Uit De voorbereidingen in Delft Op zondag wordt niet gevlagd Bomaanslag op Zuid-Slavisch gebouw in West-Duitsland H. K. H. herdacht in Prinses Wilhelmina algemene vergadering Paus Johannes lijdende aan maagstoornissen en bloedarmoede Jouhaud en Canal kregen gratie 5.90 „J 27.50 4.50 225 :en heeft ongeris HET WEEK WEERBERICHT HOOGWATER 7.0N- er MAANSTEEN jtap tussen Favorita okens. Favorita akens zijn vervaar- ligd uit meer betera jarens en voorzien 'an het garantie- :ertificaat. )at is Uw waarborg 'oor topkwaliteit ;avorita, het ouderwet» legelijke graslinnen, egen een verrassend age prijs! FAVORITA SUPER lakens van sublieme aliteït. Verkrijgbaar in ordon en in prachtige Is in wit en kleurechte »g: 250 cm. Breed 150 8,95, geborduurd v.a. ?5, geborduurd f. 4.25 A "SANITIZED" LUIERS dus blijvend steriel, aardoor niet en onaangename geurtjes. >epel, zacht en sterk mend. Blijvend wit. In hydrofiel, per stuk f. 1,60 toch hoe sterek! 28 TEL. 3584 9 TEL. 2639 T 119 TEL. 2245 ?aliteiten ER E-N ZOON naf frankering bil abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie, adres; Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswa! Telefoon 01150 2073 Gironummer 38150 abonnementsprijs: ƒ6.— per kwartaal: per naand f2,per week 48 ct. T.osce nrs 9 ct. DE VRIJE ZEEUW VRIJDAG 30 NOVEMBER 1962 19e Jaargang Nr 5775 Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande te Ternetwen Donderdag bood de Delftse markt de aanblik van eike don derdag. Tussen stadhuis en Nieuwe Kerk stonden de rijen kramen en daartussen slenterden de huisvrouwen met haar bood schappentassen, zoals zij dat ge wend zijn op de wekelijkse marktdag. Het waren kleinig heden, die erop wezen, dat het Delftse marktplein aan het ein de van de volgende week de plaats zal zijn waarop de belang stelling van geheel ons volk zal zijn gericht als daar in de Ko ninklijke grafkelder in het koor van de Nieuwe Kerk het stoffe lijk overschot van Prinses Wil- heimina zal worden bijgezet. In de loop van de dag voerde de burgemeester van Delft, de heer D. de Loor, tezamen met de directeur van Openbare Werken, jr. H. Knol, die tevens president Normen voor rouwbetoon Naar aanleiding van vragen over het van officiële zijde niet voorschrijven van de wijze van rouw, die in acht moet worden genomen als gevolg van het overlijden van H. K. H. Prinses Wilhelmina, wordt van welinge lichte zijde het volgende geant woord Aan deze wens van Prinses Wilhelmina ligt ten grondslag alle uiterlijkheid en traditie, die niet gedragen worden door in nerlijke gevoelens, te vermijden. Iedereen dient op zijn eigen wijze aan deze gevoelens vorm te geven. Het normale leven dient ook normaal voortgang te vinden. Het afgelasten van bij eenkomsten die niet een uitge sproken feestelijk karakter dra gen, wordt daarom niet nood zakelijk geacht. Ook besloten bijeenkomsten kunnen normaal doorgaan. Het feit dat de plech- lige bijzetting van het stoffelijk overschot van Prinses Wilhel mina nog niet heeft plaats ge vonden, behoeft geen verhinde ring te zijn om het Sint Nico- laasfeest met name met de kin deren te vieren. In ditzelfde ver band moet volgens onze zegs man het feit worden gezien, dat geen speciale regelingen zijn afgekondigd voor een protocol laire hofrouw als gevolg van het overlijden van Prinses Wilhel mina. HET DEFILE LANGS DE BAAR VAN PRINSES WILHELMINA In verband met de grote be langstelling, die er blijkt te be- kerkvoogd is, geruime tijd be sprekingen in de kerk. Hierbij waren ook de commandant van de brandweer en enige leden van de kerkvoogdij aanwezig. Naar men heeft vernomen werd o.a. de uitbreiding van het aantal plaatsen in de kerk besproken. Het ligt in het voornemen alle banken te verwijderen en een aantal podia te bouwen, waarop stoelen kunnen worden ge plaatst. Het is de bedoeling, dat op de dag