Provinciaal nieuws Movrouw, profiteer ervan BEURSO VERZICHT OVEMBER 1962 DOXDERDAG 29 XOVEMBER 1962 Pagina ST TERNEUZEN BIERVLIET BRESKENS HOEIC OOSTBURG GOUDEN RINGEN .put**/*»*' Rijdt veilig met MSÏk, ZUIDZANDE Tijdelijk extra voordelig bouillon is kracht bouillon DE VRITE ZEEUW Nagekomen giften Actie „Open het Dorp." Sedert de maandagavond afge sloten lucifersdoosjes-actie voor „Het Dorp", werd ten Postkanto re alhier nog een bedrag van 464,97 aan giften ontvangen. Verkeersongevallen. Gistermiddag te één uur had op het kruispunt Frederik van EdenstraatGuido Gezelle- straat (Invalsweg) een aanrij ding plaats tussen de wielrijder S. uit Terhole en een vrachtauto, bestuurd door A. K. uit Lex- mond. De vrachtautobestuurder kwam uit de richting Driewegen en reed over de Guido Gezelle- straat voorrangsweg) in de richting van Jacob Catsstraat. De bestuurder van het rijwiel reed over het rijwielpad van de Frederik van Edenstraat in de richting van de Axelsestraat. Hij verleende geen voorrang aan de bestuurder van de vracht auto en kwam te vallen, tenge volge waarvan hij een bloeden de hoofdwonde bekwam. Dr. Nijsten verleende de eerste hulp en achtte opname in een ziekenhuis noodzakelijk. Het slachtoffer is, na in het Julianaziekenhuis verbonden te zijn. per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis te Hulst. Te ongeveer half twee had gis teren een aanrijding plaats in de Nieuwstraat tussen een bromfiets, een uitwijkende Volkswagen en een geparkeerd- staande personenauto. De Volkswagen week ter hoogte van het café „De Schel de" uit naar rechts tussen de geparkeerde auto's, in verband met een tegemoetkomende auto. De bestuurder van de brommer, de 16-jarige B. C. de R„ wonen de te Axel reed te dicht achter de Volkswagen waardoor hij tegen het linker voorwiel van de geparkeerde auto terecht kwam. De aangerichte schade was ge ring. „Vereniging Oud-Terneuzen" opgericht. De snelle groei van Terneuzen verontrust een aantal vrienden v an oud-Terneuzen in zoverre dat zij het nodig achten geza menlijk de oude geschiedenis onder de huidige en toekomsti ge inwoners, waarbij vooral de jeugd niet mag vergeten worden, levendig te houden. Met dit doel voor ogen zijn gisteravond in lunchroom Van tahe een aantal ingezetenen én geweest om de plannen te bespreken, die tot de oprichting van een vereniging konden lei den. De vergadering werd geleid door de heer Joh. de Vries, die in de loop der besprekingen als dè man werd gezien, die het voorzitterschap het best zou zijn toevertrouwd. Men had niet verwacht dat men reeds dezelfde avond tot de oprichting van een vereniging zou komen, maar de eensgezind heid sprak hier wel heel sterk. Uit de onderling gevoerde, zeer geanimeerde, gesprekken bleek wel heel duidelijk er waren veel oude foto's en kaarten door de belangstellenden meege bracht dat de geschiedenis van Terneuzen zeer boeiend is en in alle opzichten de moeite waard om te worden bewaard en aan het nageslacht te worden doorgegeven. De aanwezigen waren het er ook over eens dat het zijn nut kan hebben dat ieder, die be paalde gegevens over de geschie denis van onze stad heeft, deze aan de andere leden van de ver eniging toont. Op deze wijze, zo -wordt verondersteld, kunnen van tijd tot tijd boeiende feiten aan het licht komen. Ideaal zou zijn, en wellicht kan dit in de naaste toekomst gerea liseerd worden, dat er een (oud heidkundige) kamer zou kunnen worden ingericht met daarbij een archivaris, die de oude stuk ken