ASPRO Terugtrekking van Chinese troepen gaat langzaam De voorbereidingen Delft in Minister Visser terug uit De West Het weer DINSDAG 4 DECEMBER 1962 19e Jaargang Nr 5778 RUSSISCHE BOMMENWERPERS VERTREKKEN UIT CUBA WEER EEN ONTPLOFFING IN SPANJE "2WARE STORM AAN TURKSE KUST ADJUDANT VAN SALAN VEROORDEELD INDONESISCHE MEDEDELING OVER OVERNAME VAN DE „KROONDUIF" DOOR „GARUDA" Twee Amerikaanse raketbases langs Pakistaanse grens GEEN DEVALUATIE VAN DE AMERIKAANSE DOLLAR HOOGWATER WEERBERICHT Weinig wind ZON- en AANVARING TUSSEN VLIEGDEKSCHIP EN PASSAGIERSSCHIP Kozlov op congres van Italiaanse communisten Minister zal voorstel tot invoering van de dienstplicht in de Antillen ernstig overwegen Bescherm u tegen Rillerig? Onprettig? Vlug: Vorstelijke personen bij de begrafenis van Prinses Wilhelmina W. E. U.-PARLEMENT HERDENKT PRINSES WILHELMINA PRINSES BEATRIX OP HET LOO VELEN BRACHTEN OOK GISTEREN EEN LAATSTE GROET Franker»? bfl abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur T. van de Sande Redactie, adresNoordstraat 55—57 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 01150 2073 Gironummer 33150 Abonnementsprijs: ƒ6.— eer kwartaal: per maand /2.per week IS et T.osse nrs 0 et. Versehiint dagelijks VRIJE ZEEUW Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuzen Advertentieprijs per mm 16 et; minimum per advertentie ƒ2,40. Rubriek: Kleine Advertenties (eréén bandels- advertenties) 5 regels 1,10. Tedere regel meer 22 ct. Kleine Advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad, 20 eent meer. Inzending advertenties te 's namiddags 2 uur. Voor bet maandagnummer: zaterdags 10 uur. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft maandag meegedeeld dat de Sowjets in gevolge de belofte van premier C'hroesjtsjov begonnen zijn met de terugtrekking van hun bom menwerpers uit Cuba. Naar verluidt hadden de Rus sen ten minste dertig straalbom- menwerpers van het type Iljoes- jin-28 op het eiland gestatio neerd. President Kennedy had geëist dat zij zouden worden ver wijderd omdat het hier aanvals wapens betrof. Premier Chroesjtsjov stemde in en ook Fidel Castro verklaar de zich akkoörd aangezien de bommenwerpers naar hij zei toch „verouderd" waren. De Amerikaanse onder-minis ter van Defensie. Arthur Sylves ter, verklaarde op een perscon ferentie dat het Russische schip „Ochotsk", zaterdag j.l. door Amerikaanse patrouillevaartui gen was gefotografeerd toen het ter hoogte van de noordkust van Cuba voer. Er waren rompen van drie bommenwerpers op het dek te zien. Op 30 november was men op het vliegveld San Julian bezig met het demonte ren van Iljoesjins. Zoals bekend heeft de Sowjet- Unie reeds 42 raketten uit Cuba weggehaald. In de nacht van zondag op maandag heeft zich bij de zij ingang van het paleis Van Justi tie in Valencia een ontploffing voorgedaan, aldus is van welin gelichte zijde vernomen. De ontploffing eiste geen slachtoffers en veroorzaakte weinig schade. Zondagavond js in San Sebas tian ook een bom ontplot. Gisteren zijn de ruiten van een kantoor van de rijksbelastingen in Madrid door het ontploffen van een kneedbom gesprongen. Van slachtoffers is geen mel ding gemaakt. Aan de Turkse noordkust woedt al enige dagen een zware storm. In de Zwarte Zee worden 23 Turkse motorvaartuigen ver mist. Indisch-Chinese conflict Chinezen zullen zieke en gewonde Indische krijgsgevangenen aan Indische Rode Kruis overdragen Premier Nehroe heett maan dag in de Indische volksvertegen woordiging medegedeeld dat de communistisch-Chinese troepen in het noordoostelijke grensge bied „klaarblijkelijk over enige afstand zijn teruggetrokken". Het communistisch-Chinese persbureau „Nieuw China" heeft zondag j.l. gemeld dat de Chi nese grenswachten de posten te Tsjila en Samoeweierh, in het noordoostelijke grensgebied, „in overeenstemming met de 21 no vember j.l. gedane Chinese be- standsvoorstellen". hebben terug getrokken. Nehroe zei verder dat het terugtrekken der communistisch- Chinese troepen „klaarblijkelijk in de achterhoede geschiedt". Hij