van de begrafenis de hoge autoriteiten met hun auto's tot de kerk zullen rijden. Daar na moeten de auto's worden ge parkeerd. In verband daarmee wordt voor de gehele binnenstad van vrijdag 7 december des avonds tien uur af een parkeer verbod ingesteld. Alle auto's die niet uit het stadscentrum zijn verdwenen zullen dan in de loop van de nacht door de politie worden weggesleept, zodat men de gehele binnenstad vrij heeft. Van een nog nader te bepalen tijdstip af in de ochtend tot na de begrafenis zal voorts alle ver keer in de binnenstad verboden zijn. De hoofdinspecteur van po litie te Delft, de heer W. Bak ker, die met deze regeling is be last, zei zich bewust te zijn dat hij van de bewoners van de bin nenstad veel vraagt, doch hij kan geen risico nemen. Het is n.l. niet bekend, hoeveel auto's in het centrum zullen moeten worden geparkeerd. Nog min der idee heeft men van het aan tal auto's waarmee belangstel lenden naar Delft zullen komen Als grootste parkeerterrein zal de technische hogeschoolwijk dienen. De mensen zullen dan twintig minuten moeten lopen naar het stadscentrum waar zij kunnen trachten een plaatsje langs de route te vinden. Ook aan de beide lengtezijden van de markt zal publiek worden toe gelaten. Rekening houdende met de komst van vele belangstellenden zijn in Delft al verscheidene ge gadigden voor het bouwen van tribunes langs de route. Ook met het verkopen van plaatsen voor de ramen in woningen langs de route en op de markt is al een begin gemaakt. Er worden prijzen van 25 tot 30 gul den per plaats genoemd. De Nederlandse Televisie- Stichting heeft donderdag in de Nieuwe Kerk diverse opmetin gen verricht. Zij verwacht dat toestemming tot een directe uit zending zal worden gegeven, doch zekerheid hieromtrent be staat nog niet. De Rijksvoorlichtingsdienst deelt mede: In tegenstelling tot hetgeen donderdagmorgen werd medege deeld over het vlaggen op aan- Stoffelijk overschot van Prinses Wilhelmina wordt op *t Loo en in Den Haag opgeLüard. Het secretariaat van H. M. de Koningin deelt mede: .,Ten einde het Nederlandse volk in staat te stellen afscheid te nemen van H. K. H. Prinses Wilhelmina zal op zaterdag 1 december en maandag 3 decem ber van 10.00 uur des morgens tot 16.00 uur des middags het stoffelijk overschot van de Prin ses zijn opgebaard in de kapel van Paleis 't Loo te Apeldoorn. Op donderdag 6 en vrijdag 7 staan voor liet defile langs de december, eveneens van des mor- baar van H. K. H. Prinses Wil helmina, met name ook van de zijde van vele organisaties, is besloten om daartoe naast de reeds gemelde data donder dag 6 en vrijdag 7 december ook op woensdag 5 december ge- legenneid te geven. Mede in verband met deze grote belangstelling zijn de uren waarop langs de baar kan wor den gedefileerd, met één uur vervroegd, dus inplaats van 10.00 uur des morgens vanaf 09.00 tot lb.uO uur des middags. WINSTON CHURCHILL ZOND TELEGRAM VAN ROUWBEKLAG. Winston Churchill heeft aan Hare Majesteit de Koningin in een telegram zijn deelneming ueiUigd met het overlijden van it. iv H. Prinses Wiiheimina. L)e Britse staatsman wordt ueuen 88 jaai. staande zondag in verband met het overlijden van H. K. H. Prin ses Wilhelmina wordt thans van regeringszijde bekend gemaakt, dat op zondag op overheidsgebou wen niet halfstok zal worden gevlagd. De minister van Binnenlandse Zaken heeft donderdagmorgen telegrafisch aan de Commfssaris- sen van de Koningin in gelijke zin een aanbeveling gedaan, die mede bestemd is voor de gemeen tebesturen. Adwrtërmeprifsi per mm 16 ct: mirrmntm pw advertentie 2.40. Rubriek: Kleine Advertenties '(géén handels advertenties)5 regels f 1,10. Tedere regel meer 22 ct. Kleine Advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dft Blad, 20 cent meer. Inzending advertenties te 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. KONING MAV AMBOETS A KREEG STANDAARD TERUG. Dank zij de goede zorgen van de A. N. W. B.