46 >72 ^OOR 12 3 )t 28S Chroesjtsjov doet indirecte aanval op Peking Adenauer buigt het hoofd De Westduitse pers over het nieuwe kabinet Op nieuw Oostduits pleidooi voor compromis De verliezen van India HET WEER WEERBERICHT HOOGWATER ON- en MAANSTANDEN 11 geldzegels dag 12 december *62 Woensdag gehaktdag 11,39 f 1,98 f 0,39 faE.A.IJsehaert VAN DE SANDE DONDERDAG 13 DECEMBER 1962 19e Jaargang Nr 5786 Terugtocht uit Cuba redde wereldvrede Rijdt veilig met ll6lk VERHOGING KINDERBIJSLAGEN JUWELENDTEFSTAL IN BRUSSEL DE VOLKSSTEMMING IN MAROKKO INDONESIë EN BROENEI MILITAIR OFFENSIEF TEGEN KATANGA BRENGT GEEN OPLOSSING Er is groot rumoer in Bonn voor nodig geweest om dr. Konrad Adenauer tot de belofte te bewegen dat hij voor de komende herfst zijn ambt van kanse lier zal overdragen aan voorzover nu valt te zeggen prof. Ludwig Erhard. Plicht en roeping Niet meer baas Broenei en Singapore DE PAUS Johan van Oldenbarnevelt verkocht aan Griekse rederij NEDERLANDS VERMAAN IN DE BEGROTINGS COMMISSIE DER ALG. VERGADERING ARKELDYK HAD AANVARING 10 geldzegels 500 gram KWALITEIT GEHAKI 500 gram HALSCARBONADE 100 gr arm GEBRADEN KEURGEHAKT Zelfbedientngaila&srli Vlooswijkitraat 57 (Tel 2212 Schaak- eo Damborden Damschijven) Schaakstukken enz. BOEKHAND geld- zegels geld- zegeis cl- geld- zegels geld- zegels Frankerina bij abonnement: Temeuzen Directeur-Hoofdredacteur T. van de Sande Redactie, adres; Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 01150 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,— per kwartaal: per maand f 2,per week 48 et. Losse nrs 9 et. VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 et: minimum per advertentie f2.40. Rubriek: Kleine Advertenties iiréên handels, advertenties)5 regels f 1,10. Tedere regel meer 22 et. Kleine Advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties te 's namiddags 2 unr. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. De Sowjetrussische premier en de communistische ideologie niet partijleider Nikita Chroesjtsjov heeft woensdag in de bijeenkomst te Moskou van de Opperste Sow- jet (het Sowjetrussische parle ment) gesproken. Chroesjtsjov verklaarde dat zijn regering „zich verplicht ge voelt rapport uit te brengen over de buitengewoon belangrijke ge beurtenissen, die sinds de jong ste bijeenkomst van de Opperste ■Sowjet hebben plaats gegrepen". „Sommige van deze gebeurte nissen droegen een zeer ernstig karakter", aldus Chroesjtsjov. „Het voornaamste resultaat van de buitenlandse politiek, die de Sowjet-Unie in de laatste tijd heeft gevoerd, was dat de aanval op Cuba, die aanvalszuehtige Amerikaanse militaire kringen hadden voorbereid, kon worden afgewend, evenals de onmiddel lijke dreiging van een oorlog met kernwapens. De internationale openbare mening, waaronder inbegrepen het standpunt van personen, die onderschrijven, heeft deze over winning van de politiek van het gezonde verstand op warme wij ze begroet", aldus verklaarde de Russische premier onder applaus der afgevaardigden. De Sowjet-leider vervolgde: „De Sowjetrussische regering heeft, overeenkomstig de begin selen voor een vreedzame inter nationale samenleving, alles ge daan om de vrede te behouden. De loop der gebeurtenissen heeft aangetoond dat er krachten in de wereld bestaan, die in staat zijn de imperialistische machten, welke erop uit zijn een oorlog met kernwapens te ontketenen, een halt toe te roepen. De Sowjetrussische communis tische partij en het Sowjet-volk aldus de van het socialisme", Sowjet-premier. Hierna kwam Chroesjtsjov te spreken over het werk, dat op de jongste voltallige