Westduitse regeringscrisis nog niet opgelost Rouwdienst en vertrek Prinses Wilhelmina uit Apeldoorn Geen overeenstemming tussen „Zes" in Brussel Amerikaanse politieke druk op Japan? WOENSDAG 5 DECEMBER 1962 19e Jaargang Nr 5779 GRENSWIJZIGING NEDERLAND-BELGIE BIJ MAASTRICHT Radio De Koek ROTTE TOMATEN EN ANDERE VRUCHTEN NAAR BELGISCH CONSULAAT GEGOOID IN ELISABETHSTAD Harttransplantatie van Russische chirurg 99' RUSSISCHE MIGS VOOR INDIE Dr. Platteel burgemeester van Ede HET WEER Plaatselijk mist WEERBERICHT HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN ROUWSTOET PRINSES WILHELMINA IN DEN HAAG DEENSE KONING BIJ BIJZETTING Huis ten Bosch verblijf voor buitenlandse vorstelijke personen Uitvaart Prinses Wilhelmina wordt door televisie uitgezonden Ook radio zendt reportage uit van bijzetting in Delft F*ank«rtngr W5 tbonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande - - Redactie, adres; Noordstraat 5557' Administratie-adres: Smidswal ♦Telefoon 01150 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6.— per kwartaal; per maand f 2,per week 48 et. Losse nrs 9 et. DE VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprhs per mm 16 et; minimum per advertentie f2.40. Rubriek: Kleine Advertenties feéén handels, advertenties); 5 regels f 1.10. Tedere re eel meer 22 et. Kleine Advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad. 20 eent meer. Inzending advertenties te 's namiddags 2 uur. voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Bondskanselier van West- Duïtsland heeft dinsdagmorgen de voorzitter van de Westduitse socialistische partij, Ollenhauer, ontvangen voor een eerste onder houd over de mogelijke samen stelling van een coalitie-regering met de socialisten. In een communiqué na de be sprekingen van ongeveer 2 Vs uur wordt gezegd, dat de contacten tussen de CDU/CSU en de SPD spoedig voortgezet zullen worden. Een tijdstip is niet genoemd. Onder voorzitterschap van bondskanselier Adenauer had de onderhandelingscommissie van dc CDU'CSU met de SPD-ver- tegenwoordigers over de moge lijkheden van een toekomstige politieke samenwerking gespro ken. Maar noch in de huidige bijeenkomst- noch eerder waren overeenkomsten gesloten. Een woordvoerder van de SDU zei op een persconferentie dat de besprekingen met de CDU „een goede basis voor verder overleg" opleverden. De christen-democra ten had een „ernstig aanbod" ge daan. De Westduitse liberalen willen thans, evenals de christen-demo craten, met de sociaal-democraten onderhandelen en wel over de eventuele vorming van een nie- \ve regering zonder de christen democratische partij. De SPD is op het voorstel der FDP om een gesprek te beginnen, ingegaan. Politieke waarnemers in Bonn waren dinsdag van mening dat de vrije democraten, die in de Bondsdag, waar geen der partij en een absolute meerderheid be zit, op de wip zitten, een politie ke misrekening schijnen te heb ben gemaakt. Alle commentators zijn het er over eens dat een Westduitse coalitieregering op basis van een samengaan van christen- en so ciaal-democraten, die de twee grootste partijen in West-Duits- land zijn, de meest opzienbaren de binnenlands-politieke ontwik keling in de Bondsrepubliek sinds 1949 zou zijn. Een woordvoerder der vrije democraten heeft dinsdag ver klaard dat de leiding van zijn partij besloten heeft dr. Adenau er mede te delen dat zij er niet mede kan instemmen, indien de christen-democraten tegelijker tijd met de socialisten en de vrije democraten onderhandelen. Dr. Ewald Bucher, de tweede man van de Bondsdagfractie der vrije democraten, heeft dinsdag VIJF DECEMBER De Sint-Nieolaasdrukte heeft zich laten gelden op hef post kantoor van hef Amsterdamse Centraal Station, één van de knooppunten van lr"t hoofdstede lijk postverkeer. >Iet zakken tegelijk belanden de postpaketjes op de lopende hand van de sor- teerafdeling, waar «met man en macht gewerkt wordt om alles zo tijdig mogelijk het land in te krijgen. tegenover een verslaggever ver klaard dat de meeste afgevaar digden van zijn partij er thans voor zijn om