Al meer dan twaalf miljoen gulden voor actie „Open het Dorp" Mikojan sprak met Amerikaanse afgevaardigden De conferentie Kennedy-Mac Mi 1 lan SJOELBAKKEN «EIGEN HAARD» Pakistan en het Westen Braziliaans vliegtuig vloog tegen heuvel en ontplofte HET WEER HOOGWATER ZON- en 3TANDEN WOENSDAG 23 NOVEMBER 1962 19e Jaargang Nr 5773 Radio De Koek \VF^cn'CHT HEFTIGE RUSSISCHE KRITIEK OP ALBANIë OPNIEUW ARRESTATIES DEVIEZEN- HANDELAARS IN SOWJET-UNIE MISLUKTE STAATSGREEP IN EGYPTE? VERKOOP „SUPRIMAL" GESTAAKT ZWAAN VEROORZAAKTE VLIEGTUIGONGELUK POST- EN TELEGRAAF VERBINDINGEN TUSSEN NEDERLAND EN INDONESIë CONFLICT IN JEMEN 27 november 1062 \}\0< iogcr; sHS f*- Frankering bij abonnement: Terneuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie, adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 01150 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,— per kwartaal: per maand f 2,per week 48 et. Losse nrs 9 et. DE VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks Ujtgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande te Terneuren Advertentieprijs per mm 16 et: minimum per advertentie f2.40. Rubriek: Kleine Advertenties (géén handels, advertenties!5 regels f 1.10. Iedere regel meer 22 et. Kleine Advertenties bii vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad. 20 cent meer. Inzending advertenties te 's namiddags 1 uur. Voor bet maandagnummer: zaterdags 10 uur. De ruim 23 uur durende tele visie- en radio-marathon, waar mee de actie „Open het Dorp" van maandag- tot dinsdagavond is begonnen, heeft meer dan twaalf miljoen gulden opge bracht en dit bedrag zal de ko mende dagen ongetwijfeld nog stijgen want aan het eind van de uitzending waren nog lang niet alle binnengekomen bedra gen verwerkt; er stonden bui ten het RAI-gebouw nog hon derden milde gevers te wachten om alsnog hun bijdrage te kun nen storten. Bovendien zullen op zo kort mogelijke termijn één of meer Amerikaanse verkopingen wor den gehouden van een groot deel van de geschonken goede ren, variërend van opgezette schildpadden en kleine kroko dillen tot auto's en landbouw- tractoren, waardoor het eind- totaal van de start van de actie 1963 wordt voortgezet, een nog veel gunstiger beeld zal geven van de grote offerzin van het Nederlandse volk. Na de eerste oproep, die maandagavond om half negen via radio en televisie de ether inging, hebben jong en oud, arm en rijk. naar vermogen men kreeg de indruk soms wel meer in de beurs getast om de eerste bouwstenen voor het dorp bijeen te brengen. Het werden vele bouwstenen voor een groot deel dank zij gast- vrouwe Mies Bouwman, die de volle 23 uur in de weer was met het aankondigen van honder den Nederlandse artiesten op het gebied van de grote en de kleine K en het op charmante wijze in ontvangst nemen van de giften. Haar belangrijke rol bij het totstandkomen van dit onverwachte succes heeft nie mand tijdens en aan het slot van da uitzending verdoezeld. De verheugde stichtingsbe- etuurdieren huldigden Mies Bouwman in de finale van Tera- ton (samentrekking van televi- sie-radio-marathon) en de dui zenden toeschouwers, die in de tot televisiestudio omgetoverde geen plekje meer vrij hadden gelaten, brachten Mies Bouw man aan het eind van deze in spannende enafmattende uit zending voor het eerst in tra nen toen zij een welgemeen daverend en herhaald „Lang za! zij leven" aanhieven. (Zie verder pag. 3.) Noordstraat 102 - Telefoon 3128 Terneuzeiri President Kennedy en premier MacMillan zullen hun bespre kingen over internationale za ken op 19 en 20 december op één van de Bahama-eilanden houder. In de officiële mededeling hiervan werd niet de precieze plaats van samenkomst ge noemd, maar volgens gezagheb bende kringen zal het Nassau, de