bijeenkomst van het centrale partij-comité was verricht. „Dit werk en de genomen besluiten tonen aan dat de partij aanhoudend en succes vol voortschrijdt langs de door Lenin gewezen weg". Daarop vervolgde de Sowjet- regeringsleider: „Het Sowjet- volk, dat in de bosbrand van de tweede wereldoorlog heeft ge staan, weet hoe een volgende oorlog en speciaal een met kern wapens uitgevochten krijg zal zijn. Het wil daarom geen oorlog. Doch de imperialisten omrin gen de Sowjet-Unie met bases en scheppen op over hun oorlogs plannen, die voorzien in een aan val op de Sowjet Unie. Maar Sowjet-Rusland beschikt over wa pens, waarmee het een plotse linge en vernietigende slag kan toebrengen aan tegen ons gerich te bases, waar tere wereld zij zich ook mogen bevinden. En wij zijn ook in staat de wa penfabrieken van een aanvaller met deze wapens te vernietigen", kunnen trots zijn op de vastbe- 1 zo verklaarde Chroesjtsjov. raden wijze, waarop de Sowjet- regering in die bewogen dagen heeft gehandeld. De vredespoli tiek der Sowjet Unie vloeit voort uit de socialistische opbouw van onze staat, die al zijn krachten aanwendt voor de bevordering Hij vervolgde: „De Sowjet Unie beschikt over de beste intercon tinentale raketten. Zij staat, ge- reed om elke aanval met kern wapens te beantwoorden. Onze huidige wereld kan wor den vergeleken met een samen- Mist, gladheid, duisternis. En soms alle drie tegelijk. Man achter't stuur, denk aan melk. Melk houdt fit, spitst ogen en oren, verhoogt concentratie- en reactievermogen. Drink een "las extra, thuis of onderweg. Is verstandig, Is veilig. Is nog lekker óók. leving boven een kelder, die ge heel gevuld is met kernwapens. De enige oplossing voor dit di lemma is het scheppen van een vreedzame internationale samen, leving en algemene ontwapening. De Sowjet-Unie wenst een vreedzame oplossing van het Duitse vraagstuk en de kwestie- Eerlijn", aldus de Sowjet-premier. Heftig ging de Russische pre mier tekeer tegen de Albanese leiders. Hij noemde heil „straat- j schooiers, die luid vloeken tegen de communistische partij van de i Sowjet-Unie hun moeder". ENKELE BUIEN Een depressie die boven Zuid- Scandinavië is gelegen bepaalt het weer in geheel West-Europa. Vooral boven de Britse eilanden heeft de depressie een sterke noordelijke stroming veroor zaakt die koude lucht tot boven Spanje en Portugal heeft ge voerd. In ons land was de stro ming woensdag zwak. Een rand- storing, die zich boven het noor delijke deel van de Noordzee be vond en naar het zuidoosten koerst, kan echter vandaag de noordelijke tot noordwestelijke wind aan de kust tot krachtige doen toenemen. Daardoor zal ook naar ons land nog iets kou dere lucht worden aangevoerd, waarin bovendien, vooral in de kustprovincies, buien zullen voorkomen, sommige met hagel of natte sneeuw. medegedeeld door het K. N. M. I., geldig tot hedenavond. Enkele buien. Wisselende bewolking met en kele buien, sommige met hagel of natte sneeuw. In het binnen land overwegend matige, aan de kust tijdelijk krachtige noord westelijke tot noordelijke wind. Iets lagere middagtemperaturen. DE OPSTAND IN BROENEI Twee Ghurka's fn p.en Engelse militair doorzoeken het uniform van een gevangen genomen strij der van het opstandelingeiileger. DONDERDAG 13 DECEMBER v.m. n.m. Breskens 2.47 3.06 Terneuzen 3.22 3.41 Hansweert 4.02 4.21 Walsoorden 4.12 4.31 TWEEDE KAMER: De Tweede Kamer is woensdag middag, zonder discussie, ak koord gegaan met het wetsvoor stel tot verhoging van de kinder bijslag. De thans in de kinderbijslag wet voor loontrekkenden en in de kinderbijslagwet voor