ROLSCHAATSEN Vredesengel met bijgedachten «EIGEN HAARD» Drie vliegtuigrampen India en China 13.95 Verkiezingen in Beieren De betrekkingen tussen Nederland en Indonesië ZATERDAG 24 NOVEMBFR 1962 19e Jaargang Nr 5770 Sporthandel BANANEN Alleen 't beste... goed genoeg! (goodwill AUSTRALISCHE HULP AAN INDIA CUBAANS LUCHTVERKEER HERVAT HONGAARS PASSAGIERSVLIEGTUIG VERONGELUKT IN FRANKRIJK Alle 21 inzittenden omgekomen PORTUGEES VLIEGTUIG KORT NA START VERONGELUKT 14 van de 32 inzittenden werden gered AMERIKAANS PASSAGIERSVLIEGTUIG STORT NEER OP EEN BOERDERIJ IN MARYLAND Dertien passagiers en bemanning van vier omgekomen Een vliegtuig van de Ameri kaanse. 1 uclitvaart maatschappij „United Airlines" is vrijdag op een boerderij nabij Homestead, in de Amerikaanse staat Maryland, omlaag gestort en in brand ge vlogen. De zeventien inzittenden een bemanning van vier kop pen en dertien passagiers, onder wie een kind zijn hierbij om het leven gekomen-. Radio De Koek VERGADERING VAN DE NIEUW-GUINEA-RAAD NIET DOORGEGAAN HET WEER WEERBERICHT HOOGWATER ZON- en MAANSTANDEN Frankering bil abonnement: Temen zen Directeur-Hoofdredacteur I. van de Sande Redactie, adres; Noordstraat 5557 Administratie-adres: Smidswal Telefoon 01150 2073 Gironummer 38150 Abonnementsprijs: ƒ6,— per kwartaal: per maand f2.pw week 48 et. Losse nrs 9 et. DE VRIJE ZEEU Verschijnt dagelijks Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. van de 8ande te Terneirzen Advertentieprijs per mm 16 et: minimum per advertentie f2,40. Rubriek: Kleine Advertenties (géén handels- advertenties) t 5 regels 1,10. Iedere regel meer 22 et. Kleine Advertenties bij vooruitbetaling. Vermelding: Brieven onder nummer, of: Adres Bureau van dit Blad. 20 cent meer. Inzending advertenties te 's namiddags 2 uur. Voor het maandagnummer: zaterdags 10 uur. Op het eerste gezicht heeft het er veel van of de Chinezen met hun verrassend aanbod het vuren te staken juist het door hen be schimpte voorbeeld van Chroesjtsjow navolgen, wiens capituleren voor de V. S. door het terughalen van de Iljoesjins compleet schijnt. Als men het Chinese voorbeeld zo beziet, kan men het vredelievend geluid uit Peking wellicht verklaren uit Moskous doorzetten in de gespannen verhouding tussen de twee communistische giganten. Maar het heeft er méér van, dat het Chinese aanbod een zeer geraffineerd onderdeel van de aanval op India zelf is. Het is trou wens niet bepaald gunstig voor Nehroe; in Ladakh bijvoorbeeld betekent het dat de Indiase troepen nog meer terrein moeten prijs geven door twintig kilometer terug te trekken dan ze al hebben verloren door de Chinese aanval. En dit punt, waar de weg tussen Tibeth en de provincie Sinkiang over Indiaas grondgebied loopt, lijkt wel het belangrijkste van watt Mao-tseToeng ten koste van zijn zuiderbuur wil verwerven. En in de oostelijke sector betekent hot eveneens dat een groter stuk India dan voor 8 september onder Chinees beheer komt. WAT WIL PEKING? Wat Peking eigenlijk doet is oen wapenstilstand op zijn eigen voonvaarden dicteren aan India, zoals het al enige tijd geleden hooft gedaan, maar wat toen door Nehroe van de hand is ge wezen. Het doet nu eenzijdig of dit afgewezen aanbod wel aan vaard is, waarbij de Chinezen zich tegenover de buitenwereld, vooral de andere Aziatische lan den kunnen voordoen als ern st ice ij veraars voor de vrede. Het geslepene van deze opzet zit hierin