zich weer in ver binding te stellen met de soci aal-democraten, met het doel Adenauers christen-democrati sche regering ten val te brengen en een op vrije- en sociaal-de mocraten steunende nieuwe re gering te vormen. De burgemeester van Maas tricht, heeft zoals bekend in een bijeenkomst van de gemeente raad in november, gesproken over de mogelijkheid van grens wijziging tussen Nederland en België aan de westrand van Maastricht. Dagbladen in België hebben op deze uitlatingen fel gereageerd. Het gemeenteraadslid van Maastricht dr. J. Tans (P.v.d.A.) heeft nu aan het college van burgemeester en wethouders de vraag gesteld, in hoeverre de burgemeester het inzicht heeft weergegeven van het dagelijks bestuur van de stad en zo ja, in hoeverre dit dan in overeenstem ming is met de politieke werke lijkheid. Hij vraagt ook, of het juist is dat er in deze overleg heeft plaats gehad tussen Belgi sche en Nederlandse instanties. Een intieme rouwdienst in de kapel van het paleis 't I,oo hij- gewoond door de gehele Konink lijke Familie maar ook door het voltallig personeel van het paleis en de kroondomeinen vormde gistermiddag- het indrukwekken de slot van het afscheid dat op de V'eluwe van de Prinses is ge nomen. Deze dienst werd geleid door de hofprediker ds. J. L. Berkel. Gedurende de korte dienst las de hofprediker ds J. F. Berkel de lievelingspsalm van de Prin ses Psalm 23: ,.De Heer is mijn Herder". Op een Japanse delegatie, die i Washington verbetering van de handelsbetrekkingen be spreekt, zou politieke druk zijn uitgeoefend om de tot nu toe ge voerde neutraalgezinde politiek in Azië te laten varen. Op 21 november zei de Ameri kaanse ambassadeur, Reischauer, tegen de Japanse minister van Buitenlandse Zaken, Ohira, het te betreuren dat Japan bij de re cente internationale gebeurtenis sen geen vaste, scherp omlijnde houding had aangenomen. Hij sprak niet direct over de kwes» t'.es India-China en Cuba. De Japanse houding was zó aarze lend en genuanceerd dat veel Aziaten twijfelen aan de echt heid van de Japanse politieke overtuiging, aldus Reischauer. Aan de Japanse delegatie in Washington zou nu gezegd zijn aat de in Amerika gevoerde campagne voor het kopen van Amerikaanse produkten, die de Japanse exporteurs afschrikt, n-ei zal worden verzwakt wan neer de Japanse politiek niet verandert, in regeringskringen Noordstraat 102 - Telefoon 3123 Terneuaen In Elisabethstad hebben hon derden Belgen maandagavond rotte tomaten en andere vruchten naar het gebouw van het Belgi sche consulaat gegooid uit pro test tegen de verklaring van België's minister van Buitenland se Zaken, Paul-Henri Spaak, over de hereniging van Kongo. De betogers riepen: „Weg met Spaak" en ..Spaak is een moor denaar". Zoals bekend hebben president Kennedy en Spaak de vorige week in Washington een verklaring'uitgegeven, waarin gezegd wordt dat er krachtige economische maatregelen nodig zullen zijn als er niet binnen zeer korte tijd flinke vooruitgang ge boekt wordt op het punt van de hereniging van Kongo. deze Amerikaanse druk maar in Tokio is men verbaasd ovn acht men dit niet buitengewoon ernstig. De Japanse hulp aan India is even groot als die van de Westeuropese landen, zo werd opgemerkt. De Japanse openbare mening duldt echter geen inmen ging in een conflict met China. De 46-jarige Russische chirurg Wladimir Demichov heeft ver klaard dat hij in de loop van volgend jaar de transplantatie van een hart bij een mens zal proberen. Op 22 november heeft hij een aap een tweede hart ge geven en het dier maakt het goed. Eerder heeft hij met hon den geëxperimenteerd. Een Deens echtpaar heeft dr. Demichov verzocht het zieke hart van hun driejarig dochtertje te vervangen. Dit verzoek in nog niet in Moskou ontvangen en de chirurg kan nog niet zeggen, of hii hei zal inwilligen. De zes landen van de Europese Economische Gemeenschap zijn er maandag in Brussel niet in ge slaagd eenstemmigheid te berei ken over twee belangrtjke onder werpen in de onderhandelingen met Engeland over het Britse lidmaatschap van de E. E. G. De