kleine zelfstandigen genoemde bedragen worden verhoogd van 58,50 tot 64,74 per kwartaal voor het eerste kind en van 63,96 tot ƒ70,20 per kwartaal yoor het tweede kind. De thans in de algemene kin derbijslagwet opgenomen kwar taalbedragen worden verhoogd van ƒ63,96 tot ƒ70,20 voor een derde kind, van 86,58 tot 95,94 voor een vierde en een vijfde kind en van ƒ97,50 tot 107.64 voor een zesde en elk volgend kind. Het wetsontwerp werd zonder hoofdelijke stemming aangeno men. In Brussel is in de nacht van maandag op dinsdag een grote ju weiendiefstal gepleegd. Bij een inbraak in een juwelierszaak werden ruim 1000 gouden ringen, 600 armbandhorloges en talrijke sieraden gestolen, die volgens de eigenaar een waarde vertegen woordigen van meer dan drie miljoen Belgische frank (ruim 210.000 gulden). De daders hebben zich waar schijnlijk toegang tot de winkel verschaft via een aangrenzende bioscoop. IJzeren staven werden open gebogen waardoor een ruimte van ongeveer 30 cm ont stond, waar zij zich doorheen hebben gewrongen. Een brandkast, waar kostbare juwelen van grote waarde waren opgeborgen, bleef onaangeroerd. - i|| Chroesjtsjov noemde de Chine- zen niet. Hij sprak over „zoge naamde Marxisten en Leninis ten" en deze wilden dat de V. S. en Rusland elkaar naar de keel zouden vliegen. Men had gesteld, dat Amerika niet vertrouwd kon worden. Maar als men hiervan uitging, zouden de mensen geen ander vooruitzicht hebben dan vernietiging. De Albanese leiders en zij, die achter hen stonden, bleken een Trotzkistisch standpunt te heb ben ingenomen, want zij wilden de wereld communistisch maken door middel van een wereldoor log. Zij begrepen niet dat de com munistisehe ideeën over de we igeld verguisd zouden worden als het communisme in de geesten van de mensen gelijkgesteld zou worden met oorlog. In China, aldus de Russische premier, zijn nog overblijfselen te vinden van het Europese kolonia lisme, namelijk Macao en Hong- Kong. Er zal een tijd komen, dat de Chinezen tegen de kolonialis ten zouden roepen: „Eruit!" Chroesjtsjov, die 2 uur en 40 minuten sprak, verklaarde dat het linkse opportunisme nu ge vaarlijker was dan het rechtse revisionisme. De Russische com munisten zouden zich concentre ren op de strijd tegen deze linkse opportunisten, die vertegenwoor digd worden door de Albanese leiders. VRIJDAG 14 DECEMBER Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 3.30 4.05 4.45 4.55 n.m. 3.55 4.30 5.10 5.20 ZON op ondet 8.39 16.28 14 8,40 16.28 MAAN op onder 18.49 10.24 19.53 11.11 Ruslan Abdulgani, de Indo nesische minister van Voorlich ting, heeft woensdag tot Indo nesische journalisten gezegd bij de opening van een academie voor de journalistiek: „Het is uw taak geworden het volk van Broenei te helpen. Hun strijd voor onafhankelijkheid is even nobel als de taak die wij hadden tijdens onze gewapende opstand tegen de Nederlanders'» Volgens de definitieve en of ficiële uitslag van het referen dum in Marokko van vrijdag j.l. over de door koning Hassan de tweede ontworpen grondwet hebben 3.919.737 Marokkanen zich vóór de grondwet uitgespro ken en 113.199 er tegen. Het aan tal ongeldige stemmen is 72.722. gedaan, succes zal opleveren. SPAAK: De Belgische minister van Buitenlandse Zaken. Spaak, heeft woensdag in Brussel een militair offensief van de Ver enigde Naties tegen Katanga „gevaarlijk en nutteloos" ge noemd. Na een vergadering van de commissie voor Buitenlandse Zaken uit de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers zei Spaak in antwoord op vragen van journalisten, dat door een dergelijk offensief geen oplos