dat China altijd profijt trekt van India's antwoord, hoe dit ook uitvalt. Zegt Nehroe nee en vecht hij door, dan is de In diase weerstand in ieder geval moreel pnigszins verzwakt om riat de soldaten dan ten strijde dokken tegen een vijand d.e be weert dat hij eigenlijk helemaal niet vechten wil. Bovendien komt Moskou in de ogen van de niet- v oi honden landen voor schut te staan als het zijn vriend India geen grotere steun geeft en een blamage voor Chroesjtsjow is Mao altiid zeer welkom. Gaat Nehroe wel in op het Chinese voorstel, dan heeft Pe king India kunnen vernederen, hetgeen in de propaganda-strijd dechts de glorie van het Chinese regime ten goede komt. Boven dien kan radio-Peking de andere Aziatische staten onder de neus wrijven dat zelfs ijverige wapen- hulp uit Engeland en de V. S. een land nog geen schijn van kans geeft tegen de Chinese macht. ALTIJD VOORDEEL En of Nehroe nu ja of nee zegt, door zijn offensief heeft Mao tse-Toeng een groot stuk India in zijn macht het houdt immers posten in de voorgestel de gedemilitariseerde zóne „om de orde te bewaren" een feit dat hij aan de onderhandelings tafel wel degelijk zal uitspelen. Daarom wenst Nehroe een te rugtrekken tot de posities van 8 september, waardoor het Chine se vuistpand bij een gesprek niet al te groot zou zijn. Voor Nehroe moet onderhand wel zeker zijn dat de Chinezen desnoods in het Oosten een ietwat royaal ge baar zullen maken, maar dat hij in Ladakh het verloren gebied door onderhandelingen niet te rugkrijgt. Overigens hebben de Chinezen tijdens hun veldtocht weer eens bewezen dat men hen algemeen onderschat Op plaatsen waar een aanval onmogelijk werd ge acht omdat het terrein ervoor ongeschikt was en het weer te bar, joegen hun infanterie, on- bekommerd over de verliezen, in golf na golf over bergruggen. Zo zagen ze kans Indiase troe pen in te sluiten die zich onbe dreigd waanden. Het is ook ge- neraalswerk van klasse. Een ander voordeel dat de Chi nezen hebben bereikt, is de Pa kistaanse verbolgenheid over de met dubbele kogellagers voer slechts Alleen bij NOORDSTRAAT 76 - TEKNELZEN - TEL. 2532 ZONDAG: De Duitse politici zien met gespannen verwachting uit naai de uitslag van de verkiezingen die aanstaande zondag in de YVestduitse deelstaat Beieren, oor de vijfde maal 11a de oor log, voor de samenstelling van liet Beierse deelstaatsparlement worden gehouden. Men verwacht van deze ver kiezingen namelijk een uitspraak voor of tegen de federale minis ter van Defensie Franz Josef Strauss, de leider van de Chris- lelijke-Sociale Unie (C. S. U-), usterpartij van Adenauers C. D. U., die vier jaar geleden 45,6 procent van het aantal uitge dachte stemmen kreeg en bij de verkiezingen voor de federale bondsdag vorige herfst zelfs 51,9 procent. Zoals bekend is Strauss aoor /ijn gebleken aandeel in de ..Spiegel"-affaire en de daardoor in Bonn ontstane coalitie crisis de centrale figuur van deze ver kiezingsstrijd in Beieren gewor den. Tegen hem en zijn partij treden vooral de sociaal-demo craten en de vrije democraten t liberalen) in het veld. De socialistische partij kreeg in 1958 in Beieren 30,8 procent van de stemmen, hetgeen op 64 van de 202 zetels in de Beierse landdag neerkwam. De vrije de mocraten kregen toen acht ze tels, welk aantal door overlopen tussen de partijen later tot der tien is gestegen. Voor de vrije democraten komt het er op aan in tenminste één