-wegenwacht heeft koning Mwamboetsa van Boe- roendi, die thans een beleefd heidsbezoek aan ons land brengt, de koninklijke standaard van zijn auto terug. Het vlaggetje werd sinds dins dagavond vermist. Gisternacht werd het teruggevonden nabij de brug te Vianen door een lid van de Wegenwacht en dank zij een estafette-systeem werd het naar het W. W.-station „De Pauwmo len" in Delft overgebracht. Het vlaggetje werd gereinigd en voor zien van een nieuwe houder met het A. N. W. B.-embleem. Op kasteel „Oud-Wassenaar" in Wassenaar werd woensdag morgen de koninklijke standaard weer op de hofauto aangebracht. Mwami Mwamboetsa was zeer in genomen met de W. W.-hulpactie, die er toe leidde dat zijn auto weer een koninklijk aanzien kreeg. Foto: Do koning nut do twee trotse wegenwachters die de standaard aanboden, bij de auto. Besprekingen voor een soepeler verkeer tussen West- en Oost-Duitsland Tussen Pankow en Bonn wor- len op het ogenblik „vertrouwe lijke" onderhandelingen gevoerd om tot een soepeier verkeer tus sen Oost- en West-Duitsland te komen tijdens de komende feest dagen. Dit is woensdag meegedeeld in kringen rond liet Wosfberlijns. stadsbestuur. Deze onderhande lingen zouden t< en 15 december tot een akkoord kunnen leiden zo zei men. De militaire sterkte van China en Rusland Communistisch China heeft ongeveer 2.250.000 man onder de wapenen en de Sowjet-Unie omstreeks 3.5 miljoen man. zo heeft de Britse minister van De fensie, Thorneycroft, woensdag in antwoord op een vraag van een socialistische voorganger, Shinwell, in lagerhuis ver klaard. Een groep Zuidslavische bal lingen heeft gisteren een bom aanslag gepleegd op het gebouw van de Zuidslavische handels missie in de buurt van de West- duitse hoofdstad Bonn. Volgens het hoofd van de po litie in Bad Godesberg. een voorstad van Bonn, is na een voorlopig onderzoek gebleken, dat twee mensen gewond zijn, van wie één ernstig. Een woordvoerder van de po litie heeft nog gezegd, dat er ook geschoten is bij het gebouw van de Zuidslavische missie. Acht Zuidslavische ballingen zijn in hechtenis genomen. Voorzover de politie weet, Al- EN TOE ZON Een omvangrijk hogedrukge- bied strekt zich uit van IJsland over de Britse eilanden en Frank- ujk naar Midden-Europa. Aan cie nooidoostflank van dit hoge- drukgebied trekt een depressie ovei Zuid-Scandinavië naar West-Rusland. In de komende 24 uur zal bo ven de Noordzee de luchtdruk gaan stijgen. Hierdoor ruimt de wind in ons land naar noord westelijke richting waarmede iets drogere luclu aangevoerd wordt. Er zuilen dan ook enkele zonnige perioden voorkomen. Aangezien de drogere lucht ech ter enigszins onstabiel is kan voornamelijk in de kustprovin cies hier en daar een bui vallen. medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot hedenavond. Wisselend bewolkt. Enkele zonnige perioden en voornamelijk in de kustprovin f ies hier en daar een bui. Weinig verandering in temperatuur. Matige, in het Waddengebied tijdelijk vrij krachtige wind tus sen west en noordwest. gens 10.00 uur tot des middags 16.00 uur, zal het stoffelijk over schot van Prinses Wilhelmina zijn opgebaard in het Paleis Lan ge Voorhout te Den Haag De Koninklijke rouwstoet Na de besprekingen die de eerste stalmeester van de Konin gin, de heer W. F. K. Bisschoff van Heemskerck, donderdag met politie-autoriteiten heeft gevoerd, is bekend geworden, dat de Koninklijke rouwstoet op zater dag 8 december van het paleis aan het Lange Voorhout in Den Haag zal vertrekken. Zij begeeft zich dan langs de kortste weg naar de Rijswijkseweg en volgt dan Rijksweg 13 naar Delft. Daar begeeft de stoet zich via de be kende Koninklijke route (Noord einde, Oude Delft, Westzijdi Nieuwstraat en Camaretten) naa' de Markt. De tijd van vertrek ii nog niet bekend gemaakt. Met' j verwacht dat dit omstreeks half elf des morgens zal zijn. De politie te Delft heeft uitgc- J breide verkeersmaatregelen voor j de begrafenis getroffen. Heden heeft nader overleg plaats met de politie in Den Haag en Rijswijk. Personeel van de Ko ninklijke stallen zal vandaag met twee rijtuigen en een auto proefrijden langs de route. In Nieuw-Guinea vlaggen halfstok. De V.N.