beheert. De vlotte besprekingen leid den tot de samenstelling van een bestuur dat wordt gevormd door do heer Joh. de Vries (voorzit ter). Joh. van de Ree (secreta ris), terwijl mej. M. de Smidt als penningmeesteresse zal fun geren. Voor de functie van ar chivaris zal het bestuur nog be sprekingen voeren. De contributie werd vastge steld op 2,50 per jaar om zoveel mogelijk ingezetenen in de ge legenheid te stellen deze nieuwe vereniging te steunen. Ook voor degenen, die geen werkend lid worden, maar toch hun steun willen geven, is de mogelijkheid hiertoe opengesteld. Ook zij kun nen van hun sympathie getuigen door een jaarlijkse bijdrage van 2,50. Er is met nadruk op ge wezen dat ook de Terneuzense jongeren van harte welkom zijn, omdat juist zij de schakel vor men die Terneuzens oude en oudste geschiedenis aan de ko mende geslachten kunnen door geven. De secretaris, de heer Joh. van de Ree Azaleastraat 15 - 1ol. 2336) hoeft de taak op zich ^genomen nieuwe leden in te 'schrijven. Chr. Reisvereniglng „Voor waarts". Bovenstaande vereniging hield maandagavond haar eerste win teravond. Vooraf werd eerst het officiële gedeelte afgehandeld tijdens hetwelk de heer Chr. Overbeeke werd gekozen als penningmeester der vereniging in de vacature, welke was ont staan door het overlijden van de heer A. J. de Zeeuw. Het verdere gedeelte van de avond werd verzorgd door het filmbureau van de Esso-Neder- land. Er werden vier prachtige kleurenfilms vertoond, waarvan één handelde over Alaska, één over Zwitserland en een over de provincie Limburg, terwijl de vierde film het leven der beren in de bergen van Noord-Amerika uitbeelde. Aan het slot van de avond werd door de voorzitter der ver eniging de vertegenwoordiger van Esso-Nederland dank be tuigd voor de door hem ver toonde films, waarvan alle aan wezigen hebben genoten. Raad herdacht wijlen Prinses Wilhelmina. Onder voorzitterschap van bur gemeester A. P. Kostense kwam de raad bijeen. Na het openings woord wees de voorzitter op het droevige nieuws, dat gistermor gen bekend werd, n.l. het bericht van het overlijden van onze vroe gere Koningin Wilhelmina. Heel Nederland rouwt. Het betekent een geweldig verlies als men bedenkt hoeveel zij voor ons land heeft betekend. Zij was een voorbeeld van moed en trouw. Nog levendig herinneren wij ons hoe zij na een lange bal lingschap op 13 maart 1945 in Eede weer de vaderlandse bo dem betrad. Velen hebben haar begroet. Het waren zeer ontroe rende ogenblikken. Het deed hartverwarmend aan, hoe intens zij meeleefde met het wel en wee van ons land. Na haar troonafstand leefde zij als een wijze vrouw teruggetrokken. Wij zijn dankbaar voor wat zij in haar leven ons volk geschonken heeft. God sterke en trooste Koningin Juliana, Prins Bern- hard en de Prinsessen. Staande betrachtte de raad hierop een minuut stilte. Zonder hoofdelijke stemming besloot de raad een telegram van rouwbeklag te zenden aan Hare Majesteit Koningin Juliana met de volgende inhoud: „De Gemeenteraad van Bier vliet, in vergadering bijeen, be- .tuigt mede namens de inge zetenen eerbiedig zijn innige „deelneming met het verschei- „den van Uwer Majesteits Moe- ,,der. Hare Koninklijke Hoog heid Prinses Wilhelmina. „Moge U en de Uwen de „kracht worden geschonken om „dit zware verlies te kunnen „dragen. Zonder hoofdelijke stemming besloot de raad de agenda van de vergadering aan te houden tot een nader te bepalen tijdstip. Ouderavond school. R. K. lagere In de R. K. lagere school heeft