kiesdistrict de hindernis van de tien procents clausule te nemen. Vorige maal kreeg de F. D. P. in Mittelfran ken inderdaad 12,1 procent van de stemmen, maar het landsge- middelde was maar 5,6 procent. Behalve de drie genoemde par- Amerikaanse hulp aan India Men tilt daar niet te zwaar aan de Chinese inval omdat het ge bied waar het om gaat nu een maal van oudsher betwist is. Tussen haakjes ook Mao's aartsvijand Tsjiang Kai sjek staat in deze pal achter hem. Men vreest hier meer dat de In diërs al is het maar om er gens een zege te kunnen stellen tegenover hun nederlaag tegen de Chinezen hun gewapende macht wel weer eens in Kasjmir zullen gebruiken. Wapenzendin gen naar India waardeert men niet en in Rawalpindi uitte zich deswegen al een vrij anti-Ameri kaanse stemming toen het par lement besprak of in de toe komst de politiek van bondge nootschappen niet op een andere 'eest geschoeid zou moeten wor den dan de huidige pro-westerse. (Nadruk verboden.) Binnenvering Schuimrubber HAZET FABRIEKEN 2EVENBERGEN De regering van India heeft een aanbod van Australië voor de levering van wapens en mu nitie, aanvaard, aldus een mede deling van een woordvoerder van het Indiase ministerie van Buitenlandse Zaken. De regering heeft voor deze steun haar grote erkentelijkheid betuigd. tijen dingt alleen nog de partij voor geheel Duitsland (een fusie van de vluchtelingen-partij „B- H. E." en de conservatieve „Duitse Partij") in alle 101 kies districten naar rechtstreekse mandaten (de helft van de 202 afgevaardigden wordt namelijk bij rechtstreeks verkiezing, de andere helft via partijlijsten ge kozen, zodat elke van de 6,6 mil joen kiezers twee stemmen kan uitbrengen.) Van de overige zes kleinere partijen heeft in elk geval de „Bayern Partei" het vooruitzicht van zetels in de landsdag. Zij kreeg vier jaar geleden veertien zetels. I11 de afgelopen periode is in Beieren een coalitie van C. S. U., F. D. P. en partij-voor-geheel- Duitsland aan het bewind ge weest. Premier Hans Ehard, die deze functie in 1960 van de ern stige zieke Hans Seidel overnam, zal om redenen van hoge leeftijd geen nieuwe regering meer wil len vormen. Ais nieuwe kandi daat hiervoor van de C. S. U. nadat Strauss er in september j.l. van afzag zich eventueel be schikbaar te stellen geldt de huidige minister van Binnenland se Zaken Alfons Goppel. Radio Havanna heeft medege deeld, dat het binnen- en buiten landse luchtvaartverkeer in Cu ba zaterdag zal worden hervat. Het was een week geleden ge staakt, hetgeen aanleiding gaf tot geruchten als zoude Cuba voorbereidingen treffen om te schieten op Amerikaanse verken ningsvliegtuigen. Kort voor landing op Le Bourget Gistermiddag tegen drie uur is een viermotorig turhopropvlieg- tuig van het type Iljoesjin 18, van de Hongaarse luchtvaart maatschappij „Maiev", kort voor de landing op het Parijse vlieg veld Le Bourget, neergestort. De inzittenden, dertien passa giers en acht bemanningsleden, zijn allen omgekomen. Het vliegtuig, dat van Boeda pest via Frankfort op weg was naar Parijs, stortte tijdens dich te mist neer in het gebied van Gonesse, vlak bij een drukke verkeersweg. De verkeerstoren van Le Bour get had even voor de ramp de verbinding met het vliegtuig ver loren. Gistermorgen was als gevolg van de zware mist het luchtver keer op Le Bourget grotendeels gestaakt. In de ochtenduren land de slechts één toestel, terwijl er vier vertrokken. Volgens