onderhandelingen met Engeland zullen volgende week maandag worden voortgezet en de „Zes" zijn in Brussel bijeengekomen om te trachten een gezamenlijk standpunt vast te stellen over de kwestie van de gemeenschappe lijke financiële verantwoordelijk heid voor het landbouwbeleid in de gemeenschap en van de af schaffing van het huidige subsi diebeleid, dat Engeland in zijn landbouwpolitiek toepast. Wat het eerste punt betreft werd een compromis-voorstel in gediend door de voorzitter van de Europese Commissie van de E. E.G., prof. Hallstein, dat ech ter met uitzondering van Frank rijk weinig enthousiast door de E. E. G.-landen werd ontvangen, ilet gesprek daarover is gister avond voortgezet. Voor de kwestie van de aan passing van het Britse subsidie stelsel aan dat van de E. E. G. werd maandagavond het initia tief om te trachten een oplossing te bereiken genomen door de Nederlandse minister van Land bouw, Marijnen. Minister Marijnen stelde voor Engeland een jaar na toetreding tot de gemeenschap de tijd te geven om zijn subsidiestelsel de „Deficiency Payments af te schaffen en voor bepaalde produkten zoals varkensvlees en eieren toe te staan, dat de be staande subsidies als overgangs maatregel worden vervangen door producenten subsidies. In liet gesprek met de E. E. G. heeft Engeland tot dusverre verklaard net systeem van de „Deficiency Payments" niet onmiddellijk na toetreding tot de gemeenschap ie kunnen afschaffen. Het Nederlandse voorstel werd echter maandag op een vergade- 1 ring van de „Zes", die tot na mid dernacht voortduurde, door de Franse minister van Landbouw, Pisani, afgewezen. Hij verklaar de wel bereid te zijn Engeland bepaalde overgangsmaatregelen toe te staan, doch eerst nadat Engeland In beginsel zal hebben verklaard het huidige subsidie stelsel voor de Britse landbouw te zullen afschaffen. De vrees, dat deze ontwikke ling er toe zal leiden, dat de on derhandelingen met Engeland grote vertraging zullen onder vinden heeft de Belgische vice- minister van Buitenlandse Za ken, Fayat, er toe geleid voor te stellen, dat in januari een „mara- ton-zitting" wordt gehouden tus sen de E. E. G. en Engeland over het Britse lidmaatschap. Daarop zouden op alle belangrijke pun ten principiële akkoorden moeten worden bereikt. De Sowjet-Unie heeft Indië beloofd in december „of op een later tijdstip" straaljagers te leveren, zoals oorspronkelijk was overeengekomen, zo heeft de In dische minister van Defensie, Chavan, dinsdag in Nieuw Delhi bekendgemaakt. Chavan zei dat de Sowjet-Unie eveneens heeft bevestigd dat bij de bouw van een straaljagerfabriek in Indië zal worden geholpen. Uit Moskou meldt Tass dat tien Sowjetrussische en tien In dische schepen voor het einde van dit jaar tractoren, machines voor wegenbouw, landbouwma chines en andere uitrustingen naar Indië zullen vervoeren. Dit is een gevolg van een overeenkomst over de scheep vaart tussen de Sowjet-Unie en Indische havens, waarop ge woonlijk veertien schepen de verbinding onderhouden. Ook zullen machinegereedschappen, asbest, industriële uitrusting en olieprodukten naar Indië worden verscheept. Premier Nehroe voegde hier aan toe dat „er in feite nooit sprake van is geweest dat de Sowjet-Unie zich niet aan gedane afspraken zou houden". Nehroe zei dat de bouw van de fabriek hét voornaamste is dal de te leveren Mig-straaljagers als voorbeeld en voor oefendoel einden zullen worden gebruikt. VERKEERSLICHTEN OP DAM IN AMSTERDAM IN GEBRUIK Dinsdagochtend zijn de verkeers lichten op de Dam in Amsterdam gaan branden. Foto: Terwijl ver keersagent B. de Wilde, een be kende figuur op de Dam, met zijn stopbord voor de laatste maal inrukt, regelen hoofdcom missaris H. J. v. Molen, en hoofdinspecteur Tieirooy, die een groot aandeel bad in de voorbe reiding van deze verkeerslichten, automatisch het verkeer vanuit een glazen hokje, dat hiervoor op de Dam is opgetrokken. DE GEVOLGEN VAN EEN EVENTUEEL AFTREDEN VAN MINISTER LUNS In het voorlopig verslag van de Tweede Kamer over het hoofdstuk Buitenlandse Zaken van de rijksbegroting 