voegde hieraan toe: „Het is mo gelijk dat de sterkte der Chinese troepen in het frontgebied is verminderd. Een feitelijke terug trekking heeft hier echter nog niet plaats gevonden", Nehroe verklaarde dat het moeilijk te zeggen was hoeveel Chinezen zich hadden terugge trokken, terwijl evenmin reeds kon worden vastgesteld welke eenheden uit het frontgebied waren verdwenen. „Het ziet er inderdaad naar uit dat in ver schillende frontsectoren Chinese troepen worden teruggetrokken. Er zijn ook Chinese vrachtauto's waargenomen, die frontge bied verlieten", aldus premier Nehroe in de Indische volksver tegenwoordiging. Nehroe deelde nog mede, dat de Chinezen hebben aange boden enkele zieke en/of ge wonde Indische krijgsgevange nen woensdag a.s. aan het In dische Rode Kruis over te dra- gerf. hetgeen te Bomdila zou geschieden. Ex-kapitein Ferrandi, die ad judant is geweest van ex-gene-> roal Salan, is maandag in Parijs veroordeeld tot 15 jaar gevange nisstraf. Bovendien werd hem zijn onderscheiding in het Legi oen van Eer ontnomen. Op een persconferentie te Dja karta heeft de Indonesische mi nister voor Luchtvaart, Iskandar, gezegd dat de dienst van de luchtvaart-onderneming „De Kroonduif" in Nieuw-Guinea, op 1 januari zullen worden over genomen door de „Garuda In donesian Airways". De overeen komst voor de overname is za terdag' getekend door dr. Van Konijnenburg van de K. L. M. en hemzelf. Iskandar wilde niet mededelen, of het contract ook financiële bepalingen bevat. Iskandar zeide o.a. ook, dat een mogelijke hervatting van de diensten der K. L. M. op Indone sië bij de onderhandelingen niet ter sprake is gekomen. Vanaf I januari zal de Garuda geen Nederlanders in dienst heb ben. De „Garuda" zal de dienst op Nieuw-Guinea beginnen met 30 Indonesische piloten en tech nici, aldus Iskandar. Desgevraagd werd van de zijde van de K. L. M. medegedeeld, dat bij deze maatschappij nog geen bericht is ontvangen over het sluiten van de overeen komst; men verwachtte dit ech ter wel. Bij de K. L. M. zijn op het ogenblik nog geen verdere bijzonderheden bekend. APPLAUS VAN DE PRESIDENT Een hartverwarmend plaatje uit Washington, waar mevr. -Jac queline Kennedy in een nationale televisie-uitzending, het woord voerde t.g.v. een 'z.g. „Ameri kaans kunst,Juweel". President Kennedy applaudisseert voor de charmante spreekster, die hem met een lieve lach dan let. Een lid van de Pakistaanse nationale vergadering heeft gis teren gezegd, dat er twee Ame rikaanse raketbases in het Paki staanse grensgebied bij Pesjawar zijn, die het doelwit van een Rus sische kernaanval zouden kunnen worden. Volgens het lid, een vertegen woordiger van grensstammen, worden zelfs de 'hoogste Paki staanse functionarissen niet bij de bases toegelaten. Hij pleitte voor een neutraliteitspolitiek van Pakistan. Dan zouden ook de betrekkingen met Afghanistan verbeteren, zo meende hij. Een afgevaardigde uit Oost- Pakistan was van oordeel, dat er iets gedaan moest worden om de Chinezen in bedwang te houden. Malik Noor Hajat Noon, zoon van een gewezen Pakistaanse premier, zei, dat he* Westen zijn wapenleveranties aan India moest beperken of de militaire leveranties aan Pakistan uitbrei den. Evenals verscheidene an dere sprekers drong hij aan op nadere overweging van Paki- stans lidmaatschap van de Z. O A. V. O. en de C. E. N. T. O. In een toespraak voor de Zuid- afrikaanse radio heeft de econo mische adviseur van president Kennedy, Clarence Randall, zon dag verklaard dat de Amerikaan se dollar niet zal worden gedeva lueerd. Hij zei: „Ik wil op geen enkele wijze de hoop wekken dat de economische situatie in de Verenigde Staten zal leiden tot een devaluatie van de dollar en tot een verhoging van de goud prijs. Dit zal niet gebeuren, voor zover ik dat kan beoordelen." Sprekende over de gestadige afvloeiing van goud uit de reser ves der Verenigde Staten gedu rende de laatste tijd zei de heer Randall: „Hierover maak ik mij niet ongerust. Tien jaar geleden hadden wij teveel goud. De om vang van de reserves keert nu terug tot ongeveer het normale peil en het zal niet lang meer duren voordat de Verenigde Sta ten weer een evenwicht op de be talingsbalans hebben". 