functionarissen van Le Bourget naderde het veronge lukte vliegtuig op zijn instru menten de hoofdlandingsbaan van het vliegveld, toen het plot seling van het radarscherm in de verkeerstoren verdween. Na het neerstorten vloog het vliegtuig in brand. Volgens ooggetuigen zou het vliegtuig tegen een hoogspan ningskabel zijn gevlogen. Volgens Hongaarse kringen behoorden tot de slachtoffers drie leden van een Hongaarse missie, die in Londen onderhandelingen zou gaan voeren over een Brits- Hongaars kultureel verdrag. Drie uur na de ramp waren twintig lijken geborgen. Als gevolg van de dichte mist hadden brandweer en ambulan ces grote moeite om de plaats van de ramp te bereiken. Op het Portugese eiland Sao Tome (voor de kust van Gabon) is een „Skymaster" van de Por tugese luchtmacht neergestort. 14 van de 32 inzittenden van het toestel zijn gered. Het verongelukte toestel was op weg van Loearida in Angola naar Lissabon en had op het eiland Sao Tome een tussenlan ding gemaakt om bij te tanken. Kort nadat het toestel van het vliegveld van Sao Tome was op gestegen. stortte het neer. De passagiers van het vliegtuig waren burgers, de bemanning bestond uit militairen. De Portugese luchtmacht maak te later bekend dat er 10 beman ningsleden en 8 passagiers 7 vrouwen en een man om het leven zijn gekomen. Voor het toestel neerstortte zou zich een hevige ontploffing aan boord hebben voorgedaan. VROUWEN KETENDEN ZICH AAN BURGEMEESTERSAUTO In de ""ngelse stad Bournemouth hebben vier vrouwen zich aan de Rolls Royce van de burgemeester geketend uit protest tegen de voor genomen sanering van hun huizen voor de aanleg van een nieuwe weg. Twee dames maak ten zich vast aan de voorbumper. Twee aan de achterkant. Zjj rie pen om de burgemeester. De bur gervader liet zich echter niet zien, maar waarschuwde de politie, die de dames wegstuurde. Noordstraat 102 - Telefoon 3128 Terneuzen KONINKLIJKE JACHTPARTIJ SCHOOT 33 EVERZWIJNEN IN LUXEMBURG Tijdens de jachtpartij, die don derdag is georganiseerd door het Luxemburgse vorstenhuis en waaraan koning Boudewijn, ko ningin Fabiola en Prins Bem- liard hebben deelgenomen, zijn 33 everzwijnen gescheten. Tot de late namiddag straalde een prachtige winterzon over l liet Grunewald, het grootste bos in Luxemburg waar de jacht partij werd gehouden. Op het middaguur werd in de open lucht rondom een groot vuur gepick nickt. Prins Bemhard is gisteren per vliegtuig naar Nederland terug gekeerd. De Belgische vorsten keerden donderdagavond per trein naar Brussel terug. Bevoegde kringen van de „Un- tea" hebben vrijdag aan een verslaggever van het A. N. P. verklaard dat zij verwachten dat de diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Indonesië waarschijnlijk de volgende week reeds zullen worden hersteld. Beide regeringen zouden zich bereid hebben verklaard, zo spoe dig mogelijk zaakgelastigden te benoemen. Voorlopig zouden de betrek kingen via deze zaakgelastigden worden heropend. Nog steeds volgens deze hoge autoriteiten van de „Untea" zou dit mede het resultaat zijn van de bemid delingspogingen die de V.N.