een drukbezochte ouderavond plaats gehad, welke in alle op zichten geslaagd is. Vóór en na de algemene bespreking was er gelegenheid om het werk der- leerlingen te bezichtigen en met het onderwijzend personeel van gedachten te wisselen. Ook was er een goed inge richte boekententoonstelling welke zeer druk bezocht werd. Bij de algemene bespreking deelde het hoofd der school, de heer J. Steijaert, mede dat het in de bedoeling ligt om de a.s. schoolreis met alle klassen te maken en een bezoek aan de Efteling te brengen. Ook dit jaar zal er wederom een Kerstmiddag worden gehouden. In verband met het grote aantal meisjes, is het schoolbestuur genoodzaakt geweest enige roosterwijzigin- gen voor de le, 2e en 3e klas in te voeren. Deze komen hoofd zakelijk neer op de uitgangstij den. Nadat pastoor A. Verhoeven nog uitvoerig op het geestelijk aspect van het kind was inge gaan, werd deze geanimeerde bijeenkomst gesloten. Raadsvergadering ging niet door. De raadsvergadering welke woensdagavond gehouden zou worden, heeft in verband met het overlijden van H. K. H. Prin ses Wilhelmina geen doorgang gevonden. Herdenking II. K. H. Prinses Wilhelmina. De gemeenteraad kwam gis teravond in openbare zitting bijeen. Burgemeester J. L. van Leeu wen opende de bijeenkomst met een welkomstwoord en zeide, dat besloten was de agenda, welke was opgesteld voor deze raads vergadering. niet te zullen af doen in verband met het plotse linge verscheiden van H. K. H. Prinses Wilhelmina. In een herdenkingsrede ge waagde de burgemeester van de uitzonderlijke verdiensten, die Prinses Wilhelmina als Konin gin Wilhelmina voor het Neder landse volk in al zijn geledingen heeft gehad. Met grote ontroering, aldus de burgemeester, hebben we allen kennis genomen van de berich ten van haar ziekte en ons af gevraagd of, gezien haar hoge leeftijd, het verscheiden niet zou naderen. Na de eensgezinde dag van dinsdag, de grote offervaardig heid, opgebracht voor onze min der bedeelde medemensen, kwam dit scheiden erg plotseling en volkomen onverwacht. Koningin Wilhelmina heeft als staatshoofd geleefd in een tijd, die voor haar, geboren in 1880 en streng conventioneel opge voed, vooral na de wereldoorlog totaal was- veranderd. Haar re geringsperiode was een tijd van grote tegenstellingen. De zware dertiger jaren, daarna de op leving en kort daarop de tijd, dat zij als staatshoofd moest uit wijken naar vreemde bodem. Door haar leiding vanuit Londen kon het hoogste gezag in stand gehouden worden en legde zij de hechte fundamenten voor de tijd, die na de oorlog komen zou. Zij heeft de kroon steeds ver heft boven alle partijen en ver houdingen en de waarde van de nationale eenheid hierdoor ge toond. Zij verwierf zich een steeds stijgende achting van "het Nederlandse volk in al zijn ge ledingen. Met de wens uit te spreken dat Prinses Wilhelmina moge rusten in vrede, besloot de bur gemeester deze sobere, doch sfeervolle plechtigheid. De raad besloot namens de gemeente Oostburg een telegram van rouwbeklag te zenden aan H. M. de Koningin, Z. K. H. de Prins en de Prinsessen, en ver daagde daarop de raadsbijeen- komst tot een nader vast te stel len datum. Vrouwenbond N.V.V. verga derde. De federatie West Zeeuws- Vlaanderen van de vrouwenbond N. V. V. vergaderde in de zaal Victory te Oostburg. De presidente mevr. M. S. Dijk Langstraat opende de bijeen komst met een hartelijk wel komstwoord o.m. tot de inleider van deze middag, de heer L. Op heikens, van het wetenschappe lijk bureau van het N. V. V. De heer Opheikens besprak de G. S. W.