1963 wordt de minister van Buitenlandse Za ken de vraag gesteld in hoe verre, nu de overdracht van Westelijk Nieuw-Guinea aan de Verenigde Naties tot stand is ge komen, een eventueel besluit van de minister om af te treden thans nog tot gevaarlijke si tuaties van internationale aard aanleiding zou geven. In het verslag, opgesteld dooi de Begrotingscommissie voor Buitenlandse Zaken, wordt er aan herinnerd dat minister Luns op 15 augustus in een vraagge sprek met de heer Hilterman heeft gezegd dat hij en verschil lende van zijn collega's hebben overwogen de politiek ten aan zien van Nieuw-Guinea „door anderen te laten doen", maar dat zij tot de conclusie waren geko men, dat er geen beter alter natief zou komen en dat er, als het kabinet uit elkaar zou zijn gegaan, ook op militair gebied heel moeilijke dingen te gebeu ren stonden. De minister heeft er, aldus de leden die dit punt ter sprake brachten, wel over gedacht heen te gaan maar daar van is afgezien met het oog op de bedenkelijke gevolgen, die zo'n aftreden zijns inziens zou hebben meegebracht De oud-goeverneur van Neder lands Nieuw-Guinea, dr. P. J. Platteel, is bij K. B. van 30 nov. benoemd tot burgemeester van Ede. De benoeming gaat in op 16 december. De heer Platteel is Gerefor meerd en lid van de A. R. P. Nadat het Onze Vader was ge beden, zongen de aanwezigen een opstandingslied. dat Konin gin Emma haar jonge dochter leerde: „Jezus leeft. Hij is ver rezen". Prinses Wilhelmina had zelf voorgeschreven, dat dit lied in deze dienst zou worden gezon gen. Toen de avond daalde over de hossen rond 't Loo werd het stof felijk omhulsel van de Prinses uit de kapel gedragen. Een jachtopziener, drie jaehters, twee opperboswachters en. twee boswachters vervulden deze ere- taak. Voor het paleis stond de witte lijkwagen, waarmee het stoffelijk overschot naar Den Haag werd vervoerd. Ontroerend was het moment, waarop Koningin Juliana aan de arm van Prins Bernhard en ge volgd door de Prinsessen het bordes van het paleis afdaalde om de kist tol aan de lijkwagen te begeleiden. Geruime tijd bleef men staan, toen het personeel de kist in de wagen schoof. Prins Bernhard omhelsde zijn ontroerde vrouw en kinderen, voordat hij afscheid nam en in de volgauto stapte. Frits Loois die 38 jaar lang deel uitmaakte van de hofhou ding, waarvan de laatste vier jaar als particulier chauffeur van Prinses Wilhelmina, reed de laatste rit voor zijn meesteres. Langzaam trok de auto op langs een haag van pachters, jacht opzieners, houtvesters, bosarbei- ders, houthakkers en administra tief personeel met echtgenoten en kinderen. Doodstil was het in de paleistuin toen de witte wagen voorbij reed. In de lijkauto was ook gezeten de eerste stalmees ter van Koningin Juliana, luite nant kolonel W. F. K. Bisehoff van Heemskerck. De stilte werd verbroken door een kort com mando toen de erecompagnie van de 42ste infanterie bataljon Limburgse Jagers het geweer presenteerde, waarna volgens de wens van de overledene het fan farecorps van de Limburgse Ja gers het volkslied van Waldeck speelde. Het was een op verzoek van de overledene gebracht hulde betoon aan haar moeder wijlen Koningin Emma. Toen de kleine stoet de hekken van het paleis passeerde klonk daar het taptoe signaal van een soldaat-klaroen blazer der Limburgse Jagers. Dit was een afscheidsgroet, die over de bossen van 't Loo echode, aan het witte paleis, dat zo lang; een tehuis is geweest van Prinses Wilhelmina en daar thans leeg achter blijft. Langs een erehaag van mili tairen, die hun brandende toort sen omhoog hieven, werd daarna eveneens volgens de wens van de overledene via de gedenknaald naar de Grote Kerk van Apel doorn gereden. Een hogedrukgebied strekt zich uit van centraal-Europa over ons land naar Zuid-Enge- land. Als gevolg hiervan is er bij ons weinig wind. Van de Noord zee drong vochtige lucht de kustprovincies binnen wat aan leiding gaf tot de vorming van plaatselijk zeer dichte mist. Deze mist breidt zich geleidelijk ver der over het land uit en ver wacht kan worden dat deze