8000 chrysanten en 2500 an jers, een bloemenschat, waarin wit de dominerende kleur zal zijn, zullen het belangrijkste on derdeel vormen van de in lichte tinten te houden rouwversiering, die in de Nieuwe Kerk in Delft wordt aangebracht in verband met de bijzetting van het stoffe lijk overschot van Prinses Wil helmina a.s. zaterdag. De bloe men zijn aangeboden door het Produktschap voor Siergewassen. De Nederlandse bloemsierkunste- naars zullen voor het arrange ment zorgen. Ze zullen de bloe men, alsmede een groot aantal bonte bladplanten vrijdagavond opstellen tegen een achtergrond van de bekleding, die naar wordt aangenomen, dezelfde kleuren zal hebben als die in 1934 bij de witte uitvaart van Prins Hen drik, namelijk wit, lila en zilver grijs. Na een rustig weekeinde zijn gisteren de voorbereidingen in en om de Nieuwe Kerk hervat. Er worden in de kerk 22 podia gebouwd, namelijk vier in de zuiderzijbeuk, zes in het dwarse schip en twaalf in het koor. Op deze vlonders zullen in totaal 1681 stoelen worden geplaatst. Met het aantal andere beschik bare plaatsen zal men in totaal over ongeveer 2800 plaatsen voor genodigden kunnen beschikken. Op de Markt zullen geen tribui nes worden gebouwd. Burge meester en wethouders van Delft hebben een besluit in deze zin genomen, omdat ze menen, dat dit het meest overeenstemt met de waardigheid van het markt plein in het kader van de komen de plechtigheid. Wel zal, zoals bekend, aan de beide lengtezijden van de markt publiek worden toegelaten. Van tribunebouw langs de route naar de markt is WEINIG WIND Het K.N.M.I. deelt mede: Boven het vaste land van Euro pa bevindt zich een hogedrukge- bied dat rustig weer veroorzaakt, waarbij de temperatuur 's nacht daalt tot 5 a 9 graden onder het vriespunt. Dit hogedrukgebied neemt geleidelijk in betekenis af lerwijl de luehtdrukverschillen in onze omgeving kleiner wor- DINSDAG 4 DECEMBER Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden WOENSDAG 5 Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 6.24 6.59 7.39 7.49 n.m. 7.04 7.39 S.19 8.29 DECEMBER v.m. n.m. 7.26 8.11 8.01 8.46 8.41 9.26 8.51 9.36 den. Als gevolg hiervan neemt de wind verder af en wordt later veranderlijk. Aangezien er dan een einde komt aan de aanvoer van drogere lucht wordt de kans op mistvorming groter. In het temperatuurverloop overdag komt weinig verandering, Voornamelijk in het westen van het land kans oP mist, overi gens droog weer met weinig of geen bewolking. Zwakke veran derlijke wind. Temperatuur op lopend tot enkele graden boven het vriespunt. 8.29 8.30 8.31 8.33 8.34 16.31 16.30 16.30 16.30 16.29 13.37 14.02 14.26 14.49 15.15 0.14 1.33 2.54 4.15 PIJPLEIDING ROTTERDAM-RIJN WORDT UITGEBREID De RotterdamRijn-Pijpleiding Maatschappij gaat de bestaande leiding PernisVenloKeulen verlengen met een stuk van maar liefst 150 kilometer van Keulen naar Frankfort. De uit breiding gaat door vier rivieren, n.l. de Rijn, de Sieg, de Lahn en de Main. Zondag werd in Keulen de zinker door de Rijn gelegd. De foto toont het op zijn plaats brengen van deze 416 meter lange zinker. Maandag zijn ter hoogte van Los Angeles het Amerikaan se vliegdekschip „Kearsarge" f30.800 t) en het Britse passa giersschip „Orania" <41.915 t) bij dichte mist in aanvaring geko men. Beide schepen liepen scha de aan de boeg op. Op de «Kear sarge" brak een brand uit, die snel kon worden geblust Frol Kozlov, een van de secre tarissen van het Centrale Comi té van de Sowjet-Russische com. munistische partij, heeft maan dag op liet congres in Rome van de Italiaanse communistische partij verklaard dat men zich in de Sowjet-Unie grote zorgen maakt over de gevechten aan tie grens tussen India en 'China. Die strijd, aldus Kozlov, is in strijd met de belangen van onze Chi nese broeders en onze Indische vrienden. Kozlov verdedigde met kracht Chroesjtsjovs politiek van vreedzame