-regelingen, en de nieu- COÖP. VRUCHTENVEILING „ZEEUWSCH-VLAANDEREN" TERNEUZEN. Veiling van 28 november.. GROENTEN Per 100 stuks: Sla ƒ10,40— 14.10. Per Stuk: Bloemkool AII 60— 87 ct. B 46—48 ct. A II 39—47 ct, C II 1533 ct: Knolselderij 918 Ct. Per bos: Selderij -24 ct. 7 ct; Peen 21 we interimregeling voor de inva liditeitspensioenen op zeer bevat telijke wijze. De vakbeweging, al. dus de heer Opheikens is bijzon der gelukkig mei deze interim regeling, al had zij liever gezien, dat er een volledige arbeidsonge schiktheidswet tot stand was ge komen. Uitvoerig ging de heer Ophei kens nog in op de verschillende aspecten van de G.S.W.-regeling, en die van de regelingen voor de Beschutte Werkplaatsen. Vervolgens gaf de heer Dekker, directeur van de werkplaats „Het Lam" te Oostburg een uiteenzet ting over de totstandkoming van de werkplaats te Oostburg. en de aard van de aldaar te verrichten werkzaamheden. Na de koffiepauze werd een be. zoek gebracht aan de werkplaats te Oostburg, waar de verschillen de werkzaamheden.uitvoerig wer- den bekeken. De presidente bracht tot slot namens de bezoeksters aan de di recteur dank voor de gelegenheid de werkplaats te mogen bezich tigen. Wilde zwanen in het Grote Gat. In het Grote Gat, het natuur reservaat tussen Oosburg en Wa- erlandkerkje, zijn weer wilde zwanen gesignaleerd. Dinsdag middag zwommen ruim dertig van deze sierlijke vogels in het water en trokken veel bekijks van voorbijgangers en automobi listen. IJZENDIJKE „Flandria op de grammofoon plaat. Het Zeeuws-Vlaams accordeon orkest „Flandria" heeft nu ook een grammofoonplaat-opname achter de rug. Deze plaat zal on geveer half december uitkomen. Men heeft hiervoor nummers PRINSES BEATRIX IN HONGKONG Het bezoek vail H. K. H. Prin ses Beatrix aan Hong Kong: de begroeting van de Prinses door de ruim honderd kinderen van de Nederlandse kolonie. Romeinse politie heeft met be hulp van traangasbommert en jeeps 1.500 stakende arbeiders verspreid, die nabij het Colos seum een vergadering wilden houden. 175 personen werden gearresteerd. Aan de vakbond van de sta kers was medegedeeld dat, uit hoofde van veiligheidsoverwegin gen, geen toestemming kon wor den verleend voor een bijeen komst nabij het Colosseum. El ders kon wel worden vergaderd. Toen de stakers besloten toch nabij het Colosseum bijeen te komen, werden zij door de poli tie verspreid. Hierbij verdeu een tiental po litiemannen en enkele stakers gewond. Mist, gladheid, duisternis. En soms alle drie tegelijk. Man achter't stuur, denk aan melk. Melk houdt fit, spitst ogen en oren, verhoogt concentratie- en reactievermogen. Drink een Ïlas extra, thuis of onderweg, s verstandig. Is veilig. Is nog lekker óók. Per kg: Andijvie II 15—36 ct; Kroten 16 ct: Rode kool 9—20 ct: Savo.vekool 10—15 ct; Witte kool 916 ct; Boerekool 1629 ct; Breekpeen 10—12 ct; Prei All 42 56 ct, B II 31 ct; Knolselderij 613 ct; Spruiten 4371 ct; Uien 15—26 ct: Witlof A 93 ct; A II 79—83 ct. B II 60—81 ct, afw. 42—73. ct. AARDAPPELEN. Per 100 kg; Bintjes 10—11. FRUIT. Per kg. Appelen: Goudreinette I m. 85 46—52 ct. m. 80 50 ct, m. 75 47—50 ct, m. 70 46 ct, m. 65 41 ct, II m. 85 41—47 ct. m. 80 41—49 ct, m. 75 43—47 ct, m. 70 41—46 ct, m. 65 38 ct, II D 32—34 ct, grof 38 ct. fijn 23-30 ct, kroet 22 ct; Cox Orange I m. 75 75—86 ct. m. 70 80—24 ct, m. 65 71 ct, m. 60 60 ct. m. 55 42—45 ct, II m. 75 69 ct. m. 70 68 ct, m. 65 58—60 ct, m. 