KAR I Verkoudheid ASPRO' ;ders) 'aard Cuba bereid tot internationale controle Het optreden van de V.N. op Nieuw-Guinea Het Indiaas-Chinese grensconflict De grote overwinning der Gaullisten Gomulka dringt aan op soberheid HOOGWATER 0NT3IJTKLEED «EIGEN HAARD. Nederlander met aanhouding in België bedreigd ZON- en WEERBERICHT lovember 1962 nbootdiensten and de Sande naakt. Héél i ook liefst n melange jr... de ver- léél lekker. DINSDAG 27 NOVEMBER 1962 19e Jaargang Nr 5772 HET WEER GROTRECORD NATIONALISTISCH- CHINEES COMMANDO LANDDE BIJ KWANGTOENG MAANSTANDEN INDIA HERNIEUWT ZIJN EIS KLUITMAN JEUGDPOCKETS GRIEKSE DIPLOMAAT MOET SOWJET-UNIE VERLATEN VLIEGTUIGBOTSING IN BRAZILIë HET WESTEN EN INDIA IOEDEKENSKERKE mheden in de haven van donderdag 29 november r, tot en met vrijdag 30 J uur, of zoveel langer of ijken, aanleggen aan de anaal van de middensluis deze dienst geen auto's idere geschenken Frankering bij abonnement: Temeuzen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie, adres: Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidsvval Telefoon 01150 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,— oer kwartaal: per maand 2,per week 48 ct. Losse nrs 9 ct. DE VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de Sande te Temeuzen ai aar lennepnr* per mm 10 et: minimum per id verten tie ƒ2,40. Rubriek: Kleine Advertenties (géën handels- Bdvertenties)5 regels 1,10. Tedere rege! meer 22 et. Kleine Advertenties hij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad. 20 eent meer. Inzending advertenties te 's namiddags 2 tmr. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Cuba is bereid internationale controle op zijn bewapening toe te laten, op voorwaarde echter dat de Verenigde Naties toezien op de afbraak van opleidings kampen in de Verenigde Staten, vanwaaruit agressie tegen Cuba wordt gepleegd. Deze toezeging is vervat in het antwoord van Cuba op de jong ste verklaringen van president Kennedy over de Amerikaanse eisen om tot een oplossing van het Cubaanse conflict te ge raken. Dit antwoord maakte zondagavond onderwerp van be spreking uit in een vergadering van de Cubaanse regering met de leiding van de nationale een heidspartij van Cuba. In de Cubaanse verklaring, die was ondertekend door premier Castro en president Dorticos, wordt gereageerd op een pers conferentie, die president Ken nedy vorige week hield en tij dens welke hij verklaarde, dat de Verenigde Staten politieke, eco nomische en andere maatregelen niet zullen nalaten teneinde de verspreiding van communisme en ondermijning van Cuba uit tegen te gaan. Dit houdt in, aldus de Cubaanse verklaring, dat de Verenigde Staten hun „interven tionistische denkbeelden" heb ben hernieuwd, dat zij „een hou ding van geweld" hebben aange nomen en geweigerd hebben te verzekeren, „dat zij niet weer het handvest van de Verenigde Na ties en het internationale recht zullen schenden door een in vasie op Cuba te plegen onder het voorwendsel dat dit land niet wilde toegeven aan internatio nale inspectie". Volgens de verklaring had de Cubaanse regering van haar kant voldaan aan de eis van in spectie, door aan de Verenigde Staten controle in volle zee toe te staan. De Verenigde Staten hebben deze vorm aanvaard, zo werd verder gezegd. De verklaring noemt de Ame rikaanse eis tot inspectie „slechts een voorwendsel om zijn deel van de overeenkomst niet na te Naar het ANP van officiële Nederlandse zijde in Hoilandia heeft vernomen, heeft de Untea thans een verbod uitgevaardigd \oor Indonesische militairen om gewapend door Hoilandia te lo pen. Het was de afgelopen weken gewoonte geworden, dat bij open bare gebeurtenissen in de Nieuw- guinese hoofdstad een aantal leden van de Indonesische mili taire politie gewapend met auto matische geweren en soms voor zien van handgranaten optraden om „de orde te handhaven". Het optreden van de Indonesische militairen dreigde moeilijkheden te veroorzaken, vooral met de leden van het Papoeapolitiekorps, die meenden de handhaving van de orde zelf wel aan te kunnen. Thans is duidelijk bepaald, dat de Indonesische militairen slechts ongewapend door de