sing kan worden gevonden voor het vraagstuk van de Katangese afscheiding. Spaak zei te vrezen, dat in de Veiligheidsraad van de V. N. een meerderheid zal worden gevon den voor het nemen van „harde" maatregelen tegen Katanga. De Belgische regering hoopt echter, dat een bemiddelingspo ging, die thans door een speciale Belgische afgevaardigde bij Tsjombe in Elizabethstad wordt Officieel deed hij dit op eigen initiatief, maar dat de C. D. U. grote druk op hem heeft uitge oefend, is wel zeker. Die partij voorzag weinig goeds van de ver kiezingen van 1965 als Der Alte niet tijdig het bewind overdroeg aan iemand die de Duitsers ge noeg zou aanspreken om hun stemmen te verwerven. En Ade- nauwer heeft ook in eigen land het gezag en het respect niet meer om als lijsttrekker te fun geren. Hoe moeilijk het de kanselier viel zelf het einde van het Ade nauer tijdperk aan te kondigen, kan men afleiden uit zijn korte flirt met de S. P. D., de door hem steeds verfoeide socialisten. Dat zij niet eisten dat hij geen kan selier zou zijn, moet voor Ade nauer een belangrijke reden zijn geweest om deze coalitie te over wegen. Toen door een uitlating van de perschef van de S. P. D. en door gemor uit zijn eigen partij bleek dr.t deze kans om kanselier te blijven zonder een tijdstip van aftreden te hoeven noemen, was verkeken, boog hij het hoofd. Maar verkoos toch een in feite tijdelijk kanselier schap waaraan door zijn aflo pend karakter vrij wat gezag is ontvallen boven terstond te gaan rentenieren. Het zou onbillijk zijn de S6- jarige staatsman te verwijten dat hij alleen maar zo handelt omdat hij geen afstand kan doen van de macht. Zeer zeker zijn het overwegingen van plicht ge weest die hem bewogen, mis schien zelfs van roeping zolang hij kon werken voor de integra tie van Duitsland in de Weste lijke wereld. En hoezeer zijn glo rie in eigen land en internatio naal nu ook getaand is, in dat opzicht moet een terugblik op zijn prestaties bewondering wek ken. Het is aan hem te danken dat hij het moreel van zijn verslagen en in tweeën gesneden land wist te schragen en tegen alle herin neringen aan de nazi-gruwelen weer een respectabele en mach tige plaats wist te geven in de wereld. De oud-burgemeester van Keulen heeft Duitsland we ten te binden aan het Westen en het in die gemeenschap een krachtige positie laten verwer ven. Dat is een staat van dienst waarop hij trots mag zijn. Dit alles verzekert Adenauer zonder meer een plaats in de Duitse geschiedenis als een groot man. Wat verder ook op hem aan te merken is, verzinkt erbij in het niet: zijn neiging met De Gaulle autoritaire afspraken te maken over het hoofd van de E. E. G.- partners heen, zijn pogingen de N. A. V. O.-politiek onderge schikt te maken aan zijn eigen inzichten waar het de Russen betreft, zijn tweeslachtigheid ten aanzien van de Britse toetreding tot de Euromarkt. En vooral de pijnlijke situaties die hij eigen zinnig liet ontstaan in Bonn, waarmee hij het democratisch denken van de Westduitsers be slist niet heeft gesteund. In het troebele geharrewar dat door en om de Spiegel-affaire ontstond, kwam het zover dat hij en zijn minister Strauss el kaar onomwonden voor leuge naar scholden en dat de kanse lier in de Bondsdag meer zei dan hij kon verantwoorden. Dat heeft het laatste beetje luister van zijn persoon gekost. En het toonde dat eigenlijk voor het eerst de slimme oude man de politieke vechters om hem heen niet meer de baas was. De plotseling opzienbarend aan de dag getreden politieke bek- kensnijderij in Bonn toont ove rigens ook dat Adenauer het wellicht toch