60 53 ct, m. 55 37—48 ct, II D 25—35 ct, III grof 49—63 ct, fijn 3033 ct. kroet 1733 ct; Jona than I m. 80 43—46 ct, m. 75 46— 59 ct, m. 70 46—47 ct, m. 65 38— 42 ct. m. 60 34—35 ct. II m. 80 31—35 ct, m. 75 30—35 ct. m. 70 30—36 ct, m. 65 31—32 ct, m. 60 28—30 ct. II D 17—25 ct. III grof 34—36 ct. fijn 19—20 ct, kroet 16 23 ct; Golden Delicious I m. 85 60—68 ct, m. 80 67—71 ct. m. 75 70—78 ct, m. 70 69—79 ct, m. 65 5665 ct, m. 60 4549 ct. II m. 80 52—59 ct, m. 75 57—61 ct, m. 70 5560 ct. m. 65 4751 ct. m. 60 3846 ct, III grof 4555 ct, fijn 1535 ct. kroet 3540 ct; Zoete appelen III grof 45 ct. fijn 25— 32 ct. Peren: Doyenne du Cornice I m. 80 1,06. m. 75 1,15, m. 70 1.08, m. 65 1.04—1,05. III grof 84 ct; St. Remy I m. 75 21 ct, m. 65 25— 26 ct. IID 22 ct. III grof 20—22 ct. fiin 21 ct, kroet 15 ct; Zw. Wijnperen II m. 50 20 ct. III fijn 1517 ct: G. Wildeman II D 24 26 ct. III grof 36—37 ct, kroet 12 ct. Frans Bonne werd zijn bekende musette-wals „Pale-Ale" opge nomen, terwijl de keerzijde van de plaat de prachtige tango „Noche de Estrellas" van Ma- lando laat horen. Gezien de weinige platen, die van een specifiek accordeon orkest in de handel zijn, kan ver wacht worden, dat naar deze nieuwe plaat wel vraag zal zijn. Opbrengst collecten. De gehouden collecte voor de HL— Anti Honger-Actie bracht op gekozen, die het ook op de juke- ƒ77,46, terwijl voor de Klaproos box goed zullen doen. In tegen- collecte ƒ51,01 werd bijeen ge- woordigheid van de componist bracht. VASTE STEMMING 3 dubbeltabletten Knorr vleesbouillon voor slechts f.1.- 2 dubbeltabletten Knorr kippenbouillon voor slechts 75 ct Fijn-gekruide Knorr bouillon uit kostelijk, mals vlees. Proef 't in zelfgemaakte soep, als smaakverfijner in 101 gerechten en puur als drinkbouillon. Heerlijk! Ter herdenking van H. K. H. Prinses Wilhelmina heeft de heer J. C. van Marken, voorzitter van de Vereeniging voor de Effec tenhandel, even voorbeurs een kort woord tot de beursbezoe kers gericht, waarna een ogen blik stilte in acht werd genomen. Ontworsteld aan de charita tieve greep van dinsdag, in ver band met „Het Dorp" (de beurs tastte voor dit aangrijpende doel diep in de beurs), keerde men gisteren weer terug tot het nor male beursleven. Na de geringe terugslag van dinsdag heeft beursplein 5 gistermiddag de vaste tendentie van de laatste tijd verder voortgezet voor wat de hoofdfondsen betreft De han del gedurende de niet-officiële ochtendhandel was reeds zeer levendig geweest, vooral als ge volg van binnenkomende orders van het publiek. De affaire ge durende de officiële beurs droeg in de meeste hoeken een kalm karakter. Philips lag bij een opening op 157,40, ruim 4 gul den boven de slotnotering van dinsdag. Ünilevers bijna 2 gul den hoger op 145,80. Kon. Olie plus ƒ1.30 op ƒ150. Hoogovens haalden het verlies van 10 pun ten van de voorgaande dag niet alleen geheel in, doch kwamen daar nog 4 punten bovenuit op 586. AKU verbeterde 4 punten tol 387. Wall Street ging dinsdag, na de winstnemingen oP maandag, verder voort met het registreren van hogere koersen. Van de Nederlandse hoofdfondsen lag vooral Philips op de Newyorkse beurs gevraagd in de markt. De vaste slotkoersen uit Wall Street, alsmede de gunstige tendentie die de Westduitse beurzen giste ren te zien gaven, vormden een goede stimulans voor het Dam rak. Hiervan werd dan ook door het publiek gebruik gemaakt bij wijze van het verstrekken van kooporders. In het laatste beurs- halfuur kon het hoge openings-' niveau