-bestuurder voor Nieuw- Guinea. dr. Djalal Abdon heeft een telegram gezonden aan de minister van Buitenlandse Zaken, mr. J. M. A. H. Luns, waarin hij hem verzoekt, namens hem aan H. M. de Koningin zijn diepste medeleven te beluigen met het plotselinge overlijden van Prin ses Wilhelmina. In Hollandia hingen donder dagochtend de vlaggen van de Verenigde Naties en de Neder landse vlag van vele officiële ge bouwen halfstok. Ook van vele particuliere ge bouwen en huizen in Hollandia, waar het overlijden van de Prin ses woensdagavond via de radio werd bekendgemaakt hingen gis terochtend de Nederlandse vlag gen halftsok. In verschillende kerken wer den speciale gebeden uitgespro ken voor de zielerust van de overleden Prinses. De voorzitter van de algemene vergadering der Verenigde Na ties, Zafroellan Khan. heeft aan het slot van de bijeenkomst van woensdag' naar aanleiding van het overlijden van H. K. H. Prin ses Wilhelmina de volgende woorden gesproken: „Wij hebben vanmorgen het droeve nieuws vernomen van het overlijden van Prinses Wil helmina van Nederland. Bijna, een mensenleeftijd als Koningin Wilhelmina, was zij de geliefde vorstin van haar land. Geduren de donkere dagen dat haar land onder vreemde overheersing zuchtte gaf zij met raad en daad op nobele wijze leiding aan de genen die vochten voor het be houd van de vrijheid van haar volk. Ik ben ervan overtuigd, iok mede namens de vergade ring te spreken, als ik de afge vaardigde van Nederland ver- oek, onze innige deelneming met t droeve gebeuren aan de ko- nklijke familie van Nederland i de Nederlandse regering over brengen". Do Nederlandse permanente edelegeerde naar de Verenigde j Taties, mr. C. W. A. Schür- mann, antwoordde daarop: „De vriendelijke en waar derende woorden die u ter na gedachtenis aan 'e Prinses hebt gesproken, vormen een troost voor ons. Tijdens haar lange re gering heeft Koningin Wilhel mina iets van haar eigen krach tige persoonlijkheid op ons over gebracht, en de eerbied en liefde van haai' volk gewonnen. In oorlogstijd hield zij de fakkel van onze hoop en ons vertrou wen hoog, en na haar aftreden toonde zij haar grootheid door zich volledig uit het openbare leven terug te trekken en zich in alle stilte te wijden aan de zaak van de vrede en het verlichten van het lijden van anderen". De wnd. secretaris-generaal der Verenigde Naties, Oe Thant, heeft een boodschap van rouw beklag gezonden aan minister Luns." Hij zegt daarin, dat „het Nederlandse volk een toegewijde en zeer geliefde vorstin heeft verloren. De Verenigde Naties delen dit verlies in hoge mate". Ook in de commissies van de algemene vergadering spraken verscheidene afgevaardigden woorden van deelneming uit. In de begrotingscommissie herin nerde de Canadese afgevaardig- In een officieel communiqué over de gezondheidstoestand van Paus Johannes is donderdag medegedeeld, dat de Paus sinds enige tijd lijdt aan maagstoor nissen. welke tot een „vrij grote mate" van bloedarmoede hebben geleid. Voor deze symptomen wordt hij sinds enige tijd behandeld, waarbij een dieet werd voorge schreven. „Alles geeft reden te hopen" dat Paus Johannes spoedig zijn uidiënties zal kunnen hervatten, ilrïus het communiqué. Twee dagen geleden begonnen tegenstrijdige geruchten de ron de te doen over de gezondheids toestand van de 81-jarige Paus Sinds dinsdag heeft de Paus de cilie bijwonen, verleende, onder