coëxistentie en zei, dat de Russische communistische partij het volkomen eens is met de definitie, die de Italiaanse partijleider Togliatti had gege ven van de anti-Leninistische politiek der Albanezen. Wat het conflict tussen India en China betrof, zei Kozlov nog, dat alleen de imperialisten en de reactionai. ren in India hiervan willen pro fiteren. Zij willen dat India zijn neutrale koers wijzigt en toe treedt tot het imperialistische blok, zo besloot Kozlov. Met het nieuws, dat hij een voorstel van de Antilliaanse re gering tot invoering van de mili taire dienstplicht ernstig zal overwegen is de minister van Defensie, ir. S. H. Visser, gister middag uit de West op Schiphol teruggekeerd. De voor- en na delen ervan heeft hij op Cura sao met de regering doorgeno men. Afgesproken is, dat hij zo spoedig mogelijk een beslissing zal nemen. Binnen het Koninkrijk heeft Nederland de verdediging van de Overzeese Rijksdelen tot taak. Minister Visser, die drie weken geleden via New York naar de West vertrok, heeft daar op ver zoek van de beide regeringen besprekingen gevoerd over de eventuele noodzaak van verster king der Defensie. Een dezer da gen zal H. M. jager „Rotterdam" naar de Antillen vertrekken, zo deelde de minister op Schiphol voorts mede. Ook het contingent mariniers, tijdelijk verzwakt door afvoer naar Nieuw-Guinea, zal weer op peil worden ge bracht. Voorts ligt het in de be doeling, dat enkele kleinere een heden van de marine periodiek in deze streek gaan oefenen. Voor Suriname zal nog geen dienstplicht worden ingesteld. Het verschil tussen Suriname en de Antillen is volgens de minis ter, dat men in Suriname over een voldoende aantal vrijwilli gers denkt te kunnen beschikken De defensie van Suriname ligt vrijwel geheel in handen van de Nederlandse Landmacht; voor die van de Antillen is de Konink lijke Marine verantwoordelijk. De vraag of ook de Koninklij ke Luchtmacht in de Rijksdelen overzee nog een taak zal krijgen te vervullen beantwoordde de minister ontkennend. De minister bleek tijdens zijn reis de ontwikkeling van diverse aangelegenheden in Nederland hoofdzakelijk te hebben gevolgd aan de hand van de hem daar ter beschikking gestelde A. N. P - berichten. Daarnaast was hem echter uit Den Haag medege deeld, dat op zijn departement in concept een brief aan de voor malige hoofdambtenaar Van dei- Putten was opgesteld in ant woord op diens verzoek tot re habilitatie. „Ik zal nog bezien, of ik me met dat antwoord kan verenigen", zei de minister. Ge polst over de ontslagaanvrage van Van der Putten, zei hij„Is het eig verbazingwekkend, dat iemand die ik eerst heb willen ontslaan en die het mij dan la ter zelf vraagt, het van mij krijgt?" Toen hem daarna gevraagd werd of hij van de nieuwe actie van cie destijds Wegens vermeen de astma uit de marine ontsla gen sergeant-konstabel Fonteijn op de hoogte was, verzuchtte hij „Wat lijken de Antillen en Suri name nu al weer een eind weg". Daarna merkte hij lachend op: „Ja, die wil mij strafrechtelijk laten vervolgen heb ik gehoord'" m De vorstelijke personen, die tot nu toe hebben laten weten dat zij tegenwoordig zullen zijn bij de begrafenis van H. K. H. Prinses Wilhelmina, zijn: koning Olaf van Noorwegen, koning Boudewijn en koningin Fabiola van België, groothertogin Char lotte van Luxemburg en haar echtgenoot prins Felix, prinses Alice, gravin van Athlone, prins Louis Ferdinand van Pruisen en zijn echtgenote prinses Kira, en de vorst en de vorstin Von Wied. Het parlement van de West europese Unie, waarin afgevaar digden uit Nederland, België, Luxemburg, Duitsland. Frank rijk, Italië en Engeland zitting hebben, heeft maandag aan het begin van zijn winterzitting in Parijs het overlijden van Prinses Wilhelmina herdacht. De Belg Moyersoen, die optrad als voorzitter, verklaarde in zijn rouwbeklag aan de Nederlandse afgevaardigden, dat Wilhelmina als Koningin op bewonderens waardige wijze, doordrenkt van een diepe menselijkheid, het Ne derlandse volk gedurende een halve eeuw heeft geleid. Haar naam zal