stad mogen lopen en dat zij uitsluitend mo-! gen handelen na opdracht ven generaal Said-Oeddin, de co - mandant van de politietroc n der Verenigde Naties. Inmiddels zijn het afgelopi weekeinde de laatste Nederland- re militairen uit Biak vertrok--' ken. Het betreft een kleine groep win ongeveer vijftig man, die in Bink een hoeveelheid materiaal aan boord van een schip heeft gebracht. In heel Nieuw-Guinea is thans geen enkele Nederlandse militair meer aanwezig, hetgeen het in Hillandia verschijnende daghlad Tjenderawasih, hoofd redacteur E. Bonay, aanleiding gaf te juichen, dat alle Neder- WEINIG WIND. Boven de Britse eilanden, onze omgeving en Midden-Europa blijven de barometerstanden hoog. De kern van dit luchtdruk maximum, dat maandag boven Ierland lag, vertoont de neiging zich iets naar onze omgeving te verplaatsen. In verband daar mede blijft de wind zwak en ver anderlijk. De vochtige lucht, die in de afgelopen dagen van de Noordzee is binnengestroomd, blijft dus boven onze omgeving stagneren. Ook in het centrum van het hogedrukgebicd is do kans op opklaringen klein. Het blijft dus overwegend somber weer, met op vele plaatsen mist, die zich gedurende een groot deel van de dag zal handhaven. In 't temperatuurverloop komt niet veel verandering. DINSDAG 27 NOVEMBER landse militairen nu ,van Sabang ot Merauke" zijn verdwenen. De Pakistaanse politietroepen hebben de afgelopen dagen de be schikking gekregen over een negental kleine landingsschepen, die werden overgedragen door de Nederlandse marine. De sche pen zullen worden gebruikt voor het uitvoeren van patrouilles en voor het vervoeren van voorra den naar de buitenposten. komen". In het document wordt gezegd, dat de verklaring van president Kennedy „aantoont, dat iedere poging van Latijns- Amerikaanse volkeren om zich van het imperialistische juk te bevrijden, zou kunnen dienen als voorwendsel voor de Verenigde Staten om beschuldigingen tegen Cuba te uiten, de vrede te schen den en ons land aan te vallen". Een zwakkere garantie (tegen invasie) is nauwelijks denkbaar, aldus de Cubaanse verklaring. De voortgezette luchtwaar- nemingen werden een „ernstige schending van het internationale recht" genoemd. De Verenigde Staten zijn schul dig aan de economische wur- gingspolitiek en het gebruik van geweld tegen Cuba, die de Cari bische crisis met al zijn gevol gen hebben veroorzaakt, aldus de Cubaanse verklaring. De verklaring herhaalt vervol gens de vijf punten van premier Castro en noemt ze „onmisbaar voor een werkelijke en definitie ve oplossing van de crisis". (De vijf punten houden een beroep op de Verenigde Staten in zijn basis op Cuba, Guantanamo, aan dit land terug te geven). .Cuba eist controle van de Verenigde Naties op de ontman teling van oefenkampen voor huurlingen, spionnen, saboteurs en terroristen op het gebied van de Verenigde Staten, Puerto Rico en andere plaatsen waar agressie tegen Cuba wordt voor bereid; controle op centra waar ondermijnende activiteiten wor den voorbereid en op bases van waaruit piratenschepen naar onze kust vertrekken", zo wordt in de verklaring gezegd. De Cubaanse leiders eisen voorts doeltreffende controle maatregelen ter voorkoming van „dergelijke daden" in de toe komst. „Als tie Verenigde Staten en haar medeplichtigen geen V. N.- inspectie op hun grondgf-bie l toe staan, dan zal Cuba geen enkele vorm van contröle op het zijne toelaten". Op ieder verlanglijstje van Moeder staat zeker: met of zonder servetten in leuke St. Nicolaas-verpakking. Komt U bij ons de kollek- t>e eens doorzien, tie eens doorzien ARSENAALSTRAAT 5 TERNEEZEN De Australiër Bill Penman heeft het record „holbewonen". dat met 62 dagen op naam stond van de Fransman Michel Siffre, gebroken. Dit weekeinde wan kelde Penman, die door een steeds sterker wordende blind heid zijn ondergronds verblijf had moeten beëindigen, uit de diepe grotten van Limestone, ten zuiden van Darwin. Hij had het toen 64 dagen, zestien uur en drie kwartier in de diepe duis ternis volgehouden. Volgend jaar ga ik er voor zes maanden in, aldus Penman. Volgens dagbladberichten in Hongkong heeft een goed be wapende groep