hoofdstad van de Bahama- eilanden, op New Providence, of een plaats vlak daarbij zijn. De president en de premier DEZELFDE TEMPERATLuEN Boven de Britse eilanden hand haaft zich een drogedrukgebied dat nog steeds een uitloper naar het contingent heeft. Door de zwakke winden, die hiermede ge paard gaan, kwam ook het af gelopen etmaal in de bij ons aan. wezige vochtige lucht vrij veel mist voor. Inmiddels is tussen Groenland en Noorwegen een noordelijke stroming ontstaan die koude lucht naar het zuiden transpor' teert. Deze lucht zal ons echter vandaag niet kunnen bereiken. Samenhangend met deze stro ming komen echter boven Scan dinavië luchtdrukdalingen voor die op de Noordzee en bij ons in het Waddengebied wat meer wind zullen brengen. Voor het overige zal er maar weinig in de huidige weerssituatie verande ren. De kans op mist blijft vrij groot en die op opklaringen klein. De temperaturen zullen niet veel veranderen. medegedeeld door het K.N.M.I., geldig tot hedenavond. Dezelfde temperaturen. Op vele plaatsen mist of laag hangende bewolking, hier en daar wat motregen en slechts enkele verspreide opklaringen. Ongeveer dezelfde temperaturen. Zwakke wind, maar later in het Waddengebied matige westelijke wind. WOENSDAG 2S NOVEMBER v.m n.m. 2.19 2.26 2.54 3.01 3.34 3.41 3.44 3.51 DE EERSTE STEEN VOOR HET DORP" Een van de zeer vele giften, die in het RAI-gebouw In Amster dam te berde kwamen bij de radio- en televisieactie voor „het dorp", bestond uit een steen, een troffel en een zakje cement. Deze steen, die hier onder goed keurende blikken van >lies Bouwman wordt getoond door dr. A. Klapwijk, is tot de officiële eerste steen van het dorp ge maakt. P>reskens Terneuzen Hansweert Walsoorden DONDERDAG 29 NOVEMBER Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. 2.51 3.26 4.06 4.16 n.m. 2.58 3.33 4.13 4.23 Nov. 28 8.20 29 8.22 ZON op ondei MAAN op onder 16.35 16.34 9.11 10.13 17.48 18.33 Het Russische volk „kan niet onverschillig blijven tegenover het lot van het Albanese volk". Dit valt te lezen in een artikel in het Russische regeringsblad ..Izwestia", geschreven ter her denking van het feit dat Albanië achttien jaar geleden werd be vrijd. In het artikel, dat een heftige aanval op de Albanese leiders bevat, wordt in bijzon derheden ingegaan op de Russi sche hulp aan Albanië tijdens en na de laatste wereldoorlog. „Maar kortgeleden, aldus de schrijver van het stuk, een ze kere Galkin, zijn de leiders van de Albanese arbeiderspartij be gonnen met het verwaarlozen van de belangen van het volk. Enver Hodzja de leider van de Albanese communistische partij en president Memet Sjehoe van Albanië en anderen trachten op alle mogelijke ma nieren de geesten van de gewone partijleden te vergiftigen met het vergif van het nationalisme om hen zo tot vijanden van de Sowjet-Unie te maken. De Albanese leiders, aldus het artikel, die zich verschuilen ach ter huichelachtige en valse ver zekeringen van vriendschap, je gens de Sowjet-Unie, deinzen er niet voor terug alle mogelijke leugens uit het arsenaal van de anti-communistische propagan da te gebruiken om de Sowjet- russische communistische partij te belasteren. In de Sowjetrussische repu bliek Oekraine is kortgeleden opnieuw een aantal „handelaars in deviezen" gearresteerd, zo blijkt uit één dezer dagen in Parijs ontvangen krant uit Khar kov. Het gaat hier om vijf men sen, allen Joden, die in het ge noemde blad worden voorgesteld als „kwaadaardige parasieten". Zij zullen binnenkort in Khar kov worden berecht. Dit zai het vierde proces in de Sowjet-Unie van deze maand worden tegen mensen die be schuldigd worden van. „econo mische misdaden". De meeste van deze mensen zijn Joden. De drie vorige processen zijn in ge zamenlijk