gegrift blijven in het gouden boek van Europa en in het hart van het Nederlandse volk, zo zei hij. momenteel nog niets te bespeu ren. Vermoedelijk zullen de be>- woners langs de route volstaan met het verhuren van plaatsen voor de ramen. In de Nieuwe Kerk zijn de liturgie en de orde van dienst voor zaterdag besproken. De pre diking wordt gehouden door de hofpredikant, ds. J. F. van Ber- kel; ds. G. Forges, predikant van de Waalse gemeente in Den Haag, zal de liturgie leiden. De organist van de Nieuwe Kerk, de heer Jan J. van den Berg, be- speelt het orgel. Behalve de bei de predikanten en de organist namen aan de besprekingen deel de heren W. F, K. Bissehof van Heemskerek, eerste stalmeester van de Koningin, J. J. L. baron van Lynden, grootmeester van het Huis der Koningin; luitenant- generaal van de Koninklijke luchtmacht B. D. H. Schaper, adjudant-generaal van de Konin gin en mevr. E. M. Ramaer Sibinga Mulder. De laatste twee vertegenwoordigden de kansela rij der Nederlandse orden. Het orgel in de kerk, dat van 1839 dateert, werd gisteren gestemd door de heer J- D. Vlaanderen Oldenzeel uit Amsterdam. Tot de voorzieningen, 'die in de Nieuwe Kerk worden getrof fen behoren ook die betreffende de brandveiligheid. De brandweer heeft veertig koolzuurblusappa- raten aangeschaft. Deze zullen in de kerk ter beschikking staan van de brandweerpost, die uit vier man zal bestaan. Voorts komen in het kerkgebouw een noodaggregaat voor het geval de elektrische stroom mocht uitval len en twee E. H. B. O.-posten. Brandweer, en eerste hulpposten komen verder op schuiten die op verschillende punten in de gracht van Noordeinde en Oude Delft zullen worden gelegd, langs de route die de'rouwstoet volgt. Aangezien verkeer langs de route ook voor de hulpdiensten niet mogelijk zal zijn, bevinden zich op iedere schuit brandweer- materieel en -personeel, een dreg, een zuurstofapparaat en een E. H. B. Q,-post. Ofschoon de Nederlandse Tele visiestichting officieel nog steeds geen toestemming tot het geven van een rechtstreekse reportage heeft ontvangen, rekent men er toch op, dat ze deze zal krijgen. In verband hiermee worden in de Nieuwe Kerk enige piatforms opgericht, waarop de televisie camera's zullen kunnen worden geplaatst. Ten gemeentehuize hebben gis termiddag autoriteiten van liet Hof en de Rijksvoorlichtings dienst een bespreking gehad met vertegenwoordigers van de pu bliciteitsmedia. In het voormalig „Meisjeshuis" aan de Oude Delfl, een dependance van het stad huis, is van gistermorgen af een perscentrum ingericht. Dit wordt met ingang van vrijdag ver plaatst naar het restaurant „Reyndorp" aan de Oude Lan- gendijk, gelegen vlak naast de Markt. Prinses Beatrix is maandagmid dag omstreeks drie uur in haar eigen auto van Soestdijk naar paleis het Loo gereden. De Prin ses zat zelf achter het stuur. Op het Loo hebben de gehele dag mensen gedefileerd langs de baar van wijlen H.K.H. Prinses Wilhelmina. De belangstelling was iets minder dan zaterdag. Ook gistermorgen hebben weer zeer velen gedefileerd langs de baar van H. K. H. Prinses Wil helmina in het paleis „Het Loo". Onder de velen, die een laatste groet brachten, bevonden zich de Commissaris der Koningin in Gelderland, mr. H. W. Bloemers en zijn echtgenote, de burge meester van Apeldoorn, mr. A. L. des Tombe, een deputatie van liet gemeentepersoneel en van politie en brandweer, waarvan de manschappen in uniform gekleed waren. Treffend was ook de groet van een grote groep be woners van het woonwagenkamp in Apeldoorn, die een grote krans met zich mee droegen. HERDRUK VAN EENZAAM MAAR NIET ALLEEN" Naar wij van de uitgeverij, die het boek van Prinses Wilhelmina verzorgde, vernemen is de hele oplage van 140.000 exemplaren uitverkocht. De laatste dagen zijn er circa tienduizend exem plaren verkocht. Een tweede op lage zal zo spoedig mogelijk verschijnen. Van het boek. dat in zeven talen werd vertaald, zal binnenkort bovendien een Fran se uitgave het licht zien.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1