nationalistisch- Chinese commandotroepen een landing uitgevoerd op een eiland nabij Kwangtoeng. ter hoogte van de stad Swaboe. De troepen, die met vier mo torboten aan wal werden gezet, voerden aanvallen uit op ver scheidene poslen van de com munistische kustwacht, aldus het betrokken blad. Maandag was het de vijfde achtereenvolgende dag dat de wapens aan het strijdtoneel in het Indiaas-Chinese grensgebied zwegen. De Indiërs maakten hiervan gebruik door manschap pen en militaire uitrusting met grote Amerikaanse C-130-ver- voorsvliegtuigen naar de front linie over te brengen. Naar verluidt zijn de Indiase troepen die werden afgesneden door de omtrekkende beweging die de Chinese eenheden in de westelijke frontsector van het noordoostelijke grensgebied heb ben gemaakt, bezig zich door het oerwoud dat de heuvels aan de voet van het Himalajagebergte overdekt een weg terug naar hun uitgangsstellingen te banen. Zij worden uit de lucht bevoorraad. Te Nieuw Delhi is van ge- (woonlijk welingelichte zijde ver- i nomen dat zich nog meer dan vijfduizend man Indiase troepen 'achter de Chinese linies bevin den. De Indische eerste minister Nchroe heeft maandag in de In dische Kamer van Afgevaardig den verklaard dat zijn regering nog geen antwoord heeft ontvan gen op haar verzoek aan de autoriteiten te Peking om ver duidelijking van de Chinese be- standsvoorstellen, „die niet dui delijk zijn". Hij voegde hieraan toe: „Het is. wenselijk dat er geen twijfel bestaa- omtrent deze zaken, voordat India op de Chine se voorstellen reageert". Nehroe verklaarde verder dat India thans niet voornemens is het IndischChinese geschil aan de Verenigde Naties voor te leg gen. „Wij kunnen dit altijd nog doen, wanneer wij dit zouden wensen", aldus Nehroe. Enkele van hen zijn door heli- De „Gazet van Antwerpen" oefende maandag in een hoofd artikel scherpe kritiek uit op de Belgische staatsveiligheidsdienst, die heeft gedreigd met de aan houding van de Utrechtse histo ricus dr. A. W. Willemsen. Dr. Wiilemsen heeft zondag in Ant werpen een lezing gehouden over het onderwerp: „Integratie van de gescheiden delen van de Ne derlandse kuituurgemeenschap". Volgens het blad werden de twee organiserende verenigin gen, die dr. Willemsen hadden verzocht de lezing te komen hou den, benaderd door de veilig heidsdienst, die „dreigde dr. Wil lemsen eventueel te zullen aan houden". Ambtenaren van deze dienst waren in de zaal aanwezig, waar de Nederlandse spreker zijn inleiding hield. De twee ver enigingen waren het Algemeen Nederlands Verbond te Antwer pen en het Beren Fermont-her- denkingscomité. Het blad sluit zich aan bij het protest tegen het optreden van de veiligheidsdienst, dat de se cretaris van de Vlaamse Kuituur- raad, dr. J. Fleerackers, op de vergadering uitsprak. Deze noem de dit optreden een „chantage- en intimidatiepoging", erop be rekend de bestuursleden van de twee verenigingen te doen afzien van het houden van de vergade ring. ,Is het nu zover gekomen, dat wij in Vlaanderen geen sprekers meer uit Nederland mogen uit nodigen zonder dat de veilig heidsdienst er plomp tussen komt?", aldus de Gazet van Ant werpen. Het blad vraagt zich af of de Belgische premier en de minister van Justitie het met het optreden van de dienst eens zijn. Het blad noemt tenslotte de in leiding van dr. Willemsen „zo nuchter en realistisch, dat het een koude douche voor sommige extremisten moet zijn geweest". „Indien de heren van de vei ligheidsdienst het rapport van hun ambtenaren in de zaal aan dachtig lezen, zullen zij (inplaats van hem te arresteren) er toe neigen dr. Willemsen met een escorte aan de grens af te halen". v.m. n.m. Breskens 1.47 1.56 Temeuzen 2.22 2.31 Hansweert 3.02 3.11 Walsoorden 3.12 3.21 WOENSDAG 28 NOVEMBER v.m n.m. Breskens 2.19 2.26 Temeuzen 2.54 3.01 Hansweert 3.34 3.41 Walsoorden 3.44 3.51 MENSEN EN MACHINES Fen beeld van het front bij de Sela pas in Noord-Oost-India: Indiase soldaten helpen een vrachtauto de moeilijkheden van het seliier onbegaanbare terrein overwinnen. Kort nadat de Chi nese troepen deze belangrijke pas veroverd hadden, kondigden zij de wapenstilstand