elf terdoodveroor delingen geëindigd. zijn van mening dat het „nuttig zou zijn een verdere ontmoeting te hebben ter voortzetting van de informele serie beschouwin gen van de wereldtoestand waar toe zij van tijd tot tijd over gaan". Het zal de ,-esde ontmoeting van de twee Westelijke leiders zijn sedert de ambtsaanvaarding van president Kennedy in janu ari 1961. Zij waren het laatst in april van dit jaar in Washing ton bijeen. Men verwacht dat onder meer zal worden gesproken over de gevolgen van de crises om Cuba en India op de betrekkingen tussen Oost en West en op de ontwikkelingen in het commu nistische blok zelf. Voorts over Berlijn. Engelands verzoek om toetreding tot de Europese Eco nomische Gemeenschap en poli tieke en defensieproblemen van de Noord-Atlantische Verdrags- Organisatie. Premier MacMillan noemde dinsdag in antwoord op vragen in het Lagerhuis de volgende voornaamste onderwerpen van gesprek met president De Gaul le (op 15 en 16 december nabij Parijs) en president Kennedy; ontwapening in het eerste sta dium, het verbod van kernwa penproeven en mogelijk maat regelen tegen overrompelings- aan vallen. Radio-Amman heeft maandag gemeld, dat een Egyptisch leger onderdeel volgens berichten uit Cairo enkele dagen geleden heeft getracht de Egyptische regering omver te werpen. Volgens het Jordaanse radiostation betrof het hier een eenheid van 400 man, die in de buurt van Cairo was gelegerd. Deze eenheid zou ge weigerd hebben een bevel om zich naar Jemen te begeven, op te volgen en hebben besloten, een staatsgreep uit te voeren. Het Egyptische opperbevel had daar op "de „vernietiging" van het ge hele onderdeel gelast, aldus de radio. Volgens radio-Amman zijn er de laatste tijd meerdere pogin gen tot een staatsgreep onderno men. De toestand in Egypte zou in snel tempo verslechteren en er zouden in vele Egyptische steden en dorpen betogingen worden gei- houden. •k Bij de Turkse plaats Denizli is een bus door het springen van een band in een afgrond gestort. Zes inzittenden kwamen om en 22 werden gewond. De Sowjetrussische eerste vice-premier Mikojan heeft maandagavond tijdens een diner, aangeboden door waarnemend secretaris-generaal Oe Thant, met Amerikaanse functionaris sen gesproken over de kwestie- Cuba. De bijeenkomst, die drie uur duurde, werd gehouden kort na de aankomst van Mikojan uit Cuba in New York. Vandaag zul len de besprekingen worden voortgezet. Dan zal misschien, naar de Amerikaanse afgevaar digde Adlai Stevenson na afloop van het diner zei, „het keer punt" in de kwestie-Cuba ko men. Mikojan wilde na de bijeen komst slechts meedelen, dat ge sproken was over vele proble men. Hij kon nog niet zeggen, of hij zich naar Washington zou begeven voor een ontmoeting met president Kennedy. Daar over was niet gesproken, zo zei hij. De sfeer tijdens het overleg van maandagavond werd van beide zijden „zeer hartelijk" ge noemd. Voor het diner had Mikojan een onderhoud van drie kwartier gehad met Oe Thant. De Russi sche vice-premier zei, dat de Sowjet-Unie waardering had voor de secretaris-generaal, die naar zijn zeggen een goed be grip heeft inzake de kwestie- Cuba. Na afloop van het diner zeiden zowel de Amerikaanse als de Russische onderhandelaars tot verslaggevers, dat de nieuwe Cubaanse voorstellen voor een regeling die onder meer in ternationale inspectie op Cuba in ruil voor controle op contra revolutionaire activiteiten in de Verenigde Staten inhouden niet ter sprake waren gekomen: Mikojan noemde deze voorstel len „zeer goed en eenvoudig" en Fidel Castro, de Cubaanse pre mier, „een zeer belangwekkend manen leider van zijn volk. Als de Amerikanen Castro zou den leren kennen, zouden zij hem ook graag mogen", zo zei hij. Stevenson merkte