voor de hoofdfondsen niet behouden blijven als gevolg van1 winstnemingen voor buiten landse rekening. Philips daalde tot 156, Unilever tot 145,10,4 AKU tot 385 en Kon. Olie tot 149,60. In de scheepvaarthoek was het uitermate rustig. De stem ming was er in het algemeen' goed prijshoudend. Van de lei dende cultures zakten certifica ten Deli verder in tot 144,60 (ƒ146,20). Deze stukken worden nog steeds in een open hoek ver-; handeld. Amsterdam Rubbers en HVA lagen goed gedisponeerd in de markt. De ondertoon in de staatsfondsenhoek was goed doch daarmede is dan ook alles gezegd. Op 6 december kan a pari worden ingeschreven op ƒ30 min 4% procent obligaties „Europese Investeringsbank". Gisteren werd de inschrijving gesloten die vanaf 22 novem ber openstond op de 50.000 aandelen „Elliott-Automation Continental S. A." tegen 1040 Lur. frs. per aandeel. De belang stelling voor genoemde stukken was enorm. In de lokale afdelingen werden aandelen „Veneta" hoger geadvi seerd op de gunstige resultaten. Int. conc. Industrie Scheepvaart Banken Handel, enz. Algemeen 27/11 28/11 470.3 475.8 BEURS1NDICES. 26/11 473.1 328.3 135.9 244.3 150.1 326.6 133.9 245.9 149.1 351.1 349.2 326.7 133.5 247.3 150.8 352.1 ADVIESKOERSEN AKU: 384 slot 386 (38414) Kon. Olie; 149.50 slot 150.10 149.60) Philips: 155.30 slot 156.80 (155.80) Unilever144.60 slot J45.50 (145.30) Hoogovens585 slot 590 (5833-t) 73. „Wat" briest Svein Langtand, „ik. ik Leif Olavson? Wel n...nou sta daar niet te liegen zogezegd, dat is „De waarheid", schreeuwt Eric schril, die met leedvermaak ziet, dat deze toestand voor Skapti te ingewikkeld dreigt te worden. „Hij is Leif Olavson, heer Skapti...en. „Genoeg", brult Skapti', in wan hoop en woede een dreunende klap op de stoelleuning gevende. „Houdt op. zó kan geen mens er meer uit wijs worden." Hij maakt een driftig gebaar en roept: „Haal die jonge Egil, hij zal me de waarheid zeggen." Terwijl een der krijgers jachtig het vertrek verlaat, neemt Skapti zijn twee gevangenen loerend op. „Kletsen jullie maar", gromt hij. „Het is alleen om mij in de war te brengen, maar dat zal niet lukken. Ik houd hel er op, dat jij" niet een stekende wijsvinger in Eries lichting „het bent." „Kom eens hier knaap", roept hij, wanneer Egil schuw de volle zaal betreedt, „Is dat je vader of niet?" „Ik dacht van niet", mompelt Egil, verbouwereerd naar Eric kij kende. „Lieg niet jongen, want het komt jullie duur te staan", buldert Skapti. „Wie is die kerel dan"?. Egil zwijgt als het graf en denkt over de toestand na. „Je kent ze toch wel, hè?" vraagt Skapti schamper, „Jazeker", prevelt Egil, terwijl hij met spotlichtjes in de ogen vlak bij Eric komt staan. „Kennen doe ik ze". Het angstzweet breekt Eric uit. want het ontbreekt er nog maar aan dat dit duivelse jongetje kalm zegt wie hij werkelijk is Advieskoersen buitenlands bankpapier De advieskoersen voor buiten lands bankpapier, vandaag gel dend in Amsterdam, luiden Engelse pond 10.0610.16, Ca nadese dollar 3.30-3.35. Ameri kaanse dollar 3.57V:3.61 V4, Bel gische frank (100) 7.201/!7.25' Franse frank (100) 73.1073.60, Duitse mark (100) 89.5690.05, Zweedse kroon (T00 69.1570.15, Zwitserse frank (100) 83.15-- 83.65, Italiaanse lire (10.000) 57.00—59.00, Deense kroon (100) 51.35—52.35, Noorse kroon (100) 49.65—50.65, Oostenrijkse schil ling (100) 13.90—14.00. Portugese escudo (100) 12.50—12.65, Spaan se peseta (100, gr. coup.) 5.921 6.07V«.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 7