af. Voorkom Rillerig? Onprettig? Vlug; kopters naar de Indische linies teruggebracht. Nehroe deelde voorts mee dat mevrouw Laksjmi Menon, minis ter van Staat voor Buitenlandse Aangelegenheden, waarschijnlijk Birma. Cambodja en Indonesië zal bezoeken voor het geven van een uiteenzetting over de positie van India in het Indisch-Chinese grensgeschil. Hij verklaarde verder clat de minister van Justitie, A. K. Sen, en de voormalige Indische am bassadeur bij de Egyptische re gering, R. K. Nehroe, in de ko mende twee dagen Cairo en de Ghanese hoofdstad, Ac&ra, zul len bezoeken, „teneinde onze po sitie met betrekking tot de zo genaamde voorstellen van de Chinese regering te verhelderen, opdat er bij de Egyptenaren en de Ghanezen geen misverstand kan bestaan over onze mening hieromtrent". India heeft zijn eis aan China om akkoord te gaan met de sta tus quo van 8 september in het Chinees-Indische grensgebied, als basis voor een wapenstil stand, hernieuwd.. Een woordvoerder van het In dische ministerie van Buiten landse Zaken heeft gezegd, dat dit betekent, dat India alle pos ten die het op 8 september in Ladach en in het noordoostelijke grensgebied van India had, op nieuw zal innemen. Volgens de woordvoerder zou den de Chinezen als zty wilden terugkeren, naar de posities van 7 november 1959. dit kunnen doen. Maar de Chinezen zouden geen voordeel mogen hebben van hun massale aanvallen waar door zij meer Indisch gebied be heersten. De Indische woord voerder zei dat de Chinezen thans 5.180 km- meer gebied in Ladach beheersten dan vóór sep tember van dit jaar. Naar de woordvoerder nog meedeelde, was er nog geen ant woord van Peking gekomen op het Indishce verzoek om ophel dering ten aanzien van de Chi nese voorstellen. Boekhandel VAN DE SANDE ZON MAAN OP onaer op Nov. 27 8.18 16.36 8.05 28 8.20 16.35 9.11 29 8.22 16.34 10.13 medegedeeld door het K.N.M.I., gelid tot hedenavond. Hcrdnekkige bewolking Overwegend draag weer mot op veie plaatsen mist of laag hangende bewolking en slechts enkele verspreide opklaringen. Weinig wind. Ongeveer dezelfde temperaturen. Georges Pompidou, de demis-| sionaire Franse premier, is maandag onofficieel begonnen met beraadslagingen voor (je vorming van een nieuwe rege ring. Men verwacht dat presi dent De Gaulle hem dinsdag of ficieel als kabinetsformateur zal benoemen. Alles wordt in het werk gesteld om woensdag, de normale vergadering, van het ka binet, de nieuwe regering gereed te hebben. Men verwacht niet dat het nieuwe kabinet veel zal afwijken van de oude regering-Pompidou, die in oktober in de nationale vergadering bij een stemming over een motie van afkeuring de nederlaag leed. Bij de op 18 en 25 november gehouden verkie zingen voor een nieuwe nationale vergadering heeft de regering duidelijk de instemming van het kiezerskorps voor haar politiek gekregen. Hoewel de Gaullisten (kandi daten van de „Unie voor de nieuwe republiek" U.N.R. en de „Unie van de arbeid U.D.T. op zichzelf niet een absolute meerderheid hebben gekregen beschikken zij tezamen met de ongeveer 40 afgevaardig den van andere partijen die met de zegen van de Gaullisten zijn gekozen, over een behoorlijke meerderheid. De 480 van de 482 zetels in de nationale vergadering waarvan maandag de afgevaardigden be kend waren, zijn als volgt ver deeld: Gaullisten (UNR en UDT) 234 Pro-Gaullistische conservaieven 32 Socialisten (SFIO) 67 Radicalen 44 Communisten 41 Volksrepublikeinen (MRPj 38 Conservatieven (CNI) 18 Uiterst linksen 5 Uiterst rechts 1 Over de resterende twee zetels die van Frans Polynesië en Van Wallis en Futuna wordt op 2 december gestemd. Het is waarschijnlijk dat als de nationale vergadering op 6 dec. voor het eerst in haar nieuwe sa menstelling bijeenkomt, de Gaul listische fractie nog versterkt zal worden met tien of twaalf afge vaardigden van andere partijen, afgezien nog van de 32 pro-Gaul listische conservatieven. Wat de oppositie betreft be twijfelen waarnemers het, of het verbond van socialisten en com munisten bij de de tweede ronde van de verkiezingen zich ook in de nationale vergadering zal ma nifesteren. Tegen de opvatting van de socialistische leider Guy Mollet „stem liever op een com munist dan op een Gaullist", heeft aanleiding gegeven tot kri tiek in zijn eigen partij. Het is niet uitgesloten dat Mollet in de naaste toekomst zijn functie van secr.