daarop droogjes op: „De heer Mikojan is een bewonderaar van het Cu baanse regime". Daarop zei de Rus weer, dat Stevenson zich, voor hij afgevaardigde naar de Ver. Naties werd, „veel con structiever" had getoond dan hij nu is. Stevenson werkt niet ge noeg mee, zo zei Mikojan. Een van de onderwerpen, die tijdens de besprekingen van maandagavond aan de orde was gekomen, zou de verlenging van het mandaat voor Oe Thant be treffen. De Ver. Staten en de Sowjet-Unie schijnen het er over eens te zijn, dat Oe Thant de aangewezen persoon voor de functie van secretaris-generöal van de Ver. Naties is. Een offi ciële V. N.-woordvoerder zei maandagavond nog, dat Steven son en Mikojan tijdens het diner een heildronk hadden uitge bracht op Oe Thant, voor zijn inspanningen om de twee grote mogendheden nader tot elkaar te brengen voor het treffen van een regeling van de Cubaanse kwestie. Adlai Stevenson zei tot verslaggevers, dat de Veilig heidsraad binnenkort bijeen zou komen om de mandaatskwestie te bespreken. Intussen keelde president Kennedy maandagavond in Washington terug van een be zoek van 12 uur aan de militai- Cubaanse crisis een alarmtoe stand van kracht was. In een mededeling van het Witte Huis werd gezegd, "dat de president en Amerikaanse militaire auto riteiten die hem vergezelden, zeer bemoedigd waren door de hoge graad van geoefendheid van de officieren en manschap pen, de staat van paraatheid waarin zij verkeerden en de doeltreffende samenwerking tus sen de verschillende diensten re bases waar ten tijde van de tijdens de recente crisis. (Adv.) VOOR ST. NTCOLAAS in verschillende prijzen SPORTHANDEL NOORDSTRAAT 76 TERNEUZEN ROEREND AFSCHEID MIKOJAN - FIDEL CASTRO De Russische eerste vice-pre mier Anastas Mikojan, die enige weken in Havanna heeft verble ven voor overleg met de regering Fidel Castro, is maandag uit de Cubaanse hoofdstad in New Vork aangekomen. De foto toont hoe hartelijk het toeging bij zijn afscheid van Fidel Castro. Mikojan zal in New York besprekingen voeren met Oe Thant over de kwestie-Cuba ere zou volgens geruchten later doorvliegen naar Washington voor een onderhoud met presi dent Kennedy. Tachtig passagiers en zeventien bemannings leden kwamen om Een Braziliaanse straalvlieg tuig van het type Boeing-707 is dinsdag nabij de plaats Ciudad de Dios, een 15 km van Lima, niet ver van het oude internationale vliegveld Lima-Tambo, tegen een heuvel gevlogen en ontploft. De tachtig passagiers en zeventien bemanningsleden kwamen allen om het leven en het toestel werd volkomen vernield, aldus bericht de Peruviaanse lu« htmacht. Het bestuur van de Stichting Pharmaceutische Kleinhandels conventie te Amsterdam, afge kort „Stichting Pharmacon", heeft alle aangeslotenen opge dragen de verkoop van hel ar tikel Suprimal onmiddellijk te staken. Het contact met het toestel ging verloren nadat de bestuur der van Pisco, in Peru, vergun ning had gevraagd om een nood landing op het vliegveld Callao van Lima te maken. Zes vlieg tuigen en Peruaanse oorlogs schepen namen aan de opspo ring deel. Ook over land zocht men naar het toestel. De maat schappij is de grootste van Zuid- Amerika. Onder de passagiers bevonden zich de Peruaanse minister van Landbouw, Jesus Melgar, en Raul Cepro Bonilla, president van de Cubaanse nationale bank. Zij hadden een regionale bijeen komst van de voedsel- en land bouworganisatie van de V. N. (F.AO.) in Brazilië bijgewoond. Boniila was minister van Han del in de eerste voorlopige re gering na de Cubaanse revolutie. Eerder dit jaar zijn vier Boeings-707 met fatale gevolgen verongeluktin maart bij Long Island met het verlies van 95 mensenlevens, in mei, toen 45 mensen omkwamen nadat zich een dynamietontploffing had voorgedaan aan boord