zich plaatselijk ook overdag zal weten te handhaven. Op de plaatsen waar dit het geval is, blijft ook de middagtemperatuur onder het vriespunt. medegedeeld door het K.N.M.I. te Dc Bilt. geldig tot hedenavond. Weinig wind Plaatselijk mist, overigens wei nig bewolking. In de ochtend lichte tot matige vorst; daarna temperaturen op de meeste plaat sen oplopend tot enkele graden boven het vriespunt. WOENSDAG 5 DECEJ.IE. ,R v.m. r ♦- Breskens 7.26 8.11 Terneuzen 8.01 8.46 Hansweert 8.41 9.26 Walsoorden 8.51 9.36 DONDERDAG 6 DECEMBER v.m. n.m. Breskens 8.39 9.28 Terneuzen 9.14 10.03 Hansweert 9.54 10.43 Walsoorden 10.04 10-53 5 8.30 16.30 14.02 0.14 6 8.31 16.30 14.26 1.33 7 8.33 16.30 14.49 2.54 8 8.34 16.29 15.15 4.16 Van de Grote Kerk af volgde de stoet achtereenvolgens de Soerenseweg, de Jachtlaan en de Brouwersmolenweg om nadien in versneld tempo via Hoenderlo naar Ede te rijden. Van daar af werd naar de autoweg Arnhem- UtrechtDen Haag tot aan Voor- burg gevolgd. Kort na half negen gister avond arriveerde de kleine rouw stoet met het stoffelijk overschot van Prinses Wilhelmina bij het paleis op het.Lange Voorhout in Den Haag. Tienduizenden inwoners van Voorburg en Den Haag stonden langs de route om een laatste groet te brengen aan onze „oude Koningin". Tijdens het binnen dragen van de kist stond Prins Bernhard stram in de houding. Acht boswachters van het paleis Het Loo droegen de kist naar binnen. Vier minuten na aan komst gingen de deuren van het paleis weer dicht. Op het Lange Voorhout waren vele duizenden Hagenaars ge tuige van de aankomst van de rouwstoet. Koning Frederik IX van Dene marken zal de bijzetting van Prinses Wilhelmina op zaterdag 8 december bijwonen. De vorst vertrekt vrijdag per trein en keert zondag naar zijn land terug. Dit heeft het Deense hof gisteren bekendgemaakt. Huis ten Bosch in Den Haag zal dienen tot verblijf van de vdrsteüjke personen, die aanwe zig zullen zijn bij de begrafenis van Prinses Wilhelmina, aldus is dinsdag in Den Haag verno men. De bijzetting van liet stoffelijk overschot van H.K.H. Prinses Wilhelmina, zaterdag in de Nieuwe Kerk te Dein, zal dooi de Nederlandse Televisie Stich ting worden uitgezonden. De Koningin heeft hiervoor toestem - ming verleend. Het wordt een Eurovisie-uitzending; behalve in Nederland, zal de bijzetting in nog zestien landen te zien zijn. De Koningin heeft als voorwaar de aan de toestemming verbon den, dat de plechtigheden van de bijzetting op geen enkele wijze van de uitzending hinder mogen ondervinden. Van de Rijksvoorlichtings dienst vernamen wij nog, dat de plechtigheid in haar geheel door de N. T. S. zal worden uitgezon den, dus van het vertrek van de stoet uit het paleis aan het Lam ge Voorhout in Den Haag af. De plechtigheid zal in haar geheel of gedeeltelijk door vele landen worden uitgezonden. In verband met andere programma's, die in ternationale aandacht hebben, zal de uitzending in verscheidene landen op een later tijdstip plaats hebben. De Engelse en Vlaamse televisie hebben reeds meegedeeld een directe uitzen ding van dc plechtigheid te zul len geven. De Engelse televisie zal deze uitzending beginnen, wanneer de stoet de grens van de gemeente Delft passeert. In hoeveel landen de bijzetting via de televisie zal worden uit gezonden is nog niet bekend. De N. T. S. zal bij de bijzetting de rechtstreekse uitzending verzor gen; voorts zal de journaaldienst aanwezig zijn. Polygoon-Profilti verzorgt een film van de bijzet ting. Aan de camera's is een vaste plaats toegewezen. De com mentators zullen via monitors verslag moeten uitbrengen. De bijzetting van het stoffelijk overschot van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Wilhelmina zaterdag in de Nieuwe Kerk te Delft zal behalve door de Neder landse televisiestichting ook via de radio in haar geheel worden uitgezonden. De plechtigheid is te beluis teren over beide zenders in een nationaal programma. De uit zending duur.t van ongeveer half tien tot omstreeks kwart voor twee.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1