-generaal van de S.F.I.O. zal moeten verdedigen tegen Gaston Defferre, de socialistische burge meester van Marseille die Mollets samengaan met de communist ten heeft veroordeeld. Het is ove rigens de vraag of Defferre zelf wel herkozen zou zijn zonder de stemmen van de communisten in zijn district. Volgens de minister van Bin nenlandse Zaken, Roger Frey, danken in totaal ongeveer 50 af gevaardigden hun zetel aan de steun van communistische zijde. Van de 67 gekozen socialisten zou dit bij 35 zetels het geval zijn. Voor tien radicalen, twee conser vatieven (C.N.I.), twee M.R.P.- ers en de R. K. kanunnik Felex Kir, de burgemeester van Lyon, zou hetzelfde gelden. De SowjetUnie heeft de terug roeping geëist van een Griekse diplomaat, „die zich met spio nage bezig gehouden heeft". Dit meldt hel regeringsblad „Izves- tia". De betrokken diplomaat is de tweede secretaris van de Griekse ambassade, Moliviatis. De leider van de Poolse com munistische partij, W. Gomulka, heeft maandag een soberheids programma aan het Poolse volk voorgelegd waarin hij aandringt op vermindering van de invoer, bevordering van de uitvoer en grondige wijzigingen in econo mie om het hoofd te bieden aan de crises in de Poolse landbouw, industrie en buitenlandse han del. Hij deed dit in zijn toe spraak ter opening van het vijf de congres van de Poolse vak bonden dat wordt bijgewoond door talrijke buitenlandse afge vaardigden onder wie vertegen woordigers van China en Al banië. Hij betoogde dat de oplossing voor de toenemende economi sche vraagstukken in Polen te vinden is „in onze eigen econo mie". Tot dusver is aan het grootste deel van onze behoeften voldaan door invoer uit socialis tische landen. Maar doordat deze landen zich langs dezelfde lijnen ontwikkelen als Polen heb ben ook zij hun produkten no- ndig", aldus Gomulka. Gomulka deelde in 'zijn toe spraak verder mede dat het vijf jarenplan (1961/65) is herzien en de produktiedoelen voor 1963 zijn lager gesteld. Kapiaal zal wor den overgeheveld van de indus trie naar de landbouw, aldus Gomulka. Hij weet de Poolse economi- In de buurt van Paraibuna. 100 kilometer ten oosten van Sao Pauio in Brazilië, zijn de wrak stukken gevonden van twee vliegtuigen, die volgens radio berichten tegen elkaar opgevlo gen zijn. Alle inzittenden van de toestellen zijn om het leven ge komen. In de eerste berichten is gezegd dat het er 26 zijn. sche crisis in hoofdzaak aan „het slechte werk dat gedaan is", of schoon een daling van de wereld- prijzen der Poolse exportpro-, dukten grote verliezen heeft ver oorzaakt. „Wij zullen goederen en pro dukten moeten exporteren die we zelf nodig hebben om te be talen voor de invoer van graan", zo verklaarde de leider van de Poolse communistische partij. Hij zei dat ook „een anti-import plan" moet worden opgesteld. Als onze machine-industrie op de buitenlandse markt niet aan de normen voldoet zullen we op alle fronten verslagen worden, zo meende hij. Overschakeling op een grotere export van ma chines is voor Polens toekomst van levensbelang, maar „de Poolse industrie behandelt de exportproduktie als een plaag", aldus Gomulka. Volgens en bericht van de speciale verslaggever van het Britse blad „Daily Harald" heb ben Groot Brittannië en de Ver enigde Staten premier Nehroe laten weten, dat zij niet bereid zijn om India een enorme hoe veelheid wapens of manschap pen te leveren om de Chinezen terug te drijven. „Beide landen zijn van gevoelen dat het Chi nese aanbod tot terugtrekking van de troepen op waarde moet worden geschat en dat moet worden nagegaan in hoeverre het do Chinezen hiermee ernsi is", aldus de speciale verslag gever. Volgens hem is dit stand punt het afgelopen weekeinden door de Britse minister voor de betrekkingen met het gemene best. Duncan Sandys, en df speciale afgezant van president Kennedy, Avereil Harriman, naai voren gebracht.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1