wel bij het rechte eind had door steeds zijn misnoe gen te uiten voor het plan, Er- hard zijn kroonprins te maken. Dat is een meegaand man zo als bleek toen hij een paar keer door de knieën ging voor de kanselier hoewel hij het gelijk aan zijn kant had en waar schijnlijk niet de krachtige fi guur die blijkbaar nodig is om de Bonner politici in bedwang te houden. Het zou verkeerd zijn de op stand in het Britse protectoraat Broenei af te doen als een on betekenende zaak, waaraan de uit Singapore overgevlogen Ghurkasoldaten gauw een eind zullen maken. Wellicht slagen die erin het vechten te smoren, maar het is in ieder geval een veeg teken voor de Federatie van Malaysia die aan het eind van de komende zomer uitgeroepen moet worden. Achter de rebellie in het olierijke sultanaat steekt ook het misnoegen van de bevol king om opgenomen te worden in dit onlogische verbond met Singapore en Malakka. Het is logisch dat zich dit het sterkst uit in het enigermate ontwikkel de Broenei eerder dan in Sera- wak of Noord-Borneo, waar de gedachten wellicht net zo zijn. Het is ook zo dat de belangen van deze drie gebieden eigenlijk niet zijn gebaat bij de federatie, die alleen maar is voorgesteld om communistische sympathie van Singapore te neutraliseren, waarvoor een federatie met alleen het dunbevolkte Malakka geen garantie biedt. De opstand zal bovendien nieuw leven geven aan de twee andere aanspraken op de drie Borneose landstreken Indonesië en de Philippijnen hebben beide enige grond zich geïnteresseerd te voelen. De fe deratie wachtte ook als zij vlot tot stand kwam daarom al een onaangename verhouding met de buren. Deze opstand zal deze zeker matigen als de federatie toch tot Stand komt. En dat is door de rebellie zelfs al een beetje onzeker geworden. Met als konsekwentie dat Singapore zich wellicht de een of andere dag zal uitroepen tot een repu bliek met een rode vlag, tot groot genoegen van Mao Tse- Toeng. (Nadruk verboden.) De nieuwe regering-Adenauer werd woensdag in de Westduitse pers over het algemeen gunstig ontvangen. Het onafhankelijke dagblad „Der Mittag" sprak ech- er de vrees uit, dat de herstelde coalitie tot oktober „zal door- In Vaticaanse kring wordt ge zegd, dat Paus Johannes „een ernstige kwaal" heeft, die op het ogenblik nog geen moeilijk heden veroorzaakt. Men acht het evenwel niet uitgesloten, dat de kwaal de komende maanden zal verergeren, aangezien de Paus zich weinig' ontziet. Onder de artsen in Rome wordt vaak het vermoeden uit gesproken dat de Paus maag kanker zou hebben. Deze ver onderstelling is door het Vati- caan steeds tegengesproken. Voor de tweede maal binnen enkele dagen is woensdag van vooraanstaande zijde in Oost- Berlijn het compromis als diplo matiek hulpmiddel bepleit. In een hoofdartikel in het Oost- duitse communistische partij orgaan schreef hoofdredacteur Hermann Axen, dat de regeling van de crisis om Cuba een com promis in het belang van de vrede en het socialisme is ge weest. Daaruit trok hij de con clusie, dat ook „de strijd voor de Premier Nehroe van India heeft woensdag in liet parlement meegedeeld, dat bij de gevech ten met de Chinezen tussen 20 oktober en 10 december 197 In dische soldaten zijn gesneuveld en 291 gewond. Over het lot van 6.277 manschappen is nog niets bekend. Volgens premier Nehroe zijn ruim 1.100 van deze vermisten in Chinese gevangenschap. Ruim 9.800 officieren en manschappen van het Indische leger waren uit het gebied van de Se-Lapas, waar zij door de Chinese op mars van hun eenheid waren afgesneden, in Tezpoer terugge keerd en 2.350 militairen waren uit