- bestuurder voor Nieuw-Guinea dr. Djalal Abdoh in opdracht van Oe Thant heeft aangewend tijdens zijn recente bezoeken aan Den Haag en Djakarta om het herstel van de betrekkingen te bespoedigen. Als één der resultaten wisten bedoelde „Untea"-kringen voorts te melden dat de K. L. M. zeer spoedig landingsrechten te Dja karta zal krijgen. Voorts zouden binnenkort de tele-communica- tiemiddelen tussen Amsterdam en Djakarta worden hersteld. Te Hollandia verwacht men dat het herstel van de betrek kingen op het niveau van zaak gelastigden de taak van de „Un tea" op Nieuw-Guinea zou ver gemakkelijken. Een woordvoerder van het mi nisterie van Buitenlandse Zaken in Den Haag heeft er in ant woord op een vraag over dit be richt aan herinnerd, dat Neder land zich reeds geruime tijd be reid heeft verklaard tot herstel van de gdiplomatieke betrek kingen. Voor wat Nederland be treft, kan dit elk ogenblik ge schieden. Het hangt thans ech ter grotendeels van Indonesië af. aldus de woordvoerder. De geheime vergadering van de Nieuw-Guinea-raad, die don derdagavond zou worden gehou den, is niet doorgegaan omdat het vereiste quorum niet bereikt werd. Deze vergadering, waarin de delegatie van de raad die onder leiding van de heer Bonay een bezoek heeft gebracht aan Indo nesië verslag zou uitbrengen van haar bevindingen, is verdaagd tot maandagochtend. Daarna zal de raad 's avonds in openbare zitting bijeenkomen. De Indische regering heeft censuur ingesteld op alle verbin dingen met China, zo is vrijdag in Nieuw Delhi bekendgemaakt. Premier Nehroe heeft vrijdag in het Indische parlement ver klaard dat de Chinese strijd krachten aan de noordoostgrens zich bevinden tussen Bomdila en het, plaatsje Foothills, dat aan de rand van de Vlakte van As sam ligt. Het stadsbestuur van Nieuw Delhi is begonnen met het aan leggen van loopgraven ter be scherming van het publiek tegen een Chinese verrassingsaanvaL Aan scholen en universiteiten is verzocht zelf loopgraven aan te leggen voor studenten en lera ren. Er zijn ook plannen ge maakt om de bevolking van de meest kwetsbare delen van de sC&d'te evacueren wanneer dit nodig mocht blijken. De Indische pers meldt dat de regeringsgebouwen in Tezpoer vrijdag zijn heropend, maar dat de bewoners van deze stad boos zijn en het gevoel hebben dat zij door het bestuur in de twee da gen voor het staken van het vuren in de steek zijn gelaten. De vluchtelingen keren druppelsge wijs terug in de stad, die op slechts honderd km van de Chi nese voorhoede ligt. Het Indische leger zal, naar van welingelichte zijde in Nieuw Delhi te verstaan is gegeven, stilzwijgend het eenzijdige sta ken van het vuren door de Chi nezen aanvaarden onderwijl het voortgaan zich te versterken. Aan de Indische zijde houdt men er rekening mee dat de Chinezen het vuren hoofdzakelijk gestaakt hebben om enerzijds de sympathie van de Afrikaanse en Aziatische volkeren te verwer ven en anderzijds om hun te zwaar belaste verbindingslijnen te consolideren. De regering van Assam heeft de gevolmachtigde van het dis trict Darrang, dr. P. K. Das, uit zijn functie geschorst omdat hij zijn post begin deze week zonder verlof had verlaten zonder zijn taak over te dragen, zo is in As sam vrijdag bekendgemaakt. Het district Darrang ligt tussen de Brahmapoetra en de gebergten in het noord-oosten, de hoofd stad is Tezpoer. De bevolking van deze stad had zich beklaagd over het gedrag van het burger lijk bestuur tijdens het oprukken van de Chinezen. Volgens welingelichte kringen in Nieuw Delhi, hebben de In diase troepen aan de frontlinies order gekregen geen enkele „provocerende" actie te onderne men. De regering van India zet inmiddels haar politiek van af wachten voort. Naar schatting