broken „nadat de symptomen van gastropathie acuut waren geworden, aldus de officiële ver klaring. Een Vaticaanse zegsman deel de later mee dat de toestand van de Paus is verbeterd en dat hij geen koorts meer heeft. De Paus is donderdagavond een tijd uit bed geweest en heeft naar een televisie-uitvoering voor de con cilievaders gekeken. Het Spaanse galjoen „Nina II" een nabootsing van het schip ..Nina" van Columbus en dat met primitieve navigatiemiddelen van de Canarische Eilanden op weg was naar de Bahamaeilanden, is een week over tijd. De „Nina II" met zeven opvarenden had op 16 vele audiënties, die hij aan bis- I november in San Salvador moe schoppen die het algemene con- ten aankomen. de J. H. Price eraan, dat Cana da, toen het Nederlandse konink-, lijke gezin daar tijdens de oor log was, een stuk grond aan Nederland overdroeg, opdat één van de Prinsessen op Nederland se grond kon worden geboren. „Hierdoor voelen wij ons zeer verbonden met het Nederlandse volk", zo zei hij. Hij richtte woorden van deelneming tot de Nederlandse voorzitter van de commissie, de heer J- P. Ban nier. VOOR „HET DORP" Alle gelden voor „Het Dorp die gedurende de marathon T.V.- en radio-uitzending in kisten, dozen, emmers en op velerlei an dere manieren verpakt, in het R.A.I.-gebouw zijn bezorgd slechts een deel daarvan kon Mies Bouwman persoonlijk wor den overhandigd zijn dinsdag avond met twee militaire trucks naar de kluizen van de Spaar bank voor de Stad Amsterdam aan de Singel overgebracht. Nagenoeg het gehele personeel van deze spaarbank 120 heb ben zich al gemeld en 15 man de A.V.R.O. zullen heden avond zes uur beginnen met het uitpakken, sorteren en tellen van deze gelden. Enkele koks en een deel van het bedienend personeel van een nabijgelegen hotel (Carlton) zul len er, te beginnen met een „snert-souper" om elf uur. voor zorgen dat de tellers de kracht en de moed behouden voor de uitvoering van dit karwei dat zij vóór het ochtendgloren willen klare VELE DODEN EN GEWONDEN DOOR ONTPLOFFINGEN IN MOSKOU In een buitenwijk van Moskou '.ijn zondag veel mensen omge komen en gewond en verscheide ne gebouwen beschadigd door een serie ontploffingen. Officiële instanties willen geen inlichtin gen geven, maar volgens de be woners van de wijk zouden de ontploffingen zijn veroorzaakt door lekke gasbuizen. Drie houten huizen zouden zijn verwoest en de talrijke be woners daarvan zouden zijn om gekomen. De onderste verdiepin gen van een nabijgelegen ge bouw, een badhuis en een hotel hebben veel schade geleden. hebben de aanvallers twee bom men geworpen in het drie ver diepingen hoge gebouw bij de Rijn. De ontploffingen deden de omgeving schudden. De twee gewonden zijn men sen die zich in het gebouw be vonden. Eén van hen heeft ver moedelijk een kogel in de maag streek gekregen en de andere heeft verwondingen aan zijn hoofd. De politie vermoedt, dat de Zuidslavische bannelingen in twee autobussen uit het Ruhr- gebied naar Bad Godesberg wa ren gekomen. Zeventien van hen zijn inmiddels gearresteerd. Anderhalf uur na de ontplof fing was de brandweer nog roet het blussingswerk bezig. Na de aanslag verklaarde een grut'pje' "ZTuÖsiaven, die eraan hadden deelgenomen, tegenover een caféhouder in de buurt, dat zij wilden protesteren tegen het feit. dat er in Zuid-Slavië nog steeds dictatuur bestaat. Zij zei den niemand te hebben willen verwonden en zich niet aan de verantwoordelijkheid voor hun daad te willen onttrekken. Na de aanslag lieten de daders een pamflet achter waarop de woorden ..Lang leve de vrijheid en het zelfbeschikkingsrecht der volkeren" voorkwamen. Gisteren werd in Zuid-Slavië de proclamatie, in 1945. van dit land tot republiek herdacht. Volgens ooggetuigen zouden de demonstranten vóór ze hun daad uitvoerden, de staf en an der personeel van de