheidsraad en Ken nedy zelf heeft nooit iemand Stevenson's houding op deze ma nier horen beschrijven. NOG GROOT AANTAL VERMISTEN IN ALGERIë Het Internationale Rode Kruis stelt nog steeds onvermoeide po gingen in het werk om inlichtin gen te verkrijgen over het lot van ongeveer zeshonderd men sen, die na de afkondiging van de onafhankelijkheid van Algerië in dat land nog steeds worden vermist. Het gaat hier om 330 militairen en 264 burgers, onder wie 36 Franse militairen die des tijds door het Algerijnse bevrij dingsleger, zoals het zelf heeft erkend, werden gevangen geno men. Eind augustus bedroeg het aantal als vermist opgegeven personen meer dan duizend, van wie een aantal later werd opge spoord. De nasporingen naar do overigen zjjn tot dusver zonder resultaat gebleven.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1