de streek van Walong terug gekomen. Er worden er nog meer verwacht. Premier Nehroe zei voorts, dat enige Chinese onderdelen in het noordoostelijke grensgebied wa ren teruggetrokken, maar de mate waarin dit gebeurt staat nog niet vast, vooral wat de vooruitgeschoven posten betreft. In een plaats bij Bomdila, ten noorden van Tezpoer, zouden de Chinezen woensdag 80 zieke en gewonde krijgsgevangenen aan de Indiërs hebben overgegeven. De Chinezen zullen dan in totaal 239 krijgsgevangenen hebben vrijgelaten. Premier Nehroe zei nog, dat tussen de door China voorge stelde scheidingslijn van novem ber 1959 en de door India voor gestelde lijn van 8 september j.l. een gebied ligt van ongeveer 6.475 km*. vreedzame coëxistentie tussen de beide Duitse staten en voor het Duitse vredesverdrag beslist compromissen vraagt". Ander zijds meende hij echter, dat de „oorlogszuchtige houding van de regering te Bonn" in het Cuba- conflict een bewijs vormt voor de gerechtvaardigde eis van Oost-Duitsland inzake het uit de weg ruimen van de overblijfse len van de tweede wereldoorlog door het afsluiten van een Duits vredesverdrag en het veranderen van West-Berlijn in een vrije stad. Het staatshoofd van Oost- Duitsland, Walter Ulbricht, heeft zich verleden week in dezelfde geest uitgelaten als Axen. De directie van de Stoomvaart- Maatschappij „Nederland" deelt mede, dat heL m.s. „Johan van Oldenbarnevelt", zoals eerder aangekondigd, inderdaad en wel op 3 februari uit de vaart zal worden genomen. Het schip is verkocht aan de „Greek Line". Begin maart zal het in een Mid- dellandse-Zeehaven aan de Griekse rederij worden overge dragen. modderen op de manier die de vorige regering karakteriseerde". De conservatieve „Deutsche Zei- tung" meende echter dat beide partijen de moed hebben ge toond te durven beginnen. De socialistisch gezinde „Neue Rheinzeitung" zag in de nieuwe minister van Defensie, Von Has- sel, „nog een kandidaat" die bondskanselier Adenauer in ok tober zou kunnen opvolgen. Het regeringsgezinde blad „Koelnische Rundschau" vond Von Hassel „de best mogelijke" opvolger van Franz Jozef Strauss. Het hoopte dat de nieu we ministers het beter zouden doen dan hun voorgangers. De Nederlandse algevaardigde J. J. Fekkes heeft dinsdagavond in de begrotingscommissie van de algemene vergadering der Verenigde Naties gezegd dat men vaak de indruk heeft, dat nie mand zich werkelijk veel bekom mert om de financiën van de Verenigde Naties. De meesten, aldus de heer Fekkes, schenen „een vage gedachte te hebben, dat het geld altijd wel ergens vandaan zal komen". Slechts zeer weinigen beseften, dat het bestaan van de Verenigde Na ties op het spel staat. „Als een groot aantal leden van de Verenigde Naties slechts let op de activiteit van de orga nisatie waarvan zij voordeel heb ben en de verantwoordelijkheden en de verplichtingen van het lid maatschap van de Verenigde Na ties blijft weigeren, zou hef ein de van de V. N. wel eens nabij kunnen zijn", aldus de Neder landse afgevaardigde. De 7.664 ton metende „Arkel- dyk" van de Holland-Amerika- lijn is dinsdag voor de kust van Caiifornië bij dichte mist in aanvaring gekomen met de Ame rikaanse tanker Leiand I. Doan' van 9.557 ton. Volgens de Amerikaanse kust wacht hebben beide schepen lichte schade opgelopen en is niemand gewond. De schepen hadden geen assistentie ge vraagd. Een woordvoerder van de Holland-Amerikalijn heeft ge zegd, dat de „Arkeldyk" mid scheeps beschadigd, is en door vaart naar zijn bestemming Oakland in Califomië. geldzegels xoAotJUA

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1