handels missie hebben toegeroepen naar' buiten te komen. De meesten gaven hieraan echter geen ge volg en zochten een toevlucht op een hoger gelegen verdieping van het gebouw. Voorbijgangers riepen de Zuid- slaven toe„Zo moeten jullie het ook in Berlijn doen. Dan verdwijnt de muur". De diplomatieke betrekkingen tussen West-Duitsland en Zuid- Slavië werden in 1957 verbroken, toen Zuid-Slavië de Oostduitse regering erkpnde. Sindsdien wor den de Zuidslavische belangen door Zweden behartigd. De gewonden waren het tijde lijk hoofd van de missie, de 42- jarige Moraa Popovic, die een spoed-operatie moest ondergaan, en een consulaire ambtenaar, de 35-jarige Vinko Dougan. die aan het hoofd werd gewond. Er be vonden zich slechts drie of vier mensen in het gebouw. De over vallers sloegen in de verschil lende vertrekken portretten van president Tito stuk. Het Westduitse ministerie van Buitenlandse Zaken gaf later een verklaring uit, waarin „de misdadige aanval door de Zuid slavische betogers" werd ver oordeeld. De demonstranten had den misbruik gemaakt van de hun in West-Duitsland geboden gastvrijheid. Via de Zweedse ambassade gaf de Westduitse regering uiting aan haar „zeer diepe leedwezen". Zij zegde toe „met alle gestrengheid" tegen de schuldigen te zullen optreden. President De Gauile heeft gra. tie verleend aan ex-generaal Jou haud en André Canal. Het gratiebesluit is gecontra signeerd door de premier, de mi nister van het Leger. De 57-jarige in Algerië geboren Jouhaud werd op 13 april j.l. we gens zijn verantwoordelijkheid voor het optreden van de O. A. S. ter dood veroordeeld door een speciaal hoog militair tribunaal dat over de hoofdleider van de O. A. S„ ex-generaal Raoul Salan, slechts een vonnis tot levenslan ge gevangenisstraf had uitge sproken. De 47-jarige André Canal, bij genaamd „Zwarte monocle", die leider was van het netwerk van de O. A. S. in het Franse moeder land, werd in september ter dood veroordeeld door het militaire gerechtshof dat was ingesteld na dat De Gaulle het tribunaal, waarvoor Salan en Jouhaud terecht hadden gestaan, had ont bonden. Jouhaud deed vanuit de gevan genis een beroep op zijn volgelin gen in Algerië om de strijd op te geven, maar Salan weigerde dit beroep te ondersteunen. Jouhaud was, met de generaals Salan, Challe en Zeiler, één van de leiders van de opstandige be weging die in april 1961 in Alge rië uitbrak. Na het mislukken hiervan ging Jouhaud in het ge- heim werken en hij verborg zich in Oran, waar hij op 26 maart j.l. werd gearresteerd. Hem werd bij het proces o.a. ten laste gelegd dat hij in clandestiene radio-uit zendingen de militairen tot onge hoorzaamheid had aangespoord. André Canal, een Algerijns in dustrieel, stelde zich na de mis lukte staatsgreep van april vorig jaar ter beschikking van de „or ganisatie van het geheime leger" O. A. S. en werd in het bijzonder belast met het beheer van de fi nanciën dezer organisatie. yt De redactie van een blad in Tel Aviv is benaderd door een bedelaar, die er op aandrong de minister van Financiën te ver zoeken meer pasmunt te laten slaan aangezien de leden van zijn gilde herhaaldelijk worden afge scheept met het excuus „Ik heb geen klein geld", zodat deze „broodwinning" ernstig in gevaar dreigt te geraken. VRIJDAG 30 NOVEMBER Zo juist verschenen: M A A R T J E IN DE P R A K T IJ K Voorhanden bij: Boekhandel VAN Noordstraat 55 DE SANDE Terneuzen Breskens Terneuzen Hansweett Walsoorden v.m. 2.35 3.10 3.50 4.00 n.m, 3.35 4.10 4.50 5.00 ZATERDAG 1 DECEMBER Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m 3.55 4.30 5.10 5.20 n.m. 4.22 1.57 5.37 5.47 Nov. op ZON onder MAAN op onder 30 8.23 16.34 11.08 19.27 Dec. 1 S.24 16.33 11.56 20.31 2 8.26 16.32 12.36 21.41 3 8.27 16.32 13.09 22.56 4 8.29 16.31 13.37

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1