van een Boeing die op weg was naar Kansas City; in juni op t vlieg veld Orly (131 doden) en in de zelfde maand een paar dagen later in de wouden van Guade loupe, Frans West-Indië, toen 111 mensen om het leven kwa men. Volgens een woordvoerder van de Amerikaanse dienst voor de burgerluchtvaart bestaat de mo gelijkheid, dat een zwaan de oorzaak is geweest van het neer storten van een passagiersvlieg tuig nabij Ellicott City. vrijdag j.l., waarbij 17 mensen zijn om gekomen. De zwaan was met het vlieg tuig in botsing gekomen en de schok hiervan kan krachtig ge noeg zijn geweest om het toestel zwaar te beschadigen. De minister voor industrie en natuurlijke hulpbronnen, Zoelfi- kar Bhoetto, heeft dinsdag de Pakistaanse nationale vergade ring er tegen gewaarschuwd al te haastig uit militaire bondge nootschappen met het Westen te treden of „nieuwe vriend schappen" te sluiten. Pakistan onderhoudt echter een „onwankelbare en onvoor waardelijke vriendschap" met de Chinese volksrepubliek en het sluiten van een non-agressiever drag met dit land zou niet on verenigbaar zijn niet het lid maatschap van de Z.O.A.V.O. en de Cento. Met betrekking tot de wapen leveranties door het Westen aan India, die de nationale vergade ring twee dagen hebben bezig gehouden, merkte de minister op„Wij hebben onze vrienden ervan beschuldigd ons te heb ben verraden. Maar Fidel Castro werd door Chroesjtsjov misleid en volkomen in de steek gelaten, toen de kaarten verkeerd lagen", aldus minister Bhoetto. Minister Bhoetto noemde het een buitengewoon verschijnsel, dat India nu naar bondgenoot schappen met het Westen over helt, terwijl in Pakistan de roep om neutralisme opgeld doet. Pakistan kan zich niet veroor loven zijn buitenlandse politiek op „buitengewone" situaties te baseren, zo vervolgde hij Het neutralistische blok, dat uiteindelijk niet door de Ver enigde Staten, de Sowjet-Unie of China wordt geaccepteerd, is een „betrekkelijk zwakke en be sluitloze groep van landen met India als aanvoerder". Pakistan volledig aan dit blok binden zou het land in een invloedssfeer brengen, die door India wordt overheerst. In één der krachtigste rede voeringen, die van regeringszijde tot dusver over veranderingen in de buitenlandse politiek werden gehouden, bepleitte minister Bhoetto voor „normalisatie" der betrekkingen met. de Sowjet- Unie en China, doch hij hield een slag om de arm wat betreft de vraag in hoeverre dit ten aanzien van de Sowjet-Unie zou kunnen worden bereikt. Volgens een bericht van het Indonesische persbureau heeft Indonesië de post- en telegraaf verbindingen met Nederland her opend en is het van plan de tele foonverbindingen ook spoedig te heropenen. Ze waren in 1958 verbroken toen het geschil over Nieuw-Guinea acuut werd. Het A.N.P. tekent hierbij aan dat van het bovenstaande be richt in Den Haag geen bevesti ging kon worden verkregen. De Nederlandse P.T.T.-dienst heeft hiervan nog niets vernomen, al houdt men wel rekening met een herstel van de verbindingen. Dit zou eventueel op korte termijn kunnen geschieden, omdat het geen opening van een nieuwe verbinding betreft maar een herstel van een oude. Hei Witte Huis heeft dinsdag bekendgemaakt, dat president Kennedy in boodschappen aan vier Arabische leiders de goede diensten van de V. S. heeft aan geboden bij het regelen van het conflict in Jemen. De boodschappen welke vorige week werden gezonden, waren gericht aan kroonprinses Faisal, de premier van Saoedi-Arabië, koning Hoessein van Jordanië, president Nasser van de V.A.R. en president Abdoellah Al Sal- lal, het hoofd van het republi keinse bewind in Jemen. De in houd van de boodschappen werd in Washington niet beken maakt.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1