is ongeveer twee derde deel van de gevechts kracht van het Indiase leger af gesneden. De Vlakte van Assam met zijn olieterreinen en thee ondernemingen is bijkans weer loos. Uit andere delen van India worden per vliegtuig troepen aangevoerd, om de verdediging zoveel mogelijk te versterken. Het bestuur van de parle- mentsfractie van de congrespar tij de partij die in India aan het bewind is - is van mening dat het bestandsaanbod en de voorstellen tot terugtrekking van de strijdkrachten, gedaan door Peking, onaanvaardbaar zijn. Men kwam tot dit besluit nadat men zich had laten voor lichten over de mogelijke gevol jen van de Chinese voorstellen. India's vice-minister van Bui tenlandse Zaken, Dinesj Singh, zei op de bijeenkomst van de parlementsfractie. dat aanvaar ding van de Chinese voorstellen zou betekenen, dat India zowel de controleposten te Dhola, Chin, zename, Kibitoo en Walong in het noordoostelijke grensgebied als de posten in Ladach moet opgeven. Al deze posten zijn door de Chinezen veroverd op en na 20 oktober. Singh zei, dat alle con- trtöleposten in het noord-ooste lijke grensgebied in de zóne van 20 kilometer liggen, die de Chi nezen willen instellen aan beide zijden van de grens, die op 7 no vember 1959 het door India en China feitelijk gecontroleerde ge- bied scheidde. 01» DE GRENS VAN VORST EN DOOI Het K. N. M. I. deelt mede: Een gebied van hogfe luchtdruk dat zich van de Britse eilanden naai- Midden-Europa verplaat ste. droeg er toe bö dat een groot gedeelte van het vasteland in de koude lucht bleef en ook in ons land de maximumtemperaturen vrijwel nergens boven liet vries punt uitkwamen. Maar een van de oceaan af komstige depressie, die in een snel tempo naar Schotland koerst, veroorzaakte boven Ier land en Engeland een zuidweste lijke stroming, waarmee zachte lucht werd aangevoerd, die tot over Oost Engeland doordrong, voorafgegaan door een zöne met regen en motregen. Het laat zich aanzien dat de voorste begrenzing van de zach tere lucht vandaag heel dicht bij ons land komt, ofwel tot over ons land zal doordringen. Het bij behorende neerslaggebied kan daarbij plaatselijk wat sneeuw of regen brengen, dan wel ijzeL Daar in eerste aanleg de zuide lijke wind, die in het westen van het land tot krachtig kan aan wakkeren, koude lucht aanvoert uit met sneeuw bedekte gebieden in zuidwest-Duitsland en de Ar dennen, blijven de temperaturen medegedeeld door het K. N. M. I-, geldig tot hedenavond. In de ochtend nog lichte vorst. Veel bewolking met aanvanke lijk in het westen van het land wat ijzel of sneeuw, gevolgd door regen, mogelijk later ook meer naar het oosten toe. Matige tot krachtige zuidelijke wind. In de ochtend nog lichte vorst, in de middag temperaturen om het vriespunt. In het zuid westen mogelijk verdere stijging van de temperatuur. ZATERDAG 24 NOVEMBER v.m. n.m.. 11.56 12.19 0.31 0.2.54 1.11 1.34 1.21 1.44 Breskens Terneuzen Hanswee rt Walsoorden ZONDAG 25 NOVEMBER Breskens Terneuzen Hanswee rt Walsoorden v.m. n.m.. 0.43 12.56 1.18 1.31 1.58 2.11 2.08 2.21 MAANDAG 26 NOVEMBER Breskens Terneuzen Hansweert Walsoorden v.m. n.m. 1.16 1.23 1.51 1.58 2.31 2.38 2.41 2.4S ZON MAAN op onder op onder Nov. 24 8.14 16.39 4.46 15.56 25 8.15 16.38 5.51 16.17 26 8.17 16.37 6.58 16.42 27 8.18 16.36 8.05 17.11 28 8.20 16.35 9.11 17.48 29 8.22 16.34 10.13 1&33

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1962 | | pagina 1